НАЦIОНАЛЬНА КОМIСIЯ, ЩО ЗДIЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРI ЗВ'ЯЗКУ ТА IНФОРМАТИЗАЦIЇ

РIШЕННЯ

вiд 19 березня 2019 року N 130


Про Реєстр радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України

     Вiдповiдно до Закону України "Про радiочастотний ресурс України", роздiлу IV Порядку ввезення з-за кордону та реалiзацiї в Українi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї вiд 13.02.2018 N 78, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 12.03.2018 за N 282/31734, та враховуючи лист Державної фiскальної служби України вiд 21.02.2019 N 3878/5/99-99-19-03-03-16, Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї, вирiшила:

     1. Внести iнформацiю до перелiку типiв (видiв) РЕЗ (ВП), заборонених до застосування та ввезення на територiю України, Реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України, виклавши позицiї 1, 4, 5 у новiй редакцiї згiдно з додатком.

     2. Департаменту лiцензування забезпечити направлення змiн до вiдповiдного роздiлу Реєстру радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територiю України до Державної фiскальної служби України.

     3. Департаменту забезпечення дiяльностi оприлюднити це рiшення шляхом його розмiщення на офiцiйнiй сторiнцi НКРЗI в мережi Iнтернет та опублiкування в офiцiйному друкованому бюлетенi.

Голова НКРЗI О. Животовський

 

Додаток
до рiшення НКРЗI
19.03.2019 N 130

Перелiк типiв (видiв) РЕЗ (ВП), заборонених до застосування та ввезення на територiю України

Номер за списком Номер та дата рiшення НКРЗI, про внесення iнформацiї Назва РЕЗ або ВП (продукцiї, до складу якої або в комплектi постачання входить РЕЗ або ВП) Код продукцiї згiдно з ДКПП (для вiтчизняної продукцiї) (за наявностi) Код продукцiї згiдно з УКТЗЕД (для продукцiї iноземного походження) (за наявностi) Iнформацiя про характеристики та опис ознак (призначення, функцiй) продукцiї для заборони згiдно з пунктом 5 роздiлу IV Порядку ввезення з-за кордону та реалiзацiї в Українi радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв, затвердженого рiшенням НКРЗI вiд 13.02.2018 N 78 Iнформацiя про походження та/або ланцюги постачання вiдповiдної продукцiї в Українi (у тому числi поштова адреса або адреса iнтернет-магазину) (за наявностi) Додаткова iнформацiя, яка дає змогу iдентифiкувати зазначену продукцiю (за наявностi, наприклад, смуги радiочастот, опис технологiї, технiчнi параметри, схожi типи, фотографiї або графiчне зображення, iдентифiкацiя, маркування тощо) Довiдкова необхiдна iнформацiя
1 N 412 вiд 07.08.2018
N 130 вiд 19.03.2019
Глушники радiозв'язку (станцiї завад), пристрої типу "jammer", "Wi-Fi jammer", "IMSI-catcher", "GSM/CDMA/UMTS/LTE Interceptor", "2G/3G/4G Interceptor", "Cellular Interceptor" - 8525
8528
Випромiнювальний пристрiй, спецiально призначений або модифiкований для умисного та/або вибiркового перешкоджання, недопущення використання, радiоелектронного придушення, погiршення якостi або блокування послуг мобiльного зв'язку чи iнших систем (наприклад: WiFi, RFID), навмисного створення перешкод, навмисного впливу на канали управлiння та/або синхронiзацiї радiомереж, викривлення даних, передачi пiдроблених повiдомлень несанкцiонованого втручання в роботу та/або несанкцiонованого використання телекомунiкацiйних мереж (їх ресурсiв), пристроїв облiку електричної енергiї та iнших електронних пристроїв, у тому числi шляхом навмисного створення перешкод, навмисного впливу на канали управлiння та/або синхронiзацiї, викривлення даних, передачi пiдроблених повiдомлень i тому подiбне - Випромiнювання спецiальних радiочастотних сигналiв та/або радiозавад системам радiозв'язку у будь-яких з перелiчених смугах радiочастот:
400 - 600 кГц, 13553 - 13567 кГц, 880 - 915 МГц, 925 - 960 МГц, 1710 - 1785 МГц, 1805 - 1880 МГц, 1920 - 1980 МГц, 2110 - 2170 МГц, 2400 - 2483,5 МГц, 2500 - 2690 МГц, 5150 - 5350 МГц, 5470 - 5725 МГц, 5725 - 5850 МГц
До цих типiв випромiнювальних пристроїв не вiдносяться радiоелектроннi засоби та випромiнювальнi пристрої спецiальних користувачiв радiочастотного ресурсу України, для яких оформлено дозвiл на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення вiдповiдно до Порядку видачi дозволу на ввезення з-за кордону радiоелектронних засобiв та випромiнювальних пристроїв спецiального призначення, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.05.2015 N 184, а також пристроїв технiчного захисту iнформацiї вiдповiдно до Закону України "Про захист iнформацiї в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах"
4 N 666 вiд 26.12.2018
N 130 вiд 19.03.2019
Система виявлення та блокування безпiлотних лiтальних апаратiв (БПЛА), включаючи так званi дрони (drones) (jammer drone/UAV, "catcher", "Interceptor", "Drone Gun", "Real-Time RF Drone", "Radio Frequency Drone Detection", "UAV and Radar Detection System", "Drone Surveillance Radars", "Perimeter Surveillance Radars", "RF Detectors", "UAV detection radars", "drone spectrum analyzers", "UAV detection sensors", "Meritis Jammer", "Phantom Jammer", "Grok Mobile Gun" та iншi аналогiчнi системи) - 8526 10 00 90
8526 92 00 90
8543 20 00 00
8543 70 90 00
Система iз випромiнювальним пристроєм, спецiально призначеним або модифiкованим для умисного та/або вибiркового перешкоджання, недопущення використання, радiоелектронного придушення, блокування каналiв управлiння безпiлотних лiтальних апаратiв (БПЛА), включаючи так званi дрони (drones), навмисного створення перешкод каналам управлiння та передачi вiдеозображення, навмисного впливу на прийом сигналiв вiд глобальної радiонавiгацiйної системi (GNSS), у тому числi Galileo, GPS, викривлення даних, передачi пiдроблених повiдомлень.
Для таких систем та випромiнвальних пристроїв не дозволенi радiотехнологiї загальних користувачiв вiдповiдно до роздiлу I Плану використання радiочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.2006 N 815, i не забезпечують електромагнiтну сумiснiсть мiж дозволеними радiоелектронними засобами
- Випромiнювання спецiальних радiочастотних сигналiв та/або радiозавад системам радiозв'язку у будь-яких з перелiчених смугах радiочастот:
420 - 470 МГц, 860 - 925 МГц, 1164 - 1215 МГц, 1215 - 1300 МГц, 1559 - 1610 МГц, 2400 - 2500 МГц, 5150 - 5945 МГц
До цих типiв випромiнювальних пристроїв не вiдносяться радiоелектроннi засоби та випромiнювальнi пристрої спецiальних користувачiв радiочастотного ресурсу України.
До цього типу також не вiдносяться пасивнi системи виялення наявностi дронiв (БПЛА), що тiльки приймають (алазiзують) наявнiсть сигналiв у смугах радiочастот 2400 - 2483,5 МГц та 5725 - 5875 МГц
5 N 666 вiд 26.12.2018
N 130 вiд 19.03.2019
Глушники (станцiї завад) для блокування, навмисного впливу на прийом сигналiв вiд глобальної радiонавiгацiйної системi (GNSS), у тому числi Galileo, GPS, пристрої типу "GPS/GLONASS jammer", "GPS signal blocker", "Portable GPS Signal Blocker", "Anti-tracking Devices", "Portable Plus GPS Jammer L1 L2 L3 L4 L5", у тому числi для встановлення в автомобiлi, iншi аналогiчнi системи) - 8525
8528
Система iз випромiнювальним пристроєм, спецiально призначеним або модифiкованим для умисного та/або вибiркового перешкоджання, блокування, навмисного впливу на прийом сигналiв вiд глобальної радiонавiгацiйної системi (GNSS), у тому числi Galileo, GPS, викривлення даних, передачi пiдроблених повiдомлень.
Для таких систем та випромiнвальних пристроїв не дозволенi радiотехнологiї загальних користувачiв вiдповiдно до роздiлу I Плану використання радiочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.2006 N 815, i не забезпечують електромагнiтну сумiснiсть мiж дозволеними радiоелектронними засобами
- Випромiнювання спецiальних радiочастотних сигналiв та/або радiозавад системам радiозв'язку у будь-яких з перелiчених смугах радiочастот:
1164 - 1215 МГц, 1215 - 1300 МГц, 1559 - 1610 МГц
До цих типiв випромiнювальних пристроїв не вiдносяться радiоелектроннi засоби та випромiнювальнi пристрої спецiальних користувачiв радiочастотного ресурсу України.
 
Директор Департаменту лiцензування
I. Ю. Чернявська
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.