ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

22.05.2020 N 15/15-01-02/7/1162

 

Департамент iнформацiйних технологiй та митної статистики


Про надання iнформацiї

     Iнформуємо, що з 17 березня 2020 року у виданнi "Голос України" N 51 офiцiйно опублiковано текст Закону України вiд 17 березня 2020 року N 532-IX "Про внесення змiн до Податкового кодексу України щодо пiдвищення доступностi лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, якi закуповуються за кошти державного бюджету, та створення умов для закупiвель у сферi охорони здоров'я за кошти державного бюджету" (далi - Закон N 532).

     Змiни, що вносяться Законом N 532 передбачають, зокрема:

     - пiдроздiл 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України доповнено пунктом 381, вiдповiдно до якого, тимчасово, до 31 грудня 2022 року, звiльняються вiд оподаткування податком на додану вартiсть операцiї з ввезення на митну територiю України лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, що закуповуються за кошти державного бюджету особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, для виконання програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я.

     Звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть, передбачене цим пунктом, застосовується, якщо ввезення та/або постачання (передача) лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них здiйснюється за кошти державного бюджету на виконання вiдповiдних угод (договорiв), укладених особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, у межах виконання програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я.

     Перелiк лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я, та порядок їх ввезення, постачання i цiльового використання, а також розподiлу (перерозподiлу) мiж структурними пiдроздiлами з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй та/або суб'єктами господарювання, якi мають лiцензiю на провадження господарської дiяльностi з медичної практики, затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Також повiдомляємо, що постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06 травня 2020 року N 350 "Деякi питання закупiвлi лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, що закуповуються у 2020 роцi" затверджено перелiк лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, що закуповуються на виконання вiдповiдних угод (договорiв), укладених особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я для виконання програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я за напрямами використання бюджетних коштiв у 2020 роцi та перелiк лiкарських засобiв та медичних виробiв, що закуповуються на пiдставi угод щодо закупiвлi iз спецiалiзованими органiзацiями, якi здiйснюють закупiвлi за напрямами використання бюджетних коштiв у 2020 роцi.

     Постанова набрала чинностi з дня її опублiкування (опублiковано 13 травня 2020 у виданнi "Урядовий кур'єр" N 88 (6702)).

     До внесення змiн до Класифiкатора звiльнень вiд сплати митних платежiв при ввезеннi товарiв на митну територiю України, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011 при митному оформленнi лiкарських засобiв, медичних виробiв та допомiжних засобiв до них, що закуповуються за кошти державного бюджету особою, уповноваженою на здiйснення закупiвель у сферi охорони здоров'я, для виконання програм та здiйснення централiзованих заходiв з охорони здоров'я, має наводитись код звiльнення вiд сплати податку на додану вартiсть - "204".

     Департаменту iнформацiйних технологiй та митної статистики просимо унести вiдповiднi змiни до програмного забезпечення.

     Додатки: в електронному виглядi.

Директор Департаменту митних платежiв та митної вартостi Олексiй ЛИШЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.