ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

29.07.2014 N 632/7/99-99-24-01-10-17

 

Митницi Мiндоходiв


Про ввезення радiоелектронних засобiв та випромiнювальних засобiв

     Державна фiскальна служба у доповнення до листа Мiндоходiв вiд 08.05.2014 N 10602/7/99-99-24-01-10-17 повiдомляє про набрання чинностi змiнами до Закону України вiд 1 червня 2000 року N 1770-III "Про радiочастотний ресурс" (далi - Закон).

     1) Так, згiдно iз статтею 29 Закону пропуск радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення через митний кордон України та їх митне оформлення здiйснюються митними органами за наявностi дозволу на ввезення з-за кордону такого типу радiоелектронних засобiв або випромiнювальних пристроїв та за наявностi у суб'єкта господарювання, що здiйснює їх ввезення з-за кордону, документа про пiдтвердження вiдповiдностi.

     До радiоелектронних засобiв спецiального призначення вiдповiдно до статтi 1 Закону вiдносяться радiоелектроннi засоби, призначенi для здiйснення дiяльностi спецiальних користувачiв вiдповiдно до їх функцiональних обов'язкiв.

     Вiдповiдно до статтi 3 Митного кодексу України при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перемiщуються через митний кордон України, застосовуються виключно норми законiв України та iнших нормативно-правових актiв з питань державної митної справи, чиннi на день прийняття митної декларацiї органом доходiв i зборiв України.

     Так, стаття 29 Закону у новiй редакцiї передбачає, що порядок видачi дозволу на ввезення iз-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     На даний час зазначений порядок Кабiнетом Мiнiстрiв України не затверджено. Про затвердження такого порядку буде повiдомлено додатково.

     Крiм цього, з приводу застосування документа про пiдтвердження вiдповiдностi повiдомляємо, що вiдповiдно до Закону України вiд 17 травня 2001 року N 2406-III "Про пiдтвердження вiдповiдностi" пiдтвердження вiдповiдностi - це видача документа (декларацiя про вiдповiднiсть або сертифiкат вiдповiдностi) на основi рiшення, яке приймається пiсля проведення вiдповiдних (необхiдних) процедур оцiнки вiдповiдностi, що довели виконання встановлених вимог.

     Разом з тим, звертаємо увагу, що Технiчний регламент радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання, затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2009 року N 679, не поширюється на радiообладнання i телекомунiкацiйне кiнцеве (термiнальне) обладнання спецiального призначення, яке використовується виключно в цiлях, пов'язаних iз забезпеченням громадського порядку i безпеки держави.

     2) Також, згiдно iз статтею 291 Закону ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на територiї України у смугах радiочастот загального користування, та їх митне оформлення митними органами здiйснюються за вiдсутностi у Реєстрi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України, такого типу радiоелектронних засобiв чи випромiнювальних пристроїв та за наявностi у суб'єкта господарювання, що здiйснює їх ввезення з-за кордону, документа про пiдтвердження вiдповiдностi.

     Виходячи з положень Закону, при здiйсненнi митного оформлення радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на територiї України у смугах радiочастот загального користування, посадовими особами митниць перевiряється:

     - наявнiсть товару в реєстрi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на територiї України у смугах частот загального користування, шляхом перевiрки iнформацiї на офiцiйному веб-порталi НКРЗI (роздiл "Радiочастотний ресурс/Реєстри з питань РЧР/Реєстр РЕЗ та ВП") про рiшення НКРЗI стосовно внесення до цього реєстру (номер, дата), назву та тип радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, найменування виробника (до укладання угоди про iнформацiйне спiвробiтництво мiж Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї (НКРЗI), та Державною фiскальною службою).

     В графi 44 митної декларацiї при цьому за кодом "5310" перевiряється iнформацiя про наявнiсть рiшення НКРЗI (номер, дата) стосовно внесення радiоелектронного засобу та випромiнювального пристрою до реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на територiї України у смугах частот загального користування;

     - вiдсутнiсть товару в реєстрi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України (в частинi ввезення).

     Довiдково:
     Станом на сьогоднi вiдсутня iнформацiя про радiоелектроннi засоби та випромiнювальнi пристрої, забороненi до ввезення на територiю України, оскiльки реєстр радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України, НКРЗI не створений. Про створення цього реєстру буде повiдомлено додатково;

     - наявнiсть документа про пiдтвердження вiдповiдностi (декларацiї про вiдповiднiсть).

     Перелiк товарiв, якi пiдпадають пiд дiю Технiчного регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 червня 2009 р. N 679, надсилався до митниць листом Держмитслужби вiд 28.12.2012 N 11.1/1.2-16.3/14468-ЕП.

     Зазначений перелiк також використовується при здiйсненнi перевiрки iнформацiї в реєстрi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на територiї України у смугах частот загального користування, та реєстрi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України.

     При цьому звертаємо увагу, що згiдно з пунктом 29 Технiчного регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання оцiнку вiдповiдностi пристроїв проводять призначенi органи (перелiк органiв, погоджених НКРЗI згiдно рiшення вiд 27 грудня 2012 року N 691, додається).

     З огляду на це, в декларацiї про вiдповiднiсть, форма якої наведена в даному Технiчному регламентi, в графi "Сертифiкат, звiт або висновок (за наявностi)" має бути зазначена назва виданого призначеним органом документа, його номер, дата, строк дiї.

     Додаток: на 2 арк.

Заступник Голови А.В. Макаренко

 

Додаток

ПЕРЕЛIК
акредитованих органiв, призначених на виконання робiт з оцiнки вiдповiдностi пристроїв вимогам Технiчному регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання

N з/п Назва, код ЄДРПОУ Мiсцезнаходження, телефон, адреса електронної пошти та веб-сайту Реєстрацiйний номер призначеного органу
1 Орган з оцiнки вiдповiдностi Державного пiдприємства "Український державний центр радiочастот",
код ЄДРПОУ 01181765
просп. Перемоги, 15-й км, м. Київ, 03179
тел. (044)422-81-85,
422-81-87
тел./факс (044) 422-85-41
ел.пошта: oc@ucrf.gov.ua;
http://www.ucrf.gov.ua
UA.TR.052
2 Орган з сертифiкацiї продукцiї Державного пiдприємства "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизацiї, метрологiї, сертифiкацiї та захисту прав споживачiв (ДП "Укрметртестстандарт"),
код ЄДРПОУ 02568182
вул. Метрологiчна, 4, м. Київ, 03680,
тел.: (044) 526-52-29,
факс: (044) 526-42-60,
ел.пошта: ukrcsm@ukrcsm.kiev.ua;
http://www.ukrcsm.kiev.ua
UA.TR.001
3 Орган з оцiнки вiдповiдностi Державного пiдприємства "Випробувальний центр "Омега",
код ЄДРПОУ 14307802
вул. Вакуленчука, 29, м. Севастополь, 99053,
тел. (0692) 53-70-72,
факс. (0692) 46-96-79,
ел.пошта: stcomega@stc-omega.biz;
http://www.stc-omega.biz
UA.TR.004
4 Орган з сертифiкацiї Державного пiдприємства - Український науково-дослiдний iнститут радiо i телебачення (ОС УНДIРТ),
код ЄДРПОУ 01181535
вул. Бунiна, 31, м. Одеса, 65026
тел.: (0482) 724-33-43,
725-46-48
факс: (048) 722-45-83,
ел.пошта: kif@uniirt.com.ua;
http://www.uniirt.com.ua
UA.TR.028
5 Орган з сертифiкацiї "Стандарт-Сервiс" Науково-виробничого колективного пiдприємства "Стандарт-Сервiс" (НВКП "СТАНДАРТ-СЕРВIС"),
код ЄДРПОУ 2218018
вул. Симоненка, 1, м. Iвано-Франкiвськ, 76006
(а/с 181),
тел.: (3422) 68680,
факс: (342)711948,
ел.пошта: office@standart-service.com.ua;
http://www.standart-service.com.ua
UA.TR.008
6 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Орган сертифiкацiї "Центр сертифiкацiї матерiалiв та виробiв" (ТОВ "ОС "ЦСМВ"),
код ЄДРПОУ 3603855
юридична адреса: вул. Малинська, 20А, м. Київ, 03164,
пошт. адреса: вул. Виборзька, 103, м. Київ, 03680,
тел.: (044)2219410,
4576923,
факс: (044) 4048803,
ел.пошта: csmv7@conformity.kiev.ua
UA.TR.032
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.