Документ скасований: Наказ КРМ № 13 від 11.01.2000

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

Н А К А З
м. Київ

08.09.98 p. N 584


Про внесення змiн до "Типової тимчасової технологiї про порядок митного оформлення вантажiв, що надходять та зберiгаються на МЛС".

     На виконання наказу ДМСУ вiд 11.08.98р. N 487, листа ДМСУ вiд 17.08.98р. N 10/1-1866-ЕП, з метою вдосконалення контролю за вантажами, що тимчасово вивозяться з МЛС,

     НАКАЗУЮ:

     1. Пункт 8 "Порядку випуску вантажiв з МЛС тимчасово, з наступним поверненням" "Типової тимчасової технологiї про порядок митного оформлення вантажiв, що надходять та зберiгаються на МЛС", затверджену наказом КРМ вiд 15.04.98р. N 220, викласти у редакцiї згiдно додатку до даного наказу.

     2. Начальникам оперативних пiдроздiлiв, що здiйснюють контроль за дiяльнiстю МЛС, забезпечити оперативне iнформування пiдроздiлiв за мiсцем акредитацiї суб'єкта ЗЕД, у яких тимчасово вивезене майно знаходиться на контролi, про зняття вантажiв з контролю у разi повернення товарiв на МЛС або випуску зразкiв у вiльне використання.

     3. Наказ КРМ вiд 31.08.98р. N 561 втрачає чиннiсть.

     4. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на начальникiв оперативних пiдроздiлiв пiд особисту вiдповiдальнiсть.

     5. Загальний контроль залишаю за собою.

Начальник Київської
регiональної митницi

О.I.Симонов

 

Додаток до наказу КРМ N 584
вiд 8.09.98р.

     8. Порядок випуску вантажiв з МЛС тимчасово, з наступним поверненням.

     8.1. Товари можуть випускатись з МЛС тимчасово, з наступним поверненням, на термiн до 1 мiсяця: - у якостi зразкiв для проведення сертифiкацiї; - у якостi iндивiдуально визначених (предмети, якi неможливо замiнити), речей для демонстрацiйних цiлей: - з метою проведення операцiй, визначених у п. 6.4. "Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв", затвердженого наказом ДМСУ вiд 31.12.96р. N 592, проведення яких з технiчних причин неможливо у примiщеннi МЛС.

     8.2. Пiдставою для вивезення з МЛС таких товарiв є: - письмова заява власника МЛС з позитивним рiшенням керiвництва митницi;

  • письмова заява особи, якою укладено зовнiшньоекономiчний договiр на товари, якi випускаються з МЛС тимчасово, з наступним поверненням (за пiдписом керiвника пiдприємства та головного бухгалтера);

  • лист-зобов'язання особи, якою укладено зовнiшньоекономiчний договiр на товари, якi випускаються з МЛС тимчасово, з наступним поверненням (за пiдписом керiвника пiдприємства та головного бухгалтера);

  • ВМД, заповнена з урахуванням вимог листа ДМСУ вiд 17.08.98р. N 10/1-1866-ЕП;

  • договiр заявника з органом сертифiкацiї на проведення випробування, або довiдка органу сертифiкацiї про наявнiсть такого договору у разi вивезення з МЛС зразкiв для проведення сертифiкацiї.

     Примiтка: Якщо згiдно наданих документiв проведення сертифiкацiї здiйснюється руйнiвними методами без повернення на МЛС, зразки мають бути оформленi у вiльне використання на територiї України Iз сплатою всiх належних платежiв.

     8.3. Митне оформлення ВМД типу IМ-31 проводиться в оперативному пiдроздiлi за мiсцем акредитацiї пiдприємства. Пiдставою для проведення митного оформлення є пакет документiв, який має бути прошитий та скрiплений ОНП iнспектора пiдроздiлу за мiсцем розташування МЛС, на якому вантаж зберiгається.

     Випуск вантажу з МЛС проводиться iнспектором, що уповноважений керiвництвом оперативного пiдроздiлу на здiйснення контролю за дiяльнiстю митного лiцензiйного складу на пiдставi ВМД типу IМ-31, оформленої в пiдроздiлi за мiсцем акредитацiї. За виїзд iнспектора справляється збiр згiдно встановлених Постановами КМУ ставок.

     Пiд "випуском" залишається копiя ВМД типу IМ-31, оформлена за мiсцем акредитацiї, завiрена ОНП та особистим пiдписом iнспектора, що проводив митне оформлення iмпорту у режимi тимчасового ввезення. (Копiя ВМД має бути перекреслена, з обов'язковим зазначенням на нiй надпису "Дiйсна для зняття з контролю вантажу в ТВВ (митному посту)".

     8.4. При поверненнi на МЛС ранiше вивезених товарiв (або їх оформлення у вiльне використання), пiдроздiл, що здiйснює контроль за дiяльнiстю МЛС, письмово через загальний вiддiл iнформує пiдроздiл, який проводив митне оформлення ВМД типу IМ-31 про зняття вантажу з контролю та додає копiї оформлених ВМД типу IМ-74 (або IМ-40) на зразки, що були ранiше випущенi з МЛС.

 

Додаток 1

 

                        Акт перевiрки
                фактичного стану  використання майна,
                що було  тимчасово ввезено на митну територiю України

                "__" ______1998р.      N ____
Пiдприємство__________________________________________________________
                  (назва пiдприємства, код ЕДЕРПО)

Фактична           адреса           мiсцезнаходження           вантажу
______________________________________________________________________

Наявнiсть майна  оформленого в  митному режимi  'Тимчасового ввезення"
згiдно ВМД N 10000/8/______Вiд  _____98р._____________________________

При митному  доглядi вантажу,  який знаходиться  пiд митним контролем:
режимi "Тимчасове ввезення" встановлено:

- найменування вантажу:______________________________________________

- кiлькiсть мiсць:_________; кiлькiсть мiсць згiдно ВМД____________;

-    N    деталiв    та    вузлiв    (якщо    майно    має  номернi
ознаки)____________ ;

-   цiлiснiсть   майна   ________;   комплектнiсть    майна ___________

Зауваження      щодо      використання       тимчасово       ввезеного
майна:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Данi,  зазначенi   в  ВМД,   вiдповiдають  (не   вiдповiдають)  даним,
встановленим при здiйсненнi догляду__________________________________

Догляд проведено
iнспектором
ТВВ N__________________

П.I.Б.                         Пiдпис

Iнспектором вiддiлу по боротьбi з К/Б та ПМП: ( у разi необхiдностi)

П.I.Б                          Пiдпис

В
присутностi_________________________________________________________

Пiдпис   керiвника   пiдприємства   або   уповноваженої   ним   особи.
М П.

Висновки ТВВ _______________________________________________________

Пiдпис начальника (заступника) оперативного пiдроздiлу .

____________________________________________________________________

 

Додаток 2

 

                        Акт перевiрки
                фактичного стану  використання майна,
                що було  тимчасово ввезено на митну територiю України

                "__" ______1998р.      N ____
Пiдприємство__________________________________________________________
                  (назва пiдприємства, код ЕДЕРПО)

Фактична           адреса           мiсцезнаходження           вантажу
______________________________________________________________________

Наявнiсть майна  оформленого в  митному режимi  'Тимчасового ввезення"
згiдно ВМД N 10000/8/______Вiд  _____98р._____________________________

При митному  доглядi вантажу,  який знаходиться  пiд митним контролем:
режимi "Тимчасове ввезення" встановлено:

- найменування вантажу:______________________________________________

- кiлькiсть мiсць:_________; кiлькiсть мiсць згiдно ВМД____________;

-    N    деталiв    та    вузлiв    (якщо    майно    має  номернi
ознаки)____________ ;

-   цiлiснiсть   майна   ________;   комплектнiсть    майна ___________

Зауваження      щодо      використання       тимчасово       ввезеного
майна:_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________
Данi,  зазначенi   в  ВМД,   вiдповiдають  (не   вiдповiдають)  даним,
встановленим при здiйсненнi догляду__________________________________

Догляд проведено
iнспектором
ТВВ N__________________

П.I.Б.                         Пiдпис

Iнспектором вiддiлу по боротьбi з К/Б та ПМП: ( у разi необхiдностi)

П.I.Б                          Пiдпис

В
присутностi_________________________________________________________

Пiдпис   керiвника   пiдприємства   або   уповноваженої   ним   особи.
М П.

Висновки ТВВ _______________________________________________________

Пiдпис начальника (заступника) оперативного пiдроздiлу .

____________________________________________________________________

          Схема переоформлення з митного режиму "IМ-31" в "IМ-40"

                   ---------СУБ'ЄКТ ЗЕД
                   |                - Мотивована заява
                   |                - ВМД
                   |                - Зовнiшньоекономичний
                   |                  договiр /контракт/
                   |                - iншi документи
                   |
  ОПЕРАТИВНИЙ ПIДРОЗДIЛ-------------> Перевiрка фактiчного стану
                                         |       майна
                                         |          - Акт перевiрки
                                         |
                                         |
        …--------------------Керiвництво оператiвного
        |                    пiдроздiлу
        |
        |
        Всi документi пропозицiї /ТВВ, пiдпорядкованiх митниць/
        |
        |
      ВОМК<-----------------------------Пiдпорядкованi митницi
      - перевiрка документiв
      - проект вiдповiдi в ДМСУ                              |
        |                                                    |
        :----------------> Керiвництво митницi               |
                                   |                         |
                                   |                         |
                                 ДМСУ                        |
                                   | -повiдомлення про       |
                                   |  рiшення ДМСУ           |
                     Київська регiональна митниця            |
                                   |                         |
                                   |                         |
                          Оперативний пiдроздiл--------------:
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.