ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.05.2020 N 167


Про запровадження рекомендацiйно-технiчного пiлотного проєкту виконання митних формальностей в автоматичному режимi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Державної митної служби України
вiд 26 травня 2020 року N 185

     Вiдповiдно до пункту 36 Плану заходiв щодо реалiзацiї концептуальних напрямкiв реформування системи органiв, що реалiзують державну митну полiтику, затвердженого розпорядженням Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05 липня 2019 року N 542-р, пiдпунктiв 12, 23, 49 пункту 3 Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 6 березня 2019 року N 227, наказую:

     1. Запровадити рекомендацiйно-технiчний пiлотний проєкт виконання митних формальностей автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимi (далi - Пiлотний проєкт).

     2. Затвердити Методичнi рекомендацiї щодо алгоритму виконання митних формальностей автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимi, що додаються (далi - Методичнi рекомендацiї).

     3. До участi в Пiлотному проєктi залучити митницi та митнi пости, що здiйснюють митнi формальностi у мiсцях митного оформлення згiдно з перелiком, що додається.

     4. Керiвникам митниць, залучених до участi в Пiлотному проєктi, органiзувати створення поруч з мiсцями митного оформлення, внесеними до перелiку, вказаного в пунктi 3 цього наказу, в межах територiй розташування вiдповiдних митних органiв, тимчасових зон митного контролю, призначених для реалiзацiї пункту 8 Методичних рекомендацiй.

     5. Керiвникам митних постiв, залучених до участi в Пiлотному проєктi, визначити посадових осiб, вiдповiдальних за монiторинг митних декларацiй, по яких митнi формальностi здiйснюються автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимi.

     6. Департаменту забезпечення митного оформлення (Олександр Демченко) забезпечити:

     здiйснення органiзацiйно-технiчних заходiв, пов'язаних iз можливим залученням до участi в Пiлотному проєктi бажаючих персональних учасникiв за їх згодою;

     оперативне надання митним органам роз'яснень щодо застосування Методичних рекомендацiй, виконання митних формальностей автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимi, iз залученням, у разi необхiдностi, профiльних структурних пiдроздiлiв Держмитслужби;

     розробку, у разi потреби, пропозицiй щодо внесення змiн до цього наказу.

     7. Департаменту таргетингу та профiлювання митних ризикiв (Сергiй Демченко) забезпечити, в разi необхiдностi, доопрацювання вiдповiдних профiлiв ризику.

     8. Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики (Роман Кропивницький) забезпечити технiчну пiдтримку проведення Пiлотного проєкту.

     9. Керiвникам структурних пiдроздiлiв Держмитслужби та вiдповiдних митних органiв пiд час проведення Пiлотного проєкту забезпечити оперативну взаємодiю з Департаментом забезпечення митного оформлення.

     10. Керiвникам митниць, залучених до участi в Пiлотному проєктi, щомiсяця, до 5 числа мiсяця, що настає за звiтним, надавати до Департаменту

     забезпечення митного оформлення iнформацiю про результати реалiзацiї Пiлотного проєкту.

     Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. Голови Iгор МУРАТОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної служби України
07.05.2020 N 167

Методичнi рекомендацiї щодо алгоритму виконання митних формальностей автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимi

     1. Цi Методичнi рекомендацiї розробленi з метою надання роз'яснень щодо певного алгоритму дiй автоматизованої системи митного оформлення в автоматичному режимi та мають органiзацiйно-технiчний i рекомендацiйний характер.

     Вiдповiдно до частини третьої статтi 246 Митного кодексу України (далi - МКУ) митнi формальностi щодо товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, якi декларуються шляхом подання митному органу електронної митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа, заповненої у звичайному порядку вiдповiдно до статтi 258 МКУ (далi - МД) здiйснюються автоматизованою системою митного оформлення (далi - АСМО) в автоматичному режимi вiдповiдно до роздiлу IV Порядку виконання митних формальностей при здiйсненнi митного оформлення товарiв iз застосуванням митної декларацiї на бланку єдиного адмiнiстративного документа, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 631, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 10.08.2012 за N 1360/21672.

     2. Для забезпечення iдентифiкацiї товарiв (при вивезеннi за межi митної територiї України) згiдно з частиною третьою статтi 326 МКУ використовуються комерцiйнi засоби iдентифiкацiї (пломби або запiрно- пломбувальнi пристрої), якi накладаються на вантажнi вiдсiки транспортних засобiв комерцiйного призначення до моменту подання до митного органу митної декларацiї. Вiдомостi про накладення комерцiйних засобiв iдентифiкацiї вносяться до графи 44 митної декларацiї пiд кодом "1810". У випадку накладення декiлькох пломб їх iдентифiкацiйнi вiдомостi зазначаються окремими позицiями.

     Для використання в пiлотному проєктi по виконанню митних формальностей автоматизованою системою митного оформлення в автоматичному режимi (далi - Пiлотний проєкт) типи та номери пломб пропонується узгоджувати з митним органом з урахуванням таких рекомендацiй:

     залишатися неушкодженими та надiйно закрiплюватися при звичайному використаннi;

     легко перевiрятись та iдентифiкуватись;

     виготовленi таким чином, щоб будь-яка поломка, втручання або знiмання залишали слiди, видимi без застосування спецiальних засобiв;

     використовуватись одноразово;

     мати унiкальний iдентифiкацiйний номер.

     3. Попереднiй вiдбiр МД для здiйснення митних формальностей АСМО в автоматичному режимi здiйснюється АСМО в автоматичному режимi пiсля отримання МД у складi електронного повiдомлення, засвiдченого квалiфiкованим електронним пiдписом (далi - КЕП) декларанта або уповноваженої ним особи (далi - Декларант) за такими рекомендацiями:

     в одному повiдомленнi отримано не бiльше однiєї МД;

     МД подана для помiщення товарiв у митнi режими експорту (в частинi продажу товарiв українськими суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi iноземним суб'єктам господарської дiяльностi без посередництва комiсiонерiв чи консигнаторiв), переробки на митнiй територiї (в частинi операцiй, що передбачають переробку товарiв без передання права виконавцю) або реекспорту (в частинi операцiй з вивезення продуктiв переробки, виготовлених у митному режимi переробки товарiв на митнiй територiї України, на пiдставi зовнiшньоекономiчних договорiв, якi не передбачають перехiд права власностi вiд українських суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi iноземним суб'єктам господарської дiяльностi та, за наявностi, та зворотної тари, в якiй перемiщуються такi продукти переробки);

     до графи 1 МД внесенi вiдомостi про такi типи митних декларацiй:

     ЕК10АА, або IМ51АА, або IМ51ДЕ, або ЕК11АА;

     до графи 5 МД внесенi вiдомостi про кiлькiсть товарiв, заявлених за такою декларацiєю, яка не перевищує 20;

     до графи 9 МД внесенi вiдомостi лише про одне пiдприємство, i таке пiдприємство бере участь у пiлотному проєктi;

     до графи 24 МД внесенi вiдомостi про характер угоди:

     11 (для ЕК10), 41 або 42 (для IМ51), 51 або 52 (для ЕК11);

     до граф 25 та 26 МД внесенi вiдомостi про один i той же вид транспорту на кордонi та в межах країни:

     20 (залiзничний) або 30 (автомобiльний);

     до графи 33 МД внесенi вiдомостi про те, що товар не пiдлягає експортному контролю (у п'ятому пiдроздiлi графи проставлено "0");

     до графи 37 МД внесенi вiдомостi про особливостi перемiщення товарiв:

     1000ZZ00 (для ЕК10), або 5100ZZ00 (для IМ51), або 1151FN00 чи 1151FN31 (для ЕК11);

     графа 39 МД не заповнена (до товарiв не встановлено кiлькiсних обмежень);

     у графi 44 МД:

     пiд кодом "1810" внесенi вiдомостi про застосованi комерцiйнi засоби iдентифiкацiї (для митних режимiв експорту та реекспорту);

     вiдсутнi коди документiв з роздiлу 5 "Документи та вiдомостi, що пiдтверджують дотримання обмежень, встановлених законами України, щодо перемiщення окремих товарiв через митний кордон України" Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011;

(абзац шiстнадцятий пункту 3 замiнено трьома абзацами згiдно з наказом Державної митної служби України вiд 26.05.2020р. N 185, у зв'язку з цим абзаци сiмнадцятий - двадцять четвертий вiдповiдно вважати абзацами дев'ятнадцятим - двадцять шостим)

     МД отримана в робочий день не ранiше, нiж через 1 годину пiсля початку та не пiзнiше нiж за 1 годину до закiнчення робочого часу, встановленого для вiдповiдного пiдроздiлу митного оформлення;

     товари, перемiщуються через митний кордон України у вантажних вiдправленнях засобами автомобiльного або залiзничного транспорту без змiни виду транспорту на митнiй територiї України;

     товари не оподатковуються вивiзним митом;

     товари не внесенi до Перелiку товарiв, помiщення яких у митний режим переробки на митнiй територiї України забороняється, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 березня 2013 року N 295 (зi змiнами);

     до товарiв не застосовуються заходи гарантування додержання митного режиму переробки на митнiй територiї згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 березня 2013 року N 295 (зi змiнами) (для митного режиму переробки на митнiй територiї);

     товари не внесенi до перелiкiв, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24 грудня 2019 року N 1109 "Про затвердження перелiкiв товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає лiцензуванню, та квот на 2020 рiк" (зi змiнами) (крiм товарiв, зазначених у додатку 4 до цiєї постанови);

(абзац двадцять четвертий пункту 3 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 26.05.2020р. N 185)

     товари, не внесенi до Перелiку товарiв, заборонених до ввезення на митну територiю України, що походять з Росiйської Федерацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 року N 1147 (зi змiнами) (крiм вивезення таких товарiв за межi митної територiї України);

(абзац двадцять п'ятий пункту 3 у редакцiї наказу Державної митної служби України вiд 26.05.2020р. N 185)

     до українських суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та/або iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi не застосованi санкцiї згiдно iз Законами України та/або мiжнародними договорами України, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України.

     4. Пiсля попереднього вiдбору, перевiрки КЕП Декларанта, формато-логiчного контролю й реєстрацiї МД АСМО в автоматичному режимi, здiйснюється перевiрка МД iз застосуванням автоматизованої системи управлiння ризиками (далi - АСУР).

     Якщо за результатами застосування АСУР вiдповiдно до абзацу першого цього пункту визначено необхiднiсть виконання митних формальностей, за участю посадової особи митного органу, то митне оформлення такої МД продовжується в звичайному порядку iз залученням посадової особи митного органу.

     5. МД, за якою за результатами застосування АСУР вiдповiдно до абзацу першого пункту 4 цих Методичних рекомендацiй не визначено необхiдностi виконання митих формальностей, за участю посадової особи митного органу, вiдображається в окремому списку в робочому вiкнi АСМО та протягом 10 хвилин з моменту вiдображення в цьому списку доступна для перегляду посадовою особою митного органу, вiдповiдальною за монiторинг таких МД (далi - вiдповiдальна особа).

     У випадку вiдкриття МД вiдповiдальною особою для перегляду вiдлiк 10- хвилинного строку призупиняється до закiнчення перегляду такої МД без завантаження її в локальну базу АСМО, але не бiльше нiж на 10 хвилин (у сукупностi в разi неодноразового вiдкриття).

     6. Вiдповiдальна особа має можливiсть здiйснити перегляд МД з окремого списку та, у разi потреби за результатами застосування системи управлiння ризиками перевести її для продовження оформлення в звичайному порядку.

     У випадку переведення МД для продовження її оформлення в звичайному порядку призначення посадової особи ПМО для виконання митних формальностей за цiєю МД здiйснюється в автоматичному режимi АСМО.

     7. У разi якщо протягом 10 хвилин вiдповiдальною особою, в тому числi за результатами застосування результатiв системи управлiння ризиками, не визначено необхiдностi участi у виконаннi митних формальностей посадових осiб митного органу, митне оформлення МД здiйснюється АСМО в автоматичному режимi.

     8. У разi якщо митне оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення вiдповiдно до митного режиму експорту здiйснювалося згiдно з частиною другою статтi 258 МКУ та за необхiдностi додаткового накладення митного забезпечення на вантажний вiдсiк транспортного засобу комерцiйного призначення, такий транспортний засiб може бути пред'явлений митному органу у вiдповiднiй зонi митного контролю без заїзду на територiю мiсця митного оформлення.

В. о. заступника директора Департаменту - начальника управлiння органiзацiї митного оформлення Департаменту забезпечення митного оформлення Олександр ДЕМЧЕНКО

 

Додаток
до наказу Державної митної України
07.05.2020 N 167

Перелiк митниць та митних постiв, що беруть участь у Пiлотному проєктi

Назва митницi Назва митного поста Адреса мiсця митного оформлення Код мiсця митного оформлення
Азовська митниця Держмитслужби Митний пост "Краматорськ" Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Олекси Тихого, 8 UA700020
Митний пост "Слов'янськ" Донецька обл., м. Слов'янськ, Новосодiвська площадка, 1, корп. 2 UA700040
Митний пост "Азовсталь" Донецька обл., м. Марiуполь, пр. Перемоги, 1 UA700050
Митний пост "Сартана" Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Левченка, 1 UA700060
Митний пост "Марiуполь - порт" Донецька обл., м. Марiуполь, проспект Лунiна, 99 UA700100
Буковинська митниця Держмитслужби Митний пост "Чернiвцi" м. Чернiвцi, вул. Пiвденно-Кiльцева, 51 А UA408020
Митний пост "Кам'янець-Подiльський" Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подiльський, вул. Руслана Коношенка, 3 UA408160
Митний пост "Чорткiв" Тернопiльська обл., м. Чорткiв, вул. В. Великого, 31 UA408150
Волинська митниця Держмитслужби Митний пост "Володимир-Волинський" Волинська обл., м. Осьмиловичi, вул. Львiвська, 35 UA205100
Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Князя Олега, 53 UA205080
Галицька митниця Держмитслужби Митний пост "Городок" Львiвська обл., м. Городок, вул. Львiвська, 659 А UA209170
Львiвська обл., смт. Краковець, вул. Вербицького, 48 UA209190
Митний пост "Львiв-пiвнiчний" Львiвська обл., смт. Запитiв, вул. Київська, 236 UA209150
Львiвська обл., с. Малехiв, вул. Т. Дороша, 20 А UA209140
Митний пост "Львiв - пiвденний" Львiвська обл., м. Стрий, вул. Промислова, 7 UA209120
Днiпровська митниця Держмитслужби Митний пост "Запорiжжя" м. Запорiжжя, вул. Привокзальна, 9А UA110230
Митний пост "Кривий Рiг" Днiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул. Криворiжсталi, 1 UA110070
Митний пост "Олександрiя" Кiровоградська обл., м. Свiтловодськ, вул. Лiсозаводська, 1А UA110310
Митний пост "Нiкополь" Днiпропетровська обл., м. Нiкополь, вул. Героїв Чорнобиля, 106Г UA110120
Митний пост "Днiпро- Правобережний" м. Днiпро, пл. Десантникiв, 5 UA110150
Закарпатська митниця Держмитслужби Митний пост "Мукачево" Закарпатська обл., м. Мукачево, вул. Берегiвська об'їзна, 12 UA305160
Митний пост "Виноградiв" Закарпатська обл., м. Виноградiв, вул. Пiвнiчна, 25 UA305110
Митний пост "Ужгород - центральний" Закарпатська обл., с. Розiвка, вул. Концiвська, 40 UA305150
Київська митниця Держмитслужби Митний пост "Мартусiвка - спецiалiзований" Київська обл., с. Мортусiвка, вул. Мойсеева, 72 UA100430
Митний пост "Київ - схiдний" м. Київ, вул. Довбуша, 22 UA100080
Митний пост "Київ - столичний" м. Київ, Столичне шосе, 100 UA100070
Митний пост "Черкаси - пiвденний" м. Черкаси, вул. Смiлянська, 163 UA100710
Митний пост "Чайки" Київська обл., смт. Гостомель, вул. Садова, 26 А UA100340
Митний пост "Київ - захiдний" м. Київ, вул. Малинська, 20 UA100020
Митний пост "Калинiвка" Київська обл., м. Обухiв, вул. Трипiльська, 33 UA100490
Митний пост "Новоград-Волинський" Житомирська обл., с. Наталiвка, вул. Промислова, 13 UA100650
Одеська митниця Держмитслужби Митний пост "Чорноморський" Одеська обл., м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 30 UA500090
Митний пост "Мiжнародний аеропорт "Одеса" м. Одеса, вул. Центральний аеропорт, 2 UA500150
Митний пост "Одеса" Одеська обл., с. Усатове-1, вул. Залiзничникiв, 14 UA500030
м. Одеса, Хаджибеївська дор. 4/1 UA500020
Одеська обл., Бiляєвський р-н, с. Усатове, вул. Новомосковська дорога, 23 UA500070
Пiвнiча митниця Держмитслужби Митний пост "Сновськ" Чернiгiвська обл., с. Корюкiвка, вул. Передзаводська, 4 UA102100
Митний пост "Новi Яриловичi" Чернiгiвська обл., с. Рiвнопiлля, Гомельське шосе, 6 UA102030
Митний пост "Чернiгiв-вантажний" м. Чернiгiв, проспект Перемоги, 6 UA102140
Подiльська митниця Держмитслужби Митний пост "Гайсин" Вiнницька обл., м. Гайсин, вул. Механiзаторiв. 23 UA401060
Митний пост "Вiнниця" Вiнницька обл., с. Зарванцi, 7 км Хмельницького шосе UA401020
Митний пост "Хмельницький" м. Хмельницький, вул. Пiвнiчна, 95/1 U А401160
Полiська митниця Держмитслужби Митний пост "Рiвне" м. Рiвне, вул. Млинiвська, 23 UA204020
Рiвненська обл., м. Костопiль, вул. Степанська, 9 UA204030
Митний пост "Сарни" Рiвненська обл., м. Сарни, вул. Технiчна, 2 UA204060
Митний пост "Луцьк" Волинська обл., с. Струмiвка, вул. Рiвненська, 4 UA204120
Слобожанська митниця Держмитслужби Митний пост "Харкiв - автомобiльний" м. Харкiв, вул. Академiка Павлова, 88 UA807200
Митний пост "Харкiв - центральний" м. Харкiв, вул. Клочкiвська, 370 UA807170
Митний пост "Суми" м. Суми, вул. Юрiя Вєтрова, 35 UA807290
Схiдна митниця Держмитслужби Митний пост "Старобiльськ" Луганська обл., м. Старобiльськ, вул. Лангемака, 76 UA702020
Митний пост "Лисичанськ" Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Карла Маркса, 151В UA702050
Луганська обл., м. Лисичанськ, вул.Карла Маркса, 151В UA702060
Митний пост "Сєвєродонецьк" Луганська обл., смт. Мирна Долина, комплекс виробничих будiвель i споруд N 34 UA702030
Чорноморська митниця Держмитслужби Митний пост "Костянтинiвка" Миколаївська обл., с. Мiшково-Погорiлове, вул. Степова, 1 UA508300
Миколаївська обл., с. Костянтинiвка, вул. Миколаївська, 4 UA508280
Митний пост "Каховка" Херсонська обл., м.Каховка, вул.Пiвденна, 8 UA508020
Митний пост "Херсон" Херсонська обл., м. Олешки, вул. Гвардiйська, 123 UA508040
 
В. о. заступника директора Департаменту - начальника управлiння органiзацiї митного оформлення Департаменту забезпечення митного оформлення
Олександр ДЕМЧЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.