ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

28.02.2008 N 10/1-2/421-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць
ЗАТ <…>


     Держмитслужбою розглянуто лист ЗАТ <…> вiд 11.01.08 N <…> щодо питань митного контролю та оформлення товарiв, якi перемiщуються транспортно-експедицiйними органiзацiями, що користуються режимом сприяння. У зв'язку з цим повiдомляємо.

     1. Вiдповiдно до опису графи 33 "Код товару" глави 2 роздiлу II Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби 09.07.97 N 307, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 24.09.97 за N 443/2247 (в редакцiї наказу Держмитслужби вiд 07.11.2007 N 933) (далi - Iнструкцiя), якщо не передбачено iнше, то в першому пiдроздiлi графи зазначаються першi 8 знакiв коду товару згiдно з УКТЗЕД. У другому пiдроздiлi графи зазначаються дев'ятий та десятий знаки коду товару згiдно з УКТЗЕД.

     При декларуваннi товарiв у митний режим митного складу в першому пiдроздiлi графи зазначаються першi шiсть знакiв коду товару згiдно з УКТЗЕД. Другий та третiй пiдроздiли графи не заповнюються.

     Порядок митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади транспортних та транспортно-експедицiйних органiзацiй (далi - Порядок) затверджено наказом Держмитслужби вiд 04.12.99 N 792 (зi змiнами), зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 26.12.01 за N 1082/6273.

     Дiя Порядку митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади транспортних та транспортно-експедицiйних органiзацiй поширюється на товари, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади транспортних та транспортно-експедицiйних органiзацiй, унесених до перелiку пiдприємств-резидентiв, якi користуються режимом сприяння, вiдповiдно до пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.99 N 593 "Про сприяння зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi".

     Вiдповiдно до пiдпункту 4.2. пункту 4 Порядку пiд час розмiщення товару на МЛС ТЕО в режим митного складу вантажна митна декларацiя заповнюється вiдповiдно до встановленого порядку на весь консолiдований вантаж, що надходить на одному транспортному засобi. Код товару в графi 33 ВМД зазначається до четвертих знакiв.

     Враховуючи викладене, вважаємо за можливе, при декларуваннi консолiдованих вантажiв в режим митного складу транспортно-експедицiйними органiзацiями, на якi поширюється дiя зазначеного вище порядку, вказувати у графi 33 ВМД код товару за УКТЗЕД на рiвнi перших чотирьох знакiв.

     2. Щодо заповнення графи 31 ВМД при декларуваннi транзитних товарiв у митний режим митного складу повiдомляємо, що при розмiщеннi товарiв, якi ввозяться на митну територiю України, в митний режим митного складу, слiд керуватися описом графи 31 "Вантажнi мiсця та опис товарiв" глави 2 роздiлу II Iнструкцiї (правила заповнення ВМД для напрямку перемiщення "ввезення").

     Абзацом тринадцятим опису графи 31 ВМД глави 2 роздiлу II Iнструкцiї передбачено, що при декларуваннi вiдповiдно до митного режиму митного складу товарiв, що мають рiзнi кiнцевi термiни зберiгання (термiни придатностi), у кожнiй графi 31 ВМД зазначаються вiдомостi лише про один такий товар.

Директор Департаменту декларування та митних режимiв В.П.Науменко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.