Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 561 від 14.10.2002

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

Н А К А З
м.Київ

вiд 30.12.98 N 828


Про затвердження Типової технологiї митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
21 сiчня 1999 р. за N 32/3325


     З метою вдосконалення органiзацiї митного контролю та запровадження в митницях єдиного порядку митного оформлення товарiв та iнших предметiв НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Типову технологiю митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв (далi - Типова технологiя) (додається).

     2. Начальникам регiональних митниць, начальникам митниць:

     2.1. На основi Типової технологiї у мiсячний термiн розробити та наказом по митницi запровадити технологiю митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв з урахуванням специфiки роботи митницi.

     2.2. Копiю затвердженої технологiї надiслати до Управлiння органiзацiї митного контролю Держмитслужби.

     3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управлiння органiзацiї митного контролю Бiльчука О.С.

Голова Служби Ю.Соловков

 

Затверджено
Наказ Державної митної служби
України 30.12.98 N 828

Типова технологiя
митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв

     Типова технологiя митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв (далi - Типова технологiя) розроблена вiдповiдно до Митного кодексу України, Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574 (зi змiнами та доповненнями до неї), iнших нормативних актiв Держмитслужби з метою визначення послiдовностi дiй посадових осiб митних органiв при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв (далi - товари).

Загальнi положення

     У цiй Типовiй технологiї термiни вживаються в такому значеннi.

     Вантажна митна декларацiя (далi - ВМД) - заява, що мiстить вiдомостi про товари i транспортнi засоби та мету їх перемiщення через митний кордон України або про змiну митного режиму щодо них, а також iнформацiю, необхiдну для здiйснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежiв.

     Комерцiйнi документи - документи, якi дають вартiсну, якiсну та кiлькiсну характеристику товару. Цi документи оформляє на своєму бланку продавець, а покупець на пiдставi їх здiйснює оплату. Вартiсна характеристика товару надається в рахунку та у проформi-рахунку. Окрiм рахункiв, до комерцiйних документiв належать специфiкацiя, пакувальний лист, сертифiкат якостi тощо.

     Рахунок-фактура (англ. invoice, account, final invoice, франц. facture, нiм. Rechnung, Faktura, Handels faktura) - вид комерцiйного рахунку. Окрiм свого основного призначення як документа, в якому зазначено суму належного за товар платежу, рахунок-фактура може бути використана як супровiдний документ.

     Митне оформлення - сукупнiсть дiй, пов'язаних з пропуском в Україну чи за її межi товарiв, перемiщуваних через митний кордон України.

     Митнi процедури - здiйснення контролю за дотриманням порядку перемiщення товарiв, їх огляд, оформлення документiв, накладення митного забезпечення, перевiрка вiрностi заповнення вантажної митної декларацiї, нарахування сум, що пiдлягають сплатi, пiдготовка статистичних даних та iншi дiї, що виконуються митними органами України вiдповiдно до законодавства України в галузi митної справи.

     Митний режим - сукупнiсть положень, що визначають з метою митного оформлення статус товарiв i транспортних засобiв, перемiщуваних через митний кордон України.

     Прийняття ВМД для оформлення - процедура попередньої перевiрки вiдомостей, зазначених у ВМД, на вiдповiднiсть вимогам, визначеним у нормативних актах з митних питань, та поданим комерцiйним документам.

     Транспортнi засоби - транспортнi засоби, що тимчасово прибувають на митну територiю України або вiдбувають з цiєї територiї, а також використовуються для мiжнародних перевезень товарiв.

     Повне оформлення ВМД - проставлення на всiх її аркушах особистої номерної печатки iнспектора митницi.

Етапи митного оформлення товарiв

     Начальник митницi визначає посадову особу (чергового по митницi, начальника вантажного вiддiлу або iншу уповноважену особу), вiдповiдальну за прийняття ВМД, комерцiйних та iнших необхiдних для митного оформлення документiв. Ця особа не повинна брати безпосередню участь у митному оформленнi товарiв.

     Тривалiсть митного оформлення товарiв визначається кожною митницею окремо, залежно вiд характеру товару, обсягу товарної партiї, вiд того, чи пiдлягає той або iнший товар перевiрцi iнших контрольних служб.

     Вiдповiдальна особа пiсля перевiрки поданих документiв на комплектнiсть та вiдповiднiсть iншим вимогам передає їх начальнику пiдроздiлу митної статистики. За наявностi достатнiх пiдстав на кожному з етапiв вiдповiдальною особою може бути вiдмовлено у митному оформленнi у порядку, встановленому чинним законодавством України.

     Митне оформлення здiйснюється у 4 етапи:

     1-й етап - попереднi операцiї та перевiрка ВМД i документiв пiдроздiлом митної статистики. Разом з ВМД подається її електронна копiя. Iнформацiя, внесена до електронної копiї ВМД, повинна вiдповiдати iнформацiї, внесенiй декларантом до оригiналу ВМД. Крiм цього, пiдроздiл митної статистики перевiряє наявнiсть фактiв застосування до суб'єкта ЗЕД санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть". Перевiрка на цьому етапi завершується проставленням штампа "Перевiрено";

     2-й етап - перевiрка ВМД та документiв, заявленої митної вартостi i нарахування митних платежiв вiддiлом митних платежiв митницi та вiддiлом тарифiв та митної вартостi у порядку, визначеному нормативними актами Держмитслужби. Перевiрка закiнчується проставленням штампа "Сплачено";

     3-й етап - перевiрка вантажним вiддiлом митницi зазначених декларантом вiдомостей у ВМД на вiдповiднiсть митним правилам та поданим комерцiйним документам. Пiсля перевiрки на всiх аркушах ВМД проставляється штамп "Пiд митним контролем" та реєстрацiйний номер. ВМД реєструється у журналi облiку вантажних митних декларацiй. Пiсля завершення цiєї процедури ВМД вважається прийнятою для оформлення i декларант несе юридичну вiдповiдальнiсть за зазначенi в нiй вiдомостi. На цьому етапi декларацiя не може бути вiдкликана декларантом. Кожнiй ВМД присвоюється реєстрацiйний номер у порядку, визначеному Держмитслужбою. Реєстрацiйний номер заноситься до журналу облiку ВМД;

     Журнал облiку ВМД мiстить:

     порядковий номер ВМД;

     дату реєстрацiї;

     реєстрацiйний номер ВМД;

     тип ВМД;

     вiдомостi про вiдправника та одержувача (назва, юридична адреса, для резидентiв - код Єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй України);

     вiдомостi про особу, яка вiдповiдає за фiнансове врегулювання (сторону зовнiшньоекономiчного контракту);

     вiдомостi про декларанта;

     прiзвище, iм'я та по батьковi, номер штампа "Пiд митним контролем" та номер особистої номерної печатки iнспектора, який завершив митне оформлення за даною ВМД;

     номер документа про вiдмову в митному оформленнi;

     примiтки.

     До графи "Примiтки" журналу облiку ВМД вносяться вiдомостi про вiдмову в митному оформленнi та зазначаються причини вiдмови. За рiшенням начальника митницi до журналу облiку ВМД можуть вноситись iншi додатковi вiдомостi.

ВМД не приймається для оформлення:

     якщо вона подається без повного комплекту документiв, необхiдних для здiйснення митного оформлення товарiв;

     якщо вона заповнена декларантом з порушенням Положення про вантажну митну декларацiю, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 червня 1997 року N 574 (зi змiнами та доповненнями до нього), Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї, затвердженої наказом Держмитслужби вiд 9 липня 1997 року N 307, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї 24 вересня 1997 року за N 443/2247, та iнших нормативних актiв;

     якщо вона заповнена з пiдчистками та помилками. (Виправлення у ВМД можуть бути зробленi шляхом перекреслення помилкових та внесення правильних вiдомостей (друкованим способом або вiд руки). У ВМД не допускається бiльш як три виправлення. У графах 12, 22, 37, 42, 45, 46, 47 виправлення не допускаються. Кожне виправлення засвiдчується печаткою декларанта. Посадовi особи органiв Державної митної служби не мають права з власної iнiцiативи, за дорученням або проханням декларанта заповнювати ВМД, змiнювати або доповнювати вiдомостi, зазначенi в нiй, за винятком тих граф або вiдомостей, заповнення яких належить до компетенцiї органiв Державної митної служби);

     в iнших випадках, передбачених законодавством України.

     Вантажним вiддiлом приймається рiшення про здiйснення огляду товару. За зверненням отримувача товару може бути оформлений Акт про огляд за формою, яка встановлюється Держмитслужбою.

     4-й етап - проведення у разi необхiдностi огляду товару та повне оформлення ВМД.

     Митниця може вiдмовити у митному оформленнi товарiв пiсля завершення процесу прийняття ВМД для оформлення виключно у випадках, передбачених законодавством України.

     ВМД вважається повнiстю оформленою за наявностi на всiх її аркушах особистої номерної печатки iнспектора митницi, що здiйснив митне оформлення товару.

Операцiї, що здiйснюються пiсля завершення митного оформлення товару

     Залежно вiд митного режиму iнспектором вантажного вiддiлу, який завершив митне оформлення товару, накладається або знiмається митне забезпечення.

     Оформленi митницею аркушi ВМД розподiляються у такому порядку:

     перший основний аркуш ("примiрник для митницi") зберiгається разом з комплектом документiв, на пiдставi яких здiйснювалося митне оформлення, в митному пiдроздiлi, що здiйснював митне оформлення, протягом 12 календарних мiсяцiв, пiсля чого передається на зберiгання до архiву митницi;

     другий основний аркуш ("примiрник для статистики") використовується у пiдроздiлi митної статистики органу Державної митної служби;

     третiй основний аркуш ("примiрник для митницi") використовується у пiдроздiлi митних доходiв та платежiв органу Державної митної служби;

     четвертий основний аркуш ("примiрник для митницi") використовується залежно вiд виду зовнiшньоекономiчної операцiї:

     а) пiд час оформлення товару, що вивозиться за межi митної територiї України, аркуш передається декларанту для доставки разом з товаром у пункт пропуску на державному кордонi України. Пiсля проведення процедури пропуску вiн передається до архiву митницi, що здiйснила пропуск товару через державний кордон;

     б) пiд час оформлення товару, що ввозиться на митну територiю України, аркуш передається декларанту;

     п'ятий основний аркуш ("примiрник для декларанта") передається декларанту.

     Якщо декларування товару проводиться особою, уповноваженою на декларування, то:

     пiд час митного оформлення товару, що ввозиться на митну територiю України, четвертий аркуш ВМД передається власниковi товару, а п'ятий аркуш - особi, уповноваженiй на декларування;

     пiд час митного оформлення експорту товару на прохання декларанта передбачається оформлення шостого аркуша ВМД, при цьому вiн повинен бути копiєю п'ятого аркуша. При використаннi шостого аркуша ВМД на зворотному боцi першого i п'ятого аркушiв декларантом робиться запис "Оформлено шостий аркуш ВМД", який засвiдчується печаткою декларанта. При цьому п'ятий аркуш ВМД передається власниковi товару.

     Додатковi аркушi ВМД (форми МД-3) розподiляються в аналогiчному порядку.

     У разi потреби орган Державної митної служби має право видавати (завiряти) заявникам (особам, зазначеним у ВМД) засвiдченi особистою номерною печаткою iнспектора митницi ксерокопiї оформленої ВМД. Для облiку виданих копiй ВМД ведеться журнал реєстрацiї виданих копiй, куди заносяться основнi вiдомостi (N декларацiї, кому видається копiя декларацiї, причина, з якої необхiдна копiя декларацiї, кiлькiсть примiрникiв).

     Державною митною службою може бути встановлений iнший порядок розподiлу аркушiв ВМД.

     Реєстрацiйний номер ВМД, за якою було вiдмовлено у митному оформленнi товарiв, не може бути присвоєний iншiй декларацiї.

     При кожному завершеннi митного оформлення складається реєстр, до якого заносяться усi документи, що були використанi при митному оформленнi товару. Реєстр завiряється особистою номерною печаткою i пiдписом iнспектора, який завершив митне оформлення, та зберiгається в установленому порядку разом з документами, що були пiдставою для митного оформлення.

     Оформлена ВМД свiдчить про надання суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi права на розмiщення товарiв у визначеному митному режимi i пiдтверджує права та обов'язки зазначених у ВМД осiб щодо здiйснення ними вiдповiдних правових, фiнансових, господарських та iнших дiй.

     До митного оформлення i митного контролю на будь-якому з перелiчених вище етапiв може залучатись пiдроздiл по боротьбi з контрабандою i порушеннями митних правил.

     При розслiдуваннi справ про порушення митних правил посадова особа митного пiдроздiлу, у провадженнi якої перебуває справа про порушення митних правил, може письмово витребувати документи, необхiднi для розгляду справи. При цьому у справах вiддiлу залишається письмова вимога про надання документiв, а також копiї витребуваних документiв.

     Митниця здiйснює аналiтичнi операцiї з метою прогнозування та виявлення фактiв порушень при здiйсненнi зовнiшньоекономiчних операцiй суб'єктами ЗЕД, характеризування динамiки здiйснення зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Рекомендацiї вiдносно суб'єктiв ЗЕД, якi вчинили порушення, передаються на 1-й етап (попереднi операцiї та перевiрка ВМД i документiв пiдроздiлом митної статистики).

Заключнi положення

     Для здiйснення митного оформлення допускається виготовлення у порядку, встановленому Держмитслужбою, та використання допомiжних штампiв, якi мають iнформативний характер i створюють зручнiсть при роботi за цiєю Типовою технологiєю.

     Тривалiсть кожного етапу митного оформлення товарiв фiксується в технологiях митного контролю та митного оформлення товарiв та iнших предметiв, затверджених начальниками митниць.

Начальник Управлiння оргмитконтролю О.С.Бiльчук
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.