ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законiв України


     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законiв України:

     1. У Законi України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд демпiнгового iмпорту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 9 - 10, ст. 65):

     1) у пунктi 20 статтi 1 слова "Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України" замiнити словами "Мiнiстерство економiки України";

     2) у статтi 5:

     частину першу викласти в такiй редакцiї:

     "1. Мiжвiдомчу комiсiю з мiжнародної торгiвлi очолює Голова, яким за посадою є Мiнiстр економiки України.

     Голова Комiсiї, його перший заступник, заступники та iншi члени Комiсiї затверджуються вiдповiдно до частини другої цiєї статтi";

     частину другу виключити. У зв'язку з цим частини третю - одинадцяту вважати вiдповiдно частинами другою - десятою;

     у частинi десятiй слова "частини сьомої" замiнити словами "частини шостої".

     2. У пунктi 19 статтi 1 Закону України "Про захист нацiонального товаровиробника вiд субсидованого iмпорту" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 12 - 13, ст. 80) слова "Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України" замiнити словами "Мiнiстерство економiки України".

     3. У пунктi 4 статтi 1 Закону України "Про застосування спецiальних заходiв щодо iмпорту в Україну" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1999 р., N 11, ст. 78) слова "Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України" замiнити словами "Мiнiстерство економiки України".

     4. У Законi України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради Української РСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 31, ст. 442; 1993 р., N 5, ст. 33, N 12, ст. 109, N 17, ст. 184; 1999 р., N 7, ст. 49):

     1) у статтi 16:

     частину восьму викласти в такiй редакцiї:

     "Лiцензiї, зазначенi в статтi 1 цього Закону, видаються Мiнiстерством економiки України, а також у межах наданих ним повноважень - вiдповiдним республiканським органом Автономної Республiки Крим, структурним пiдроздiлом обласної, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй";

     у частинi тринадцятiй слова "Мiнiстерством зовнiшньоекономiчної дiяльностi" замiнити словами "Мiнiстерством економiки";

     2) у текстi Закону слова "Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi" в усiх вiдмiнках замiнити словами "Мiнiстерство економiки" у вiдповiдному вiдмiнку.

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
23 березня 2000 року
N 1595-III

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.