ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо виконання господарських зобов'язань

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Статтю 86 Господарського процесуального кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "Ухвала господарського суду, крiм випадкiв, передбачених частиною першою цiєї статтi, виноситься також щодо накладення арешту на майно або зняття з нього арешту у разi визнання недiйсним кредитного договору, в якому виконання зобов'язання позичальника забезпечено заставою майна, а також у разi визнання недiйсним договору застави, яким забезпечується виконання позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором".

     2. Статтю 345 Господарського кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 18 - 22, ст. 144) доповнити частиною третьою такого змiсту:

     "3. Правовi наслiдки недiйсностi кредитного договору, а також недiйсностi договору застави, яким забезпечується виконання позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором, визначаються Цивiльним кодексом України".

     3. Цивiльний кодекс України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2003 р., NN 40 - 44, ст. 356) доповнити статтею 10571 такого змiсту:

     "Стаття 10571. Правовi наслiдки недiйсностi кредитного договору

     1. У разi визнання недiйсним кредитного договору суд за заявою сторони в обов'язковому порядку застосовує наслiдки недiйсностi правочину, передбаченi частиною першою статтi 216 цього Кодексу, та визначає грошову суму, яка має бути повернута кредитодавцю.

     2. Визнаючи недiйсним кредитний договiр, у якому виконання зобов'язання позичальника забезпечено заставою майна позичальника або поручителя, суд за заявою кредитодавця накладає на таке майно арешт.

     3. Арешт на майно пiдлягає зняттю, якщо протягом 30 днiв з дня набрання законної сили рiшенням суду про визнання недiйсним кредитного договору кошти у розмiрi, визначеному судом, будуть повернутi кредитодавцю. Якщо у зазначений строк зобов'язання повернути кошти не виконано, кредитодавець має право звернутися до суду з позовом про звернення стягнення на арештоване майно.

     4. Арешт на майно, накладений вiдповiдно до частини другої цiєї статтi, пiдлягає зняттю пiсля виконання зобов'язання повернути кредитодавцю кошти у розмiрi, визначеному судом.

     5. Визнаючи недiйсним договiр застави, який забезпечував виконання зобов'язання позичальника за кредитним договором, суд за заявою кредитодавця накладає арешт на майно, яке було предметом застави. Такий арешт пiдлягає зняттю пiсля виконання зобов'язання повернути кредитодавцю кошти за кредитним договором, а у разi визнання кредитного договору недiйсним - пiсля виконання зобов'язання повернути кредитодавцю кошти в розмiрi, визначеному судом вiдповiдно до частини першої цiєї статтi".

     4. У Законi України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 42 - 43, ст. 378 iз наступними змiнами):

     1) у статтi 11:

     абзац перший частини сьомої виключити;

     доповнити частиною сiмнадцятою такого змiсту:

     "17. Господарський суд не має права зупиняти провадження у справi про банкрутство";

     2) частину п'яту статтi 16 пiсля абзацу третього доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "схвалення плану санацiї боржника".

     У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим;

     3) у статтi 17:

     в абзацi першому частини другої слова "схвалення плану санацiї боржника" виключити;

     в абзацi четвертому частини шостої слова "на затвердження комiтету" замiнити словами "для схвалення зборами";

     4) частини четверту - шосту статтi 18 викласти в такiй редакцiї:

     "4. План санацiї розглядається зборами кредиторiв, якi скликаються керуючим санацiєю в чотиримiсячний строк з дня винесення господарським судом ухвали про санацiю, якщо iнше не передбачено цим Законом. Керуючий санацiєю письмово повiдомляє всiх кредиторiв, включаючи кредиторiв, вимоги яких забезпеченi заставою майна боржника, про дату i мiсце проведення зборiв кредиторiв i за два тижнi до проведення зборiв надає їм можливiсть попередньо ознайомитися з планом санацiї.

     План санацiї вважається схваленим, якщо на зборах кредиторiв таке рiшення пiдтримане бiльш як половиною голосiв конкурсних кредиторiв та за умови, що всi кредитори, вимоги яких забезпеченi заставою майна боржника, письмово погодили план санацiї.

     Якщо один з кредиторiв або всi кредитори, вимоги яких забезпеченi заставою майна боржника, не погоджують план санацiї, iншi кредитори можуть прийняти одне з таких рiшень:

     про видiлення речей, наданих у заставу з майна боржника, їх продаж на аукцiонi та задоволення вимог таких кредиторiв за рахунок отриманих вiд продажу коштiв;

     про викуп боргу вiдповiдно до вiдомостей реєстру вимог кредиторiв.

     5. Збори кредиторiв можуть прийняти одне з таких рiшень:

     схвалити план санацiї та подати його на затвердження господарському суду;

     вiдхилити план санацiї i звернутися до господарського суду з клопотанням про визнання боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури;

     вiдхилити план санацiї, звернутися до господарського суду з клопотанням про звiльнення керуючого санацiєю вiд виконання ним обов'язкiв та про призначення нового керуючого санацiєю. Зазначене рiшення повинно мiстити дату скликання чергових зборiв кредиторiв для розгляду нового плану санацiї, якi повиннi вiдбутися не пiзнiше нiж у мiсячний строк з дня прийняття рiшення про вiдхилення плану санацiї.

     Схвалений зборами кредиторiв план санацiї та протокол зборiв кредиторiв разом з пiдтвердженням погодження плану санацiї кредиторами, вимоги яких забезпеченi заставою майна боржника, подаються керуючим санацiєю до господарського суду на затвердження не пiзнiше п'яти днiв з дня проведення зборiв кредиторiв. Протокол зборiв кредиторiв може мiстити особливу думку кредиторiв, якi голосували проти порядку i строкiв погашення заборгованостi, передбачених у планi санацiї.

     У разi якщо кредиторами прийнято рiшення про викуп боргу вiдповiдно до частини четвертої цiєї статтi, керуючий санацiєю подає до господарського суду вiдповiдний договiр.

     Керуючий санацiєю зобов'язаний попередньо погодити план санацiї боржника з органом, уповноваженим управляти державним майном, стосовно пiдприємства-боржника, у майнi якого частка державної власностi перевищує п'ятдесят вiдсоткiв.

     Господарський суд затверджує схвалений та погоджений план санацiї боржника, про що виноситься ухвала, яка може бути оскаржена в установленому порядку.

     6. Якщо протягом шести мiсяцiв з дня винесення ухвали про санацiю до господарського суду не подано плану санацiї боржника, господарський суд приймає рiшення про визнання боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури вiдповiдно до цього Закону.

     У разi схвалення зборами кредиторiв плану санацiї, який передбачає тривалiший строк санацiї боржника, нiж початково встановлений, господарський суд продовжує строк санацiї, якщо є пiдстави вважати, що продовження строку санацiї i виконання плану санацiї забезпечить вiдновлення платоспроможностi боржника";

     5) абзац третiй частини першої статтi 53 пiсля слова "згоди" доповнити словами "всiх кредиторiв, вимоги яких забезпеченi заставою майна, а також".

     5. У Законi України "Про виконавче провадження" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., N 19 - 20, ст. 142):

     1) пункт 7 частини першої статтi 49 викласти в такiй редакцiї:

     "7) визнання боржника банкрутом";

     2) у статтi 57:

     перше речення частини четвертої доповнити словами "та органам, що ведуть Державний реєстр обтяжень рухомого майна";

     доповнити частиною дев'ятою такого змiсту:

     "9. Пiд час проведення опису майна боржника - юридичної особи та накладення арешту на нього державний виконавець також використовує вiдомостi щодо належного боржнику майна за даними бухгалтерського облiку. Пiд час прийняття державним виконавцем постанови про арешт майна боржника арешт поширюється на усi поточнi рахунки боржника, у тому числi тi, що будуть вiдкритi боржником пiсля винесення державним виконавцем постанови про арешт майна";

     3) статтю 62 доповнити частиною дванадцятою такого змiсту:

     "12. Витрати, пов'язанi з органiзацiєю та проведенням прилюдних торгiв, аукцiонiв або реалiзацiї майна боржника на комiсiйних умовах, не повиннi перевищувати п'яти вiдсоткiв вартостi реалiзацiї майна";

     4) статтю 66 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. У разi звернення стягнення на майно боржника - юридичної особи витрати, пов'язанi з органiзацiєю та проведенням прилюдних торгiв, не повиннi перевищувати п'яти вiдсоткiв вартостi реалiзацiї майна".

     6. У Законi України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" в редакцiї Закону України вiд 22 грудня 2011 року N 4212-VI (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., N 32 - 33, ст. 413):

     1) частину п'яту статтi 16 виключити;

     2) частину четверту статтi 30 виключити;

     3) частину четверту статтi 80 виключити;

     4) абзац третiй частини першої статтi 94 пiсля слова "згоди" доповнити словами "всiх забезпечених кредиторiв, а також";

     5) у роздiлi X "Прикiнцевi та перехiднi положення":

     доповнити пунктом 11 такого змiсту:

     "11. Положення цього Закону застосовуються господарськими судами пiд час розгляду справ про банкрутство, провадження в яких порушено пiсля набрання чинностi цим Законом.

     Положення цього Закону, що регулюють продаж майна в провадженнi у справi про банкрутство, застосовуються господарськими судами пiд час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинностi цим Законом.

     Положення цього Закону, що регулюють лiквiдацiйну процедуру, застосовуються господарськими судами пiд час розгляду справ про банкрутство, провадження у яких порушено до набрання чинностi цим Законом, якщо на момент набрання ним чинностi господарським судом не було прийнято постанову про визнання боржника банкрутом i вiдкриття лiквiдацiйної процедури";

     абзац дванадцятий пiдпункту 13 пункту 7 виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пункту 6 роздiлу I цього Закону, який набирає чинностi одночасно iз Законом України "Про внесення змiн до Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" вiд 22 грудня 2011 року N 4212-VI.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЯНУКОВИЧ

м. Київ
2 жовтня 2012 року
N 5405-VI

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.