ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до Податкового кодексу України у зв'язку з ратифiкацiєю Угоди мiж Урядом України та Урядом Сполучених Штатiв Америки для полiпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податковi вимоги до iноземних рахункiв" (FATCA)

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести до Податкового кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2011 р., NN 13 - 17, ст. 112) такi змiни:

     1. Пункт 1.3 статтi 1 пiсля слiв "Закону України "Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб" доповнити словами "проведення комплексних перевiрок з метою виявлення фiнансових рахункiв".

     2. У пунктi 14.1 статтi 14:

     пiдпункт 14.1.122 доповнити абзацом п'ятим такого змiсту:

     "Якщо вiдповiдно до вимог укладеного Україною мiжнародного договору, що мiстить положення про обмiн iнформацiєю для податкових цiлей, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, або укладеного на його пiдставi мiжвiдомчого договору та цього Кодексу фiнансовий агент зобов'язаний перевiряти та встановлювати, резидентом якої держави є власник або контролер власника фiнансового рахунка, положення цього пiдпункту застосовуються в частинi, що не суперечить правилам мiжнародного договору";

     доповнити пiдпунктами 14.1.1461, 14.1.2571 i 14.1.2581 такого змiсту:

     "14.1.1461. пiдзвiтний рахунок - фiнансовий рахунок, що вiдповiдає одному з таких критерiїв:

     власником фiнансового рахунка є фiзична особа - нерезидент;

     власником фiнансового рахунка є юридична особа - нерезидент або представництво нерезидента - юридичної особи;

     власником фiнансового рахунка є юридична особа, яка не є фiнансовим агентом та кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) якої є фiзична особа - нерезидент.

     Для цiлей цього Кодексу власником пiдзвiтного рахунка вважається будь-яка особа, яка:

     а) звертається за наданням послуг до фiнансового агента;

     б) користується послугами фiнансового агента;

     в) є стороною договору (для фiнансових агентiв, перелiк яких встановлений вiдповiдним регулятором ринкiв фiнансових послуг, у межах повноважень, визначених статтею 21 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", а також у випадках, передбачених статтею 64 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть").

     Для цiлей цього Кодексу термiн "кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер)" вживається у значеннi, наведеному в Законi України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

     Якщо мiжнародним договором, що мiстить положення про обмiн iнформацiєю для податкових цiлей, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, або укладеним на його пiдставi мiжвiдомчим договором встановленi iншi правила визначення пiдзвiтного рахунка, положення цього Кодексу застосовуються з урахуванням правил мiжнародного договору. Перелiк таких мiжнародних договорiв оприлюднюється на офiцiйному веб-сайтi центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику";

     "14.1.2571. фiнансовий агент - банк або небанкiвська фiнансова установа, якi вiдповiдно до вимог цього Кодексу та iнших актiв законодавства зобов'язанi подавати звiт про пiдзвiтнi рахунки центральному органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, та нести вiдповiдальнiсть за порушення покладених на них обов'язкiв у порядку, встановленому законодавством. Регулятори ринкiв фiнансових послуг у межах повноважень, визначених статтею 21 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", встановлюють перелiки небанкiвських фiнансових установ, якi зобов'язанi виконувати обов'язки фiнансових агентiв вiдповiдно до вимог мiжнародних договорiв, що мiстять положення про обмiн iнформацiєю для податкових цiлей, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, або укладених на їх пiдставi мiжвiдомчих договорiв. Не є фiнансовими агентами особи, звiльненi вiд надання iнформацiї про пiдзвiтнi рахунки вiдповiдно до Угоди мiж Урядом України та Урядом Сполучених Штатiв Америки для полiпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податковi вимоги до iноземних рахункiв" (FATCA), а також iншого мiжнародного договору, що мiстить положення про обмiн iнформацiєю для податкових цiлей, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, або укладеного на його пiдставi мiжвiдомчого договору";

     "14.1.2581. фiнансовий рахунок - рахунок, вiдкритий фiнансовим агентом, або договiр, укладений фiнансовим агентом. Для цiлей цього Кодексу до фiнансових рахункiв включаються банкiвськi рахунки, рахунки у цiнних паперах, iншi види рахункiв, договори, якi вiдповiдають критерiям, визначеним мiжнародним договором, що мiстить положення про обмiн iнформацiєю для податкових цiлей, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, або укладеним на його пiдставi мiжвiдомчим договором".

     3. У статтi 69:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 69. Вимоги до вiдкриття та закриття рахункiв платникiв податкiв у банках та iнших фiнансових установах, особливостi подання звiтностi за пiдзвiтними рахунками";

     доповнити пунктом 69.8 такого змiсту:

     "69.8. Особливостi подання звiтностi за пiдзвiтними рахунками.

     69.8.1. З метою виявлення пiдзвiтних рахункiв фiнансовi агенти зобов'язанi вживати заходiв, необхiдних для встановлення держави або територiї, резидентом якої є:

     а) фiзична особа - власник фiнансового рахунка;

     б) юридична особа - власник фiнансового рахунка;

     в) фiзична особа - кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер) юридичної особи, яка є власником фiнансового рахунка.

     Якщо власником фiнансового рахунка є фiзична особа - нерезидент, такий рахунок вважається пiдзвiтним для такої особи.

     Якщо власником фiнансового рахунка є юридична особа - резидент, кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) якої є нерезидент, такий рахунок вважається пiдзвiтним для такого нерезидента.

     Фiнансовi агенти встановлюють пiдзвiтнiсть фiнансового рахунка за результатами проведення процедури комплексної перевiрки.

     69.8.2. Фiнансовi агенти зобов'язанi вживати обґрунтованих та належних у вiдповiдних умовах (обставинах) заходiв для перевiрки статусу податкового резидентства власникiв фiнансових рахункiв та кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв) таких власникiв фiнансових рахункiв.

     На вимогу фiнансового агента власники фiнансових рахункiв зобов'язанi надавати йому iнформацiю та документи про власний статус податкового резидентства та статус податкового резидентства своїх кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв), а також iншу iнформацiю i документи, необхiднi для звiтностi за пiдзвiтними рахунками на виконання вимог мiжнародного договору, що мiстить положення про обмiн iнформацiєю для податкових цiлей, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, або укладеного на його пiдставi мiжвiдомчого договору. Власники фiнансових рахункiв зобов'язанi протягом 10 робочих днiв повiдомити фiнансовому агенту про змiну вiдповiдного статусу.

     За наявностi у фiнансового агента обґрунтованої, документально пiдтвердженої пiдозри, що рахунок належить до пiдзвiтних, фiнансовий агент зобов'язаний надiслати на адресу власника рахунка запит з вимогою про надання пояснень та iнформацiї, що стосуються пiдозри.

     Ненадання власником рахунка протягом 15 календарних днiв з дня отримання запиту фiнансового агента запитуваної iнформацiї та/або документiв або надання iнформацiї та/або документiв, що не спростовують обґрунтованої пiдозри фiнансового агента, є пiдставою для вiдмови в подальшому наданнi послуг, у тому числi для розiрвання договiрних вiдносин з ним. У разi розiрвання договiрних вiдносин з власником фiнансового рахунка фiнансовий агент повертає залишок коштiв власнику такого рахунка та не несе вiдповiдальностi за спричиненi власнику фiнансового рахунка збитки, пов'язанi з розiрванням договiрних вiдносин.

     69.8.3. Фiнансовi агенти зобов'язанi щороку, до 1 вересня, подавати до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, звiт про пiдзвiтнi рахунки.

     Звiтним перiодом вважається попереднiй календарний рiк, якщо мiжнародним договором, що мiстить положення про обмiн iнформацiєю для податкових цiлей, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, або укладеним на його пiдставi мiжвiдомчим договором не встановленi iншi правила.

     Форма звiту про пiдзвiтнi рахунки, порядок її заповнення i подання фiнансовими агентами до центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

     69.8.4. Якщо фiнансовий агент виявив факт надання власником фiнансового рахунка недостовiрної iнформацiї для встановлення пiдзвiтностi такого рахунка, вiн зобов'язаний вiдмовити власнику такого фiнансового рахунка в подальшому наданнi послуг, а також має право розiрвати договiрнi вiдносини з ним. У разi розiрвання договiрних вiдносин з власником фiнансового рахунка фiнансовий агент повертає залишок коштiв власнику такого рахунка та не несе вiдповiдальностi за спричиненi власнику фiнансового рахунка збитки, пов'язанi з розiрванням договiрних вiдносин.

     Якщо факт надання власником фiнансового рахунка недостовiрної iнформацiї виявлено пiсля подання звiту про пiдзвiтнi рахунки, фiнансовий агент протягом трьох робочих днiв з дня виявлення такого факту повiдомляє про це центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику.

     69.8.5. Звiт про пiдзвiтнi рахунки подається виключно в електроннiй формi у форматi (стандартi), затвердженому в установленому законодавством порядку, з дотриманням вимог законiв України "Про електроннi документи та електронний документообiг" та "Про електроннi довiрчi послуги".

     69.8.6. Центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, здiйснює збiр iнформацiї вiд фiнансових агентiв, зберiгання такої iнформацiї в електроннiй базi пiдзвiтних рахункiв та передачу вiдомостей компетентному органу iноземної держави чи фiнансовому агенту, вiд якого вона була отримана. Забороняється надання центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, iнформацiї щодо пiдзвiтних рахункiв iншим особам, у тому числi судам, правоохоронним чи iншим державним органам, органам мiсцевого самоврядування, юридичним та фiзичним особам (у тому числi тим, про яких надана iнформацiя у звiтi про пiдзвiтнi рахунки)".

     4. Пiдпункт 72.1.3 пункту 72.1 статтi 72 викласти в такiй редакцiї:

     "72.1.3. вiд банкiв, iнших фiнансових установ - iнформацiя про наявнiсть та рух коштiв на рахунках платника податкiв, звiти про пiдзвiтнi рахунки, поданi вiд фiнансових агентiв".

     5. У статтi 73:

     у пунктi 73.3:

     пiсля абзацу тринадцятого доповнити двома новими абзацами такого змiсту:

     "51) виявлено недостовiрнiсть даних, що мiстяться у звiтi про пiдзвiтнi рахунки, поданому фiнансовим агентом;

     52) отримано повiдомлення вiд компетентного органу iноземної держави, з якою Україною укладено мiжнародний договiр, що мiстить положення про обмiн iнформацiєю для податкових цiлей, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, або укладених на їх пiдставi мiжвiдомчих договорiв, про виявлення таким органом помилок, неповних або недостовiрних даних, наданих фiнансовим агентом щодо пiдзвiтного рахунка особи, яка є резидентом вiдповiдної iноземної держави, або про невиконання фiнансовим агентом зобов'язань, передбачених таким мiжнародним договором".

     У зв'язку з цим абзаци чотирнадцятий - двадцятий вважати вiдповiдно абзацами шiстнадцятим - двадцять другим;

     доповнити абзацом двадцять третiм такого змiсту:

     "Iнформацiя на запит центрального органу виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, надається фiнансовими агентами безоплатно у порядку та обсягах, визначених мiжнародними договорами, що мiстять положення про обмiн iнформацiєю для податкових цiлей, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх пiдставi мiжвiдомчими договорами. Порядок розкриття такої iнформацiї банками встановлюється Нацiональним банком України, iншими фiнансовими агентами - вiдповiдним регулятором ринкiв фiнансових послуг у межах повноважень, визначених Законом України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику, та з центральним органом виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику";

     пункт 73.4 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "Правила, встановленi цим пунктом, не застосовуються до запитiв про надання банками та iншими фiнансовими установами, якi визнаються фiнансовими агентами, iнформацiї про пiдзвiтнi рахунки в обсягах, визначених Угодою мiж Урядом України та Урядом Сполучених Штатiв Америки для полiпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США "Про податковi вимоги до iноземних рахункiв" (FATCA) та iншими мiжнародними договорами, що мiстять положення про обмiн iнформацiєю для податкових цiлей, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, або укладеними на їх пiдставi мiжвiдомчими договорами";

     доповнити пунктом 73.6 такого змiсту:

     "73.6. Iнформацiя, що надiйшла до контролюючих органiв вiд компетентного органу iноземної держави вiдповiдно до мiжнародних договорiв, що мiстять положення про обмiн iнформацiєю для податкових цiлей, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, або укладених на їх пiдставi мiжвiдомчих договорiв, є iнформацiєю з обмеженим доступом".

     6. У статтi 118:

     назву викласти в такiй редакцiї:

     "Стаття 118. Порушення строку та порядку подання iнформацiї про вiдкриття або закриття банкiвських рахункiв, звiту про пiдзвiтнi рахунки";

     доповнити пунктом 118.4 такого змiсту:

     "118.4. Неподання, подання з порушенням встановленого строку, подання не в повному обсязi або з недостовiрними вiдомостями, або з помилками фiнансовими агентами звiту про пiдзвiтнi рахунки вiдповiдно до вимог пункту 69.8 статтi 69 цього Кодексу -

     тягнуть за собою накладення штрафу у 100 розмiрiв мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на 1 сiчня звiтного (податкового) року.

     Сплата такого штрафу не звiльняє фiнансового агента вiд обов'язку подання звiту про пiдзвiтнi рахунки.

     Передбачений цим пунктом штраф не застосовується у разi, якщо недостовiрнi вiдомостi або помилки у звiтi про пiдзвiтнi рахунки виникли з незалежних вiд фiнансового агента причин та/або у зв'язку з поданням власником фiнансового рахунка недостовiрної iнформацiї, за умови що фiнансовий агент:

     вживав обґрунтованих та належних у вiдповiдних умовах (обставинах) заходiв для проведення перевiрки статусу податкового резидентства власникiв фiнансових рахункiв та кiнцевих бенефiцiарних власникiв (контролерiв) таких власникiв фiнансових рахункiв;

     своєчасно, у строк, встановлений пунктом 69.8 статтi 69 цього Кодексу, повiдомив центральний орган виконавчої влади, що реалiзує державну податкову полiтику, про подання власником фiнансового рахунка недостовiрних даних".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Кабiнету Мiнiстрiв України протягом шести мiсяцiв з дня набрання чинностi цим Законом:

     привести свої нормативно-правовi акти у вiдповiднiсть iз цим Законом;

     забезпечити приведення мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актiв у вiдповiднiсть iз цим Законом.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
3 грудня 2019 року
N 323-IX

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.