МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про результати промiжного перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв виробництва ВАТ "Муромський стрiлочний завод" походженням з Росiйської Федерацiї

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула поданий Мiнiстерством економiчного розвитку i торгiвлi України звiт та додатковi матерiали про результати промiжного перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв виробництва ВАТ "Муромський стрiлочний завод" походженням з Росiйської Федерацiї i встановила таке:

     обставини, що стосуються демпiнгу, змiнилися: зокрема в перiод зупинення дiї остаточних антидемпiнгових заходiв ВАТ "Муромський стрiлочний завод" здiйснював постачання в Україну стрiлочних переводiв власного виробництва за демпiнговими цiнами. Розрахований розмiр демпiнгової маржi становить 13,44 %;

     продовження дiї антидемпiнгових заходiв позитивно вплинуло на фiнансово-господарське становище вiтчизняної галузi, у тому числi в частинi часткового усунення наслiдкiв значної шкоди, заподiяння якої ранiше було встановлено. При цьому рiвень антидемпiнгового мита був достатнiм для запобiгання нанесенню шкоди вiтчизняному виробниковi. Проте в разi припинення дiї антидемпiнгових заходiв поновлення заподiяння шкоди є досить iмовiрним.

     Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статей 18 i 20 Закону, Комiсiя прийняла рiшення вiд 02.07.2013 N АД-298/2013/4423-06, згiдно з яким вирiшила:

     1. Завершити промiжний перегляд антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв виробництва ВАТ "Муромський стрiлочний завод" походженням з Росiйської Федерацiї, порушений рiшенням Комiсiї вiд 02.07.2011 N АД-257/2011/4403-29.

     2. Встановити розмiр ставки антидемпiнгового мита для ТОВ "Муромська стрiлочна компанiя" - експортера стрiлочних переводiв, вироблених ВАТ "Муромський стрiлочний завод" (пiдтверджується сертифiкатом походження цього виробника), на рiвнi 13,44 %.

     3. Унести змiни до пункту 2.2 рiшення Комiсiї вiд 05.07.2002 N АД-43/2002/52-63 (iз змiнами, внесеними рiшенням Комiсiї вiд 20.02.2003 N АД-66/2003/52-77), виклавши його в такiй редакцiї:

     "розмiр ставки антидемпiнгового мита для iнших експортерiв становить 59,4 %;".

     4. Продовжити дiю остаточних антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 05.07.2002 N АД-43/2002/52-63 (iз змiнами, внесеними рiшенням Комiсiї вiд 20.02.2003 N АД-66/2003/52-77) та продовжених рiшенням Комiсiї вiд 26.11.2008 N АД-193/2008/4403-45.

     5. Це рiшення Комiсiї набирає чинностi з дня опублiкування повiдомлення про нього в газетi "Урядовий кур'єр".

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.