МIЖВIДОМЧА КОМIСIЯ З МIЖНАРОДНОЇ ТОРГIВЛI

ПОВIДОМЛЕННЯ

Про продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Росiйської Федерацiї

     Вiдповiдно до Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (далi - Закон) Мiжвiдомча комiсiя з мiжнародної торгiвлi (далi - Комiсiя) рiшенням вiд 14.07.2006 N АД-135/2006/143-35 застосувала остаточнi антидемпiнговi заходи щодо iмпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Росiйської Федерацiї.

     На вимогу товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "УНIПЛИТ" рiшенням Комiсiї вiд 15.02.2021 N АД-475/2021/4411-03 порушено перегляд антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування (далi - перегляд).

     Перiод дослiдження: 01.01.2016 - 31.12.2020.

     Перiод перегляду: 01.01.2020 - 31.12.2020.

     У рамках проведення перегляду жоден росiйський виробник чи експортер товару не виявив бажання спiвпрацювати з Мiнiстерством економiки України (далi - Мiнекономiки) та не зареєструвався заiнтересованою стороною перегляду.

     Ураховуючи вказане, Мiнекономiки провело дослiдження та зробило вiдповiднi висновки на пiдставi найбiльш показової iнформацiї, яка була в його розпорядженнi.

     Вiдповiдно до вимог Закону Комiсiя розглянула поданi Мiнекономiки матерiали та звiт про результати проведення перегляду та встановила:

     ТОВ "УНIПЛИТ" є належним нацiональним товаровиробником;

     у перiод перегляду iмпорт плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Росiйської Федерацiї не здiйснювався;

     рiвень застосованих антидемпiнгових заходiв був достатнiм для запобiгання демпiнговому iмпорту та заподiянню ним шкоди нацiональному товаровиробнику;

     становище експортерiв та економiчнi умови є такими, за яких не виключається ймовiрнiсть виникнення нових видiв демпiнгу, що заподiюватиме шкоду нацiональному товаровиробнику;

     припинення застосування антидемпiнгових заходiв ймовiрно спричинить поновлення дiї демпiнгу та заподiяння шкоди;

     нацiональнi iнтереси потребують продовження дiї антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Росiйської Федерацiї.

     У зв'язку iз зазначеним та вiдповiдно до статей 12 i 19 Закону Комiсiя прийняла рiшення N АД-524/2021/4411-03, згiдно з яким вирiшила:

     завершити перегляд антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну плит деревоволокнистих (ДВП) мокрого способу виробництва, твердих походженням з Росiйської Федерацiї у зв'язку iз закiнченням строку їх застосування, порушений вiдповiдно до рiшення Комiсiї вiд 15.02.2021 N АД-475/2021/4411-03;

     продовжити строком на п'ять рокiв дiю антидемпiнгових заходiв, застосованих рiшенням Комiсiї вiд 14.07.2006 N АД-135/2006/143-35, iз змiнами та доповненнями, i продовжених рiшеннями Комiсiї вiд 12.02.2010 N АД-227/2010/4403-41 та вiд 12.02.2016 N АД-351/2016/4411-05;

     пункт 2.9 рiшення Комiсiї вiд 14.07.2006 N АД-135/2006/143-35 викласти в такiй редакцiї:

     "2.9. Iмпорт на митну територiю України товару, зазначеного в пунктi 1 цього рiшення, без сертифiката про походження або iнших документiв про походження товару, визначених мiжнародними угодами про вiльну торгiвлю, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, та у разi неможливостi визначення його походження здiйснюється зi сплатою остаточного антидемпiнгового мита за ставкою у розмiрi 31,58 %.".

     Рiшення Комiсiї вiд 22.12.2021 N АД-524/2021/4411-03 набирає чинностi з дня опублiкування цього повiдомлення.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.