МIНIСТЕРСТВО ЮСТИЦIЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 15 грудня 1999 року N 74/5


Про затвердження Iнструкцiї про проведення виконавчих дiй

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
15 грудня 1999 р. за N 865/4158

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказами Мiнiстерства юстицiї України
вiд 4 грудня 2000 року N 62/5,
вiд 9 сiчня 2001 року N 2/5,
вiд 4 травня 2001 року N 28/5,
вiд 20 лютого 2002 року N 9/5,
вiд 21 жовтня 2002 року N 91/5,
вiд 11 лютого 2003 року N 10/5,
вiд 8 травня 2003 року N 42/5,
вiд 20 травня 2003 року N 43/5,
вiд 29 травня 2003 року N 50/5,
вiд 22 вересня 2003 року N 115/5,
вiд 11 листопада 2003 року N 137/5,
вiд 17 листопада 2003 року N 139/5,
вiд 23 грудня 2003 року N 169/5,
вiд 21 червня 2004 року N 47/5,
вiд 21 вересня 2004 року N 108/5,
вiд 14 жовтня 2004 року N 118/5,
вiд 20 жовтня 2004 року N 121/5,
вiд 20 грудня 2004 року N 141/5,
вiд 11 сiчня 2005 року N 2/5,
вiд 21 квiтня 2005 року N 40/5,
вiд 26 жовтня 2005 року N 100/5,
вiд 11 листопада 2005 року N 102/5,
вiд 10 квiтня 2007 року N 170/5


     На виконання Закону України "Про виконавче провадження" наказую:

     1. Затвердити Iнструкцiю про проведення виконавчих дiй (додається) та ввести її в дiю з 1 сiчня 2000 року.

     2. Заступнику Мiнiстра - директору Департаменту державної виконавчої служби Тертичному В. Г. довести зазначену Iнструкцiю до вiдома пiдпорядкованих вiддiлiв державної виконавчої служби та забезпечити контроль за її виконанням.

     3. Визнати такою, що не застосовується на територiї України, Iнструкцiю про виконавче провадження, затверджену наказом Мiнiстра юстицiї СРСР вiд 15 листопада 1985 року N 22.

Мiнiстр юстицiї С. Р. Станiк

 

Затверджено
Наказ Мiнiстерства юстицiї України
15.12.99 N 74/5
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
15 грудня 1999 р. за N 865/4158

IНСТРУКЦIЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВИКОНАВЧИХ ДIЙ

(У текстi Iнструкцiї слова "арбiтражний" та "вiддiл Державної виконавчої служби" в усiх вiдмiнках замiнено словами "господарський" та "вiддiл державної виконавчої служби" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 22 вересня 2003 року N 115/5)

(У текстi Iнструкцiї слово "вiддiл" у всiх вiдмiнках i числi замiнити словом "орган" у вiдповiдному вiдмiнку i числi згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21 квiтня 2005 року N 40/5)

     Ця Iнструкцiя розроблена на виконання Закону України "Про виконавче провадження" (далi - Закон), визначає умови та порядок виконання рiшень судiв та iнших органiв (посадових осiб), що вiдповiдно до Закону, iнших нормативно-правових актiв пiдлягають примусовому виконанню в разi невиконання їх у добровiльному порядку.

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

     1.1. Примусове виконання рiшень державною виконавчою службою здiйснюється на пiдставi виконавчих документiв, визначених Законом.

     Вiдповiдно до Закону державною виконавчою службою пiдлягають виконанню такi виконавчi документи:

     виконавчi листи, що видаються судами, та накази господарських судiв, у тому числi на пiдставi рiшень третейського суду;

     ухвали, постанови судiв у цивiльних, господарських, адмiнiстративних та кримiнальних справах у випадках, передбачених законом;

     судовi накази;

     виконавчi написи нотарiусiв;

     посвiдчення комiсiй щодо трудових спорiв, що видаються на пiдставi вiдповiдних рiшень цих комiсiй;

     постанови органiв (посадових осiб), уповноважених розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення у випадках, передбачених законом;

     рiшення органiв державної влади, прийнятi з питань володiння i користування культовими будiвлями та майном;

     постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору, витрат на проведення виконавчих дiй та накладення штрафу;

     рiшення iнших органiв державної влади у випадках, якщо за законом їх виконання покладено на державну виконавчу службу;

     рiшення Європейського Суду з прав людини з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про виконання рiшень та застосування практики Європейського Суду з прав людини".

(пункт 1.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003р. N 115/5, вiд 21.04.2005р. N 40/5, вiд 26.10.2005р. N 100/5, у редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     1.2. Провадження примусового виконання рiшень судiв та iнших органiв (посадових осiб) (далi - рiшення) здiйснюється вiдповiдно до Закону, iнших нормативно-правових актiв та цiєї Iнструкцiї.

     1.3. Пункт 1.3 виключено

(пункт 1.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003р. N 115/5, вiд 21.04.2005р. N 40/5, виключено згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     1.4. У виконавчому документi повиннi бути зазначенi:

     назва документа, дата видачi та найменування органу, посадової особи, що видали виконавчий документ;

     дата й номер рiшення, за яким видано виконавчий документ;

     найменування (для юридичних осiб) або iм'я (прiзвище, iм'я та по батьковi за його наявностi для фiзичних осiб) стягувача i боржника, їх мiсцезнаходження (для юридичних осiб) або мiсце проживання (для фiзичних осiб), iдентифiкацiйний код суб'єкта господарської дiяльностi стягувача та боржника за його наявностi (для юридичних осiб), iндивiдуальний iдентифiкацiйний номер стягувача та боржника за його наявностi (для фiзичних осiб - платникiв податкiв), а також iншi вiдомостi, якщо вони вiдомi суду чи iншому органу, що видав виконавчий документ, якi iдентифiкують стягувача та боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню, такi як дата i мiсце народження боржника та його мiсце роботи (для фiзичних осiб), мiсцезнаходження майна боржника тощо;

(абзац четвертий пункту 1.4 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     резолютивна частина рiшення;

     дата набрання чинностi рiшенням;

     строк пред'явлення виконавчого документа до виконання.

     Виконавчий документ має бути пiдписаний уповноваженою особою i скрiплений печаткою.

     Законом можуть бути встановленi також iншi додатковi вимоги до виконавчих документiв.

(абзац дев'ятий пункту 1.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003 р. N 115/5)

     1.5. Державний виконавець уживає заходiв примусового виконання, якщо боржник не виконує добровiльно рiшення у встановлений виконавцем строк вiдповiдно до статтi 24 Закону.

     Заходами примусового виконання рiшень є:

     звернення стягнення на грошовi кошти боржника;

     звернення стягнення на iншi види майна боржника;

     звернення стягнення на заробiтну плату (заробiток), доходи, пенсiю, стипендiю боржника;

     вилучення в боржника й передача стягувачевi певних предметiв, зазначених у рiшеннi;

     вiдiбрання дитини;

     iншi заходи, передбаченi рiшенням.

     1.6. Вимоги державного виконавця щодо виконання зазначених у пунктi 1.1 цiєї Iнструкцiї рiшень є обов'язковими для всiх органiв, органiзацiй, посадових осiб, громадян i юридичних осiб на територiї України.

     Державному виконавцю у встановлений ним строк мають бути наданi безкоштовно документи або їх копiї, потрiбнi для здiйснення його повноважень.

     Невиконання законних вимог державного виконавця тягне за собою вiдповiдальнiсть, передбачену статтею 88 Закону.

     1.7. Бланки документiв виконавчого провадження та бланки для копiй документiв виконавчого провадження

     1.7.1. Зразки та технiчнi описи бланкiв документiв виконавчого провадження та бланкiв для копiй документiв виконавчого провадження (далi - бланки та бланки для копiй) затверджуються Мiнiстерством юстицiї України вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.04.93 N 283 "Про встановлення порядку виготовлення бланкiв цiнних паперiв i документiв суворого облiку" (зi змiнами та доповненнями).

     1.7.2. З використанням бланкiв складаються такi документи виконавчого провадження:

     акт опису й арешту майна (додаток 21);

     постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його вiдчуження (додаток 26);

     акт вилучення у боржника предметiв, зазначених у рiшеннi суду, та передачi їх стягувачу (додаток 29);

     квитанцiйна книжка (додаток 30);

     розпорядження (додаток 33).

     1.7.3. Копiї акта опису й арешту майна (додаток 21-1), постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його вiдчуження (додаток 26-1), акта вилучення у боржника предметiв, зазначених у рiшеннi суду, та передачi їх стягувачу (додаток 29-1) складаються з використанням бланкiв для копiй.

     1.7.4. Документи та копiї документiв виконавчого провадження, передбаченi пунктами 1.7.2, 1.7.3 та складенi без використання бланкiв або бланкiв для копiй, вважаються недiйсними.

(Iнструкцiю доповнено пунктом 1.7 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 04.12.2000 р. N 62/5, пункт 1.7 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 04.05.2001 р. N 28/5)

     1.8. Контроль за законнiстю виконавчого провадження здiйснюється у вiдповiдностi до статей 8 - 83 Закону України "Про виконавче провадження".

(Iнструкцiю доповнено пунктом 1.8 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.12.2004р. N 141/5)

2. УЧАСНИКИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

     2.1. Учасники виконавчого провадження та особи, якi залучаються до проведення виконавчих дiй, їх права та обов'язки

     2.1.1. Учасниками виконавчого провадження є державний виконавець, сторони, представники сторiн, експерти, спецiалiсти, перекладачi.

(абзац перший пункту 2.1.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Для проведення виконавчих дiй державним виконавцем у разi потреби залучаються понятi, працiвники органiв внутрiшнiх справ, представники органiв опiки i пiклування, представники органiв i установ освiти, медичнi працiвники, а також представники iнших органiв i установ у порядку, встановленому Законом, цiєю Iнструкцiєю, Iнструкцiєю про порядок взаємодiї органiв внутрiшнiх справ України та органiв державної виконавчої служби при примусовому виконаннi рiшень судiв та iнших органiв (посадових осiб), затвердженою наказом Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та Мiнiстерства юстицiї України вiд 25.06.2002 N 607/56/5, зареєстрованою в Мiн'юстi України 27.06.2002 за N 541/6829 (iз змiнами i доповненнями), Порядком взаємодiї органiв державної виконавчої служби та податкової мiлiцiї при примусовому виконаннi рiшень судiв про стягнення коштiв на користь держави за позовами органiв державної податкової служби, затвердженим спiльним наказом Мiнiстерства юстицiї України та Державної податкової адмiнiстрацiї України вiд 03.07.2002 N 60/5; 304, зареєстрованим в Мiн'юстi України 04.07.2002 за N 555/6843, та iншими нормативно-правовими актами.

(абзац другий пункту 2.1.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     У разi необхiдностi для проведення чи органiзацiї виконавчих дiй державний виконавець має право залучати на платнiй основi, у тому числi за рахунок авансового внеску стягувача, суб'єктiв господарювання, якi в установленому законом порядку одержали лiцензiї на: будiвельну дiяльнiсть (вишукувальнi та проектнi роботи для будiвництва, зведення несучих та огороджувальних конструкцiй, будiвництво та монтаж iнженерних i транспортних мереж); надання послуг з перевезення пасажирiв i вантажiв автомобiльним транспортом загального користування (крiм надання послуг з перевезення пасажирiв та їх багажу на таксi); операцiї у сферi поводження з небезпечними вiдходами; надання послуг, пов'язаних з охороною державної та iншої власностi, надання послуг з охорони громадян; проведення землевпорядних та землеоцiночних робiт.

(пункт 2.1.1 доповнено абзацом третiм згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     2.1.2. Загальнi права i обов'язки державних виконавцiв у виконавчому провадженнi визначенi статтею 5 Закону. Державний виконавець зобов'язаний використовувати наданi йому законом та передбаченi цiєю Iнструкцiєю права i обов'язки в точнiй вiдповiдностi до закону, не допускати у своїй дiяльностi порушення прав та законних iнтересiв громадян i юридичних осiб, роз'яснювати особам, якi беруть участь у виконавчому провадженнi або залучаються до проведення виконавчих дiй, їх права та обов'язки.

(пункт 2.1.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     2.1.3. Сторонами у виконавчому провадженнi є стягувач i боржник.

     Стягувачем є фiзична або юридична особа, на користь чи в iнтересах якої видано виконавчий документ. Боржником є фiзична або юридична особа, яка зобов'язана за рiшенням учинити певнi дiї (передати майно, виселитись з примiщення, виконати iншi обов'язки, передбаченi рiшенням) або утриматися вiд їх учинення.

(абзац другий пункту 2.1.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     У виконавчих провадженнях про стягнення сум у дохiд Державного бюджету України стягувачем є орган, за позовом якого судом винесено вiдповiдне рiшення, або орган, який вiдповiдно до закону прийняв таке рiшення. У виконавчих провадженнях про стягнення у доход Державного бюджету України судового збору (державного мита) стягувачем є орган державної податкової служби.

(пункт 2.1.3 доповнено новим абзацом третiм згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5, у зв'язку з цим абзаци третiй - п'ятий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - шостим)

     У виконавчому провадженнi можуть брати участь кiлька стягувачiв або боржникiв. Кожен з них щодо iншої сторони має право брати участь у виконавчому провадженнi самостiйно або доручити участь у виконавчому провадженнi одному iз спiвучасникiв.

     У разi вибуття однiєї iз сторiн державний виконавець з власної iнiцiативи або за заявою сторони, а також сама заiнтересована сторона мають право звернутися до суду iз заявою про замiну сторони її правонаступником. Державний виконавець на пiдставi рiшення суду виносить постанову (додаток 1) про замiну сторони її правонаступником, визначеним вiдповiдно до чинного законодавства.

(абзац п'ятий пункту 2.1.3 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Для правонаступника всi дiї, вчиненi до його вступу у виконавче провадження, обов'язковi в тiй мiрi, у якiй вони були б обов'язковими для сторони, яку правонаступник замiнив.

(абзац шостий пункту 2.1.3 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Абзац шостий пункту 2.1.3 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     абзац сьомий пункту 2.1.3 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     абзац восьмий пункту 2.1.3 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     абзац дев'ятий пункту 2.1.3 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     абзац десятий пункту 2.1.3 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     2.1.4. Сторони та iншi учасники виконавчого провадження мають право знайомитись з матерiалами виконавчого провадження, робити з них виписки, знiмати копiї, подавати додатковi матерiали, заявляти клопотання, брати участь у провадженнi виконавчих дiй, давати уснi й письмовi пояснення в процесi виконавчих дiй, висловлювати свої доводи, мiркування з усiх питань, що виникають у ходi виконавчого провадження, у тому числi при проведеннi експертизи, заперечувати проти клопотань, доводiв та мiркувань iнших учасникiв виконавчого провадження, заявляти вiдводи у випадках, передбачених Законом, оскаржувати дiї (бездiяльнiсть) державного виконавця з питань виконавчого провадження та користуватись iншими правами, наданими Законом.

(абзац перший пункту 2.1.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Стягувач має право подати заяву про видачу дублiката виконавчого документа, про поновлення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання, про вiдмову вiд стягнення й повернення виконавчого документа.

     Сторони можуть подати письмовi заперечення проти розрахунку державного виконавця щодо розподiлу коштiв мiж стягувачами, укласти мирову угоду про закiнчення виконавчого провадження, яка визнається судом, оспорювати належнiсть майна i його оцiнку.

(абзац третiй пункту 2.1.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5, вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     За виконавчим документом про стягнення коштiв за погодженням iз стягувачем боржник може передати стягувачу в рахунок повного або часткового погашення боргу власне майно.

(пункт 2.1.4 доповнено абзацом четвертим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Сторони зобов'язанi письмово повiдомляти державного виконавця про виникнення обставин, що зумовлюють обов'язкове зупинення виконавчого провадження, установлення вiдстрочки або розстрочки виконання, змiну способу i порядку виконання рiшення, змiну мiсця проживання чи мiсцезнаходження, а боржник - фiзична особа - про змiну мiсця роботи.

(пункт 2.1.4 доповнено абзацом п'ятим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Боржник зобов'язаний у строк, установлений державним виконавцем, надати достовiрнi вiдомостi про свої доходи та майно, у тому числi про майно, яким вiн володiє спiльно з iншими особами, рахунки в банкiвських та фiнансових установах, своєчасно з'явитися за викликом державного виконавця, письмово повiдомити державного виконавця про майно, що перебуває в заставi або в iнших осiб, а також про кошти та майно, належнi боржниковi вiд iнших осiб.

(пункт 2.1.4 доповнено абзацом шостим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Особи, якi беруть участь у виконавчому провадженнi, зобов'язанi сумлiнно користуватися усiма наданими їм правами з метою забезпечення повного i своєчасного вчинення виконавчих дiй.

(пункт 2.1.4 доповнено абзацом сьомим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     2.1.5. Сторони можуть реалiзовувати свої права й обов'язки у виконавчому провадженнi самостiйно або через представникiв. Особиста участь громадянина у виконавчому провадженнi не позбавляє його права мати представника, за винятком випадку, коли боржник зобов'язаний згiдно з рiшенням учинити певнi дiї особисто.

     Неповнолiтнi та особи, визнанi судом недiєздатними, здiйснюють свої права та виконують обов'язки у виконавчому провадженнi вiдповiдно до вимог закону.

     Якщо стороною виконавчого провадження є особа, визнана судом безвiсно вiдсутньою, державний виконавець своєю постановою залучає до участi у виконавчому провадженнi особу, яка є опiкуном її майна.

     Участь юридичних осiб у виконавчому провадженнi здiйснюється їх керiвниками чи органами, посадовими особами, якi дiють у межах повноважень, наданих їм законом, або через представникiв юридичної особи. Повноваження представника мають бути пiдтвердженi довiренiстю, виданою i оформленою вiдповiдно до вимог закону.

(пункт 2.1 доповнено пунктом 2.1.5 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     2.1.6. Представниками у виконавчому провадженнi не можуть бути:

     особи, якi не досягли 18 рокiв, крiм випадкiв, передбачених законом;

     особи, над якими встановлено опiку чи пiклування;

     суддi, слiдчi, прокурори, державнi виконавцi, крiм випадкiв, коли вони дiють як законнi представники або як уповноваженi особи вiдповiдного органу, що є стороною виконавчого провадження;

     iншi особи, якi вiдповiдно до закону не можуть здiйснювати представництво.

(пункт 2.1 доповнено пунктом 2.1.6 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     2.2. Участь у виконавчому провадженнi експерта або спецiалiста та суб'єкта оцiночної дiяльностi - суб'єкта господарювання

(пункт 2.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     2.2.1. Для з'ясування та роз'яснення питань, що виникають при здiйсненнi виконавчого провадження й потребують спецiальних знань, державний виконавець з власної iнiцiативи або за заявою сторiн призначає своєю постановою (додаток 2) експерта або спецiалiста та суб'єкта оцiночної дiяльностi - суб'єкта господарювання, а при потребi - кiлькох спецiалiстiв або експертiв.

(абзац перший пункту 2.2.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     Як експерт або спецiалiст може бути запрошена будь-яка дiєздатна особа, яка має потрiбнi знання, квалiфiкацiю, досвiд роботи у вiдповiднiй галузi. Експерт має бути вiднесеним до Реєстру атестованих судових експертiв державних i пiдприємницьких структур та громадян.

     Експерт або спецiалiст зобов'язаний дати письмовий висновок з питань, що поставленi йому державним виконавцем у постановi, а також давати уснi пояснення та рекомендацiї щодо дiй, якi виконуються в його присутностi.

(абзац третiй пункту 2.2.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     2.2.2. Експерт або спецiалiст та суб'єкт оцiночної дiяльностi - суб'єкт господарювання має право на винагороду за наданi ним послуги, розмiр якої визначає начальник вiдповiдного органу державної виконавчої служби за розрахунком, поданим експертом або спецiалiстом (якщо розмiр винагороди перевищує 500 грн., то її визначає начальник органу державної виконавчої служби за погодженням з начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби Головного управлiння юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим, обласних, Київського та Севастопольського мiських управлiнь юстицiї, за розрахунком, поданим експертом або спецiалiстом), (але не бiльше нiж передбачено Iнструкцiєю про порядок i розмiри вiдшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органiв дiзнання, попереднього слiдства, прокуратури, державної виконавчої служби, суду або до органiв, у провадженнi яких перебувають справи про адмiнiстративнi правопорушення, та виплати державним науково-дослiдним установам судової експертизи за виконання їх працiвниками функцiй експертiв i спецiалiстiв, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 липня 1996 року N 710). Ця винагорода та iншi витрати на проведення експертизи належать до витрат, пов'язаних iз здiйсненням виконавчих дiй. Про виплату винагороди державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником органу державної виконавчої служби (додаток 3).

(пункт 2.2.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.02.2002р. N 9/5, вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     2.2.3. За вiдмову або ухилення вiд дачi висновку чи за дачу завiдомо неправдивого висновку експерт несе кримiнальну вiдповiдальнiсть, про що вiн має бути попереджений державним виконавцем.

(пункт 2.2.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Збитки, завданi сторонам неправдивим висновком експерта або спецiалiста, пiдлягають вiдшкодуванню в порядку, передбаченому законом.

(пункт 2.2.3 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Суб'єкт оцiночної дiяльностi - суб'єкт господарювання несе вiдповiдальнiсть за недостовiрнiсть чи необ'єктивнiсть оцiнки майна в порядку, установленому законом.

(пункт 2.2.3 доповнено новим абзацом третiм згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5, у зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим)

     Копiя постанови державного виконавця про призначення у виконавчому провадженнi експерта або спецiалiста та суб'єкта оцiночної дiяльностi - суб'єкта господарювання в 3-денний строк з дня її винесення надсилається сторонам. Заявлений сторонами вiдвiд експерту або спецiалiсту вирiшується в порядку, передбаченому статтею 17 Закону.

(пункт 2.2.3 доповнено абзацом четвертим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5, абзац четвертий пункт 2.2.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     2.3. Участь у виконавчому провадженнi перекладача

     2.3.1. У разi потреби пiд час провадження виконавчих дiй державний виконавець або сторони (їх представники) можуть запросити перекладача. Перекладачем може бути будь-яка дiєздатна особа, що володiє мовами, знання яких необхiднi для перекладу. Особi, якiй потрiбнi послуги перекладача, державний виконавець надає строк для його запрошення, який не може перевищувати 10 днiв. Якщо зазначена особа не забезпечить участi перекладача у визначений строк, то його може призначити своєю постановою (додаток 4) державний виконавець.

(пункт 2.3.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     2.3.2. Перекладач має право на винагороду за виконану роботу, про що державний виконавець виносить постанову (додаток 3) на пiдставi кошторису, який повинен подати перекладач. Ця постанова затверджується начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби. Винагорода виплачується в розмiрi, не бiльшому, нiж передбачено Iнструкцiєю про порядок i розмiри вiдшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органiв дiзнання, попереднього слiдства, прокуратури, державної виконавчої служби, суду або до органiв, у провадженнi яких перебувають справи про адмiнiстративнi правопорушення, та виплати державним науково-дослiдним установам судової експертизи за виконання їх працiвниками функцiй експертiв i спецiалiстiв, затвердженою постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 1 липня 1996 року N 710.

     2.3.3. Особа, яка запрошується державним виконавцем до участi у виконавчому провадженнi, повинна надати документ, який пiдтверджує, що вона володiє мовами, знання яких необхiднi для перекладу.

     2.3.4. У разi завiдомо неправильного перекладу, а також за вiдмову виконати обов'язки перекладача особа несе кримiнальну вiдповiдальнiсть, про що вона має бути попереджена державним виконавцем.

(пункт 2.3.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     2.4. Залучення понятих до провадження виконавчих дiй

     2.4.1. Виконавчi дiї можуть провадитися в присутностi понятих.

     Присутнiсть понятих обов'язкова при вчиненнi виконавчих дiй, пов'язаних iз примусовим входженням до нежитлових примiщень i сховищ, в яких зберiгається майно боржника, на яке звернено стягнення, або майно стягувача, яке має бути повернене йому в натурi; примусовим входженням до житлових будинкiв, квартир для забезпечення примусового виселення та вселення в них; примусовим входженням до будинкiв, квартир та iнших примiщень, в яких перебуває дитина, яка має бути передана iншим особам вiдповiдно до рiшення суду; при проведеннi огляду, арешту, вилученнi й передачi майна.

     Як понятi можуть бути запрошенi будь-якi дiєздатнi громадяни, якi не мають особистого зацiкавлення в провадженнi виконавчих дiй i не пов'язанi мiж собою або з учасниками виконавчого провадження родинними зв'язками, пiдлеглiстю чи пiдконтрольнiстю. Кiлькiсть понятих при вчиненнi виконавчих дiй не може бути менше двох.

     2.4.2. Понятий має право знати, для участi в провадженнi яких виконавчих дiй його запрошено, на пiдставi якого виконавчого документа вони здiйснюються, а також робити зауваження з приводу вчинення виконавчих дiй. Зауваження понятого пiдлягають занесенню до акта вiдповiдної виконавчої дiї. Понятий зобов'язаний засвiдчити факт, змiст i результати виконавчих дiй, пiд час проведення яких вiн був присутнiй. Перед початком виконавчих дiй державний виконавець роз'яснює їх права i обов'язки.

     2.4.3. Понятi мають право на компенсацiю витрат, пов'язаних iз виконанням обов'язкiв понятих. Зазначенi витрати належать до витрат на проведення виконавчих дiй.

     Компенсацiю громадянам витрат, пов'язаних iз виконанням обов'язкiв понятих, слiд проводити iз розрахунку середньоденного заробiтку за мiсцем роботи, а громадянам, якi не працюють, - iз розрахунку середньоденного заробiтку, розрахованого за середньомiсячною заробiтною платою для даної мiсцевостi.

     2.5. Пiдстави та порядок вiдводу державного виконавця, експерта, спецiалiста та суб'єкта оцiночної дiяльностi - суб'єкта господарювання визначаються статтею 17 Закону. Про вiдвiд державного виконавця, експерта, спецiалiста та суб'єкта оцiночної дiяльностi - суб'єкта господарювання виноситься постанова (додатки 20 та 25).

(пункт 2.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

3. ВIДКРИТТЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

     3.1. Пiдстави для вiдкриття виконавчого провадження

     Державний виконавець вiдкриває виконавче провадження на пiдставi виконавчого документа:

(абзац другий пункту 3.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     за заявою стягувача або його представника про примусове виконання рiшення, зазначеного в пунктi 1.1 цiєї Iнструкцiї;

(абзац третiй пункту 3.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     за заявою прокурора в разi представництва iнтересiв громадянина або держави в судi;

     абзац п'ятий пункту 3.1 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     в iнших випадках, передбачених законом.

     Абзац сьомий пункту 3.1 виключено

(пункт 3.1 доповнено абзацом сьомим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5, абзац сьомий пункту 3.1 виключено згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     3.2. Мiсце виконання рiшення

     3.2.1. Виконавчi дiї проводяться державним виконавцем вiдповiдного органу державної виконавчої служби, який розташований:

     за мiсцем проживання, роботи боржника - фiзичної особи або за мiсцезнаходженням його майна;

     за мiсцезнаходженням постiйно дiючого керiвного органу або майна боржника - юридичної особи;

     за мiсцем здiйснення певних дiй, якi зобов'язаний вчинити боржник за вiдповiдним рiшенням суду або iншого органу (посадової особи).

     Право вибору мiсця виконання мiж кiлькома органами державної виконавчої служби, якi можуть учиняти виконавчi дiї з виконання рiшення на територiї, на яку поширюються їх функцiї, належить стягувачу.

(пункт 3.2.1 доповнено абзацом п'ятим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     3.2.2. Якщо в процесi виконавчого провадження державному виконавцевi стало вiдомо, що змiнилося мiсце проживання чи мiсцезнаходження боржника, мiсце його роботи або з'ясувалося, що на територiї, на яку поширюються функцiї органу державної виконавчої служби, майно боржника, на яке можна звернути стягнення, вiдсутнє, однак належне боржнику майно перебуває на територiї iншого органу державної виконавчої служби, то державний виконавець негайно складає про це вiдповiдний акт (додаток 5).

     Виконавчий документ разом з копiєю акта не пiзнiше наступного дня державний виконавець зобов'язаний надiслати до органу державної виконавчої служби за новим мiсцем проживання боржника, мiсцем його роботи чи за мiсцезнаходженням майна боржника, про що одночасно, в копiї супровiдного листа, повiдомляє стягувача та орган, який видав виконавчий документ. Супровiдний лист про направлення виконавчого документа за належнiстю пiдписує начальник вiдповiдного органу державної виконавчої служби.

     3.2.3. Якщо в процесi виконавчого провадження з'ясувалося, що майна боржника, на яке можливо звернути стягнення, недостатньо для повного задоволення вимог стягувача, однак майно боржника виявлено на територiї iншого органу державної виконавчої служби, державний виконавець звертає стягнення на таке майно у передбаченому законом порядку за погодженням з начальником органу державної виконавчої служби, якому вiн пiдпорядкований, та за умови, якщо стягувач авансує витрати на органiзацiю i проведення виконавчих дiй.

     Про вчинення виконавчих дiй на територiї iншого органу державної виконавчої служби державний виконавець повiдомляє начальника цього органу державної виконавчої служби.

     У разi, якщо стягувач не здiйснить авансування витрат на органiзацiю i проведення виконавчих дiй на територiї iншого органу державної виконавчої служби, державний виконавець звертає стягнення на наявне майно боржника i пiсля розподiлу стягнутих коштiв, у разi їх недостатностi для повного задоволення вимог стягувача, направляє виконавчий документ до органу державної виконавчої служби за мiсцезнаходженням iншого майна боржника.

     У разi, якщо боржник та його майно перебувають на територiї рiзних адмiнiстративно-територiальних одиниць, органами державної виконавчої служби з метою забезпечення своєчасного i повного виконання рiшення можуть створюватись виконавчi групи вiдповiдно до Порядку утворення та функцiонування виконавчих груп при органах державної виконавчої служби, затвердженого наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 17.05.2004 N 37/5, зареєстрованого в Мiн'юстi України 17.05.2004 за N 624/9223.

     Порядок передачi матерiалiв виконавчого провадження з одного органу державної виконавчої служби до iншого або виконавчої групи, вiд одного державного виконавця до iншого затверджений наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 17.05.2004 N 38/5, зареєстрований в Мiн'юстi України 17.05.2004 за N 625/9224.

(пункт 3.2.3 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     3.2.4. Пункт 3.2.4 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     3.2.5. Вiдповiднi територiальнi органи державної виконавчої служби сприяють державному виконавцевi, який вчиняє виконавчi дiї на їхнiй територiї.

     3.2.6. Виконавчi провадження, пiдвiдомчi вiддiлу та пiдроздiлу примусового виконання рiшень органiв державної виконавчої служби, визначенi статтею 201 Закону.

(Iнструкцiю доповнено пунктом 3.2.6 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     3.3. Строки пред'явлення виконавчих документiв до виконання

     3.3.1. Виконавчi документи можуть бути пред'явленi до виконання в такi строки:

     виконавчi листи та iншi судовi документи - протягом трьох рокiв;

     абзац третiй пункту 3.3.1 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003 р. N 115/5)

     посвiдчення комiсiй по трудових спорах - протягом трьох мiсяцiв;

     постанови органiв (посадових осiб), уповноважених розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення, - протягом трьох мiсяцiв;

     iншi виконавчi документи - протягом року, якщо iнше не встановлено законом.

     3.3.2. Строки, зазначенi в абзацi першому цього пункту, встановлюються:

     для виконання рiшень i вирокiв судiв у частинi майнових стягнень - з наступного дня пiсля набрання рiшенням законної сили чи закiнчення строку, встановленого в разi вiдстрочки чи розстрочки виконання рiшення, а у випадках, коли рiшення пiдлягає негайному виконанню, - з наступного дня пiсля його постановлення;

     для виконання рiшень господарських судiв - з наступного дня пiсля набрання рiшенням законної сили;

     для виконання постанов органiв (посадових осiб), уповноважених розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення, - з дня винесення вiдповiдної постанови;

     для виконання рiшень комiсiй по трудових спорах - з дня видачi посвiдчення на примусове виконання рiшення.

     3.3.3. Щодо iнших виконавчих документiв строк пред'явлення їх до виконання встановлюється з наступного дня пiсля їх видачi, якщо iнше не встановлено законом.

     3.3.4. Рiшення про стягнення перiодичних платежiв (у справах про стягнення алiментiв, про вiдшкодування шкоди в разi ушкодження здоров'я тощо) можуть бути пред'явленi для виконання протягом усього перiоду, на який присудженi платежi.

     Строки пред'явлення виконавчих документiв до виконання встановлюються для кожного платежу окремо.

     3.4. Переривання строку давностi пред'явлення виконавчих документiв до виконання

     3.4.1. Строки пред'явлення виконавчого документа до виконання перериваються:

     пред'явленням виконавчого документа до виконання;

     частковим виконанням рiшення боржником з пiдтверджувальними документами про часткове виконання рiшення;

     надання судом, який видав виконавчий документ, вiдстрочки виконання рiшення.

(пункт 3.4.1 доповнено абзацом четвертим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003 р. N 115/5)

     3.4.2. Пiсля переривання строку пред'явлення виконавчого документа до виконання перебiг строку поновлюється. Час, що минув до переривання строку, до нового строку не зараховується.

     У разi повернення виконавчого документа стягувачу у зв'язку з неможливiстю його повного або часткового виконання строк пред'явлення виконавчого документа до виконання пiсля перерви встановлюється з дня повернення виконавчого документа стягувачу.

     3.5. Поновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого документа до виконання

     3.5.1. Державний виконавець вiдмовляє в прийняттi до провадження виконавчих документiв, строк пред'явлення для примусового виконання яких минув, про що протягом 3 днiв з дня надходження державному виконавцю документiв виносить вiдповiдну постанову (додаток 6). Копiя постанови надсилається або вручається стягувачу, боржнику та органу (посадовiй особi), який видав виконавчий документ.

     3.5.2. Стягувач, який пропустив строк пред'явлення виконавчого листа або iншого судового документа до виконання, має право звернутись iз заявою про поновлення пропущеного строку до суду, який видав вiдповiдний документ, або до суду за мiсцем виконання.

     Щодо iнших виконавчих документiв пропущенi строки поновленню не пiдлягають.

     3.6. Прийняття виконавчих документiв до виконання

     3.6.1. Державний виконавець зобов'язаний прийняти до виконання виконавчий документ i вiдкрити виконавче провадження, якщо не закiнчився строк пред'явлення виконавчого документа до виконання i цей документ вiдповiдає вимогам статтi 19 Закону та пред'явлений до виконання до органу державної виконавчої служби за належним мiсцем виконання рiшення.

(абзац перший пункту 3.6.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003 р. N 115/5)

     Виконавчi документи, що не вiдповiдають вимогам згаданої статтi Закону, а також тi, що повернулися з пiдприємств, установ, органiзацiй та iн., де провадилися стягнення з заробiтку чи iнших доходiв боржника, як виконанi направляються органом державної виконавчої служби до суду чи органу (посадовiй особi), що видав даний виконавчий документ. У разi помилкового надходження виконавчих документiв (не за територiальнiстю або пiдвiдомчiстю) державний виконавець виносить постанову про вiдмову у вiдкриттi виконавчого провадження (додаток 6).

(абзац другий пункту 3.6.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     3.6.2. Державний виконавець у 3-денний строк з дня надходження до нього виконавчого документа виносить постанову про вiдкриття виконавчого провадження (додаток 7). У постановi державний виконавець установлює строк для добровiльного виконання рiшення, який не може перевищувати 7 днiв, а рiшень про примусове виселення - 15 днiв, та попереджає боржника про примусове виконання рiшення пiсля закiнчення встановленого строку зi стягненням з нього виконавчого збору i витрат, пов'язаних з провадженням виконавчих дiй. При цьому вказується дата виконання.

     Копiя постанови про вiдкриття виконавчого провадження не пiзнiше наступного дня надсилається стягувачу, боржнику та органу (посадовiй особi), який видав виконавчий документ.

     3.6.3. За заявою стягувача, з метою забезпечення виконання рiшення про майновi стягнення державний виконавець постановою про вiдкриття виконавчого провадження вправi накласти арешт на майно боржника (крiм коштiв) та оголосити заборону на його вiдчуження. Одночасно з винесенням такої постанови державний виконавець може провести опис i арешт майна боржника в порядку, визначеному Законом.

(абзац перший пункту 3.6.3 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Якщо в постановi зазначено потребу опису майна, то копiя такої постанови вручається боржнику при проведеннi опису майна.

     3.6.4. Постанова про вiдкриття виконавчого провадження може бути оскаржена сторонами начальнику вiдповiдного органу державної виконавчої служби або до вiдповiдного суду в 10-денний строк.

     3.7. Строки здiйснення виконавчого провадження

     3.7.1. Державний виконавець зобов'язаний провести виконавчi дiї з виконання рiшення протягом шести мiсяцiв з дня винесення постанови про вiдкриття виконавчого провадження, а з виконання рiшення немайнового характеру - у двомiсячний строк. Строки здiйснення виконавчого провадження не поширюються на час вiдкладення провадження виконавчих дiй або зупинення виконавчого провадження та на перiод реалiзацiї арештованого майна боржника.

(пункт 3.7.1 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003 р. N 115/5)

     3.7.2. Якщо рiшення пiдлягає негайному виконанню, то державний виконавець вiдкриває виконавче провадження не пiзнiше наступного дня пiсля одержання виконавчого документа.

     3.8. Вiдмова у вiдкриттi виконавчого провадження

     3.8.1. Державний виконавець вiдмовляє у вiдкриттi виконавчого провадження в разi:

     пропуску встановленого строку пред'явлення документiв до виконання;

     неподання виконавчого документа, зазначеного в пунктi 1.1 цiєї Iнструкцiї (наприклад, подання судового рiшення без виконавчого листа або наказу, у випадках, коли передбачена видача останнiх);

(абзац третiй пункту 3.8.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     помилкового надходження виконавчого документа (не за територiальнiстю або пiдвiдомчiстю);

(абзац четвертий пункту 3.8.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     якщо рiшення, на пiдставi якого видано виконавчий документ, не набрало законної сили, крiм випадкiв, коли воно в установленому законом порядку допущено до негайного виконання;

(пункт 3.8.1 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003 р. N 115/5)

     якщо не закiнчилася вiдстрочка виконання рiшення, надана судом, яким постановлено рiшення;

(пункт 3.8.1 доповнено новим абзацом шостим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003 р. N 115/5)

     у разi невiдповiдностi виконавчого документа вимогам, передбаченим статтею 19 цього Закону;

(пункт 3.8.1 доповнено новим абзацом сьомим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003 р. N 115/5, у зв'язку з цим абзаци п'ятий та шостий вважати абзацами восьмим та дев'ятим,
абзац сьомий пункту 3.8.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     наявностi iнших обставин, передбачених законом, якi виключають здiйснення виконавчого провадження.

     Про вiдмову у вiдкриттi виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби, i не пiзнiше наступного дня надсилає її заявниковi (додаток 6).

(абзац дев'ятий пункту 3.8.1 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     У разi вiдмови у вiдкриттi виконавчого провадження на пiдставi абзацу 7 цього пункту державний виконавець у вiдповiднiй постановi роз'яснює стягувачу право на звернення до суду чи iншого органу (посадової особи), якi видали виконавчий документ, про приведення виконавчого документа у вiдповiднiсть до вимог, визначених чинним законодавством.

(пункт 3.8.1 доповнено абзацом десятим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     3.8.2. Постанова про вiдмову у вiдкриттi виконавчого провадження може бути оскаржена заявником начальнику вiдповiдного органу державної виконавчої служби або до вiдповiдного суду в 10-денний строк з моменту її одержання.

     3.9. Пункт 3.9 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003 р. N 115/5)

     3.9.1. Пункт 3.9.1 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003 р. N 115/5)

     3.9.2. Пункт 3.9.2 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003 р. N 115/5)

     3.10. Роз'яснення рiшень, якi пiдлягають примусовому виконанню

     3.10.1. У разi, якщо резолютивна частина рiшення, викладена у виконавчому документi, є незрозумiлою, державний виконавець самостiйно чи за поданням сторiн виконавчого провадження має право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, iз заявою про роз'яснення вiдповiдного рiшення чи змiсту документа.

     Суд, який видав виконавчий документ, зобов'язаний розглянути таку заяву у 10-денний строк з дня її надходження i при необхiдностi дати вiдповiдне роз'яснення рiшення чи змiсту документа, не змiнюючи їх змiсту. Про роз'яснення рiшення чи змiсту документа або вiдмову в цьому суд постановляє ухвалу.

(пункт 3.10.1 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     3.10.2. У строки здiйснення виконавчих дiй не враховується термiн, з якого державний виконавець звернувся до суду або iншого органу (посадової особи) про роз'яснення рiшення до моменту надходження роз'яснення у орган державної виконавчої служби.

     3.11. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕННЯ КОПIЙ ПОСТАНОВ ДЕРЖАВНОГО ВИКОНАВЦЯ ТА IНШИХ  ДОКУМЕНТIВ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ ВИЗНАЧАЄ СТАТТЯ 27 ЗАКОНУ

     Порядок видачi документiв виконавчого провадження у разi одержання ухвали суду про витребування або вилучення документiв виконавчого провадження та в разi проведення виїмки в порядку, установленому Кримiнально-процесуальним кодексом України, регулює стаття 491 Закону.

(Iнструкцiю доповнено пунктом 3.11 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

4. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗДIЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

     4.1. Добровiльне виконання рiшень

     4.1.1. Державний виконавець, починаючи виконувати рiшення, повинен пересвiдчитись, чи отримана боржником копiя постанови про вiдкриття виконавчого провадження i чи здiйсненi ним дiї, спрямованi на добровiльне виконання рiшення у встановлений постановою строк.

     При цьому до отримання вiдомостей про одержання боржником копiї постанови для захисту прав стягувача державний виконавець може вжити заходiв щодо забезпечення виконання, передбаченi частиною шостою статтi 24 Закону.

(абзац другий пункту 4.1.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003р. N 115/5, вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Постанова про вiдкриття виконавчого провадження вважається врученою боржнику за адресою, зазначеною у виконавчому документi, за умов, передбачених для вручення судових повiсток.

     У разi, якщо копiя постанови про вiдкриття виконавчого провадження одержана боржником несвоєчасно, внаслiдок чого боржник був позбавлений можливостi добровiльно виконати рiшення у встановлений державним виконавцем строк, за письмовою заявою боржника при пiдтвердженнi факту несвоєчасного одержання вказаної постанови державний виконавець вiдкладає провадження виконавчих дiй у порядку, установленому статтею 32 Закону, та поновлює боржнику строк для добровiльного виконання рiшення.

(пункт 4.1.1 доповнено абзацом четвертим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005 р. N 40/5)

     Якщо при вiдкриттi виконавчого провадження державним виконавцем у порядку, установленому статтею 24 Закону, накладено арешт на майно боржника, за погодженням з державним виконавцем боржник має право у строк, установлений для добровiльного виконання рiшення, реалiзувати належне йому майно в рахунок повного або часткового погашення боргу за виконавчим документом. У цьому разi покупець майна боржника повинен внести кошти за придбане майно на рахунок органу державної виконавчої служби в строк, установлений для добровiльного виконання рiшення. Пiсля внесення покупцем коштiв арешт з проданого майна боржника знiмається за постановою державного виконавця.

(пункт 4.1.1 доповнено абзацом п'ятим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005 р. N 40/5)

     4.1.2. У разi повного добровiльного виконання рiшення боржником у встановлений для добровiльного виконання строк державний виконавець складає про це акт, який є пiдставою для закiнчення виконавчого провадження.

(пункт 4.1.2 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005 р. N 40/5)

     4.1.3. Якщо боржник у встановлений строк добровiльно не виконав рiшення, то державний виконавець невiдкладно розпочинає його примусове виконання в межах строку, передбаченого статтею 25 Закону.

(пункт 4.1.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005 р. N 40/5)

     4.1.4. У разi вiдкриття виконавчого провадження за виконавчим документом про конфiскацiю майна, стягнення перiодичних платежiв, забезпечення позовних вимог, стягнення штрафу iз засудженого строк для добровiльного виконання не встановлюється.

(пункт 4.1.4 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005 р. N 40/5)

     4.1.5. Якщо в установлений строк рiшення боржником добровiльно не виконано, державний виконавець за наявностi iншого виконавчого провадження або зведеного виконавчого провадження щодо даного боржника виносить постанову про об'єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження або про приєднання виконавчого провадження до зведеного виконавчого провадження. Така постанова виноситься не пiзнiше наступного дня пiсля закiнчення строку для добровiльного виконання.

(абзац перший пункту 4.1.5 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Наявнiсть або вiдсутнiсть iншого виконавчого провадження чи зведеного виконавчого провадження щодо одного й того самого боржника державний виконавець перевiряє за даними Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень.

(Iнструкцiю доповнено пунктом 4.1.5 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.05.2003 р. N 43/5)

     4.2. Час провадження виконавчих дiй

     4.2.1. Виконавчi дiї провадяться державним виконавцем в робочi днi не ранiше 6-ї години i не пiзнiше 22-ї години. Конкретний час проведення виконавчих дiй визначається державним виконавцем. Сторони виконавчого провадження мають право пропонувати зручний для них час проведення виконавчих дiй.

     4.2.2. Проведення виконавчих дiй у неробочi та святковi днi, установленi законодавством, допускається лише в разi, коли зволiкання неможливе, або в разi, коли вони не можуть бути здiйсненi в iншi днi з вини боржника.

     Проведення виконавчих дiй у нiчний час допускається лише в разi, якщо невиконання рiшення створює загрозу життю чи здоров'ю громадян.

(пункт 4.2.2 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.2.3. Для проведення виконавчих дiй у неробочi та святковi днi або в нiчний час державним виконавцем виноситься постанова, яка затверджується начальником органу державної виконавчої служби (додаток 3).

(пункт 4.2.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.3. Вiдкладення провадження виконавчих дiй

     4.3.1. Пункт 4.3.1 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003р. N 115/5)

     4.3.2. За наявностi обставин, що перешкоджають провадженню виконавчих дiй, або несвоєчасного одержання сторонами документiв виконавчого провадження, внаслiдок чого вони позбавленi можливостi використати наданi їм Законом права, державний виконавець може вiдкласти виконавчi дiї за заявою стягувача або за заявою боржника, або з власної iнiцiативи на строк до 10 днiв. Про вiдкладення провадження виконавчих дiй державний виконавець виносить вiдповiдну постанову (додаток 9), про що негайно повiдомляє сторони, суд або iнший орган, який видав виконавчий документ.

(пункт 4.3.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.3.3. Постанова про вiдкладення провадження виконавчих дiй може бути оскаржена начальнику вiдповiдного органу державної виконавчої служби або до суду в 3-денний строк.

     4.4. Вiдстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи змiна способу i порядку виконання рiшення

(пункт 4.4 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003 р. N 115/5)

     4.4.1. За наявностi обставин, що ускладнюють виконання рiшення або роблять його неможливим, державний виконавець за власною iнiцiативою або за заявою сторiн, а також самi сторони мають право звернутися до суду, який видав виконавчий документ, iз заявою про вiдстрочку або розстрочку виконання, а також про встановлення чи змiну способу й порядку виконання.

(пункт 4.4.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003р. N 115/5,
вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.4.2. Рiшення суду чи iншого органу (посадової особи) про вiдстрочку або розстрочку виконання, встановлення чи змiну способу й порядку виконання має бути прийнято в 10-денний строк i може бути оскаржено у встановленому порядку.

(пункт 4.4.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003р. N 115/5)

     4.4.3. За iншими рiшеннями вiдстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи змiна способу i порядку виконання не допускаються.

(Iнструкцiю доповнено пунктом 4.4.3 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.5. Виконавче провадження пiдлягає обов'язковому зупиненню у випадках:

     смертi стягувача або боржника, оголошення померлим чи визнання безвiсно вiдсутнiм стягувача або боржника, або припинення iснування сторони - юридичної особи, якщо установленi судом правовiдносини допускають правонаступництво;

     визнання стягувача або боржника недiєздатним;

     проходження боржником строкової вiйськової служби в Збройних Силах України та iнших вiйськових формуваннях, якщо за умовами служби провадження виконавчих дiй неможливе, чи на прохання стягувача, який проходить строкову вiйськову службу в Збройних Силах України або iнших вiйськових формуваннях;

      зупинення судом стягнення на пiдставi виконавчого документа. При цьому боржник має надати належним чином завiрену копiю вiдповiдного рiшення суду;

(абзац п'ятий пункту 4.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5, у редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     прийняття судом до розгляду скарги на дiї органiв (посадових осiб), уповноважених розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення. При цьому, боржник має надати письмове повiдомлення суду про надходження скарги;

     зупинення виконання вiдповiдного рiшення посадовою особою, якiй законом надане таке право;

(абзац сьомий пункту 4.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     подання до суду позову про виключення майна з опису. При цьому, боржник має надати письмове повiдомлення суду про порушення провадження за цим позовом. Виконавче провадження з указаної пiдстави зупиняється лише в частинi звернення стягнення на майно, щодо якого до суду подано позовну заяву про виключення його з акта опису й арешту;

(абзац восьмий пункту 4.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003 р. N 115/5)

     порушення господарським судом провадження у справi про банкрутство боржника, якщо вiдповiдно до закону на вимогу стягувача поширюється дiя мораторiю, уведеного господарським судом, крiм випадкiв перебування виконавчого провадження на стадiї розподiлу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числi одержаних вiд реалiзацiї майна боржника);

(абзац дев'ятий пункту 4.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     сплати боржником або iншим гарантом у порядку, передбаченому законодавством (у тому числi за договорами про вiдшкодування ядерної шкоди), коштiв на вiдшкодування ядерної шкоди, що дорiвнюють або перевищують установлену законом межу вiдповiдальностi оператора ядерної установки. Для обчислення сплаченi кошти пiдлягають перерахуванню до Спецiальних прав запозичення, що встановлюються Мiжнародним валютним фондом, за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на день сплати;

     унесення касацiйного подання прокурора на рiшення суду. При цьому боржник має надати письмове повiдомлення суду про внесення вказаного подання;

     звернення до суду iз заявою про замiну вибулої сторони правонаступником у порядку, установленому частиною четвертою статтi 11 Закону;

     виїмки виконавчого документа або виконавчого провадження в порядку, установленому Кримiнально-процесуальним кодексом України;

     надання судом, який видав виконавчий документ, вiдстрочки виконання рiшення.

(абзац дев'ятий пункту 4.5 замiнено абзацами дев'ятим - чотирнадцятим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003 р. N 115/5)

     наявностi коштiв боржника на депозитних, вкладних та iнших подiбних рахунках боржника, з яких боржник не вправi вимагати видачi чи списання коштiв до спливу певного строку, у разi вiдсутностi iншого майна боржника, на яке може бути звернено стягнення;

(пункт 4.5 доповнено абзацом п'ятнадцятим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     призначення тимчасової державної допомоги вiдповiдно до частини п'ятої статтi 181 Сiмейного кодексу України;

(пункт 4.5 доповнено абзацом шiстнадцятим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 11.11.2005р. N 102/5)

     унесення пiдприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, якi беруть участь у процедурi погашення заборгованостi вiдповiдно до Закону України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу".

(пункт 4.5 доповнено абзацом сiмнадцятим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007 р. N 170/5)

     4.6. Виконавче провадження може бути зупинено в разi:

     звернення державного виконавця до суду, який видав виконавчий документ, iз заявою про роз'яснення рiшення, що пiдлягає виконанню, про вiдстрочку або розстрочку виконання, а також про встановлення чи змiну способу i порядку виконання;

(абзац другий пункту 4.6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003 р. N 115/5)

     прохання боржника, який проходить строкову службу в складi Збройних Сил України чи iнших передбачених законом вiйськових формувань;

     перебування боржника в тривалому службовому вiдрядженнi;

     перебування боржника на лiкуваннi в стацiонарному лiкувальному закладi;

     прийняття скарги на дiї державного виконавця або на вiдмову в його вiдводi;

(абзац шостий пункту 4.6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     оголошення розшуку боржника, його майна або розшуку дитини;

     перебування боржника або стягувача у вiдпустцi за межами населеного пункту, де вони проживають;

     призначення експертизи;

(пункт 4.6 доповнено абзацом дев'ятим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003 р. N 115/5)

     надання сторонам термiну для запрошення перекладача.

(пункт 4.6 доповнено абзацом десятим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003 р. N 115/5)

     4.7. Порядок i строки зупинення виконавчого провадження

     4.7.1. Державний виконавець виносить вмотивовану постанову про зупинення виконавчого провадження (додаток 10) з пiдстав, передбачених у пунктах 4.5 та 4.6 Iнструкцiї, яка затверджується начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби, не пiзнiше наступного дня, коли йому стало вiдомо про такi обставини. Копiя постанови надсилається в 3-денний строк сторонам та суду або iншому органу (посадовiй особi), якi видали виконавчий документ.

(пункт 4.7.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.7.2. Виконавче провадження зупиняється:

     у випадках смертi стягувача або боржника, оголошення померлим чи визнання безвiсно вiдсутнiм стягувача або боржника, або припинення iснування сторони - юридичної особи, якщо встановленi судом правовiдносини допускають правонаступництво, визнання стягувача або боржника недiєздатним - до визначення правонаступникiв боржника або призначення опiкуна недiєздатному боржниковi;

     у випадках проходження боржником строкової вiйськової служби у Збройних Силах України, передбачених законом iнших вiйськових формуваннях, якщо за умовами служби провадження виконавчих дiй неможливе, чи на прохання стягувача, який проходить строкову вiйськову службу в Збройних Силах України або iнших вiйськових формуваннях; прохання боржника, який проходить строкову службу в складi Збройних Сил України чи iнших передбачених законом вiйськових формувань; перебування боржника у тривалому службовому вiдрядженнi; сплати боржником або iншим гарантом у порядку, передбаченому законодавством (у тому числi за договорами про вiдшкодування ядерної шкоди), коштiв на вiдшкодування ядерної шкоди, що дорiвнюють або перевищують установлену законом межу вiдповiдальностi оператора ядерної установки. Для обчислення сплаченi кошти пiдлягають перерахуванню до Спецiальних прав запозичення, що встановлюються Мiжнародним валютним фондом, за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на день сплати; виїмцi виконавчого документа або виконавчого провадження в порядку, установленому Кримiнально-процесуальним кодексом України; наданню судом, який видав виконавчий документ, вiдстрочки виконання рiшення; наявностi коштiв боржника на депозитних, вкладних та iнших подiбних рахунках боржника, з яких боржник не вправi вимагати видачi чи списання коштiв до спливу певного строку, у разi вiдсутностi iншого майна боржника, на яке може бути звернено стягнення; перебування боржника на лiкуваннi у стацiонарному лiкувальному закладi; оголошення розшуку боржника, його майна або розшуку дитини; перебування боржника або стягувача у вiдпустцi за межами населеного пункту, де вони проживають; призначення експертизи; надання сторонам строку для запрошення перекладача; зупинення судом стягнення на пiдставi виконавчого документа, - до закiнчення iснування названих обставин;

(абзац третiй пункту 4.7.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003р. N 115/5,
вiд 21.04.2005р. N 40/5,
 вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     у випадках прийняття судом до розгляду скарги на дiї органiв (посадових осiб), уповноважених розглядати справи про адмiнiстративнi правопорушення; зупинення виконання вiдповiдного рiшення посадовою особою, якiй законом надано таке право; подання до суду позову про виключення майна з акта опису й арешту; порушення господарським судом провадження у справi про банкрутство боржника, якщо вiдповiдно до закону на вимогу стягувача поширюється дiя мораторiю, уведеного господарським судом, крiм випадкiв перебування виконавчого провадження на стадiї розподiлу стягнутих з боржника грошових сум (у тому числi одержаних вiд реалiзацiї майна боржника); унесення касацiйного подання прокурора на рiшення суду; звернення до суду iз заявою про замiну вибулої сторони правонаступником у порядку, встановленому частиною четвертою статтi 11 Закону України; звернення державного виконавця до суду, який видав виконавчий документ, iз заявою про роз'яснення рiшення, що пiдлягає виконанню, про вiдстрочку або розстрочку виконання, а також про встановлення чи змiну способу i порядку виконання; подання скарги на дiї державного виконавця або вiдмову в його вiдводi, - до розгляду питання по сутi;

(абзац четвертий пункту 4.7.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003р. N 115/5,
вiд 21.04.2005р. N 40/5,
вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     у разi внесення пiдприємства паливно-енергетичного комплексу до Реєстру пiдприємств паливно-енергетичного комплексу, якi беруть участь у процедурi погашення заборгованостi вiдповiдно до Закону України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу", - до закiнчення термiну дiї процедури погашення заборгованостi пiдприємствами паливно-енергетичного комплексу, визначеного Законом України "Про заходи, спрямованi на забезпечення сталого функцiонування пiдприємств паливно-енергетичного комплексу".

(пункт 4.7.2 доповнено абзацом п'ятим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     4.7.3. Постанова про зупинення виконавчого провадження може бути оскаржена до суду в 10-денний строк. Строки зупинення виконавчого провадження можуть бути скороченi судом.

     4.7.4. Пiсля усунення обставин, якi стали пiдставою для зупинення виконавчого провадження, державний виконавець не пiзнiше наступного дня, коли йому стало вiдомо про такi обставини зобов'язаний поновити виконавче провадження за власною iнiцiативою або за заявою стягувача, про що виноситься постанова (додаток 11). Копiя постанови про поновлення виконавчого провадження надсилається сторонам та органу (посадовiй особi), який прийняв рiшення.

(пункт 4.7.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.7.5. Упродовж строку, на який виконавче провадження зупинено, виконавчi дiї не провадяться. Накладений державним виконавцем арешт на майно боржника, у тому числi на кошти на рахунках та вкладах боржника в установах банкiв та iнших фiнансових установах, не знiмається. У перiод зупинення виконавчого провадження державний виконавець має право звертатися до суду в порядку, установленому статтями 28, 32, 33, 78, 79, 80 Закону, а також вживати заходiв щодо розшуку боржника або його майна. Цей строк не входить у строки здiйснення виконавчого провадження (за винятком випадкiв, коли судом було скасовано постанову державного виконавця про зупинення виконавчого провадження).

(пункт 4.7.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.7.6. Якщо арештоване майно боржника передано на реалiзацiю, копiї постанов про зупинення виконавчого провадження та про поновлення виконавчого провадження не пiзнiше наступного дня надсилаються до пiдприємства, установи, органiзацiї, якi здiйснюють реалiзацiю майна боржника.

(Iнструкцiю доповнено пунктом 4.7.6 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.8. Пункт 4.8 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.12.2004р. N 141/5)

     4.9. Закiнчення виконавчого провадження

     4.9.1. Виконавче провадження пiдлягає закiнченню державним виконавцем у випадках:

     визнання вiдмови стягувача вiд примусового виконання рiшення суду;

(абзац другий пункту 4.9.1 у редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     визнання судом мирової угоди мiж стягувачем i боржником про закiнчення виконавчого провадження;

(абзац третiй пункту 4.9.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     смертi або оголошення померлим стягувача чи боржника, визнання безвiсно вiдсутнiм боржника або стягувача, лiквiдацiї юридичної особи - сторони виконавчого провадження, якщо виконання їх обов'язкiв чи вимог у виконавчому провадженнi не допускає правонаступництва;

     скасування рiшення суду або iншого органу (посадової особи), яке пiдлягало виконанню на пiдставi виконавчого документа, або визнання судом виконавчого документа таким, що не пiдлягає виконанню;

(абзац п'ятий пункту 4.9.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     письмової вiдмови стягувача вiд одержання предметiв, вилучених у боржника при виконаннi рiшення про передачу їх стягувачевi, або знищення речi, яка мала бути передана стягувачевi в натурi;

     закiнчення передбаченого законом строку для даного виду стягнення;

     передачi виконавчого документа лiквiдацiйнiй комiсiї у разi лiквiдацiї боржника - юридичної особи або арбiтражному керуючому в разi визнання боржника банкрутом;

     фактичного повного виконання рiшення згiдно з виконавчим документом;

     повернення виконавчого документа без виконання на вимогу суду або iншого органу (посадової особи), якi видали виконавчий документ, або на письмову вимогу стягувача;

     направлення виконавчого документа за належнiстю до iншого органу державної виконавчої служби;

     повернення виконавчого документа до суду чи iншого органу (посадової особи), якi видали виконавчий документ, у випадку, передбаченому частиною третьою статтi 76 Закону.

     4.9.2. Про закiнчення виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову (додаток 13), яка затверджується начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби. Копiя постанови у триденний строк надсилається сторонам та суду або iншому органу (посадовiй особi), якi видали виконавчий документ, або за належнiстю до iншого органу державної виконавчої служби. До копiї постанови державний виконавець додає виконавчий документ, який повертається органу, що його видав, або стягувачу, або передається за належнiстю. Копiю виконавчого листа державний виконавець залишає у матерiалах виконавчого провадження.

     4.9.3. У разi направлення виконавчого документа за належнiстю до iншого органу державної виконавчої служби державний виконавець до копiї постанови про закiнчення виконавчого провадження додає копiї постанов про накладення арешту на кошти чи майно боржника, копiї документiв щодо майнового стану боржника та його доходiв.

     4.9.4. Постанова про закiнчення виконавчого провадження може бути оскаржена сторонами до начальника вiдповiдного органу державної виконавчої служби або до суду у 10-денний строк.

(пункт 4.9 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.12.2004р. N 141/5)

     4.10. Наслiдки завершення виконавчого провадження

     4.10.1. У разi закiнчення виконавчого провадження згiдно iз статтею 37 Закону, крiм направлення виконавчого документа за належнiстю до iншого органу державної виконавчої служби; повернення виконавчого документа стягувачу згiдно iз статтею 40 Закону; повернення виконавчого документа до суду або iншого органу (посадової особи), який його видав, згiдно iз статтею 401 Закону припиняється чиннiсть арешту майна боржника, скасовуються iншi здiйсненi державним виконавцем заходи примусового виконання рiшення, а також провадяться iншi дiї, необхiднi у зв'язку iз завершенням виконавчого провадження. Завершене виконавче провадження не може бути розпочате знову, крiм випадкiв, передбачених Законом.

     4.10.2. Якщо у виконавчому провадженнi державним виконавцем був накладений арешт на майно боржника, у постановi про закiнчення виконавчого провадження (окрiм випадкiв направлення виконавчого документа за належнiстю до iншого органу державної виконавчої служби), повернення виконавчого документа стягувачу або повернення виконавчого документа до суду або iншого органу (посадової особи), який його видав, державний виконавець зазначає про скасування арешту, накладеного на майно боржника.

     4.10.3. За заявою боржника державний виконавець видає йому додатковi копiї постанови, указаної у пунктi 4.10.2 цiєї Iнструкцiї, для її пред'явлення до органу нотарiату та iнших органiв, що здiйснюють реєстрацiю майна або ведуть реєстр заборони на його вiдчуження для зняття арешту з майна.

(пункт 4.10 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.12.2004р. N 141/5)

     4.11. Повернення виконавчого документа

(пункт 4.11 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.11.1. Виконавчий документ, який прийнятий державним виконавцем до виконання, i за яким стягнення не провадилося або було проведено частково, повертається стягувачевi:

     за письмовою заявою стягувача;

     якщо в боржника вiдсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, i здiйсненi державним виконавцем вiдповiдно до Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними;

     якщо стягувач вiдмовився залишити за собою майно боржника, не реалiзоване пiд час виконання рiшення, одержати певнi предмети, що повиннi бути переданi йому вiд боржника згiдно з рiшенням;

     якщо стягувач перешкоджає провадженню виконавчих дiй або не здiйснює авансування витрат на проведення виконавчих дiй, якщо їх авансування передбачено Законом, незважаючи на попередження державного виконавця про повернення йому виконавчого документа;

(абзац п'ятий пункту 4.11.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     якщо в результатi вжитих державним виконавцем заходiв неможливо з'ясувати мiсцезнаходження боржника - юридичної особи, мiсце проживання боржника - фiзичної особи (за винятком виконавчих документiв, зазначених у частинi першiй статтi 42 Закону), а також виконавчих документiв, за якими мають бути стягненi грошовi кошти чи iнше майно, та iнших виконавчих документiв, якi можуть бути виконанi без безпосередньої участi боржника;

(пункт 4.11.1 доповнено абзацом шостим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     якщо в боржника вiдсутнє майно, яке вiн за виконавчим документом повинен передати стягувачу, або майно, визначене виконавчим документом, на яке необхiдно звернути стягнення з метою погашення заборгованостi (крiм коштiв), i здiйсненi державним виконавцем вiдповiдно до Закону заходи щодо розшуку такого майна виявилися безрезультатними.

(пункт 4.11.1 доповнено абзацом сьомим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.11.2. Про наявнiсть обставин, зазначених у абзацах третьому - сьомому пункту 4.11.1 цiєї Iнструкцiї, державний виконавець складає акт (додаток 5).

(абзац перший пункту 4.11.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Акт має бути перевiрений начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби на предмет правильностi вказаних у ньому вiдомостей, у т. ч., чи вжитi державним виконавцем усi необхiднi заходи щодо розшуку майна боржника, правильностi оформлення опису й оцiнки майна з залученням до цього сторiн або їх представникiв, його схоронностi на день складання акта тощо. Уразi потреби при такiй перевiрцi може бути викликаний i опитаний стягувач, чи немає в нього вiдомостей щодо наявностi в боржника майна, не виявленого державним виконавцем при проведеннi опису.

     У разi встановлення перевiркою неповноти проведених виконавчих дiй, з метою повного виконання рiшення начальник органу державної виконавчої служби дає письмову вказiвку державному виконавцю про вжиття додаткових заходiв для розшуку майна боржника i його реалiзацiї. Така вказiвка приєднується до матерiалiв виконавчого провадження.

     4.11.3. У разi повернення стягувачу виконавчого документа з пiдстав, зазначених в абзацах другому - сьомому пункту 4.11.1 цiєї Iнструкцiї, стягувачу повертаються невикористанi суми внесеного ним авансового внеску зi звiтом державного виконавця про його використання.

(пункт 4.11.3 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.11.4. Про повернення виконавчого документа i авансового внеску стягувачевi державний виконавець виносить постанову (додаток 14), яка затверджується начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби. Постанова може бути оскаржена до суду в 10-денний строк.

     4.11.5. Повернення виконавчого документа стягувачевi з пiдстав, передбачених абзацами третiм - сьомим пункту 4.11.1 цiєї Iнструкцiї, не позбавляє його права повторно пред'явити виконавчий документ до виконання в межах строкiв, установлених пунктом 3.3 цiєї Iнструкцiї.

(абзац перший пункту 4.11.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Державний виконавець зобов'язаний роз'яснити стягувачевi наслiдки повернення йому виконавчого документа.

     4.11.6. Копiю виконавчого документа державний виконавець залишає у матерiалах виконавчого провадження.

(Iнструкцiю доповнено пiдпунктом 4.11.6 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.12.2004р. N 141/5)

     4.11.7. Виконавчий документ, прийнятий державним виконавцем до виконання, повертається до суду, який його видав, у разi вiдновлення судом строку для подання апеляцiйної скарги на рiшення, за яким видано виконавчий документ, та прийняття цiєї апеляцiйної скарги до розгляду.

     Виконавчий документ, прийнятий державним виконавцем до виконання, за яким стягувачем є держава, у випадках, передбачених абзацами третiм - сьомим пункту 4.11.1 цiєї Iнструкцiї, повертається до суду або iншого органу (посадовiй особi), який видав виконавчий документ.

(Iнструкцiю доповнено пунктом 4.11.7 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.12. Вiдновлення виконавчого провадження

     4.12.1. Якщо постанова державного виконавця про закiнчення виконавчого провадження або повернення виконавчого документа стягувачевi визнана судом незаконною чи скасована начальником або керiвником вищестоящого органу державної виконавчої служби, начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби, виконавче провадження пiдлягає вiдновленню у 3-денний строк з дня отримання ухвали суду, постанови начальника або керiвника вищестоящого органу державної виконавчої служби, начальника вiдповiдного органу державної виконавчої служби.

(пункт 4.12.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     4.12.2. За наявностi обставин, передбачених частиною сьомою статтi 80 Закону, виконавче провадження пiдлягає вiдновленню у 3-денний строк з дня надходження до державного виконавця вiдповiдної заяви стягувача.

     4.12.3. Про вiдновлення виконавчого провадження державний виконавець виносить постанову (додаток 15), копiя якої не пiзнiше наступного дня надсилається до суду, який визнав незаконною постанову державного виконавця, сторонам, а також органу (посадовiй особi), якi видали виконавчий документ.

(пункт 4.12 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.13. Оголошення розшуку

          4.13.1. Пiдставами для оголошення розшуку є вiдсутнiсть в ходi виконавчого провадження вiдомостей про мiсце проживання (мiсцезнаходження) боржника, його майна, а також дитини.

     4.13.2. У разi вiдсутностi вiдомостей про мiсце проживання (мiсцезнаходження) боржника за виконавчими документами про стягнення алiментiв, вiдшкодування шкоди, заподiяної калiцтвом чи iншим ушкодженням здоров'я, або у зв'язку з утратою годувальника, а також дитини за виконавчими документами про вiдiбрання дитини державний виконавець звертається до суду з поданням про винесення ухвали про розшук боржника або дитини (додаток 16).

     4.13.3. У разi вiдсутностi вiдомостей про мiсцезнаходження майна боржника за виконавчими документами, зазначеними в пунктi 4.13.2 цiєї Iнструкцiї, державний виконавець виносить постанову про розшук майна, яка затверджується начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби.

     4.13.4. Розшук оголошується вiдповiдно за мiсцем виконання рiшення або за останнiм вiдомим мiсцем проживання (мiсцезнаходженням) боржника чи мiсцезнаходженням його майна, або за мiсцем проживання (мiсцезнаходженням) стягувача. Розшук громадянина-боржника, дитини та розшук транспортних засобiв боржника здiйснюють органи внутрiшнiх справ, а розшук боржника - юридичної особи, а також iншого майна боржника здiйснює державна виконавча служба шляхом запитiв до вiдповiдних установ (Державної автомобiльної iнспекцiї, бюро технiчної iнвентаризацiї, податкової адмiнiстрацiї, банкiв або iнших кредитних установ тощо).

     4.13.5. Витрати органiв внутрiшнiх справ, пов'язанi з розшуком громадянина-боржника, дитини або транспортних засобiв боржника, стягуються з боржника за ухвалою суду. Витрати, пов'язанi з розшуком боржника - юридичної особи або iншого майна боржника, стягуються з боржника за постановою державного виконавця, яка затверджується начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби (додаток 17).

     4.13.6. Розшук громадянина-боржника, дитини за ухвалою суду або транспортних засобiв боржника за постановою державного виконавця здiйснюється органами внутрiшнiх справ у порядку, установленому Iнструкцiєю про порядок взаємодiї органiв внутрiшнiх справ України та органiв державної виконавчої служби при примусовому виконаннi рiшень судiв та iнших органiв (посадових осiб), затвердженою наказом Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та Мiнiстерства юстицiї України вiд 25.06.2002 N 607/56/5, зареєстрованою в Мiн'юстi України 27.06.2002 за N 541/6829 (iз змiнами та доповненнями).

     4.13.7. Постанова державного виконавця про розшук обов'язкова до виконання всiма громадянами та посадовими особами. За її невиконання настає вiдповiдальнiсть, передбачена статтею 88 Закону.

     4.13.8. За iншими виконавчими документами державний виконавець може звернутися до суду з поданням про розшук боржника або дитини чи винести постанову про оголошення розшуку майна боржника за наявностi письмової згоди стягувача вiдшкодувати витрати на розшук та авансувати зазначенi витрати вiдповiдно до Закону. У цьому випадку стягувач має право в судовому порядку вимагати вiд боржника компенсацiї витрат, пов'язаних з проведенням розшуку.

     4.13.9. Незвернення державного виконавця до суду у випадках, передбачених у пунктi 4.13.1 цiєї Iнструкцiї, а також постанова державного виконавця про вiдмову в розшуку майна боржника та постанова про стягнення витрат, пов'язаних з розшуком, можуть бути оскарженi у вiдповiдному судi у 10-денний строк.

(пункт 4.13 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.14. Розподiл стягнутих з боржника грошових сум, черговiсть задоволення вимог стягувачiв та виплата стягувачевi грошових сум визначаються статтями 43 та 44 Закону.

     З грошової суми (у тому числi одержаної вiд реалiзацiї майна боржника), яка стягнута державним виконавцем з боржника, у першу чергу повертається авансовий внесок сторiн та iнших осiб на проведення виконавчих дiй, у другу чергу компенсуються витрати державної виконавчої служби на здiйснення виконавчих дiй, не покритi авансовим внеском сторiн та iнших осiб, у третю чергу задовольняються вимоги стягувача та стягується виконавчий збiр. Виконавчий збiр стягується пропорцiйно до фактично задоволених вимог стягувача.

(пункт 4.14 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.02.2002 р. N 9/5,
в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.15. Витрати, пов'язанi з проведенням виконавчих дiй

     4.15.1. Витратами, пов'язаними з проведенням виконавчих дiй, є витрати на органiзацiю й проведення виконавчих дiй.

     До витрат на проведення виконавчих дiй належать кошти, витраченi на:

     перевезення, зберiгання й реалiзацiю майна боржника;

     оплату працi експертiв, перекладачiв та iнших осiб, залучених у встановленому порядку до провадження виконавчих дiй;

     поштовий переказ стягувачевi стягнутих алiментних сум;

(абзац п'ятий пункту 4.15.1 iз змiнами, внесеними згiдно знаказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003 р. N 115/5)

     розшук боржника, його майна або розшук дитини;

     оголошення в засобах масової iнформацiї;

     iншi необхiднi витрати для забезпечення належної органiзацiї виконання рiшень органами державної виконавчої служби.

(абзац восьмий пункту 4.15.1 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003 р. N 115/5)

     До iнших витрат на органiзацiю виконавчих дiй належать витрати на виплату винагороди державним виконавцям вiдповiдно до статтi 47 Закону; придбання службових житлових примiщень; придбання службових примiщень; страхування державних виконавцiв; забезпечення державних виконавцiв форменим одягом; матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi служби, у тому числi: придбання канцелярських та господарських товарiв; пiдписка або передплата перiодичних, довiдкових та iнформацiйних видань; придбання предметiв, матерiалiв, обладнання та iнвентарю; витрати транспортних послуг, утримання транспортних засобiв та оренда транспортних засобiв, у тому числi грошова компенсацiя за використання державними виконавцями власного автотранспорту; оренда примiщень; ремонт та обслуговування оргтехнiки; поштовi витрати та витрати на послуги зв'язку, модему, Iнтернету; витрати на установку телефонiв, модемного зв'язку та охоронної сигналiзацiї; витрати на охорону та охоронну сигналiзацiю; полiграфiчнi витрати; витрати на проведення семiнарiв; витрати на вiдрядження та проїзд державних виконавцiв, у тому числi на придбання проїзних документiв; витрати на оплату комунальних послуг та енергоносiїв; придбання основних засобiв та програм; витрати на Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень; поточний та капiтальний ремонт примiщень; витрати на привiд боржникiв до органiв державної виконавчої служби, у тому числi iншi витрати в разi застосування державним виконавцем приводу боржникiв через органи Мiнiстерства внутрiшнiх справ України; iншi витрати, пов'язанi з органiзацiєю та проведенням виконавчих дiй.

(абзац дев'ятий пункту 4.15.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.05.2003 р. N 43/5,
в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)
(пункт 4.15.1 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 09.01.2001 р. N 2/5)

     4.15.2. Про суми витрат на проведення виконавчих дiй державний виконавець складає акт про витрати на проведення виконавчих дiй (додаток 35), в якому зазначаються перелiк та суми витрат, пов'язаних з проведенням виконавчих дiй, а також документи, якими вони пiдтверджуються, з доданням копiй таких документiв.

     Про стягнення з боржника витрат на проведення виконавчих дiй державний виконавець зобов'язаний винести постанову, яка разом з актом про витрати на проведення виконавчих дiй затверджується начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби (додаток 3).

(пункт 4.15.2 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.02.2002 р. N 9/5)

     4.15.3. Витрати на проведення виконавчих дiй покриваються за рахунок коштiв, що надiйшли на спецiальнi реєстрацiйнi рахунки для облiку iнших надходжень спецiального фонду, а також коштiв сторiн та iнших осiб на проведення виконавчих дiй вiдповiдно до Закону. Контроль та облiк витрат на виконання покладаються на начальника вiдповiдного органу державної виконавчої служби.

(абзац перший пункту 4.15.3 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.02.2002 р. N 9/5,
iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Абзац другий пункту 4.15.3 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.16. Виконавчий збiр

     4.16.1. У разi невиконання рiшення у строк, установлений для добровiльного його виконання, з боржника постановою державного виконавця, яка затверджується начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби (додаток 3), стягується виконавчий збiр у розмiрi десяти вiдсоткiв вiд фактично стягненої суми або вартостi майна боржника, яке передане стягувачу за виконавчим документом, а за невиконання рiшення немайнового характеру у строк, установлений для добровiльного його виконання, з боржника пiсля повного виконання рiшення у тому самому порядку стягується виконавчий збiр - у розмiрi двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян iз боржника-громадянина i в розмiрi п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян - з боржника - юридичної особи.

(абзац перший пункту 4.16.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     Виконавчий збiр не стягується iз страховикiв, якi здiйснюють державне обов'язкове особисте страхування, при виконаннi державними виконавцями рiшень про стягнення коштiв за державним обов'язковим особистим страхуванням, та з осiб, звiльнених вiд його сплати згiдно з законодавством, а також за виконавчими документами про конфiскацiю майна, стягнення перiодичних платежiв, стягнення виконавчого збору, накладення арешту на майно для забезпечення позовних вимог.

(пункт 4.16.1 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003 р. N 115/5)

     4.16.2. Постанова про стягнення виконавчого збору виноситься при першому надходженнi виконавчого документа державному виконавцю пiсля завершення строку, наданого для добровiльного виконання, та встановлення, що рiшення боржником у добровiльному порядку не виконано. Розмiр виконавчого збору визначається вiдповiдно до вимог Закону. При подальших пред'явленнях до виконання виконавчого документа державному виконавцевi виконавчий збiр стягується в частинi, що не була стягнута при попередньому виконаннi.

(пункт 4.16.2 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.16.3. Кошти виконавчого збору перераховуються до Державного бюджету України i як фiнансування надходять на спецiальнi реєстрацiйнi рахунки для облiку iнших надходжень спецiального фонду, вiдкритi на iм'я Мiнiстерства юстицiї України, Головного управлiння юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим, обласних, Київського та Севастопольського мiських управлiнь юстицiї, районних, районних у мiстах, мiських (мiських обласного значення) управлiнь юстицiї в органах Державного казначейства.

     Порядок бухгалтерського облiку депозитних сум, коштiв виконавчого провадження та звiтностi про них та порядок розподiлу коштiв виконавчого збору визначається Мiнiстерством юстицiї України.

(пункт 4.16.3 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.16.4. Постанова про стягнення виконавчого збору не пiзнiше наступного дня пiсля її винесення надсилається боржнику i може бути оскаржена до суду в 10-денний строк.

(пункт 4.16.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.16.5. У разi закiнчення виконавчого провадження у зв'язку iз скасуванням рiшення, що пiдлягало виконанню на пiдставi виконавчого документа, виконавчий збiр повертається боржниковi органами державної виконавчої служби. Повернення коштiв здiйснюється в порядку, визначеному Мiнiстерством юстицiї України.

(пункт 4.16.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Постанова про стягнення виконавчого збору може бути скасована за заявою боржника начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби, якщо боржник оплатить витрати, пов'язанi з проведенням виконавчих дiй, у разi:

(пункт 4.16.5 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     прийняття судом вiдмови стягувача вiд стягнення;

(пункт 4.16.5 доповнено абзацом третiм згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     смертi або оголошення померлим стягувача чи визнання його безвiсно вiдсутнiм, або лiквiдацiї стягувача - юридичної особи, якщо виконання вимог стягувача у виконавчому провадженнi не допускає правонаступництва;

(пункт 4.16.5 доповнено абзацом четвертим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     повернення виконавчого документа без виконання на вимогу суду або iншого органу (посадової особи), який видав виконавчий документ, або на письмову вимогу чи заяву стягувача.

(пункт 4.16.5 доповнено абзацом п'ятим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Постанова про стягнення виконавчого збору може бути скасована за поданням державного виконавця начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби в разi:

(пункт 4.16.5 доповнено абзацом шостим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     смертi або оголошення померлим боржника, або визнання його безвiсно вiдсутнiм чи лiквiдацiї боржника - юридичної особи, якщо виконання обов'язкiв боржника у виконавчому провадженнi не допускає правонаступництва;

(пункт 4.16.5 доповнено абзацом сьомим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     недостатностi майна юридичної особи - боржника, що лiквiдовується;

(пункт 4.16.5 доповнено абзацом восьмим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     скасування рiшення суду або iншого органу (посадової особи), яке пiдлягало виконанню на пiдставi виконавчого документа.

(пункт 4.16.5 доповнено абзацом дев'ятим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.16.6. Про винесення постанови про стягнення виконавчого збору та про суми виконавчого збору, фактично стягнутi за цiєю постановою, державним виконавцем робиться вiдмiтка на зворотному боцi виконавчого документа. Цi записи при поверненнi виконавчого документа або скеруваннi його до iншого органу державної виконавчої служби скрiпляються пiдписом начальника вiдповiдного органу державної виконавчої служби та печаткою цього органу. Записи про наступнi стягнення сум виконавчого збору або повне його стягнення виконуються вiдповiдними органами державної виконавчої служби, куди виконавчий документ надiйшов для подальшого виконання разом з постановою про стягнення виконавчого збору.

     За постановами про стягнення виконавчого збору виконавчi провадження не заводяться, виконавчий збiр не береться, постанова приєднується до виконавчого провадження, щодо якого винесено цю постанову. Видiлення постанови про стягнення виконавчого збору в окреме виконавче провадження допускається в разi винесення постанови про закiнчення виконавчого провадження, щодо якого було винесено постанову про стягнення виконавчого збору. При виконаннi цiєї постанови виконавчий збiр не береться.

     4.17. Винагорода державному виконавцевi

     4.17.1. Державний виконавець, який забезпечив реальне, своєчасне й законне виконання виконавчого документа, за рахунок стягнутого з боржника виконавчого збору, одержує винагороду в розмiрi 2 вiдсоткiв стягнутої ним суми або вартостi майна, але не бiльше 30 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а за виконавчим документом немайнового характеру - не бiльше 5 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян. Винагорода виплачується iз спецiальних реєстрацiйних рахункiв для облiку iнших надходжень спецiального фонду, вiдкритих на iм'я Мiнiстерства юстицiї України, Головного управлiння юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим, обласних, Київського та Севастопольського мiських управлiнь юстицiї, районних, районних у мiстах, мiських (мiст обласного значення) управлiнь юстицiї в органах Державного казначейства.

(пункт 4.17.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства юстицiї України вiд 22.09.2003р. N 115/5,
вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.17.2. Начальник органу державної виконавчої служби контролює наявнiсть пiдстав для виплати винагороди, узагальнює їх щодо кожного державного виконавця та ставить перед начальником вiдповiдного управлiння юстицiї питання про внесення подання про виплату винагороди до вищестоящого управлiння юстицiї або Мiнiстерства юстицiї України для фiнансування витрат на винагороду. Порядок виплати винагороди державному виконавцю визначається Мiнiстерством юстицiї України.

(пункт 4.17.2 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.17.3. Пункт 4.17.3 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.18. Авансування витрат на виконавче провадження

     4.18.1. З метою забезпечення провадження виконавчих дiй стягувач може за погодженням iз державним виконавцем внести на депозитний рахунок вiдповiдного органу державної виконавчої служби певну грошову суму для здiйснення необхiдних витрат або для покриття їх частини, якщо iнше не передбачено законом.

(пункт 4.18.1 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.18.2. При завершеннi виконавчих дiй авансовий внесок повнiстю повертається стягувачевi протягом десяти днiв з дня проведення розподiлу стягнутої з боржника суми, якщо iнше не передбачено законом.

(пункт 4.18.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.18.3. Авансовi внески для здiйснення необхiдних витрат на забезпечення провадження виконавчих дiй або для покриття їх частини можуть бути зробленi стягувачем шляхом внесення готiвки до бухгалтерiї вiдповiдного органу державної виконавчої служби, державному виконавцю (з обов'язковим наступним зарахуванням цих сум до депозитного рахунку в обох випадках) або шляхом перерахування цих коштiв безпосередньо на депозитний рахунок вiдповiдного органу державної виконавчої служби.

(пункт 4.18.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.18.4. Для проведення витрат за рахунок авансових внескiв кошти з депозитного рахунку перераховуються на спецiальний реєстрацiйний рахунок для облiку коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжень, вiдкритi на iм'я Мiнiстерства юстицiї України, Головного управлiння юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим, обласних, Київського та Севастопольського мiських управлiнь юстицiї, районних, районних у мiстах, мiських (мiських обласного значення) управлiнь юстицiї в органах Державного казначейства (звiтнiсть за ф. 4-2). Витрати за рахунок авансових внескiв здiйснюються згiдно з кошторисами, затвердженими в установленому порядку.

(Iнструкцiю доповнено пунктом 4.18.4 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.19. Особливостi виконання рiшень у разi вiдкриття кiлькох виконавчих проваджень щодо одного боржника

     4.19.1. Якщо в районному (мiському) органi державної виконавчої служби вiдкрито кiлька виконавчих проваджень щодо одного й того самого боржника, то вони об'єднуються у зведене виконавче провадження за постановою державного виконавця (додаток 19) протягом трьох днiв пiсля закiнчення строку, даного боржнику для добровiльного виконання i на майно боржника накладається арешт у межах загальної суми стягнення, виконавчого збору i можливих витрат на виконавче провадження. До зведеного виконавчого провадження повиннi бути приєднанi всi iншi виконавчi документи, що надходять стосовно стягнень з цього боржника протягом трьох днiв пiсля закiнчення строку, поданого боржнику для добровiльного виконання.

(пункт 4.19.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.19.2. При виконаннi зведеного виконавчого провадження, у тому числi, якщо виконавче провадження щодо одного й того самого боржника вiдкрито в кiлькох органах державної виконавчої служби, зокрема якщо боржник та його майно перебувають на територiї рiзних адмiнiстративно-територiальних одиниць тощо, можуть утворюватись виконавчi групи. Такi виконавчi групи створюються вiдповiдно до Порядку утворення та функцiонування виконавчих груп при органах державної виконавчої служби, затвердженого наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 17.05.2004 N 37/5, зареєстрованого в Мiн'юстi України 17.05.2004 за N 624/9223. Передача матерiалiв виконавчого провадження до виконавчої групи здiйснюється на пiдставi Порядку передачi матерiалiв виконавчого провадження з одного органу державної виконавчої служби до iншого або виконавчої групи, вiд одного державного виконавця до iншого, затвердженого наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 17.05.2004 N 38/5, зареєстрованого в Мiн'юстi України 17.05.2004 за N 625/9224.

(пункт 4.19.2 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     4.19.3. При задоволеннi вимог стягувачiв зведеного виконавчого провадження слiд керуватися вимогами статтi 44 Закону.

     Вимоги стягувачiв кожної наступної черги задовольняються пiсля повного задоволення вимог стягувачiв попередньої черги. У разi недостатностi стягненої суми для повного задоволення усiх вимог однiєї черги цi вимоги задовольняються пропорцiйно до належної кожному стягувачевi суми. Вимоги стягувачiв щодо виплати заборгованостi iз заробiтної плати задовольняються в порядку календарного надходження виконавчих документiв. Стягнута з боржника сума розподiляється мiж стягувачами згiдно з виконавчими документами, за якими вiдкрито виконавчi провадження i закiнчився встановлений державним виконавцем строк для добровiльного виконання рiшення, на день зарахування стягнутої суми на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби.

(абзац другий пункту 4.19.3 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Державний виконавець складає розрахунки i проводить виплати, якщо сума стягнених коштiв перевищує 5 вiдсоткiв належних до виплати стягувачам сум, але не рiдше одного разу на мiсяць.

     4.19.4. Строк проведення виконавчих дiй щодо зведеного виконавчого провадження вiдраховується з моменту приєднання до зведеного виконавчого провадження останнього виконавчого документа.

     4.19.5. Пiсля виконання окремого виконавчого документа виконавче провадження за цим виконавчим документом виводиться iз зведеного виконавчого провадження постановою державного виконавця (додаток 19) i виноситься постанова про закiнчення виконавчого провадження.

5. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО БОРЖНИКА

     5.1. Порядок звернення стягнення на грошовi кошти та iнше майно боржника

     5.1.1. Звернення стягнення на майно боржника полягає в його виявленнi (шляхом надiслання запитiв до органiв державної податкової iнспекцiї, банкiв, дорожньої автомобiльної iнспекцiї, бюро технiчної iнвентаризацiї, нотарiату тощо), описi, арештi, вилученнi та примусовiй реалiзацiї.

     Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та iноземнiй валютi, iншi цiнностi, в тому числi кошти на рахунках та вкладах боржника в установах банкiв та iнших кредитних органiзацiях, на рахунки в цiнних паперах у депозитарiях цiнних паперiв.

     5.1.2. Готiвковi кошти, виявленi в боржника, вилучаються, про що державний виконавець складає акт. Вилучення проводиться за участю понятих; боржника, його представника (для юридичних осiб); представника або членiв сiм'ї боржника (для фiзичних осiб). Акт складається у двох примiрниках, перший залишається у виконавчому провадженнi, другий - вручається боржнику пiд розписку в першому примiрнику.

     Вилучена готiвка в нацiональнiй валютi не пiзнiше наступного робочого дня здається на депозитний рахунок вiдповiдного органу державної виконавчої служби для покриття витрат на проведення виконавчих дiй та на покриття боргу за виконавчими документами, а також на повернення авансового внеску, якщо такий мав мiсце. Кошти, що залишилися пiсля покриття всiх вимог стягувачiв, повертаються боржниковi. Виконавчий збiр перераховується на спецiальний реєстрацiйний рахунок для облiку iнших надходжень спецiального фонду. Суми коштiв, необхiдних для покриття витрат на проведення виконавчих дiй, направляються до спецiального реєстрацiйного рахунку для облiку iнших надходжень спецiального фонду пiсля винесення постанови про стягнення з боржника зазначених витрат.

(абзац другий пункту 5.1.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Готiвка в iноземнiй валютi у той самий строк здається державним виконавцем банку або iншiй кредитнiй установi, що мають право продажу iноземної валюти на внутрiшньому валютному ринку України, для реалiзацiї її в розмiрi, необхiдному для покриття боргу, сплати виконавчого збору та витрат на проведення виконавчих дiй. При цьому, державний виконавець зобов'язує банк здiйснити продаж i зарахувати кошти вiд продажу на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби протягом семи днiв.

     5.1.3. За наявностi даних про кошти та iншi цiнностi боржника, що знаходяться на рахунках i вкладах та на зберiганнi в банках чи iнших кредитних установах, на них накладається арешт, про що виноситься постанова державного виконавця (додаток 36).

(абзац перший пункту 5.1.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.02.2002 р. N 9/5)

     У разi вiдсутностi в боржника коштiв та цiнностей, достатнiх для задоволення вимог стягувача, стягнення звертається на належне боржниковi iнше майно. Звернення стягнення на майно боржника не зупиняє звернення стягнення на грошовi кошти боржника. Боржник має право вказати тi види майна чи предмети, на якi потрiбно звернути стягнення в першу чергу. Державний виконавець зобов'язаний задовольнити вимоги боржника, якщо вони не порушують iнтересiв стягувача й не ускладнюють виконання рiшення. Остаточно черговiсть стягнення на кошти та iнше майно боржника визначається державним виконавцем.

(абзац другий пункту 5.1.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     Якщо у виконавчому документi про стягнення грошових коштiв не вказано певного номера рахунку, з якого мають бути стягненi грошовi кошти, то в разi вiдсутностi в боржника коштiв та цiнностей, достатнiх для задоволення вимог стягувача, державний виконавець не пiзнiше мiсячного строку з дня вiдкриття виконавчого провадження зобов'язаний винести постанову про звернення стягнення на майно боржника, яку не пiзнiше трьох днiв надсилає сторонам.

(пункт 5.1.3 доповнено абзацом третiм згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5, абзац третiй пункту 5.1.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     Якщо у виконавчому документi про стягнення грошових коштiв указаний певний номер рахунку, з якого мають бути стягненi грошовi кошти, то в разi вiдсутностi коштiв на цьому рахунку державний виконавець не пiзнiше мiсячного строку з дня вiдкриття виконавчого провадження звертається до органу, який видав виконавчий документ, з клопотанням про замiну способу та порядку виконання рiшення шляхом звернення стягнення на майно боржника або встановлення iншого способу та порядку виконання рiшення.

(пункт 5.1.3 доповнено абзацом четвертим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5, абзац четвертий пункту 5.1.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     5.1.4. Стягнення на майно боржника звертається в розмiрах i обсягах, потрiбних для виконання за виконавчими документами, з урахуванням витрат на виконання та стягнення виконавчого збору. Якщо боржник володiє майном спiльно з iншими особами, то стягнення звертається на його частку, що визначається судом за поданням державного виконавця.

(абзац перший пункту 5.1.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Стягнення може бути звернено на майно боржника, яке належить йому на правi приватної власностi.

     Якщо в боржника - фiзичної особи достатньо коштiв та цiнностей для задоволення вимог за виконавчими документами, то стягнення не може бути звернено на iнше майно.

     5.1.5. Стягнення за виконавчими документами не може бути звернено на види майна та предмети, якi визначенi в Перелiку видiв майна громадян, на яке не може бути звернено стягнення за виконавчими документами (додаток до Закону), що належать боржниковi на правi власностi чи є його часткою у спiльнiй власностi, необхiднi для боржника, членiв його сiм'ї та осiб, якi перебувають на його утриманнi.

     Державний виконавець зобов'язаний задовольнити вимоги боржника, якщо вони не порушують iнтересiв стягувача й не ускладнюють виконання рiшення.

     5.2. Порядок звернення стягнення на майно боржника при обчисленнi боргу в гривнях або iноземнiй валютi

(пункт 5.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     5.2.1. У разi вiдсутностi в боржника коштiв у гривнях, достатнiх для одночасного задоволення вимог стягувача, державний виконавець накладає стягнення на кошти боржника в iноземнiй валютi.

     5.2.2. Якщо кошти боржника в iноземнiй валютi є на рахунках, внесках або на зберiганнi в банку або iншiй кредитнiй установi, якi мають право продажу iноземної валюти на внутрiшньому валютному ринку України, то державний виконавець зобов'язує їх протягом семи днiв продати iноземну валюту в розмiрi, достатньому для погашення виконавчого збору, витрат на виконання, боргу, та перерахувати кошти на депозитний рахунок органу.

5.2.3. Якщо такi кошти є в банку або iншiй кредитнiй установi, якi не мають права продажу iноземної валюти на внутрiшньому валютному ринку України, то державний виконавець зобов'язує їх протягом семи днiв перерахувати цi кошти до банку або iншої кредитної установи, що мають таке право для їх реалiзацiї. Останнi, в свою чергу, зобов'язанi протягом семи днiв продати iноземну валюту в розмiрi, достатньому для погашення виконавчого збору, витрат на виконання, боргу, та перерахувати кошти на депозитний рахунок вiдповiдного органу спецiального реєстрацiйного рахунку для облiку iнших надходжень спецiального фонду у порядку, встановленому пунктом 5.1.2 цiєї Iнструкцiї.

(абзац перший пункту 5.2.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

    5.2.4. Розпорядження (додаток 33), за яким вiдповiдно до статтi 51 Закону України "Про виконавче провадження" банк або iнша кредитна установа зобов'язується продати (перерахувати) iноземну валюту, заповнюється у трьох примiрниках з використанням бланкiв документiв виконавчого провадження, що позначенi однiєю серiєю та номером. Перший примiрник з позначкою "Примiрник 1" надсилається до банку (кредитної установи), другий примiрник з позначкою "Примiрник 2" залишається у виконавчому провадженнi, третiй примiрник з позначкою "Примiрник 3" надсилається боржнику.

(пункт 5.2 доповнено пунктом 5.2.4 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 04.05.2001 р. N 28/5,
пункт 5.2.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     5.2.5. Звернення стягнення на кошти боржника у гривнях та iнше майно боржника при обчисленнi боргу в iноземнiй валютi здiйснюється в порядку, установленому пунктом 5.2 цiєї Iнструкцiї.

(Iнструкцiю доповнено пунктом 5.2.5 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     5.3. Звернення стягнення на заставлене майно

     5.3.1. Стягнення на заставлене майно в порядку примусового виконання допускається за виконавчими документами для задоволення вимог стягувача - заставодержателя. За постановою державного виконавця про стягнення виконавчого збору, винесеною у виконавчому провадженнi про звернення стягнення на заставлене майно, стягнення звертається на вiльне вiд застави майно боржника.

     При реалiзацiї цiєї норми слiд мати на увазi, що згiдно з частиною другою статтi 1 Закону України "Про заставу" в силу застави кредитор (заставодержатель) має право в разi невиконання боржником (заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартостi заставленого майна переважно перед iншими кредиторами. Крiм того, право заставодержателя на звернення стягнення саме на заставлене майно регулюється статтею 20 Закону України "Про заставу".

     5.3.2. У разi, якщо коштiв, одержаних вiд реалiзацiї заставленого майна, недостатньо для задоволення вимог стягувача - заставодержателя за виконавчим документом, на пiдставi якого звернуто стягнення на заставлене майно, державний виконавець повертає виконавчий документ стягувачевi на пiдставi пункту 6 частини першої статтi 40 Закону.

     5.3.3. Для пiдтвердження своїх вимог заставодержатель надає державному виконавцю договiр застави, кредитний договiр або iнший договiр, який пiдтверджує основне зобов'язання, документи, якi пiдтверджують виконання боржником зобов'язань перед заставодержателем (платiжне доручення, квитанцiя тощо про сплату вiдповiдних сум), розрахунки, якi пiдтверджують вимоги заставодержателя, та iншi документи на пiдтвердження таких вимог.

     5.3.4. Для задоволення вимог стягувачiв, якi не є заставодержателями, стягнення на заставлене майно боржника може бути звернено в разi:

     виникнення права застави пiсля винесення судом рiшення про стягнення з боржника коштiв;

     якщо вартiсть предмета застави перевищує розмiр заборгованостi боржника заставодержателю.

     5.3.5. Про звернення стягнення на заставлене майно для задоволення вимог стягувачiв, якi не є заставодержателями, державний виконавець повiдомляє заставодержателя не пiзнiше наступного дня пiсля накладення арешту на майно або тодi, коли йому стало вiдомо, що арештоване майно боржника перебуває у заставi, та роз'яснює заставодержателю право на звернення до суду з позовом про звiльнення заставленого майна з-пiд арешту.

     5.3.6. Реалiзацiя заставленого майна провадиться в порядку, установленому пунктом 5.12 цiєї Iнструкцiї.

     5.3.7. З коштiв, одержаних вiд реалiзацiї заставленого майна, повертається авансовий внесок сторiн та iнших осiб на проведення виконавчих дiй, компенсуються витрати державної виконавчої служби на здiйснення виконавчих дiй, не покритi авансовим внеском сторiн та iнших осiб, пiсля чого вони використовуються для задоволення вимог заставодержателя. Якщо заставодержатель не є стягувачем у виконавчому провадженнi, кошти йому виплачуються у разi належного пiдтвердження права на заставлене майно. Пiсля повного задоволення вимог заставодержателя залишок коштiв використовується для задоволення вимог iнших стягувачiв у порядку, визначеному цим Законом.

     5.3.8. Спори, якi виникають у виконавчому провадженнi щодо звернення стягнення на заставлене майно, вирiшуються судом.

     5.3.9. Вiдомостi про заставу рухомого майна державний виконавець може отримати в Державному реєстрi обтяжень рухомого майна, держателем якого є Мiнiстерство юстицiї України, а державне пiдприємство "Iнформацiйний центр" Мiнiстерства юстицiї - його адмiнiстратором згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.07.2004 N 830 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна".

     Iнформацiю щодо заборони вiдчуження нерухомого майна можна отримати в Єдиному реєстрi заборони вiдчуження об'єктiв нерухомого майна, держателем якого є Мiнiстерство юстицiї України, а державне пiдприємство "Iнформацiйний центр" Мiнiстерства юстицiї - його адмiнiстратором згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 09.06.99 N 31/5 "Про внесення змiн i доповнень до нормативно-правових актiв Мiнiстерства та про затвердження Положення про Єдиний реєстр заборон вiдчуження об'єктiв нерухомого майна", зареєстрованим в Мiн'юстi України 10.06.99 за N 364/3657.

(пункт 5.3 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     5.4. Пункт 5.4 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     5.5. Звернення стягнення на майно боржника, яке знаходиться в iнших осiб

     5.5.1. Державний виконавець на письмову пропозицiю боржника або стягувача має право звернути стягнення на майно боржника, що знаходиться в iнших осiб, а також на майно та кошти, належнi боржниковi вiд iнших осiб.

     Зазначенi особи на запит державного виконавця зобов'язанi надати у визначений ним строк вiдомостi про належне боржниковi майно, що знаходиться в них, та майно чи кошти, якi вони повиннi передати боржниковi.

     Одержавши вiд названих осiб вiдомостi про наявнiсть майна боржника, державний виконавець описує це майно в присутностi понятих, вилучає його й реалiзує у порядку, передбаченому Законом та цiєю Iнструкцiєю. Якщо особа, у якої перебуває майно боржника, перешкоджає державному виконавцевi в його вилученнi, таке майно державний виконавець вилучає у примусовому порядку.

(абзац третiй пункту 5.5.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Готiвковi кошти та майно, що належать боржниковi вiд iнших осiб, державний виконавець вилучає у цих осiб у присутностi понятих на пiдставi ухвали суду.

(пункт 5.5.1 доповнено абзацом четвертим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     На належнi боржнику вiд iнших осiб кошти, що знаходяться на рахунках в установах банкiв та iнших фiнансових установах, стягнення звертається державним виконавцем на пiдставi ухвали суду в установленому Законом та цiєю Iнструкцiєю порядку.

(пункт 5.5.1 доповнено абзацом п'ятим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     5.5.2. За ухилення вiд виконання розпоряджень державного виконавця на особу, в якої знаходиться майно боржника, може бути накладено стягнення вiдповiдно до статтi 88 Закону.

(пункт 5.5.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     5.6. Арешт та вилучення майна боржника

     5.6.1. Арешт майна полягає у проведеннi його опису, оголошеннi заборони розпоряджатися ним, а в разi потреби - в обмеженнi права користування майном або його вилученнi в боржника та передачi на зберiгання iншим особам.

     5.6.2. Арешт на майно боржника може накладатися державним виконавцем шляхом:

(пункт 5.6.2 доповнено новим абзацом першим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     винесення постанови про вiдкриття виконавчого провадження, якою накладається арешт на майно боржника та оголошується заборона на його вiдчуження;

(пункт 5.6.2 доповнено новим абзацом другим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     винесення постанови про арешт коштiв та iнших цiнностей боржника, що знаходяться на рахунках i вкладах чи на зберiганнi в банках або iнших фiнансових установах;

(пункт 5.6.2 доповнено новим абзацом третiм згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     винесення постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його вiдчуження;

(пункт 5.6.2 доповнено новим абзацом четвертим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     проведення опису майна боржника i накладення на нього арешту.

(пункт 5.6.2 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5, у зв'язку з цим абзаци перший - четвертий вважати вiдповiдно абзацами шостим - дев'ятим)

     Арешт застосовується:

     для забезпечення збереження майна боржника, що пiдлягає наступнiй передачi стягувачевi або реалiзацiї;

     для виконання рiшення про конфiскацiю майна боржника;

     при виконаннi ухвали суду про накладення арешту на майно, що належить вiдповiдачу i знаходиться у нього чи в iнших осiб.

     Державним виконавцем за постановою про вiдкриття виконавчого провадження або за постановою про арешт майна боржника та оголошення заборони на його вiдчуження може бути накладений арешт у межах суми стягнення за виконавчими документами з урахуванням витрат, пов'язаних з проведенням виконавчих дiй на виконання, на все майно боржника або на окремо визначене майно боржника. У разi потреби постанова, якою накладено арешт на майно боржника та оголошено заборону на його вiдчуження, надсилається державним виконавцем до органу нотарiату та iнших органiв, що здiйснюють реєстрацiю майна або ведуть реєстр заборони на його вiдчуження.

(пункт 5.6.2 доповнено десятим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Копiя постанови державного виконавця про арешт коштiв чи майна боржника не пiзнiше наступного пiсля її винесення дня надсилається боржнику та вiдповiдно до банкiв чи iнших фiнансових установ або органiв, зазначених у частинi другiй цiєї статтi. Постанова державного виконавця про арешт коштiв чи майна боржника може бути оскаржена боржником у начальника вiдповiдного органу державної виконавчої служби або в судi в 10-денний строк.

(пункт 5.6.2 доповнено одинадцятим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     5.6.3. Продукти та iншi речi, що швидко псуються, вилучаються i передаються для продажу негайно пiсля накладення арешту.

     5.6.4. Грошi, у тому числi iноземна валюта, цiннi папери, ювелiрнi та iншi побутовi вироби iз золота, срiбла, платини i металiв платинової групи, дорогоцiнних каменiв i перлiв, а також лом i окремi частини таких виробiв, виявленi при опису i на якi накладено арешт, пiдлягають обов'язковому вилученню i негайно передаються (перераховуються) на зберiгання установам Нацiонального банку України. Арешт на цiннi папери накладається за правилами, передбаченими Порядком накладення арешту на цiннi папери, затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 вересня 1999 року N 1744 "Про затвердження Порядку накладення арешту на цiннi папери".

     5.6.5. Державний виконавець зобов'язаний подбати про забезпечення умов реалiзацiї майна боржника, якi не обмежують його законних iнтересiв.

     5.6.6. При проведеннi виконавчих дiй щодо опису та арешту майна боржника державний виконавець складає акт опису й арешту майна (додатки 21, 21-1). Перший примiрник акта опису й арешту майна (додаток 21) складається з використанням бланка документiв виконавчого провадження, для iнших примiрникiв (додаток 21-1) використовуються бланки для копiй документiв виконавчого провадження.

(абзац перший пункту 5.6.6 у редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 04.05.2001 р. N 28/5)

     В актi опису i арешту повиннi бути вказанi:

     час i мiсце складання акта;

     назва органу державної виконавчої служби, в якому працює державний виконавець, а також прiзвище, iм'я та по батьковi державного виконавця та осiб, що були присутнi при складаннi акта iз зазначенням їх процесуального стану;

     назва органу чи посадової особи, якими виданий виконавчий документ, що пiдлягає виконанню, його резолютивна частина;

     назва стягувача та боржника;

     назва кожного внесеного в акт предмета i його вiдмiннi ознаки (вага, метраж, розмiр, форма, вид, колiр, товарний знак, проби, виробнича марка, дата випуску, ступiнь зносу тощо);

     якщо вилученi предмети мають ознаки дорогоцiнних металiв, каменiв, перлiв тощо, то вони ретельно описуються з визначенням усiх особливих ознак, вiдповiдним чином пакуються в конверт, прошиваються, пiдписуються державним виконавцем, учасниками акта опису й опечатуються печаткою вiдповiдного органу державної виконавчої служби;

     оцiнка кожного внесеного в акт предмета i загальна вартiсть усього майна;

     якщо проводилось опечатування предмета - якi предмети, примiщення, сховища були опечатанi, кiлькiсть накладених печаток та спосiб опечатування;

     строк, пiсля закiнчення якого майно може бути передане для реалiзацiї;

     назва особи, якiй передане майно на зберiгання, а якщо майно передано на зберiгання не боржнику, а iншiй особi, - паспортнi данi, її адреса;

     вiдмiтка про роз'яснення зберiгачевi майна обов'язкiв iз збереження майна, попередження про кримiнальну та матерiальну вiдповiдальнiсть за його розтрату, вiдчуження, утаювання або пiдмiну;

     зауваження або заяви стягувача, боржника, осiб, що були присутнi при опису i розпорядження за ним державного виконавця.

     Якщо державний виконавець установив зберiгачевi обмеження права користуватися майном, то про це також указується в актi опису i арешту майна iз зазначенням виду, обсягiв i строку обмеження.

     При потребi, одночасно з арештом майна в актi повиннi бути перелiченi предмети, якi залишенi боржнику, iз зазначенням їх вартостi, як окремо кожного, так i загальної кiлькостi, а також перелiчено iнше майно, у тому числi те, яке перебуває у спiльнiй власностi боржника з iншими особами i на яке не було накладено арешт.

     Акт опису й арешту майна пiдписується державним виконавцем, понятими, зберiгачем майна, боржником та стягувачем, iншими особами, якi були присутнi при накладеннi арешту на майно. У разi вiдмови вiд пiдпису сторiн чи iнших осiб, що були присутнi при виконаннi, про це робиться вiдмiтка в актi. Акт опису i арешту майна складається в двох примiрниках. Перший залишається в провадженнi державного виконавця, а другий - видається боржнику пiд розписку на першому примiрнику, що залишається у державного виконавця.

     Якщо описане майно передано на зберiгання не боржниковi, а iншiй особi, то акт опису й арешту майна складається в трьох примiрниках. Перший залишається в провадженнi державного виконавця, а iншi вручаються зберiгачевi майна та боржнику пiд розписку (на першому примiрнику).

     При конфiскацiї майна або при виконаннi рiшення про передачу майна державi акт опису складається в трьох примiрниках. Перший залишається в провадженнi державного виконавця, два iншi вручаються пiд розписку (на першому примiрнику) боржнику, представнику державних податкових органiв (якщо вiн був присутнiй) або надсилаються їм.

     У разi виконання рiшень, передбачених статтею 156 Цивiльного процесуального кодексу України та статтею 67 Арбiтражного процесуального кодексу України складається акт у трьох примiрниках, один з яких разом з виконавчим документом надсилається до суду, перший залишається у виконавчому провадженнi, а iнший вручається зберiгачевi майна або боржнику пiд розписку (на першому примiрнику). У цьому разi виконавче провадження пiдлягає закiнченню.

     У разi потреби опису великої кiлькостi майна використовуються додатки до акта опису й арешту майна (додатки 21-2, 21-3), про що робиться вiдмiтка в актi опису й арешту майна. Перший примiрник додатка до акта опису й арешту майна (додаток 21-2) складається з використанням бланка документiв виконавчого провадження, iншi примiрники (додаток 21-3) - з використанням бланкiв для копiй документiв виконавчого провадження. При використаннi додатка до акта опису й арешту майна у роздiлi "Описано i накладено арешт на таке майно" акта робиться вiдмiтка iз зазначенням серiї та номера додатка.

(пункт 5.6.6 доповнено абзацом згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 04.05.2001 р. N 28/5)

     На першому примiрнику акта опису й арешту майна/додатка до акта опису й арешту майна зазначаються серiї та номери бланкiв для копiй документiв виконавчого провадження, що були використанi для складання копiй цього акта/додатка. На копiях акта опису й арешту майна/додатка до акта опису й арешту майна зазначаються серiя та номер першого примiрника акта/додатка.

(пункт 5.6.6 доповнено абзацом згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 04.05.2001 р. N 28/5)

     5.6.7. При проведеннi опису майна державний виконавець оголошує боржнику про заборону розпоряджатися описаним майном (здiйснювати його вiдчуження), а в разi потреби - про обмеження права користуватися описаним майном. Види, обсяги i строк обмеження встановлюються державним виконавцем у кожному конкретному випадку з урахуванням властивостей майна, його значення для власника чи володiльця, потреби користуватися та iнших обставин.

     Про арешт майна боржника та оголошення заборони на його вiдчуження державним виконавцем виноситься постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його вiдчуження (додатки 26, 26-1). Перший примiрник постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його вiдчуження (додаток 26) складається з використанням бланкiв документiв виконавчого провадження, для iнших примiрникiв (додаток 26-1) використовуються бланки для копiй документiв виконавчого провадження. На першому примiрнику постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його вiдчуження зазначаються серiї та номери бланкiв для копiй документiв виконавчого провадження, що були використанi для складання копiй цiєї постанови. На копiях постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його вiдчуження зазначаються серiя та номер першого примiрника постанови.

(пункт 5.6.7 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 04.05.2001 р. N 28/5)

     5.6.8. Про накладення арешту на нерухоме майно державний виконавець не пiзнiше наступного дня надсилає повiдомлення нотарiальному органу за мiсцезнаходженням нерухомого майна. Про накладення арешту на нерухоме майно, яке заставлено третiм особам, останнi також повiдомляються державним виконавцем. Про накладення арешту на майно, яке пiдлягає реєстрацiї (наприклад, автотранспортнi засоби тощо), державний виконавець повiдомляє вiдповiднi органи, якi здiйснюють таку реєстрацiю.

     5.6.9. Вiдсутнiсть боржника не може бути перешкодою для проведення опису майна. У таких випадках опис майна громадян здiйснюється в присутностi його представника, одного з повнолiтнiх членiв сiм'ї боржника, а за їх вiдсутностi - за участю представника житлово-експлуатацiйної органiзацiї або представника органiв державної влади та мiсцевого самоврядування (при цьому державний виконавець зобов'язаний не пiзнiше наступного дня направити копiю акта опису й арешту майна боржнику). Опис майна боржника - юридичної особи здiйснюється у присутностi представника боржника.

     При наявностi рiшення суду державний виконавець вправi примусово проникнути до житла чи iншого володiння боржника - фiзичної особи або iншої особи, у якої перебуває майно боржника чи майно та кошти, належнi боржниковi вiд iнших осiб.

(пункт 5.6.9 доповнено новим абзацом другим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5, у зв'язку з цим абзац другий вважати вiдповiдно абзацом третiм)

     Якщо провести опис майна боржника - юридичної особи за участю його представника неможливо, то державний виконавець може описати майно без його участi. Пiсля проведення такого опису державний виконавець зобов'язаний не пiзнiше наступного дня направити копiю акта опису й арешту майна боржниковi.

     5.6.10. Порушення заборони державного виконавця розпоряджатися або користуватися майном, на яке накладено арешт, тягне за собою вiдповiдальнiсть зберiгача майна, передбачену законом.

(пункт 5.6.10 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     5.6.11. Державний виконавець роз'яснює сторонам та зацiкавленим особам, якi вважають, що майно, на яке накладено арешт, належить їм, що вони мають право оскаржити дiї державного виконавця, а також звернутися до суду з позовом про визнання права на майно i про звiльнення майна з-пiд арешту.

     5.6.12. Вилучення арештованого майна з передачею його для реалiзацiї провадиться у строк, установлений державним виконавцем, але не ранiше нiж через п'ять днiв пiсля накладення арешту.

(Iнструкцiю доповнено пунктом 5.6.12 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     5.7. Оцiнка майна боржника

     5.7.1. Державний виконавець проводить оцiнку майна боржника, якщо вартiсть майна не перевищує сто неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, за ринковими цiнами, якi дiють на день проведення оцiнки, крiм випадкiв, коли оцiнка провадиться за врегульованими цiнами, а також у разi оцiнки нерухомого майна, транспортних засобiв, повiтряних, морських та рiчкових суден.

(абзац перший пункту 5.7.1 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Державне регулювання цiн i тарифiв передбачено Законом України "Про цiни i цiноутворення". Зокрема, статтею 9 цього Закону передбачено, що державнi фiксованi та регульованi цiни i тарифи встановлюються державними органами України. Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 1996 року N 1548 "Про встановлення повноважень органiв виконавчої влади та виконавчих органiв мiських рад щодо регулювання цiн (тарифiв)" затверджено повноваження центральних органiв виконавчої влади, Ради мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй, виконавчих органiв мiських рад щодо регулювання цiн i тарифiв на окремi види продукцiї, товарiв i послуг. Крiм того, згiдно зi статтею 8 Закону України "Про цiни i цiноутворення" Кабiнетом Мiнiстрiв України можуть уводитися методи державного регулювання цiн i тарифiв.

     5.7.2. Якщо оцiнити окремi предмети складно або якщо боржник чи стягувач заперечує проти передачi арештованого майна боржника на реалiзацiю за оцiнкою, проведеною державним виконавцем, останнiй запрошує експерта (спецiалiста) для визначення вартостi майна. Витрати на призначення експерта несе сторона, яка оспорює оцiнку майна, проведену державним виконавцем.

     5.7.3. Для проведення оцiнки нерухомого майна, транспортних засобiв, повiтряних, морських, рiчкових суден та майна, вартiсть якого перевищує сто неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, державний виконавець залучає оцiнювача, який здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до Закону України "Про оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в Українi".

     5.7.4. Державний виконавець про оцiнку арештованого майна повiдомляє сторони, якi мають право оскаржити оцiнку майна до суду в 10-денний строк з дня отримання повiдомлення.

(пункти 5.7.2 та 5.7.3 замiнено новими пунктами 5.7.2 - 5.7.4 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     5.8. Зберiгання майна, на яке накладено арешт

     5.8.1. Майно, на яке накладено арешт, за винятком майна, зазначеного в пунктi 5.6.4 цiєї Iнструкцiї, передається на зберiгання боржниковi або iншим особам, призначеним державним виконавцем (далi - зберiгач), пiд розписку в актi опису i арешту майна. Копiя акта опису i арешту майна видається боржниковi та стягувачу, а у випадках, коли обов'язок зберiгання майна покладено на iншу особу, - також зберiгачевi.

(пункт 5.8.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     5.8.2. Зберiгач, якщо ним призначено не боржника або члена його сiм'ї, має право на одержання за зберiгання майна винагороду або прибуток вiд зберiгання майна, розмiр яких установлюється за угодою зберiгача з державним виконавцем, укладеною вiдповiдно до вимог глави 66 Цивiльного кодексу України.

(пункт 5.8.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     5.8.3. Порядок i умови зберiгання арештованого майна, зазначеного в пунктi 5.6.4 цiєї Iнструкцiї, визначаються Нацiональним банком України за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України, а щодо iншого майна - Мiнiстерством юстицiї України.

(пункт 5.8.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     5.8.4. У разi вiдмови боржника або членiв його сiм'ї, чи представника боржника - юридичної особи прийняти майно на зберiгання, вiдсутностi їх при проведеннi опису майна, а також за наявностi обставин, що не дають змогу передати вказаним особам майно на зберiгання, державний виконавець призначає зберiгачем описаного майна iншу особу.

     5.8.5. Особа, якiй передано на зберiгання описане майно, може ним користуватися. При потребi державний виконавець може опечатати предмети, включенi до акта опису й арешту майна, що передається на зберiгання, та заборонити або обмежити право користування майном, якщо особливостi цього майна в разi користування можуть призвести до його знищення або зменшення цiнностi.

     Види, обсяги i строк обмеження встановлюються державним виконавцем у кожному конкретному випадку з урахуванням властивостей майна, його значення для власника чи зберiгача, потреби використання та iнших обставин. Користування предметами одягу та предметами iндивiдуального вжитку забороняється.

     5.8.6. Розмiр винагороди зберiгачу встановлюється державним виконавцем за згодою зберiгача, але не бiльше 5 вiдсоткiв вартостi переданого на зберiгання майна за 1 мiсяць. Розмiр винагороди за зберiгання тварин збiльшується на 50 вiдсоткiв установленої плати за зберiгання майна. Зберiгачу вiдшкодовуються витрати, необхiднi для збереження майна, якщо такi витрати були. Зберiгачi майна, якi є працiвниками боржника - юридичної особи, виконують обов'язки iз збереження довiрених їм цiнностей в порядку виконання службових обов'язкiв (коменданти, комiрники тощо), не користуються правом на отримання винагороди за зберiгання описаного майна.

     5.8.7. Порушення заборони державного виконавця розпоряджатися або користуватися майном, на яке накладено арешт, тягне за собою вiдповiдальнiсть зберiгача майна, передбачену Законом.

     Державний виконавець, виявивши розтрату, вiдчуження, утаювання чи пiдмiну переданого на збереження майна, складає про це акт i звертається з поданням до суду чи в органи прокуратури за мiсцем виконання рiшення для вирiшення питання про притягнення зберiгача описаного майна до вiдповiдальностi.

     5.8.8. Якщо майно передається на зберiгання спецiалiзованiй торговельнiй органiзацiї, то при передаваннi майна складається договiр вiдповiдального зберiгання та акт приймання-передавання, який є невiд'ємною частиною цього договору.

     Договiр вiдповiдального зберiгання дiє до моменту передавання майна стягувачу чи iншiй особi вiдповiдно до чинного законодавства України.

     Пiсля закiнчення строку зберiгання майна спецiалiзованою торговельною органiзацiєю складається акт про виконання робiт (додаток 37), в якому вказуються зазнанi цiєю органiзацiєю витрати, що пiдлягають вiдшкодуванню, з доданням копiй пiдтверджувальних документiв. Акт про виконання робiт у триденний термiн з дня закiнчення строку зберiгання передається (разом iз копiями пiдтверджувальних документiв) на затвердження начальнику вiдповiдного органу державної виконавчої служби.

     Не пiзнiше наступного дня пiсля надходження акта про виконання робiт вiн пiдписується державним виконавцем, затверджується начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби i повертається до спецiалiзованої торговельної органiзацiї.

     Витрати вiдшкодовуються у термiн не пiзнiше чотирьох банкiвських днiв з моменту пiдписання акта виконаних робiт на пiдставi виставленого рахунку.

(Iнструкцiю доповнено пунктом 5.8.8 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.02.2002 р. N 9/5)

     5.9. Передача стягувачевi предметiв, зазначених у виконавчому документi

     5.9.1. У разi присудження стягувачевi предметiв, зазначених у виконавчому документi, державний виконавець вилучає цi предмети в боржника i передає їх стягувачевi, про що складає вiдповiдний акт (додаток 21). У разi знищення речi, що мала бути передана стягувачевi в натурi, державний виконавець складає акт про неможливiсть виконання, який є пiдставою для закриття виконавчого провадження.

     5.9.2. Отримавши виконавчий документ про присудження стягувачевi предметiв, державний виконавець у встановлений строк виносить постанову про вiдкриття виконавчого провадження (додаток 7) i встановлює боржнику строк для добровiльного виконання рiшення. Одночасно в постановi вказуються час та мiсце примусового виконання рiшення про передачу стягувачевi присуджених предметiв, якщо рiшення не буде виконано добровiльно, а також попередження стягувачевi про повернення йому виконавчого документа, якщо вiн протягом двох разiв не з'явиться на виконання без поважних причин.

     5.9.3. Якщо боржник не виконав рiшення добровiльно, то державний виконавець вилучає у нього в присутностi понятих предмети, зазначенi у виконавчому документi, i передає їх стягувачевi, про що складає акт вилучення у боржника предметiв, зазначених у рiшеннi суду, та передачi їх стягувачу (додаток 29, 29-1) у трьох примiрниках. Перший примiрник залишається у виконавчому провадженнi, iншi - вручаються стягувачевi та боржниковi пiд розписку на першому примiрнику.

     У разi потреби опису великої кiлькостi предметiв заповнюється додаток до акта вилучення у боржника предметiв, зазначених у рiшеннi суду, та передачi їх стягувачу (додаток 29-2, 29-3). При використаннi додатка до акта вилучення у боржника предметiв, зазначених у рiшеннi суду, та передачi їх стягувачу в роздiлi "Описане та арештовано майно згiдно з перелiком" акта робиться вiдмiтка iз зазначенням серiї та номера додатка.

     Перший примiрник акта вилучення у боржника предметiв, зазначених у рiшеннi суду, та передачi їх стягувачу та перший примiрник додатка до акта вилучення у боржника предметiв, зазначених у рiшеннi суду, та передачi їх стягувачу (додатки 29, 29-2) складаються з використанням бланкiв документiв виконавчого провадження, iншi примiрники (додатки 29-1, 29-3) - з використанням бланкiв для копiй документiв виконавчого провадження.

     На першому примiрнику акта вилучення у боржника предметiв, зазначених у рiшеннi суду, та передачi їх стягувачу/додатка до акта вилучення у боржника предметiв, зазначених у рiшеннi суду, та передачi їх стягувачу зазначаються серiї та номери бланкiв для копiй документiв виконавчого провадження, що були використанi для складання копiй цього акта/додатка. На копiях акта вилучення у боржника предметiв, зазначених у рiшеннi суду, та передачi їх стягувачу/додатка до акта вилучення у боржника предметiв, зазначених у рiшеннi суду, та передачi їх стягувачу зазначаються серiя та номер першого примiрника акта/додатка.

(пункт 5.9.3 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 04.05.2001 р. N 28/5)

     5.9.4. Якщо стягувач удруге не з'явиться на мiсце виконання без поважних причин у встановлений державним виконавцем час, то державний виконавець складає акт про неявку стягувача на мiсце виконання (додаток 5) i виносить постанову про повернення виконавчого документа стягувачевi.

     5.9.5. У разi письмової вiдмови стягувача вiд одержання предметiв, вилучених у боржника при виконаннi рiшення про передачу їх стягувачевi, державний виконавець повертає зазначенi предмети боржниковi пiд розписку i виносить постанову про закiнчення виконавчого провадження. При цьому внесений стягувачем авансовий внесок поверненню не пiдлягає.

(пункт 5.9.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     5.9.6. Якщо боржник перешкоджає виконанню рiшення про передачу стягувачевi присуджених предметiв, то державний виконавець вирiшує питання про притягнення його до вiдповiдальностi, встановленої чинним законодавством.

     5.10. Звернення стягнення на будинок, квартиру, примiщення, земельну дiлянку

     5.10.1. Звернення стягнення на будинок, квартиру, iнше примiщення, земельну дiлянку, що є нерухомим майном, провадиться у разi вiдсутностi в боржника достатнiх коштiв чи рухомого майна. При цьому в першу чергу провадиться звернення стягнення на окрему вiд будинку земельну дiлянку, iнше примiщення, що належать боржниковi.

     Такими земельними дiлянками можуть бути земельнi дiлянки, на якi виданi державнi акти на право приватної власностi i межi яких установленi в натурi (на мiсцевостi), як це передбачено статтею 125 Земельного кодексу України.

(абзац другий пункту 5.10.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Абзац третiй пункту 5.10.1 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     абзац четвертий пункту 5.10.1 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     абзац п'ятий пункту 5.10.1 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     абзац шостий пункту 5.10.1 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     абзац сьомий пункту 5.10.1 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     абзац восьмий пункту 5.10.1 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     5.10.2. В останню чергу звертається стягнення на житловий будинок чи квартиру.

     Разом з житловим будинком стягнення звертається також на прилеглу земельну дiлянку, що належить боржниковi. Такими земельними дiлянками є земельнi дiлянки, зазначенi в статтi 40 Земельного кодексу України.

(абзац другий пункту 5.10.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     5.10.3. У разi звернення стягнення на будинок, квартиру, примiщення, земельну дiлянку державний виконавець звертається з запитом до вiдповiдних мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування про належнiсть зазначеного майна боржниковi на правi власностi та про його вартiсть, а також до нотарiального органу, чи не знаходиться це майно пiд арештом, забороною.

     Одержавши документальне пiдтвердження належностi боржниковi на правi власностi будинку чи iншого нерухомого майна, державний виконавець накладає на них арешт шляхом опису й оцiнки за їх вартiстю на момент арешту та надсилає повiдомлення про накладення арешту нотарiальному органу за мiсцезнаходженням майна. Про накладення арешту на будинок чи iнше нерухоме майно, заставлене третiм особам, державний виконавець невiдкладно повiдомляє цих осiб.

     5.10.4. Реалiзацiя належних боржниковi будинку, квартири та iншого нерухомого майна проводиться вiдповiдно до закону шляхом продажу з прилюдних торгiв.

(Iнструкцiю доповнено пунктом 5.10.4 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     5.11. Пiдготовка державним виконавцем та проведення прилюдних торгiв з реалiзацiї нерухомого майна

     Прилюднi торги з реалiзацiї нерухомого майна органiзовують i проводять спецiалiзованi органiзацiї, що мають право здiйснювати операцiї з нерухомiстю i визначенi на тендернiй (конкурснiй) основi i з якими укладено вiдповiдний договiр державною виконавчою службою.

     Спецiалiзована органiзацiя проводить прилюднi торги за заявкою державного виконавця.

     Заявка на реалiзацiю арештованого майна повинна мiстити такi данi:

     повне найменування органу державної виконавчої служби;

     дату постанови про вiдкриття виконавчого провадження;

     повне найменування боржника та стягувача, їх адреси, iдентифiкацiйний код суб'єкта господарської дiяльностi (за його наявностi) - для юридичних осiб, iндивiдуальний iдентифiкацiйний номер (за його наявностi) - для фiзичних осiб - платникiв податкiв;

     номер та дату акта опису й арешту майна;

     найменування майна, його кiлькiсть;

     початкову вартiсть майна, що виставляється на торги, за експертною оцiнкою;

     банкiвськi реквiзити органу державної виконавчої служби;

     перелiк документiв, що додаються до заявки;

     пiдпис начальника органу державної виконавчої служби.

     До заявки додаються:

     копiя виконавчого документа;

     копiя акта опису й арешту майна;

     документи, що характеризують об'єкт нерухомостi (копiя технiчного паспорта на житловий будинок, квартиру тощо), у вiдповiдностi до Iнструкцiї про порядок проведення технiчної iнвентаризацiї об'єктiв нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комiтету будiвництва, архiтектури та житлової полiтики України вiд 24.05.2001 N 127, зареєстрованим у Мiн'юстi України 10.07.2001 за N 582/5773;

     копiї документiв, що пiдтверджують право власностi або iнше речове право на нерухоме майно, визначених статтею 19 Закону України "Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та пунктом 62 Iнструкцiї про порядок вчинення нотарiальних дiй нотарiусами України, затвердженої наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 03.03.2004 N 20/5, зареєстрованим у Мiн'юстi України 03.03.2004 за N 283/8882, зокрема: державний акт про право власностi на земельну дiлянку; нотарiально посвiдчений договiр купiвлi-продажу, довiчного утримання, дарування, мiни земельної дiлянки або iншого нерухомого майна; договiр про приватизацiю майна державних пiдприємств; нотарiально посвiдчений договiр про подiл, перерозподiл, об'єднання нерухомого майна; свiдоцтво про право на спадщину; свiдоцтво про право власностi на частку в спiльному майнi подружжя; свiдоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгiв; свiдоцтво про право власностi на будiвлю (частину будiвлi), споруду; рiшення суду про право власностi на об'єкт незавершеного будiвництва; акти приймання нерухомого майна до експлуатацiї; договори про iпотеку, оренду строком бiльше одного року, iншi визначенi законом документи щодо речових прав на нерухоме майно; рiшення суду стосовно речових прав на нерухоме майно, обмежень цих прав, що набрали законної сили; iншi акти органiв державної влади або органiв мiсцевого самоврядування, їх посадових осiб, прийнятi у межах повноважень, визначених законом;

     у разi продажу об'єкта незавершеного будiвництва - копiя рiшення про вiдведення земельної дiлянки;

     документ, що пiдтверджує вартiсть майна (експертний висновок, акт оцiнки майна);

     у разi продажу майна державних пiдприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 вiдсоткiв, - довiдка про розмiр частки державної власностi в статутному фондi пiдприємства-боржника та копiя повiдомлення Фонду державного майна України про накладення арешту на майно такого боржника.

     Прилюднi торги мають бути проведенi спецiалiзованою органiзацiєю у двомiсячний строк з дня одержання заявки державного виконавця на їх проведення.

     Акт про проведення прилюдних торгiв затверджується начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби i є пiдставою для видачi вiдповiдним органом свiдоцтва про право власностi.

     Це свiдоцтво є пiдставою для видачi вiдповiдним органом акта про право власностi на земельну дiлянку в порядку, передбаченому законодавством.

(пункт 5.11 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.10.2002р. N 91/5,
вiд 11.02.2003р. N 10/5,
вiд 08.05.2003р. N 42/5,
в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.12.2004р. N 141/5)

     5.12. Реалiзацiя арештованого майна

     5.12.1. Реалiзацiя арештованого майна, за винятком майна, вилученого за законом з обiгу та зазначеного в пунктi 5.1.2 цiєї Iнструкцiї, здiйснюється спецiалiзованими органiзацiями, якi залучаються на тендернiй (конкурснiй) основi, на пiдставi договорiв мiж Державною виконавчою службою та спецiалiзованими органiзацiями шляхом його продажу на прилюдних торгах, аукцiонах.

(пункт 5.12.1 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     5.12.2. Продаж майна боржника, за винятком нерухомого майна, здiйснюють спецiалiзованi органiзацiї. Такими спецiалiзованими органiзацiями є суб'єкти господарювання, визначенi на тендернiй (конкурснiй) основi, якi здiйснюють реалiзацiю майна шляхом проведення аукцiонiв.

(абзац перший пункту 5.12.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства юстицiї України вiд 11.02.2003 р. N 10/5, вiд 08.05.2003 р. N 42/5, вiд 22.09.2003 р. N 115/5)

     Порядок реалiзацiї арештованого майна затверджено наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 15 липня 1999 року за N 42/5, зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 19 липня 1999 року  N 480/3773, iз змiнами i доповненнями.

(абзац другий пункту 5.12.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Якщо передане торговельним органiзацiям майно не буде продане протягом двох мiсяцiв, то воно пiдлягає переоцiнцi у термiн не бiльше 10 днiв. Державний виконавець переоцiнює майно за участю представника торговельної органiзацiї у присутностi стягувача i боржника чи їх представникiв та в строк не бiльше 5 днiв передає акт переоцiнки майна торговельнiй органiзацiї. Неявка стягувача або боржника не є пiдставою для припинення дiї державного виконавця з переоцiнки майна. Якщо в мiсячний строк пiсля переоцiнки майно не буде продано торговельною органiзацiєю, то державний виконавець повiдомляє про це стягувача i пропонує йому визначитися щодо залишення за собою непроданого майна.

(абзац третiй пункту 5.12.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.02.2002 р. N 9/5)

     5.12.3. Продаж нерухомого майна здiйснюється шляхом проведення торгiв спецiалiзованими органiзацiями, якi мають право здiйснювати операцiї з нерухомiстю в порядку, передбаченому законодавством України, i визначеними на тендернiй (конкурснiй) основi.

(пункт 5.12.3 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.10.2002 р. N 91/5, iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства юстицiї України вiд 11.02.2003 р. N 10/5, вiд 08.05.2003 р. N 42/5)

     5.12.4. Мiнiстерство юстицiї України iз спецiалiзованими органiзацiями, зазначеними в пунктах 5.12.2, 5.12.3, укладає генеральнi договори про реалiзацiю арештованого майна, на яке звернено стягнення державними виконавцями при примусовому виконаннi рiшень.

(Iнструкцiю доповнено новим пунктом 5.12.4 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 08.05.2003 р. N 42/5,
пункт 5.12.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.10.2004р. N 121/5)

     5.12.5. Передача арештованого майна на реалiзацiю спецiалiзованим органiзацiям здiйснюється на конкурснiй основi пiсля його вилучення у боржника та проведення його оцiнки.

     Пiсля завершення оцiнки майна та доведення її до вiдома сторiн виконавчого провадження державний виконавець у п'ятиденний строк пiсля закiнчення строку оскарження оцiнки готує всi необхiднi документи на реалiзацiю майна та, у випадках, передбачених пунктом 5.12.6 цiєї Iнструкцiї, направляє їх на вiдповiдне погодження.

(пункт 5.12.5 доповнено новим абзацом другим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     У разi, якщо вартiсть майна не перевищує 20000 грн., то документи на реалiзацiю такого майна в той самий строк передаються державним виконавцем до вiдповiдного органу державної виконавчої служби для органiзацiї конкурсу з передачi такого майна на реалiзацiю.

(пункт 5.12.5 доповнено новим абзацом третiм згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5, у зв'язку з цим абзаци другий - двадцять шостий вважати вiдповiдно абзацами четвертим - двадцять восьмим)

     Пiсля отримання вiдповiдного погодження на реалiзацiю майна державний виконавець готує документи до конкурсу щодо передачi майна на реалiзацiю та протягом трьох днiв з моменту отримання такого погодження, повiдомляє вiдповiдний орган державної виконавчої служби Головного управлiння юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим, обласних, Київського та Севастопольського мiських управлiнь юстицiї та спецiалiзованi органiзацiї, з якими укладено договори вiдповiдно до пункту 5.12.4 Iнструкцiї, про наявнiсть арештованого майна, його мiсцезнаходження (зберiгання), оцiнку, за якою воно виставляється на продаж, установлює дату огляду арештованого майна та строк (не бiльше п'яти робочих днiв з дати огляду арештованого майна), до якого спецiалiзованi органiзацiї подають заяву про участь у конкурсi вiдповiдному регiональному органу державної виконавчої служби стосовно його реалiзацiї. Спецiалiзованi органiзацiї про прийняте рiшення повiдомляють державного виконавця.

(абзац четвертий пункту 5.12.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     У разi, якщо виконавчi дiї з арешту та вилучення майна у боржника проведенi державним виконавцем органу примусового виконання рiшень Департаменту державної виконавчої служби Мiнiстерства юстицiї України чи пiдроздiлу примусового виконання рiшень вiдповiдного органу державної виконавчої служби Головного управлiння юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим, обласних, Київського та Севастопольського мiських управлiнь юстицiї, пiсля отримання вiдповiдного погодження на реалiзацiю майна державний виконавець готує документи до конкурсу щодо передачi майна на реалiзацiю та протягом трьох днiв з моменту отримання такого погодження повiдомляє керiвника вiдповiдного органу державної виконавчої служби та спецiалiзованi органiзацiї, з якими укладено договори вiдповiдно до пункту 5.12.4 Iнструкцiї, про наявнiсть арештованого майна, його мiсцезнаходження (зберiгання), оцiнку, за якою воно виставляється на продаж, установлює дату огляду арештованого майна та строк (не бiльше п'яти робочих днiв з дати огляду арештованого майна), до якого спецiалiзованi органiзацiї подають заяву до вiдповiдного органу державної виконавчої служби про участь у конкурсi стосовно його реалiзацiї.

(пункт 5.12.5 доповнено новим абзацом п'ятим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.06.2004 р. N 47/5,
абзац п'ятий пункту 5.12.6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Спецiалiзованi органiзацiї про прийняте рiшення повiдомляють державного виконавця.

(пункт 5.12.5 доповнено новим абзацом четвертим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.06.2004 р. N 47/5, у зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять п'ятий вважати вiдповiдно абзацами сьомим - двадцять восьмим)

     У заявi про участь у конкурсi зазначаються назва спецiалiзованої органiзацiї, реквiзити (адреса, телефон тощо).

     Спецiалiзованi органiзацiї, якi не бажають узяти участь у конкурсi, зобов'язанi в указаний державним виконавцем термiн письмово повiдомити вiдповiднi органи державної виконавчої служби та державного виконавця про таку вiдмову.

(абзац шостий пункту 5.12.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.06.2004 р. N 47/5)

     Щотижня вiдповiдним органом державної виконавчої служби проводиться конкурс мiж спецiалiзованими органiзацiями, з якими укладено договори вiдповiдно до пункту 5.12.4 Iнструкцiї, стосовно передачi на реалiзацiю арештованого державними виконавцями майна, про що обов'язково, не пiзнiше нiж за один день до проведення, iнформуються вказанi спецiалiзованi органiзацiї.

(абзац сьомий пункту 5.12.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.06.2004 р. N 47/5)

     Для органiзацiї та проведення конкурсу директор Департаменту державної виконавчої служби своїм розпорядженням, а начальник Головного управлiння юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим, начальники обласних, Київського та Севастопольського мiських управлiнь юстицiї своїми наказами не рiдше нiж один раз у рiк затверджують комiсiю у складi голови та двох членiв - з числа працiвникiв вiдповiдного органу державної виконавчої служби. Секретарем комiсiї призначається один з членiв комiсiї.

(абзац восьмий пункту 5.12.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.06.2004 р. N 47/5)

     У визначенi день та час у ходi засiдання конкурсної комiсiї, пiсля оголошення iнформацiї про арештоване майно, що буде передано на реалiзацiю, спецiалiзованi органiзацiї, якi виявили бажання взяти участь у конкурсi, безпосередньо головi конкурсної комiсiї подають пропозицiї щодо реалiзацiї арештованого майна в опечатаному конвертi.

     У пропозицiях зазначаються:

     обґрунтована iнформацiя щодо технiчних можливостей для забезпечення органiзацiї реалiзацiї арештованого майна та виконання взятих зобов'язань, зокрема: наявнiсть вiдповiдних примiщень, якi забезпечують необхiднi умови для проведення аукцiонiв чи прилюдних торгiв (чи їх оренди); наявнiсть складських примiщень та їх технiчнi характеристики; наявнiсть технiчних можливостей для транспортування арештованого майна тощо;

     у разi необхiдностi наявнiсть лiцензiй чи iнших дозволiв на реалiзацiю окремих видiв майна у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства;

     розмiр винагороди за наданi послуги з реалiзацiї арештованого майна;

(абзац п'ятнадцятий пункту 5.12.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 11.01.2005р. N 2/5)

     iнша необхiдна iнформацiя щодо можливостей спецiалiзованої органiзацiї iз забезпечення належної реалiзацiї арештованого майна та виконання взятих зобов'язань.

     Засiдання комiсiї є вiдкритим. За результатами розкриття конвертiв з конкурсними пропозицiями комiсiя шляхом голосування визначає переможця, який здiйснюватиме реалiзацiю арештованого майна.

     Рiшення про визначення переможця приймається простою бiльшiстю голосiв.

     Майно передається на реалiзацiю тiй спецiалiзованiй органiзацiї, яка запропонувала найбiльш привабливi умови продажу арештованого майна.

     Пiсля закiнчення засiдання комiсiї складається протокол про результати проведення конкурсу, у якому зазначаються:

     вiдомостi про учасникiв конкурсу;

     результати голосування;

     обґрунтування визначення переможця.

     Протокол про результати проведення конкурсу пiдписується всiма членами комiсiї, якi брали участь у голосуваннi.

     Якщо спецiалiзованими органiзацiями запропоновано однаковi умови або всi спецiалiзованi органiзацiї вiдмовилися вiд прийняття на реалiзацiю запропонованого арештованого майна, воно за рiшенням конкурсної комiсiї передається на реалiзацiю спецiалiзованiй органiзацiї за алфавiтом у порядку черговостi.

     Результати проведеного конкурсу оголошуються вiдразу пiсля його проведення та пiдписання протоколу.

     Представники спецiалiзованих органiзацiй, якi були присутнi при проведеннi конкурсу, ознайомлюються з протоколом пiд пiдпис.

(Iнструкцiю доповнено новим пунктом 5.12.5 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 08.05.2003 р. N 42/5, у зв'язку з цим пункти 5.12.4 - 5.12.9 вважати вiдповiдно пунктами 5.12.6 - 5.12.11, пункт 5.12.5 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 11.11.2003 р. N 137/5)

     Витяг з Протоколу про результати проведення конкурсу, у якому зазначена назва переможця та обґрунтування його визначення щодо умов проведення аукцiонiв чи прилюдних торгiв, у триденний термiн доводиться до вiдома вiдповiдного територiального органу державної виконавчої служби.

(пункт 5.12.5 доповнено абзацом двадцять восьмим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 14.10.2004р. N 118/5)

     5.12.6. Вилучення арештованого майна з передачею його для реалiзацiї провадиться у строк, установлений державним виконавцем, але не ранiше нiж через 5 днiв пiсля накладення арешту.

     У разi накладення арешту при вiдкриттi виконавчого провадження майно передається на реалiзацiю не ранiше нiж через 10 днiв, тобто пiсля закiнчення строку для оскарження постанови державного виконавця про вiдкриття виконавчого провадження.

     Якщо вартiсть майна перевищує 20000 грн., то документи на реалiзацiю такого майна передаються державним виконавцем до спецiалiзованої торговельної органiзацiї через вiдповiдний орган державної виконавчої служби Головного управлiння юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим, обласних, Київського та Севастопольського мiських управлiнь юстицiї.

(пункт 5.12.6 доповнено абзацом третiм згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.02.2002 р. N 9/5, абзац третiй пункту 5.12.6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 08.05.2003 р. N 42/5)

     Державний виконавець подає до вiдповiдного органу державної виконавчої служби всi необхiднi документи на реалiзацiю майна. Указаний орган державної виконавчої служби в 3-денний термiн з моменту надходження зазначених документiв у разi вiдповiдностi їх чинному законодавству України надсилає документи державному виконавцю для пiдготовки їх до проведення конкурсу вiдповiдно до пункту 5.12.5 цiєї Iнструкцiї, а в разi невiдповiдностi матерiалiв до вимог чинного законодавства України документи повертаються державному виконавцю для приведення їх у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України.

(пункт 5.12.6 доповнено абзацом четвертим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.02.2002 р. N 9/5,
у зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом шостим,
абзац четвертий та п'ятий пункту 5.12.6 замiнено абзацом четвертим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5,
у зв'язку з цим абзаци шостий - одинадцятий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - десятим)

       Якщо вартiсть майна перевищує 200000 грн., то документи на реалiзацiю такого майна передаються державним виконавцем до спецiалiзованої торговельної органiзацiї пiсля погодження Мiнiстерством юстицiї України у такому порядку:

(абзац шостий пункту 5.12.6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 29.05.2003 р. N 50/5)

     а) державний виконавець подає для погодження до вiдповiдного вiддiлу державної виконавчої служби Головного управлiння юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим, обласних, Київського та Севастопольського мiських управлiнь юстицiї висновок про документи щодо реалiзацiї арештованого майна, затверджений начальником органу державної виконавчої служби, якому пiдпорядкований цей державний виконавець;

(пiдпункт "а" абзацу п'ятого пункту 5.12.6 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     б) указаний вiддiл державної виконавчої служби в 3-денний термiн з моменту надходження зазначених документiв, у разi вiдповiдностi їх чинному законодавству, супровiдним листом надсилає висновок про документи щодо реалiзацiї арештованого майна з обґрунтуванням вiдповiдностi їх чинному законодавству та копiї цих документiв до Департаменту державної виконавчої служби Мiнiстерства юстицiї України;

(пiдпункт "б" абзацу п'ятого пункту 5.12.6 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     в) Мiн'юст України в 5-денний термiн з моменту надходження зазначених документiв, у разi вiдповiдностi їх чинному законодавству України, надає погодження на укладення договору про надання послуг з реалiзацiї арештованого майна, про що письмово повiдомляє вiдповiдний орган державної виконавчої служби Головного управлiння юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим, обласних, Київського та Севастопольського мiських управлiнь юстицiї;

     г) вiдповiдний орган державної виконавчої служби у 3-денний термiн з моменту їх надходження надсилає зазначенi документи до державного виконавця для пiдготовки їх до проведення тендера (конкурсу) щодо передачi майна на реалiзацiю;

(пiдпункт "г" абзацу п'ятого пункту 5.12.6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     д) у разi виявлення невiдповiдностi матерiалiв вимогам чинного законодавства України вiдповiдний орган державної виконавчої служби Головного управлiння юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим, обласних, Київського та Севастопольського мiських управлiнь юстицiї у 3-денний термiн повертає вказанi документи до органу державної виконавчої служби, що їх надав, а Мiн'юст України у 5-денний термiн - до органу державної виконавчої служби Головного управлiння юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим, обласних, Київського та Севастопольського мiських управлiнь юстицiї для приведення їх у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України.

(пункт 5.12.6 доповнено новим абзацом шостим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 08.05.2003 р. N 42/5, у зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий вважати абзацами сьомим, восьмим)

     Продукти та iншi речi, що швидко псуються, передаються на реалiзацiю негайно пiсля накладення на них арешту.

     Мiж спецiалiзованою торговельною органiзацiєю та органом державної виконавчої служби, вiд iменi якого договiр пiдписує начальник цього органу державної виконавчої служби, укладається договiр про надання послуг з реалiзацiї арештованого майна. При передачi арештованого майна (за винятком нерухомого) складається акт приймання-передавання, який є невiд'ємною частиною договору про надання послуг з реалiзацiї арештованого майна.

(пункт 5.12.6 доповнено абзацом восьмим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.02.2002 р. N 9/5)

     Не пiзнiше наступного робочого дня пiсля пiдписання договору про надання послуг з реалiзацiї арештованого майна державним виконавцем вносяться вiдповiднi записи до Книги облiку арештованого майна, яке передано на реалiзацiю (далi - Книга облiку) (додаток 39).

(пункт 5.12.6 доповнено абзацом восьмим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.09.2004р. N 108/5)

     Наступнi записи до Книги облiку вносяться державним виконавцем не пiзнiше наступного робочого дня пiсля вчинення вiдповiдної дiї (повiдомлення спецiалiзованої органiзацiї, надходження коштiв тощо).

(пункт 5.12.6 доповнено абзацом дев'ятим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.09.2004р. N 108/5)

     Про укладення iз спецiалiзованою торговельною органiзацiєю договору про надання послуг з реалiзацiї арештованого майна (не пiзнiше наступного робочого дня) територiальнi органи державної виконавчої служби повiдомляють регiональнi органи державної виконавчої служби вiдповiдних управлiнь юстицiї з доданням копiй таких договорiв.

(пункт 5.12.6 доповнено абзацом десятим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 14.10.2004р. N 118/5)

     5.12.7. Якщо стягувач протягом 15 днiв письмово не заявить про своє бажання залишити за собою непродане майно, то арешт з майна знiмається, воно повертається боржниковi, а виконавчий документ у разi вiдсутностi в боржника iншого майна, на яке може бути звернено стягнення, повертається стягувачевi без виконання.

(абзац перший пункту 5.12.7 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Якщо вартiсть непроданого майна боржника перевищує суму боргу, яка пiдлягає стягненню за виконавчим документом, i стягувач виявив бажання залишити за собою непродане майно, то вiн зобов'язаний протягом 15 днiв з дня вiдповiдного повiдомлення державного виконавця внести на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби рiзницю мiж вартiстю непроданого майна та сумою коштiв, якi пiдлягають стягненню на його користь. З перерахованих стягувачем коштiв стягуються витрати на проведення виконавчих дiй, сплачується виконавчий збiр, а залишок коштiв повертається боржнику.

(пункт 5.12.7 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.02.2002 р. N 9/5,
абзац другий пункту 5.12.7 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Майно передається стягувачу за оцiнкою, за якою воно було передано на реалiзацiю. Про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби. При передачi стягувачу майна державним виконавцем складається акт. Постанова державного виконавця про передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу та акт державного виконавця про передачу стягувачу майна є пiдставою для подальшого оформлення стягувачем права власностi на це майно вiдповiдно до чинного законодавства.

(пункт 5.12.7 доповнено абзацом третiм згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.02.2002 р. N 9/5)

     5.12.8. Боржник має право визначити, в якiй послiдовностi необхiдно продавати майно. Коли вiд продажу частини майна буде виручено суму, достатню для задоволення вимог стягувача i для сплати всiх витрат на виконавче провадження, виконавчого збору, штрафу, подальший продаж арештованого майна припиняється. Вимоги боржника щодо черговостi продажу майна не приймаються державним виконавцем, якщо внаслiдок їх задоволення виникнуть перешкоди чи додатковi труднощi для виконання або подовжиться його строк.

(пункт 5.12.8 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     5.12.9. Кошти, отриманi вiд реалiзацiї арештованого майна, вносяться на депозитний рахунок органу, пiсля чого державним виконавцем здiйснюється їх розподiл у вiдповiдностi до вимог Закону.

(пункт 5.12.9 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.02.2002 р. N 9/5)

     5.12.10. Пiсля реалiзацiї арештованого майна або закiнчення термiну реалiзацiї майна пiсля його переоцiнки, спецiалiзованою торговельною органiзацiєю складається акт про виконання робiт (додаток 37), в якому вказується понесенi цiєю органiзацiєю витрати, що пiдлягають вiдшкодуванню, з доданням копiй пiдтверджувальних документiв. Акт про виконання робiт у 3-денний строк з дня надходження коштiв вiд покупця майна або закiнчення термiну реалiзацiї майна пiсля його переоцiнки (разом iз копiями пiдтверджувальних документiв) передається на затвердження начальнику вiдповiдного органу державної виконавчої служби.

     Не пiзнiше наступного дня пiсля надходження акта виконаних робiт вiн пiдписується державним виконавцем, затверджується начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби i повертається спецiалiзованiй торговельнiй органiзацiї.

     Якщо майно не було реалiзовано спецiалiзованою торгiвельною органiзацiєю, то витрати вiдшкодовуються у вiдповiдностi до пункту 5.8.8 цiєї Iнструкцiї.

(Iнструкцiю доповнено пунктом 5.12.10 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.02.2002 р. N 9/5)

     5.12.11. У випадку, коли майно не реалiзоване у встановленому порядку, i в разi потреби його подальшого зберiгання державний виконавець не пiзнiше п'яти днiв з моменту закiнчення строку реалiзацiї майна пiсля його переоцiнки укладає договiр вiдповiдального зберiгання.

(Iнструкцiю доповнено пунктом 5.12.11 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.02.2002 р. N 9/5)

     5.13. Звернення стягнення на предмет iпотеки за виконавчим написом нотарiуса або за рiшенням суду

     5.13.1. Звернення стягнення на предмет iпотеки i його реалiзацiя для задоволення вимог iпотекодержателя здiйснюються вiдповiдно до умов iпотечного договору.

     5.13.2. На майно, щодо якого встановлено iпотеку чи накладено заборону на вiдчуження, не може бути звернено стягнення для задоволення вимог стягувачiв, якi не є iпотекодержателями згiдно iз Законом України "Про iпотечне кредитування, операцiї з консолiдованим iпотечним боргом та iпотечнi сертифiкати".

     5.13.3. У разi звернення стягнення на предмет iпотеки на пiдставi виконавчого напису нотарiуса на нотарiально посвiдчених примiрниках iпотечного договору та договору про iпотечний кредит чи на нотарiально посвiдчених копiях цих документiв або за рiшенням суду орган державної виконавчої служби здiйснює реалiзацiю предмета iпотеки в порядку, установленому iпотечним договором.

     5.13.4. Вiдчуження предмета iпотеки здiйснюють органи державної виконавчої служби.

(Iнструкцiю доповнено пунктом 5.13 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     5.14. Оформлення акта про придбання нерухомостi в разi реалiзацiї предмета iпотеки державною виконавчою службою

     5.14.1. Пiсля повного розрахунку покупця за придбану нерухомiсть на пiдставi протоколу про реалiзацiю предмета iпотеки та документiв, що пiдтверджують розрахунок за придбану нерухомiсть, державний виконавець складає акт про реалiзацiю предмета iпотеки (додаток 41).

     В актi зазначаються:

     ким, коли i де провадилася реалiзацiя предмета iпотеки;

     коротка характеристика реалiзованої нерухомостi;

     прiзвище, iм'я та по батьковi (найменування юридичної особи), адреса покупця;

     сума коштiв, внесена за придбану нерухомiсть;

     прiзвище, iм'я та по батьковi (назва юридичної особи) боржника, його адреса;

     данi про правовстановлювальнi документи, що пiдтверджують право власностi на предмет iпотеки.

     5.14.2. Затверджений начальником (заступником начальника) органу державної виконавчої служби акт державний виконавець видає покупцевi, а копiї акта надсилає стягувачевi i боржниковi.

     5.14.3. На пiдставi копiї цього акта нотарiус видає покупцевi свiдоцтво про придбання нерухомого майна.

(Iнструкцiю доповнено пунктом 5.14 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     5.15. Звiльнення майна з-пiд арешту.

     5.15.1. Особа, яка вважає, що майно, на яке накладено арешт, належить їй, а не боржниковi, може звернутися до суду з позовом про визнання права на майно i про звiльнення майна з-пiд арешту.

     5.15.2. У разi прийняття судом рiшення про звiльнення майна з-пiд арешту або сплати боржником повної суми боргу за виконавчим документом до реалiзацiї арештованого майна боржника майно звiльняється з-пiд арешту за постановою державного виконавця, яка затверджується начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби (додаток 40), не пiзнiше наступного дня, коли йому стало вiдомо про такi обставини. Копiя постанови про звiльнення майна з-пiд арешту надсилається боржнику та до органу (установи), якому була надiслана постанова про накладення арешту на майно боржника на виконання.

     5.15.3. Майно боржника може бути звiльнено з-пiд арешту за постановою начальника вiдповiдного органу державної виконавчої служби, якому пiдпорядкований державний виконавець, якщо пiд час розгляду вiдповiдної скарги боржника виявлено порушення встановленого цим Законом порядку накладення арешту. Копiя постанови начальника органу державної виконавчої служби про звiльнення майна боржника з-пiд арешту не пiзнiше наступного пiсля її винесення дня надсилається сторонам та до вiдповiдного органу (установи) для зняття арешту, а про вiдмову у звiльненнi майна боржника з-пiд арешту - боржнику.

     5.15.4. За наявностi письмового висновку експерта щодо неможливостi чи недоцiльностi реалiзацiї арештованого майна боржника у зв'язку iз значним ступенем його зносу, пошкодженням або якщо витрати, пов'язанi iз зверненням на нього стягнення, перевищать грошову суму, за яку воно може бути реалiзовано, майно боржника може бути звiльнено з-пiд арешту за постановою державного виконавця, яка затверджується начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби (додаток 40). Копiя постанови державного виконавця про звiльнення майна боржника з-пiд арешту не пiзнiше наступного пiсля її винесення дня надсилається сторонам та до вiдповiдного органу (установи) для зняття арешту.

     5.15.5. У всiх iнших випадках за незакiнченими виконавчими провадженнями арешт з майна чи коштiв може бути знятий за рiшенням суду.

     5.15.6. Зазначенi в пунктах 5.15.2 - 5.15.4 цiєї Iнструкцiї постанови начальника органу державної виконавчої служби та державного виконавця можуть бути оскарженi сторонами до суду в 10-денний строк.

(Iнструкцiю доповнено пунктом 5.15 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

6. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО БОРЖНИКА - ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

     6.1. Готiвка в нацiональнiй та iноземнiй валютi, яка знаходиться в касах або iнших сховищах боржника - юридичної особи, пiдлягає невiдкладному вилученню пiсля її виявлення у порядку, передбаченому пунктом 5.1.2 цiєї Iнструкцiї.

     Державний виконавець звертає стягнення на кошти боржника - юридичної особи, що знаходяться в кредитних установах, в тому числi в органах Державного казначейства в порядку, передбаченому Законом.

     Якщо даних про наявнiсть у боржника - юридичної особи рахункiв i вкладiв у банках чи iнших кредитних установах немає, то державний виконавець одержує такi данi в податкових органах, якi зобов'язанi надати йому необхiдну iнформацiю у 3-денний строк.

     У разi наявностi в боржника - юридичної особи декiлькох рахункiв у рiзних кредитних установах державний виконавець роз'яснює стягувачу його право звернутися до суду або iншого органу (посадової особи), якi видали виконавчий документ, для одержання потрiбної кiлькостi дублiкатiв виконавчих документiв для звернення стягнення на грошовi кошти.

     Не пiдлягають стягненню в порядку, передбаченому Законом, кошти, якi перебувають на спецiальному рахунку експлуатуючої органiзацiї (оператора) вiдповiдно до Закону України "Про впорядкування питань, пов'язаних iз забезпеченням ядерної безпеки".

(пункт 6.1 доповнено абзацом п'ятим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Якщо пiсля накладення державним виконавцем арешту на кошти боржника - юридичної особи в банках чи iнших фiнансових установах боржник умисно не виконує судове рiшення i вiдкриває новi рахунки в банках чи iнших фiнансових установах, державний виконавець направляє до вiдповiдних правоохоронних органiв матерiали про притягнення винних осiб до кримiнальної вiдповiдальностi.

(пункт 6.1 доповнено абзацом шостим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     У разi, якщо коштiв на рахунках боржника - юридичної особи недостатньо для погашення заборгованостi перед стягувачами в повному обсязi, стягнення може бути звернуто на кошти, що знаходяться на рахунках, вiдкритих боржниками - юридичними особами через свої фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi пiдроздiли.

(пункт 6.1 доповнено абзацом сьомим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     6.2. У разi вiдсутностi в боржника - юридичної особи коштiв, достатнiх для покриття заборгованостi стягнення звертається на iнше майно, належне боржниковi - юридичнiй особi на правi власностi, або закрiплене за ним, у тому числi на майно, яке облiковується на окремому балансi фiлiї, представництва та iншого вiдокремленого пiдроздiлу боржника - юридичної особи (за винятком майна, виключеного з обороту або обмеженого в оборотi), незалежно вiд того, хто фактично використовує це майно.

(абзац перший пункту 6.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказами Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5, вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     На зазначене майно накладається арешт, i воно реалiзується в такiй послiдовностi:

     у першу чергу - майно, яке безпосередньо не використовується у виробництвi (цiннi папери, кошти на депозитних та iнших рахунках боржника, валютнi цiнностi, легковий автотранспорт, предмети дизайну офiсiв та iнше майно), готова продукцiя (товари);

(абзац третiй пункту 6.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     у другу чергу - iншi матерiальнi цiнностi, якi безпосередньо не використовуються у виробництвi;

(абзац четвертий пункту 6.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     у третю чергу - об'єкти нерухомого майна, верстати, обладнання, iншi основнi засоби, а також сировина i матерiали, призначенi для здiйснення виробництва.

     У разi накладення арешту на майно третьої черги, що належить боржнику - юридичнiй особi, державний виконавець у 3-денний строк повiдомляє власника або уповноважений ним орган, до сфери управлiння якого належить майно, та в разi потреби (якщо державi належить 25 %, 50 %, плюс одна акцiя та бiльше) - Фонд державного майна України про накладення арешту на майно боржника - юридичної особи, а також данi про склад i вартiсть майна, на яке накладено арешт, i про розмiр вимог стягувача. Копiя зазначеного повiдомлення надсилається до податкового органу, який контролює здiйснення боржником - юридичною особою платежiв до бюджетiв усiх рiвнiв.

     На пропозицiю вiдповiдного органу управлiння чи Фонду державного майна України державний виконавець за рахунок коштiв на фiнансування державної виконавчої служби публiкує у пресi повiдомлення про звернення стягнення на майно боржника - юридичної особи. Повiдомлення про звернення стягнення на нерухоме майно боржника - юридичної особи має мiстити iнформацiю, зазначену в Тимчасовому положеннi про порядок проведення прилюдних торгiв з реалiзацiї нерухомого майна.

     У разi накладення арешту на майно пiдприємств-боржникiв, якi мають стратегiчне значення для економiки i безпеки держави, державний виконавець у 3-денний строк повiдомляє Фонд державного майна України про накладення арешту на майно пiдприємств-боржникiв, а також данi про склад i вартiсть майна, на яке накладено арешт, i про розмiр вимог стягувача.

(пункт 6.2 доповнено новим абзацом восьмим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5, у зв'язку з цим абзац восьмий вважати вiдповiдно абзацом дев'ятим)

     Отримавши повiдомлення вiдповiдного органу управлiння чи Фонду державного майна України про вчинення цими органами дiй щодо порушення справи про банкрутство боржника - юридичної особи, державний виконавець звертається до суду з заявою про вiдстрочку виконання вiдповiдно до статтi 33 Закону. У разi порушення судом провадження у справi про банкрутство боржника - юридичної особи державний виконавець виносить постанову про зупинення виконавчого провадження (додаток 10), крiм виконання провадження за зверненням стягнення на заставлене майно. Копiя постанови надсилається стягувачу з роз'ясненням йому права звернутися до вiдповiдного господарського суду з заявою про визначення його кредитором.

(абзац дев'ятий пункту 6.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     6.3. У разi реорганiзацiї (злиття, приєднання, роздiлення, видiлення, перетворення) боржника - юридичної особи стягнення за виконавчими документами звертається на кошти та iнше майно тiєї юридичної особи, на яку вiдповiдно до закону покладено вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями боржника - юридичної особи.

     У разi лiквiдацiї боржника - юридичної особи, у тому числi внаслiдок визнання боржника банкрутом, виконавчий документ передається до лiквiдацiйної комiсiї або арбiтражного керуючого для вирiшення питання про подальший порядок виконання рiшення у встановленому законодавством порядку.

(абзац другий пункту 6.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     У разi направлення виконавчого документа до лiквiдацiйної комiсiї або арбiтражного керуючого арешт з майна боржника знiмається за постановою державного виконавця, затвердженою начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби.

(пункт 6.3 доповнено новим абзацом третiм згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     При направленнi виконавчого документа до лiквiдацiйної комiсiї або арбiтражного керуючого виконавче провадження пiдлягає закiнченню у порядку, установленому Законом.

(пункт 6.3 доповнено новим абзацом четвертим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5, у зв'язку з цим абзац третiй вважати вiдповiдно абзацом п'ятим)

     Про направлення виконавчого документа до лiквiдацiйної комiсiї державний виконавець повiдомляє стягувача.

     7. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЗАРОБIТНУ ПЛАТУ ТА IНШI ВИДИ ДОХОДIВ БОРЖНИКА

     7.1. Умови звернення стягнення на заробiтну плату та iншi доходи боржника

     7.1.1. Стягнення на заробiтну плату (заробiток), пенсiю, стипендiю та iншi доходи боржника звертається за вiдсутностi в боржника коштiв на рахунках у банках та iнших кредитних установах, вiдсутностi чи недостатностi майна боржника для повного покриття належних до стягнення сум, а також при виконаннi рiшень про стягнення перiодичних платежiв та стягнень на суму, що не перевищує двох мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати.

(пункт 7.1.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     7.1.2. При виконаннi в примусовому порядку виконавчих документiв про стягнення сум боргiв, що перевищують двох мiнiмальних розмiрiв заробiтної плати, державний виконавець у першу чергу перевiряє наявнiсть коштiв на рахунках боржника в банках та iнших кредитних установах шляхом проведення запитiв, а також перевiряє майновий стан боржника.

(пункт 7.1.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     7.1.3. Виконавчi документи направляються за мiсцем роботи боржника, отримання ним пенсiї, стипендiї чи iнших доходiв для проведення стягнення в передбаченому законом порядку.

     7.2. Вiдрахування iз заробiтної плати (заробiтку), стипендiї боржника

пункт 7.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     7.2.1. Вiдрахування iз заробiтної плати (заробiтку) чи стипендiї громадян проводить адмiнiстрацiя пiдприємств, установ i органiзацiй на пiдставi надiсланих їм державним виконавцем виконавчих документiв та розпорядження (додаток 32).

(пункт 7.2.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     7.2.2. Якщо боржник змiнить мiсце роботи або мiсце проживання чи навчання, то пiдприємства, установи, органiзацiї, якi отримали виконавчий документ, повертають його не пiзнiш як у 3-денний строк державному виконавцевi з вiдмiткою про нове мiсце роботи, проживання чи навчання боржника, якщо воно вiдоме, а також повiдомляють про проведенi ними стягнення перiодичних платежiв за виконавчими документами. У разi неподання зазначених вiдомостей з неповажних причин винних у цьому посадових осiб може бути притягнуто до вiдповiдальностi, передбаченої статтею 88 Закону.

     7.2.3. Звернення стягнення на пенсiї провадиться вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування".

(пункт 7.2.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     7.2.4. Виконавчi документи за мiсцем виконання зберiгаються в сейфах, вогнетривких шафах.

     7.2.5. Порядок стягнення суми боргу, розмiр вiдрахування визначаються державним виконавцем у розпорядженнi, що направляється разом з виконавчим документом, про що в копiї повiдомляється стягувачевi.

     Якщо боржник отримує декiлька видiв доходiв, то дублiкати виконавчих документiв направляються iз розпорядженнями державного виконавця до бухгалтерiй пiдприємств, установ, органiзацiй для звернення стягнення на заробiтну плату боржника. У разi направлення декiлькох виконавчих документiв до бухгалтерiї одного пiдприємства, установи, органiзацiї державний виконавець щодо кожного виконавчого документа направляє розпорядження.

     7.2.6. Самостiйно змiнювати порядок стягнення суми боргу та розмiр вiдрахування адмiнiстрацiї пiдприємств, установ, органiзацiй не мають права.

     7.2.7. При поверненнi виконавчих документiв у зв'язку iз звiльненням боржника з роботи у вiдповiдних графах виконавчого документа робиться запис про утримання суми боргу, а в разi стягнення перiодичних платежiв - про час їх утримання та розмiр заробiтної плати за останнi три мiсяцi. Цей запис завiряється пiдписами вiдповiдальних осiб та скрiплюється печаткою. У супровiдному листi до виконавчого документа адмiнiстрацiя зазначає нове мiсце роботи чи навчання боржника, його мiсце проживання, якщо вони вiдомi. Копiя супровiдного листа направляється стягувачу до вiдома.

     7.2.8. Передача виконавчого документа сторонам (третiм особам) на руки забороняється.

     7.3. Звернення стягнення на iншi доходи боржника

     7.3.1. Зазначенi в пiдроздiлах 7.1 та 7.2 цiєї Iнструкцiї правила стягнення поширюються i на випадки звернення стягнення на:

     доходи, отриманi фiзичною особою, яка є суб'єктом пiдприємницької дiяльностi;

     доходи за працю в колективному сiльськогосподарському (фермерському) господарствi;

     авторську винагороду за твори лiтератури, науки або мистецтва, премiї, що присуджуються за видатнi досягнення в галузi науки, лiтератури i мистецтва, винагороду за вiдкриття, винахiд, на який видано авторське свiдоцтво, корисну модель, промисловий зразок i рацiоналiзаторську пропозицiю;

     суми на вiдшкодування шкоди, заподiяної калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я, а також втратою годувальника.

     7.3.2. Для встановлення таких доходiв державний виконавець за заявою стягувача, боржника робить запити у вiдповiднi органи.

     7.3.3. На допомогу по державному соцiальному страхуванню, виплачувану в разi тимчасової непрацездатностi та в iнших випадках, i допомогу в зв'язку з безробiттям стягнення може бути звернено тiльки за рiшеннями про стягнення алiментiв, про вiдшкодування шкоди, заподiяної калiцтвом або iншим ушкодженням здоров'я, а також у зв'язку з втратою годувальника.

     7.3.4. Стягнення не може бути звернено на виплати, визначенi у статтi 73 Закону.

     7.4. Розмiр вiдрахувань iз заробiтної плати та iнших доходiв боржника

     7.4.1. Вiдрахування iз заробiтної плати та iнших видiв доходiв боржника вираховується iз суми, що залишається пiсля утримання податкiв.

     Обмеження розмiру вiдрахувань iз заробiтної плати встановлюється законодавством про працю та статтею 70 Закону. Цiєю самою статтею Закону встановлюються обмеження розмiру вiдрахувань iз стипендiї, пенсiї та iнших доходiв боржника.

     7.4.2. Вiдрахування iз заробiтної плати боржника, який за вироком суду вiдбуває покарання без позбавлення волi, провадиться з усiєї суми заробiтної плати без урахування стягнень за вироком.

     7.4.3. Iз засуджених, якi вiдбувають покарання у виглядi позбавлення волi, а також з осiб, якi перебувають у наркологiчних вiддiленнях психiатричних диспансерiв та стацiонарних лiкувальних закладах, вiдрахування провадяться з усiєї заробiтної плати без урахування вiдрахувань на витрати щодо їх утримання в цих закладах.

     7.5. Порядок виконання рiшень про стягнення алiментiв

     7.5.1. У разi неможливостi стягнення алiментiв iз заробiтної плати чи iнших доходiв боржника протягом трьох мiсяцiв пiдряд, якщо боржник не працює i не одержує доходiв стягнення звертається на майно боржника.

(пункт 7.5.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     7.5.2. Розмiр заборгованостi з алiментiв визначається державним виконавцем за мiсцем виконання рiшення, виходячи з фактичного заробiтку (доходiв), одержаного боржником за час, протягом якого стягнення не провадилося, або одержуваного ним на момент визначення заборгованостi в твердiй грошовiй сумi або у вiдсотковому вiдношеннi. Якщо боржник у цей перiод не працював, то заборгованiсть визначається, виходячи з середньої заробiтної плати для даної мiсцевостi. Державний виконавець у разi надходження виконавчого документа повинен пiдрахувати розмiр заборгованостi з алiментiв i повiдомити про нього стягувача i боржника.

     7.5.3. З осiб, зобов'язаних сплачувати алiменти, у разi виїзду їх для постiйного проживання у країни, з якими Україна не має договорiв про надання правової допомоги, стягнення алiментiв провадиться на час виїзду за рiшенням суду за весь перiод до досягнення дитиною повнолiття.

     З осiб, якi працюють за контрактами в iноземних державах i одержують заробiтну плату тiльки за кордоном, алiменти стягуються в порядку та розмiрах, передбачених законом.

     7.5.4. За наявностi спору питання про розмiр заборгованостi з алiментiв вирiшується за заявою зацiкавленої особи судом у порядку, встановленому законом.

     7.5.5. Державний виконавець зобов'язаний здiйснювати систематичний контроль за правильним i своєчасним вiдрахуванням утриманих сум алiментiв стягувачам.

(пункт 7.5.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     7.5.6. Якщо вжитими заходами мiсце проживання та мiсце роботи боржника не будуть встановленi, то державний виконавець зобов'язаний порушити перед судом питання про розшук боржника через органи внутрiшнiх справ. Необґрунтоване пересилання виконавчих листiв для оголошення розшуку не допускається.

     7.5.7. Повернення виконавчого документа стягувачевi в зв'язку з невстановленням мiсця роботи чи проживання боржника не допускається.

     7.5.8. Особи, що виявили бажання сплачувати алiменти добровiльно, можуть звернутися до адмiнiстрацiї за мiсцем роботи, за мiсцем отримання пенсiї, стипендiї тощо з письмовою заявою про утримання з їх заробiтку алiментiв та передачi їх стягувачевi. Адмiнiстрацiя пiдприємства, установи, органiзацiї тощо зобов'язана проводити за такою заявою утримання алiментiв у тому самому порядку, як i за виконавчим листом.

     Заяви про утримання алiментiв, а також про змiну їх розмiру або припинення утримання алiментiв, що надiйшли вiд осiб, якi виявили бажання сплачувати їх добровiльно, зберiгаються адмiнiстрацiєю в порядку, установленому для зберiгання виконавчих документiв, i за втрату такої заяви винна посадова особа несе вiдповiдальнiсть.

     За невиконання вищезазначених обов'язкiв на винних посадових осiб може бути накладено штраф згiдно з законом.

     7.5.9. Адмiнiстрацiя пiдприємства, установи, органiзацiї тощо на пiдставi письмової заяви платника алiментiв або виконавчого листа зобов'язана щомiсяця утримувати алiменти iз заробiтної плати, пенсiї, стипендiї i iнших сум i перераховувати їх не пiзнiше нiж у 3-денний термiн з дня виплати заробiтної плати, пенсiї, стипендiї, iнших сум особi, зазначенiй в заявi чи виконавчому листi.

     7.5.10. Стягнення алiментiв провадиться iз суми заробiтку платника алiментiв пiсля утримання з нього обов'язкових податкiв. Перерахування їх стягувачем проводиться за рахунок боржника.

     При утриманнi алiментiв за мiсцем роботи боржника суми їх не можуть бути меншими вiд присудженого рiшенням суду розмiру та одного неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян на кожну дитину. У цьому випадку iз заробiтної плати (доходу) не може бути утримано бiльше 70 вiдсоткiв.

(абзац другий пункту 7.5.10 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 26.10.2005р. N 100/5)

     У цьому випадку iз заробiтної плати (доходу) не може бути утримано бiльше 70 вiдсоткiв.

     Стягнення алiментiв за виконавчими листами за минулий час провадиться в межах трирiчного термiну, що передував пред'явленню виконавчого листа до виконання.

     Якщо за виконавчим документом, пред'явленим до виконання, утримання алiментiв не провадилося у зв'язку з розшуком боржника, то стягнення алiментiв має провадитись за весь перiод незалежно вiд установленого трирiчного термiну та досягнення повнолiття особою, на утримання якої присудженi алiменти.

     Якщо за рiшенням суду з вiдповiдача слiд стягувати алiменти на утримання трьох i бiльше дiтей, а також заборгованiсть з алiментiв за минулий час, то державний виконавець дає вказiвку про стягнення 50 % iз заробiтку боржника для забезпечення поточних платежiв. Заборгованiсть за минулий час у таких випадках може бути погашена шляхом звернення стягнення на майно боржника.

     Пiсля закiнчення передбаченого законом строку для стягнення алiментiв власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган, який провадив стягнення, повертає виконавчий документ до органу державної виконавчої служби з вiдмiткою щодо повного перерахування стягувачу утриманих сум алiментiв. У разi, якщо утриманi суми алiментiв стягувачу не перерахованi, державний виконавець письмово повiдомляє стягувача про розмiр заборгованостi та роз'яснює йому права, установленi частиною першою статтi 86 Закону.

(пункт 7.5.10 доповнено абзацом шостим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     7.5.11. Звiльнення вiд сплати алiментiв та питання про розмiр заборгованостi з них вирiшується за заявою зацiкавленої особи судом у порядку, встановленому дiючим законодавством.

     7.5.12. Платник алiментiв повинен негайно повiдомити державному виконавцю про змiну мiсця роботи чи проживання, а також про iншi доходи.

     У разi неповiдомлення з неповажної причини зазначених вiдомостей на винних у цьому посадових осiб i громадян, у тому числi й на платника алiментiв, може бути накладено штраф згiдно зi статтею 88 Закону.

     7.6. Виконання рiшень щодо покарання у виглядi штрафу та конфiскацiї майна

     7.6.1. Виконання рiшень щодо покарання у виглядi штрафу провадиться пiсля закiнчення наданого засудженому судом строку державним виконавцем в порядку, визначеному цiєю Iнструкцiєю.

     7.6.2. Конфiскацiя майна може бути застосована виключно за рiшенням суду у випадках, обсязi та порядку, встановлених законом.

     Конфiскацiя майна полягає в примусовому безоплатному вилученнi у власнiсть держави всього або частини майна, яке є власнiстю засудженого, у тому числi його частка в спiльнiй власностi, статутному фондi суб'єктiв господарської дiяльностi, грошi, цiннi папери та iншi цiнностi, включаючи тi, що знаходяться на рахунках, на вкладах чи на зберiганнi у фiнансових установах, а також майно, передане засудженим у довiрче управлiння.

(абзац другий пункту 7.6.2 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005 р. N 40/5)

     7.6.3. При виконаннi конфiскацiї майна засудженого за вироком суду державний виконавець виносить постанову про вiдкриття виконавчого провадження, якщо виконавчий лист вiдповiдає вимогам статтi 19 Закону, з доданням до нього копiї вироку суду, протоколу накладення арешту на майно i опису майна або протоколу про вiдсутнiсть майна, яке пiдлягає опису, або довiдки суду про їх вiдсутнiсть у кримiнальнiй справi, а при потребi й копiї постанови про накладення арешту на майно.

     При виконаннi конфiскацiї майна за постановами суду державний виконавець виносить постанову про вiдкриття виконавчого провадження, якщо постанова суду вiдповiдає вимогам статтi 19 Закону, з доданням до неї протоколу вилучення майна, яке пiдлягає конфiскацiї.

     7.6.4. У разi невiдповiдностi виконавчого документа статтi 19 Закону або вiдсутностi одного з вищеперелiчених документiв державний виконавець виносить постанову про вiдмову у вiдкриттi виконавчого провадження.

(пункт 7.6.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     7.6.5. Для виявлення майна, яке пiдлягає конфiскацiї, державний виконавець негайно надсилає запити до органiв державної податкової iнспекцiї, банкiв та iнших кредитних установ, органiв ДАI, БТI, нотарiату тощо та перевiряє майновий стан боржника за останнiм мiсцем його прописки, проживання, мiсцезнаходженням майна.

     7.6.6. У процесi виконання державний виконавець виявляє, описує i накладає арешт не тiльки на майно, яке було включене ранiше в протокол опису i арешту майна, складений органами слiдства, а й iнше виявлене майно, що пiдлягає опису, про що складається акт опису i арешту майна з указiвкою попередньої оцiнки майна.

     Не пiдлягає конфiскацiї i не включається до акта опису й арешту майно, на яке за законом не може бути звернено стягнення.

     7.6.7. Установивши розтрату вiдчуження, пiдмiну переданого на зберiгання майна, державний виконавець складає про це акт.

     У такому разi державний виконавець негайно готує подання про вирiшення питання про притягнення винної особи до кримiнальної вiдповiдальностi i надсилає його до правоохоронних органiв. До подання додаються копiї акта про вiдсутнiсть майна, вироку суду та протоколу опису й арешту майна органами попереднього слiдства. Такi дiї провадяться також у випадку, коли майно, що пiдлягає конфiскацiї, було виявлено i арештовано державним виконавцем.

(абзац другий пункту 7.6.7 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Указане виконавче провадження державний виконавець тримає на контролi до вирiшення питання по сутi.

     7.6.8. Частка майна засудженого в спiльнiй власностi з iншими особами, яка пiдлягає конфiскацiї, визначається судом.

     7.6.9. При виконаннi вироку суду про конфiскацiю вилученого в засудженого майна виконання провадиться в загальному порядку. При виконаннi конфiскацiї вилучених у засудженого коштiв та цiнностей, що зберiгаються в ФIНО органiв попереднього слiдства, державний виконавець направляє до ФIНО копiю виконавчого листа з розпорядженням (додаток 34). Таке виконавче провадження вважається закiнченим за наявностi пiдтвердження з ФIНО про виконання розпорядження державного виконавця. Виконавчий лист з вiдмiткою про виконання повертається до суду, що його видав.

(пункт 7.6.9 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 04.05.2001 р. N 28/5)

     7.6.10. За наявностi декiлькох виконавчих документiв про стягнення коштiв чи iн. щодо одного боржника, майно, якого за рiшенням суду пiдлягає конфiскацiї, реалiзується в порядку, встановленому цiєю Iнструкцiєю. У цьому разi розподiл суми, що надiйшла пiсля реалiзацiї, встановлюється вiдповiдно до статтi 43 Закону та пункту 5.1.2 цiєї Iнструкцiї, а також з урахуванням установленої статтею 44 Закону черговостi задоволення вимог стягувачiв.

     7.6.11. Пiд час виконання рiшення суду про конфiскацiю майна, вилученого митними органами, державний виконавець протягом десяти днiв з дня вiдкриття виконавчого провадження проводить опис та арешт майна, що пiдлягає конфiскацiї, попередивши про це митний орган не пiзнiше нiж за п'ять днiв про час проведення такої дiї.

(Iнструкцiю доповнено пунктом 7.6.11 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.02.2002 р. N 9/5)

     7.6.12. Акт опису та арешту майна складається державним виконавцем у присутностi понятих за участю представника митного органу.

(Iнструкцiю доповнено пунктом 7.6.12 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.02.2002 р. N 9/5)

     7.6.13. Подальшi дiї державного виконавця щодо розпорядження майном, конфiскованим за рiшенням суду, здiйснюються вiдповiдно до Закону та цiєї Iнструкцiї.

(Iнструкцiю доповнено пунктом 7.6.13 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.02.2002 р. N 9/5, у зв'язку з цим пункти 7.6.11 i 7.6.12 вважати вiдповiдно пунктами 7.6.14 i 7.6.15,
пункт 7.6.13 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     7.6.14. Пункт 7.6.14 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     7.6.15. Пiсля виконання виконавчого документа про конфiскацiю майна державний виконавець робить вiдповiднi вiдмiтки про виконання у виконавчому документi i повертає його вiдповiдному суду.

8. ВИКОНАННЯ РIШЕНЬ У НЕМАЙНОВИХ СПОРАХ

     8.1. Виконання рiшень, за якими боржник зобов'язаний особисто вчинити певнi дiї або утриматись вiд їх учинення

     8.1.1. Пiсля вiдкриття виконавчого провадження за виконавчим документом, який зобов'язує боржника вчинити певнi дiї або утриматися вiд їх учинення, державний виконавець вiдповiдно до статтi 24 Закону визначає йому строк добровiльного виконання рiшення.

     8.1.2. У разi невиконання без поважних причин цих вимог державний виконавець застосовує до боржника штрафнi санкцiї, передбаченi статтею 87 Закону, i призначає новий строк виконання.

     Якщо пiсля цього рiшення не буде виконано i виконання може бути проведено без участi боржника, державний виконавець органiзовує виконання вiдповiдно до повноважень, наданих йому законом, а на боржника державним виконавцем накладається штраф у сумi двократного розмiру витрат на проведення виконавчих дiй у порядку, установленому частиною другою статтi 87 Закону.

(абзац другий пункту 8.1.2 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     8.1.3. Якщо виконати рiшення без участi боржника неможливо, державний виконавець застосовує до боржника штрафнi санкцiї та iншi заходи, передбаченi статтею 87 Закону, пiсля чого виконавчий документ постановою державного виконавця, затвердженою начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби, повертається до суду чи iншого органу, що видав виконавчий документ (додаток 23).

(пункт 8.1.3 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     8.2. Виконання рiшення про поновлення на роботi

     8.2.1. Виконавчий документ про поновлення на роботi незаконно звiльненого або переведеного працiвника виконується негайно. Виконання вважається завершеним з моменту фактичного допущення працiвника до виконання попереднiх обов'язкiв на пiдставi вiдповiдного наказу органу, який прийняв незаконне рiшення про звiльнення або переведення працiвника.

     8.2.2. У разi невиконання власником або уповноваженим ним органом (посадовою особою) рiшення про поновлення на роботi незаконно звiльненого або переведеного працiвника державний виконавець застосовує до них штрафнi санкцiї, передбаченi статтею 87 Закону.

     Крiм того, державний виконавець у разi умисного невиконання посадовою особою рiшення суду може звернутися до суду з поданням про вирiшення питання про притягнення її до вiдповiдальностi, передбаченої статтею 382 Кримiнального кодексу України.

(абзац другий пункту 8.2.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     8.2.3. Пiсля фактичного допущення працiвника до роботи складається акт про виконання рiшення, виконавче провадження пiдлягає закiнченню i не поновлюється при повторному недопущеннi працiвника до роботи, а в працiвника з'являється право на звернення до суду в порядку позовного провадження.

     8.3. Виконання рiшень про вiдiбрання дитини

     8.3.1. Пiд час виконання рiшень про вiдiбрання дитини державний виконавець провадить виконавчi дiї з обов'язковою участю особи, якiй дитина передається на виховання, iз залученням представникiв органiв опiки i пiклування, а при потребi - представникiв органiв та установ освiти, медичних працiвникiв.

     8.3.2. У разi потреби державний виконавець може звернутися до суду з поданням про вирiшення питання про тимчасове влаштування дитини до дитячого чи лiкувального закладу.

     8.3.3. При неможливостi з'ясування мiсцезнаходження боржника, дитини або обох державний виконавець звертається з поданням до суду про розшук дитини або боржника. У разi перешкоди з боку боржника щодо виконання державний виконавець вирiшує питання про застосування до нього штрафних санкцiй.

     8.3.4. При виконаннi рiшень про вiдiбрання дитини забороняється застосовувати до дитини заходи фiзичного впливу.

     8.4. Порядок виконання рiшень про виселення боржника

     8.4.1. Виселення полягає у звiльненнi примiщення, зазначеного у виконавчому документi, вiд особи, яка виселяється, її майна, домашнiх тварин та в заборонi данiй особi користуватися звiльненим примiщенням. Примусовому виселенню пiдлягають лише особи, якi визначенi у виконавчому документi.

(пункт 8.4.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     8.4.2. Щодо справ про виселення державний виконавець надає боржнику термiн для добровiльного виконання (до 15 днiв).

     8.4.3. Державний виконавець зобов'язаний письмово повiдомити боржника про день i час примусового виселення. Вiдсутнiсть боржника, повiдомленого про день i час виселення, не є перешкодою для виконання виконавчого документа.

     8.4.4. Виселення здiйснюється у присутностi понятих за сприянням органiв внутрiшнiх справ, з обов'язковим описом майна державним виконавцем. Один примiрник акта опису майна вручається пiд розписку боржниковi. Державний виконавець у разi потреби забезпечує в установлений термiн зберiгання майна боржника протягом строку, що не перевищує трьох рокiв, з покладенням зазначених витрат на боржника. Пiсля завершення трирiчного строку невитребуване майно реалiзується в порядку, передбаченому для реалiзацiї безхазяйного майна.

     8.4.5. Якщо виконання здiйснюється за вiдсутностi осiб, що виселяються, то державний виконавець зобов'язаний провести разом з описом майна його оцiнку. Описане майно передається на вiдповiдальне зберiгання особi, яка державним виконавцем призначена зберiгачем майна.

     Передане на зберiгання майно боржника видається йому державним виконавцем на пiдставi акта пiсля сплати боржником витрат на його збереження. Якщо боржник вiдмовляється сплатити витрати на зберiгання майна, вони компенсуються за рахунок реалiзацiї частини майна боржника.

(пункт 8.4.5 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     8.4.6. Про виконання рiшення державним виконавцем складається акт, який пiдписується особами, що брали участь у виконаннi.

     8.4.7. Якщо особi, яка виселяється, має бути надано iнше житлове примiщення, то державний виконавець надсилає вiдповiдному житловому чи iншому органу повiдомлення про строк виконання рiшення щодо надання такого примiщення. У разi ненадання у визначений строк iншого житлового примiщення державний виконавець складає про це акт i звертається до суду з поданням про визначення порядку подальшого виконання рiшення. До вирiшення судом цього питання виконавчi дiї не провадяться. У разi виникнення обставин, якi перешкоджають виконанню рiшення або його унеможливлюють, державний виконавець виносить постанову про зупинення виконавчого провадження i звертається до суду з поданням про роз'яснення подальшого порядку виконання або про вiдстрочку виконання.

     Якщо особа самостiйно вселилася в примiщення, з якого вона була примусово виселена, повторне її виселення може бути здiйснено державним виконавцем на пiдставi ухвали суду, який прийняв рiшення про виселення. Виконавче провадження у цьому разi пiдлягає поновленню за постановою державного виконавця.

(пункт 8.4.7 доповнено абзацом другим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     8.5. Виконання рiшення про вселення стягувача

     8.5.1. Примусове вселення полягає у забезпеченнi державним виконавцем безперешкодного входження стягувача в примiщення, указане у виконавчому документi, та його проживання (перебування) у ньому.

     8.5.2. Пiсля одержання виконавчого документа про вселення стягувача державний виконавець установлює строк для добровiльного його виконання боржником.

     У разi добровiльного виконання рiшення про вселення стягувач i боржник пiдписують акт, який передається державному виконавцевi разом iз заявою стягувача про повернення йому виконавчого документа.

(пункт 8.5.2 доповнено новим абзацом другим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5, у зв'язку з цим абзаци другий - третiй вважати вiдповiдно абзацами третiм - четвертим)

     У разi невиконання виконавчого документа про вселення у добровiльному порядку вселення здiйснюється примусово державним виконавцем.

     Державний виконавець зобов'язаний письмово повiдомити боржника i стягувача про день i час примусового вселення. Вiдсутнiсть боржника, повiдомленого про день i час вселення, не є перешкодою для виконання рiшення про вселення.

     8.5.3. У разi, якщо боржник перешкоджає виконанню рiшення про вселення стягувача, до нього застосовуються штрафнi санкцiї, передбаченi статтею 87 Закону, та вселення здiйснюється у присутностi понятих iз залученням працiвникiв органiв внутрiшнiх справ.

(пункт 8.5.3 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     8.5.4. Про виконання рiшення державним виконавцем складається акт, який пiдписується особами, що брали участь у виконаннi цього рiшення.

     8.5.5. У разi подальшого перешкоджання боржником проживанню (перебуванню) стягувача в примiщеннi, у яке його вселено, стягувач має право звернутися до державного виконавця iз заявою про вiдновлення виконавчого провадження.

(пункт 8.5.5 доповнено новим абзацом першим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     У цьому разi державний виконавець має право повторно провести примусове вселення стягувача та застосувати до боржника подвiйнi штрафнi санкцiї, передбаченi статтею 87 Закону.

(пункт 8.5.5 доповнено новим абзацом другим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5, у зв'язку з цим абзац перший вважати вiдповiдно абзацом третiм)

     Якщо стягувач звернувся до державного виконавця iз заявою про вiдновлення виконавчого провадження з документами, що пiдтверджують перешкоди в проживаннi (акти житлових органiв, органiв внутрiшнiх справ та iн.), то державний виконавець, перевiряючи пiдстави для вiдновлення, може зажадати додатковi документи або провести вихiд за мiсцем виконання рiшення, про що складає вiдповiдний акт.

     8.5.6. У разi наявностi пiдстав для вiдновлення виконавчого провадження державним виконавцем виноситься постанова про вiдновлення виконавчого провадження, яка затверджується начальником органу державної виконавчої служби (додаток 15), а до боржника застосовуються штрафнi санкцiї.

     8.5.7. У разi вiдсутностi пiдстав для проведення повторного примусового вселення державним виконавцем також виноситься постанова, яка затверджується начальником органу державної виконавчої служби iз зазначенням усiх мотивiв вiдмови у вiдновленнi виконавчого провадження.

     8.5.8. Зазначенi постанови можуть бути оскарженi до суду в 10-денний термiн.

     8.5.9. Вiдновлення виконавчого провадження здiйснюється державним виконавцем один раз не пiзнiше 10 днiв з моменту закiнчення виконавчого провадження. Тому при винесеннi постанови про закiнчення виконавчого провадження про примусове вселення державний виконавець роз'яснює стягувачу його право звернутися з заявою про вiдновлення виконавчого провадження протягом 10 днiв з моменту отримання ним постанови про закiнчення виконавчого провадження.

     Виконавче провадження не вiдновлюється i повторне примусове вселення стягувача не проводиться, якщо особа, яка перешкоджає його проживанню (перебуванню), не є боржником. Питання про вселення стягувача в цьому випадку вирiшується в судовому порядку.

     8.6. Виконання рiшення про примусовий обмiн

     8.6.1. Державний виконавець, одержавши виконавчий документ про примусовий обмiн, установлює строк для добровiльного його виконання боржником.

     8.6.2. У разi невиконання рiшення про примусовий обмiн у добровiльному порядку державний виконавець здiйснює його примусове виконання вiдповiдно до вимог пiдроздiлiв 8.4 та 8.5 цiєї Iнструкцiї.

     8.6.3. Про виконання рiшення про примусовий обмiн державний виконавець складає акт, який пiдписується стягувачем i боржником (додаток 5).

     8.7. Загальнi умови виконання рiшення про заборону дiяльностi об'єднання громадян

     8.7.1. Державний виконавець розпочинає виконання рiшення про заборону дiяльностi об'єднання громадян за заявою передбаченого законом легалiзуючого органу на пiдставi виконавчого документа про примусовий розпуск даного об'єднання громадян. Легалiзуючий орган подає цю заяву до державної виконавчої служби пiсля офiцiйного повiдомлення в друкованих засобах масової iнформацiї про набрання чинностi рiшенням щодо заборони дiяльностi об'єднання громадян.

     8.7.2. Державний виконавець виносить постанову про вiдкриття виконавчого провадження та надає боржнику строк для добровiльного виконання.

     8.7.3. Державний виконавець повинен зажадати вiд керiвникiв або засновникiв об'єднання громадян оригiнали свiдоцтва про державну реєстрацiю та Статуту об'єднання громадян, документи органiв внутрiшнiх справ, якi пiдтверджують знищення печаток та штампiв, данi вiд банкiвських установ про закриття рахункiв, акт з податкової адмiнiстрацiї про здавання звiтностi керiвним органом об'єднання тощо.

     У разi невиконання з боку об'єднання громадян зазначених вимог державний виконавець сам уживає заходiв до виконання (вилучає свiдоцтво, статут, печатку, штамп; свiдоцтво та Статут передаються легалiзуючому органу, печатка та штамп - до органiв внутрiшнiх справ тощо).

     8.7.4. Про виконання рiшення про заборону дiяльностi об'єднання громадян державний виконавець складає акт, який пiдписують державний виконавець i представник легалiзуючого органу. Копiї акта надсилаються до суду, який видав виконавчий документ, та легалiзуючому органу.

9. ПРОВАДЖЕННЯ ВИКОНАВЧИХ ДIЙ ЩОДО IНОЗЕМЦIВ, ОСIБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ТА IНОЗЕМНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСIБ. ВИКОНАННЯ РIШЕНЬ IНОЗЕМНИХ СУДIВ I АРБIТРАЖIВ

     9.1. При виконаннi передбачених статтею 3 Закону рiшень щодо iноземцiв, осiб без громадянства та iноземних юридичних осiб, якi вiдповiдно проживають чи зареєстрованi на територiї України або мають на територiї України власне майно, у тому числi яким володiють спiльно з iншими особами, застосовуються положення Закону та цiєї Iнструкцiї.

(пункт 9.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     9.2. Порядок виконання в Українi рiшень iноземних судiв i арбiтражiв визначається вiдповiдними мiжнародними договорами, Законом та iншими законами України.

(абзац перший пункту 9.2 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Клопотання про визнання i виконання рiшення iноземного суду розглядається компетентним судом i пiсля винесення ухвали про визнання та прийняття до виконання рiшення iноземного суду на територiї України виписується виконавчий лист, що i є основою для провадження виконавчих дiй.

     Основою для виконання рiшення iноземного арбiтражу є наказ господарського суду та ухвала компетентного суду України про визнання та виконання рiшення iноземного арбiтражу на територiї України.

     Рiшення Мiжнародного комерцiйного господарського суду при Торгово-промисловiй палатi України є виконавчим документом, якщо примусове виконання цього рiшення повинно проводитись на територiї України. Виконання вказаного рiшення проводиться на пiдставi заяви зацiкавленої особи, яка адресується вiдповiдному органу державної виконавчої служби.

     Виконавчий документ, виданий в установленому порядку на пiдставi рiшення iноземного суду чи арбiтражу, може бути пред'явлений до примусового виконання протягом трьох рокiв з моменту набрання вiдповiдним рiшенням законної сили.

10. ЗАХИСТ ПРАВ СТЯГУВАЧА, БОРЖНИКА ТА IНШИХ ОСIБ ПIД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ВИКОНАВЧИХ ДIЙ

     10.1. На дiї (бездiяльнiсть) державного виконавця та iнших посадових осiб державної виконавчої служби з виконання рiшення або на вiдмову в здiйсненнi вказаних дiй у встановленi Законом строки стягувач чи боржник можуть подати скаргу до начальника вiдповiдного органу державної виконавчої служби або до суду за мiсцезнаходженням районного (мiського), районного в мiстi органу державної виконавчої служби або до iншого суду згiдно з чинним законодавством.

     Скарга у процесi виконавчого провадження з виконання судових рiшень на дiї (бездiяльнiсть) державного виконавця або начальника органу державної виконавчої служби подається до суду, який видав виконавчий документ. Скарги щодо виконання iнших рiшень подаються до суду за мiсцезнаходженням вiдповiдного органу державної виконавчої служби, крiм скарг на дiї (бездiяльнiсть) державних виконавцiв та посадових осiб Департаменту державної виконавчої служби Мiнiстерства юстицiї України та вiддiлiв державної виконавчої служби Головного управлiння юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим, обласного, Київського та Севастопольського мiських управлiнь юстицiї, якi подаються до апеляцiйного суду за мiсцезнаходженням вiдповiдного органу державної виконавчої служби.

     Скарга у процесi виконавчого провадження подається у письмовiй формi та повинна включати:

     назву органу державної виконавчої служби, до якого подається скарга;

     точну назву стягувача та боржника, їх мiсце проживання (для фiзичних осiб) або знаходження (для юридичних осiб), а також назву представника сторони виконавчого провадження, коли скарга подається представником;

     реквiзити виконавчого документа (назва виконавчого документа, орган, який його видав, дата видачi виконавчого документа та його номер, резолютивна частина виконавчого документа);

     змiст оскаржуваних дiй (бездiяльностi) та норму Закону, яка порушена;

     виклад обставин, якими скаржник обґрунтовує свої вимоги;

     пiдпис скаржника або його представника iз зазначенням дати подання скарги.

     Скарга, подана у процесi виконавчого провадження до начальника органу державної виконавчої служби, розглядається у 10-денний строк. За наслiдками розгляду скарги начальник органу державної виконавчої служби виносить постанову про задоволення чи вiдмову в задоволеннi скарги (додаток 20), яка у 10-денний строк може бути оскаржена у вищому органi державної виконавчої служби або в судi. У постановi начальник органу державної виконавчої служби дає вказiвки державному виконавцю про хiд подальшого виконання виконавчого документа. Скарги, поданi без додержання вимог, викладених в абзацах третьому - дев'ятому цього пункту, розглядаються начальником органу державної виконавчої служби в порядку, установленому Законом України "Про звернення громадян".

(абзац десятий пункту 10.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)
(абзаци другий та третiй пункту 10.1 замiнено абзацами другим - десятим згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     10.2. У разi невиконання без поважних причин у встановлений державним виконавцем строк рiшення, що зобов'язує боржника виконати певнi дiї, якi можуть бути виконанi лише боржником, та рiшення про поновлення на роботi державний виконавець виносить постанову про накладення штрафу на боржника - фiзичну особу в розмiрi вiд двох до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, на посадових осiб - вiд десяти до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян i на боржника - юридичну особу - вiд двадцяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян та призначає новий строк для виконання.

(абзац перший пункту 10.2 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Постанова державного виконавця про накладення штрафу може бути оскаржена у начальника вiдповiдного органу державної виконавчої служби, якому безпосередньо пiдпорядкований державний виконавець, або до суду в 10-денний строк (додаток 24).

(абзац другий пункту 10.2 у редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 10.04.2007р. N 170/5)

     У разi повторного невиконання рiшення боржником без поважних причин державний виконавець у тому самому порядку накладає штраф на боржника в подвiйному розмiрi. При подальшому невиконаннi рiшення боржником державний виконавець порушує клопотання перед судом про кримiнальну вiдповiдальнiсть боржника вiдповiдно до закону.

     За наявностi пiдстав, передбачених статтями 34, 35 Закону, державний виконавець вирiшує питання про зупинення виконавчого провадження (додаток 10).

     10.3. За порушення вимог Закону, невиконання законних вимог державного виконавця громадянами чи посадовими особами, втрату або несвоєчасне вiдправлення виконавчого документа, неподання або подання неправдивих вiдомостей про доходи i майновий стан боржника, а також неповiдомлення боржником про змiну мiсця роботи (знаходження), якщо цi дiї не мають ознак злочину, а також за неявку без поважних причин за викликом державного виконавця на винних осiб за постановою начальника вiдповiдного органу державної виконавчої служби накладається штраф вiд десяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян у порядку, передбаченому законом.

(абзац перший пункту 10.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Постанова про накладення штрафу може бути оскаржена до суду в 10-денний строк (додаток 24).

     У разi наявностi ознак злочину в дiях особи, яка умисно перешкоджає виконанню рiшення чи iншим чином порушує вимоги законодавства про виконавче провадження, державний виконавець складає акт про порушення (додаток 5) i надсилає до вiдповiдних правоохоронних органiв подання про притягнення боржника або винної особи до кримiнальної вiдповiдальностi.

(абзац третiй пункту 10.3 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     11. ПРИЙМАННЯ ДЕРЖАВНИМ ВИКОНАВЦЕМ КОШТIВ, ВИДАЧА ЇХ СТЯГУВАЧАМ ТА ЗВIТНIСТЬ ЗА ЦИМИ СУМАМИ

     11.1. Порядок приймання державним виконавцем коштiв

     11.1.1. Державнi виконавцi в процесi виконання рiшення можуть особисто за квитанцiйною книжкою приймати кошти вiд боржникiв (додаток 30).

(абзац перший пункту 11.1.1 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 04.05.2001 р. N 28/5)

     Приймання державними виконавцями коштiв у вказаних випадках проводиться тiльки за квитанцiєю встановленої форми.

     11.1.2. При прийманнi готiвки заповнюється квитанцiя (додаток 30-1) у двох примiрниках, що позначенi однiєю серiєю та номером. Примiрники квитанцiй пiдписуються особисто державним виконавцем.

     Перший примiрник квитанцiї з позначкою "Примiрник 1" залишається у квитанцiйнiй книжцi державного виконавця. Другий примiрник квитанцiї з позначкою "Примiрник 2" видається платнику пiд його розписку на першому примiрнику квитанцiї.

     Жоднi виправлення, перекреслення сум, дат або прiзвищ платникiв у квитанцiях не допускаються. Два примiрники неправильно заповненої квитанцiї анулюються шляхом написання на них чорнилом "зiпсовано" та залишаються в квитанцiйнiй книжцi для облiку.

(пункт 11.1.2 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 04.05.2001 р. N 28/5)

     11.1.3. Державним виконавцям забороняється отримувати грошi без виписування та видачi квитанцiї встановленої форми за будь-якими розписками на виконавчих документах, касовими ордерами установ i т. iн.

     11.1.4. Отриманi за квитанцiйними книжками суми повиннi бути зданi державним виконавцем на вiдповiдний депозитний рахунок органу державної виконавчої служби не пiзнiше наступного робочого дня пiсля їх отримання.

(абзац перший пункту 11.1.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Суми, що стягнутi на користь держави пiсля винесення постанови про стягнення виконавчого збору при вiдсутностi витрат на виконання, перераховуються до Державного бюджету України або мiсцевих бюджетiв у порядку, установленому Державним казначейством України, а 10 вiдсоткiв (виконавчий збiр) - на депозитний рахунок вiдповiдного вiддiлу державної виконавчої служби.

(абзац другий пункту 11.1.4 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     11.1.5. До першого примiрника квитанцiї (додаток 30-1) з позначкою "Примiрник 1", що залишається у квитанцiйнiй книжцi, вклеюється вiдповiдна квитанцiя (ощадбанку чи банку) про отримання коштiв. У виконавчому провадженнi робиться вiдмiтка про прийняття коштiв iз зазначенням дати заповнення та номера квитанцiї.

(пункт 11.1.5 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 04.05.2001 р. N 28/5)

     11.1.6. Забороняється державним виконавцям проводити видачу та переказ стягнутих ними сум стягувачам без зарахування на депозитний рахунок державної виконавчої служби.

     11.1.7. При зарахуваннi коштiв на депозитний рахунок державний виконавець негайно складає розпорядження чи розрахунок за правилами, викладеними в пiдроздiлi 11.2 цiєї Iнструкцiї.

     11.1.8. Квитанцiйнi книжки видаються в Головному управлiннi юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим, обласних, Київському та Севастопольському мiських управлiннях юстицiї начальникам органiв державної виконавчої служби вiдповiдно до потреб. Квитанцiйна книжка видається державному виконавцю начальником органу державної виконавчої служби за вiдомiстю облiку квитанцiйних книжок пiд його розписку в цiй вiдомостi з указiвкою дати видачi та з якого i до якого номера в книжцi мiстяться квитанцiї.

     11.1.9. Кожна закiнчена квитанцiйна книжка здається державним виконавцем начальнику органу державної виконавчої служби пiд розписку у вiдомостi облiку квитанцiйних книжок.

     Закiнченi квитанцiйнi книжки зберiгаються в архiвi вiдповiдного органу державної виконавчої служби за правилами зберiгання документiв суворої звiтностi.

     11.1.10. Правильнiсть ведення квитанцiйних книжок та своєчаснiсть унесення сум державним виконавцем перевiряються начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби щомiсячно.

     11.1.11. Нова квитанцiйна книжка видається державному виконавцю лише пiсля перевiрки начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби правильностi та повноти внесення стягнутих державним виконавцем коштiв на депозитний рахунок державної виконавчої служби. Це проводиться шляхом пiдрахувань стягнутих державним виконавцем коштiв за корiнцями квитанцiйної книжки та звiрення цiєї суми з сумою, внесеною ним на депозитний рахунок вiдповiдного органу державної виконавчої служби, за вiдповiдними квитанцiями про отримання коштiв, з випискою органу Державного казначейства та записами в книзi облiку депозитних сум.

(пункт 11.1.11 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     11.1.12. При здачi справ державний виконавець здає начальнику органу державної виконавчої служби незакiнчену квитанцiйну книжку та квитанцiї банку про зарахування коштiв на депозитний рахунок органу державної виконавчої служби.

(пункт 11.1.12 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     11.2. Порядок видачi коштiв стягувачам та облiку депозитних сум

     11.2.1. Мiнiстерство юстицiї України, Головне управлiння юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим, обласнi, Київське та Севастопольське мiськi управлiння юстицiї мають реєстрацiйнi рахунки в органах Державного казначейства України для зарахування стягнутих з боржникiв коштiв та їх виплати стягувачам. Розрахунки зi стягувачами з даних рахункiв здiйснюються тiльки в безготiвковiй формi.

     Для контролю i перевiрки стану реєстрацiйного рахунку i визначення належностi коштiв ведеться звiтнiсть за депозитними сумами державної виконавчої служби.

(пункт 11.2.1 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     11.2.2. У органi державної виконавчої служби за кожним рахунком окремо заводиться книга облiку депозитних сум строком на один рiк (додаток 31). У книгах облiку депозитних сум записуються всi суми, якi рахуються на день їх вiдкриття в залишку на спецiальних реєстрацiйних рахунках з облiку депозитних сум.

(абзац перший пункту 11.2.2 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     Книги облiку депозитних сум повиннi бути пронумерованi, прошнурованi та скрiпленi вiдповiдно печаткою Головного управлiння юстицiї Мiнiстерства юстицiї України в Автономнiй Республiцi Крим, обласних, Київського та Севастопольського мiських управлiнь юстицiї.

     11.2.3. Начальником органу державної виконавчої служби визначається особа, яка здiйснює ведення книг облiку депозитних сум та здiйснює банкiвськi операцiї, а також ведення необхiдних нарядiв банкiвських документiв та розпоряджень державних виконавцiв.

     Особа, що веде депозитний рахунок, щомiсячно розшифровує суми, що залишились на 1 число кожного мiсяця.

     11.2.4. Книги облiку депозитних сум не менше одного разу на мiсяць перевiряються начальником органу державної виконавчої служби шляхом пiдрахунку та звiрення сум, що надiйшли та виданi, з випискою iз спецiального реєстрацiйного рахунку з облiку депозитних сум чи рахунку в банку, в результатi чого залишок на перше число кожного мiсяця повинен вiдповiдати залишку депозитних сум на рахунках.

     Пiсля перевiрки залишку депозитних сум начальник органу робить напис "перевiрено" та пiдтверджує цей напис своїм пiдписом.

     11.2.5. Депозитнi суми, якi залишились на перше сiчня нового року на рахунках, переносяться в новi книги з повною назвою кожної окремої суми та вказiвкою, кому вона належить. У книгах облiку депозитних сум залишки, якi переходять на перше сiчня нового року, виводяться в графу "залишки".

     11.2.6. У мiру надходження з органу Державного казначейства чи банку виписок про наявнiсть на спецiальному реєстрацiйному рахунку з облiку депозитних сум коштiв у книги негайно вносяться записи.

(абзац перший пункту 11.2.6 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     При надходженнi депозитних коштiв особа, що здiйснює облiк коштiв на депозитному рахунку, повинна негайно повiдомити начальника органу державної виконавчої служби вiд якого боржника чи стягувача (у разi, якщо здiйснюється авансування витрат або сплата рiзницi вартостi нереалiзованого майна, що передається стягувачу в рахунок погашення заборгованостi тощо) надiйшли кошти i в якiй сумi. Начальник органу державної виконавчої служби на виписцi з рахунку Державного казначейства України ставить напис "ознайомлений" i печатку органу державної виконавчої служби.

(абзац другий пункту 11.2.6 в редакцiї наказу Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     11.2.7. У разi вiдсутностi вiдомостей, яким чином провадити виплату коштiв державний виконавець повiдомляє стягувачу про наявнiсть належних йому коштiв та пропонує йому повiдомити шляхи отримання ним коштiв.

     Пiсля цього державний виконавець у разi достатностi суми для покриття всiх вимог стягувача готує розпорядження, яким визначає належнiсть указаних коштiв та спосiб перерахування (видачi) стягувачу, i яке затверджується начальником органу державної виконавчої служби. Указане розпорядження готується в 2 примiрниках, оригiнал видається особi, яка веде облiк депозитних сум, копiя залишається у виконавчому провадженнi.

     Щодо кожного виконавчого провадження (тобто для кожного стягувача окремо) готується окреме розпорядження.

     При складаннi розпорядження слiд ураховувати, що до визначення стягувачем - фiзичною особою шляху отримання ним коштiв у розпорядженнi не зазначаються засоби видачi (перерахування) коштiв.

     11.2.8. У разi надходження суми, яка не задовольняє вимог усiх стягувачiв, а також при необхiдностi вiдрахування виконавчого збору, витрат на виконання, винагороди державним виконавцем складається розрахунок. Даний розрахунок затверджується начальником органу державної виконавчої служби i складається у 2 примiрниках, оригiнал видається особi, яка веде облiк депозитних сум, копiя залишається у виконавчому провадженнi.

     11.2.9. При перерахуваннi коштiв, якi належать стягувачу - юридичнiй особi, списання коштiв iз спецiальних реєстрацiйних рахункiв з облiку депозитних сум здiйснюється на пiдставi платiжних доручень, пiдписаних начальником вiдповiдного органу державної виконавчої служби.

     11.2.10. Якщо у стягувача - фiзичної особи є рахунок в установi банку, то в платiжному дорученнi обов'язково вказується, на який рахунок слiд перерахувати кошти.

     11.2.11. При переказi коштiв з реєстрацiйних рахункiв поштою начальник вiдповiдного органу державної виконавчої служби пiдписує доручення, до якого додається перелiк стягувачiв з указiвкою їх адреси та сум переказiв.

     11.2.12. При списаннi коштiв iз спецiальних реєстрацiйних рахункiв з облiку депозитних сум для виплати належних стягувачам - фiзичним особам сум готiвкою в платiжному дорученнi вказується вiдповiдний рахунок органу.

     11.2.13. Пункт 11.2.13 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     11.2.14. Пункт 11.2.14 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     11.2.15. Платiжне доручення пiдписується начальником органу державної виконавчої служби (перший пiдпис) та особою, яка веде депозитний рахунок служби (другий пiдпис).

(пункт 11.2.15 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

     11.2.16. Кошти, якi внесенi на депозитний рахунок державної виконавчої служби, зберiгаються:

     депозитнi суми, якi пiдлягають передачi громадянам, - на протязi трьох рокiв;

     депозитнi суми, якi пiдлягають передачi юридичним особам незалежно вiд форм власностi, - на протязi одного року;

     алiментнi суми у зв'язку з вiдсутнiстю вiдомостей про мiсцезнаходженням стягувача - на протязi трьох рокiв з моменту надходження останньої суми.

     11.2.17. Якщо органiзацiя або особа, на iм'я якої грошi або цiнностi внесенi на депозит, повiдомлена про те, що на її iм'я внесенi на депозит грошi або цiнностi, перебуває за кордоном, то обчислення цих термiнiв починається з моменту, коли ця органiзацiя або особа отримають дозвiл на розпорядження внесеними на їх iм'я на депозит грошима або цiнностями.

     11.2.18. Строк зберiгання цих сум обчислюється з дня надiслання стягувачу повiдомлення про потребу отримання належних йому коштiв.

     11.2.19. Нiхто, крiм начальника органу державної виконавчої служби або уповноваженої ним особи, який є розпорядником рахунку, не може дати розпорядження про видачу або списання коштiв з рахункiв.

12. ДIЛОВОДСТВО ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ

     Порядок ведення дiловодства в державнiй виконавчiй службi визначається Iнструкцiєю з дiловодства в органах державної виконавчої служби, затвердженою наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 5 липня 1999 року N 470/7 (iз змiнами та доповненнями).

(абзац другий пункту 12 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 21.04.2005р. N 40/5)

13. ВЕДЕННЯ ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ВИКОНАВЧИХ ПРОВАДЖЕНЬ

     Данi стосовно виконавчих документiв, що надiйшли до органу державної виконавчої служби, та подальшого виконання вiдкритих виконавчих проваджень пiдлягають обов'язковому занесенню до Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень вiдповiдно до вимог Положення про Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень.

     Данi вносять з моменту впровадження автоматизованої системи "Реєстр виконавчих проваджень".

(Iнструкцiю доповнено роздiлом 13 згiдно з наказом Мiнiстерства юстицiї України вiд 20.05.2003 р. N 43/5)
 
Начальник управлiння забезпечення функцiонування державної виконавчої служби
I. Ємельянова
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.