КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 25 квiтня 2018 р. N 321


Про затвердження зразка, технiчного опису бланка та Порядку оформлення, видачi, обмiну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державi, визнання недiйсною та знищення посвiдки на постiйне проживання

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 17 липня 2019 року N 683,
вiд 15 листопада 2019 року N 1120,
вiд 24 березня 2021 року N 317

     Вiдповiдно до частини другої статтi 15 Закону України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус", частини вiсiмнадцятої статтi 5 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства" та пункту 3 статтi 5 Закону України "Про iммiграцiю" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Затвердити:

     зразок та технiчний опис бланка посвiдки на постiйне проживання з безконтактним електронним носiєм згiдно з додатками 1 i 2;

     Порядок оформлення, видачi, обмiну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державi, визнання недiйсною та знищення посвiдки на постiйне проживання, що додається.

     2. Запровадити з 1 червня 2018 р. iз застосуванням засобiв Єдиного державного демографiчного реєстру оформлення i видачу посвiдки на постiйне проживання, зразок бланка якої затверджено цiєю постановою, iноземцям та особам без громадянства вiдповiдно до Порядку оформлення, видачi, обмiну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державi, визнання недiйсною та знищення посвiдки на постiйне проживання, затвердженого цiєю постановою.

     3. Установити, що:

     до завершення роботи iз забезпечення в повному обсязi територiальних органiв i територiальних пiдроздiлiв Державної мiграцiйної служби матерiально-технiчними ресурсами, необхiдними для оформлення i видачi посвiдки на постiйне проживання, зразок бланка якої затверджено цiєю постановою, посвiдка на постiйне проживання може оформлятися з використанням бланка посвiдки на постiйне проживання у формi книжечки;

     посвiдка на постiйне проживання, що не мiстить безконтактного електронного носiя, оформлена та видана на пiдставi документiв, поданих до 1 червня 2018 р., є чинною протягом строку, на який її було видано.

     4. Визнати такими, що втратили чиннiсть з 1 червня 2018 р., постанови Кабiнету Мiнiстрiв України згiдно з перелiком, що додається.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 29

 

Додаток 1
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 квiтня 2018 р. N 321

ЗРАЗОК
бланка посвiдки на постiйне проживання з безконтактним електронним носiєм

Лицьовий бiк

Зворотний бiк

 

Додаток 2
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 квiтня 2018 р. N 321

ТЕХНIЧНИЙ ОПИС
бланка посвiдки на постiйне проживання з безконтактним електронним носiєм

     1. Бланк посвiдки на постiйне проживання з безконтактним електронним носiєм (далi - бланк посвiдки) виготовляється у формi пластикової картки типу ID-1 розмiром 54 х 85,6 мiлiметра та може мати допустимi вiдхилення вiдповiдно до стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008.

     2. У бланк посвiдки iмплантовано безконтактний електронний носiй, який вiдповiдає вимогам нормативних документiв у сферi технiчного та криптографiчного захисту iнформацiї. Безконтактний електронний носiй вiдповiдає вимогам стандарту ISO/IEC 14443 щодо запису i зчитування даних.

     До безконтактного електронного носiя вноситься iнформацiя, яка зазначена на лицьовому та зворотному боцi посвiдки, бiометричнi данi, параметри особи (вiдцифрований образ обличчя, вiдцифрований пiдпис особи), а також данi щодо забезпечення захисту iнформацiї, що внесена до безконтактного електронного носiя, вiдповiдно до вимог Закону України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" (далi - Закон).

     До безконтактного електронного носiя вноситься додаткова змiнна iнформацiя, передбачена Законом.

     3. Для виготовлення бланка посвiдки використовується багатошаровий полiмерний матерiал (полiкарбонат), який за фiзичними характеристиками вiдповiдає вимогам стандарту ДСТУ ISO/IEC 7810:2008 та пiдлягає персоналiзацiї шляхом лазерного гравiювання.

     4. Дизайн бланка посвiдки вiдтворюється з використанням офсетного, iрисного офсетного та трафаретного друку.

     Дизайн бланка посвiдки створено з використанням спецiальних захисних фонових сiток регулярної структури; орнаментальних рисункiв у нацiональному стилi; елементiв, виконаних методом гiльйошування.

     Для друкування бланка посвiдки використовуються блакитна, зелена та вохристi фарби, а також жовта фарба, яка набуває власного свiчення пiд дiєю джерела ультрафiолетового опромiнення.

     Текст з обох бокiв бланка посвiдки друкується українською i англiйською мовами фарбою чорного кольору, що стає невидимою пiд дiєю джерела iнфрачервоного опромiнення.

     5. На лицьовому боцi бланка посвiдки надруковано три захиснi сiтки, що створюють зображення у виглядi орнаментального рисунка в нацiональному стилi та гiльйошних зображень, якi променями розходяться вiд стилiзованого зображення малого Державного Герба України. В променях виконано двi лiнiї позитивного мiкротексту "Державна мiграцiйна служба України".

     Одну з сiток виконано способом iрисного офсетного друку, що створює плавний перехiд вохристого кольору у блакитний.

     Фарбою, невидимою при денному свiтлi, яка пiд дiєю джерела ультрафiолетового опромiнення набуває свiчення зеленого кольору, надруковано зображення орнаментального рисунка.

     6. На лицьовому боцi бланка посвiдки мiстяться п'ять обов'язкових зон вiзуальної перевiрки (I-V), якi розмiщуються в такiй послiдовностi:

     зона I. У сiтках виконано стилiзоване зображення Державного Прапора України.

     Надруковано назву держави "Україна UKRAINE", назву документа "Посвiдка на постiйне проживання PERMANENT RESIDENCE PERMIT", стилiзоване зображення малого Державного Герба України, яке повторюється двiчi.

     У лiвiй частинi зони оптико-перемiнною фарбою надруковано спецiальний символ, який свiдчить про наявнiсть безконтактного електронного носiя.

     Зона роздiлена лiнiєю негативного мiкротексту "Державна мiграцiйна служба України".

     зона II. Послiдовно згори донизу надруковано назви полiв:

     "Прiзвище/Surname";

     "Iм'я/ Name";

     "Стать/Sex"; "Громадянство/Nationality";

     "Дата народження/Date of birth"; "Запис N/Record No.".

     зона III. Продовження назв полiв, якi надруковано згори донизу:

     "Посвiдка N/Permit No."; "Орган, що видав/Authority";

     "Дата закiнчення строку дiї/Date of expiry".

     зона IV. Призначена для розмiщення вiдцифрованого пiдпису особи;

     зона V. Призначена для розмiщення вiдцифрованого образу обличчя особи.

     7. На лицьовому боцi бланка посвiдки розмiщено iмплантований захисний елемент у виглядi стилiзованого зображення Державного Прапора України та стилiзованого зображення малого Державного Герба України, який має три захисних рiвнi аутентифiкацiї.

     Перший рiвень захисту - змiна кольору пiд час обертання на 90° окремих елементiв Герба та Прапора з червоного на зелений та з блакитного на жовтий. Присутнiсть 3D-ефекту на кiнчиках колоскiв на Прапорi та лiтер "UKR". Присутнiсть анiмацiйного ефекту - пiд час повертання карти злiва направо кольоровi елементи з високою дифракцiєю створюють вiзуальний ефект руху. Колiр з високою дифракцiєю створює зображення Тризуба на стилiзованому зображеннi малого Державного Герба України.

     Другий рiвень захисту - лiнiя позитивного мiкротексту "УКРАЇНА UKRAINE" з високою дифракцiєю та висотою лiтер 150 мкм. Поляризацiйний ефект - пiд час використання поляризацiйного фiльтра iз змiною кута огляду змiнюються кольори. Наявнiсть змiни кольорiв пiд час обертання на 90° окремих елементiв.

     Третiй рiвень захисту - наноелементи. Наявнiсть елементiв високої роздiльної здатностi для проведення експертиз за умови обертання на 90° та збiльшення пiд мiкроскопом у 100 разiв.

     8. На зворотному боцi бланка посвiдки надруковано три захиснi сiтки, що створюють зображення у виглядi орнаментального рисунка в нацiональному стилi, та бiле поле, призначене для внесення машинозчитуваної iнформацiї.

     Фарбою, невидимою при денному свiтлi, яка пiд дiєю джерела ультрафiолетового опромiнення набуває свiчення зеленого кольору, надруковано зображення орнаментального рисунка.

     На зворотному боцi бланка посвiдки мiстяться зона вiзуальної перевiрки (VI) та машинозчитувана зона (VII):

     зона VI. Одним рядком надруковано напис "ПОСВIДКА Є ВЛАСНIСТЮ УКРАЇНИ CERTIFICATE IS THE PROPERTY OF UKRAINE", нижче послiдовно згори донизу надруковано назви полiв:

     "Пiдстава видачi/Basis for issue"; "Дата видачi/ Date of issue";

     "Мiсце народження/Place of birth".

     В нижньому правому кутi зони одним рядком надруковано назву пiдприємства-виробника - "ПК "Україна";

     зона VII. Призначена для внесення машинозчитуваної iнформацiї. Машинозчитувана зона формується згiдно з рекомендацiями IКАО Doc 9303.

     9. Розмiри на схематичнiй дiаграмi посвiдки зазначенi без урахування допустимих технологiчних вiдхилень пiд час виробництва.

СХЕМАТИЧНА ДIАГРАМА
бланка посвiдки на постiйне проживання з безконтактним електронним носiєм

Лицьовий бiк

Зворотний бiк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 квiтня 2018 р. N 321

ПОРЯДОК
оформлення, видачi, обмiну, скасування, пересилання, вилучення, повернення державi, визнання недiйсною та знищення посвiдки на постiйне проживання

Загальна частина

     1. Посвiдка на постiйне проживання (далi - посвiдка) є документом, що посвiдчує особу iноземця або особу без громадянства та пiдтверджує право на постiйне проживання в Українi.

     2. Посвiдка виготовляється у формi картки, що мiстить безконтактний електронний носiй.

     3. Посвiдка оформляється iноземцям або особам без громадянства, якi мають дозвiл на iммiграцiю в Україну або до прийняття рiшення про припинення громадянства України постiйно проживали на територiї України i пiсля прийняття такого рiшення залишилися постiйно проживати на її територiї.

     Посвiдка оформляється iноземцям або особам без громадянства, якi на законних пiдставах перебувають на територiї України та якi:

     досягли 16-рiчного вiку, - на пiдставi заяв-анкет, поданих ними особисто;

     не досягли 16-рiчного вiку або визнанi обмежено дiєздатними чи недiєздатними, - на пiдставi заяв-анкет одного з батькiв (усиновлювачiв), з ким проживають особи на пiдставi дозволу на iммiграцiю, опiкунiв, пiклувальникiв.

     4. Посвiдка видається строком на 10 рокiв.

     5. Посвiдка видається протягом 15 робочих днiв з дати прийняття документiв вiд iноземця або особи без громадянства.

     6. У разi втрати або викрадення посвiдки iноземцю або особi без громадянства замiсть втраченої або викраденої оформляється та видається нова посвiдка в порядку, встановленому для її обмiну.

     7. Обмiн посвiдки здiйснюється у разi:

     1) змiни iнформацiї, внесеної до посвiдки;

     2) виявлення помилки в iнформацiї, внесенiй до посвiдки;

     3) закiнчення строку дiї посвiдки;

     4) непридатностi посвiдки для подальшого використання;

     5) досягнення iноземцем або особою без громадянства 25- або 45-рiчного вiку (у разi, коли iноземець або особа без громадянства документованi посвiдкою, що не мiстить безконтактного електронного носiя).

     8. За оформлення посвiдки (у тому числi замiсть втраченої або викраденої), її обмiн справляється адмiнiстративний збiр у розмiрах, установлених законодавством.

     9. Оформлення посвiдки (у тому числi замiсть втраченої або викраденої), її обмiн здiйснюється територiальними органами/територiальними пiдроздiлами ДМС через Головний обчислювальний центр Єдиного державного демографiчного реєстру у взаємодiї з Державним центром персоналiзацiї документiв державного пiдприємства "Полiграфiчний комбiнат "Україна" по виготовленню цiнних паперiв" (далi - Центр).

     10. Порядок взаємодiї ДМС з Центром встановлюється шляхом укладення вiдповiдних договорiв згiдно з вимогами статтi 4 Закону України "Про захист персональних даних".

     11. Внесення iнформацiї до Єдиного державного демографiчного реєстру (далi - Реєстр) здiйснюється з використанням вiдомчої iнформацiйної системи ДМС.

     12. Для внесення iнформацiї до Реєстру формується заява-анкета, зразок якої затверджується МВС.

     13. Виданi компетентними органами iноземної держави документи, що подаються для оформлення посвiдки (у тому числi замiсть втраченої або викраденої), її обмiну, пiдлягають легалiзацiї в установленому порядку, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України. Такi документи подаються з перекладом на українську мову, засвiдченим нотарiально.

Отримання iнформацiї та взаємодiя пiд час здiйснення iдентифiкацiї особи

     14. ДМС має право отримувати iнформацiю про особу з наявних державних та єдиних реєстрiв, iнших iнформацiйних баз, що перебувають у власностi держави або пiдприємств, установ та органiзацiй, в обсязi, необхiдному для iдентифiкацiї особи у зв'язку з оформленням посвiдки (у тому числi замiсть втраченої або викраденої), її обмiном.

     Доступ до зазначеної iнформацiї здiйснюється з дотриманням вимог Закону України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах".

     У разi вiдсутностi можливостi надання ДМС прямого доступу до наявних державних та єдиних реєстрiв, iнших iнформацiйних баз, що перебувають у власностi держави або пiдприємств, установ та органiзацiй, або надiслання запитiв в електроннiй формi захищеними каналами зв'язку отримання вiдомостей про особу здiйснюється шляхом надсилання запитiв та надання вiдповiдей на них у паперовiй формi.

     15. До пiдключення Мiн'юсту до Реєстру одержання вiдомостей з Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян про народження особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батькiвських прав, шлюб, розiрвання шлюбу, змiну iменi, смерть, якi пiдлягають обов'язковому внесенню до Реєстру, у разi потреби здiйснюється шляхом надсилання до Мiн'юсту в електроннiй формi захищеними каналами зв'язку запиту щодо особи, вiдповiдь на який Мiн'юст надає протягом трьох робочих днiв з дня його надходження.

     У разi вiдсутностi можливостi надiслання запитiв у електроннiй формi вони надсилаються у паперовiй формi.

Подання документiв для оформлення, обмiну посвiдки

     16. Документи для оформлення посвiдки (у тому числi замiсть втраченої або викраденої), її обмiну подаються до державного пiдприємства, що належить до сфери управлiння ДМС, центру надання адмiнiстративних послуг (далi - уповноважений суб'єкт), територiальних органiв/територiальних пiдроздiлiв ДМС, за мiсцем проживання iноземця або особи без громадянства.

     17. Документи для оформлення посвiдки подаються не пiзнiше нiж за 15 робочих днiв до закiнчення встановленого строку перебування/проживання в Українi.

     18. У разi виникнення обставин (подiй), у зв'язку з якими посвiдка пiдлягає обмiну (крiм закiнчення строку дiї), документи для її обмiну подаються протягом одного мiсяця з дати виникнення таких обставин (подiй).

     У разi коли у зв'язку iз змiною прiзвища та (або) власного iменi чи по батьковi, встановленням розбiжностей у записах необхiдно обмiняти паспортний документ iноземця або документ, що посвiдчує особу без громадянства, документи для обмiну посвiдки подаються не пiзнiше нiж через мiсяць пiсля отримання нового паспортного документа iноземця або документа, що посвiдчує особу без громадянства.

     19. У разi закiнчення строку дiї посвiдки документи для її обмiну можуть бути поданi не пiзнiше нiж за 15 робочих днiв до дати закiнчення строку її дiї. У такому випадку посвiдка, що пiдлягає обмiну, пiсля прийому документiв повертається iноземцю або особi без громадянства та здається ними пiд час отримання нової посвiдки.

Дiї працiвникiв пiд час приймання документiв для оформлення, обмiну посвiдки

     20. Керiвник територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, визначає працiвникiв, якi виконують функцiї з прийняття документiв, формування заяв-анкет та видачi посвiдки, i працiвникiв, якi виконують функцiї з оформлення посвiдки (розгляд заяви-анкети, iдентифiкацiя особи та прийняття рiшення).

     Керiвник уповноваженого суб'єкта визначає осiб, якi в межах повноважень, установлених законом, отримують доступ до iнформацiйних та iнформацiйно-телекомунiкацiйних систем, власником або розпорядником яких є ДМС, є матерiально вiдповiдальними особами та виконують функцiї з прийняття документiв, формування заяв-анкет i видачi посвiдки.

     21. Працiвник територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, уповноваженого суб'єкта пiд час приймання документiв вiд iноземця або особи без громадянства перевiряє повноту поданих iноземцем або особою без громадянства документiв, зазначених у пунктах 32 - 34 цього Порядку, вiдповiднiсть їх оформлення вимогам законодавства, своєчаснiсть їх подання, наявнiсть пiдстав для оформлення та видачi посвiдки, наявнiсть вiдмiтки про перетинання державного кордону чи продовження строку перебування або наявнiсть документа, що пiдтверджує законнiсть перебування/проживання iноземця або особи без громадянства на територiї України, звiряє вiдомостi про iноземця або особу без громадянства, зазначенi в паспортному документi iноземця або документi, що посвiдчує особу без громадянства, з даними, що мiстяться в заявi-анкетi.

     У разi виявлення факту подання документiв не в повному обсязi або подання документiв, оформлення яких не вiдповiдає вимогам законодавства, територiальний орган/територiальний пiдроздiл ДМС, уповноважений суб'єкт iнформують iноземця або особу без громадянства про вiдмову в прийняттi документiв iз зазначенням пiдстав такої вiдмови. За бажанням iноземця або особи без громадянства вiдмова надається у письмовiй формi.

     Iноземець або особа без громадянства мають право повторно звернутися до територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, уповноваженого суб'єкта в разi змiни або усунення обставин, у зв'язку з якими їм вiдмовлено в прийняттi документiв, за умови дотримання строкiв, визначених пунктом 17 цього Порядку.

     22. У разi вiдповiдностi поданих документiв вимогам цього Порядку працiвник територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, уповноваженого суб'єкта з використанням електронного цифрового пiдпису та iз застосуванням засобiв Реєстру формує заяву-анкету (в тому числi здiйснює отримання бiометричних даних, параметрiв). Реєстрацiя заяви-анкети здiйснюється iз застосуванням засобiв Реєстру пiд час її формування.

     23. Пiсля формування заяви-анкети працiвник територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, уповноваженого суб'єкта друкує її та надає iноземцевi або особi без громадянства для перевiрки правильностi внесених до заяви-анкети вiдомостей.

     У разi виявлення помилок у заявi-анкетi працiвник територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, уповноваженого суб'єкта вносить до неї вiдповiднi виправлення.

     24. Пiсля перевiрки заяви-анкети iноземець або особа без громадянства власним пiдписом пiдтверджують правильнiсть внесених до заяви-анкети вiдомостей про особу. Якщо iноземець або особа без громадянства через фiзичнi вади не можуть пiдтвердити власним пiдписом правильнiсть таких вiдомостей, працiвник територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, уповноваженого суб'єкта робить вiдмiтку про неможливiсть такого пiдтвердження та засвiдчує правильнiсть внесених до заяви-анкети вiдомостей про особу власним пiдписом.

     У разi необхiдностi прийняття документiв вiд особи, яка не може пересуватися самостiйно у зв'язку з тривалим розладом здоров'я, що пiдтверджується медичним висновком вiдповiдного закладу охорони здоров'я, за зверненням такої особи або її законного представника, оформленим у письмовiй формi, здiйснюється виїзд працiвника територiального органу / територiального пiдроздiлу ДМС за мiсцем проживання особи або проходження лiкування.

(пункт 24 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120)

     Працiвник територiального органу / територiального пiдроздiлу ДМС пiд час особистого вiдвiдування особи, яка не може пересуватися самостiйно у зв'язку з тривалим розладом здоров'я, перевiряє та пiдтверджує тотожнiсть зазначеної особи та особи, зображеної на фотокартцi, про що складає акт. Акт складається в присутностi особи, яка не може пересуватися самостiйно у зв'язку з тривалим розладом здоров'я/її законного представника, у разi перебування особи в закладi охорони здоров'я - також лiкуючого лiкаря. В актi зазначається iнформацiя про мiсце, дату та час вiдвiдування, вiдомостi про працiвника територiального органу / територiального пiдроздiлу ДМС i присутнiх осiб, пiдстави для вiдвiдування та пiдтвердження/непiдтвердження стану здоров'я, тотожностi особи. Акт пiдписується працiвником територiального органу / територiального пiдроздiлу ДМС, особою/її законним представником, а в разi перебування особи в закладi охорони здоров'я - також лiкуючим лiкарем.

(пункт 24 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120)

     У разi вiдсутностi фiзичних вад особа, яка не може пересуватися самостiйно у зв'язку з тривалим розладом здоров'я, власноруч проставляє пiдпис на окремому аркушi для подальшого сканування iз застосуванням засобiв Реєстру.

(пункт 24 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120)

     25. Пiсля перевiрки iноземцем або особою без громадянства правильностi внесених до заяви-анкети вiдомостей про особу заява-анкета перевiряється та пiдписується (iз зазначенням дати, прiзвища та iнiцiалiв) працiвником територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, уповноваженого суб'єкта, який прийняв документи та сформував заяву-анкету.

     26. Працiвник територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, уповноваженого суб'єкта сканує iз застосуванням засобiв Реєстру документи до заяви-анкети, якi подаються iноземцем або особою без громадянства.

     27. Прийнятi уповноваженим суб'єктом заява-анкета та сканованi документи (у тому числi отриманi бiометричнi данi, параметри) iз застосуванням засобiв Реєстру автоматично розподiляються та надсилаються до територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, який обслуговує вiдповiдного уповноваженого суб'єкта, що здiйснив прийняття документiв вiд iноземця або особи без громадянства.

     28. Керiвник/заступник керiвника територiального органу ДМС або керiвник його структурного пiдроздiлу, керiвник/заступник керiвника територiального пiдроздiлу ДМС або особа, яка виконує його обов'язки, щодня здiйснюють розподiл прийнятих (у тому числi уповноваженими суб'єктами) заяв-анкет мiж працiвниками, якi виконують функцiї з оформлення посвiдки.

     29. Працiвник територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС не пiзнiше наступного дня пiсля надходження для розгляду документiв, прийнятих уповноваженим суб'єктом, перевiряє повноту поданих iноземцем або особою без громадянства документiв, зазначених у пунктах 32 i 33 цього Порядку, вiдповiднiсть їх оформлення вимогам законодавства.

     30. У разi прийняття рiшення про вiдмову в розглядi документiв, прийнятих уповноваженим суб'єктом, територiальний орган/територiальний пiдроздiл ДМС не пiзнiше наступного робочого дня надсилає уповноваженому суб'єкту письмове повiдомлення про вiдмову в їх розглядi iз зазначенням пiдстав вiдмови з метою його подальшого вручення iноземцевi або особi без громадянства.

     31. У разi коли пiд час приймання документiв виявлено, що посвiдка, яку подано уповноваженому суб'єкту для обмiну, визнана недiйсною вiдповiдно до пункту 72 цього Порядку, територiальний орган/територiальний пiдроздiл ДМС iнформує iноземця або особу без громадянства про вилучення посвiдки.

     У разi надходження вiд територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС повiдомлення про необхiднiсть вилучення посвiдки працiвник уповноваженого суб'єкта вилучає її, про що складає акт.

     Заява-анкета, вилучена посвiдка та акт про її вилучення передаються на пiдставi акта приймання-передачi до територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, який прийняв вiдповiдне рiшення.

Подання документiв для оформлення посвiдки та їх розгляд

     32. Для оформлення посвiдки iноземець або особа без громадянства подають:

     1) паспортний документ iноземця або документ, що посвiдчує особу без громадянства, з вiзою типу D, якщо iнше не передбачено законодавством i мiжнародними договорами України, крiм випадкiв, установлених абзацом сьомим цього пункту;

(пiдпункт 1 пункту 32 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120)

     2) документ, що посвiдчує особу законного представника, та документ, що пiдтверджує повноваження особи як законного представника, у разi подання документiв законним представником;

     3) переклад на українську мову сторiнки паспортного документа iноземця або документа, що посвiдчує особу без громадянства, з особистими даними, засвiдчений у встановленому законодавством порядку;

     4) копiю рiшення про надання дозволу на iммiграцiю;

     5) документ, що пiдтверджує сплату адмiнiстративного збору, або документ про звiльнення вiд його сплати.

     Iноземцi та особи без громадянства, якi зазначенi в частинi двадцятiй статтi 4 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства", за умови отримання ними одного з документiв, зазначених у частинi сiмнадцятiй статтi 5 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства", та мають дозвiл на iммiграцiю в Україну, для оформлення посвiдки можуть подавати паспортний документ, строк дiї якого закiнчився чи який пiдлягає обмiну, у разi, коли за отриманням нового документа особа зобов'язана звернутися до органiв державної влади країни громадянської належностi або країни попереднього постiйного проживання, якщо така країна вчинила акт агресiї проти України або не визнає територiальну цiлiснiсть та суверенiтет України, або вiдмовляється визнавати протиправнiсть посягань на територiальну цiлiснiсть та суверенiтет України, зокрема, голосувала проти Резолюцiї Генеральної Асамблеї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй "Про територiальну цiлiснiсть України" вiд 27 березня 2014р. N 68/262.

(пункт 32 доповнено новим абзацом сьомим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120, у зв'язку з цим абзаци сьомий - дев'ятий вважати вiдповiдно абзацами восьмим - десятим)

     Iноземець або особа без громадянства пiд час подання документiв для оформлення посвiдки пред'являють працiвниковi територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, уповноваженого суб'єкта оригiнали документiв, зазначених у пiдпунктах 1, 2 i 5 цього пункту.

     До заяви-анкети додаються оригiнали документа, зазначеного у пiдпунктi 3 цього пункту, i документа, що пiдтверджує сплату адмiнiстративного збору, та копiї документiв, зазначених у пiдпунктах 1, 2 i 4 цього пункту, та документа про звiльнення вiд сплати адмiнiстративного збору, засвiдченi працiвником територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, уповноваженого суб'єкта шляхом проставлення вiдмiтки "Згiдно з оригiналом" та пiдпису iз зазначенням його посади, прiзвища, iнiцiалiв та дати.

     Оригiнали документiв, зазначених у пiдпунктах 1 i 2 цього пункту, та документа про звiльнення вiд сплати адмiнiстративного збору повертаються iноземцевi або особi без громадянства.

     Замiсть документiв, зазначених в абзацах другому, четвертому та шостому цього пункту, особа, визнана особою без громадянства вiдповiдно до статтi 61 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства", подає рiшення про визнання особою без громадянства, оформлене в установленому порядку.

(пункт 32 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.03.2021р. N 317)

     33. Для оформлення посвiдки iноземцям або особам без громадянства, зазначеним в абзацах другому, третьому та п'ятому пункту 4 роздiлу V "Прикiнцевi положення" Закону України "Про iммiграцiю", замiсть документа, зазначеного у пiдпунктi 4 пункту 32 цього Порядку, подаються такi документи:

     1) iноземцями або особами без громадянства, якi прибули в Україну на постiйне проживання до набрання чинностi Законом України "Про iммiграцiю" та мають у паспортi громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року вiдмiтку про прописку або отримали посвiдку в Українi, - оригiнал i копiя паспорта громадянина колишнього СРСР зразка 1974 року з вiдмiткою про прописку або дiйсна посвiдка;

     2) iноземцями або особами без громадянства, якi змушенi були залишити мiсця постiйного проживання в Автономнiй Республiцi Абхазiя Грузiї i прибули в Україну, а також їх повнолiтнiми дiтьми, якi прибули в Україну разом з ними до досягнення повнолiття, - тимчасова довiдка (або довiдка, що пiдтверджує факт прибуття неповнолiтнього разом з батьками), отримана пiсля прибуття в Україну, та документ про пiдтвердження факту проживання в Українi не менш як п'ять рокiв, виданi територiальними органами ДМС;

     3) iноземцями або особами без громадянства, якi прибули в Україну дiтьми-сиротами у зв'язку iз збройними конфлiктами в мiсцях їх постiйного проживання i виховуються або виховувалися у державних дитячих закладах чи дитячих будинках сiмейного типу або над якими встановлено чи було встановлено опiку або пiклування громадян України, - документ, що пiдтверджує виховання в державному дитячому закладi чи дитячому будинку сiмейного типу або встановлення опiки чи пiклування.

     Iноземець або особа без громадянства пiд час подання документiв для оформлення посвiдки пред'являють працiвнику територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, уповноваженого суб'єкта оригiнали документiв, зазначених у пiдпунктах 1 - 3 цього пункту.

     До заяви-анкети додаються копiї документiв, зазначених у пiдпунктах 1 - 3 цього пункту, засвiдченi працiвником територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, уповноваженого суб'єкта шляхом проставлення вiдмiтки "Згiдно з оригiналом" та пiдпису iз зазначенням його посади, прiзвища, iнiцiалiв та дати.

     Оригiнали документiв, зазначених у пiдпунктах 1 - 3 цього пункту, повертаються iноземцевi або особi без громадянства.

     34. Для оформлення посвiдки iноземцям або особам без громадянства, якi до прийняття рiшення про припинення громадянства України постiйно проживали на територiї України i пiсля прийняття такого рiшення залишилися постiйно проживати на її територiї, замiсть документа, зазначеного у пiдпунктi 4 пункту 32 цього Порядку, подається довiдка про припинення громадянства України встановленого зразка, видана територiальним органом/територiальним пiдроздiлом ДМС.

     До заяви-анкети вноситься iнформацiя про те, що особа до прийняття до громадянства України постiйно проживала в Українi на пiдставi дозволу на iммiграцiю, та додається копiя зазначеної довiдки, засвiдчена працiвником територiального органу / територiального пiдроздiлу ДМС, уповноваженого суб'єкта шляхом проставлення вiдмiтки "Згiдно з оригiналом" та пiдпису iз зазначенням його посади, прiзвища, iнiцiалiв та дати.

(абзац другий пункту 34 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120)

     Оригiнал довiдки повертається iноземцевi або особi без громадянства.

     35. У разi коли протягом строку дiї посвiдки в документах, зазначених у пунктах 32 - 34 цього Порядку, змiнилися вiдомостi (зокрема в разi набуття особою громадянства України), такi документи подаються до територiального органу / територiального пiдроздiлу ДМС, який видав посвiдку, протягом 10 днiв з моменту настання змiн з метою внесення до вiдомчої iнформацiйної системи ДМС.

(пункт 35 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120)

     36. Пiсля прийняття до розгляду заяви-анкети та доданих до неї документiв працiвник територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС здiйснює заходи з iдентифiкацiї особи, на iм'я якої оформляється посвiдка, та перевiрку поданих нею документiв.

     37. Iдентифiкацiя особи здiйснюється на пiдставi даних, отриманих з баз даних Реєстру, та вiдомчої iнформацiйної системи ДМС.

     Перевiрка законностi перебування iноземця або особи без громадянства на територiї України здiйснюється з використанням засобiв iнтегрованої мiжвiдомчої iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи щодо контролю осiб, транспортних засобiв та вантажiв, якi перетинають державний кордон, "Аркан" або шляхом надсилання запитiв до Адмiнiстрацiї Держприкордонслужби, вiдповiдь на якi Адмiнiстрацiя Держприкордонслужби надає протягом трьох робочих днiв з дня надходження такого запиту.

     Чиннiсть дозволу на iммiграцiю, копiя якого надана iноземцем або особою без громадянства, перевiряється шляхом вивчення матерiалiв справи про надання такого дозволу.

     Факт постiйного проживання iноземця або особи без громадянства на територiї України до прийняття до громадянства України перевiряється шляхом вивчення матерiалiв її справи про надання дозволу на iммiграцiю.

(пункт 37 доповнено новим абзацом четвертим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120, у зв'язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати вiдповiдно абзацами п'ятим - сьомим)

     У разi коли дозвiл на iммiграцiю виданий одним територiальним органом/територiальним пiдроздiлом ДМС, а документи для оформлення посвiдки поданi до iншого територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС у зв'язку iз змiною iноземцем або особою без громадянства мiсця проживання, чиннiсть дозволу на iммiграцiю перевiряється шляхом надсилання вiдповiдних запитiв до мiсця видачi дозволу, вiдповiдь на якi надається протягом трьох робочих днiв з дня надходження такого запиту.

     У разi необхiдностi пiдтвердження вiдомостей з Державного реєстру актiв цивiльного стану громадян про народження особи та її походження, усиновлення, позбавлення та поновлення батькiвських прав, шлюб, розiрвання шлюбу, змiну iменi, смерть до Мiн'юсту в електроннiй формi захищеними каналами зв'язку надсилаються вiдповiднi запити, вiдповiдь на якi Мiн'юст надає протягом трьох робочих днiв з дня надходження таких запитiв. У разi вiдсутностi можливостi надiслання запитiв у електроннiй формi запити надсилаються у паперовiй формi.

     У разi необхiдностi пiдтвердження iнших вiдомостей про iноземця або особу без громадянства або дiйсностi поданих ними документiв надсилаються запити до вiдповiдних державних органiв або їх територiальних органiв (пiдроздiлiв), якi надають вiдповiдь протягом трьох робочих днiв з дня надходження таких запитiв.

     38. Рiшення про оформлення посвiдки приймається територiальним органом/територiальним пiдроздiлом ДМС за результатами iдентифiкацiї iноземця або особи без громадянства, перевiрки поданих документiв та вiдсутностi пiдстав для вiдмови в її видачi.

     39. Пiсля прийняття рiшення про оформлення посвiдки або вiдмову в її оформленнi матерiали долучаються до матерiалiв справи про надання дозволу на iммiграцiю та зберiгаються разом з ними. У разi коли дозвiл на iммiграцiю видавався одним територiальним органом / територiальним пiдроздiлом ДМС, а рiшення про оформлення посвiдки у зв'язку iз змiною iноземцем або особою без громадянства мiсця проживання приймалося iншим територiальним органом / територiальним пiдроздiлом ДМС, матерiали формуються в окрему справу та зберiгаються в архiвi протягом 75 рокiв. При цьому iнформацiя про оформлення посвiдки надсилається до територiального органу / територiального пiдроздiлу ДМС, яким видавався дозвiл на iммiграцiю.

(пункт 35 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120)

Подання документiв для оформлення у зв'язку iз втратою або викраденням, обмiну посвiдки та їх розгляд

     40. Для оформлення у зв'язку iз втратою або викраденням посвiдки, її обмiну iноземець або особа без громадянства подають такi документи:

     1) посвiдку, що пiдлягає обмiну (крiм випадкiв втрати та викрадення);

     2) паспортний документ iноземця або документ, що посвiдчує особу без громадянства, крiм випадкiв, установлених абзацом восьмим цього пункту;

(пiдпункт 2 пункту 40 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120)

     3) переклад на українську мову сторiнки паспортного документа iноземця або документа, що посвiдчує особу без громадянства, з особистими даними, засвiдчений у встановленому законодавством порядку;

     4) документи, що пiдтверджують обставини чи юридичнi факти, вiдповiдно до яких посвiдка пiдлягає обмiну (крiм випадкiв, передбачених пiдпунктами 3 - 5 пункту 7 цього Порядку), документи, виданi компетентними органами iноземних держав, мають бути легалiзованими в установленому порядку, якщо iнше не передбачено мiжнародними договорами України;

(пiдпункт 4 пункту 40 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120)

     5) документ, що посвiдчує особу законного представника, та документ, що пiдтверджує повноваження особи як законного представника, у разi подання документiв законним представником;

     6) документ, що пiдтверджує сплату адмiнiстративного збору, або документ про звiльнення вiд його сплати.

     Iноземцi та особи без громадянства, якi зазначенi в частинi двадцятiй статтi 4 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства", за умови отримання ними одного з документiв, зазначених у частинi сiмнадцятiй статтi 5 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства", та мають дозвiл на iммiграцiю в Україну, для обмiну посвiдки в установленому порядку можуть подавати паспортний документ, строк дiї якого закiнчився чи який пiдлягає обмiну, у разi, коли за отриманням нового документа особа зобов'язана звернутися до органiв державної влади країни громадянської належностi або країни попереднього постiйного проживання, якщо така країна вчинила акт агресiї проти України або не визнає територiальну цiлiснiсть та суверенiтет України, або вiдмовляється визнавати протиправнiсть посягань на територiальну цiлiснiсть та суверенiтет України, зокрема, голосувала проти Резолюцiї Генеральної Асамблеї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй "Про територiальну цiлiснiсть України" вiд 27 березня 2014р. N 68/262.

(пункт 40 доповнено новим абзацом восьмим згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120, у зв'язку з цим абзаци восьмий - десятий вважати вiдповiдно абзацами дев'ятим - одинадцятим)

     Iноземець або особа без громадянства пiд час подання документiв пред'являють працiвниковi територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, уповноваженого суб'єкта оригiнали документiв, зазначених у пiдпунктах 1, 2, 4 - 6 цього пункту.

     До заяви-анкети додаються оригiнали документа, зазначеного у пiдпунктi 3 цього пункту, i документа, що пiдтверджує сплату адмiнiстративного збору, та копiї документiв, зазначених у пiдпунктах 1, 2, 4 i 5 цього пункту, та документа про звiльнення вiд сплати адмiнiстративного збору, засвiдченi працiвником територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, уповноваженого суб'єкта шляхом проставлення вiдмiтки "Згiдно з оригiналом" та пiдпису iз зазначенням його посади, прiзвища, iнiцiалiв та дати.

     Оригiнали документiв, зазначених у пiдпунктах 1, 2, 4 i 5 цього пункту, та документа про звiльнення вiд сплати адмiнiстративного збору повертаються iноземцевi або особi без громадянства.

     41. У разi коли обмiн посвiдки здiйснюється у зв'язку iз закiнченням строку її дiї або оформленням нової посвiдки в разi втрати або викрадення, додатково подаються документи, зазначенi у пiдпунктi 4 пункту 32, пунктах 33 i 34 цього Порядку.

(абзац перший пункту 41 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120)

     У разi неможливостi подати такi документи у зв'язку з їх втратою або видачею на тимчасово окупованiй територiї України, iноземцем або особою без громадянства додатково подаються документи, якi згiдно iз Законом України "Про iммiграцiю" пiдтверджують пiдстави для отримання дозволу на iммiграцiю (посвiдки на постiйне проживання), та їх копiї.

(пункт 41 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120)

     42. Працiвник територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, на якого згiдно з його службовими обов'язками покладаються функцiї з оформлення посвiдки, вчиняє дiї, передбаченi пунктами 36 i 37 цього Порядку, i приймає до розгляду заяву-анкету та доданi до неї документи.

     Пошук у Реєстрi iнформацiї щодо особи здiйснюється за поданими персональними даними (у тому числi тими, що змiнилися).

     У разi коли обмiн посвiдки здiйснюється на пiдставi документа, зазначеного в пiдпунктi 4 пункту 40 цього Порядку, що пiдтверджує змiну персональних даних iноземця або особи без громадянства, зокрема змiну порядку написання слiв у повному iменi, змiну лiтер у складових частинах повного iменi, збiльшення або зменшення кiлькостi складових слiв повного iменi, змiну дати народження, за умови встановлення тотожностi особи за фотозображенням проводяться додатковi перевiрки актуальних i попереднiх персональних даних iноземця або особи без громадянства за автоматизованими iнформацiйними та довiдковими системами, реєстрами та базами МВС, Нацiональної полiцiї, Iнтерполу.

(пункт 42 доповнено новим абзацом третiм згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120, у зв'язку з цим абзац третiй вважати абзацом четвертим)

     До запровадження органами реєстрацiї внесення до Реєстру вiдомостей про мiсце проживання особи в установленому законодавством порядку вiдомостi про реєстрацiю мiсця проживання, якi подаються iноземцем або особою без громадянства, перевiряються за даними облiку територiального органу ДМС.

     43. Рiшення про оформлення, обмiн посвiдки приймається територiальним органом/територiальним пiдроздiлом ДМС за результатами iдентифiкацiї iноземця або особи без громадянства, перевiрки поданих ними документiв та у разi вiдсутностi пiдстав для вiдмови в її оформленнi.

     44. Якщо втрачена або викрадена посвiдка чи посвiдка, що пiдлягає обмiну, була видана територiальним органом/територiальним пiдроздiлом ДМС, до якого подано заяву-анкету про оформлення, обмiн посвiдки, працiвник територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС порiвнює данi iноземця або особи без громадянства та їх фотозображення з даними, наведеними в заявi-анкетi про оформлення втраченої або викраденої посвiдки чи посвiдки, що пiдлягає обмiну, та даними вiдомчої iнформацiйної системи ДМС i сканує її iз застосуванням засобiв Реєстру до вiдомчої iнформацiйної системи ДМС.

     У разi коли втрачена або викрадена посвiдка чи посвiдка, що пiдлягає обмiну, була видана iншим територiальним органом/територiальним пiдроздiлом ДМС, для пiдтвердження видачi не пiзнiше наступного дня пiсля прийняття до розгляду заяви-анкети до такого територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС надсилається запит.

     45. Перевiрка за запитом проводиться протягом трьох робочих днiв пiсля його надходження. Пiд час перевiрки вiдомостi, зазначенi в запитi, та фотозображення порiвнюються з даними, наведеними в заявi-анкетi про оформлення втраченої або викраденої посвiдки чи посвiдки, що пiдлягає обмiну, та фотозображенням, що мiститься в нiй. У графi "Службовi вiдмiтки" заяви-анкети про оформлення посвiдки проставляється вiдмiтка про дату надходження запиту та зазначаються найменування територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, який здiйснює оформлення у зв'язку iз втратою або викраденням, обмiн посвiдки, i пiдстави обмiну.

     За результатами перевiрки надається вiдповiдь територiальному органу/територiальному пiдроздiлу ДМС, який надiслав запит, а заява-анкета про оформлення втраченої або викраденої посвiдки чи посвiдки, що пiдлягає обмiну, сканується до вiдомчої iнформацiйної системи ДМС.

     У разi коли пiд час порiвняння фотозображень не встановлено тотожнiсть зображеної на них особи або виявлено невiдповiднiсть вiдомостей, зазначених у запитi, даним, наведеним у заявi-анкетi про оформлення втраченої або викраденої посвiдки чи посвiдки, що пiдлягає обмiну, про це повiдомляється територiальному органу/територiальному пiдроздiлу ДМС, який надiслав запит, для вжиття додаткових заходiв з iдентифiкацiї iноземця або особи без громадянства i з'ясування обставин виникнення розбiжностей.

     46. Пiсля проведення перевiрок, пiдтвердження факту оформлення та видачi посвiдки, iдентифiкацiї iноземця або особи без громадянства керiвник територiального органу / територiального пiдроздiлу ДМС або уповноважена ним посадова особа приймає рiшення про оформлення посвiдки або про вiдмову в її оформленнi.

(пункт 46 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120)

Персоналiзацiя посвiдки та органiзацiя її видачi

     47. Пiсля прийняття рiшення про оформлення посвiдки (у тому числi замiсть втраченої або викраденої), її обмiн зазначенi в заявi-анкетi вiдомостi (персональнi данi) передаються до Головного обчислювального центру Реєстру захищеними каналами зв'язку з обов'язковим дотриманням вимог до обробки персональних даних у порядку, встановленому законодавством.

     48. Головний обчислювальний центр Реєстру здiйснює автоматизовану перевiрку, накопичення та збереження даних, отриманих вiд територiальних органiв/територiальних пiдроздiлiв ДМС, установлює їх унiкальнiсть, формує набори даних для виготовлення посвiдки та передає їх до Центру.

     49. Центр здiйснює персоналiзацiю бланка посвiдки, вносить до безконтактного електронного носiя iнформацiю, що мiститься на сторiнцi даних посвiдки, бiометричнi данi (параметри) особи, додаткову змiнну iнформацiю.

     50. Персоналiзованi Центром бланки посвiдки надсилаються територiальному органу/територiальному пiдроздiлу ДМС в порядку, встановленому законодавством.

     51. Працiвник територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС iз застосуванням засобiв Реєстру вносить до вiдомчої iнформацiйної системи ДМС вiдомостi про дату надходження персоналiзованого бланка посвiдки, до заяви-анкети - вiдомостi про номер i дату оформлення посвiдки.

     52. Працiвник територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС вiзуально звiряє iнформацiю, внесену до персоналiзованого бланка посвiдки, з вiдомостями, що мiстяться у заявi-анкетi, вiдомчiй iнформацiйнiй системi ДМС, та здiйснює iз застосуванням засобiв Реєстру зчитування вiдомостей з безконтактного електронного носiя. У разi виявлення помилки/браку персоналiзований бланк посвiдки надсилається до ДМС для пiдтвердження такої помилки/браку та визначення порядку вiдшкодування вартостi персоналiзованого бланка посвiдки.

     53. Матерiально вiдповiдальна особа територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС на пiдставi акта приймання-передачi передає матерiально вiдповiдальнiй особi уповноваженого суб'єкта персоналiзованi бланки посвiдки.

Видача посвiдки

     54. Видача iноземцевi або особi без громадянства посвiдки здiйснюється територiальним органом/територiальним пiдроздiлом ДМС, уповноваженим суб'єктом, який прийняв документи для її оформлення (у тому числi замiсть втраченої або викраденої), обмiну, пiсля пред'явлення паспортного документа iноземця або документа, що посвiдчує особу без громадянства, в якому на останнiй вiльнiй сторiнцi проставляється вiдмiтка про отримання посвiдки, зразок якої встановлюється МВС.

     У разi оформлення нового паспортного документа iноземця або документа, що посвiдчує особу без громадянства (у зв'язку з втратою, закiнченням строку дiї попереднього тощо) iноземець або особа без громадянства звертаються до територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС за мiсцем проживання та подають документи, передбаченi пiдпунктами 1 i 3 пункту 40 цього Порядку, для проставлення вiдмiтки про отримання посвiдки до нового паспортного документа iноземця або документа, що посвiдчує особу без громадянства. Вiдмiтка проставляється в день звернення.

     55. У разi отримання посвiдки законним представником вiн подає документ, що посвiдчує його особу.

     56. Для отримання нової посвiдки iноземець або особа без громадянства здають посвiдку, що подавалася для обмiну у випадку, зазначеному у пунктi 19 цього Порядку.

     57. Пiд час видачi посвiдки проводиться процедура верифiкацiї. Iноземець або особа без громадянства вiзуально перевiряють персональнi данi, внесенi до посвiдки.

     58. До заяви-анкети вносяться:

     1) вiдомостi про те, що iноземець або особа без громадянства здали посвiдку, iз зазначенням реквiзитiв посвiдки (крiм випадку, зазначеного в пунктi 6 цього Порядку);

     2) пiдпис iноземця або особи без громадянства iз зазначенням дати отримання посвiдки. Якщо iноземець або особа без громадянства через фiзичнi вади не можуть пiдтвердити власним пiдписом факт отримання посвiдки, працiвник територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, уповноваженого суб'єкта робить вiдмiтку про її отримання, зазначає дату видачi посвiдки та засвiдчує факт видачi власним пiдписом;

     3) прiзвище та iнiцiали, власний пiдпис (iз зазначенням дати) працiвника територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, уповноваженого суб'єкта, на якого згiдно з його службовими обов'язками покладено функцiї з видачi посвiдки.

     59. У разi коли видача посвiдки здiйснюється уповноваженим суб'єктом, заява-анкета та доданi до неї документи не пiзнiше наступного робочого дня пiсля дня видачi посвiдки передаються територiальному органу/територiальному пiдроздiлу ДМС, який її оформив.

     591. Iноземець або особа без громадянства, якi отримали посвiдку вперше чи мають посвiдку, зобов'язанi зареєструвати своє мiсце проживання в порядку, установленому Законом України "Про свободу пересування та вiльний вибiр мiсця проживання в Українi".

(Порядок доповнено пунктом 591 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120)

     60. У разi неотримання iноземцем або особою без громадянства посвiдки протягом одного мiсяця з дня її надходження до уповноваженого суб'єкта посвiдка разом iз заявою-анкетою та доданими до неї документами повертаються на пiдставi акта приймання-передачi вiдповiдному територiальному органу/територiальному пiдроздiлу ДМС для зберiгання.

     Якщо iноземець або особа без громадянства не отримали посвiдку протягом шести мiсяцiв з дня її оформлення, вона знищується вiдповiдно до пункту 75 цього Порядку.

     61. Вiдомостi, внесенi до заяви-анкети, та доданi до неї сканованi документи, результати перевiрок зберiгаються в електронному виглядi у вiдомчiй iнформацiйнiй системi ДМС.

Пiдстави для вiдмови в оформленнi та видачi посвiдки

     62. Територiальний орган/територiальний пiдроздiл ДМС вiдмовляє iноземцю або особi без громадянства в оформленнi або видачi посвiдки, у разi, коли:

     1) iноземець або особа без громадянства мають посвiдку чи посвiдку на тимчасове проживання (крiм випадкiв обмiну посвiдки або оформлення посвiдки iноземцю або особi без громадянства, якi тимчасово проживали на територiї України на пiдставi посвiдки на тимчасове проживання), посвiдчення бiженця чи посвiдчення особи, якiй надано додатковий захист, якi є дiйсними на день звернення;

     2) iноземець або особа без громадянства перебувають на територiї України з порушенням встановленого строку перебування або щодо них дiє невиконане рiшення уповноваженого державного органу про примусове повернення, примусове видворення або заборону в'їзду;

     3) данi, отриманi з баз даних Реєстру, картотек, не пiдтверджують надану iноземцем або особою без громадянства iнформацiю;

     4) встановлено належнiсть особи до громадянства України;

     5) за видачею посвiдки звернувся законний представник, який не має документально пiдтверджених повноважень для її отримання;

     6) iноземцем або особою без громадянства подано не в повному обсязi або з порушенням строкiв, визначених пунктами 17 - 19 цього Порядку, документи та iнформацiю, необхiднi для оформлення i видачi посвiдки;

(пiдпункт 6 пункту 62 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120)

     7) отримано вiд Нацiональної полiцiї, СБУ, iншого державного органу iнформацiю про те, що дiї iноземця та особи без громадянства загрожують нацiональнiй безпецi, громадському порядку, здоров'ю, захисту прав i законних iнтересiв громадян України та iнших осiб, що проживають в Українi, чи iноземець або особа без громадянства вчинили злочин проти миру, воєнний злочин або злочин проти людяностi, як їх визначено в мiжнародному правi, або розшукуються у зв'язку iз вчиненням дiяння, що вiдповiдно до законiв України визнається тяжким злочином;

(пiдпункт 7 пункту 62 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120)

     8) паспортний документ iноземця або документ, що посвiдчує особу без громадянства, пiдроблений, зiпсований або не вiдповiдає встановленому зразку чи належить iншiй особi або строк його дiї закiнчився;

     9) встановлено факт подання iноземцем або особою без громадянства завiдомо неправдивих вiдомостей, пiдроблених документiв або встановлено факт скасування наданого їм дозволу на iммiграцiю;

     10) виявлено факти невиконання iноземцем або особою без громадянства рiшення суду чи державних органiв, уповноважених накладати адмiнiстративнi стягнення, або вони мають iншi майновi зобов'язання перед державою, фiзичними або юридичними особами, включаючи тi, що пов'язанi з попереднiм видворенням за межi України, у тому числi пiсля закiнчення строку заборони подальшого в'їзду в Україну;

     11) в iнших випадках, передбачених законом.

     63. Копiя рiшення про вiдмову в оформленнi чи видачi посвiдки iз зазначенням причин вiдмови не пiзнiше нiж через п'ять робочих днiв з дня його прийняття видається iноземцевi або особi без громадянства пiд розписку чи надсилається рекомендованим листом такiй особi i приймаючiй сторонi.

     У разi подання заяви-анкети через уповноваженого суб'єкта територiальний орган/територiальний пiдроздiл ДМС надсилає письмове повiдомлення про прийняте рiшення до уповноваженого суб'єкта для подальшого його вручення iноземцевi або особi без громадянства.

     Iноземець або особа без громадянства мають право повторно звернутися до територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, уповноваженого суб'єкта в разi змiни або усунення обставин, у зв'язку з якими їм було вiдмовлено в оформленнi чи видачi посвiдки, за умови дотримання строкiв, визначених пунктом 17 цього Порядку.

Пiдстави для скасування посвiдки

     64. Посвiдка скасовується територiальним органом/територiальним пiдроздiлом ДМС, який її видав, у разi:

     1) скасування дозволу на iммiграцiю в Україну вiдповiдно до статтi 12 Закону України "Про iммiграцiю";

     2) отримання даних з баз даних Реєстру, вiдповiдних автоматизованих iнформацiйних i довiдкових систем, реєстрiв та баз iнших державних органiв або iнформацiї вiд Нацiональної полiцiї, СБУ, iншого державного органу, який у межах наданих йому повноважень забезпечує дотримання вимог законодавства про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства, iнформацiї про те, що посвiдку видано на пiдставi неправдивих вiдомостей, пiдроблених чи недiйсних документiв;

(пiдпункт 2 пункту 64 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120)

     3) в iнших випадках, передбачених законом.

     65. Рiшення про скасування посвiдки приймається керiвником територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС чи його заступником протягом п'яти робочих днiв з дня надходження вiдомостей, якi є пiдставою для її скасування.

     66. Копiя рiшення про скасування посвiдки видається територiальним органом/територiальним пiдроздiлом ДМС, який прийняв таке рiшення, iноземцевi або особi без громадянства пiд розписку або надсилається їм рекомендованим листом не пiзнiше нiж через п'ять робочих днiв з дня його прийняття.

     67. Територiальний орган/територiальний пiдроздiл ДМС протягом п'яти робочих днiв з дня прийняття рiшення про скасування посвiдки iнформує про це ДМС та Адмiнiстрацiю Держприкордонслужби.

Вилучення, повернення державi, визнання недiйсною та знищення посвiдки

     68. Iноземець або особа без громадянства, стосовно яких прийнято рiшення про скасування посвiдки, у випадку, зазначеному в пiдпунктi 1 пункту 64 цього Порядку, повиннi зняти з реєстрацiї мiсце проживання, здати посвiдку та виїхати за межi України в мiсячний строк з дня отримання рiшення про скасування дозволу на iммiграцiю.

     69. Iноземець або особа без громадянства, стосовно яких прийнято рiшення про скасування посвiдки на пiдставi пiдпункту 2 пункту 64 цього Порядку, яке не призвело до скасування дозволу на iммiграцiю, повиннi зняти з реєстрацiї мiсце проживання, здати посвiдку та з урахуванням вимог, визначених пунктами 17 i 18 цього Порядку, можуть звернутися за оформленням нової посвiдки вiдповiдно до пунктiв 32 - 34 цього Порядку.

     70. Про втрату або викрадення посвiдки на територiї України iноземець або особа без громадянства чи їх законнi представники зобов'язанi негайно повiдомити територiальному органу/територiальному пiдроздiлу ДМС за мiсцем її оформлення, а в разi викрадення - також органу Нацiональної полiцiї.

     71. Якщо iноземець або особа без громадянства чи їх законнi представники, якi заявили про втрату або викрадення посвiдки та подали документи для оформлення нової посвiдки, знайшли її, вони зобов'язанi протягом доби повернути знайдену посвiдку територiальному органу/територiальному пiдроздiлу ДМС.

     72. Посвiдка вилучається, визнається недiйсною та знищується у разi:

     1) коли вона пiдлягає обмiну у зв'язку iз змiною iнформацiї, внесеної до посвiдки (крiм додаткової змiнної iнформацiї);

     2) виявлення помилки в iнформацiї, внесенiй до посвiдки;

     3) непридатностi посвiдки для подальшого використання;

     4) скасування посвiдки;

     5) коли вона заявлена як втрачена або викрадена;

(пiдпункт 5 пункту 72 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120)

     6) смертi особи, якiй видано посвiдку;

     7) закiнчення строку її дiї або прийняття рiшення про обмiн такої посвiдки до закiнчення строку її дiї;

     8) оформлення посвiдки з порушенням вимог законодавства;

     9) неотримання посвiдки iноземцем або особою без громадянства протягом шести мiсяцiв;

     10) коли iноземець або особа без громадянства не звернулися для її обмiну у строки, визначенi пунктом 18 цього Порядку.

(пункт 72 доповнено пiдпунктом 10 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120)

     73. У разi коли рiшення про оформлення посвiдки прийнято з порушенням вимог законодавства, керiвник вiдповiдного територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, керiвник структурного пiдроздiлу апарату ДМС проводить службову перевiрку.

     За результатами перевiрки складається висновок у двох примiрниках, який пiдписується працiвником, що провiв перевiрку, та його безпосереднiм керiвником i погоджується керiвником територiального органу ДМС, керiвником структурного пiдроздiлу апарату ДМС.

     На пiдставi висновку посвiдки, виданi з порушенням вимог законодавства, визнаються недiйсними за наказом ДМС.

     Повiдомлення про визнання наказом ДМС посвiдки недiйсною видається територiальним органом ДМС, визначеним у наказi ДМС, iноземцевi або особi без громадянства пiд розписку чи надсилається їм рекомендованим листом не пiзнiше нiж через п'ять робочих днiв з дня його отримання вiд ДМС.

(пункт 73 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120)

     Iноземець або особа без громадянства, щодо яких прийнято рiшення про визнання посвiдки недiйсною, повиннi зняти з реєстрацiї мiсце проживання, здати посвiдку та в разi вiдсутностi пiдстав для подальшого тимчасового перебування на територiї України на законних пiдставах зобов'язанi виїхати за межi України в семиденний строк з дня отримання повiдомлення про це.

(пункт 73 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120)

     74. Недiйсна посвiдка, подана або виявлена у пунктi пропуску через державний кордон, вилучається посадовою особою Держприкордонслужби та протягом 10 робочих днiв повертається для знищення до територiального органу / територiального пiдроздiлу ДМС за мiсцем її видачi.

(пункт 74 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120)

     75. Посвiдки знищуються територiальним органом/територiальним пiдроздiлом ДМС, який їх видав.

     Посвiдки, визнанi недiйсними вiдповiдно до наказу ДМС, знищуються територiальним органом, визначеним у наказi.

     76. Знищення недiйсних посвiдок здiйснюється не рiдше одного разу на мiсяць комiсiєю у складi не менше трьох посадових осiб територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС. Комiсiя складає акт про знищення недiйсних посвiдок у трьох примiрниках.

     77. Територiальний орган/територiальний пiдроздiл ДМС, структурний пiдроздiл ДМС iз застосуванням засобiв Реєстру вносить до бази даних Реєстру iнформацiю про факт подання iноземцем або особою без громадянства заяви про втрату/викрадення посвiдки, скасування, вилучення, визнання недiйсною та знищення посвiдки.

Оскарження та перегляд рiшень про вiдмову в оформленнi, обмiнi та видачi посвiдки, про її скасування

     78. Рiшення про вiдмову в оформленнi, обмiнi та видачi посвiдки, про її скасування може бути оскаржено iноземцем або особою без громадянства в адмiнiстративному порядку або до суду в установленому порядку.

     79. ДМС, територiальний орган ДМС мають право переглянути рiшення, прийняте вiдповiдно територiальним органом/територiальним пiдроздiлом ДМС, за наявностi пiдстав зобов'язати їх вiдмiнити попереднє рiшення про вiдмову в оформленнi, обмiнi та видачi посвiдки, про її скасування i прийняти нове рiшення на пiдставi ранiше поданих документiв.

     80. Iнформацiя про результати розгляду скарги доводиться до вiдома iноземця або особи без громадянства в установлений законодавством строк.

Здiйснення контролю за виконанням вимог цього Порядку

     81. Контроль за виконанням працiвниками територiальних пiдроздiлiв ДМС вимог цього Порядку здiйснюється їх безпосереднiми керiвниками, а також працiвниками територiальних органiв ДМС, вiдповiдальними за органiзацiю вiдповiдної роботи.

     82. Контроль за виконанням працiвниками уповноважених суб'єктiв вимог цього Порядку здiйснюється безпосередньо їх керiвниками.

     83. Перiодичнiсть здiйснення контролю за виконанням вимог цього Порядку працiвниками територiальних пiдроздiлiв ДМС визначається керiвниками територiальних органiв ДМС.

     84. Контроль за дiяльнiстю територiальних органiв/територiальних пiдроздiлiв ДМС щодо дотримання вимог цього Порядку органiзовує та здiйснює ДМС.

Дотримання вимог законодавства пiд час прийому заяв-анкет, оформлення та видачi посвiдки

     85. Керiвники територiальних органiв/територiальних пiдроздiлiв ДМС, уповноважених суб'єктiв органiзовують роботу з оформлення посвiдки (у тому числi замiсть втраченої або викраденої), її обмiну, видачi та облiку, визначають посадовi обов'язки працiвникiв та здiйснюють контроль за їх виконанням, забезпечують навчання працiвникiв та вiдповiдають за дотримання ними вимог законодавства пiд час прийому заяв-анкет, оформлення та видачi посвiдки.

     86. Працiвник територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, уповноваженого суб'єкта, вiдповiдальний за прийняття документiв, фотокарток, оформлення заяви-анкети та отримання бiометричних даних, параметрiв iноземця або особи без громадянства, забезпечує перевiрку поданих документiв, виявлення фактiв їх недiйсностi, вiдповiдностi вимогам, установленим законодавством, дотримання строкiв та порядку прийому документiв, достовiрнiсть та правильнiсть внесених до заяви-анкети вiдомостей i сканованих документiв, збереження отриманих вiд iноземця або особи без громадянства документiв.

     Працiвник територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, уповноваженого суб'єкта, вiдповiдальний за розгляд заяви-анкети для оформлення посвiдки (у тому числi замiсть втраченої або викраденої), її обмiну, iдентифiкацiю iноземця або особи без громадянства та прийняття рiшення про оформлення посвiдки, забезпечує дотримання вимог законодавства пiд час прийняття рiшення про її оформлення.

     Працiвник територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, уповноваженого суб'єкта, вiдповiдальний за видачу посвiдки, забезпечує дотримання порядку видачi посвiдки, строкiв зберiгання та повернення заяви-анкети разом з доданими до неї документами (у тому числi посвiдки).

     87. Працiвник територiального органу / територiального пiдроздiлу ДМС, вiдповiдальний за ведення картотеки територiального органу / територiального пiдроздiлу ДМС, забезпечує надання достовiрної iнформацiї про оформлення та видачу посвiдки, внесення її до вiдомчої iнформацiйної системи ДМС iз застосуванням засобiв Реєстру або надсилання iнформацiї в електроннiй формi шляхом заповнення електронної форми запиту-вiдповiдi.

(пункт 87 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120)

     88. Обов'язки працiвникiв територiальних органiв/територiальних пiдроздiлiв ДМС, уповноважених суб'єктiв щодо виконання вимог цього Порядку визначаються в їх посадових iнструкцiях.

Заповнення посвiдки

     89. До посвiдки вноситься така iнформацiя:

     1) iм'я особи;

     2) стать;

     3) громадянство;

     4) дата народження;

     5) унiкальний номер запису в Реєстрi;

     6) номер документа;

     7) дата видачi документа;

     8) дата закiнчення строку дiї документа;

     9) пiдстава для отримання дозволу на iммiграцiю (код);

     10) найменування територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, що здiйснив оформлення посвiдки (код);

     11) мiсце народження;

     12) вiдцифрований образ обличчя особи;

     13) вiдцифрований пiдпис особи.

     90. У посвiдцi складовi iменi - "прiзвище" та "власне iм'я", а також мiсце народження iноземця або особи без громадянства зазначаються українською мовою та латинськими лiтерами вiдповiдно до написання в паспортному документi iноземця або документi, що посвiдчує особу без громадянства. У разi коли в паспортному документi iноземця або документi, що посвiдчує особу без громадянства, вiдсутнi написання прiзвища, iменi, громадянства англiйською мовою, така особа подає переклад цього документа англiйською мовою, завiрений в установленому порядку.

     Якщо прiзвище не є складовим iменi, вiдповiдне поле не заповнюється.

     91. Найменування полiв для внесення iнформацiї про особу та реквiзитiв у зонi вiзуальної перевiрки посвiдки заповнюються українською та англiйською мовами.

     92. Заповнення даних здiйснюється з дотриманням таких вимог:

Елементи даних Назва поля Заповнення елементiв даних Максимальна кiлькiсть символiв
Назва держави

Назва документа

  УКРАЇНА UKRAINE

ПОСВIДКА НА ПОСТIЙНЕ ПРОЖИВАННЯ PERMANENT RESIDENCE PERMIT

 
Iм'я особи Прiзвище / Surname зазначається прiзвище два рядки по 27
  Iм'я / Name зазначається власне iм'я два рядки по 27
Стать Стать / Sex Ж/F або Ч/M 3
Громадянство Громадянство / Nationality громадянство або громадянства (якщо особа має множинне громадянство) українською мовою зазначаються вiдповiдно до таблицi умовних скорочень назв країн свiту, затвердженої МВС 16
Дата народження Дата народження / Date of birth зазначається дата народження 10
Унiкальний номер запису в Реєстрi Запис N / Record No. зазначається унiкальний номер запису в Реєстрi (без урахування позначки "-") 13
Номер документа Посвiдка N / Permit No. зазначається номер виданої посвiдки 9
Територiальний орган/ територiальний пiдроздiл ДМС, що оформив документ (код) Орган,що видав / Authority зазначається код територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, що оформив посвiдку 4
Дата закiнчення строку дiї документа Дата закiнчення строку дiї / Date of expiry зазначається дата закiнчення строку дiї посвiдки 10
Пiдстава видачi Пiдстава видачi / Basis for issue зазначається пiдстава видачi дозволу на iммiграцiю 6
Дата видачi документа Дата видачi / Date of issue зазначається дата видачi посвiдки 10
Мiсце народження Мiсце народження / Place of birth зазначається мiсце народження особи 42
Вiдцифрований образ обличчя особи   вiдцифрований образ обличчя особи  
Вiдцифрований пiдпис особи   вiдцифрований пiдпис особи  
(пункт 92 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120)

     93. До безконтактного електронного носiя, що мiститься у посвiдцi, вноситься така iнформацiя:

     1) iнформацiя, зазначена в зонi вiзуальної перевiрки посвiдки;

     2) бiометричнi данi, параметри особи (вiдцифрований образ обличчя особи, вiдцифрований пiдпис особи, вiдцифрованi вiдбитки пальцiв рук).

     Iнформацiя вноситься до безконтактного електронного носiя вiдповiдно до рекомендацiй Мiжнародної органiзацiї цивiльної авiацiї (IКAO) Doc 9303.

     94. До посвiдки особи, яка в установленому порядку визнана недiєздатною, вiдцифрований пiдпис не вноситься, а до посвiдки особи з фiзичними вадами - вноситься за її бажанням.

     Пiдпис особи, яка перебуває на тривалому стацiонарному лiкуваннi в закладах МОЗ закритого типу, а також особи, яка не може пересуватися самостiйно у зв'язку з тривалим розладом здоров'я, що пiдтверджується медичним висновком вiдповiдного закладу охорони здоров'я, оформленим в установленому ним порядку, вноситься шляхом сканування iз застосуванням засобiв Реєстру.

     95. Iнформацiя про мiсце проживання iноземця або особи без громадянства зберiгається на безконтактному електронному носiї, що мiститься у посвiдцi, у хронологiчному порядку.

     96. У разi змiни мiсця проживання iноземця або особи без громадянства, якi проживають в Українi, вiдомостi вносяться до бази даних Реєстру територiальним органом/територiальним пiдроздiлом ДМС iз застосуванням засобiв Реєстру в установленому порядку.

     97. Дата народження зазначається таким чином: днi та мiсяцi - двома цифрами (вiд одиницi до дев'яти попереду ставиться нуль), мiж якими ставиться пробiл, роки - чотирма цифрами, яким передує пробiл.

     Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються вiдповiдно "XX" - для дня чи мiсяця, "XXXX" - для року, "XX XX XXXX" - для дня, мiсяця i року.

     98. Жiноча стать зазначається лiтерами "Ж/F", чоловiча - "Ч/M".

     99. У разi коли iноземець має одночасно громадянство (пiдданство) кiлькох держав (множинне громадянство), у графi "Громадянство/Nationality" зазначаються всi громадянства (пiдданства) iноземця через кому в алфавiтному порядку.

(пункт 99 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.11.2019р. N 1120)

     100. Вiдомостi про мiсце народження заповнюються українською мовою, а через скiсну лiнiю - код держави латинськими лiтерами.

     Коди держав зазначаються згiдно з ДСТУ ISO 3166-1:2009 "Коди назв країн свiту".

     101. Код територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, що оформив посвiдку, позначається чотиризначним числом, в якому першi двi цифри означають регiональний код (код Автономної Республiки Крим, областi чи мiста) вiдповiдно до державного класифiкатора ДК 014-97 "Класифiкатор об'єктiв адмiнiстративно-територiального устрою України", а останнi двi цифри - код територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС, що прийняв рiшення про оформлення посвiдки.

     Установлено такi коди регiонiв України:

     Автономна Республiка Крим - 01;

     область:

     Вiнницька - 05;

     Волинська - 07;

     Днiпропетровська - 12;

     Донецька - 14;

     Житомирська - 18;

     Закарпатська - 21;

     Запорiзька - 23;

     Iвано-Франкiвська - 26;

     Київська - 32;

     Кiровоградська - 35;

     Луганська - 44;

     Львiвська - 46;

     Миколаївська - 48;

     Одеська - 51;

     Полтавська - 53;

     Рiвненська - 56;

     Сумська - 59;

     Тернопiльська - 61;

     Харкiвська - 63;

     Херсонська - 65;

     Хмельницька - 68;

     Черкаська - 71;

     Чернiвецька - 73;

     Чернiгiвська - 74

     м. Київ - 80;

     м. Севастополь - 85.

     Коди територiальних органiв/територiальних пiдроздiлiв ДМС встановлюються ДМС.

     102. У графi "Пiдстава видачi/Basis for issue" посвiдки проставляється кодове позначення пiдстави для отримання дозволу на iммiграцiю вiдповiдно до статтi 4 Закону України "Про iммiграцiю", а саме:

     02/01 - дiячi науки i культури, iммiграцiя яких вiдповiдає iнтересам України;

     02/02 - високвалiфiкованi спецiалiсти i робiтники, гостра потреба в яких є вiдчутною для економiки України;

     02/03 - iноземцi або особи без громадянства, якi здiйснили iноземну iнвестицiю в економiку України iноземною конвертованою валютою на суму не менше 100 (ста) тис. доларiв США;

     02/04 - iноземцi або особи без громадянства, якi є повнорiдними братом чи сестрою, дiдом чи бабою, онуком чи онукою громадян України;

     02/05 - iноземцi або особи без громадянства, якi ранiше перебували в громадянствi України;

     02/06 - батьки, чоловiк (дружина) iммiгранта та його неповнолiтнi дiти;

     02/07 - iноземцi або особи без громадянства, якi безперервно прожили на територiї України протягом трьох рокiв з дня надання їм статусу бiженцiв в Українi чи притулку в Українi, а також їх батьки, чоловiки (дружини) та неповнолiтнi дiти, якi проживають разом з ними (застосовується у разi обмiну посвiдки, виданої вiдповiдно до вимог пункту 7 частини другої статтi 4 Закону України "Про iммiграцiю", в редакцiї, що дiяла до набрання чинностi Законом України вiд 16 жовтня 2012 р. N 5453-VI "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства)";

     02/08 - iноземцi або особи без громадянства, якi безперервно проживали на територiї України протягом трьох рокiв з дня встановлення їм статусу особи, яка постраждала вiд торгiвлi людьми;

     02/09 - iноземцi або особи без громадянства, якi прослужили у Збройних Силах три i бiльше рокiв;

     03/01 - один з подружжя, якщо другий з подружжя, з яким вiн перебуває в шлюбi понад два роки, є громадянином України, дiти i батьки громадян України;

     03/02 - iноземцi або особи без громадянства, якi є опiкунами чи пiклувальниками громадян України або перебувають пiд опiкою чи пiклуванням громадян України;

     03/03 - iноземцi або особи без громадянства, якi мають право на набуття громадянства України за територiальним походженням;

     03/04 - iноземцi або особи без громадянства, iммiграцiя яких становить державний iнтерес для України;

     03/05 - закордоннi українцi, подружжя закордонних українцiв, їх дiти в разi їх спiльного в'їзду та перебування на територiї України;

     03/06 - iноземцi або особи без громадянства, якi отримують посвiдку вiдповiдно до роздiлу V "Прикiнцевi положення" Закону України "Про iммiграцiю";

     03/07 - особи, якi отримують посвiдку у випадку, передбаченому частиною шiстнадцятою статтi 4 Закону України "Про правовий статус iноземцiв та осiб без громадянства";

     03/08 - особа, визнана особою без громадянства.

(пункт 102 доповнено абзацом згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.03.2021р. N 317)

     103. Для заповнення значення елемента даних "Унiкальний номер запису в Реєстрi" використовуються цифри вiд нуля до дев'яти (зазначається унiкальний номер запису в базi даних Реєстру).

     104. Елемент iдентифiкацiї (вiдцифрований образ обличчя особи та вiдцифрований пiдпис особи) вноситься на сторiнку даних вiдповiдно до рекомендацiй IKAO Doc 9303.

     Вимоги до вiдцифрованого образу обличчя особи встановлюються МВС.

(пункт 104 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.07.2019р. N 683)

     105. Заповнення машинозчитуваної зони здiйснюється вiдповiдно до вимог законодавства та рекомендацiй IКAO Doc 9303.

     106. Порядок використання безконтактного електронного носiя, який iмплантовано у посвiдку, встановлюється МВС вiдповiдно до мiжнародних стандартiв та рекомендацiй IКАО.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 25 квiтня 2018 р. N 321

ПЕРЕЛIК
постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, що втратили чиннiсть

     1. Абзац другий пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 березня 2012 р. N 251 "Про затвердження Порядку оформлення, виготовлення i видачi посвiдки на постiйне проживання та посвiдки на тимчасове проживання i технiчного опису їх бланкiв та внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26 грудня 2002 р. N 1983" (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 24, ст. 912).

     2. Пункт 2 змiн, що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 березня 2012 р. N 251, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 жовтня 2012 р. N 976 (Офiцiйний вiсник України, 2012 р., N 81, ст. 3270).

     3. Пункт 67 змiн, що вносяться до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 грудня 2013 р. N 955 (Офiцiйний вiсник України, 2014 р., N 4, ст. 101).

     4. Постанова Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 липня 2016 р. N 453 "Про внесення змiн до Порядку оформлення, виготовлення i видачi посвiдки на постiйне проживання та посвiдки на тимчасове проживання" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 60, ст. 2047).

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.