ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

05.09.2018 N 27482/7/99-99-18-03-01-17

 

Митницям ДФС


Про ввезення радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв

     Згiдно зi статтею 291 Закону України "Про радiочастотний ресурс" (далi - Закон) ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на територiї України у смугах радiочастот загального користування, та їх митне оформлення митницями здiйснюються за вiдсутностi у Реєстрi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України, такого типу радiоелектронних засобiв чи випромiнювальних пристроїв та за наявностi у суб'єкта господарювання, що здiйснює їх ввезення з-за кордону, документа про пiдтвердження вiдповiдностi.

     Керуючись положеннями Закону та Порядку ввезення з-за кордону та реалiзацiї в Українi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв ввезення, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї вiд 13.02.2018 N 78 (зареєстроване в Мiнiстерствi юстицiї України 12.03.2018 за N 282/31734), пiд час здiйснення митного оформлення радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на територiї України у смугах радiочастот загального користування, посадовими особами митниць перевiряється їх вiдсутнiсть у перелiку типiв (видiв) РЕЗ та ВП, заборонених до застосування та ввезення на територiю України, Реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України, а також наявнiсть декларацiї про вiдповiднiсть вимогам Технiчного регламенту радiообладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 травня 2017 року N 355.

     Перелiк типiв (видiв) РЕЗ (ВП), заборонених до застосування та ввезення на територiю України. Реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України, розмiщено на офiцiйному сайтi НКРЗI у рубрицi "Реєстри з питань РЧР" роздiлу "Радiочастотний ресурс" за посиланням: http://nkrzi.gov.ua (лист НКРЗI вiд 14.08.2018 N 01-5436/113, що додається).

     При цьому iнформацiя щодо наявностi товару в Загальному реєстрi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв пiд час митного оформлення не використовується. Вiдомостi за кодом документа 5310 у графi 44 митної декларацiї не зазначаються.

     З огляду на зазначене вище лист Державної фiскальної служби України вiд 29.07.2014 N 632/7/99-99-24-01-10-17 вiдкликається.

     Додаток: на 2 арк. у 1 прим.

В.о. заступника Голови В. КРИВIЦЬКИЙ
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.