ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Кодексi торговельного мореплавства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1995 р., NN 47 - 52, ст. 349):

     1) у частинi першiй статтi 71 слова "чи державної нотарiальної контори" виключити;

     2) у статтi 292 слова "шляхом здiйснення нотарiального виконавчого напису" i "Для цього нотарiальнiй конторi" замiнити вiдповiдно словами "на пiдставi виконавчого напису нотарiуса" i "Для вчинення виконавчого напису нотарiусу".

     2. Частину другу статтi 89 Сiмейного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 21 - 22, ст. 135) пiсля слiв "нотарiальної контори" доповнити словами "або приватного нотарiуса".

     3. У частинi третiй статтi 197 Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144):

     у першому реченнi слова "нотарiальної контори, яка повiдомляє" замiнити словами "нотарiальної контори або приватного нотарiуса, якi повiдомляють"; друге речення пiсля слiв "нотарiальної контори" доповнити словами "або приватного нотарiуса".

     4. У Цивiльному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356):

     1) в абзацi другому частини третьої статтi 245 слова "а також довiренiсть робiтника, службовця, члена їхнiх сiмей" замiнити словами "також довiренiсть працiвника, члена його сiм'ї";

     2) у назвi та абзацi першому частини першої статтi 537, частинi п'ятiй статтi 853, частинi першiй статтi 874 пiсля слiв "депозит нотарiуса" доповнити словами "нотарiальної контори";

     3) у назвi i текстi статтi 1251 слово "службовою" виключити;

     4) у частинi четвертiй статтi 1252 слова "а також заповiт робiтника, службовця, члена їхнiх сiмей" замiнити словами "також заповiт працiвника, члена його сiм'ї";

     5) у частинi першiй статтi 1269, частинi другiй статтi 1272 та частинi першiй статтi 1273 слова "до нотарiальної контори" замiнити словом "нотарiусу".

     5. Перше речення частини третьої статтi 23 Закону України "Про господарськi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 1998 р., N 18, ст. 89; 1999 р., N 26, ст. 213; 2003 р., N 30, ст. 247; 2004 р., N 23, ст. 320; 2005 р., N 16, ст. 263) пiсля слова "вiйськовослужбовцi" доповнити словом "нотарiуси", а слова "державного нотарiату" виключити.

     6. У Законi України "Про заставу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 47, ст. 642; 1998 р., N 2, ст. 3; 2004 р., N 11, ст. 140):

     1) частину третю статтi 5 пiсля слiв "нотарiальної контори" доповнити словами "приватного нотарiуса";

     2) частину другу статтi 13 викласти в такiй редакцiї:

     "У випадках, коли предметом застави є нерухоме майно, космiчнi об'єкти, транспортнi засоби, що пiдлягають державнiй реєстрацiї, договiр застави повинен бути нотарiально посвiдчений на пiдставi вiдповiдних правовстановлюючих документiв. Нотарiальне посвiдчення договору застави нерухомого майна, транспортних засобiв провадиться за мiсцезнаходженням (мiсцем реєстрацiї) цього майна або за мiсцезнаходженням (мiсцем реєстрацiї) однiєї iз сторiн договору, договору застави космiчних об'єктiв - за мiсцем реєстрацiї цих об'єктiв".

     7. У третьому реченнi абзацу третього частини четвертої статтi 3 Закону України "Про промислово-фiнансовi групи в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 23, ст. 88) слова "у державнiй нотарiальнiй конторi" замiнити словом "нотарiусом".

     8. Абзац третiй частини сьомої статтi 48 та абзаци перший i дев'ятий частини першої статтi 49 Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 42 - 43, ст. 378; 2006 р., N 1, ст. 18) пiсля слiв "нотарiальної контори" доповнити словами "або приватного нотарiуса".

     9. У частинi четвертiй статтi 17 Закону України "Про охорону дитинства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., N 30, ст. 142) слова "нотарiальну контору" замiнити словом "нотарiуса".

     10. В абзацi третьому частини п'ятої статтi 21 Закону України "Про кредитнi спiлки" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101) слова "державним нотарiальним конторам" замiнити словом "нотарiусам".

     11. У Законi України "Про iпотеку" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313; 2006 р., N 13, ст. 110):

     1) у частинi п'ятiй статтi 47 слова "свiдоцтво про придбання нерухомого майна" замiнити словами "свiдоцтво про придбання майна з прилюдних торгiв";

     2) друге речення частини першої статтi 49 доповнити словами "а нотарiус на пiдставi такого акта видає свiдоцтво про придбання майна з прилюдних торгiв, якщо прилюднi торги не вiдбулися".

     12. Частину четверту статтi 5 Закону України "Про iпотечне кредитування, операцiї з консолiдованим iпотечним боргом та iпотечнi сертифiкати" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2004 р., N 1, ст. 1; 2006 р., N 13, ст. 110) пiсля слiв "за мiсцезнаходженням нерухомостi" та "за мiсцезнаходженням iпотекодержателя" доповнити словами "(мiсцем реєстрацiї)".

     13. Абзац перший частини першої статтi 62 Закону України "Про акцiонернi товариства" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2008 р., N 50 - 51, ст. 384) пiсля слова "вiйськовослужбовцi" доповнити словом "нотарiуси".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
6 липня 2010 року
N 2435-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.