ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

06.06.2018 N 17135/7/99-99-18-03-01-17

 

Митницi ДФС


Про застосування попередньої митної декларацiї типу "ЕА"

     У зв'язку iз запитами митниць ДФС та суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi щодо пропуску через митний кордон України за митними декларацiями типу "ЕА" товарiв, якi пiдлягають державним видам контролю, повiдомляємо таке.

     Cтаттею 4 Митного кодексу України (далi - Кодекс) визначено основнi термiни i поняття, зокрема:

     випуск товарiв - надання органом доходiв i зборiв права на користування та/або розпорядження товарами, щодо яких здiйснюється митне оформлення, вiдповiдно до заявленої мети (пункт 5);

     митне оформлення - виконання митних формальностей, необхiдних для випуску товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення (пункт 23);

     митнi формальностi - сукупнiсть дiй, що пiдлягають виконанню вiдповiдними особами i органами доходiв i зборiв з метою дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи (пункт 29).

     Пунктом 2 статтi 247 Кодексу визначено, що вiдповiдно до мiжнародних договорiв, укладених вiдповiдно до закону, митне оформлення у пунктах пропуску через державний кордон України здiйснюється цiлодобово.

     Вiдповiдно до пункту 3 статтi 247 Кодексу митне оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення здiйснюється в будь-якому органi доходiв i зборiв з пред'явленням їх цьому органу, якщо iнше не передбачено цим Кодексом.

     Згiдно з положеннями частини четвертої статтi 259 Кодексу за рiшенням органу доходiв i зборiв, яким оформлена попередня митна декларацiя, випуск товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiдповiдно до заявленого митного режиму за попередньою митною декларацiєю, яка мiстить всю необхiдну для цього iнформацiю, може бути здiйснено пiсля перемiщення цих товарiв, транспортних засобiв через митний кордон України без пред'явлення їх цьому органу доходiв i зборiв.

     Вiдповiдно до Класифiкатора типiв декларацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011, попереднiй митнiй декларацiї з обсягом даних, необхiдним для випуску товарiв у митний режим, присвоєно лiтерний код "ЕА" (далi - декларацiя типу "ЕА").

     Пiдпунктом 1 пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05 жовтня 2011 року N 1031 "Деякi питання здiйснення державного контролю товарiв, що перемiщуються через митний кордон України" встановлено, що державний контроль товарiв здiйснюється посадовими особами контролюючих органiв у зонах митного контролю на митнiй територiї України (крiм пунктiв пропуску через державний кордон України) у разi, коли в пунктi пропуску такi види контролю зазначеними органами не завершено.

     Таким чином, законодавством не встановлено обмежень щодо завершення представниками вiдповiдних контрольних служб державного контролю у пунктах пропуску при використаннi декларацiї типу "ЕА", а позначення "3" додатка 1 до цiєї постанови не регламентує обов'язковiсть завершення вiдповiдного виду контролю за межами пункту пропуску.

     Крiм того, сама реалiзацiя механiзму застосування декларацiї типу "ЕА" для товарiв, що ввозяться на митну територiю України та пiдлягають державним видам контролю, не можлива без здiйснення державного контролю саме у пунктi пропуску через державний кордон України у повному обсязi, оскiльки у разi прийняття рiшення про випуск товарiв вiдповiдно до заявленого режиму такий товар до митницi оформлення не доставляється.

     Пунктом 20 Порядку iнформацiйного обмiну мiж органами доходiв i зборiв, iншими державними органами та пiдприємствами за принципом "єдиного вiкна" з використанням електронних засобiв передачi iнформацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 травня 2016 року N 364 (далi - Порядок iнформацiйного обмiну), визначено таке:

     у разi завершення у повному обсязi державного санiтарно-епiдемiологiчного, ветеринарно-санiтарного, фiтосанiтарного, екологiчного чи радiологiчного контролю уповноваженими посадовими особами в пунктах пропуску через державний кордон України такi посадовi особи протягом 30 хвилин з моменту завершення контролю вносять з використанням веб-iнтерфейсу до iнформацiйної системи вiдмiтку про його здiйснення, незалежно вiд рiшення пiдприємства про застосування положень цього Порядку.

     Органи доходiв i зборiв у пунктах пропуску через державний кордон України надають уповноваженим посадовим особам доступ до веб-iнтерфейсу.

     Таким чином, пiдтвердженням проведення державних видiв контролю є, зокрема, наявнiсть в iнформацiйнiй системi вiдмiтки про здiйснення цих видiв контролю, сформованої/внесеної вiдповiдно до Порядку iнформацiйного обмiну, на пiдставi якої, серед iншого, приймається рiшення про випуск товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiдповiдно до заявленого митного режиму за декларацiями типу "ЕА" в митницi оформлення такої декларацiї.

     Враховуючи викладене, керiвникам митниць ДФС, якими здiйснюється пропуск через митний кордон України товарiв за декларацiями типу "ЕА", необхiдно забезпечити можливiсть проведення державних видiв контролю контролюючими органами в пунктах пропуску через державний кордон України, в тому числi пiд час застосування Порядку iнформацiйного обмiну.

В.о. Голови М. В. Продан
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.