ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

07.07.08 N 11/1-9/7450-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць, митниць


Про здiйснення контролю за перемiщенням транспортних засобiв, що перебувають на облiку в уповноважених реєстрацiйних органах iноземних держав i ввозяться в Україну громадянами з метою транзиту через її митну територiю

     У зв'язку з втратою чинностi наказу Держмитслужби вiд 25.07.06 N 630 "Про затвердження Порядку здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення транспортних засобiв особистого користування, що перемiщуються через митну територiю України транзитом", зареєстрованого у Мiнiстерствi юстицiї України 10.08.06 за N 964/12838, повiдомляємо.

     Умови ввезення громадянами в Україну транспортних засобiв з метою прохiдного транзиту визначенi статтею 12 Закону України вiд 13.09.01 N 2681 "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України", зi змiнами.

     Вiдповiдно до вимог цiєї статтi положення щодо обов'язкового письмового декларування та внесення грошової застави не поширюються на ввезенi з метою транзиту транспортнi засоби, що зареєстрованi постiйно у вiдповiдних реєстрацiйних органах iноземних держав громадянами-резидентами та їм належать, або транспортнi засоби, постiйно зареєстрованi у вiдповiдних реєстрацiйних органах iноземних держав, що ввозяться в Україну з цiєю ж метою громадянами-нерезидентами.

     Таким чином, декларування транспортних засобiв, про якi йдеться, може здiйснюватися в уснiй формi або шляхом вчинення дiй та перемiщення в пунктах пропуску - смугами руху "зелений коридор" (крiм транспортних засобiв, зазначених у пiдпунктi 1.1. спiльного листа Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби та Держмитслужби вiд 05.03.08 NN 0.231-2179/0/6-08, 11/1-9/2557-ЕП).

     З огляду на вищевикладене пропонуємо:

     контроль за перемiщенням таких транспортних засобiв здiйснювати по вiдмiтках про здiйснення паспортного контролю, якi проставляються посадовими особами органiв охорони державного кордону в паспортних документах, дiйсних для перетину державного кордону та/або емiграцiйних картках;

     контроль за перемiщенням транспортних засобiв, ввезених в Україну з метою транзиту громадянами України - резидентами, якi перетинають державний кордон по паспортах громадян України, в яких не передбачено проставлення вiдмiток про здiйснення паспортного контролю здiйснювати iз виведенням транспортного засобу iз смуги руху "зелений коридор" та оформленням митної декларацiї, форму якої затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.07.97 N 748 "Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України предметiв", зi змiнами;

     термiн транзиту для транспортних засобiв, належних iноземним громадянам та особам без громадянства визначати за встановленим органом охорони державного кордону строком перебування таких громадян на територiї України але не бiльше нiж строк, визначений пiдпунктом 2.2. Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 08.12.98 N 771 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 22.01.99 за N 42/3335;

     термiн транзиту для транспортних засобiв, належних громадянам України визначати з урахуванням маршруту транзиту, але не бiльше нiж строк, визначений пiдпунктом 2.2. вищевказаного Положення;

     у випадках, визначених у пiдпунктi 2.4. вказаного Положення та подання при цьому пiдтверджуючих документiв термiн транзиту може бути продовжено шляхом надання письмової вiдповiдi митного органу на звернення громадянина щодо виникнення дiї надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй, що перешкоджають руху транспортного засобу;

     забезпечити iнформування громадян щодо умов перемiщення транспортних засобiв транзитом через митну територiю України та порядку контролю за вивезенням транспортних засобiв за межi цiєї територiї, у тому числi додержання термiнiв транзиту.

Голова Служби В.I.Хорошковський
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.