ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

30.06.98 р. N 10/1-1390-ЕП

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Щодо митного оформлення ввезення давальницької сировини або готової продукцiї, виготовленої з неї

     У зв'язку з тим, що ввезення давальницької сировини на митну територiю України регулюється Законом України "Про операцiї з давальницькою сировиною в зовнiшньоекономiчних вiдносинах", в ст. 2 якого зазначено, що сплата ввiзного мита, податкiв та зборiв (крiм митних зборiв) провадиться українським виконавцем шляхом видачi простого векселя (письмового зобов'язання) Державнiй податковiй адмiнiстрацiї за мiсцезнаходженням виконавця з термiном платежу, що дорiвнює термiну здiйснення операцiї з давальницькою сировиною, надсилаємо роз'яснення про застосування положень наказу Держмитслужби України вiд 04.05.98р. N 267 щодо необхiдностi оформлення попередньої вантажної митної декларацiї на ввезення давальницької сировини або готової продукцiї, виготовленої з неї, при ввезеннi на митну територiю України вантажiв, Перелiк яких затверджений наказом Держмитслужби України вiд 22.05.98р. N 305.

     При здiйсненнi митного оформлення ПД, в разi ввезення на митну територiю України давальницької сировини, замiсть платiжного доручення про перерахування необхiдних платежiв на депозитний рахунок митних органiв чи гарантiї фiнансового незалежного посередника про доставку вантажу в митницю призначення, як альтернатива, дозволяється надавати митним органам, взятий на облiк податковою адмiнiстрацiєю, вексель (письмове зобов'язання) на суму митних платежiв, оформлений згiдно наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.02.96 N 26 "Про затвердження Положення про порядок видачi, облiку, погашення та вiдстрочення оплати (погашення) векселя (письмового зобов'язання), що видається суб'єктом пiдприємницької дiяльностi при здiйсненнi операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах". При цьому в- гр.48 ПД вносяться данi про оформлений вексель.

     Пiсля доставки давальницької сировини до митницi призначення, пiд час оформлення iмпортної ВМД, на зворотнiй сторонi векселя зазначається дата i номер ВМД iз засвiдченням цього запису пiдписом та особистою номерною печаткою iнспектора митницi, що оформив декларацiю. При цьому, згiдно пункту 13 наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 13.02.96 N 26, за бажанням суб'єкта пiдприємницької дiяльностi складається новий вексель. Датою складання нового векселя визначається дата оформлення ВМД на давальницьку сировину.

      Пiдставою для оформлення ПД, при ввезеннi на митну територiю України готової продукцiї, що входить до Тимчасового перелiку товарiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 22.05.98 N 305, є ВМД на вивезення давальницької сировини. При цьому платiжне доручення про перерахування встановлених платежiв на депозитний рахунок митних органiв чи гарантiя фiнансового незалежного посередника про доставку вантажу в митницю призначення не вимагаються.

Голова Служби Ю.П.Соловков

 

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.