Документ скасований: Наказ № 461/438 від 19.04.2006

КАРПАТСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
ЧОПСЬКИЙ ПРИКОРДОННИЙ ЗАГIН

НАКАЗ

вiд 11 березня 2005 року N 130/252


Про затвердження Технологiчної схеми пропуску через державний кордон України осiб, транспортних засобiв, товарiв та предметiв у мiжнародному автомобiльному пунктi пропуску "Малий Березний"

Зареєстровано
в Закарпатському обласному управлiннi юстицiї
29 березня 2005 р. за N 010/656

     На виконання вимог статтi 112 Митного кодексу України, Положення про пункти пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.08.2000 року N 1203, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.12.2003 року N 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними", Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої наказом Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України вiд 24.11.2003 року N 297/793, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 09.12.2003 року за N 1133/8454, Порядку спiльного огляду автомобiльних транспортних засобiв, якi використовуються для перевезення зовнiшньоекономiчних вантажiв, затвердженого наказом Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України вiд 28.02.2004 року N 202/163, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 24.03.2004 року за N 360/8959, з метою встановлення єдиних пiдходiв до порядку функцiонування пунктiв пропуску через державний кордон, визначення часу та послiдовностi виконання кожною службою своїх безпосереднiх обов'язкiв, створення вiдповiдних умов для роботи в пунктi пропуску контрольних органiв та служб, а також перебування в них осiб i транспортних засобiв закордонного прямування наказуємо:

     1. Затвердити Технологiчну схему пропуску через державний кордон України осiб, транспортних засобiв, товарiв та предметiв у мiжнародному автомобiльному пунктi пропуску "Малий Березний", що додається.

     2. Начальнику митного поста "Малий Березний", начальнику вiддiлення прикордонного контролю "Малий Березний" забезпечити виконання Технологiчної схеми пропуску через державний кордон України осiб, транспортних засобiв, товарiв та предметiв у мiжнародному автомобiльному пунктi пропуску "Малий Березний".

     3. Начальнику юридичного вiддiлу Карпатської регiональної митницi Дорофеєвiй Л. М., старшому офiцеру вiддiлу прикордонного контролю Чопського прикордонного загону капiтану Хомi Л. Д. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Закарпатського обласного управлiння юстицiї.

     4. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля його державної реєстрацiї.

     5. Наказ довести до особового складу митного поста "Малий Березний" та вiддiлення прикордонного контролю "Малий Березний" пiд розпис.

     6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника начальника Карпатської регiональної митницi та першого заступника начальника Чопського прикордонного загону - начальника штабу.

Начальник Карпатської регiональної митницi О. К. Савенко
Начальник Чопського прикордонного загону О. Л. Луцький

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Карпатської регiональної митницi,
Чопського прикордонного загону
вiд 11 березня 2005 р. N 130/252
Зареєстровано
в Закарпатському обласному управлiннi юстицiї
29 березня 2005 р. за N 010/656

ТЕХНОЛОГIЧНА СХЕМА
пропуску через державний кордон України осiб, транспортних засобiв, товарiв та предметiв у мiжнародному автомобiльному пунктi пропуску "Малий Березний"

     Вид сполучення та характер руху - мiжнародний, автомобiльний, вантажно (3,5 тон) - пасажирський, пiшохiдний;

     Категорiя осiб - громадяни України, iноземнi громадяни та особи без громадянства;

     Режим роботи - щоденний, цiлодобовий;

     Проектна пропускна спроможнiсть пункту пропуску (за добу) -

     а) пасажирiв - до 2000 осiб;

     б) легкових автомобiлiв до 1000.

1. Загальнi положення

     1.1. Технологiчна схема пропуску через державний кордон України осiб. транспортних засобiв, товарiв та предметiв у мiжнародному автомобiльному пунктi пропуску "Малий Березний" (далi - Технологiчна схема) визначає правовi основи органiзацiї та здiйснення всiх видiв контролю, орiєнтована на створення сприятливих умов для прискорення прикордонного i митного контролю та оформлення пасажирiв i вантажiв, а також направлена на дотримання службовими особами контрольних служб та громадянами, що прямують через державний кордон України, вимог, передбачених законодавством України та нормативними актами.

     1.2. Технологiчну схему запроваджено на виконання пункту 5 наказу Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України вiд 28 лютого 2004 року N 202/163 "Про затвердження Порядку спiльного огляду автомобiльних транспортних засобiв, якi використовуються для перевезення зовнiшньоекономiчних вантажiв", зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 24 березня 2004 р. за N 360/8959, та розроблено на пiдставi Положення про пункти пропуску через державний кордон, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 03.08.2000 року N 1203, постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 2003 р. N 1989 "Питання пропуску через державний кордон автомобiльних, водних, залiзничних та повiтряних транспортних засобiв перевiзникiв i товарiв, що перемiщуються ними", Технологiї прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої наказом Адмiнiстрацiї Державної прикордонної служби України, Державної митної служби України вiд 24 листопада 2003 р. N 297/793, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 9 грудня 2003 р. за N 1133/8454, а також iнших нормативно-правових актiв.

     1.3. Термiни i поняття, що використовуються в цiй Технологiчнiй схемi, вживаються у значеннi, наведеному в Митному кодексi України та iнших нормативно-правових актах.

2. Мiсця проведення контролю осiб, транспортних засобiв, вантажiв закордонного прямування в пунктi пропуску через державний кордон України "Малий Березний"

     2.1. Посадовi особи прикордонної, митної та iнших контрольних служб здiйснюють свої контрольнi функцiї у межах пункту пропуску через державний кордон України "Малий Березний" та у зонах прикордонного та митного контролю.

     2.2. Межi зони прикордонного контролю у мiжнародному автомобiльному пунктi пропуску "Малий Березний" визначаються наказом Чопського прикордонного загону за погодженням iз Карпатською регiональною митницею. Включають у себе територiю у пунктi пропуску, необхiдну для здiйснення прикордонного контролю осiб, транспортних засобiв, товарiв та предметiв i запобiгання незаконному перетинанню державного кордону, та встановлюються вiд лiнiї паспортного контролю до лiнiї державного кордону або до виїзних ворiт (шлагбаума) з пункту пропуску в напрямку сумiжної держави, а також у спецiальних службових примiщеннях пiдроздiлу прикордонного контролю в пунктi пропуску.

     2.3. Межi зони митного контролю в мiжнародному автомобiльному пунктi пропуску "Малий Березний" визначаються наказом Карпатської регiональної митницi за погодженням iз Чопським прикордонним загоном з метою забезпечення державними органами, пiдприємствами, органiзацiями та фiзичними особами установленого порядку перемiщення через пункт пропуску транспортних засобiв, товарiв та предметiв. Встановлюється в мiсцях митного контролю транспортних засобiв, товарiв та предметiв, на смугах руху легкового автотранспорту, в залах митного огляду, боксах поглибленого огляду, окремо визначених майданчиках та iнших примiщеннях митницi.

     2.4. При необхiдностi у пунктi пропуску "Малий Березний" встановлюються тимчасовi зони прикордонного i митного контролю, вимоги щодо режиму в яких доводяться до осiб, якi безпосередньо присутнi пiд час проведення контролю. Пiд час здiйснення у цих зонах прикордонного та митного контролю межi цих зон на мiсцевостi позначаються табличками.

3. Види контролю, якi здiйснюються в мiжнародному автомобiльному пунктi пропуску "Малий Березний", та послiдовнiсть їх здiйснення

     3.1. У разi в'їзду (прибуття) транспортних засобiв i ввезення товарiв в Україну здiйснення їх контролю розпочинається прикордонним контролем i закiнчується митним контролем, у разi виїзду i вивезення товарiв з України - розпочинається митним контролем i закiнчується прикордонним контролем.

     Прикордонний контроль.

     Проведення прикордонного контролю посадовою особою пiдроздiлу прикордонного контролю в пунктi пропуску здiйснюється у формах перевiрки правових пiдстав для перетинання державного кордону України особами, транспортними засобами i вантажами.

     Прикордонний контроль включає:

     • паспортний контроль;

     • огляд транспортних засобiв, вантажiв та iншого майна, спостереження за транспортними засобами i, у разi потреби, їх супровiд;

     • виконання доручень правоохоронних органiв;

     • контроль за особами, яким у встановленому порядку заборонено в'їзд в Україну;

     • виявлення викраденого автомототранспорту i контроль транспортних засобiв закордонного прямування;

     • адмiнiстративно-правовi та кримiнально-процесуальнi дiї в поєднаннi з оперативно-розшуковими заходами;

     • iншi дiї, якi визначенi нормативно-правовими актами України.

     Митний контроль.

     Митний контроль здiйснюється у формах перевiрки документiв, потрiбних для здiйснення митного контролю, митного огляду, переогляду, облiку товарiв, транспортних засобiв та предметiв, що перемiщуються через державний кордон, передбачених митним законодавством України.

     Пiд час перемiщення товарiв, транспортних засобiв, товарiв та предметiв через митний кордон України уповноваженими посадовими особами митного органу здiйснюються:

     • перевiрка, аналiз та реєстрацiя у передбачених випадках товаросупровiдних, товаротранспортних та iнших необхiдних документiв;

     • прийняття рiшення щодо здiйснення митного огляду транспортних засобiв, товарiв та предметiв;

     • у передбачених законодавством випадках проведення митного оформлення товарiв та предметiв;

     • прийняття рiшення щодо можливостi перемiщення транспортних засобiв, товарiв та предметiв через митний кордон;

     • надання дозволу на перемiщення транспортних засобiв, товарiв та предметiв через митний кордон.

     3.2. Необхiднiсть здiйснення iнших, передбачених законодавством, видiв контролю та їх послiдовнiсть визначається посадовою особою митницi:

     • для транспортних засобiв, що перемiщують вантажi учасникiв ЗЕД, - шляхом вiдмiтки на зворотному боцi контрольного талона назви вiдповiдної контрольної служби;

     • для транспортних засобiв фiзичних осiб - шляхом виклику представника вiдповiдної контрольної служби на смугу руху, де знаходяться пiдконтрольнi товари та предмети.

     3.3. Дозвiл на пропуск транспортних засобiв, товарiв та предметiв через державний кордон в пунктi пропуску "Малий Березний" посадовими особами Карпатської регiональної митницi надається пiсля здiйснення вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв прикордонного, митного контролю, а у вiдповiдних випадках - санiтарного, ветеринарного, фiтосанiтарного, екологiчного, радiологiчного контролю, контролю за вивезенням з територiї України культурних цiнностей, iнших передбачених законодавством видiв контролю.

     3.4. Дозвiл на виїзд за межi територiї пункту пропуску осiб i транспортних засобiв прикордонний наряд "вартовий шлагбаума" надає за наявностi у осiб, якi перемiщуються через державний кордон у транспортних засобах i пiшому порядку:

     • паспортних документiв з вiдмiтками Державної прикордонної служби про перетинання державного кордону;

     • товаросупровiдних документiв з вiдмiтками на них особистої номерної печатки посадової особи митницi, що пiдтверджує проходження контролю вiдповiдними службами, якi здiйснюють державнi види контролю в пунктах пропуску.

     3.5. У разi повернення в Україну або за її межi транспортного засобу будь-якою контрольною службою, яка здiйснює державнi види контролю в пунктах пропуску, на такий транспортний засiб iнiцiатором прийняття рiшення щодо вiдмови у пропуску через державний кордон товарiв та предметiв видається прикордонному органу Акт довiльної форми iз визначенням причини повернення транспортного засобу. Зазначений документ пiдкрiплюється до Контрольного талона встановленого зразка на транспортний засiб i є пiдставою для погашення такого талона.

     3.6. За результатами будь-якого виду спiльного огляду (крiм вiзуального) складається акт митного огляду, форма якого затверджена наказами Держприкордонслужби i Держмитслужби України.

     3.7. У разi виявлення порушень законодавства на будь-якому етапi здiйснення прикордонного i митного контролю громадян, автомобiльних транспортних засобiв i товарiв посадовi особи прикордонного i митного органу зобов'язанi вжити заходiв, передбачених законодавством.

4. Порядок перемiщення транспортних засобiв та осiб у пунктi пропуску "Малий Березний"

     4.1. Порядок перемiщення транспортних засобiв та осiб у пунктi пропуску "Малий Березний", напрямок їх руху визначаються положеннями Закону України "Про дорожнiй рух" та порядком допуску у пункт пропуску та його режимну зону осiб та транспортних засобiв i визначається на мiсцевостi дорожнiми знаками та розмiткою, а також схематично.

5. Тривалiсть здiйснення контрольних операцiй

     5.1. Граничнi термiни здiйснення контролю до його закiнчення без виведення особи або транспортного засобу iз загального потоку руху, як правило, не повиннi перевищувати:

     для осiб у пiшому порядку - до 1 хв.;

     для легкового автомобiля з трьома пасажирами - 2 хв.;

     для мiкроавтобуса з 9-ма пасажирами - 6 хв.;

     для автобуса з 30-ма пасажирами - 20 хв.

6. Порядок установлення та пiдтримання режиму

     6.1. Режим у пунктi пропуску "Малий Березний" установлюється наказом начальника Чопського прикордонного загону за погодженням з Карпатською регiональною митницею.

     6.2. У зонах митного та прикордонного контролю пункту пропуску "Малий Березний" керiвниками Карпатської регiональної митницi i Чопського прикордонного загону можуть встановлюватися додатковi режимнi правила.

     6.3. На представникiв прикордонної служби покладається контроль за дотриманням громадянами режимних правил у пунктi пропуску "Малий Березний" та забезпечення громадського порядку. У разi необхiдностi для наведення громадського порядку можуть залучатися спiвробiтники органiв внутрiшнiх справ.

     6.4. На територiю пункту пропуску допускаються:

     • особи та транспортнi засоби, що прямують через державний кордон України, при наявностi дiйсних для в'їзду (виїзду) документiв;

     • посадовi особи митних органiв, контрольних служб, а також працiвники пiдприємств обслуговування пасажирiв закордонного прямування для виконання службових обов'язкiв за службовими посвiдченнями, згiдно з графiками виходу на роботу, якi надаються до 25 числа кожного мiсяця начальнику вiддiлення прикордонного контролю "Малий Березний";

     • особистi транспортнi засоби представникiв контрольних служб згiдно з перелiком, затвердженим керiвниками Чопського прикордонного загону й Карпатської регiональної митницi, та якi розмiщуються на спецiально обладнаних майданчиках пункту пропуску.

     Доступ у зони прикордонного й митного контролю та перебування у них посадових осiб правоохоронних органiв i органiв прокуратури дозволяється у випадках та у порядку, передбачених законодавством.

     6.5. Перед початком роботи всi посадовi особи контрольних служб отримують представницькi картки.

     6.6. В зонах прикордонного i митного контролю посадовi особи контрольних служб пересуваються в межах, необхiдних для виконання своїх прямих службових обов'язкiв.

     6.7. Пiд час виконання службових обов'язкiв посадовим особам контрольних служб в пунктi пропуску "Малий Березний" не дозволяється мати при собi грошi в розмiрi понад три неоподатковуваних мiнiмуми доходiв громадян, а також засоби мобiльного зв'язку.

     6.8. Пропуск у зони прикордонного i митного контролю в непередбачених випадках може здiйснюватись виключно з дозволу начальникiв Чопського прикордонного загону, Карпатської регiональної митницi або осiб, якi їх замiщують.

     6.9. Шлагбауми на в'їздi у пункт пропуску "Малий Березний" застосовуються тiльки в разi загострення обстановки в пунктi пропуску, в iнший час вони вiдкритi для руху.

     6.10. Особи, виннi у порушеннi режиму пункту пропуску, режиму в зонах митного контролю або встановлених режимних правил в зонi прикордонного i митного контролю, в незаконному перемiщеннi вантажiв, товарiв та предметiв, несуть вiдповiдальнiсть згiдно iз законодавством України.

     6.11. Спецiальнi транспортнi засоби МВС, медичної допомоги, пожежної охорони, аварiйно-рятувальних служб у пункт пропуску пiд час виникнення надзвичайних обставин i подання екстреної допомоги пропускаються безперешкодно.

7. Взаємодiя мiж контрольними органами, службами та iншими органiзацiями й установами

     7.1. З метою узгодження питань взаємодiї старший змiни прикордонних нарядiв перед початком змiни проводить коротку нараду за участю старших змiн контрольних служб, на якiй вiдбувається обмiн iнформацiєю щодо порядку здiйснення контролю i визначаються особливостi оформлення та огляду транспортних засобiв на змiну.

     7.2. При виникненнi в пунктах пропуску ситуацiй, якi ускладнюють або унеможливлюють пропуск через державний кордон України чи функцiонування пункту пропуску, контрольнi органи i служби вживають спiльних скоординованих заходiв щодо їх лiквiдацiї в межах своєї компетенцiї.

     7.3. Перед початком кожної змiни, з метою органiзацiї взаємодiї, старший змiни митного поста "Малий Березний" та вiддiлення прикордонного контролю "Малий Березний", у вiдповiдностi до мiжнародних домовленостей, зустрiчаються з керiвниками пiдроздiлiв митного i прикордонного контролю пункту пропуску "Убля" (Словацька Республiка), на яких висвiтлюють ситуацiю у пунктi пропуску, обговорюють питання пропуску через державний кордон осiб i транспортних засобiв, а також доводять до вiдома сумiжної сторони змiни в законодавствi та обстановцi, якi впливають на здiйснення пропуску через державний кордон осiб i транспортних засобiв з вантажами.

     7.4. Про факт виїзду громадян за кордон на постiйне мiсце проживання посадова особи прикордонної служби зобов'язана повiдомити посадову особу митного органу на пiдставi наявностi вiдповiдної вiдмiтки у закордонному паспортi. Видана податковим органом довiдка про сплату податку з доходiв фiзичних осiб або про вiдсутнiсть податкових зобов'язань з цього податку здається такими громадянами посадовiй особi митницi пiд час перетину митного кордону та є пiдставою для проведення митних процедур.

8. Заключнi положення

     8.1. При виникненнi ситуацiй, не передбачених Технологiчною схемою, рiшення щодо порядку пропуску осiб, транспортних засобiв, товарiв та предметiв приймаються спiльно посадовими особами митної i прикордонної служб у вiдповiдностi до законодавства.

     8.2. У разi змiн у законодавствi щодо порядку здiйснення контролю осiб, транспортних засобiв, товарiв та предметiв керiвниками митних i прикордонних органiв вносяться вiдповiднi змiни та доповнення до Технологiчної схеми.

     8.3. Працiвники контрольних служб несуть вiдповiдальнiсть за невиконання положень Технологiчної схеми згiдно з вимогами законодавства.

Начальник вiддiлу органiзацiї митного контролю Карпатської регiональної митницi О. В. Чабан
Перший заступник начальника Чопського прикордонного загону - начальник штабу майор В. П. Музика
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.