КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 12 листопада 2008 р. N 1002


Про затвердження Порядку розподiлу тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 травня 2009 року N 564,
вiд 5 серпня 2009 року N 915,
вiд 21 жовтня 2009 року N 1116,
вiд 28 лютого 2011 року N 204,
вiд 18 серпня 2021 року N 875

     Вiдповiдно до Закону України "Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити Порядок розподiлу тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини, що додається.

     2. Ця постанова набирає чинностi з 1 сiчня 2009 року.

Прем'єр-мiнiстр України Ю. ТИМОШЕНКО

Iнд. 22

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 12 листопада 2008 р. N 1002

ПОРЯДОК
розподiлу тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини

(У текстi Порядку слово "Мiнекономiки" замiнено словами "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2011 року N 204)

(У текстi Порядку слова "Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi" в усiх вiдмiнках замiнено словом "Мiнекономiки" згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18 серпня 2021 року N 875)

     1. Цей Порядок визначає механiзм щорiчного розподiлу тарифної квоти на ввезення в Україну з країн - членiв СОТ цукру-сирцю з тростини.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2011р. N 204)

     2. Ввезення в Україну цукру-сирцю в межах тарифної квоти здiйснюється на пiдставi виданих Мiнекономiки лiцензiй. Лiцензiї видаються за погодженням з Державним агентством резерву i Мiнiстерством аграрної полiтики та продовольства. Зазначенi погодження додаються суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi до заявки на одержання лiцензiї.

(абзац перший пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.05.2009р. N 564, вiд 05.08.2009р. N 915, вiд 28.02.2011р. N 204)

     Будь-якi поставки цукру-сирцю (код згiдно з УКТЗЕД 1701 11), що iмпортований за двостороннiми або регiональними торговельними угодами, пiдписаними Україною вiдповiдно до статтi XXIV ГАТТ 1994 року, не вважаються такими, що впливають на загальний обсяг тарифної квоти. Iмпорт цукру-сирцю за схемами, якi включають його обробку для наступного експорту (з поверненням сплаченого мита або за домовленостями з повернення коштiв), також не вважається використанням тарифної квоти (пункт 2.4 таблицi 14 "Адмiнiстрування тарифної квоти" Протоколу про вступ України до СОТ, ратифiкованого Верховною Радою України 10 квiтня 2008 р.).

     3. Пункт 3 виключено

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.10.2009р. N 1116, виключено згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2011р. N 204)

     4. Пункт 4 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.10.2009р. N 1116)

     5. Тарифна квота на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини щороку розподiляється таким чином:

     260 тонн загального обсягу тарифної квоти до 1 сiчня 2019 р. видiляється для Парагваю вiдповiдно до параграфа 35 Дохiйської декларацiї та домовленостей, досягнутих у ходi багатостороннiх переговорiв iз вступу України до СОТ стосовно повнiшої iнтеграцiї малих уразливих економiк до багатосторонньої системи торгiвлi;

     з 1 сiчня 2011 р. розподiл залишку тарифної квоти на iмпорт цукру-сирцю з тростини (код згiдно з УКТЗЕД 1701 11) здiйснюється за принципом "перший прийшов - першим обслуговуєшся" згiдно з роздiлом I таблицi 14 "Адмiнiстрування тарифної квоти" Протоколу про вступ України до СОТ, ратифiкованого Верховною Радою України 10 квiтня 2008 року.

     Розгляд заявок на одержання лiцензiй на ввезення цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти здiйснюється в порядку їх надходження.

(пункт 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 21.10.2009р. N 1116, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2011р. N 204)

     6. Повiдомлення про розподiл обсягу тарифної квоти, визначеного на наступний рiк, оприлюднюється до 1 жовтня на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономiки.

(абзац перший пункту 6 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2011р. N 204)

     Копiя повiдомлення надсилається до секретарiату СОТ протягом семи календарних днiв пiсля оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi Мiнекономiки для подальшого iнформування країн - членiв СОТ, заiнтересованих у ввезеннi цукру-сирцю в Україну.

     Абзац третiй пункту 6 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2011р. N 204)

     Абзац четвертий пункту 6 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2011р. N 204)

     7. Вiдповiдi на запити країн - членiв СОТ стосовно розподiлу обсягу тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю надаються Мiнекономiки протягом 10 робочих днiв.

     8. Мiнекономiки приймає в установленому порядку заявки вiд суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України для видачi лiцензiй на ввезення в Україну цукру-сирцю в межах тарифної квоти.

(абзац перший пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2011р. N 204)

     Суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, який не може забезпечити ввезення в Україну цукру-сирцю згiдно з умовами лiцензiї у повному обсязi, зобов'язаний в установленому порядку поiнформувати про це Мiнекономiки з метою вiдновлення невикористаної частки у загальному обсязi тарифної квоти.

(абзац другий пункту 8 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2011р. N 204)

     9. Абзац перший пункту 9 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2011р. N 204)

     Абзац другий пункту 9 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2011р. N 204)

     Абзац третiй пункту 9 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2011р. N 204)

     Абзац четвертий пункту 9 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2011р. N 204)

     Обсяг вивiльненої тарифної квоти розподiляється мiж заiнтересованими суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України у мiру надходження їх заявок.

     10. Обсяг тарифної квоти, що не використаний протягом поточного року, не пiдлягає включенню до квоти, що визначається на наступний рiк.

     11. У разi настання форс-мажорних обставин, що призвели до зволiкання з доставкою та розвантаженням партiї цукру-сирцю, перiод дiї тарифної квоти може бути продовжено на перiод дiї таких обставин з вiдповiдною вiдмiткою Мiнекономiки у виданiй суб'єктовi зовнiшньоекономiчної дiяльностi України лiцензiї.

     Факт форс-мажорних обставин пiдтверджується торгово-промисловою палатою або iншим уповноваженим органом вiдповiдної країни.

     Абзац третiй пункту 11 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2011р. N 204)

     12. Мiнекономiки надсилає щомiсяця до 1 числа наступного перiоду Держмитслужбi та Мiнiстерству аграрної полiтики та продовольства iнформацiю про виданi лiцензiї.

(абзац перший пункту 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2011р. N 204)

     Держмитслужба надсилає щомiсяця до 10 числа наступного перiоду Мiнекономiки та Мiнiстерству аграрної полiтики та продовольства iнформацiю про обсяг ввезеного суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України цукру-сирцю.

(абзац другий пункту 12 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2011р. N 204)

     Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства надсилає щомiсяця до 10 числа наступного перiоду Мiнекономiки iнформацiю про переробку цукру-сирцю з тростини, ввезеного в межах тарифної квоти (переробник, обсяги переробки, обсяг виробництва цукру бiлого згiдно з виданими Мiнекономiки лiцензiями).

(пункт 12 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2011р. N 204)

     13. Мiнекономiки оприлюднює щомiсяця на своєму офiцiйному веб-сайтi iнформацiю про фактичне використання обсягу тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю.

     14. Мiнекономiки подає щомiсяця до 15 числа наступного перiоду Кабiнетовi Мiнiстрiв України iнформацiю про виданi лiцензiї на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини в межах тарифної квоти, обсягiв увезення, переробки та виробництва цукру бiлого (за виданими Мiнекономiки лiцензiями).

(Порядок доповнено пунктом 14 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.02.2011р. N 204)
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.