ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

IНДИВIДУАЛЬНА ПОДАТКОВА КОНСУЛЬТАЦIЯ

03.06.2020 N 2297/6/99-00-07-03-02-06/IПК


     Державна податкова служба України розглянула звернення щодо порядку застосування положень пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України (далi - Кодекс) та, керуючись статтею 52 Кодексу, повiдомляє.

     Вiдносини, що виникають у сферi справляння податкiв i зборiв, регулюються нормами Кодексу (пункт 1.1 статтi 1 Кодексу).

     Правовi основи оподаткування податком на додану вартiсть встановлено роздiлами I, V та пiдроздiлом 2 роздiлу XX Кодексу.

     Вiдповiдно до пiдпунктiв "а" i "в" пункту 185.1 статтi 185 Кодексу об'єктом оподаткування ПДВ є операцiї платникiв податку з постачання товарiв, мiсце постачання яких розташоване на митнiй територiї України, вiдповiдно до статтi 186 Кодексу, а також операцiї з ввезення товарiв на митну територiю України.

     Постачання товарiв - будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числi продаж, обмiн чи дарування такого товару, а також постачання товарiв за рiшенням суду (пiдпункт 14.1.191 пункту 14.1 статтi 14 Кодексу).

     Законом України вiд 30 березня 2020 року N 540-IX "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв, спрямованих на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй у зв'язку з поширенням коронавiрусної хвороби (COVID-19)" (далi - Закон N 540) викладено в новiй редакцiї пункт 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Кодексу.

     Згiдно з пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу (з урахуванням внесених змiн) вiд оподаткування податком на додану вартiсть звiльняються такi операцiї:

     з ввезення на митну територiю України товарiв (в тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), перелiк яких визначено Кабiнетом Мiнiстрiв України;

     з постачання на митнiй територiї України товарiв (в тому числi лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання), необхiдних для виконання заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), перелiк яких визначено Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Норми пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу застосовуються до операцiй, здiйснених в перiод, починаючи з 17 березня 2020 року, i до останнього числа мiсяця, в якому завершується дiя карантину, встановленого Кабiнетом Мiнiстрiв України на всiй територiї України з метою запобiгання поширенню на територiї України коронавiрусної хвороби (COVID-19).

     Перелiк лiкарських засобiв, медичних виробiв та/або медичного обладнання, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй коронавiрусної хвороби (COVID-19), на якi розповсюджується режим звiльнення вiд оподаткування, встановлений пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу, затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 2020 року N 224, яка прийнята на виконання саме пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу, та доповнено окремими товарними позицiями постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 квiтня 2020 року N 271 (далi - Перелiк N 224, Постанова N 271).

     Щодо питання 1

     Оскiльки такий медичний вирiб, як медична маска, включено до Перелiку N 224, то його вартiсть повинна визначатися без ПДВ з дати запровадження пiльги з оподаткування, встановленої пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу, тобто починаючи з 17 березня 2020 року i до останнього числа мiсяця, в якому завершується дiя карантину. Ця вимога законодавства застосовується незалежно вiд того, кому здiйснюється постачання таких товарiв - закладам охорони здоров'я чи будь-яким iншим суб'єктам господарювання / кiнцевим споживачам.

     Щодо питання 2

     Головним критерiєм для застосування пiльги з оподаткування, встановленої пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу, є включення товару до Перелiку N 224.

     Примiткою 1 до Перелiку N 224 передбачено, що коди згiдно з УКТЗЕД наводяться у цьому перелiку довiдково. Основною пiдставою для звiльнення вiд оподаткування податком на додану вартiсть та вiд сплати ввiзного мита товарiв, що ввозяться на митну територiю України, є вiдповiднiсть таких товарiв назвi товару (медичного виробу, основного компонента), мiжнародному непатентованому найменуванню (назвi) лiкарського засобу, якi зазначенi в Перелiку N 224.

     В той же час згiдно з примiткою 2 до Перелiку N 224 для цiлей цього перелiку:

     медичнi вироби означають медичнi вироби, активнi медичнi вироби у значеннi, наведеному в Технiчному регламентi щодо медичних виробiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 року N 753 (Офiцiйний вiсник України, 2013 року, N 82, ст. 3046), Технiчному регламентi щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 року N 754 (Офiцiйний вiсник України, 2013 року, N 82, ст. 3047), Технiчному регламентi щодо активних медичних виробiв, якi iмплантують, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 року N 755 (Офiцiйний вiсник України, 2013 року, N 82, ст. 3048);

     термiн "засоби iндивiдуального захисту" вживається у значеннi, наведеному в Технiчному регламентi засобiв iндивiдуального захисту, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 (Офiцiйний вiсник України, 2008 року, N 66, ст. 2216), або Технiчному регламентi щодо медичних виробiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 року N 753 (Офiцiйний вiсник України, 2013 року, N 82, ст. 3046).

     Примiткою 3 до Перелiку N 224 передбачено, що для вiднесення товарiв, зазначених у роздiлi "Медичнi вироби, медичне обладнання та iншi товари, що необхiднi для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2", до товарiв, необхiдних для здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню, локалiзацiю та лiквiдацiю спалахiв, епiдемiй та пандемiй гострої респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, якi звiльняються вiд сплати ввiзного мита та операцiї з ввезення яких на митну територiю України та/або операцiї з постачання яких на митнiй територiї України звiльняються вiд оподаткування на додану вартiсть, повинно бути:

     подано декларацiю про вiдповiднiсть та нанесено на товар або на його упаковку, а також на супровiднi документи, якщо такi документи передбаченi вiдповiдним технiчним регламентом, знак вiдповiдностi технiчним регламентам згiдно з правилами та умовами його нанесення, визначеними у Технiчному регламентi щодо медичних виробiв, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 року N 753 (Офiцiйний вiсник України, 2013 року, N 82, ст. 3046), Технiчному регламентi щодо медичних виробiв для дiагностики in vitro, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 року N 754 (Офiцiйний вiсник України, 2013 року, N 82, ст. 3047), Технiчному регламентi щодо активних медичних виробiв, якi iмплантують, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 жовтня 2013 року N 755 (Офiцiйний вiсник України, 2013 року, N 82, ст. 3048), Технiчному регламентi засобiв iндивiдуального захисту, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 серпня 2008 року N 761 (Офiцiйний вiсник України, 2008 року, N 66, ст. 2216); або

     подано повiдомлення Мiнiстерства охорони здоров'я про введення в обiг та/або експлуатацiю медичних виробiв (медичних виробiв для дiагностики in vitro, активних медичних виробiв, якi iмплантують), стосовно яких не виконанi вимоги технiчних регламентiв, або повiдомлення Державної служби з питань працi про введення в обiг засобiв iндивiдуального захисту, стосовно яких не виконанi вимоги технiчних регламентiв.

     Таким чином, вiд оподаткування ПДВ згiдно з пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу звiльняються тi товари, назва яких вiдповiдає назвi товарiв (медичних виробiв, основних компонентiв), мiжнародному непатентованому найменуванню (назвi) лiкарських засобiв, що включенi до Перелiку N 224, та за умови дотримання вимог, встановлених у примiтках до Перелiку N 224.

     Якщо в Перелiку N 224 мiститься код певного товару згiдно з УКТЗЕД, але назва такого товару не вiдповiдає назвi товару (медичного виробу, основного компонента), мiжнародному непатентованому найменуванню (назвi) лiкарського засобу, наведеним у Перелiку N 224, та/або такий товар не вiдповiдає вимогам, встановленим у примiтках 2 i 3 до Перелiку N 224, то до операцiй з постачання такого товару режим звiльнення вiд оподаткування ПДВ, передбачений пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу, не застосовується.

     Щодо питання 3

     Як зазначалося вище, режим звiльнення вiд оподаткування ПДВ застосовується до операцiй з постачання на митнiй територiї України:

     - товарних позицiй, включених до Перелiку N 224 в редакцiї до внесення доповнень Постановою N 271, - з 17 березня 2020 року;

     - всiх товарних позицiй, включених до Перелiку N 224, в тому числi з урахуванням Постанови N 271, - з 15 квiтня 2020 року.

     Щодо питання 4

     Платникам податку, якi в перiодi дiї режиму звiльнення вiд оподаткування ПДВ товарiв, включених до Перелiку N 224, здiйснювали постачання таких товарiв з нарахуванням ПДВ, слiд забезпечити проведення коригування податкових зобов'язань з ПДВ, вiдображених у таких податкових накладних.

     При проведеннi такого коригування:

     - платник податку - постачальник повинен скласти розрахунок коригування до податкової накладної, яка була складена з нарахуванням ПДВ, в якому вказати зi знаком "мiнус" показники щодо поставлених товарiв iз Перелiку N 224. Якщо податкова накладна, складена з нарахуванням ПДВ, мiстить в окремих рядках номенклатуру товарiв, якi включенi до Перелiку N 224 та за якими не повинен був нараховуватися ПДВ, та номенклатуру товарiв, якi пiдлягали оподаткуванню ПДВ, то у розрахунку коригування зi знаком "мiнус" зазначаються показники лише тих рядкiв податкової накладної, у яких зазначено номенклатуру товарiв, що мiстяться у Перелiку N 224;

     - платник податку - постачальник повинен скласти та зареєструвати в Єдиному реєстрi податкових накладних (далi - ЄРПН) податкову накладну на операцiю з постачання товарiв з Перелiку N 224, яка звiльняється вiд оподаткування, без нарахування ПДВ.

     Щодо питання 5

     Правила формування податкового кредиту визначено статтею 198 ПКУ, згiдно з пунктом 198.3 якої податковий кредит звiтного перiоду визначається виходячи з договiрної (контрактної) вартостi товарiв/послуг та складається iз сум податкiв, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статтi 193 ПКУ, протягом такого звiтного перiоду у зв'язку з:

     придбанням або виготовленням товарiв та наданням послуг;

     придбанням (будiвництвом, спорудженням) основних фондiв (основних засобiв, у тому числi iнших необоротних матерiальних активiв та незавершених капiтальних iнвестицiй у необоротнi капiтальнi активи);

     ввезенням товарiв та/або необоротних активiв на митну територiю України.

     Для отримувача товарiв/послуг пiдставою для нарахування сум податку, що вiдносяться до податкового кредиту, є податковi накладнi, отриманi з ЄРПН (пункт 198.6 статтi 198 ПКУ).

     Оскiльки податковi накладнi, якi були складенi в перiодi дiї пiльги, встановленої пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу, за операцiями з постачання товарiв, включених до Перелiку N 224, iз застосуванням ставки ПДВ 7 або 20 вiдсоткiв, є такими, що складенi з порушенням (не вiдповiдають вимогам) положення пункту 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу, то суми ПДВ, зазначенi у таких податкових накладних, не можуть бути включенi покупцем до складу податкового кредиту.

     У разi, якщо податкова накладна, складена з нарахуванням ПДВ, мiстить в окремих рядках номенклатуру товарiв, якi включенi до Перелiку N 224 та за якими не повинен був нараховуватися ПДВ, та номенклатуру товарiв, якi пiдлягали оподаткуванню ПДВ, то право на податковий кредит за такою податковою накладною, зареєстрованою в ЄРПН, виникає у покупця лише за тими товарами, за якими ПДВ нараховано правомiрно. Суми ПДВ, зазначенi у такiй податковiй накладнiй, що були нарахованi за товарами, операцiї з постачання яких згiдно з пунктом 71 пiдроздiлу 2 роздiлу XX Кодексу звiльняються вiд оподаткування ПДВ, не можуть бути вiднесенi покупцем до податкового кредиту.

     Вiдповiдно до пункту 52.2 статтi 52 Кодексу податкова консультацiя має iндивiдуальний характер i може використовуватися виключно платником податкiв, якому надано таку консультацiю.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.