МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республiки

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) за скаргою ПрАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО Т'ЮБ" рiшенням Мiжвiдомчої комiсiї з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) вiд 14.05.2019 N АД-415/2019/4411-03 порушено антидемпiнгове розслiдування щодо iмпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республiки.

     Зазначеним рiшенням Комiсiї об'єктом розслiдування встановлено:

     сталевi безшовнi гаряче-деформованих труби, що можуть класифiкуватися згiдно з УКТЗЕД за кодами: 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59 (далi - товар), походженням з Китайської Народної Республiки.

     Перiодом дослiдження визначено чотири рiчнi перiоди:

     1-й рiчний перiод: 01.01.2016 - 31.12.2016;

     2-й рiчний перiод: 01.01.2017 - 31.12.2017;

     3-й рiчний перiод: 01.01.2018 - 31.12.2018;

     4-й рiчний перiод: 01.04.2018 - 31.03.2019.

     Перiод розслiдування - 01.04.2018 - 31.03.2019.

     Вiдповiдно до Закону Комiсiя розглянула поданi Мiнекономiки звiт та матерiали про результати антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республiки, запропонованi iноземними виробниками/експортерами добровiльнi цiновi зобов'язання щодо припинення демпiнгового iмпорту у розумiннi статтi 15 Закону та за результатами розгляду встановила:

     ПрАТ "IНТЕРПАЙП Нижньоднiпровський трубопрокатний завод" та ТОВ "IНТЕРПАЙП НIКО Т'ЮБ" є належним нацiональним товаровиробником у розумiннi положень пункту 16 статтi 1 Закону, оскiльки його частка в загальному виробництвi товару в Українi становила понад 50 %;

     товар, який виробляється нацiональним товаровиробником, у розумiннi положень пункту 26 статтi 1 Закону є подiбним до товару, що є об'єктом розслiдування;

     наявнiсть протягом перiоду розслiдування демпiнгового iмпорту в Україну товару походженням з Китайської Народної Республiки. Зроблено позитивний висновок щодо обґрунтованостi методу, на пiдставi якого було визначено демпiнгову маржу. Демпiнгова маржа становила:

     - для групи Hengyang Valin (Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd; Hengyang Valin MPM Co., Ltd.; Hengyang Steel Tube Group Int'l Trading Inc) на труби обсаднi виключно з зовнiшнiми дiаметрами 193,68 мм та 244,48 мм за кодом 7304 29 30 00 згiдно з УКТЗЕД та на труби обсаднi виключно з зовнiшнiм дiаметром 508 мм за кодом 7304 29 90 00 згiдно з УКТЗЕД на рiвнi мiнус 23,75%;

     - для Tianjin Pipe Corporation (Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd.) на труби обсаднi виключно зовнiшнiм дiаметром 339,72 мм за кодом 7304 29 30 00 згiдно з УКТЗЕД та на труби обсаднi виключно зовнiшнiм дiаметром 473,08 мм за кодом 7304 29 90 00 згiдно з УКТЗЕД - на рiвнi 1,92 %;

     - для iнших виробникiв та/або експортерiв з Китайської Народної Республiки - 51,52%.

     Обсяги демпiнгового iмпорту товару походженням з Китайської Народної Республiки за перiод дослiдження зросли в абсолютних показниках на 153,02 %, вiдносно споживання товару на внутрiшньому ринку України - на 64,07 %, а вiдносно загальних обсягiв виробництва товару в Українi - на 69,06 %;

     факт заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику. Зокрема:

     - обсяги виробництва подiбного товару нацiональним товаровиробником в останньому перiодi зросли на 54,89 % порiвняно з першим рiчним перiодом, проте скоротилися на 4,63 % порiвняно з попереднiм;

     - рiвень використання виробничих потужностей при їх незмiнному обсязi у четвертому рiчному перiодi порiвняно iз попереднiм знизився на 4,63 %;

     - обсяги продажу нацiональним товаровиробником подiбного товару на внутрiшнiй ринок у четвертому рiчному перiодi порiвняно з першим зросли на 76,79 %, проте порiвняно з попереднiм скоротилися на 14,71 %;

     - при зростаннi обсягiв видимого споживання товару в Українi за весь перiод дослiдження на 54,21 % частка нацiонального товаровиробника у споживаннi зросла лише на 14,64 %, та в третьому та останньому рiчних перiодах порiвняно з попереднiми скоротилася на 10,95 % та 2,52 % вiдповiдно;

     - фiнансовий результат вiд продажу подiбного товару на внутрiшнiй ринок був вiд'ємним протягом всього перiоду дослiдження. У четвертому рiчному перiодi збитки нацiонального товаровиробника зросли на 106,11 % порiвняно з базовим рiчним перiодом;

     - показник рентабельностi був вiд'ємним протягом всього дослiджуваного перiоду;

     - рiвень продуктивностi працi нацiонального товаровиробника за перiод дослiдження збiльшився на 36,64 %, проте в останньому рiчному перiодi скоротився на 8,34 % порiвняно з попереднiм;

     - обсяги залишкiв подiбного товару постiйно зростали та у четвертому рiчному перiодi зросли на 89,60 % порiвняно з першим;

     - цiни продажу подiбного товару нацiонального товаровиробника на внутрiшньому ринку мали тенденцiю до зростання та в четвертому рiчному перiодi порiвняно з першим зросли на 52,12 % та протягом всього перiоду дослiдження були суттєво нижче собiвартостi.

     - собiвартiсть за перiод дослiдження зросла на 42,25 %;

     - обсяги здiйснених iнвестицiй в гривневому еквiвалентi за перiод дослiдження зросли на 398,23 % (367,93 % в доларах США);

     - прибуток з iнвестицiйного капiталу в першому рiчному перiодi був вiд'ємний та скоротився в третьому та четвертому перiодах на 64,48 % порiвняно з другим в гривневому еквiвалентi (65,27 % в доларах США);

     - зайнятiсть зросла на 13,36 %;

     - рiвень оплати працi в гривневому еквiвалентi зрiс 59,21 % (49,53 % в доларах США);

     - показник лiквiдностi за перiод дослiдження зрiс на 8,26 %, проте був нижче нормативного значення.

     Таким чином в останньому рiчному перiодi погiршились бiльшiсть показникiв нацiонального товаровиробника;

     наявнiсть у країнi експорту значного експортного потенцiалу, що пiдтверджується їх суттєвим обсягом невикористаних виробничих потужностей, якi перевищують обсяги споживання товару на внутрiшньому ринку України;

     наявнiсть у країнi експорту постiйно зростаючих обсягiв запасiв товару, якi вдвiчi перевищують обсяг споживання товару в Українi;

     демпiнговий iмпорт в Україну товару походженням з Китайської Народної Республiки здiйснювався за цiнами, що були нижчими як за цiни продажу товару нацiонального товаровиробника на внутрiшньому ринку України, так i за його собiвартiсть;

     iншi фактори не мали визначального впливу на стан нацiонального товаровиробника;

     наявнiсть причинно-наслiдкового зв'язку мiж демпiнговим iмпортом в Україну товару походженням з Китайської Народної Республiки та iстотною шкодою, заподiяною нацiональному товаровиробнику;

     нацiональнi iнтереси України потребують застосування остаточних антидемпiнгових заходiв.

     Iнформацiя та докази, що були наданi у вiдповiдях на запитальник для iноземного виробника i/або експортера, додатковий запит та поданi коментарi групи Vallourec (Vallourec Tianda (Anhui) Co., Ltd.; Vallourec Deutchland GmbH; VAM Changzhou Oil and Gas Premium Eguipments Co., Ltd.), Liaocheng Huazheng Steel Pipe Co., Ltd., Liaocheng Tongyun Pipe Industry Co., Ltd., Hubei Xinyegang Steel Co., Ltd., Jingjiang Special Steel Co., Ltd., Мiнекономiки були вiдхиленi, у зв'язку з порушенням вимог статей 4, 13, 31, 32 Закону, про що зазначенi заiнтересованi сторони було проiнформовано вiдповiдно до вимог Закону.

     Вiдповiдi на запитальник для iноземного виробника i/або експортера не надали: DP-Master Manufacturing Co., LTD, Jiangsu Changbao Steel Tube Limited Co., Shanxi Fenglei Drilling Tools Co., Ltd., Shandong Zida Steel Co., Ltd.

     Резюме основних фактiв та висновкiв Мiнекономiки за результатами проведеного розслiдування, надiслано всiм заiнтересованим сторонам розслiдування.

     Коментарi заiнтересованих сторiн не мiстили достатньо суттєвих та обґрунтованих аргументiв i фактiв, що могли б вплинути на змiну висновкiв, зроблених щодо наявностi факту демпiнгу, заподiяння iстотної шкоди нацiональному товаровиробнику та причинно-наслiдкового зв'язку мiж ними.

     Беручи до уваги зазначене та керуючись положеннями статтi 16 Закону, Комiсiя прийняла рiшення вiд 22.05.2020 N АД-444/2020/4411-03 "Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну сталевих безшовних гаряче-деформованих труб походженням з Китайської Народної Республiки", згiдно з яким вирiшила застосувати остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну товару, що має такий опис:

     сталевi безшовнi гарячекатанi (гаряче-деформованi) труби, що класифiкуються згiдно з УКТЗЕД за кодами: 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59, походженням з Китайської Народної Республiки.

     Остаточнi антидемпiнговi заходи застосовуються строком на п'ять рокiв шляхом запровадження справляння остаточного антидемпiнгового мита за ставкою:

     для виробника/експортера групи Hengyang Valin (Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd; Hengyang Valin MPM Co., Ltd.; Hengyang Steel Tube Group Int'l Trading Inc) (10 Далiщiнцун, 421001 мiсто Хен'ян, провiнцiя Хунань, КНР) (10 Dalixincun, Hengyang City, Hunan Province, P.R.China) на: труби обсаднi виключно з зовнiшнiми дiаметрами 193,68 мм та 244,48 мм за кодом 7304 29 30 00 згiдно з УКТЗЕД, на труби обсаднi виключно з зовнiшнiм дiаметром 508 мм за кодом 7304 29 90 00 згiдно з УКТЗЕД - на рiвнi 0 %; на iншi сталевi безшовнi гарячекатанi (гаряче-деформованi) труби, що класифiкуються за кодами 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59 згiдно з УКТЗЕД - на рiвнi 51,52 %;

     для виробника/експортера групи компанiй Tianjin Pipe Corporation (Tianjin Pipe Manufacturing Co., Ltd., Tianjin Pipe International Economic & Trading Corporation, Tianjin Pipe Steel Trading Co., Ltd.) (N 396, Джiнтанг Роуд, район Дунлi, Тяньцзiнь, Китай, 300301) (No.396, Jintang Road, Dongli District, Tianjin, China, 300301): на труби обсаднi виключно зовнiшнiм дiаметром 339,72 мм за кодом 7304 29 30 00 згiдно з УКТЗЕД, на труби обсаднi виключно зовнiшнiм дiаметром 473,08 мм за кодом 7304 29 90 00 згiдно з УКТЗЕД - на рiвнi 0 %; на iншi сталевi безшовнi гарячекатанi (гаряче-деформованi) труби, що класифiкуються за кодами 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59 згiдно з УКТЗЕД - на рiвнi 51,52 %;

     для iнших виробникiв та/або експортерiв з Китайської Народної Республiки сталевих безшовних гарячекатаних (гаряче-деформованих) труб, що класифiкуються за кодами 7304 19, 7304 23 00 00, 7304 29, 7304 39, 7304 59 згiдно з УКТЗЕД - на рiвнi 51,52 %.

     Остаточне антидемпiнгове мито справляється у вiдсотках до митної вартостi товару.

     Сплата остаточного антидемпiнгового мита здiйснюється в готiвковiй чи безготiвковiй формi, або шляхом унесення суми мита на депозит, або оформлення вiдповiдного боргового зобов'язання, якщо iнше не передбачено законодавством України.

     Остаточне антидемпiнгове мито стягується митними органами України незалежно вiд сплати iнших податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв).

     Застосування остаточних антидемпiнгових заходiв не повинно створювати перешкод для здiйснення митного оформлення товару.

     Iмпорт на митну територiю України товару, що є об'єктом антидемпiнгових заходiв, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та в разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за найвищою ставкою.

     Звiт про результати проведення консультацiй iз заiнтересованими сторонами стосовно запропонованих добровiльних цiнових зобов'язань щодо припинення демпiнгового iмпорту буде розглянуто на черговому засiданнi Комiсiї.

     Рiшення Комiсiї набирає чинностi через 30 днiв з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.