ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11.11.99 N 10/1-3549-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про перереєстрацiю митних лiцензiйних складiв на 2000 рiк

     Повiдомляємо, що з 1 по 31 грудня поточного року має бути проведено чергову щорiчну перереєстрацiю митних лiцензiйних складiв вiдповiдно до п. 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.08.96 N 954 "Про впорядкування дiяльностi митних лiцензiйних складiв" та на умовах Положення про порядок здiйснення перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв на територiї України, затвердженого наказом Держмиткому вiд 5.11.96 N 510 i зареєстрованого Мiн'юстом України 12.12.96 за N 709/1734.

     З метою належного проходження перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв необхiдно:

     1) поiнформувати власникiв митних лiцензiйних складiв про термiни i умови проведення перереєстрацiї;

     2) створити робочi групи iз фахiвцiв митницi для здiйснення перевiрки роботи митних лiцензiйних складiв;

     3) робочим групам здiйснити перевiрку митних лiцензiйних складiв iз складанням акту перевiрки, у якому вiдобразити висновки щодо перереєстрацiї складу. При цьому врахувати, що склади, якi отримали лiцензiї до 01.01.99 або отримали у поточному роцi згiдно п. 10.4 Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв (далi - Положення), затвердженого наказом Держмитслужби вiд 31.12.96 N 592 (тобто у зв'язку з простим розширенням або зменшенням площi складу, змiною статусу пiдприємства, змiною типу складу) здiйснити зi сплатою збору за перереєстрацiю згiдно п. 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 02.12.96 N 1446.

     Склади, якi вперше у поточному роцi отримали лiцензiю на право вiдкриття та експлуатацiї митного лiцензiйного складу або отримали зазначену лiцензiю згiдно п. 10.3 Положення, тобто зi сплатою збору у поточному роцi, здiйснити перереєстрацiю без сплати збору.

     На складах, де зберiгаються паливно-мастильнi матерiали обов'язково перевiрити наявнiсть i роботу вiдповiдних засобiв облiку та контролю;

     4) начальникам митниць до 13.12.99, пiсля закiнчення перевiрки дiяльностi митних складiв, надати до регiональних митниць матерiали цих перевiрок;

     5) начальникам регiональних митниць зiбрати, перевiрити, проаналiзувати поданi митницями матерiали, придiливши особливу увагу митним лiцензiйним складам, що не перереєструються, та до 18.12.99 засобами фельдзв'язку направити узагальненi перелiки до Держмитслужби згiдно з додатками 1 i 2 та п. 2.6 Положення про порядок здiйснення перереєстрацiї митних лiцензiйних складiв на територiї України, затвердженого наказом Держмиткому вiд 05.11.96 N 510, з обов'язковим зазначенням пiдстав включення кожного складу до таких, що не перереєструються. Начальникам Центральної енергетичної, Київської спецiалiзованої, Київської обласної, Севастопольської та Бориспiльської митниць надати до 18.12.99 таку iнформацiю безпосередньо до Держмитслужби;

     6) пiсля проведення перереєстрацiї вилучити i направити до Держмитслужби лiцензiї тих митних лiцензiйних складiв, що не пройшли перереєстрацiю.

Заступник Голови Служби I.М.Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.