ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. У Господарському процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436):

     1) у статтi 6:

     у частинi п'ятiй слова "та Положенням про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему" замiнити словами "Положенням про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     у частинi восьмiй:

     в абзацi другому слова "Закону України "Про електронний цифровий пiдпис" замiнити словами "Закону України "Про електроннi довiрчi послуги";

     абзац третiй доповнити словами "та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     частини дев'яту i тринадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "9. Суд проводить розгляд справи за матерiалами судової справи у паперовiй або електроннiй формi в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     "13. Положення про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положення, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв), розробляються Державною судовою адмiнiстрацiєю України та затверджуються Вищою радою правосуддя пiсля консультацiй з Радою суддiв України";

     2) частину третю статтi 9 та частину дев'ятнадцяту статтi 32 доповнити словами "та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     3) частину шосту статтi 42 викласти в такiй редакцiї:

     "6. Процесуальнi документи в електроннiй формi мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     4) частину восьму статтi 60 доповнити словами "та/або положень, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     5) у частинi другiй статтi 96 слова "Закону України "Про електронний цифровий пiдпис" замiнити словами "Закону України "Про електроннi довiрчi послуги";

     6) частину дев'яту статтi 120 доповнити словами "та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     7) у статтi 122:

     частину третю викласти в такiй редакцiї:

     "3. Вiдомостi, зазначенi у частинi першiй цiєї статтi, оприлюднюються на офiцiйному веб-порталi судової влади України iз зазначенням дати оприлюднення, номера справи, найменування та адреси суду, цiни позову, найменування (iменi) позивача, його мiсцезнаходження та iдентифiкацiйного коду (для юридичних осiб), найменування (iмен) iнших учасникiв справи";

     частину п'яту доповнити словами "та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     8) частину третю статтi 197 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Учасники справи беруть участь у судовому засiданнi в режимi вiдеоконференцiї поза межами примiщення суду з використанням власних технiчних засобiв та електронного пiдпису згiдно з вимогами Положення про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положень, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     9) у статтi 222:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Суд пiд час судового розгляду справи здiйснює повне фiксування судового засiдання за допомогою звукозаписувального технiчного засобу в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв). За заявою будь-кого з учасникiв справи або за iнiцiативою суду повне фiксування судового засiдання здiйснюється за допомогою вiдеозаписувального технiчного засобу (за наявностi в судi технiчної можливостi та за вiдсутностi заперечень з боку будь-кого з учасникiв судового процесу)";

     частину п'яту доповнити другим реченням такого змiсту: "Порядок зберiгання технiчного запису судового засiдання визначається Положенням про Єдину iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     10) статтю 223 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Пiд час здiйснення повного фiксування судового засiдання технiчними засобами, а також проведення судового засiдання в режимi вiдеоконференцiї протокол судового засiдання створюється Єдиною iнформацiйно-телекомунiкацiйною системою в порядку, визначеному Положенням про Єдину iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв).

     Протокол судового засiдання скрiплюється електронним пiдписом секретаря судового засiдання i приєднується до справи";

     11) частину восьму статтi 233 викласти в такiй редакцiї:

     "8. Усi судовi рiшення викладаються письмово у паперовiй та електроннiй формах.

     Судовi рiшення в електроннiй формi викладаються з використанням Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи, оприлюднюються в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв), та пiдписуються електронним пiдписом суддi (у разi колегiального розгляду - електронними пiдписами всiх суддiв, якi входять до складу колегiї)";

     12) частину першу статтi 327 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Виконання судового рiшення здiйснюється на пiдставi наказу, виданого судом, який розглядав справу як суд першої iнстанцiї.

     Накази суду в електроннiй формi викладаються з використанням Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи, оприлюднюються в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв), та пiдписуються електронним пiдписом суддi (у разi колегiального розгляду - електронними пiдписами всiх суддiв, якi входять до складу колегiї)";

     13) у пiдпунктi 17 пункту 1 роздiлу XI "Перехiднi положення":

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "17) до визначення Положенням про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв), можливостi вчинення передбачених цим Кодексом дiй з використанням пiдсистем (модулiв) Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи такi дiї вчиняються в такому порядку";

     пiсля абзацу дев'ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "17.16) учасники справи беруть участь у судовому засiданнi в режимi вiдеоконференцiї поза межами примiщення суду з використанням власних технiчних засобiв. Пiдтвердження особи учасника справи здiйснюється iз застосуванням електронного пiдпису, а якщо особа не має такого пiдпису, то у порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" або Державною судовою адмiнiстрацiєю України".

     У зв'язку з цим абзац двадцятий вважати абзацом двадцять першим;

     абзац двадцять перший викласти в такiй редакцiї:

     "Створення та забезпечення функцiонування Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи здiйснюються поетапно";

     доповнити абзацами двадцять другим i двадцять третiм такого змiсту:

     "Окремi пiдсистеми (модулi) Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи починають функцiонувати через 30 днiв з дня опублiкування Вищою радою правосуддя у газетi "Голос України" та на веб-порталi судової влади України оголошення про створення та забезпечення функцiонування вiдповiдної пiдсистеми (модуля) Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи. Про початок функцiонування Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи у складi всiх необхiдних для її повного функцiонування пiдсистем (модулiв) Вища рада правосуддя публiкує оголошення у газетi "Голос України" та на веб-порталi судової влади України.

     Оголошення про створення та забезпечення функцiонування окремої пiдсистеми (модуля) Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи має мiстити посилання на вiдповiдний пiдпункт пiдпункту 17 пункту 1 роздiлу XI "Перехiднi положення" цього Кодексу, який передбачає особливостi вчинення тих процесуальних (або iнших) дiй, порядок вчинення яких зазнає змiн пiсля початку функцiонування такої пiдсистеми (модуля)";

     14) у текстi Кодексу слова "електронний цифровий пiдпис" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "електронний пiдпис" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     2. У Цивiльному процесуальному кодексi України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436):

     1) частину третю статтi 8 доповнити словами "та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     2) у статтi 14:

     у частинi п'ятiй слова "та Положенням про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему" замiнити словами "Положенням про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     у частинi восьмiй:

     в абзацi другому слова "Закону України "Про електронний цифровий пiдпис" замiнити словами "Закону України "Про електроннi довiрчi послуги";

     абзац третiй доповнити словами "та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     частини дев'яту i тринадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "9. Суд проводить розгляд справи за матерiалами судової справи у паперовiй або електроннiй формi в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     "13. Положення про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положення, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв), розробляються Державною судовою адмiнiстрацiєю України та затверджуються Вищою радою правосуддя пiсля консультацiй з Радою суддiв України";

     3) частину сiмнадцяту статтi 33 доповнити словами "та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     4) частини шосту i сьому статтi 43 викласти в такiй редакцiї:

     "6. Процесуальнi документи в електроннiй формi мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв).

     7. У разi подання до суду документiв в електроннiй формi учасник справи зобов'язаний надати доказ надсилання листом з описом вкладення iншим учасникам справи копiй поданих до суду документiв";

     5) частину сьому статтi 62 доповнити словами "та/або положень, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     6) у частинi другiй статтi 100 слова "Закону України "Про електронний цифровий пiдпис" замiнити словами "Закону України "Про електроннi довiрчi послуги";

     7) частини дванадцяту i тринадцяту статтi 128 доповнити словами "та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     8) частину першу статтi 177 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi подання до суду позовної заяви та документiв, що додаються до неї в електроннiй формi, позивач зобов'язаний додати до позовної заяви доказ надсилання листом з описом вкладення iншим учасникам справи копiй поданих до суду документiв";

     9) частину третю статтi 212 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Учасники справи беруть участь у судовому засiданнi в режимi вiдеоконференцiї поза межами примiщення суду з використанням власних технiчних засобiв та електронного пiдпису згiдно з вимогами Положення про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положень, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     10) у статтi 247:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Суд пiд час судового розгляду справи здiйснює повне фiксування судового засiдання за допомогою звукозаписувального технiчного засобу в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв). За заявою будь-кого з учасникiв справи або за iнiцiативою суду повне фiксування судового засiдання здiйснюється за допомогою вiдеозаписувального технiчного засобу (за наявностi в судi технiчної можливостi та за вiдсутностi заперечень з боку будь-кого з учасникiв судового процесу)";

     частину четверту доповнити другим реченням такого змiсту: "Порядок зберiгання технiчного запису судового засiдання визначається Положенням про Єдину iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     11) статтю 248 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Пiд час здiйснення повного фiксування судового засiдання технiчними засобами, а також проведення судового засiдання в режимi вiдеоконференцiї протокол судового засiдання створюється Єдиною iнформацiйно-телекомунiкацiйною системою в порядку, визначеному Положенням про Єдину iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв).

     Протокол судового засiдання скрiплюється електронним пiдписом секретаря судового засiдання i приєднується до справи";

     12) частину восьму статтi 259 викласти в такiй редакцiї:

     "8. Усi судовi рiшення викладаються письмово у паперовiй та електроннiй формах.

     Судовi рiшення в електроннiй формi викладаються з використанням Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи, оприлюднюються в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв), та пiдписуються електронним пiдписом суддi (у разi колегiального розгляду - електронними пiдписами всiх суддiв, якi входять до складу колегiї)";

     13) частину першу статтi 431 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Виконання судового рiшення здiйснюється на пiдставi виконавчого листа, виданого судом, який розглядав справу як суд першої iнстанцiї.

     Виконавчi листи в електроннiй формi викладаються з використанням Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи, оприлюднюються в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв), та пiдписуються електронним пiдписом суддi (у разi колегiального розгляду - електронними пiдписами всiх суддiв, якi входять до складу колегiї)";

     14) у пiдпунктi 15 пункту 1 роздiлу XIII "Перехiднi положення":

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "15) до визначення Положенням про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв), можливостi вчинення передбачених цим Кодексом дiй з використанням пiдсистем (модулiв) Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи такi дiї вчиняються в такому порядку";

     пiсля абзацу дев'ятнадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "15.16) учасники справи беруть участь у судовому засiданнi в режимi вiдеоконференцiї поза межами примiщення суду з використанням власних технiчних засобiв. Пiдтвердження особи учасника справи здiйснюється iз застосуванням електронного пiдпису, а якщо особа не має такого пiдпису, то у порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" або Державною судовою адмiнiстрацiєю України".

     У зв'язку з цим абзац двадцятий вважати абзацом двадцять першим;

     абзац двадцять перший викласти в такiй редакцiї:

     "Створення та забезпечення функцiонування Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи здiйснюються поетапно";

     доповнити абзацами двадцять другим i двадцять третiм такого змiсту:

     "Окремi пiдсистеми (модулi) Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи починають функцiонувати через 30 днiв з дня опублiкування Вищою радою правосуддя у газетi "Голос України" та на веб-порталi судової влади України оголошення про створення та забезпечення функцiонування вiдповiдної пiдсистеми (модуля) Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи. Про початок функцiонування Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи у складi всiх необхiдних для її повного функцiонування пiдсистем (модулiв) Вища рада правосуддя публiкує оголошення у газетi "Голос України" та на веб-порталi судової влади України.

     Оголошення про створення та забезпечення функцiонування окремої пiдсистеми (модуля) Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи має мiстити посилання на вiдповiдний пiдпункт пiдпункту 15 пункту 1 роздiлу XIII "Перехiднi положення" цього Кодексу, який передбачає особливостi вчинення тих процесуальних (або iнших) дiй, порядок вчинення яких зазнає змiн пiсля початку функцiонування такої пiдсистеми (модуля)";

     15) у текстi Кодексу слова "електронний цифровий пiдпис" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "електронний пiдпис" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     3. У Кодексi адмiнiстративного судочинства України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436):

     1) частину третю статтi 11 доповнити словами "та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     2) у статтi 18:

     у частинi п'ятiй слова "та Положенням про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему" замiнити словами "Положенням про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     у частинi восьмiй:

     в абзацi другому слова "Закону України "Про електронний цифровий пiдпис" замiнити словами "Закону України "Про електроннi довiрчi послуги";

     абзац третiй доповнити словами "та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     частини дев'яту i тринадцяту викласти в такiй редакцiї:

     "9. Суд проводить розгляд справи за матерiалами судової справи у паперовiй або електроннiй формi в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     "13. Положення про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положення, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв), розробляються Державною судовою адмiнiстрацiєю України та затверджуються Вищою радою правосуддя пiсля консультацiй з Радою суддiв України";

     3) частину дев'ятнадцяту статтi 31 доповнити словами "та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     4) частини восьму i дев'яту статтi 44 викласти в такiй редакцiї:

     "8. Процесуальнi документи в електроннiй формi мають подаватися учасниками справи до суду з використанням Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв).

     9. У разi подання до суду документiв в електроннiй формi учасник справи зобов'язаний надати доказ надсилання листом з описом вкладення iншим учасникам справи копiй поданих до суду документiв";

     5) частину сьому статтi 59 доповнити словами "та/або положень, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     6) у частинi другiй статтi 99 слова "Закону України "Про електронний цифровий пiдпис" замiнити словами "Закону України "Про електроннi довiрчi послуги";

     7) частину другу статтi 130 доповнити словами "та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     8) частину другу статтi 161 доповнити абзацом другим такого змiсту:

     "У разi подання до суду документiв в електроннiй формi суб'єкт владних повноважень зобов'язаний надати доказ надсилання листом з описом вкладення iншим учасникам справи копiй поданих до суду документiв";

     9) частину третю статтi 195 викласти в такiй редакцiї:

     "3. Учасники справи беруть участь у судовому засiданнi в режимi вiдеоконференцiї поза межами примiщення суду з використанням власних технiчних засобiв та електронного пiдпису згiдно з вимогами Положення про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положень, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     10) у статтi 229:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Суд пiд час судового розгляду справи здiйснює повне фiксування судового засiдання за допомогою звукозаписувального технiчного засобу в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв). За заявою будь-кого з учасникiв справи або за iнiцiативою суду повне фiксування судового засiдання здiйснюється за допомогою вiдеозаписувального технiчного засобу (за наявностi в судi технiчної можливостi та за вiдсутностi заперечень з боку будь-кого з учасникiв судового процесу)";

     частину третю доповнити другим реченням такого змiсту: "Порядок зберiгання технiчного запису судового засiдання визначається Положенням про Єдину iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)";

     11) статтю 230 доповнити частиною четвертою такого змiсту:

     "4. Пiд час здiйснення повного фiксування судового засiдання технiчними засобами, а також проведення судового засiдання в режимi вiдеоконференцiї протокол судового засiдання створюється Єдиною iнформацiйно-телекомунiкацiйною системою в порядку, визначеному Положенням про Єдину iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв).

     Протокол судового засiдання скрiплюється електронним пiдписом секретаря судового засiдання i приєднується до справи";

     12) частину десяту статтi 243 викласти в такiй редакцiї:

     "10. Усi судовi рiшення викладаються письмово у паперовiй та електроннiй формах.

     Судовi рiшення в електроннiй формi викладаються з використанням Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи, оприлюднюються в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв), та пiдписуються електронним пiдписом суддi (у разi колегiального розгляду - електронними пiдписами всiх суддiв, якi входять до складу колегiї)";

     13) частину першу статтi 373 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Виконання судового рiшення здiйснюється на пiдставi виконавчого листа, виданого судом, який розглядав справу як суд першої iнстанцiї.

     Виконавчi листи в електроннiй формi викладаються з використанням Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи, оприлюднюються в порядку, визначеному Положенням про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв), та пiдписуються електронним пiдписом суддi (у разi колегiального розгляду - електронними пiдписами всiх суддiв, якi входять до складу колегiї)";

     14) у пiдпунктi 15 пункту 1 роздiлу VII "Перехiднi положення":

     абзац перший викласти в такiй редакцiї:

     "15) до визначення Положенням про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положеннями, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв), можливостi вчинення передбачених цим Кодексом дiй з використанням пiдсистем (модулiв) Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи такi дiї вчиняються в такому порядку";

     пiсля абзацу двадцятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "15.17) учасники справи беруть участь у судовому засiданнi в режимi вiдеоконференцiї поза межами примiщення суду з використанням власних технiчних засобiв. Пiдтвердження особи учасника справи здiйснюється iз застосуванням електронного пiдпису, а якщо особа не має такого пiдпису, то у порядку, визначеному Законом України "Про Єдиний державний демографiчний реєстр та документи, що пiдтверджують громадянство України, посвiдчують особу чи її спецiальний статус" або Державною судовою адмiнiстрацiєю України".

     У зв'язку з цим абзац двадцять перший вважати абзацом двадцять другим;

     абзац двадцять другий викласти в такiй редакцiї:

     "Створення та забезпечення функцiонування Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи здiйснюються поетапно";

     доповнити абзацами двадцять третiм i двадцять четвертим такого змiсту:

     "Окремi пiдсистеми (модулi) Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи починають функцiонувати через 30 днiв з дня опублiкування Вищою радою правосуддя у газетi "Голос України" та на веб-порталi судової влади України оголошення про створення та забезпечення функцiонування вiдповiдної пiдсистеми (модуля) Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи. Про початок функцiонування Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи у складi всiх необхiдних для її повного функцiонування пiдсистем (модулiв) Вища рада правосуддя публiкує оголошення у газетi "Голос України" та на веб-порталi судової влади України.

     Оголошення про створення та забезпечення функцiонування окремої пiдсистеми (модуля) Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи має мiстити посилання на вiдповiдний пiдпункт пiдпункту 15 пункту 1 роздiлу VII "Перехiднi положення" цього Кодексу, який передбачає особливостi вчинення тих процесуальних (або iнших) дiй, порядок вчинення яких зазнає змiн пiсля початку функцiонування такої пiдсистеми (модуля)";

     15) у текстi Кодексу слова "електронний цифровий пiдпис" в усiх вiдмiнках i числах замiнити словами "електронний пiдпис" у вiдповiдному вiдмiнку i числi.

     4. У пунктi 13 частини першої статтi 3 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 7 - 8, ст. 50, N 48, ст. 436) слова "Положення про Єдину судову iнформацiйну (автоматизовану) систему" замiнити словами "Положення про Єдину судову iнформацiйно-телекомунiкацiйну систему та/або положення, що визначають порядок функцiонування її окремих пiдсистем (модулiв)".

     5. У Законi України "Про внесення змiн до Господарського процесуального кодексу України, Цивiльного процесуального кодексу України, Кодексу адмiнiстративного судочинства України та iнших законодавчих актiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436):

     1) пункт 2 параграфа 2 "Прикiнцевi положення" роздiлу 4 викласти в такiй редакцiї:

     "2. Пiдпункт 1 пункту 3 § 1 цього роздiлу вводиться в дiю з дня початку функцiонування хоча б однiєї з пiдсистем (модулiв) Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи.

     Пiдпункт 5 пункту 7 § 1 цього роздiлу вводиться в дiю з дня початку функцiонування пiдсистем (модулiв) Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи, що забезпечують автоматизований розподiл справ, добiр осiб для запрошення до участi у здiйсненнi правосуддя як присяжних, можливiсть брати участь у судовому засiданнi в режимi вiдеоконференцiї, функцiонування офiцiйних електронних адрес та процедури реєстрацiї, автентифiкацiї та доступу осiб до функцiонуючих пiдсистем (модулiв) Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи (електронний кабiнет).

     Пiдпункти 1, 2, 4 пункту 13 § 1 цього роздiлу вводяться в дiю з дня початку функцiонування пiдсистеми (модуля) Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи, що забезпечує функцiонування Єдиного державного реєстру судових рiшень.

     Пiдпункт "б" пiдпункту 1, пiдпункт "а" пiдпункту 3 пункту 17, пункт 19 § 1 цього роздiлу вводяться в дiю з дня початку функцiонування пiдсистеми (модуля) Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи, що забезпечує функцiонування процедури реєстрацiї, автентифiкацiї та доступу осiб до функцiонуючих пiдсистем (модулiв) Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи (електронний кабiнет).

     Пiдпункт "б" пiдпункту 13 пункту 24 § 1 цього роздiлу вводиться в дiю з дня початку функцiонування пiдсистем (модулiв) Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи, що забезпечують функцiонування офiцiйних електронних адрес та процедури реєстрацiї, автентифiкацiї та доступу осiб до пiдсистем (модулiв) Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи (електронний кабiнет).

     Створення та забезпечення функцiонування Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи здiйснюються поетапно.

     Окремi пiдсистеми (модулi) Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи починають функцiонувати через 30 днiв з дня опублiкування Вищою радою правосуддя у газетi "Голос України" та на веб-порталi судової влади України оголошення про створення та забезпечення функцiонування вiдповiдної пiдсистеми (модуля) Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи. Таке оголошення має мiстити iнформацiю про пiдпункти, пункти цього роздiлу, якi вводяться в дiю у зв'язку з початком функцiонування вiдповiдної пiдсистеми (модуля) Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи. Про початок функцiонування Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи у складi всiх необхiдних для її повного функцiонування пiдсистем (модулiв) Вища рада правосуддя публiкує оголошення у газетi "Голос України" та на веб-порталi судової влади України";

     2) пункт 1 параграфа 2 "Прикiнцевi положення" роздiлу 5 викласти в такiй редакцiї:

     "1. Пункти 4, 5, 14, 18 § 1 цього роздiлу вводяться в дiю з дня початку функцiонування Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи та/або її окремих пiдсистем (модулiв).

     Створення та забезпечення функцiонування Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи здiйснюються поетапно.

     Окремi пiдсистеми (модулi) Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи починають функцiонувати через 30 днiв з дня опублiкування Вищою радою правосуддя у газетi "Голос України" та на веб-порталi судової влади України оголошення про створення та забезпечення функцiонування вiдповiдної пiдсистеми (модуля) Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи. Таке оголошення має мiстити iнформацiю про пункти цього роздiлу, якi вводяться в дiю у зв'язку з початком функцiонування вiдповiдної пiдсистеми (модуля) Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи. Про початок функцiонування Єдиної судової iнформацiйно-телекомунiкацiйної системи у складi всiх необхiдних для її повного функцiонування пiдсистем (модулiв) Вища рада правосуддя публiкує оголошення у газетi "Голос України" та на веб-порталi судової влади України".

     II. Прикiнцевi положення

     1. Цей Закон набирає чинностi з дня, наступного за днем його опублiкування.

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть iз набранням чинностi цим Законом, пiдпункт 1 пункту 25 параграфа 1 роздiлу 4 щодо змiн до статтi 3 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" та пункт 2 параграфа 2 "Прикiнцевi положення" роздiлу 4 Закону України "Про внесення змiн до Господарського процесуального кодексу України, Цивiльного процесуального кодексу України, Кодексу адмiнiстративного судочинства України та iнших законодавчих актiв" (Вiдомостi Верховної Ради України, 2017 р., N 48, ст. 436) в частинi введення в дiю пiдпункту 1 пункту 25 параграфа 1 роздiлу 4 цього Закону.

Президент України В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
27 квiтня 2021 року
N 1416-IX

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.