Документ скасований: Наказ КРМ № 549 від 03.07.2001

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
КИЇВСЬКА РЕГIОНАЛЬНА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
м.Київ

20.06.1997 р. N 459


Про затвердження Типової технологiї митного оформлення вантажiв.

     З метою розробки єдиних технологiй митного оформлення та контролю, удосконалення та забезпечення єдиного застосування технологiй у зонi дiяльностi Київської регiональної митницi та пiдпорядкованих митниць.

     НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Типову технологiю митного оформлення вантажiв з застосуванням вантажно-митної декларацiї, розглянуту на засiданнi науково-методичної ради Київської регiональної митницi 19.06.97р. (протокол N1)

     2. Розробити проекти Типових технологiй:

- роботи вiддiлу по контролю за перевезенням вантажiв, якi перемiщуються мiж митницям України;

термiн - до 15 липня 1997 року
вiдповiдальний-начальник вiддiлу провозних вiдомостей Мойсеєнко М.О.

- митного оформлення тимчасового ввезення/вивезення майна;

термiн - до 15 липня 1997 року
вiдповiдальний-начальник ТВВ-7 Iванов В.М.

- митного оформлення вантажiв гуманiтарної допомоги;

термiн - до 15 липня 1997 року
вiдповiдальний - начальник ТВВ-5 Гах О.А.

- митного оформлення товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються громадянами через митний кордон України у окремо слiдуючому багажi ( ОСБ );

термiн до 15 липня 1997 року
вiдповiдальний - начальник вiддiлу органiзацiї митного контролю Iванченко Е.П.

- анулювання вантажної митної декларацiї;

термiн - до 15 липня 1997 року.
вiдповiдальний - начальник вiддiлу митної статистики Кузнiк В.I.
контроль - Iванченко Е.П.

     3. Направити проекти вищезазначених технологiй для розгляду та внесення пропозицiй та доповнень у оперативнi пiдроздiли Київської регiональної митницi та пiдпорядкованi митницi.

термiн - до 25 червня 1997 року
вiдповiдальний-начальник загального вiддiлу Груша В.М.

     4. Провести засiдання науково-методичної Ради 12 серпня 1997р. по розгляду та затвердженню Типових технологiй, визначених у п.2 даного наказу.

     5. Начальнику загального вiддiлу в термiн до 30.06.97р. оперативно довести затвердження Типову технологiю до оперативних пiдроздiлiв Київської регiональної митницi та у пiдпорядкованi митницi.

     6. Начальникам пiдпорядкованих митниць, начальникам оперативних пiдроздiлiв у термiн до 07.07.97р.. на пiдставi Типової технологiї, з урахуванням особливостей пiдроздiлiв, розробити технологiї митного оформлення вантажiв.

     7. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на заступника начальника Київської регiональної митницi Терещенка С.С. та начальникiв пiдпорядкованих митниць.

     8. Загальний контроль залишаю за собою.

Начальник Київської регiональної митницi О.I.Симонов

 

Затверджено наказом начальника
Київської регiональної митницi
N459 вiд 20 червня 1997 р.

ТИПОВА ТЕХНОЛОГIЯ
митного оформлення вантажiв з застосуванням
вантажної митної декларацiї

     Ця типова технологiя розроблена вiдповiдно до вимог Митного кодексу України, наказiв ДМКУ вiд 30.12.91 р. N 7, вiд 23.04.96 р. N 167, вiд 22.05.96 р. N 221, вiд 31.05.96 р. N 237.

ТРАНЗИТНО-ВАНТАЖНИЙ (ВАНТАЖНИЙ) ВIДДIЛ

     1. Перевiрка повноважень брокера або декларанта (лiцензiя, свiдоцтво тощо).

     2. Перевiрка акредитацiї вiдправника (отримувача) вантажу (суб'єкта ЗЕД).

     3. Перевiрка наявностi необхiдного для митного оформлення пакету документiв.

     4. Присвоєння номера ВМД (гр.7).

     5. Перевiрка зовнiшньоекономiчного контракту (характер угоди, мета угоди, контроль обсягiв поставок за угодою, контроль правильностi назви та кодування товару) та його звiрка з вiдомостями, зазначеними у ВМД (гр.гр. 1, 2, 5, 6, 8, 24, 31, 33, 35, 37, 38. 39).

     6. Перевiрка документiв щодо нетарифних методiв регулювання (лiцензiї, картки реєстрацiї контрактiв в МЗЕЗiТ, сертифiкати походження та якостi, дозволи державних органiв у разi необхiдностi), звiрка цих документiв з вiдомостями, зазначеними у ВМД (гр.гр. 16, 44).

     4. Перевiрка правильностi заповнення ВМД (гр.гр. 1, 2, 8, 9, 11, 15а, 17а, 18, 19. 20, 21, 22, 24. 25, 26, 29, 32, 33, 34, 36. 45. 47. В).

     5. Проставлення штампу "Вiддiл статистики".

ТРАНЗИТНО-ВАНТАЖНИЙ (ВАНТАЖНИЙ) ВIДДIЛ

     1. Огляд вантажу (перевiрка цiлiсностi митного забезпечення, перевiрка реєстрацiйних номерних знакiв транспортного засобу, перевiрка документiв про придатнiсть транспортного засобу до мiжнародних перевезень, огляд вантажу та перевiрка його вiдповiдностi даним, заявленим у ВМД).

     2. Перевiрка наявностi контрабанди та порушення митних правил.

     3. У разi наявностi ознак контрабанди та порушення митних правил проводиться переогляд, накладається митне забезпечення та складається протокол про контрабанду або порушення митних правил.

     4. У разi вiдсутностi ознак контрабанди та порушення митих правил на вантаж при митному оформленнi експорту накладається мигне забезпечення.

     5. У ВМД, товаросупровiдних та iнших документах проставляються вiдтиски особистої номерної печатки та пiдпис iнспектора (гр. Д).

     6. Екземпляр ВМД передається у вiддiл митних доходiв та платежiв.

     7. Другий екземпляр ВМД передається у вiддiл статистики, де у електронну копiю ВМД вводяться реквiзити iнспектора, який провiв митне оформлення.

     8. З комплекту документiв вилучаються всi необхiднi документи та ВМД для зберiгання у вантажному вiддiлi.

     9. Митному брокеру (декларанту) пiд особистий пiдпис видаються ВМД та пакет документiв.

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.