Документ скасований: Наказ ДСЕК № 245 від 13.07.2006

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ЕКСПОРТНОГО КОНТРОЛЮ УКРАЇНИ

НАКАЗ

вiд 26 сiчня 2000 року N 14


Про затвердження Порядку видачi висновкiв про обґрунтованiсть причин перевищення термiнiв розрахункiв в iноземнiй валютi суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi, яким наданi повноваження на здiйснення мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення, при виконаннi ними зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) з поставки товарiв спецiального призначення

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
7 лютого 2000 р. за N 71/4292


     У вiдповiдностi до пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.94 N 882 "Про Порядок вiднесення операцiй резидентiв при здiйсненнi ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консигнацiї, комплексного будiвництва, оперативного та фiнансового лiзингу, поставки складних технiчних виробiв i товарiв спецiального призначення" та до пункту 1 Змiн i доповнень, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.09.99 N 1782 "Про внесення змiн i доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України", НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Порядок видачi висновкiв про обґрунтованiсть причин перевищення термiнiв розрахункiв в iноземнiй валютi суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi, яким наданi повноваження на здiйснення мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення, при виконаннi ними зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) з поставки товарiв спецiального призначення, що додається.

     2. Вiддiлу розробки проектiв законодавчих та нормативних актiв забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України.

     3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Легейду О. С.

     4. Наказ довести до спiвробiтникiв Служби.

Голова Служби В. О. Губенко

 

Затверджено
Наказ Голови Держекспортконтролю України
26.01.2000 N 14
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
7 лютого 2000 р. за N 71/4292

ПОРЯДОК
видачi висновкiв про обґрунтованiсть причин перевищення термiнiв розрахункiв в iноземнiй валютi суб'єктам зовнiшньоекономiчної дiяльностi, яким наданi повноваження на здiйснення мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення при виконаннi ними зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) з поставки товарiв спецiального призначення

     Цей Порядок розроблено на виконання пункту 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.94 N 882 "Про Порядок вiднесення операцiй резидентiв при здiйсненнi ними зовнiшньоекономiчної дiяльностi до договорiв виробничої кооперацiї, консигнацiї, комплексного будiвництва, оперативного та фiнансового лiзингу, поставки складних технiчних виробiв i товарiв спецiального призначення" та постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 25.09.99 N 1782 "Про внесення змiн i доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України" i вiд 17.01.2000 N 51 "Про внесення змiн i визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких рiшень Кабiнету Мiнiстрiв України".

     1. Цей Порядок визначає механiзм розгляду Державною службою експортного контролю України (далi - Держекспортконтроль України) звернень суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi, яким наданi повноваження на здiйснення мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення, при виконаннi ними зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) з поставки товарiв спецiального призначення (далi - суб'єкти зовнiшньоекономiчної дiяльностi), про надання висновкiв щодо обґрунтованостi причин перевищення термiнiв взаєморозрахункiв за зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), пов'язаними з поставками товарiв спецiального призначення, що здiйснювалися за дозволами Держекспортконтролю України. До операцiй резидентiв, якi здiйснюються пiд час виконання договорiв поставки товарiв спецiального призначення, належать операцiї щодо мiжнародних передач товарiв вiйськового призначення, визначенi у Положеннi про порядок державного контролю за мiжнародними передачами товарiв вiйськового призначення, затвердженому постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 8 грудня 1997 р. N 1358 (Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 50, с. 50; 1999 р., N 24, ст. 1107), та операцiї щодо поставки продукцiї згiдно з перелiком, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     2. Для отримання висновку Держекспортконтролю України щодо обґрунтованостi причин перевищення термiну взаєморозрахункiв суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi - резидент, що є стороною вiдповiдного зовнiшньоекономiчного договору (контракту), повинен подати до Держекспортконтролю України такi документи:

     лист-звернення про надання висновку щодо обґрунтованостi перевищення термiну взаєморозрахункiв у довiльнiй формi з обов'язковими вiдомостями про:

     стан виконання (на момент звернення) зовнiшньоекономiчного договору (контракту), при виконаннi якого виникла потреба отримання iндивiдуальної лiцензiї Нацiонального банку України на продовження термiну повернення валютної виручки;

     обґрунтування потреби продовження встановленого термiну повернення валютної виручки за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом), iз зазначенням суми заборгованостi та строку, потрiбного для завершення розрахункiв, та перспективи вирiшення питання;

     копiї документiв, що засвiдчують здiйснення зовнiшньоекономiчної операцiї (платiжнi документи, вантажнi митнi декларацiї, коносамент);

     копiї документiв, якi пiдтверджують причини, що призвели до затримки в проведеннi розрахункiв за зовнiшньоекономiчним договором (контрактом), та вжитi заходи щодо своєчасного повернення валютних коштiв (якщо вони вживались);

     довiдку МЗЕЗторгу про вiдсутнiсть обмежень, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", у суб'єкта господарської дiяльностi i в його iноземного контрагента на здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi та про вiдповiднiсть зовнiшньоекономiчного договору (контракту) законодавству України.

     Заявник несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть вiдомостей, що мiстяться у поданих ним документах, згiдно з чинним законодавством України.

     3. Розгляд листiв-звернень про надання висновку Держекспортконтролю України щодо обґрунтованостi перевищення термiнiв взаєморозрахункiв (за умови подання повного пакета зазначених вище документiв) здiйснюється Комiсiєю Держекспортконтролю України з питань продовження термiнiв розрахункiв в iноземнiй валютi при виконаннi суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), пов'язаних з поставками товарiв спецiального призначення (надалi - Комiсiя).

     4. Комiсiя на своєму засiданнi приймає рiшення стосовно обґрунтованостi причин перевищення суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi термiну взаєморозрахункiв. Рiшення Комiсiї оформлюються письмово у виглядi протоколу. Функцiї робочого органу Комiсiї, пов'язанi з пiдготовкою протоколу та оформленням висновкiв за рiшенням Комiсiї, покласти на вiддiл забезпечення дiяльностi в режимах експортного контролю, економiчної експертизи та аналiзу Головного управлiння державної експертизи.

     5. Рiшення щодо надання зазначеного висновку Держекспортконтролю України ухвалюється не пiзнiше нiж у десятиденний термiн з моменту подання суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi повного пакета документiв.

     6. У разi прийняття Комiсiєю негативного рiшення щодо надання зазначеного висновку Держекспортконтролю України вiддiл забезпечення дiяльностi в режимах експортного контролю, економiчної експертизи та аналiзу Головного управлiння державної експертизи направляє суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi лист про вiдмову.

     7. У разi прийняття позитивного рiшення Комiсiя визначає перiод можливого перевищення термiну взаєморозрахункiв для суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi.

     8. Висновок Держекспортконтролю України готується вiддiлом забезпечення дiяльностi в режимах експортного контролю, економiчної експертизи та аналiзу Головного управлiння державної експертизи та надається суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi у десятиденний термiн з моменту подання ним всiх необхiдних документiв - для розгляду.

     9. Прийнятi згiдно з пунктом 3 цього Порядку документи заявнику не повертаються.

Заступник Голови Служби О. Гришуткiн
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.