ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо уточнення деяких положень та усунення суперечностей, що виникли при прийняттi Закону України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi"

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Пункт 38 пiдроздiлу 10 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) викласти в такiй редакцiї:

     "38. Установити, що тимчасово, на перiод проведення антитерористичної операцiї, для платникiв податкiв, якi станом на 14 квiтня 2014 року мали мiсцезнаходження (мiсце проживання) на тимчасово окупованiй територiї, що визнана такою вiдповiдно до Постанови Верховної Ради України "Про визнання окремих районiв, мiст, селищ i сiл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територiями", або в населених пунктах на лiнiї зiткнення, та/або платникiв податкiв, якi мають об'єкти оподаткування мiсцевими податками, зборами на цих територiях, справляння податкiв i зборiв здiйснюється з урахуванням особливостей, визначених у цьому пунктi. Дiя цього пункту не поширюється на територiю України, визнану тимчасово окупованою вiдповiдно до Закону України "Про забезпечення прав i свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованiй територiї України".

     38.1. У цьому пунктi термiни вживаються в такому значеннi:

     тимчасово окупована територiя - територiя окремих районiв, мiст, селищ i сiл Донецької та Луганської областей, визначена вiдповiдно до Постанови Верховної Ради України "Про визнання окремих районiв, мiст, селищ i сiл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територiями", на якiй органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження. Перелiк населених пунктiв, на територiї яких органи державної влади тимчасово не здiйснюють свої повноваження, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     територiя населених пунктiв на лiнiї зiткнення - територiя населених пунктiв, що розташованi на лiнiї зiткнення, перелiк яких визначений Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     iнша територiя України - територiя України, крiм тимчасово окупованої територiї та територiї населених пунктiв на лiнiї зiткнення.

     Термiни "перiод проведення антитерористичної операцiї" та "територiя проведення антитерористичної операцiї" вживаються у цьому пунктi у значеннi, наведеному в Законi України "Про тимчасовi заходи на перiод проведення антитерористичної операцiї".

     38.2. На перiод проведення антитерористичної операцiї для платникiв податкiв, мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) яких станом на 14 квiтня 2014 року була тимчасово окупована територiя та/або територiя населених пунктiв на лiнiї зiткнення i якi станом на 1 сiчня 2017 року не змiнили своє мiсцезнаходження (мiсце проживання) iз зазначених територiй на iншу територiю України:

     1) зупиняється нарахування штрафних (фiнансових) санкцiй (штрафiв) та/або пенi за несвоєчасне погашення визначених станом на 14 квiтня 2014 року грошових зобов'язань;

     2) зупиняється застосування норм статей 59, 60 (в частинi податкових вимог), 87 - 101 цього Кодексу.

     Вiдлiк строку давностi, визначений статтею 102 цього Кодексу, зупиняється на перiод, протягом якого до платникiв податкiв, зазначених у цьому пiдпунктi, не застосовувалися заходи стягнення, передбаченi статтями 59, 60, 87 - 101 цього Кодексу.

     Норми цього пiдпункту не застосовуються:

     з дати реєстрацiї змiни мiсця проживання фiзичною особою - платником податкiв i переселення на iншу територiю України на постiйне мiсце проживання, мiсце проживання внутрiшньо перемiщеної особи та проведення реєстрацiйної дiї щодо змiни мiсця проживання фiзичної особи - пiдприємця;

     з дати реєстрацiї змiни мiсцезнаходження юридичної особи на iншу територiю України.

     38.3. Для платникiв податкiв - самозайнятих фiзичних осiб пiд час особливого перiоду, визначеного Законом України "Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю", призваних на вiйськову службу пiд час мобiлiзацiї або залучених до виконання обов'язкiв щодо мобiлiзацiї за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, норми пiдпункту 38.2 цього пункту застосовуються на весь строк їх вiйськової служби.

     38.4. Якщо фактичним мiсцезнаходженням фiлiї, представництва, вiдокремленого чи iншого структурного пiдроздiлу юридичної особи є:

     тимчасово окупована територiя, а мiсцезнаходженням вiдповiдної юридичної особи є iнша територiя України або територiя населених пунктiв на лiнiї зiткнення, така юридична особа, вiдокремлений чи iнший структурний пiдроздiл, уповноважений нараховувати, утримувати i сплачувати (перераховувати) до бюджету податки, збори у випадках, передбачених цим Кодексом, звiльняються вiд вiдповiдальностi, визначеної цим Кодексом, у межах дiяльностi, що провадиться через такi фiлiї, представництва, вiдокремленi чи iншi структурнi пiдроздiли, за весь перiод проведення антитерористичної операцiї;

     iнша територiя України або територiя населених пунктiв на лiнiї зiткнення, а мiсцезнаходженням вiдповiдної юридичної особи є тимчасово окупована територiя, такi фiлiї, представництва, вiдокремленi чи iншi структурнi пiдроздiли перебувають на облiку як окремi платники податкiв i зборiв та сплачують податки i збори на умовах та в порядку, визначених цим Кодексом.

     38.5. Платники податкiв, мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) яких є тимчасово окупована територiя та якi здiйснюють виробництво (iмпорт) алкогольних напоїв та/або тютюнових виробiв на зазначенiй територiї, не мають права замовляти марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв та/або тютюнових виробiв, якi виробляються на тимчасово окупованiй територiї.

     Ввезення на iншу територiю України та територiю населених пунктiв на лiнiї зiткнення тютюнових виробiв та/або алкогольних напоїв, вироблених на тимчасово окупованiй територiї, забороняється.

     До платникiв податкiв, мiсцезнаходженням (мiсцем проживання) та/або мiсцем здiйснення дiяльностi яких є тимчасово окупована територiя, зупиняється застосування норм пунктiв 213.2 та 213.3 статтi 213 та статей 225, 229 цього Кодексу.

     38.6. Об'єкти житлової та нежитлової нерухомостi, розташованi на тимчасово окупованiй територiї та/або територiї населених пунктiв на лiнiї зiткнення, якi перебувають у власностi фiзичних або юридичних осiб, не є об'єктом оподаткування податком на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, вiдповiдно до статтi 266 цього Кодексу у перiод з 14 квiтня 2014 року по 31 грудня року, в якому завершено проведення антитерористичної операцiї.

     Нарахованi та сплаченi за перiод проведення антитерористичної операцiї суми податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки, вiдповiдно до статтi 266 цього Кодексу за об'єкти житлової та нежитлової нерухомостi, розташованi на тимчасово окупованiй територiї та/або територiї населених пунктiв на лiнiї зiткнення, та/або територiї проведення антитерористичної операцiї, не пiдлягають поверненню на поточний рахунок платника податку, не спрямовуються на погашення грошового зобов'язання (податкового боргу) з iнших податкiв, зборiв, не повертаються у готiвковiй формi за чеком у разi вiдсутностi у платника податкiв рахунка в банку. До зазначених сум надмiру сплачених грошових зобов'язань не застосовуються строки давностi, встановленi статтею 102 цього Кодексу, крiм сум надмiру сплачених податкових зобов'язань платникiв податкiв, якi припиняють свою дiяльнiсть.

     38.7. Не нараховується та не сплачується у перiод з 14 квiтня 2014 року по 31 грудня року, в якому завершено проведення антитерористичної операцiї, плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельнi дiлянки державної та комунальної власностi) за земельнi дiлянки, що розташованi на тимчасово окупованiй територiї та перебувають у власностi або користуваннi, у тому числi на умовах оренди, фiзичних або юридичних осiб.

     Не нараховується та не сплачується у перiод з 14 квiтня 2014 року по 31 грудня року, в якому завершено проведення антитерористичної операцiї, плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельнi дiлянки державної та комунальної власностi) за земельнi дiлянки (крiм земель сiльськогосподарського призначення), що розташованi на територiї населених пунктiв на лiнiї зiткнення та перебувають у власностi або користуваннi, у тому числi на умовах оренди, фiзичних або юридичних осiб.

     Нарахованi та сплаченi за перiод проведення антитерористичної операцiї суми плати за землю вiдповiдно до статей 269 - 289 цього Кодексу за земельнi дiлянки, розташованi на тимчасово окупованiй територiї та/або територiї населених пунктiв на лiнiї зiткнення, та/або територiї проведення антитерористичної операцiї, не пiдлягають поверненню на поточний рахунок платника податку, не спрямовуються на погашення грошового зобов'язання (податкового боргу) з iнших податкiв, зборiв, не повертаються у готiвковiй формi за чеком у разi вiдсутностi у платника податкiв рахунка в банку. До зазначених сум надмiру сплачених грошових зобов'язань не застосовуються строки давностi, встановленi статтею 102 цього Кодексу, крiм сум надмiру сплачених податкових зобов'язань платникiв податкiв, якi припиняють свою дiяльнiсть.

     38.8. Земельнi дiлянки, що розташованi на тимчасово окупованiй територiї та/або територiї населених пунктiв на лiнiї зiткнення та перебувають у власностi або користуваннi платникiв єдиного податку четвертої групи, не є об'єктом оподаткування єдиним податком у перiод з 14 квiтня 2014 року по 31 грудня року, в якому завершено проведення антитерористичної операцiї.

     Для платникiв єдиного податку четвертої групи, у яких мiсцезнаходженням усiх земельних дiлянок є тимчасово окупована територiя та/або територiя населених пунктiв на лiнiї зiткнення, для переходу на спрощену систему оподаткування або пiдтвердження статусу платника єдиного податку четвертої групи у роцi, наступному пiсля року, в якому завершено проведення антитерористичної операцiї, розрахунок частки сiльськогосподарського товаровиробництва не надається.

     38.9. Пiд час нарахування (виплати) фiзичним особам - пiдприємцям, мiсцезнаходженням або мiсцем проживання яких є тимчасово окупована територiя (незалежно вiд системи оподаткування), доходу вiд здiйснення ними пiдприємницької дiяльностi суб'єкт господарювання та/або самозайнята особа, якi нараховують (виплачують) такий дохiд, зобов'язанi утримати податок на доходи у джерела виплати. При цьому на таких осiб не поширюється дiя пункту 177.8 статтi 177 цього Кодексу.

     38.10. З метою оподаткування податком на додану вартiсть необоротнi активи, придбанi (збудованi, спорудженi, створенi) до 14 квiтня 2014 року i якi станом на 1 сiчня 2017 року знаходяться на тимчасово окупованiй територiї та/або територiї населених пунктiв на лiнiї зiткнення, не вважаються:

     такими, що призначаються для використання (або починають / почали використовуватися) в операцiях, що не є господарською дiяльнiстю платника податкiв;

     невиробничими необоротними активами в розумiннi цього Кодексу.

     38.11. Тимчасово, до завершення проведення антитерористичної операцiї, до платникiв податкiв / податкових агентiв, якi провадили господарську дiяльнiсть на тимчасово окупованiй територiї та/або територiї населених пунктiв на лiнiї зiткнення i не можуть пред'явити первиннi документи, на пiдставi яких здiйснюється облiк доходiв, витрат та iнших показникiв, пов'язаних з визначенням об'єктiв оподаткування та/або податкових зобов'язань, як виняток iз положень статтi 44 цього Кодексу застосовуються спецiальнi правила для пiдтвердження даних, визначених у податковiй звiтностi.

     Пiдстави неможливостi пред'явлення первинних документiв:

     первиннi документи втраченi (знищенi чи зiпсованi) у зв'язку з проведенням антитерористичної операцiї;

     первиннi документи знаходяться на тимчасово окупованiй територiї та/або територiї населених пунктiв на лiнiї зiткнення i їх неможливо вивезти або їх вивезення пов'язане з ризиком для життя та здоров'я платника податкiв, фiзичних осiб чи неможливе у зв'язку з iншими адмiнiстративними перешкодами, встановленими органами влади.

     У разi втрати та/або неможливостi вивезення первинних документiв платник податкiв / податковий агент за мiсцем свого облiку подає до контролюючого органу в довiльнiй формi повiдомлення про неможливiсть вивезення первинних документiв, пiдписане керiвником пiдприємства та головним бухгалтером, в якому зазначаються: обставини, що призвели до втрати та/або неможливостi вивезення первинних документiв, податковi (звiтнi) перiоди, а також загальний перелiк первинних документiв (за можливостi - iз зазначенням реквiзитiв).

     Данi та показники податкової звiтностi платника податкiв / податкового агента за податковi (звiтнi) перiоди, зазначенi у повiдомленнi, не можуть бути пiдданi сумнiву лише на пiдставi вiдсутностi первинних документiв. Подане повiдомлення є також пiдставою для збереження витрат (включаючи витрати у зв'язку з придбанням цiнних паперiв / корпоративних прав) та/або вiд'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток (включаючи вiд'ємний фiнансовий результат за операцiями з цiнними паперами / корпоративними правами), та/або податкового кредиту з податку на додану вартiсть, та/або суми вiд'ємного значення податку на додану вартiсть минулих податкових (звiтних) перiодiв без наявностi договiрних, розрахункових, платiжних та iнших первинних документiв, обов'язковiсть ведення i зберiгання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського облiку та нарахування податку.

     Пiсля подання до контролюючого органу повiдомлення про неможливiсть вивезення первинних документiв до завершення проведення антитерористичної операцiї запроваджується мораторiй на проведення будь-яких перевiрок щодо зазначених у повiдомленнi податкових (звiтних) перiодiв.

     Якщо пiсля подання повiдомлення про неможливiсть вивезення первинних документiв платнику податкiв / податковому агенту стане вiдомо про втрату цих документiв, такий платник податкiв / податковий агент зобов'язаний подати до контролюючого органу повiдомлення про втрату первинних документiв iз зазначенням обставин такої втрати.

     Платники податкiв / податковi агенти, якi подали повiдомлення про втрату первинних документiв вiдповiдно до цього пiдпункту, не можуть бути перевiренi контролюючим органом щодо зазначених у повiдомленнi податкових (звiтних) перiодiв, у тому числi пiсля завершення проведення антитерористичної операцiї.

     Втрата документiв, що не пов'язана з проведенням антитерористичної операцiї, не надає права платнику податкiв / податковому агенту застосовувати положення цього пiдпункту.

     Зазначенi в цьому пiдпунктi положення застосовуються до платникiв податкiв / податкових агентiв, якi станом на 1 квiтня 2017 року здiйснили змiну свого мiсцезнаходження (мiсця проживання) з тимчасово окупованої територiї та/або територiї населених пунктiв на лiнiї зiткнення на iншу територiю України та сплачували податки до бюджету в перiод проведення антитерористичної операцiї згiдно з цим Кодексом.

     Платник податкiв / податковий агент не може застосовувати положення цього пiдпункту щодо податкових (звiтних) перiодiв пiсля перереєстрацiї пiдприємства на iншiй територiї України.

     Обов'язок доведення вiдсутностi пiдстав для застосування положень цього пiдпункту покладається на контролюючий орган. Платник податкiв / податковий агент, який безпiдставно застосував положення цього пiдпункту, вважається таким, що ухиляється вiд сплати податкiв та несе вiдповiдальнiсть, передбачену цим Кодексом та iншими законами України.

     У разi вiдмови контролюючого органу у застосуваннi положень цього пiдпункту контролюючий орган зобов'язаний видати вмотивоване рiшення у строк не пiзнiше одного мiсяця з дати отримання вiдповiдного повiдомлення вiд платника податкiв / податкового агента, в якому зазначаються пiдстави та докази такої вiдмови.

     Рiшення контролюючого органу може бути оскаржено в адмiнiстративному чи судовому порядку. До винесення остаточного рiшення по справi контролюючий орган не може пiддати сумнiву показники податкової звiтностi, а також iнiцiювати проведення будь-якої перевiрки платника податкiв / податкового агента щодо податкових (звiтних) перiодiв, зазначених у вiдповiдному повiдомленнi.

     У податкових (звiтних) перiодах, зазначених у вiдповiдному повiдомленнi, не може бути переглянуто у бiк збiльшення суми податкових зобов'язань з податкiв i зборiв, задекларованi в податкових декларацiях за вказанi податковi (звiтнi) перiоди, у бiк збiльшення суми вiд'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток, задекларованi в податкових декларацiях / розрахунках за вказанi податковi (звiтнi) перiоди, у бiк збiльшення суми бюджетного вiдшкодування податку на додану вартiсть, заявленi в податкових декларацiях за вказанi звiтнi перiоди".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, та застосовується до податкових перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2017 року.

     2. В абзацi третьому пункту 1 роздiлу II "Прикiнцевi та перехiднi положення" Закону України "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо покращення iнвестицiйного клiмату в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 5 - 6, ст. 48) слова та цифри "пiдпункту 3 пункту 76" виключити.

     3. Встановити, що до приведення законодавства України у вiдповiднiсть iз цим Законом iншi закони та нормативно-правовi акти застосовуються у частинi, що не суперечить цьому Закону.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
23 березня 2017 року
N 1989-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.