Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 229 від 17.03.2008

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

25.07.2006 N 630


Про затвердження Порядку здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення транспортних засобiв особистого користування, що перемiщуються через митну територiю України транзитом

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
10 серпня 2006 р. за N 964/12838


     Вiдповiдно до Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вiд 24.08.2000 N 1022, Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України вiд 17.11.2005 N 1118 i зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 25.11.2005 за N 1428/11708, i з метою забезпечення контролю за доставкою в митницi призначення транспортних засобiв особистого користування, що перемiщуються через митну територiю України транзитом, наказую:

     1. Затвердити Порядок здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення транспортних засобiв особистого користування, що перемiщуються через митну територiю України транзитом (далi - Порядок), що додається.

     2. Управлiнню контролю за перемiщенням вантажiв (Луговець В.А.) i Юридичному департаменту (Мельник М.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики (Копосов С.А.) розробити в строк вiд дати державної реєстрацiї цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України до дати набрання чинностi цим наказом програмно-iнформацiйнi комплекси для забезпечення виконання вимог Порядку.

     4. Начальникам регiональних митниць, митниць пiсля офiцiйного опублiкування цього наказу iнформувати громадян про вимоги Порядку, у тому числi шляхом висвiтлення його в мiсцевих засобах масової iнформацiї та на наочних iнформацiйних стендах у мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв митницi й у пунктах пропуску через державний кордон України.

     5. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Держмитслужби України Федорова О.О.

Т.в.о. Голови Держмитслужби України О.О.Федоров

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
25.07.2006 N 630
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
10 серпня 2006 р. за N 964/12838

ПОРЯДОК
здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення транспортних засобiв особистого користування, що перемiщуються через митну територiю України транзитом

1. Загальнi положення

     1.1. Цей Порядок розроблено вiдповiдно до Правил митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України, затверджених наказом Держмитслужби України вiд 17.11.2005 N 1118 i зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 25.11.2005 за N 1428/11708, i з метою забезпечення здiйснення надiйного контролю за перемiщенням громадянами, якi не є суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi, транспортних засобiв (далi - ТЗ) мiж митними органами України, оперативного реагування в разi виникнення непередбачених ситуацiй пiд час такого перемiщення, а також ведення статистичної обробки й аналiзу iнформацiї про цi ТЗ.

     1.2. Дiя Порядку поширюється на ТЗ, що перемiщуються прохiдним або внутрiшнiм транзитом громадянами, якi не є суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi (далi - громадяни).

     1.3. ТЗ, що перемiщуються громадянами транзитом, перебувають пiд митним контролем з моменту перетину митного кордону України до:

     завершення митного оформлення - при ввезеннi ТЗ для постiйного користування на митнiй територiї України;

     вивезення за межi митної територiї України - при ввезеннi ТЗ iз метою прохiдного транзиту.

     1.4. Термiни вживаються в цьому Порядку в таких значеннях:

     митниця вiдправлення - будь-яка регiональна митниця, митниця України, з якої починається перемiщення ТЗ;

     митниця призначення - будь-яка регiональна митниця, митниця України, у якiй закiнчується перемiщення ТЗ;

     промiжна митниця - будь-яка регiональна митниця, митниця, яка здiйснює продовження строку доставки ТЗ у митницю призначення тощо;

     митна декларацiя (далi - МД) - документ, форму якого затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.07.97 N 748 "Про перелiк вiдомостей, що оголошуються громадянами за встановленою формою у разi перемiщення ними через митний кордон України предметiв" (зi змiнами) i який мiстить вiдомостi про предмети, що перемiщуються громадянами через митний кордон України;

     зобов'язання про доставку - письмове зобов'язання про доставку ТЗ у митницю призначення, яке надається власником ТЗ або вповноваженою ним особою митним органам на МД, з обов'язковим зазначенням строку виконання цього зобов'язання;

     зобов'язання про транзит - письмове зобов'язання про вивезення з митної територiї України ТЗ, що був увезений з метою прохiдного транзиту, яке надається власником ТЗ або вповноваженою ним особою митним органам на МД, з обов'язковим зазначенням строку виконання цього зобов'язання.

     Iншi термiни вживаються в цьому Порядку в значеннях, установлених:

     Митним кодексом України;

     Законом України "Про порядок ввезення (пересилання) в Україну, митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарiв та транспортних засобiв, що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територiю України" (iз змiнами);

     Правилами митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України, затвердженими наказом Державної митної служби України вiд 17.11.2005 N 1118 i зареєстрованих у Мiнiстерствi юстицiї України 25.11.2005 за N 1428/11708 (далi - Правила).

     1.5. Уповноважена посадова особа митницi вiдправлення дає дозвiл на перемiщення ТЗ митною територiєю України за умови його митного оформлення вiдповiдно до Правил i за вiдсутностi обґрунтованих зауважень до пред'явленого до митного контролю ТЗ та до поданих на нього документiв.

     1.6. Для здiйснення контролю за доставкою ТЗ у митницi призначення та виявлення фактiв недоставки ТЗ використовується програмно-iнформацiйний комплекс Єдиної автоматизованої системи Держмитслужби України (далi - ЄАIС).

     Департамент iнформацiйних технологiй та митної статистики Держмитслужби України забезпечує доступ посадових осiб митних органiв у межах їх службових повноважень до iнформацiї в ЄАIС iз можливiстю перегляду змiсту електронних копiй зобов'язань про доставку чи про транзит i контролю поточного стану цих електронних копiй.

     1.7. Контроль за доставкою ТЗ у митницю призначення та виконанням зобов'язання про доставку чи про транзит здiйснює митниця вiдправлення.

     Для здiйснення контролю за доставкою ТЗ у митницю призначення використовується зобов'язання про доставку чи про транзит ТЗ та його електронна копiя.

     Формування вповноваженою посадовою особою митницi вiдправлення електронної копiї зобов'язання про доставку чи про транзит ТЗ здiйснюється з використанням програмно-iнформацiйного комплексу "Транспортнi засоби громадян".

     Електроннi копiї зобов'язань про доставку чи про транзит ТЗ передаються до ЄАIС засобами електронної пошти, а для внесення вiдмiток до таких електронних копiй використовуються канали оперативного зв'язку.

     Поставлення ТЗ на контроль та зняття їх з контролю здiйснюють посадовi особи структурного пiдроздiлу регiональної митницi, митницi, якi безпосередньо здiйснюють митний контроль i митне оформлення ТЗ.

     Контроль за доставкою ТЗ у митницi призначення здiйснюється вiддiлом контролю за перемiщенням товарiв (далi - ВКПТ) митницi вiдправлення.

     1.8. У разi виявлення фактiв невиконання зобов'язання про доставку чи про транзит ТЗ митний орган, що безпосередньо виявив правопорушення, складає протокол про порушення митних правил.

     Iнформацiя про складення протоколу про порушення митних правил в оперативному режимi передається до ЄАIС.

2. Строк доставки ТЗ у митницю призначення

     2.1. Митниця вiдправлення обов'язково встановлює строк доставки ТЗ у митницю призначення.

     2.2. Строк доставки ТЗ у митницю призначення встановлюється з урахуванням можливостей ТЗ, маршруту, вiдстанi до цiєї митницi та iнших умов перевезення й не повинен перевищувати максимального (граничного) строку доставки - 10 дiб.

     2.3. Якщо ТЗ не може бути своєчасно доставлений у митницю призначення внаслiдок дiї надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй, що перешкоджають руху ТЗ, то цей строк може бути продовжений на час дiї таких обставин чи подiй.

     Зазначеними обставинами чи подiями можуть бути:

     стихiйне лихо (пожежа, повiнь, iнше стихiйне лихо чи сезонне природне явище, зокрема замерзання моря, проток, портiв тощо, закриття шляхiв, проток, каналiв, перевалiв);

     вiйськовi дiї чи надзвичайний стан у регiонi, через який пролягає маршрут руху ТЗ;

     страйк;

     злочиннi дiї третiх осiб, спрямованi проти власника ТЗ чи вповноваженої ним особи або проти самого ТЗ;

     пригода за участю ТЗ, яка спричинила його повне чи часткове пошкодження;

     iншi схожi за характером обставини чи подiї.

     У разi виникнення таких обставин чи подiй власник ТЗ або вповноважена ним особа повиннi звернутися з письмовою заявою до найближчої митницi, у зонi дiяльностi якої сталася дiя надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй, для продовження строку доставки ТЗ у митницю призначення.

     До письмової заяви додаються належним чином засвiдченi документи, що пiдтверджують дiю надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй.

     Залежно вiд виду надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй документи, що пiдтверджують їх дiю, можуть видаватися мiсцевим органом виконавчої влади або органом мiсцевого самоврядування, власником пiдприємства, на якому вiдбувається страйк, або вповноваженим ним представником, а також об'єднанням, торгово-промисловою палатою, державним органом безпеки дорожнього руху, органом Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, iншим спецiально вповноваженим на це державним органом або центральним органом виконавчої влади тощо.

     2.4. Митниця, у зонi дiяльностi якої сталася або триває дiя надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй, перелiчених у пунктi 2.3 цього Порядку, пiсля розгляду документiв, що пiдтверджують дiю таких обставин, учиняє на зворотному боцi письмового зобов'язання про доставку чи про транзит ТЗ запис

"Строк доставки транспортного засобу в митницю призначення продовжено до ___ _____________ 200_ р. унаслiдок
  ".
(зазначається причина продовження строку)

     Запис завiряється пiдписом начальника митницi чи особи, що його замiщує, i печаткою митницi, або пiдписом начальника структурного пiдроздiлу митницi, який безпосередньо здiйснює митний контроль i митне оформлення ТЗ, та особистою номерною печаткою посадової особи цього пiдроздiлу. Про продовження строку доставки ТЗ iз зазначенням конкретної дати обов'язково письмово iнформується ВКПТ цiєї самої митницi.

     Копiї документiв, що пiдтверджують дiю надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй, залишаються в справах цiєї митницi.

     Митниця, що продовжила строк доставки ТЗ у митницю призначення, протягом доби обов'язково iнформує про це засобами електронної пошти митницю вiдправлення й митницю призначення та невiдкладно передає каналами оперативного зв'язку до ЄАIС iнформацiю про продовження строку доставки ТЗ.

     За наявностi такої iнформацiї протокол про порушення митних правил не складається.

     Митниця вiдправлення протягом чотирьох годин iз моменту отримання iнформацiї про продовження строку доставки ТЗ у митницю призначення повинна каналами оперативного зв'язку пiдтвердити вiдмiткою в ЄАIС отримання цiєї iнформацiї.

     2.5. Якщо внаслiдок дiї надзвичайних або невiдворотних обставин чи подiй сталася втрата ТЗ або цей ТЗ неможливо використовувати надалi за призначенням, то митниця, у зонi дiяльностi якої виникла така обставина, сталася така подiя, складає Акт про проведення митного огляду ТЗ, форму якого передбачено Правилами, на пiдставi висновкiв компетентних органiв, iнформує засобами електронної пошти митницю вiдправлення й митницю призначення про втрату ТЗ або неможливiсть його використання й каналами оперативного зв'язку передає iнформацiю про його втрату або неможливiсть використання до ЄАIС.

     Митниця вiдправлення протягом чотирьох годин iз моменту отримання iнформацiї про втрату ТЗ або неможливiсть його використання повинна каналами оперативного зв'язку пiдтвердити вiдмiткою в ЄАIС отримання цiєї iнформацiї.

3. Контроль за доставкою ТЗ, що ввозяться для постiйного користування на митнiй територiї України

     3.1. Митне оформлення ТЗ, що:

     увозяться працiвниками дипломатичної служби, якi перебували за кордоном у довгострокових вiдрядженнях або проходили дипломатичну службу протягом не менше одного року та повертаються в Україну;

     увозяться громадянами при переселеннi на постiйне мiсце проживання в Україну, -

     проводиться митницею за мiсцем постiйного проживання або тимчасового перебування таких громадян.

     3.2. Для вирiшення питання направлення ТЗ для проведення митного оформлення в митницю за мiсцем проживання власника ТЗ останнiй або вповноважена ним особа подає митницi вiдправлення на бланку МД два примiрники зобов'язання про доставку ТЗ у митницю призначення, заповненого вiдповiдно до пiдпункту 3.2.5 Правил, i документи, зазначенi в пунктi 1.7 Правил.

     3.3. Посадова особа митницi вiдправлення в межах своєї компетенцiї:

     перевiряє правильнiсть заповнення зобов'язання про доставку, вiдповiднiсть поданих до оформлення документiв i пред'явленого ТЗ вiдомостям, зазначеним у зобов'язаннi про доставку;

     за вiдсутностi зауважень зобов'язання про доставку засвiдчується вiдтиском особистої номерної печатки та пiдписом посадової особи митницi вiдправлення. У графi "Для службових позначок" зобов'язання посадова особа митницi вiдправлення зазначає дату доставки ТЗ у митницю призначення.

     3.4. Особi, яка здiйснила декларування, разом з оригiналами всiх документiв, що були пiдставою для митного оформлення ТЗ, передається один примiрник зобов'язання про доставку. Другий примiрник зобов'язання про доставку залишається в митницi вiдправлення.

     3.5. Пiсля виїзду ТЗ за межi зони митного контролю в пунктi пропуску через державний кордон України вповноважена посадова особа митницi вiдправлення формує електронну копiю зобов'язання про доставку.

     3.6. Електронна копiя зобов'язання про доставку передається протягом чотирьох годин з моменту митного оформлення ТЗ уповноваженою посадовою особою митницi вiдправлення до ЄАIС.

     До електронної копiї зобов'язання про доставку вносяться такi данi:

     про особу, яка надала зобов'язання про доставку; прiзвище, iм'я та по батьковi, країна постiйного проживання, громадянство (пiдданство), серiя й номер паспорта або iншого документа громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України;

     про ТЗ: тип, модель i марка, колiр, рiк виготовлення та введення в експлуатацiю, iдентифiкацiйний номер, номери кузова, шасi (рами), двигуна, об'єм двигуна (куб. см);

     напрямок перемiщення (ввезення);

     дата доставки ТЗ у митницю призначення;

     код митницi, до якої направлено ТЗ для проведення митного оформлення, вiдповiдно до Класифiкатора митних органiв та їх структурних пiдроздiлiв, спецiалiзованих митних установ та органiзацiй, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 26.04.2006 N 335 (зi змiнами) (далi - Класифiкатор);

     дата оформлення зобов'язання про доставку;

     код пiдроздiлу, який здiйснив оформлення зобов'язання про доставку, вiдповiдно до Класифiкатора;

     номер особистої номерної печатки посадової особи митницi вiдправлення, яка провела оформлення зобов'язання про доставку.

     3.7. Примiрник зобов'язання про доставку й документи, якi були пiдставою для митного оформлення ТЗ, залишаються в справах митницi вiдправлення (передаються до ВКПТ цiєї митницi).

     ВКПТ митницi вiдправлення здiйснює контроль за доставкою ТЗ у митницю призначення.

     3.8. Митне оформлення ТЗ для постiйного користування на митнiй територiї України здiйснюється митницею призначення тiльки пiсля перевiрки в ЄАIС достовiрностi iнформацiї, що мiститься в електроннiй копiї зобов'язання про доставку, про ввезення в Україну цього ТЗ.

     3.9. При надходженнi ТЗ у митницю призначення в межах визначеного митницею вiдправлення строку доставки ТЗ уповноважена посадова особа митницi призначення в межах своїх повноважень перевiряє:

     наявнiсть усiх потрiбних для митного оформлення ТЗ документiв;

     наявнiсть в ЄАIС електронної копiї зобов'язання про доставку;

     вiдповiднiсть поданих до оформлення документiв i пред'явленого ТЗ вiдомостям, зазначеним в електроннiй копiї зобов'язання про доставку.

     3.10. По отриманнi з ЄАIС пiдтвердження наявностi електронної копiї зобов'язання про доставку й за вiдсутностi зауважень уповноважена посадова особа митницi призначення проводить митне оформлення ТЗ вiдповiдно до пункту 3.1 i з урахуванням пiдпунктiв 3.2.1 - 3.2.3 Правил.

     Iнформацiя про митне оформлення ТЗ протягом чотирьох годин iз моменту його завершення передається вповноваженою посадовою особою митницi призначення до ЄАIС.

     3.11. Наявнiсть такої iнформацiї в ЄАIС є пiдтвердженням доставки ТЗ у митницю призначення й пiдставою для зняття ТЗ iз контролю в митницi вiдправлення.

     3.12. Документи, що були пiдставою для проведення митного оформлення ТЗ залишаються в справах митницi призначення (зберiгаються в структурному пiдроздiлi, який безпосередньо здiйснює митний контроль i митне оформлення ТЗ).

     3.13. Будь-якi операцiї з ТЗ, що надiйшов у митницю призначення, але митне оформлення якого не завершено, можуть бути здiйсненi тiльки з дозволу та пiд контролем цiєї митницi.

4. Контроль за доставкою ТЗ, що ввозяться на митну територiю України з метою транзиту

     4.1. У разi ввезення ТЗ на митну територiю України з метою транзиту його власник або вповноважена ним особа подає митницi вiдправлення на бланку МД два примiрники зобов'язання про транзит, заповненого вiдповiдно до пiдпункту 4.1.2 Правил, i документи, зазначенi в пунктi 1.7 Правил.

     4.2. Посадова особа митницi вiдправлення в межах своєї компетенцiї:

     перевiряє правильнiсть заповнення зобов'язання про транзит, вiдповiднiсть поданих до оформлення документiв i пред'явленого ТЗ вiдомостям, зазначеним у зобов'язаннi про транзит;

     за вiдсутностi зауважень зобов'язання про транзит засвiдчується вiдтиском особистої номерної печатки й пiдписом посадової особи митницi вiдправлення. У графi "Для службових позначок" зобов'язання посадова особа митницi вiдправлення зазначає дату закiнчення транзиту, а у випадку, визначеному в пiдпунктi 4.1.5 Правил, - також номер унiфiкованої митної квитанцiї МД-1 (далi - квитанцiя МД-1), форму якої визначено Порядком застосування унiфiкованої митної квитанцiї МД-1, затвердженим наказом Держмитслужби України вiд 04.01.2005 N 1 i зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 20.01.2005 за N 66/10346 (зi змiнами), i розмiр грошової застави.

     4.3. Особi, яка здiйснила декларування, разом iз документами, що були пiдставою для митного оформлення ТЗ, передається один примiрник зобов'язання про транзит, а у випадку, визначеному в пiдпунктi 4.1.5 Правил, - також другий примiрник квитанцiї МД-1 i завiрена вповноваженою посадовою особою митницi вiдправлення копiя Акта про проведення митного огляду ТЗ. Другий примiрник письмового зобов'язання про транзит залишається в митницi вiдправлення.

     4.4. Для здiйснення контролю за доставкою ТЗ у митницю призначення використовується зобов'язання про транзит i його електронна копiя.

     4.5. Пiсля виїзду ТЗ за межi зони митного контролю в пунктi пропуску через державний кордон України вповноважена посадова особа митницi вiдправлення формує електронну копiю зобов'язання про транзит.

     4.6. Електронна копiя зобов'язання про транзит передається протягом чотирьох годин iз моменту митного оформлення ТЗ уповноваженою посадовою особою митницi вiдправлення до ЄАIС.

     До електронної копiї зобов'язання про транзит уносяться такi данi:

     про особу, яка надала зобов'язання про транзит: прiзвище, iм'я та по батьковi, країна постiйного проживання, громадянство (пiдданство), серiя й номер паспорта або iншого документа громадянина, що дає йому право на перетин державного кордону України;

     про ТЗ: тип, модель i марка, колiр, рiк виготовлення та введення в експлуатацiю, iдентифiкацiйний номер, номери кузова, шасi (рами), двигуна, об'єм двигуна (куб. см);

     номер квитанцiї МД-1 i розмiр грошової застави;

     напрямок перемiщення (ввезення);

     дата закiнчення транзиту;

     дата митного оформлення;

     код пiдроздiлу, який здiйснив митне оформлення ТЗ при його ввезеннi на митну територiю України, вiдповiдно до Класифiкатора;

     номер особистої номерної печатки посадової особи митницi вiдправлення, яка провела митне оформлення ТЗ.

     4.7. Примiрник зобов'язання про транзит i документи, якi були пiдставою для його оформлення, залишаються в справах митницi вiдправлення (передаються до ВКПТ цiєї митницi).

     ВКПТ митницi вiдправлення здiйснює контроль за доставкою ТЗ у митницю призначення.

     4.8. При вивезеннi з митної територiї України ТЗ, увезеного з метою транзиту, особа, яка надала зобов'язання про транзит, подає митницi призначення документи, що пiдтверджують право власностi на ТЗ, i оформлене при ввезеннi цього ТЗ письмове зобов'язання про транзит. У разi внесення при ввезеннi ТЗ грошової застави подаються також другий примiрник квитанцiї МД-1 i завiрена вповноваженою посадовою особою митницi вiдправлення копiя Акта про проведення митного огляду ТЗ.

     Посадова особа митницi призначення в межах своїх повноважень перевiряє:

     наявнiсть усiх потрiбних для митного оформлення ТЗ документiв;

     наявнiсть в ЄАIС електронної копiї зобов'язання про транзит;

     вiдповiднiсть поданих до оформлення документiв i пред'явленого ТЗ вiдомостям, зазначеним в електроннiй копiї зобов'язання про транзит;

     дотримання строку транзиту - та приймає рiшення про можливiсть пропуску ТЗ за межi митної територiї України.

     За вiдсутностi зауважень уповноважена посадова особа митницi призначення на зворотному боцi зобов'язання про транзит учиняє запис "Транзит, вивезення" i завiряє його вiдтиском особистої номерної печатки й пiдписом.

     4.9. Протягом чотирьох годин iз моменту пропуску через митний кордон України ТЗ, що вивозиться за межi митної територiї України, уповноважена посадова особа митницi призначення передає до ЄАIС iнформацiю про:

     дату вивезення ТЗ;

     код пiдроздiлу, який здiйснив пропуск ТЗ, вiдповiдно до Класифiкатора;

     номер особистої номерної печатки посадової особи митного органу, яка дозволила пропуск ТЗ через митний кордон України.

     4.10. Наявнiсть такої iнформацiї в ЄАIС є пiдтвердженням виконання зобов'язання про транзит i пiдставою для зняття ТЗ iз контролю в митницi вiдправлення.

     4.11. Зобов'язання про транзит i документи, що були пiдставою для проведення митного оформлення ТЗ, залишаються в справах митницi призначення (зберiгаються в структурному пiдроздiлi, який безпосередньо здiйснює митний контроль i митне оформлення ТЗ).

     4.12. Будь-якi операцiї з ТЗ, що був увезений на митну територiю України з метою транзиту й доставлений у митницю призначення, але митне оформлення якого не завершено, можуть бути здiйсненi тiльки з дозволу та пiд контролем цiєї митницi.

     4.13. В окремих випадках за письмовою заявою власника ТЗ або вповноваженої ним особи митницею може бути здiйснена змiна режиму, у якому перемiщується цей ТЗ. У разi змiни режиму митниця, яка його змiнює, проводить митне оформлення ТЗ вiдповiдно до пункту 3.1 та з урахуванням пiдпунктiв 3.2.1 - 3.2.3 Правил.

Начальник Управлiння контролю за перемiщенням вантажiв В.А.Луговець
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.