ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Митного кодексу України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2012 р., NN 44-48, ст. 552) такi змiни:

     1) доповнити статтею 31 такого змiсту:

     "Стаття 31. Особливостi застосування валютних курсiв

     1. Для цiлей здiйснення митних формальностей щодо товарiв i транспортних засобiв комерцiйного призначення застосовується офiцiйний курс валюти України до iноземної валюти, встановлений Нацiональним банком України, що дiє на 0 годин дня подання митної декларацiї, або дня здiйснення митних формальностей, якщо вони здiйснюються без подання митної декларацiї";

     2) у пунктi 36 частини першої статтi 4 слова "мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях" виключити;

     3) текст статтi 234 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Товари (за винятком пiдакцизних), що перемiщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної або фiзичної особи) в однiй депешi вiд одного вiдправника у мiжнародних поштових вiдправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної або фiзичної особи) в одному вантажi експрес-перевiзника вiд одного вiдправника у мiжнародних експрес-вiдправленнях, якщо їх сумарна фактурна вартiсть не перевищує еквiвалент 150 євро, не є об'єктом оподаткування митними платежами.

     2. Товари (за винятком пiдакцизних), що перемiщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної або фiзичної особи) в однiй депешi вiд одного вiдправника у мiжнародних поштових вiдправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної або фiзичної особи) в одному вантажi експрес-перевiзника вiд одного вiдправника у мiжнародних експрес-вiдправленнях, якщо їх сумарна фактурна вартiсть перевищує еквiвалент 150 євро, оподатковуються митом вiдповiдно до цього Кодексу та податком на додану вартiсть вiдповiдно до Податкового кодексу України.

     3. Пiдакцизнi товари, перемiщення (пересилання) яких через митний кордон України не заборонено законом, незалежно вiд вартостi оподатковуються митом вiдповiдно до цього Кодексу, а також iншими податками вiдповiдно до Податкового кодексу України";

     4) у пiдпунктi "г" пункту 6 частини восьмої статтi 257 слова "на день подання митної декларацiї" замiнити словами i цифрами "визначений вiдповiдно до статтi 31 цього Кодексу";

     5) частину дванадцяту статтi 259 пiсля слiв "курси валют" доповнити словами i цифрами "визначенi вiдповiдно до статтi 31 цього Кодексу";

     6) частини третю i шосту статтi 260 пiсля слiв "курси валют" доповнити словами i цифрами "визначенi вiдповiдно до статтi 31 цього Кодексу";

     7) у частинi першiй статтi 277:

     у пунктi 1 цифри i слово "100 євро" замiнити цифрами i словом "150 євро", а слова i цифри "крiм випадкiв, передбачених

     статтею 234 цього Кодексу" виключити;

     у пунктi 2 слова i цифри "статтi 234 та" виключити;

     8) частину четверту статтi 295 викласти в такiй редакцiї:

     "4. У разi якщо для цiлей обчислення митних платежiв, у тому числi визначення митної вартостi товарiв, необхiдно зробити перерахування iноземної валюти, застосовуються курси валют, визначенi вiдповiдно до статтi 31 цього Кодексу";

     9) частини четверту i п'яту статтi 298 викласти в такiй редакцiї:

     "4. Митнi платежi сплачуються у валютi України. В окремих випадках, перелiк яких встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України, митнi платежi можуть бути сплаченi в iноземнiй валютi за курсом, визначеним вiдповiдно до статтi 31 цього Кодексу.

     5. Перерахунок сум митних платежiв, визначених у валютi України, в iноземну валюту для цiлей сплати митних платежiв здiйснюється за курсом, визначеним вiдповiдно до статтi 31 цього Кодексу";

     10) частину сьому статтi 301 викласти в такiй редакцiї:

     "7. Повернення сплачених сум митних платежiв здiйснюється у валютi України. Якщо сплата або стягнення митних платежiв здiйснювалося в iноземнiй валютi, повернення сум митних платежiв здiйснюється за курсом валюти, визначеним вiдповiдно до статтi 31 цього Кодексу, на день, коли вiдбулася їх сплата";

     11) частину другу статтi 313 викласти в такiй редакцiї:

     "2. В окремих випадках перемiщення товарiв територiєю України прохiдним транзитом iноземним перевiзником або уповноваженою ним особою дозволяється внесення нерезидентом суми грошової застави в iноземнiй валютi за курсом валюти, визначеним вiдповiдно до статтi 31 цього Кодексу, на день внесення грошової застави";

     12) текст статтi 369 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Особистi речi, що перемiщуються (пересилаються) громадянами через митний кордон України у ручнiй поклажi, супроводжуваному та несупроводжуваному багажi, пiдлягають декларуванню шляхом учинення дiй, усно або, за бажанням власника чи на вимогу органу доходiв i зборiв, письмово, не оподатковуються митними платежами та звiльняються вiд подання документiв, що видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, а також вiд застосування до них видiв державного контролю, визначених частиною першою статтi 319 цього Кодексу.

     2. У мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях особистi речi перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України у порядку та на умовах, встановлених для перемiщення (пересилання) товарiв";

     13) у статтi 374:

     частини шосту i сьому викласти в такiй редакцiї:

     "6. Товари (крiм пiдакцизних), сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 150 євро, що перемiщуються (пересилаються) на митну територiю України на адресу одного одержувача в однiй депешi вiд одного вiдправника у мiжнародних поштових вiдправленнях, на адресу одного одержувача в одному вантажi експрес-перевiзника вiд одного вiдправника у мiжнародних експрес-вiдправленнях, а також товари (крiм пiдакцизних), сумарна фактурна вартiсть яких не перевищує еквiвалент 150 євро, що перемiщуються у несупроводжуваному багажi, пiдлягають усному декларуванню на пiдставi товаросупровiдних документiв та не є об'єктами оподаткування митними платежами.

     7. Товари (крiм пiдакцизних), що перемiщуються (пересилаються) у мiжнародних поштових, мiжнародних експрес-вiдправленнях, несупроводжуваному багажi, сумарна фактурна вартiсть яких перевищує еквiвалент 150 євро, але не перевищує еквiвалент 10000 євро, або перемiщуються (пересилаються) без дотримання умов, передбачених частиною п'ятою цiєї статтi, пiдлягають письмовому декларуванню в порядку, встановленому для громадян, та оподатковуються ввiзним митом за ставкою 10 вiдсоткiв та податком на додану вартiсть за ставкою, встановленою Податковим кодексом України. Базою оподаткування для таких товарiв є частина їх сумарної фактурної вартостi, що перевищує еквiвалент 150 євро";

     пункт 11 частини десятої виключити;

     14) у статтi 590:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Працiвники органiв доходiв i зборiв пiдлягають загальнообов'язковому державному соцiальному страхуванню вiдповiдно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соцiальне страхування вiд нещасного випадку на виробництвi та професiйного захворювання, якi спричинили втрату працездатностi";

     у частинах другiй, третiй та четвертiй слова "державного бюджету" замiнити словами "Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв"; частину п'яту виключити;

     у частинi восьмiй слова "виплатою сум одноразової допомоги та" виключити.

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм абзацу п'ятого пункту 13 роздiлу I цього Закону щодо виключення норми стосовно звiльнення вiд оподаткування митними платежами товарiв, що класифiкуються в однiй iз товарних позицiй 8702, 8703, 8704 (загальною масою до 3,5 тонни), 8711 згiдно з УКТ ЗЕД (у кiлькостi однiєї одиницi за кожною товарною позицiєю), що ввозяться працiвниками дипломатичної служби, якi перебували за кордоном у довготермiнових вiдрядженнях або проходили дипломатичну службу строком не менше одного року та повертаються в Україну, який набирає чинностi з 1 сiчня 2015 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом трьох мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     прийняти нормативно-правовi акти, необхiднi для реалiзацiї цього Закону;

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення вiдповiдними центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Виконуючий обов'язки Президента України О. ТУРЧИНОВ

м. Київ
10 квiтня 2014 року
N 1201-VII

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.