ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛIТИКИ ТА ПIДПРИЄМНИЦТВА
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 13 травня 2009 року N 89/445


Про затвердження Лiцензiйних умов провадження посередницької дiяльностi митного брокера

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 травня 2009 р. за N 469/16485


     Вiдповiдно до Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi", пунктiв 8.1 - 8.7 Стандартних правил роздiлу 8 "Вiдносини мiж митною службою та третiми сторонами" Загального додатка до Мiжнародної конвенцiї про спрощення та гармонiзацiю митних процедур вiд 18.05.73, до якої Україна приєдналась згiдно iз Законом України "Про приєднання України до Протоколу про внесення змiн до Мiжнародної конвенцiї про спрощення та гармонiзацiю митних процедур", статей 176 - 181 Митного кодексу України i постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.11.2000 N 1698 "Про затвердження перелiку органiв лiцензування" наказуємо:

     1. Затвердити Лiцензiйнi умови провадження посередницької дiяльностi митного брокера, що додаються.

     2. Департаменту лiцензування Держкомпiдприємництва (Iванченко О. Б.) i Департаменту органiзацiї митного контролю Держмитслужби (Сербайло А. I.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Установити, що цей наказ набирає чинностi через 10 днiв пiсля його офiцiйного опублiкування.

     4. Прес-службi Держмитслужби (Судак С. Д.) забезпечити публiкацiю цього наказу в установленому порядку.

     Регiональним митницям, митницям iнформувати заiнтересованих суб'єктiв господарювання щодо необхiдностi приведення їх дiяльностi до вимог цього наказу протягом трьох мiсяцiв з дати набрання ним чинностi.

     5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва Третьякова С. I. та заступника Голови Державної митної служби України Федорова О. О.

Голова Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва О. В. Кужель
Голова Державної митної служби України А. В. Макаренко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Мiнiстра фiнансiв України I. I. Уманський
В. о. Голови Антимонопольного комiтету України О. Мельниченко

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва, Державної митної служби України
вiд 13 травня 2009 р. N 89/445
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
29 травня 2009 р. за N 469/16485

ЛIЦЕНЗIЙНI УМОВИ
провадження посередницької дiяльностi митного брокера

I. Загальнi положення

     1. Цi Лiцензiйнi умови розроблено вiдповiдно до Закону України "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" (далi - Закон), Мiжнародної конвенцiї про спрощення та гармонiзацiю митних процедур вiд 18.05.73, до якої Україна приєдналась згiдно iз Законом України вiд 05.10.2006 N 227-V (далi - Кiотська конвенцiя), статей 176 - 181 Митного кодексу України (далi - Кодекс).

     2. Термiни в цих Лiцензiйних умовах уживаються в такому значеннi:

     представник митного брокера - фiзична особа, що перебуває в трудових вiдносинах з митним брокером i безпосередньо виконує в iнтересах особи, яку представляє митний брокер, дiї, пов'язанi з пред'явленням митному органу товарiв i транспортних засобiв, а також документiв, потрiбних для їх митного контролю та митного оформлення, яка вiдповiдає квалiфiкацiйним вимогам, установленим у пунктi 10 роздiлу II цих Лiцензiйних умов.

     Iншi термiни вживаються в значеннях, визначених Кiотською конвенцiєю, Кодексом i Законом.

     3. Лiцензiйнi умови встановлюють органiзацiйнi та квалiфiкацiйнi вимоги до провадження посередницької дiяльностi митного брокера.

     4. Виконання цих Лiцензiйних умов є обов'язковим пiд час провадження суб'єктом господарювання посередницької дiяльностi митного брокера.

II. Органiзацiйнi та квалiфiкацiйнi вимоги до провадження посередницької дiяльностi митних брокерiв

     1. Пiд час здiйснення декларування товарiв i транспортних засобiв митним органам митний брокер i його представник мають тi самi права щодо пред'явлення цих товарiв i транспортних засобiв митним органам, що й особа, яка вповноважує їх представляти свої iнтереси у взаємовiдносинах з митними органами.

     2. Митний брокер i його представник мають право вимагати вiд особи, яку представляє митний брокер, надання документiв, вiдомостей, а також iншої iнформацiї щодо особи та/або товарiв i транспортних засобiв, якi ним декларуються, лише в межах, необхiдних для здiйснення декларування товарiв згiдно з вимогами Кодексу.

     3. Митний брокер зобов'язаний мати договiр страхування власної дiяльностi на суму не менш як 2000 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян вiдповiдно до пункту 34 Перелiку документiв, якi додаються до заяви про видачу лiцензiї для окремого виду господарської дiяльностi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.07.2001 N 756.

     4. Митний брокер зобов'язаний забезпечити виконання його представником таких вимог:

     на вимогу митного органу пред'явити товари, транспортнi засоби i всi необхiднi документи для митного контролю i митного оформлення та бути присутнiм пiд час їх проведення;

     iнформувати в письмовiй формi особу, яка передала йому товари та транспортнi засоби для пред'явлення митному органу, про виявленi пошкодження тари та упаковки, а також про невiдповiднiсть цих товарiв, транспортних засобiв вiдомостям про них, зазначеним у комерцiйних, транспортних та iнших супровiдних документах.

     5. Митний брокер або представник митного брокера виконує повноваження в обсязi, встановленому за дорученням особи, яку вiн представляє, здiйснювати будь-якi операцiї, пов'язанi з пред'явленням митному органу товарiв, транспортних засобiв та документiв на них до митного оформлення.

     6. Для здiйснення декларування товарiв i транспортних засобiв митний брокер повинен:

     укласти письмовий договiр доручення про надання послуг з декларування товарiв i транспортних засобiв з особою, iнтереси якої вiн представляє у взаємовiдносинах з митним органом;

     мати у своєму штатi представника митного брокера або укласти з таким представником вiдповiдний трудовий договiр.

     7. Фiзична особа - пiдприємець може бути одночасно митним брокером i представником митного брокера та здiйснювати декларування товарiв i транспортних засобiв за умови укладення письмового договору доручення про надання послуг з декларування товарiв i транспортних засобiв з особою, iнтереси якої вона представляє у взаємовiдносинах з митним органом.

     8. Пiд час здiйснення декларування товарiв i транспортних засобiв митним органам митний брокер та його представник повиннi дотримуватись вимог Кiотської конвенцiї, Кодексу, Закону, iнших нормативно-правових актiв з питань митної справи.

     9. Митний брокер не допускається органом лiцензування до участi в митних процедурах у разi набрання законної сили вироком суду щодо притягнення посадових осiб митного брокера (посадовi особи пiдприємств визначенi пунктом 30 статтi 1 Митного кодексу України) та/або представникiв митного брокера до кримiнальної вiдповiдальностi та застосування до них покарання у видi позбавлення права займатися певною дiяльнiстю.

     При виявленнi митними органами адмiнiстративного порушення митнi органи можуть завершити митнi процедури з товарами та транспортними засобами, якi перемiщуються через митний кордон України, за умови, що товари не пiдлягають конфiскацiї та не будуть потрiбнi надалi як речовi докази.

     Про прийняте рiшення митний брокер письмово повiдомляється органом лiцензування протягом п'яти робочих днiв з дати прийняття такого рiшення.

     10. Представник митного брокера повинен вiдповiдати таким квалiфiкацiйним вимогам: мати або здобувати вищу освiту або мати неповну вищу освiту чи базову вищу освiту; володiти спецiальними знаннями, умiннями та навиками в галузi митної справи.

     Спецiальнi знання, умiння та навики в галузi митної справи представник митного брокера може здобувати в навчальних закладах (за денною (очною), дистанцiйною чи iншою формою навчання) або шляхом самостiйної пiдготовки.

     Вiдповiднiсть визначеним квалiфiкацiйним вимогам представник митного брокера пiдтверджує шляхом складання iспиту в регiональних митницях, митницях. Надалi рiвень спецiальних знань, умiнь та навикiв у галузi митної справи представник митного брокера повинен пiдтверджувати один раз на 5 рокiв.

     Порядок прийняття iспиту визначається Державною митною службою України за погодженням з Державним комiтетом України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва.

     11. Митний брокер повинен зберiгати належнi йому оформленi копiї вантажних митних декларацiй (аркушi комплектiв бланкiв форм МД-2 i МД-3, вiдповiдних їм доповнень i специфiкацiй) протягом 3 рокiв з дати їх оформлення.

Директор Департаменту лiцензування О. Б. Iванченко
Директор Департаменту органiзацiї митного контролю А. I. Сербайло
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.