ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 02.06.2010 р. N 18/1-3/1422-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Вiдповiдно до листiв Держмитслужби України вiд 31.05.2010 N 11/4-10.27/5197-ЕП та вiд 01.06.2010 N 11/4-10.27/5237-ЕП пропуск на митну територiю України та завершення митного оформлення окремих товарiв здiйснюється пiсля отримання погодження вiд Департаменту аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту (далi - ДАРУР та А). До iнформацiї для погодження в обов'язковому порядку повинен бути доданий "Акт про проведення митного огляду товарiв, що перемiщуються за ВМД", форма якого наведена в додатку 2 до Порядку здiйснення митного контролю й митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 20.04.2005 N 314.

     На виконання зазначеного вам необхiдно надсилати копiї актiв про проведення митного огляду товарiв факсимiльним зв'язком на тел./факс (044) 461-11-01 черговому ДАРУР та А (працює цiлодобово). На полях, у верхнiй частинi першого аркушу акта, має бути розбiрливо позначений номер факсимiльного (телефонного) апарату, на який, пiсля розгляду, буде надано вiдповiдь.

     З метою уникнення затримок, погодження на пропуск зазначених товарiв на митну територiю України надаватиметься керiвництвом ДАРУР та А в уснiй формi через чергового ДАРУР та А з вiдповiдною реєстрацiєю в журналi.

     Письмове погодження (форма додається) на завершення митного оформлення пiдписується начальником ДАРУР та А або його заступниками. В неробочий час погодження може надаватись в уснiй формi через чергового ДАРУР та А з обов'язковим письмовим пiдтвердженням наступного робочого дня.

     У разi непогодження вам будуть надiсланi письмовi роз'яснення щодо причин вiдмови.

     Додаток: форма Погодження на 1 арк.

Начальник Департаменту В. М. Лисий

 

Додаток
до листа ДАРУР та А
вiд 02.06.2010 N 18/1-3/1422-ЕП
__________ 2010 р. N ___
Начальнику
____________________________
(регiональна митниця, митниця)

     Департамент аналiтичної роботи, управлiння ризиками та аудиту вiдповiдно до листiв Держмитслужби України вiд 31.05.2010 N 11/4-10.27/5197-ЕП та вiд 01.06.2010 N 11/4-10.27/5237-ЕП погоджує завершення митного оформлення товару _______________________________ за ВМД вiд _____________ N __________.

Начальник (заступник начальника) Департаменту ______________________
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.