МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про порушення та проведення перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) розглянула:

     вимогу акцiонерного товариства "Днiпропетровський стрiлочний завод" (далi - заявник) "Про перегляд антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування" (далi - вимога);

     звiт i висновки Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України (далi - Мiнекономiки) про результати проведення процедури перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування.

     За результатами розгляду Комiсiя встановила:

     у вимозi наведено достатньо iнформацiї про те, що її подано належним нацiональним товаровиробником;

     вимога мiстить докази того, що застосування антидемпiнгових заходiв мало позитивний ефект, проте не повнiстю усунуло заподiяну заявниковi шкоду;

     вимога мiстить докази того, що становище росiйських експортерiв та економiчнi умови є такими, за яких не виключається ймовiрнiсть виникнення нових видiв демпiнгу, що заподiює шкоду.

     У зв'язку iз зазначеним та вiдповiдно до статей 12 i 19 Закону 22.11.2019 Комiсiя прийняла рiшення N АД-429/2019/4411-03, згiдно з яким порушила перегляд антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування, i продовжила дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 05.07.2002 N АД-43/2002/52-63 (зi змiнами), та продовжених рiшеннями вiд 26.11.2008 N АД-193/2008/4403-45 та вiд 25.11.2014 N АД-325/2014/4421-06, до прийняття Комiсiєю вiдповiдного рiшення за результатами цього перегляду.

     Проведення перегляду антидемпiнгових заходiв у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування доручено Мiнекономiки.

     У разi якщо перегляд стосується iнтересiв фiзичних або юридичних осiб, такi особи мають право надсилати до Мiнекономiки iнформацiю, яка може бути корисною для проведення перегляду.

     Iнформацiя, що подається до Мiнекономiки, повинна базуватися на фактах, а не на голослiвних твердженнях чи припущеннях. Водночас iнформацiя враховується Мiнекономiки у разi подання її державною мовою України та в строки, установленi Законом, Комiсiєю або Мiнекономiки.

     Протягом 30 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономiки здiйснює реєстрацiю заiнтересованих сторiн перегляду та розглядає вимоги щодо проведення слухань.

     У запитi про реєстрацiю заiнтересована сторона перегляду повинна зазначити найменування, юридичну адресу, номер телефону, адресу електронної пошти органiзацiї, прiзвище, iм'я та по батьковi контактної особи, вид дiяльностi (виробник, iмпортер, експортер тощо). Рекомендована форма запиту про реєстрацiю заiнтересованою стороною перегляду наведена у додатку до цього повiдомлення.

     Протягом 45 днiв з дати опублiкування цього повiдомлення Мiнекономiки розглядає письмово викладенi коментарi та iнформацiю стосовно порушення перегляду. Iнформацiя повинна надаватися українською мовою або мовою оригiналу та супроводжуватись українським перекладом.

     У разi якщо iнформацiя має конфiденцiйний характер, необхiдно пiдготувати та надiслати до Мiнекономiки її конфiденцiйну та неконфiденцiйну версiї.

     Рiшення Комiсiї вiд 22.11.2019 N АД-429/2019/4411-03 набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

     Контактна iнформацiя: тел. (044) 596-68-04;
     Е-mail: tradedefence@me.gov.ua;
     Адреса Мiнекономiки: вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008;
     Iнформацiя щодо вхiдної кореспонденцiї: тел. (044) 253-93-94;
     e-mail: meconomy@me.gov.ua.

 

Додаток
Форма запиту щодо реєстрацiї заiнтересованою стороною перегляду

{на офiцiйному фiрмовому бланку компанiї/органiзацiї}

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" просимо зареєструвати заiнтересованою стороною перегляду антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну стрiлочних переводiв походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування, пiдприємство (компанiю/органiзацiю) на пiдставi такого:

     I. Iнформацiя про заiнтересовану сторону:

     Повне та скорочене найменування компанiї:

     Статус компанiї у рамках перегляду {iмпортер, експортер, виробник, споживач, їх об'єднання, iнше (вкажiть)}:

     Основний вид дiяльностi:

     Вiдомостi про контактну особу:

     Вiдомостi про юридичного представника (у разi наявностi):

     Адреса для отримання кореспонденцiї у рамках перегляду:

     Електронна адреса для отримання кореспонденцiї у рамках перегляду:

     II. Iнформацiя про дiяльнiсть компанiї

     {необхiдно надати данi щодо товару, що є об'єктом перегляду, що стосуються компанiї вiдповiдно до виду дiяльностi, за календарний рiк, що безпосередньо передує порушенню перегляду}

     Загальний обсяг виробництва товару, що є об'єктом перегляду (у кiлькiсних (тонн) та вартiсних показниках (дол. США):

     Обсяг виробництва (у розрiзi кодiв УКТЗЕД чи основних видiв товару):

     Загальний обсяг закупiвлi товару, що є об'єктом перегляду (у кiлькiсних (тонн) та вартiсних показниках (дол. США):

     Основнi постачальники товару iз зазначенням їх обсягiв, вартостi постачання та частки постачальника в загальному постачаннi товару, що є об'єктом перегляду:

     Загальний обсяг продажу товару, що є об'єктом перегляду (у кiлькiсних (тонн) та вартiсних показниках (дол. США):

     Обсяг продажу (у розрiзi кодiв УКТЗЕД чи основних видiв товару):

     Основнi покупцi товару iз зазначенням їх обсягiв, вартостi реалiзацiї та частки покупця в загальнiй реалiзацiї товару, що є об'єктом перегляду:

{за пiдписом керiвника пiдприємства або уповноваженої особи}

     {якщо iснують обґрунтованi пiдстави для застосування конфiденцiйного режиму до iнформацiї, необхiдно чiтко зазначити про це та в такому випадку необхiдно пiдготувати двi версiї запиту: конфiденцiйну та неконфiденцiйну}

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.