Документ скасований: Наказ КРМ № 13 від 11.01.2000

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м.Київ

15 квiтня 1998 р. N 220


Про затвердження "Типової тимчасової технологiї про порядок митного оформлення вантажiв, що надходять та зберiгаються на митних лiцензiйних складах.

     З метою вдосконалення митного оформлення вантажiв, що надходять та зберiгаються на митних лiцензiйних складах,

     НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити та ввести в дiю з 20.04.98р. "Типову тимчасову технологiю про порядок митного оформлення вантажiв, що надходять та зберiгаються на митних лiцензiйних складах" вiдпопiдно додатку до наказу.

     2. З метою посилення конiролю за вантажами, що зберiгаються на митних лiцензiйних складах, начальникам оперативних пiдроздiлiв взяти пiд особистий контроль подання власниками МЛС звiтiв у встановленi термiни.

     3. Начальникам оперативних пiдроздiлiв забезпечити опрацювання технологiчноi схеми iнспекторським складом пiдроздiлу.

     В термiн до 20.04.98р. подати рапорти у вiддiл по роботi з особовим складом за пiдсумками проведеного залiку у пiдпорядкованого Iнспекторського складу.

     4. "Технологiя оформлення вантажiв, якi надходять та зберiгаються на лiцензiйних миiних складах", затверджена 28.04.95р. та "Технологiя оформлення вантажiв, якi надходить та зберiгаються на лiцензiйних митних складах", затверджена 8.08.95р. втрачають чиннiсть.

     5. Начальникам оперативних пiдроздiлiв забезпечити Iнформування суб'єктiв ЗЕД про змiни порядку митного оформлення вантажiв, що надходять та зберiгаються на митних лiцензiйних складах.

     6. Контроль за виконаням даного наказу покладаю на заступникiв начальника Київської регiональної митницi вiдповiдно їх функцiональних обов'язкiв.

     7. Загальний контроль залишаю за собою.

Начальник Київської регiональної митницi О.I. Симонов

 

Додаток
до наказу КРМ
вiд 15 квiтня 1998р. N 220

Типова тимчасова технологiя про порядок митного оформлення вантажiв, що надходять та зберiгаються на митних лiцензiйних складах.

     1. Загальнi положення

     2. Порядок розмiщення вантажiв на МЛС

     3. Порядок випуску вантажiв з МЛС у вiльне використання на територiї України

     4. Порядок перемiщення вантажiв з митного лiцензiйного складу в Iншу митницю для проведення митного оформлення

     5. Порядок перемiщення вантажiв з МЛС на МЛС у зонi дiяльностi однiєї митницi

     6. Порядок пропуску вантажiв з МЛС з метою транзиту

     7. Передекларування вантажiв, що зберiгаються на МЛС

     8. Порядок випуску вантажiв з МЛС тимчасово з наступним поверненням

     9. Порядок оформлення на МЛС збiрних вантажiв

     10.Розмiщення на МЛС товарiв, що призначенi для вивезення за межi митної територiї України

     11. Перевiрка МЛС

     1. Загальнi положення

     1.1. Дана технологiя розроблена на виконання законодавчих та нормативних актiв України, у вiдповiдностi з наказами ДМСУ N 592 вiд 31.12.96р., та вiд 22.07.97р. N 340.

     Визначення, що вживаються у данiй технологiї застосованi вiдповiдно Митного кодексу України, Постанов КМУ, Наказу ДМСУ вiд 31.12.96р. N 592 та роз'ясненнями ДМСУ.

     1.2. Пiсля закiнчення термiну зберiгання товарiв на складi, вони мають бути переданi на зберiгання митницi або заявленi до iншого митного режиму.

     1.3. Розмiщення на МЛС та в випуск з таких складiв гуманiтарної допомоги, яка надходить в Украiну забороняється.

     1.4. Товари, що пiдлягають експортному контролю можуть розмiщуватись в режимi митного складу тiльки при наявностi погодження на те Держмитслужби на пiдставi дозволу ДСЄК.

     1.5. Товари, на якi встановлений акцизний збiр та якi заявленi на прикордоннiй митницi як такi, що будуть пиремiщуватись в режимi транзиту, не пiдлягають розмiщенню на МЛС.

     1.6. Вантажi, що надходять на адресу приватних осiб, не пiдлягають розмiщенню на МЛС.

     1.7. На митних лiцензiйних складах забороняється розмiщувати товари, що забороненi до ввезення на Україну чи вивезення за межi України, а також товари, розмiщення на МЛС яких заборонено законами України, нормативними актами Кабiнету Мiнiстрiв України та ДМСУ.

2. Порядок розмiщення вантажiв на МЛС Iмпортних вантажiв

     2.1. Вантажi можуть розмiщуватись в режимi "митний склад" на умовах надання власником складу наложним чином заповненої декларацiї типу "IМ-74" з поданням наступних докуметiв :

     1. Зовнiшньоекономiчний контракт (за виключенням випадкiв, передбачених листом ДМСУ вiд 25.07.97р. N 11/6-7069)

     2. договiр на зберiгання вантажу на МЛС

     3. товаро-супровiднi документи та вантаж(СМR,авiа-залiзн. накладна, iнше)

     4. документ контролю доставки(САRNЕТ-ТIR)

     5. рахунок - фактура, iнвойс

     6. облiкова картка суб'єкта ЗЕД

     7. заява власника (товаророзпорядника) товару з визначенням мети розмiщення вантажу в режим "митний склад"

     8. дозволи держорганiв (ст. 16 МК України)

     9. iншi документи

     2.2. Розмiщення вантажiв на МЛС проводиться Iнспектором, вповноваженим на здiйснення контролю за роботою даного МЛС в наступнiй послiдовностi:

     1. Перевiрка документiв з метою встановлення можливостi розмiщення вантажу на МЛС.

     2. Проставлення на ВМД типу "IМ-74" штампу "Пiд мiтним контролем" та присвоєння номеру декларацiї типу "IМ-74".

     3. Проходження контролю в групi митних платежiв пiдроздiлу за мiсцем акредитацiї МЛС та групi статистики митної iнформацiї за мiсцем акредитацiї МЛС (наявнiсiь вiдтискiв печаток вiддiлу статистики митної iнформацiї та митних платежiв на ВМД).

     5. Перевiрка цiлiсностi митного забезпечення на транспортному засобi, догляд вантажу з метою контролю вiдповiдностi фактично надiйшовшого вантажу даним, заявленим у ВМД та товаро-супровiдних документах. При доглядi вантажу повинен бути присутнiй декларант вантажу.

     6. Пiсля здiйснення догляду ватажу, у разi вiдповiдностi даних даним, заявленим в ВМД, iнспектор митницi проставляє вiдбиток особистої номерної печатки на декларацiї типу "IМ- 74".

     7. У разi виявлення порушень митних правил, складається протокол про ПМП та проводяться дiї вiдповiдно чинного законодавства України.

     У виключних випадках, у разi неможливостi класификацiї товару згiдно системи опису та кодування товарiв у зв'язку з вiдсутнiстю необхiдних вiдомостей для заповнення ВМД типу "IМ- 74", за рiшенням начальника оперативного пiдроздiлу товари та Iншi предмети можуть бути прийнятi на МЛС на вiдповiдальне зберiгання пiд зобов'язання про митне оформлення, на умовах вiдокремлення власником складу даних товарiв вiд товарiв, розмiщених в режимi "митний склад".

Примiтка: При розмiщеннi вантажу на МЛС, звернути особливу увагу на митне оформлення вантажiв, що вiдповiдно до вимог ст.18 МК України потребують дозволiв iнших Держорганiв та вантажiв, якi надходять з країн ризику (Наказ ДМСУ вiд 22.02.95р. N 19).

3. Порядок випуску вантажiв з МЛС у вiльне використання на територiї України

     3.1. Випуск вантажiв з МЛС у вiльне використання на територiї України проводится на умовах подання декларантом належним чином заповненої ВМД у митному режимi "iмпорт товару", з оплатою податкiв i зборiв та надання митницi дозволiв Iнших держорганiв, якi необхiднi при митному оформленнi iмпорту.

     3.2. Митне оформлення випуску вантажу у вiльне використання проводиться згiдно з "Технологiчною схемою проходження ВМД".

     3.3. Оформлення у вiльне використання вантажiв, що зберiгаються на МЛС, проводиться iнспекторським складом пiдроздiлу, в зону дiяльностi якого входить митний лiцензiйний склад. При цьому, проходження контролю в групi митних платежiв проводиться в оперативному пiдроздiлi за мiсцем акредитацiї пiдприємства - сторони зовнiшньоекономiчного контракту.

     3.4. У випадках, коли до митного оформлення звертаються пiдприємства, що акредитованi в iншому оперативному пiдроздiлi Киiвської регiональної митницi та декларують вантажi, що потребують подальшого контролю митним органом:

 • тимчасове ввезення-вивезення майна;

 • операцiї з давальницькою сировиною;

 • вантажi, що пiдпадають пiд режим експортного контролю;

 • вантажi, що пiдлягають лiцензуванню;

 • iншi вантажi, що потребують подальшого контролю.

митне оформлення ВМД проводиться в оперативному пiдроздiлi за мiсцем акредитацiї пiдприємства. Пiдставою для проведення митного оформлення є пакет документiв, який має бути прошитий та скрiплений ОНП iнспектора пiдроздiлу, за мiсцем розташування МЛС, на якому вантаж зберiгається.

     Випуск вантажу з МЛС в такому випадку проводиться iнспектором, що уповноважений керiвництвом оперативного пiдроздiлу на здiйснення контролю за дiяльнiстю митного лiцензiйного складу на пiдставi оформленої ВМД в iншому оперативному пiдроздiлi на умовах обов'язкової присутностi iнспектора, що проводив оформлення iмпорту. За виїзд iнспектора справляється збiр згiдно встановлених Постановами КМУ ставок.

     Пiд "випуском" залишається копiя iмпортної ВМД, оформлена за мiсцем акредитацiї, завiрена ОНП та особистим пiдписом iнспектора, що проводив митне оформлення iмпорту у вiльне використання. (Копiя ВМД має бути перекреслена, з обов'язковим зазначенням на нiй надпису "Дiйсна лише для зняття з контролю вантажу в ТВВ(митному посту).

     3.5. В разi декларування вантажу пiдприємством, акредитованим поза зоною дiяльностi Київської регiональної митницi, митне оформлення проводиться на пдставi листа - узгодження за встановленою формою. По результатах митного оформлення пiдроздiл направляє вiдповiдне повiдомлення (за пiдписом начальника(заступника начальника) митницi в митницю, яка надала лист-узгодження з доданням копiї ВМД.

4. Порядок перемiщення вантажiв з митного Лiцензiйного складу в iншу митницю для проведення митного оформлення

     4.1. Вантажi можуть оформлятися з митного лiцензiйного складу з метою перевезення в iншу митницю для проведення митного оформлення на пiдставi подання декларантом наступних документiв:

 • листа - узгодження на перевезення вантажу мiж митницями за формою, встановленою листом ДМСУ вiд 6.05.97р. N 11/6-3964 (за винятком випадкiв, передбачених листом ДМСУ вiд 25.07.97р. N 11/6-7069);

 • копiї облiкової картки суб'єкта ЗЕД (за винятком випадкiв, передбачених листом ДМСУ вiд 25.07.97р. N 11/6-7069);

 • доручення вiд одержувача на право перевезення вантажу, яке видане громадянину України;

 • договiр перевезення (рахунок - фактура) та доручення на представника перевiзника, при здiйсненнi перевезень транспортною органiзацiєю;

 • рахунок-фактура(iнвойс);

 • внутрiшнiй товаро-супровiдний документ з вiдмiтками вiдправника (МЛС) та первiзника.

     4.2. Iнспектор проводить митне оформлення випуску з МЛС з метою направлення вантажу пiд митним забезпеченням в митницю призначення. На кожну партiю вантажу записується документ контролю доставки (провiзна вiдомiсть)i операцiя ставиться на контроль до отримання пiдтвердження митницi призначення про факт надходження вантажу.

5. Порядок перемiщення вантажiв з МЛС на МЛС у зонi дiяльностi КРМ

     5.1. Вантаж, розмiщений на МЛС може перемiщуватись з МЛС на МЛС у зонi дiяльностi однiєї митницi на пiдставi погодження на перемiщення мiж оперативними пiдроздiлами (оформлюється в двох примiрниках), пiд письмову гарантiю МЛС призначення про доставлення вантажу на МЛС призначення. (Запропонована форма 'Погодження" наведена в додатку 1 технологiчної схеми. Митне оформлення перемiщення, здiйснює дикларант складу, на який планується провести розмiщення вантажу.

     5.2. Погодження та письмова гарантiя МЛС призначення про доставлення вантажу, надається в пiдроздiл, в зону дiяльностi якого входить МЛС, на якому вантаж зберiгається.

     Пiсля отримання позитивного рiшення начальника пiдроздiлу та реєстрацiї погодження в загальному вiддiлi, декларант звертається до пiдроздiлу, в зонi дiяльностi якого знаходиться МЛС, на який планується провести розмiщення вантажу.

     5.3. Контроль за доставленням вантажу покладається на оперативний пiдроздiл, на склад якого проводиться перемiщення вантажу.

     5.4. Завантаження вантажу на транспортний засiб та випуск вантажу з МЛС, на якому вантаж знаходиться на зберiганнi можливе лиша у разi обов'язкової присутностi iнспектора пiдроздiлу, в зону дiяльностi якого входить МЛС призначення. За виїзд iнспектора справляється збiр згiдно встановлених Постановами КМУ ставок.

     5.5. В пiдроздiлi, з якого вантаж випускається з метою перевезення на iнший МЛС Київської регiональної митницi, залишаються:

 • копiя довiреностi (видана посадовiй особi МЛС призначення), завiрена керiвництвом митного лiцензiйного складу призначення, видана на право отримання та експедування вантажу;

 • примiрник погодження на перевезення вантажу з МЛС на МЛС (iз згодою начальника пiдроздiлу, в зону дiяльностi якого входить МЛС призначення);

 • письмова гарантiя власника складу про доставлення вантажу на МЛС призначення ;

 • товаро-супровiднi документи на вантаж.

     5.6. Вантаж перемiщується мiж пiдроздiлами пiд митним забезпеченням, яке накладається iнспектором пiдроздiлу, в зону дiяльностi якого входить МЛС призначення.

     5.7. В пiдроздiл МЛС призначення при розмiщеннi вантажу надаються Документи зазначенi у п. 2.1. даної технологiї (за виключенням документу контролю доставки).

     Додатково надаються:

 • примiрник погодження на перевезення вантажу з МЛС на МЛС ;

 • копiя попередньої декларацiї типу "IМ-74", що була пiдставою для розмiщення на попередньому МЛС,завiрена ОНП iнспектора, що здiйснив випуск вантажу з МЛС, де вантаж знаходився на зберiганнi.

Копiя ВМД має бути перекреслена, з обов'язковим зазначенням на нiй надпису "Дiйсна лише для розмiщення вантажу на МЛС "назва МЛС призначення" - внутрiшнiй товаро-супровiдний документ з вiдмiтками вiдправника (МЛС) та перевiзника

     5.8. Пiсля проведення розмiщення на iнший МЛС, копiя оформленої ВМД типу "IМ-74" передається рапортом начальника пiдроздiлу, за мiсцем розташування МЛС розмiщення через загальний вiддiл до пiдроздiлу, в зону дiяльностi якого входить склад, де вантаж був попередньо розмiщений, для зняття декларацiї з контролю.

Примiтка: У разi перемiщення вантажу з МЛС на МЛС, якi входять в зону дiяльностi одного оперативного пiдроздiлу, надається вiдповiдне погодження iз зазначенням необхiдної iнформацiї

6. Порядок випуску вантажiв з МЛС з метою вивезення за межi митної ториторiї України

     6.1. Митне формлення вантажiв, що розмiщенi на МЛС, з метою їх вивезення за межi митної територiї України здiйснюється виключно за дозволом начальника митницi або його заступника.

     6.2. Митне оформлення може бути проведено на умовах надання наступних документiв:

 • заява власника (володiльця) товару з визначенням пiдстав необхiдностi вiдправлення вантажу за межi митної територiї України;

 • лист-розпорядження неризидента - сторони зовнiшньоекономiчного контракту про вiдправлення вантажу в iншу країну (або його повернення нерезидентовi) ;

 • лист нового отримувача про готовнiсть прийняття ;

 • належним чином заповнеена ВМД типу "Транзит"

 • рахунок-фактура;

 • товаро - транспортнi документи

 • дозволи держорганiв (ст. 18 МК України)

 • iншi документи, необхiднi цля митного оформлення.

     6.3. Оформлення вантажiв що зберiгаються на МЛС, з метою їх вивезення за межi митної територiї України проводиться пiдроздiлом (включаючи проходження контролю в групi митних платежiв пiдроздiлу та групi статистики), в зону дiяльностi якого входить митний лiцензiйний склад.

     6.4. В разi декларування вантажу пiдприємством, акредитованим поза зоною дiяльностi Київської регiональної митницi, митне оформлення проводиться на пiдставi листа - узгодження за встановленою формою з митницею, в якiй акредитовано дане пiдприємство.

Примiтка: Вивезення в третю країну за iнiциативою резидента України,здiйснюється на умовах митного оформлення товару у вiльне використання на Українi та наступного оформлення вивезення вантажу на загальних пiдставах (як експорт товару)

7. Передекларування вантажiв, що зберiгаються по МЛС

     7.1. Поредекларування вантажу, що знаходиться на МЛС можливе на умовах надання письмової заяви власника товаророзпорядника вантажу у наступних випадках:

     а) при змiнi цiни на вантаж, або iнших характеристик, при наявностi документального пiдтвердження власника вантажу (на умовах, якщо вантаж розмiщувався по договорам консигнацiї)

     б) при виявленнi помилки при визначеннi коду ТН ЗЕД на розмiщений вантаж (згiдно технологiчної схеми "Вирiшення питань класифiкацiї та кодування товарiв по КРМ)

     в) при змiнi української сторони контракту (при наявностi документального пiдтвердження

     г) при змiнi власника(нерезидента) вантажу (при наявностi документального пiдтвердження);

     д) з метою формування партiї для його подальшого випуску у вiльне використання (на умовах, що розмiщення проводилось по одному зовнiшньоекономiчному контракту)

     е) передекларування вантажу в iнших випадках може бути проведено за окремим погодженням начальника (заступника начальника) митницi.

     7.2. Передекларування по п.п. а) - г) здiйснюється виключно за дозволом начальника митницi або його заступника.

     Передекларуоання по п. б) потребує обов'язкового отримання висновку вiддiлу тарифiв та вартостi.

     7.3. Передекларування у вищеперелiчених випадках проводиться iз складанням нової ВМД типу "IМ-74" без анулювання попередньої декларацiї.

     7.4. На попереднiй декларацiї Iнспектором вносяться позначки про передокларування, яке залишається пiд "випуском", а на новiй ВМД у графi 40 робиться посилання на номер попереднiх ВМД типу "IМ-74".

8. Порядок випуску вантажiв з МЛС тимчасово з наступним поверненням

     8.1. Тимчасове вивезення вантажiв, що знаходяться на зберiганнi на митному лiцензiйному складi з подальшим повернення здiйснюється без подання ВМД на пiдставi листа-звернення виключно власника складу (за пiдписом директора та головною бухгалтера) до митного органу Iз зобов'язанням оформлення Iмпорту Iз сплатою належних податкiв та зборiв у разi неповернення вантажу у встановлений термiн.

     8.2. Вантажi можуть вивозитись з МЛС тимчасово на термiн до 1 мiсяця :

 • зразкiв для проведення сертифiкацiї :

 • iндивiдуально визначених (предмети, якi неможливо замiнити) речей для демонстрацiйних цiлей;

 • в iнших випадках, передбачених наказом ДМСУ вiд 31,12.96р. N 592.

     8.3. Вантаж вивозиться з МЛС тимчасово з наступним поверненням пiд зобов'язання власника МЛС.

     При неповерненнi товару у встановлений строк, власник складу несе вiдповiдальнiсть вiдповiдно до положень роздiлу 8 Положення про вiдкриття та експлуатацiю МЛС, затвердженого наказом вiд 31.12.96р. N592.

9.Порядок оформлення на МЛС збiрних вантажiв

     9.1. Розмiщення збiрних вантажiв на митнi лiцензiйнi склади проводиться вiдповiдно вимог листа ДМСУ вiд 25.07.97р. N 116-7069.

10. Розмiщення на МЛС товарiв, з метою їх експорту за межi митної територiї Украiни

     10.1. Розмiщення на МЛС товарiв, що призначенi для вивезення за межi митної територiї України здiйснюється вiдповiдно вимог листа ДМСУ вiд 4.02.90р. N11/3-1166.

11. Перевiрка МЛС

     11.1. Перевiрка митного лiцензiйного складу здiйснюється комiсiями, якi створюються на пiдставi наказiв Київської регiональної митницi.

     У разi необхiдностi, можливе створення комiсiї на виконання розпорядження начальника оперативного пiдроздiлу, в зонi дiяльностi якого розташований МЛС.

     11.2. Комiсiєю по перевiрцi роботи МЛС проводиться переврка наступних документiв :

 • пакету установчих документiв на право вiдкриття та експлуатацiї МЛС (лiцензiя, статут, установчий договiр, свiдоцтво про реєстрацiю, тощо)

 • перевiрка технiчного стану складських примiщень МЛС на вiдповiднiсть їх вимогам "Положення про вiдкриття та експлуатацiї МЛС", наказу ДМСУ вiд 31.12.96р. N 592;

 • перевiрка складських документiв : журналу реєстрацiї приймання вантажiв на МЛС та випуску з нього, журналу вiдкриття та закриття складу ;

 • перевiрка перерахування коштiв на розрахунковий рахунок митного органу за митне оформлення вантажiв.

 • перевiрка правильностi декларування товарiв митними брокерами МЛС (заповнення декларацiй, iнших документiв)

 • перевiрка здачi звiтностi митному органу (до 5 числа мiсяця, наступного за звiтним) про товари, що зберiгаються на МЛС.

 • перевiрка iнших документiв, що входять в компетенцiю митних органiв.

 

 

            Начальнику (назва пiдроздiлу, в зону дiяльностi
              якого входить МЛС, де вантаж зберiгається)
            Начальнику (назва пiдроздiлу, в зону дiяльностi
                 якого входить МЛС, на який планується
                 провести перемiщення)

               Погодження

Пiдприємство : (повна назва пiдприємства)
    код ЄДРПО ___________
    адреса _____________________
Банкiвськи вiдомостi:
    Банк : (назна банку, адреса)
    р/р ________________ МФО
    в/р ________________ МФО

    Просить  Вашого  дозволу  на  перемiщення  вантажу, який
зберiгається на МЛС "назва МЛС" на пiдставi ВМД типу "IМ-74" вiд
''__'' ____ N _______ на iнший лiцензiйний склад "назва МЛС" у
зв'язку iз ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
Доставлення вантажу гарантуємо.

Повiдомляємо також наступнi вiдомостi :

Зовнiшньоекономiчний контракт  (N та  дата контракту,N  та дата
додаткових угод).
Договiр на зберiгання з МЛС (N та дата договору iз складом, на який
планується перемiстити вантаж)
Найменування, кiлькiсть вантажу ______________________________________
код ТН ВЕД ___________________________________________________________
Угода вiдповiдно зоонiшньоекономiчного контракту _____________________
Картка акредитацiї у пiдроздiлi N _____________ вiд "__" _____ р.
Iншi документи (у разi необхiдностi).

    Керiвник пiдприємства           М.П.
    Головний бухгалтер


    (Назва пiдроздiлу, в зону дiяльностi якого входить МЛС, де
вантаж зберiгається) не заперечує проти розмiщення ванiажу на (назва
МЛС, на який планується провести перемiщення вантажу)

    Пiсля оформлення ВМД тину IМ-74, прошу надiслати  через
загальний вiддiл копiю вантажної митної декларацiї.

    Iнспектор _________
    Начальник пiдроздiлу _____________________

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.