ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

28.12.2012 N 11.1/1.2-16.3/14468-ЕП

 

Начальнику Київської регiональної митницi
Начальникам митниць
Начальнику Департаменту митних iнформацiйних технологiй та статистики


Щодо застосування Технiчних регламентiв у 2013 роцi

     Iнформуємо, що починаючи з 2013 року передбачено обов'язкове застосування таких технiчних регламентiв:

     I) Технiчного регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.2009 N 679 (вiдповiдно до Плану заходiв iз застосування регламенту, затвердженого цiєю постановою).

     При цьому надсилаємо орiєнтовний перелiк радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання, що пiдлягає оцiнцi вiдповiдностi згiдно з Технiчним регламентом:

Перелiк
радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання, яке пiд час перемiщення через митний кордон України пiдлягає оцiнцi вiдповiдностi*

____________
     * Для цiлей використання цього перелiку слiд керуватися як кодом згiдно з УКТЗЕД, так i описом товару.

Код згiдно з УКТЗЕД Назва товару
I. Радiообладнання**
8512 30 10 Пристрої сигналiзацiйнi для захисту вiд крадiжки, що використовуються в моторних транспортних засобах, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
8517 Телефоннi апарати, включаючи телефоннi апарати для стiльникових мереж зв'язку або iнших безпровiдних мереж зв'язку, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
Iнша апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi бездротового зв'язку (наприклад, в локальнiй або глобальнiй мережi зв'язку), що мiстить передавач або передавач та приймач
8518 Мiкрофони та пiдставки для них, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
Гучномовцi, вмонтованi або не вмонтованi в корпус, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
Навушники та телефони головнi, об'єднанi чи не об'єднанi з мiкрофоном, та комплекти, якi складаються з мiкрофона та одного гучномовця чи бiльше, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
Пiдсилювачi звукових частот електричнi, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
Електричнi звукопiдсилювальнi комплекти, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
8521 Апаратура для вiдеозапису або вiдтворювання вiдеозаписiв, з вiдеотюнером або без нього, що мiстить передавач або передавач та приймач
8525 Апаратура передавальна для радiомовлення або телебачення, апаратура радiотелефонна або радiотелеграфна, телевiзiйнi камери, цифровi камери та записувальнi вiдеокамери, що мiстить передавач або передавач та приймач
8526 Радiолокацiйнi, радiонавiгацiйнi прилади i радiоапаратура дистанцiйного керування
8530 Електричне устатковання сигналiзацiйне, забезпечення безпеки, контролю чи регулювання руху на залiзницях, трамвайних колiях, автомобiльних дорогах або внутрiшнiх водних шляхах, майданчиках для паркування, портових спорудах, використовуване для керування рухом, що мiстить передавач або передавач та приймач
8608 00 Стацiонарне обладнання та пристрої залiзничних та трамвайних колiй, що мiстить передавач або передавач та приймач
Механiчне (включаючи електромеханiчне) сигналiзацiйне обладнання, забезпечення безпеки або контролю за рухом на залiзницях та трамвайних колiях, автомобiльних шляхах або рiчкових внутрiшнiх шляхах, спорудах для паркування, портових спорудах, їх частини, що мiстить передавач або передавач та приймач
8802 60 10 00 Космiчнi апарати (включаючи супутники)
II. Товари, що мiстять радiообладнання** у своєму складi
9021 40 00 00
9021 50 00 00
Слуховi апарати, серцевi стимулятори, що мiстять у своєму складi передавач або передавач та приймач
8301
8302
Замки висячi i врiзнi (електричнi), з недорогоцiнних металiв, що мiстять передавачi або передавачi та приймачi
Ключi до цих виробiв з недорогоцiнних металiв, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Фурнiтура та аналогiчнi вироби з недорогоцiнних металiв, що використовуються для меблiв, дверей, сходiв, вiкон, вiконниць, що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8415 Установки для кондицiонування повiтря, до складу яких входять вентилятори з двигуном та прилади для змiнювання температури i вологостi повiтря, включаючи кондицiонери, в яких вологiсть не регулюється окремо, що мiстить у своєму складi передавач або передавач та приймач
8418 Холодильники, морозильники та iнше холодильне або морозильне обладнання, електричне або iнших типiв, що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8426 Судновi дерик-крани, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Пiдiймальнi крани рiзних типiв, включаючи кабельнi крани, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Ферми пiдiймальнi пересувнi, портальнi навантажувачi та вiзки з пiдiймальним краном, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8427 Автонавантажувачi з вилковим захватом, iншi навантажувачi, оснащенi пiдiймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8432 Машини сiльськогосподарськi, садовi або лiсогосподарськi для пiдготовки або оброблення ґрунту, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8433 Машини або механiзми для збирання або обмолоту сiльськогосподарських культур, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8443 Принтери, копiювальнi апарати, факсимiльнi апарати, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8450 Машини пральнi, побутовi або для пралень, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8470 Калькулятори та кишеньковi машинки для записування, вiдтворювання i вiзуального представлення даних з обчислювальними функцiями, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Бухгалтерськi машини, поштовi маркувальнi машини, апарати для видавання квиткiв та аналогiчнi машини з лiчильними пристроями, апарати касовi, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8471 Персональнi обчислювальнi машини (машини автоматичного оброблення iнформацiї та їх блоки), у тому числi так званi notebook, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Магнiтнi або оптичнi зчитувальнi пристрої, машини для перенесення даних на носiї iнформацiї у кодованому виглядi та машини для оброблення аналогiчної iнформацiї, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8476 Автомати торговельнi (наприклад для продажу поштових марок, сигарет, продовольчих товарiв або напоїв), що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8527 Приймальна апаратура для радiомовлення, поєднана чи не поєднана в одному корпусi iз звукозаписувальною або звуковiдтворювальною апаратурою або з годинником, що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8528 Монiтори та проектори, до складу яких не входить приймальна телевiзiйна апаратура, що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Приймальна апаратура для телебачення, поєднана або не поєднана з радiомовним приймачем або з пристроєм, що записує або вiдтворює звук чи зображення, що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8531 Електрообладнання звукове або вiзуальне сигналiзацiйне (наприклад, дзвоники, сирени, iндикаторнi панелi, пристрої сигналiзацiї про крадiжки та пожежi), що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8535
8536
Електрична апаратура для комутацiї або захисту електричних кiл чи для приєднання до електричних кiл або в електричних колах (наприклад, вимикачi, роз'єднувачi, перемикачi, реле, запобiжники плавкi, гасники стрибкiв напруги, штепсельнi вилки i розетки, патрони для ламп та iншi з'єднувачi, коробки з'єднання), що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8537 10 Пульти, панелi, консолi, столи, розподiльнi щити та iншi основи, обладнанi двома або бiльше пристроями товарної позицiї 8535 або 8536 УКТЗЕД, для контролю або розподiлу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90 УКТЗЕД, та цифровi апарати керування, крiм комутацiйних пристроїв товарної позицiї 8517 УКТЗЕД (для напруги не бiльш як 1000 В), що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8542 Електроннi iнтегрованi схеми, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8903 Яхти та iншi плавучi засоби для дозвiлля або спорту, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
8701
8702
8703
8704
8705
8711
Трактори, автомобiлi легковi та iншi моторнi транспортнi засоби, мотоцикли, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9004 3D-окуляри, що мiстять у своєму складi передавач або передавач та приймач
9006 Фотокамери (крiм кiнокамер), що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Фотоспалахи та лампи-спалахи, крiм газорозрядних ламп товарної позицiї 8539 УКТЗЕД, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9017 Iнструменти для креслення, розмiчання або математичних розрахункiв (наприклад машинки креслярськi, пантографи, транспортири, набори креслярськi, логарифмiчнi лiнiйки, дисковi калькулятори), що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Ручнi iнструменти для вимiрювання лiнiйних розмiрiв (наприклад вимiрювальнi стержнi та рулетки, мiкрометри, кронциркулi), в iншому мiсцi цiєї групи не зазначенi, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9023 00 Прилади, апарати та моделi демонстрацiйного призначення (наприклад навчальнi або виставковi), не придатнi для iншого використання, що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9026 Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю за витратою, рiвнем, тиском чи iншими змiнними характеристиками рiдин або газiв (наприклад витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032 УКТЗЕД, що мiстить у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9101
9102
Годинники наручнi, кишеньковi та iншi, призначенi для носiння на собi або iз собою, включаючи секундомiри, з корпусами, виробленими з дорогоцiнних металiв або з металiв, плакованих дорогоцiнними металами, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9405 Лампи та освiтлювальне обладнання, включаючи прожектори та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Свiтловi вивiски, свiтловi покажчики, табло з назвою або адресою i подiбнi вироби, що мають умонтоване джерело свiтла та їх частини, в iншому мiсцi не зазначенi, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9503 00 30 00
9503 00 49 00
9503 00 75 00
9503 00 79 00
9503 00 99 00
Набори моделей зменшеного розмiру ("у масштабi"), iграшки у виглядi тварин або iнших iстот, iграшки та моделi з умонтованим двигуном, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9504 10 00 00
9504 30
Вiдеоiгри, в якi можна грати за допомогою телевiзора, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
Iгри, якi приводяться в дiю за допомогою монет, банкнот (паперових грошових знакiв), жетонiв тощо, за винятком устаткування кегельбанiв, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
9610 00 00 00 Дошки грифельнi для писання чи малювання, що мiстять у своєму складi передавачi або передавачi та приймачi
III. Телекомунiкацiйне кiнцеве (термiнальне) обладнання**
8517 Телефоннi апарати, апаратура для передачi або приймання голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи апаратуру для комунiкацiї в мережi дротового (наприклад, в локальнiй або глобальнiй мережi зв'язку), крiм передавальної або приймальної апаратури товарних позицiй 8443, 8525, 8527 або 8528 УКТЗЕД
8443 Факсимiльнi апарати
8517 62 00 00 Пристрої для приймання, перетворення та передачi або вiдновлення голосу, зображень та iншої iнформацiї, включаючи пристрої для комутацiї та маршрутизацiї (включаючи пристрої для комутацiї та маршрутизацiї, що призначенi для локальних, регiональних мереж)
8531 10 30 00
8531 10 95 90
Пристрої електричнi сигналiзацiйнi для захисту вiд крадiжки або пожежi та аналогiчнi пристрої, крiм тих, що призначенi для цивiльної авiацiї
8531 20 Панелi iндикаторнi, до складу яких входять пристрої на рiдких кристалах або на свiтлодiодах
8531 90 20 00 Частини до панелей iндикаторних, до складу яких входять пристрої на рiдких кристалах або на свiтлодiодах, товарної пiдпозицiї 8531 20 УКТЗЕД

____________
     ** Крiм товарiв, на якi не поширюється дiя Технiчного регламенту.

     Так, вiдповiдно до пункту 2 Технiчного регламенту радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання дiя цього регламенту не поширюється на:

     1) радiообладнання i телекомунiкацiйного кiнцевого (термiнального) обладнання спецiального призначення, яке використовується виключно в цiлях, пов'язаних iз забезпеченням громадського порядку i безпеки держави;

     2) радiообладнання, яке використовується радiоаматорами для прийому високоточних сигналiв часу i/або частоти;

     3) кабелi та дроти;

     4) обладнання, яке забезпечує лише приймання i призначене виключно для приймання програм радiо- i телевiзiйного мовлення;

     5) обладнання, на яке поширюється дiя Технiчного регламенту морського обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 вересня 2007 р. N 1103;

     6) обладнання та системи для керування повiтряним рухом (систем зв'язку, спостереження, автоматизованої диспетчерської служби, навiгацiї тощо).

     II) Технiчного регламенту канатних дорiг для перевезення пасажирiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.10.2009 N 1076 (вiдповiдно до Плану заходiв iз застосування регламенту, затвердженого цiєю постановою).

     При цьому надсилаємо орiєнтовний перелiк канатних дорiг для перевезення пасажирiв, їх вузлiв та пристроїв, що пiдлягають оцiнцi вiдповiдностi згiдно з Технiчним регламентом:

Перелiк
канатних дорiг для перевезення пасажирiв, їх вузлiв та пристроїв, якi пiд час перемiщення через митний кордон України пiдлягають оцiнцi вiдповiдностi*

____________
     * Для цiлей використання цього перелiку слiд керуватися як кодом згiдно з УКТЗЕД, так i описом товару.

Код згiдно з УКТЗЕД Назва товару
8428 60 00 00 Канатнi пасажирськi та вантажнi дороги, гiрськолижнi пiдiймачi; тяговi механiзми для фунiкулерiв**
8431 39 70 00 Частини, призначенi виключно або переважно для канатних пасажирських та вантажних дорiг, гiрськолижних пiдiймачiв, тягових механiзмiв для фунiкулерiв**

____________
     ** Крiм товарiв, на якi не поширюється дiя Технiчного регламенту.

     Так, вiдповiдно до пункту 4 Технiчного регламенту канатних дорiг для перевезення пасажирiв дiя цього регламенту:

     1) поширюється на:

     рейковi фунiкулери та iнше обладнання з транспортними засобами, змонтованими на колесах або iнших пристроях для пiдвiшування, на яких тяга забезпечується одним або кiлькома канатами;

     канатнi дороги, кабiни яких перемiщуються за допомогою одного або кiлькох канатiв, зокрема гондоли та крiсельнi пiдйомники;

     канатнi буксирнi пристрої, що призначаються для транспортування лижникiв схилами гiр вгору;

     2) не поширюється на:

     пiдйомники, на якi поширюється Технiчний регламент лiфтiв;

     трамваї iз тросовим приводом;

     споруди або пересувне обладнання, що використовуються на виставках або в парках з атракцiонами та/або для транспортування пасажирiв;

     пересувне обладнання, що використовується в промисловостi;

     переправи з тросовим приводом;

     залiзницi iз зубчастим приводом;

     пересувне обладнання з ланцюговим приводом.

     III) Технiчного регламенту безпеки обладнання, що працює пiд тиском, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.01.2011 N 35 (вiдповiдно до Плану заходiв iз застосування регламенту, затвердженого цiєю постановою).

     При цьому надсилаємо орiєнтовний перелiк обладнання, що працює пiд тиском, що пiдлягає оцiнцi вiдповiдностi згiдно з Технiчним регламентом:

Перелiк
обладнання, що працює пiд тиском, яке пiд час перемiщення через митний кордон України пiдлягає оцiнцi вiдповiдностi*

____________
     * Для цiлей використання цього перелiку слiд керуватися як кодом згiдно з УКТЗЕД, так i описом товару.

Код згiдно з УКТЗЕД Назва товару
7311 00 Ємностi для стиснених або скраплених газiв, з чорних металiв**
7613 00 00 00 Ємностi для стисненого або скрапленого газу алюмiнiєвi**
7304 Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi з чорних металiв (крiм чавунного литва)**
7305 Труби i трубки круглого поперечного перерiзу, зовнiшнiй дiаметр яких понад 406,4 мм з чорних металiв**
7306 Труби, трубки i профiлi порожнистi з чорних металiв**
7411 Труби та трубки мiднi**
7412 Фiтинги мiднi для труб або трубок**
7307 Фiтинги для труб i трубок з чорних металiв**
3917 Труби, трубки i шланги та їх фiтинги iз пластмаси**
8481 Крани, клапани, вентилi та аналогiчна арматура для трубопроводiв, котлiв, резервуарiв, цистерн, бакiв або аналогiчних ємкостей, включаючи редукцiйнi клапани та терморегулювальнi вентилi**
7608 Труби та трубки алюмiнiєвi**
8402 Котли паровi або iншi парогенеруючi котли (крiм водяних котлiв для центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); котли перегрiтої води**
8403 Котли для центрального опалення, крiм котлiв товарної позицiї 8402 УКТЗЕД**
8404 Допомiжне обладнання для використання з котлами товарної позицiї 8402 УКТЗЕД або 8403 УКТЗЕД (наприклад, економайзери, пароперегрiвники, сажовибiрники, рекуператори газiв); конденсатори для пароводяних або iнших паросилових установок**
8405 Газогенератори або генератори водяного газу, з очисними установками або без них; газогенератори ацетиленовi та аналогiчнi газогенератори з очисними установками або без них**
9026 Прилади та апаратура для вимiрювання або контролю витрати, рiвня, тиску чи iнших змiнних характеристик рiдин або газiв (наприклад, витратомiри, покажчики рiвня, манометри, тепломiри), крiм приладiв та апаратури товарних позицiй 9014, 9015, 9028 або 9032УКТЗЕД**

____________
     ** Крiм товарiв, на якi не поширюється дiя Технiчного регламенту.

     Так, вiдповiдно до пункту 3 Технiчного регламенту безпеки обладнання, що працює пiд тиском, дiя цього Технiчного регламенту поширюється на обладнання, що працює пiд тиском, надлишковим вiдносно атмосферного понад 0,5 бара, а саме на:

     1) посудини, що працюють пiд тиском, надлишковим вiдносно атмосферного бiльше нiж на 0,5 бара;

     2) прилади та агрегати мiсткiстю понад два лiтри для одержання пари або гарячої води з температурою понад 110° C, що пiдiгрiваються полум'ям або iншим чином i яким загрожує небезпека перегрiву (в тому числi автоклави та скороварки), або iнше обладнання та агрегати, якщо виробник має намiр вводити їх в обiг як обладнання, що працює пiд тиском;

     3) трубопроводи;

     4) агрегати для одержання гарячої води з температурою не вище 110° C, якi вручну забезпечуються твердим паливом i добуток експлуатацiйного тиску на мiсткiсть (PS х V) яких перевищує 50 бар на лiтр;

     5) запобiжнi пристрої та прилади, що працюють пiд тиском, надлишковим вiдносно атмосферного бiльше нiж на 0,5 бара.

     Згiдно iз пунктом 4 дiя цього Технiчного регламенту не поширюється на:

     1) трубопроводи i системи труб, що спроектованi для транспортування робочого середовища до берегової чи прибережної установки або вiд неї, включно до останнього перекривального пристрою на територiї установки, включаючи допомiжне обладнання, призначене спецiально для такого трубопроводу (крiм обладнання, що працює пiд тиском, яке може використовуватися на станцiях, якi регулюють тиск, або на компресорних станцiях);

     2) мережi водопостачання i водовiдведення, а також функцiонально пов'язане з ними обладнання, зокрема пiдвiднi водоводи гiдросилових установок на гiдроелектростанцiях, напiрнi труби, напiрнi шахти, напiрнi тунелi для води та спецiальне приладдя, функцiонально пов'язане з ними;

     3) обладнання, спецiально сконструйоване для застосування на пiдприємствах ядерної енергетики, несправнiсть якого може призвести до вивiльнення радiоактивностi;

     4) обладнання, що використовується для здiйснення контролю за свердловинами, призначеними для промислової розвiдки та експлуатацiї родовищ нафти, природного газу, природного тепла, а також пiдземних резервуарiв (сховищ), для того, щоб пiдтримувати або регулювати рiвень тиску у свердловинах, включаючи фонтанну арматуру нафтових свердловин, їх трубопроводи i розподiльнi системи, а також функцiонально пов'язанi з ними пристрої;

     5) ємностi для аерозолiв;

     6) обладнання, призначене для використання у транспортних засобах;

     7) обладнання, категорiя якого нижче першої та на яке поширюється сфера дiї технiчних регламентiв:

     безпеки простих посудин високого тиску, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25 березня 2009 р. N 268;

     безпеки машин та устаткування, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 жовтня 2010 р. N 933;

     лiфтiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22 квiтня 2009 р. N 465;

     безпеки низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29 жовтня 2009 р. N 1149;

     щодо медичних виробiв, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 червня 2008 р. N 536;

     приладiв, що працюють на газоподiбному паливi, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 вересня 2008 р. N 856;

     обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенцiйно вибухонебезпечному середовищi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 жовтня 2008 р. N 898;

     8) прилади в оболонках i деталi машин, розмiри, вибiр матерiалу i конструкцiї яких визначаються, в першу чергу, вимогами щодо достатнього рiвня мiцностi, жорсткостi i стабiльностi вiдносно статичного i динамiчного виробничого впливу або iншими пов'язаними з виробництвом критерiями, для конструкцiї яких тиск не є iстотним фактором. До зазначених приладiв, зокрема, належать:

     двигуни, включаючи турбiни i двигуни внутрiшнього згоряння;

     паровi машини, газовi i паровi турбiни, турбогенератори, компресори, насоси, виконавчi механiзми;

     доменнi печi iз системою охолодження включно, рекуперативнi повiтронагрiвачi (каупери), пиловловлювачi, пристрої для очищення колосникового газу, печi шахтного типу iз системою охолодження, газовi конвертори та котли для плавлення, переплавлення, видалення газiв, лиття сталi та кольорових металiв;

     оболонки для електричного високовольтного обладнання (розподiльнi пристрої та розподiльнi механiзми, трансформатори i машини з частинами, що обертаються);

     оболонки та кожухи, якi працюють пiд тиском, призначенi для укриття компонентiв електричних i телефонних кабелiв;

     судна, ракети, лiтаки або рухомi плавучi морськi платформи, а також обладнання, спецiально призначене для встановлення на борту або в ракетному двигунi;

     обладнання, що працює пiд тиском i складається з еластичної оболонки, зокрема, пневматичнi шини, повiтрянi подушки, м'ячi, повiтрянi кулi, надувнi човни;

     глушники шуму вiд вихлопiв або вiд всмоктування газiв;

     пляшки або сифони для газованих напоїв;

     посудини для транспортування i розподiлу напоїв, у яких добуток експлуатацiйного тиску на мiсткiсть (PS х V) не перевищує 500 бар на лiтр i максимально допустимий тиск не перевищує 7 бар;

     обладнання, на яке поширюється дiя Закону України "Про приєднання України до Європейської Угоди про мiжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажiв (ДОПНВ)";

     радiатори i трубопроводи водяних систем опалення;

     посудини для зберiгання рiдини, тиск газу на яку становить не бiльш як 0,5 бара;

     обладнання, оцiнка вiдповiдностi якого регулюється iншими технiчними регламентами.

     Звертаємо увагу, що декларацiя про вiдповiднiсть згiдно iз Класифiкатором документiв, затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України 20.09.2012 N 1011, зазначається пiд кодом "5112".

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.