ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

02.02.2000 р. N 10/1-308-ЕП

Начальникам реґiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо застосування положень наказу Держмитслужби вiд 04.12.99 N 792

     Надсилаємо Вам для використання в роботi Порядок митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади транспортних та транспортно-експедицiйних органiзацiй, затверджений наказом Держмитслужби вiд 04.12.99 N 792 та зареєстрований в Мiнiстерствi юстицiї України 22.12.99 за N 902/4195 (далi - Порядок).

     При цьому повiдомляємо наступне.

     1. До внесення вiдповiдних змiн i доповнень до Положення про вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 31.12.96 N 592 та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 20.01.97 за N 5/1809, в разi конкуренцiї норм Порядку з нормами зазначеного Положення по вiдношенню до ТЕО, унесених до перелiку пiдприємств - резидентiв України, якi користуються режимом сприяння, установленим пунктом 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.99 N 593 "Про сприяння зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi", застосовуються норми Порядку.

     2. Враховуючи особливостi транспортної та експедицiйної дiяльностi, ТЕО мають право звернутися безпосередньо до Державної митної служби з мотивованим проханням про застосування до перемiщуваних ними товарiв норм Порядку. До звернення обов'язково додається Процедура органiзацiї митного режиму - митний склад для МЛС ТЕО та погодження митницi, в якiй ТЕО перебуває на облiку.

     В разi прийняття Держмитслужбою на пiдставi оцiнки транспортних потокiв, технологiї транспортування та iнших показникiв, що мають значення для органiзацiї митного контролю, попереднього рiшення про можливiсть застосування норм Порядку до перемiщуваних конкретним ТЕО товарiв, Держмитслужба готує запит до Держподаткадмiнiстрацiї та МЗЕЗторгу щодо погодження питання про внесення ТЕО до перелiку пiдприємств - резидентiв України, якi користуються режимом сприяння, установленим пунктом 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14.04.99 N 593 "Про сприяння зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi".

     Державна митна служба пiсля отримання на зазначений запит позитивної iнформацiї видає наказ про внесення ТЕО до Перелiку пiдприємств - резидентiв України, пiд час провадження якими зовнiшньоекономiчної дiяльностi застосовується режим сприяння.

     3. До формування перелiку ТЕО, якi користуються режимом сприяння, листи Держмитслужби вiд 25.07.97 N 11/6-7069 та вiд 13.01.98 N 11/6-416, якi надсилались до Київської реґiональної митницi i встановлювали окремий порядок перемiщення через МЛС ТЕО, розташованi в зонi дiяльностi цiєї митницi, iмпортованих товарiв, що розмiщуються на МЛС з метою перевантаження з одного автотранспортного засобу на iнший для подальшого доставлення одержувачам в iнших населених пунктах України, є чинними. Про змiну зазначених листiв буде поiнформовано додатково.

     Додаток: зазначене на 13 арк.

Голова Служби Ю.Соловков

 

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.