ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо державної пiдтримки кiнематографiї в Українi

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пункт 103.3 статтi 103 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Для цiлей застосування цього пiдпункту у випадках, коли резиденти - суб'єкти кiнематографiї України сплачують роялтi нерезидентам за сублiцензiйними договорами за використання або за надання права на використання аудiовiзуальних творiв (у тому числi фiльмiв), а також об'єктiв авторського права та/або сумiжних прав, що використовуються при виробництвi (створеннi) аудiовiзуальних творiв (у тому числi фiльмiв), такi нерезиденти вважаються бенефiцiарними (фактичними) отримувачами (власниками) щодо таких роялтi".

     2. У статтi 140:

     пункт 140.4 доповнити пiдпунктом 140.4.4 такого змiсту:

     "140.4.4. на суму субсидiй, отриманих платником податку - суб'єктом кiнематографiї України для повернення частини квалiфiкованих витрат вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку кiнематографiї в Українi", здiйснених при виробництвi (створеннi) фiльму та включених до складу доходiв звiтного перiоду вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi";

     у пунктi 140.5:

     у пiдпунктi 140.5.7:

     пiдпункт 2 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Для цiлей застосування цього пiдпункту у випадках, коли резиденти - суб'єкти кiнематографiї України сплачують роялтi нерезидентам за сублiцензiйними договорами за використання або за надання права на використання аудiовiзуальних творiв (у тому числi фiльмiв), а також об'єктiв авторського права та/або сумiжних прав, що використовуються при виробництвi (створеннi) аудiовiзуальних творiв (у тому числi фiльмiв), такi нерезиденти вважаються бенефiцiарними (фактичними) отримувачами (власниками) щодо таких роялтi";

     пiдпункт 3 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Вимоги цього пiдпункту не застосовуються до випадкiв нарахування суб'єктом кiнематографiї роялтi за використання об'єктiв права iнтелектуальної власностi (фiльмiв, лiтературних творiв, музичних творiв, творiв образотворчого мистецтва, фотографiчних творiв, фонограм, вiдеограм), крiм випадкiв, коли резидент України - суб'єкт кiнематографiї, у якого виникли майновi авторськi та сумiжнi права внаслiдок створення (виготовлення) ним вказаних творiв, якщо вiн у подальшому передав чи здiйснив вiдчуження майнових авторських або сумiжних прав нерезиденту та здiйснює нарахування роялтi за використання цього об'єкта";

     доповнити пiдпунктом 140.5.13 такого змiсту:

     "140.5.13. на суму витрат, понесених платником податку у поточному звiтному перiодi за рахунок ранiше отриманих субсидiй для повернення частини квалiфiкованих витрат вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку кiнематографiї в Українi", але не бiльше суми такої субсидiї, здiйснених при виробництвi (створеннi) фiльму та включених до складу витрат поточного звiтного перiоду вiдповiдно до нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi".

     3. Пiдпункт "й" пiдпункту 141.4.1 пункту 141.4 статтi 141 доповнити словами "а також крiм субсидiй для повернення частини квалiфiкованих витрат, передбачених Законом України "Про державну пiдтримку кiнематографiї в Українi".

     4. Пiдпункт "б" пiдпункту 164.2.17 пункту 164.2 статтi 164 доповнити абзацом третiм такого змiсту:

     "Також не вважається додатковим благом платника податку сплачена суб'єктом кiнематографiї вартiсть товарiв та послуг, а саме проїзду, проживання, харчування, охорони, страхування, медичного обслуговування, тренування, навчання, що пов'язанi з участю такого платника податку у виробництвi аудiовiзуальних творiв, що виробляються (створюються) суб'єктами кiнематографiї України, якщо це передбачено умовами договору з такими платниками податку та/або режисерським сценарiєм аудiовiзуального твору".

     5. У пiдроздiлi 2 роздiлу XX "Перехiднi положення":

     пункт 12 викласти в такiй редакцiї:

     "12. Тимчасово, до 1 сiчня 2023 року, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з постачання нацiональних фiльмiв, визначених Законом України "Про кiнематографiю", виробниками, демонстраторами та розповсюджувачами нацiональних фiльмiв, а також з постачання робiт та послуг з виробництва нацiональних фiльмiв, а також з постачання робiт та послуг з виготовлення архiвного комплекту вихiдних матерiалiв нацiональних фiльмiв та фiльмiв, створених на територiї України, з постачання робiт та послуг з тиражування нацiональних фiльмiв та iноземних фiльмiв, дубльованих, озвучених державною мовою на територiї України, а також з постачання робiт та послуг з дублювання, озвучення державною мовою iноземних фiльмiв на територiї України, з постачання робiт та послуг iз збереження, вiдновлення та реставрацiї нацiональної кiнематографiчної спадщини";

     доповнити пунктами 131 i 61 такого змiсту:

     "13 1. Тимчасово, до 1 сiчня 2023 року, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з постачання послуг з демонстрування, розповсюдження та/або публiчного сповiщення нацiональних фiльмiв та iноземних фiльмiв, дубльованих, озвучених державною мовою на територiї України, демонстраторами, розповсюджувачами та/або органiзацiями мовлення (публiчними сповiщувачами)";

     "61. Тимчасово, до 1 сiчня 2023 року, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї суб'єктiв кiнематографiї, яким вiдповiдно до Закону України "Про державну пiдтримку кiнематографiї в Українi" надається державна пiдтримка, з ввезення на митну територiю України у митному режимi iмпорту товарiв, що входять до складу нацiональної кiнематографiчної спадщини, та товарiв, призначених для використання у кiнематографiчнiй дiяльностi, що класифiкуються за кодами УКТ ЗЕД 3706, 3920 73 10 00, 3923 40 10 00, 8525, 8529, 9002, 9007, 9010, 9405.

     Порядок, обсяги та умови ввезення на митну територiю України зазначених у цьому пунктi товарiв визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     У разi нецiльового використання зазначених товарiв платник податку зобов'язаний збiльшити податковi зобов'язання за наслiдками податкового перiоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартiсть, що мала бути сплачена в момент ввезення на митну територiю таких товарiв, а також сплатити пеню вiдповiдно до закону".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування, крiм пунктiв 1 - 3 роздiлу I цього Закону, якi набирають чинностi з 1 сiчня 2018 року.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України у мiсячний строк з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити перегляд та приведення мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
7 листопада 2017 року
N 2176-VIII

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.