У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про Мiнiстерство економiки України

     1. Установити, що Мiнiстерство економiки України є правонаступником Мiнiстерства економiки України, Мiнiстерства зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України, Державного iнвестицiйно-клiрингового комiтету, Нацiонального агентства України з питань розвитку та європейської iнтеграцiї, Державної служби експортного контролю та Агентства з питань спецiальних (вiльних) економiчних зон.

     2. Покласти на Мiнiстерство економiки України повноваження державного органу з питань банкрутства вiдповiдно до Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом".

     3. Затвердити Положення про Мiнiстерство економiки України (додається).

     4. Внести змiни до Схеми органiзацiї та взаємодiї центральних органiв виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України вiд 15 грудня 1999 року N 1573 "Про змiни у структурi центральних органiв виконавчої влади", доповнивши роздiл III словами "Мiнiстерство економiки України".

     5. Визнати такими, що втратили чиннiсть:

     Розпорядження Президента України вiд 16 травня 1992 року N 89 "Про Положення про Мiнiстерство економiки України";

     Указ Президента України вiд 27 грудня 1995 року N 1187 "Про Положення про Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України";

     Указ Президента України вiд 17 червня 1996 року N 435 "Про утворення Агентства з питань запобiгання банкрутству пiдприємств та органiзацiй";

     Указ Президента України вiд 14 травня 1997 року N 433 "Про Положення про Державну службу експортного контролю України";

     Указ Президента України вiд 23 квiтня 1998 року N 357 "Про Положення про Нацiональне агентство України з питань розвитку та європейської iнтеграцiї";

     Указ Президента України вiд 13 травня 1998 року N 465 "Про покладення на Агентство з питань запобiгання банкрутству пiдприємств та органiзацiй додаткових повноважень";

     статтю 9 Указу Президента України вiд 15 вересня 1998 року N 1019 "Про внесення змiн i доповнень до деяких Указiв Президента України";

     Указ Президента України вiд 29 вересня 1998 року N 1069 "Про Положення про Державний комiтет України з монополiї на виробництво та обiг спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв";

     Указ Президента України вiд 9 грудня 1998 року N 1340 "Про затвердження Положення про Державний комiтет України по матерiальних резервах";

     пункт 55 Змiн, що вносяться до актiв Президента України, затверджених Указом Президента України вiд 27 сiчня 1999 року N 70 "Про змiни та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких актiв Президента України";

     Указ Президента України вiд 27 квiтня 1999 року N 452 "Про внесення змiни до Положення про Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України";

     Указ Президента України вiд 10 травня 1999 року N 488 "Про внесення змiн i доповнень до Положення про Державну службу експортного контролю України";

     Указ Президента України вiд 17 травня 1999 року N 509 "Про внесення змiн до Положення про Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України";

     Указ Президента України вiд 17 травня 1999 року N 510 "Про Положення про Агентство з питань спецiальних (вiльних) економiчних зон".

     6. Кабiнету Мiнiстрiв України привести свої рiшення у вiдповiднiсть iз цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
23 жовтня 2000 року
N 1159/2000

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
вiд 23 жовтня 2000 року N 1159/2000

ПОЛОЖЕННЯ
про Мiнiстерство економiки України

     1. Мiнiстерство економiки України (Мiнекономiки України) є центральним органом виконавчої влади зi спецiальним статусом, дiяльнiсть якого спрямовується i координується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Мiнекономiки України є головним (провiдним) органом у системi центральних органiв виконавчої влади у забезпеченнi реалiзацiї єдиної державної полiтики економiчного i соцiального розвитку України.

     2. Мiнекономiки України у своїй дiяльностi керується Конституцiєю та законами України, актами Президента України i Кабiнету Мiнiстрiв України, а також цим Положенням.

     Мiнекономiки України узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенцiї, розробляє пропозицiї щодо вдосконалення законодавства i в установленому порядку вносить їх на розгляд Президентовi України та Кабiнету Мiнiстрiв України.

     У межах своїх повноважень Мiнекономiки України органiзовує виконання актiв законодавства, здiйснює контроль за їх реалiзацiєю.

     3. Основними завданнями Мiнекономiки України є:

     участь у формуваннi державної полiтики економiчного i соцiального розвитку України, розроблення механiзмiв її реалiзацiї, прогнозiв економiчного i соцiального розвитку на середньо- та короткостроковий перiоди та вiдповiдних програмних документiв;

     створення сприятливих економiчних умов для функцiонування суб'єктiв господарювання всiх форм власностi, розвитку ринкових вiдносин, конкурентного середовища; участь у реалiзацiї антимонопольної полiтики;

     розроблення пропозицiй щодо формування державної полiтики у сферi реалiзацiї прав власностi;

     участь у формуваннi державної регiональної полiтики, органiзацiя роботи, пов'язаної з її проведенням;

     забезпечення проведення єдиної зовнiшньоекономiчної полiтики, державної економiчної полiтики щодо iнтеграцiї України у свiтову економiку, здiйснення економiчного та соцiального спiвробiтництва з Європейськими Спiвтовариствами (Європейським Союзом);

     участь у формуваннi та реалiзацiя державної полiтики у сферi взаємодiї з мiжнародними фiнансовими органiзацiями, економiчними угрупованнями, вiдповiдними мiждержавними i регiональними органiзацiями, в тому числi кредитно-фiнансовими установами iнших держав, координацiя роботи, пов'язаної iз залученням мiжнародної технiчної допомоги;

     забезпечення в межах своїх повноважень захисту економiчних прав i законних iнтересiв України, вiтчизняних та iноземних суб'єктiв господарювання;

     участь у розробленнi та забезпечення реалiзацiї державної полiтики у сферi розвитку внутрiшньої торгiвлi та послуг;

     участь у розробленнi державної полiтики у сферi стандартизацiї, метрологiї, сертифiкацiї та акредитацiї, захисту прав споживачiв;

     розроблення стратегiї i механiзмiв реалiзацiї державної структурної, iнвестицiйної та iнновацiйної полiтики;

     забезпечення реалiзацiї державної цiнової полiтики;

     участь у формуваннi полiтики управлiння державним сектором економiки;

     участь у розробленнi та забезпеченнi реалiзацiї державної полiтики у сферi економiчної безпеки та детiнiзацiї економiки;

     проведення державної полiтики щодо запобiгання банкрутству, забезпечення умов реалiзацiї процедур вiдновлення платоспроможностi боржникiв, визнання боржникiв банкрутами;

     проведення аналiзу та економiчного обгрунтування потреб держави, пов'язаних з її обороною i безпекою.

     4. Мiнекономiки України вiдповiдно до покладених на нього завдань:

     1) аналiзує стан i тенденцiї економiчного i соцiального розвитку України та її адмiнiстративно-територiальних одиниць, бере участь у формуваннi полiтики держави у цiй сферi, визначеннi прiоритетних напрямiв розвитку економiки України; розробляє заходи та механiзми щодо забезпечення економiчної безпеки держави i сталого розвитку, детiнiзацiї економiки;

     2) виконує та координує роботи з прогнозування економiчного i соцiального розвитку та пiдготовки програм економiчного i соцiального розвитку:

     готує разом з Фондом державного майна України, Антимонопольним комiтетом України, iншими органами виконавчої влади, а також Нацiональним банком України прогнози економiчного i соцiального розвитку України на середньо- та короткостроковий перiоди, проекти Державної програми економiчного i соцiального розвитку України на наступний рiк, щоквартально проводить монiторинг її виконання;

     погоджує прогнози розвитку окремих галузей економiки на середньостроковий перiод, проекти програм розвитку окремих галузей економiки;

     розробляє структуру прогнозних та програмних документiв економiчного i соцiального розвитку, методичнi рекомендацiї щодо їх пiдготовки, вiдповiдає за впровадження у практику сучасних технологiй прогнозування соцiально-економiчних процесiв;

     здiйснює органiзацiйно-методичне керiвництво та координує пiдготовку прогнозiв економiчного i соцiального розвитку Автономної Республiки Крим, областей, районiв i мiст на середньостроковий перiод та програм економiчного i соцiального розвитку Автономної Республiки Крим, областей, районiв i мiст на короткостроковий перiод;

     3) розробляє в межах своєї компетенцiї пропозицiї до проекту Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України, заходи щодо її реалiзацiї та здiйснює контроль за їх виконанням;

     4) проводить монiторинг i аналiзує хiд виконання рiшень Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України щодо розвитку i реформування економiки та подає вiдповiднi аналiтичнi матерiали на розгляд Президентовi України та Кабiнету Мiнiстрiв України;

     5) здiйснює органiзацiйно-методичне забезпечення i координує роботу, пов'язану з формуванням та виконанням центральними i мiсцевими органами виконавчої влади державних, мiжгалузевих, галузевих i регiональних програм, що повнiстю або частково фiнансуються за рахунок коштiв державного бюджету, веде облiк цих програм i бере участь у пiдготовцi експертних висновкiв стосовно доцiльностi їх затвердження та у проведеннi комплексного аналiзу та оцiнки виконання цих програм, ефективностi використання бюджетних коштiв; формує та подає Мiнiстерству фiнансiв України проект перелiку програм, якi пропонуються до фiнансування у вiдповiдному бюджетному перiодi;

     6) узагальнює пропозицiї щодо формування, розмiщення i забезпечення взаємодiї та пiдвищення ефективностi функцiонування об'єктiв ринкової iнфраструктури; бере участь у формуваннi та реалiзацiї антимонопольної полiтики, в тому числi у процесi реорганiзацiї неплатоспроможних пiдприємств, сприяє розвитку конкуренцiї;

     7) забезпечує економiчне обгрунтування окремих статей доходiв та видаткiв державного бюджету, зокрема щодо фiнансування закупiвлi товарiв (робiт, послуг) для державних потреб, фiнансування капiтальних вкладень; у межах своєї компетенцiї бере участь у формуваннi та реалiзацiї бюджетної, податкової, грошово-кредитної, валютної та митно-тарифної полiтики;

     8) бере участь у пiдготовцi пропозицiй щодо визначення обсягiв бюджетного фiнансування наукової i науково-технiчної дiяльностi;

     9) розробляє разом з Мiнiстерством фiнансiв України прогноз зведеного балансу фiнансових ресурсiв держави;

     10) розробляє пропозицiї щодо формування основ державної цiнової полiтики та її реалiзацiї, готує пропозицiї з удосконалення порядку цiнового регулювання в окремих галузях, визначених у встановленому порядку;

     здiйснює державне регулювання цiн на продукцiю монопольних утворень, визначає методи та встановлює строки регулювання цiн на загальнодержавних ринках;

     приймає разом з Антимонопольним комiтетом України рiшення щодо запровадження та скасування державного регулювання цiн на продукцiю монопольних утворень на загальнодержавних ринках (за винятком продукцiї, цiни на яку регулюються рiшеннями Кабiнету Мiнiстрiв України);

     прогнозує iндекси споживчих цiн та iндекси цiн виробникiв промислової продукцiї, а також вiдповiдно до законодавства затверджує i погоджує цiни (тарифи);

     здiйснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням порядку формування, встановлення та застосування цiн (тарифiв);

     скасовує цiни (тарифи), затвердженi з порушенням установленого порядку;

     органiзовує роботу органiв державного контролю за цiнами (тарифами);

     11) готує пропозицiї щодо створення сприятливих умов для розвитку пiдприємництва, механiзмiв удосконалення фiнансової пiдтримки пiдприємництва;

     12) готує пропозицiї щодо вдосконалення механiзмiв розрахункiв мiж суб'єктами господарювання;

     розробляє та в межах своєї компетенцiї реалiзовує заходи, спрямованi на створення промислово-фiнансових груп i забезпечення їх дiяльностi;

     проводить монiторинг фiнансово-господарського становища пiдприємств, зокрема тих, якi мають стратегiчне значення для економiки i безпеки держави або займають монопольне становище на загальнодержавному ринку товарiв (робiт, послуг);

     13) розробляє та забезпечує вiдповiдно до своєї компетенцiї реалiзацiю державної полiтики у сферi управлiння державним сектором економiки, передачi об'єктiв державної власностi у власнiсть територiальних громад, координує заходи, здiйснюванi органами виконавчої влади щодо ефективного використання державного майна; бере участь у формуваннi та реалiзацiї основних засад управлiння державними корпоративними правами, у здiйсненнi контролю за дотриманням iнтересiв держави в управлiннi державними корпоративними правами та у процесi приватизацiї державного майна, бере участь у пiдготовцi проекту перелiку об'єктiв права державної власностi, що не пiдлягають приватизацiї;

     14) здiйснює вiдповiдно до законодавства України функцiї з управлiння об'єктами державної власностi, що належать до сфери управлiння Мiнекономiки України;

     15) здiйснює повноваження державного органу з питань банкрутства вiдповiдно до Закону України "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ):

     проводить державну полiтику щодо запобiгання банкрутству, а також забезпечення умов реалiзацiї процедур вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом стосовно пiдприємств та iнших суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi у випадках, передбачених Законом;

     сприяє створенню органiзацiйних, економiчних, iнших умов, необхiдних для реалiзацiї процедур вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом;

     пропонує арбiтражному суду кандидатури арбiтражних керуючих (розпорядникiв майна, керуючих санацiєю, лiквiдаторiв) для державних пiдприємств, щодо яких порушено справу про банкрутство, та в iнших випадках, передбачених Законом;

     органiзовує систему пiдготовки арбiтражних керуючих (розпорядникiв майна, керуючих санацiєю, лiквiдаторiв);

     здiйснює лiцензування дiяльностi фiзичних осiб - суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють дiяльнiсть як арбiтражнi керуючi (розпорядники майна, керуючi санацiєю, лiквiдатори);

     забезпечує реалiзацiю процедури банкрутства щодо вiдсутнього боржника;

     здiйснює ведення єдиної бази даних про пiдприємства, щодо яких порушено провадження у справi про банкрутство, встановлює та затверджує форму подання арбiтражним керуючим iнформацiї, необхiдної для ведення єдиної бази даних про пiдприємства, щодо яких порушено провадження у справi про банкрутство;

     органiзовує у передбачених Законом випадках проведення експертизи фiнансового становища пiдприємств при пiдготовцi справи про банкрутство до розгляду або пiд час її розгляду арбiтражним судом у разi призначення судом експертизи та надання вiдповiдного доручення;

     готує у передбачених Законом випадках на запити суду, прокуратури або iншого уповноваженого органу висновки про наявнiсть ознак приховуваного, фiктивного банкрутства або доведення до банкрутства;

     готує та подає на затвердження Кабiнету Мiнiстрiв України у встановленому порядку типовi документи щодо здiйснення процедур банкрутства, здiйснює методологiчне забезпечення у цiй сферi;

     16) утворює державну госпрозрахункову установу (агентство) з питань банкрутства;

     затверджує положення про державну госпрозрахункову установу (агентство) з питань банкрутства;

     призначає на посаду та звiльняє з посади керiвника державної госпрозрахункової установи (агентства) з питань банкрутства, укладає та розриває з ним контракт;

     17) проводить за участю мiнiстерств, iнших органiв виконавчої влади аналiз фiнансово-господарського становища суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, що перебувають у державнiй власностi, з метою виявлення серед них боржникiв та запобiгання їх банкрутству, розробляє за участю органiв виконавчої влади вiдповiднi заходи;

     вносить пропозицiї щодо проведення досудової санацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi перебувають у державнiй власностi, погоджує в установленому порядку умови участi iнвесторiв i кредиторiв у проведеннi досудової санацiї стосовно таких суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, в тому числi з питань набуття права власностi на майно пiдприємства, розпорядження частиною його продукцiї, оренди майна пiдприємства, задоволення вимог кредиторiв шляхом переведення боргу (частини боргу) на iнвестора;

     забезпечує в установленому порядку фiнансування заходiв щодо проведення досудової санацiї, погоджує умови досудової санацiї суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi перебувають у державнiй власностi;

     18) веде в установленому порядку реєстр суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi мають грошовi зобов'язання перед кредиторами, в тому числi зобов'язання перед бюджетами та державними цiльовими фондами;

     проводить у встановленому порядку експертизу проектiв, програм оздоровлення фiнансового становища суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, включених до реєстру;

     забезпечує разом з мiнiстерствами, iншими органами виконавчої влади дотримання iнтересiв держави пiд час проведення суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, включеними до реєстру, розрахункiв, якi здiйснюються шляхом залiку заборгованостi, вимог, зобов'язань, у тому числi перед бюджетами та державними цiльовими фондами;

     погоджує проведення викупу у суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, включених до реєстру, боргових зобов'язань перед бюджетами всiх рiвнiв;

     19) формує та веде єдину базу даних про боржникiв, визнаних у встановленому порядку банкрутами;

     20) бере участь у пiдготовцi пропозицiй щодо продажу частини майна боржника - державного пiдприємства у процедурi санацiї, майна державного пiдприємства - банкрута, стосовно якого арбiтражним судом винесено ухвалу про лiквiдацiю;

     21) розробляє разом з мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади пропозицiї щодо створення нових робочих мiсць, соцiального захисту i перепiдготовки працiвникiв, якi вивiльняються у зв'язку iз здiйсненням заходiв щодо вiдновлення платоспроможностi суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - боржникiв, iз визнанням суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi - боржникiв банкрутами;

     22) формує навчально-методичну базу пiдготовки фахiвцiв з питань банкрутства, органiзовує їх навчання, пiдвищення квалiфiкацiї;

     23) аналiзує стан та структуру заборгованостi суб'єктiв господарювання перед бюджетами та державними цiльовими фондами, заборгованостi по виплатах з бюджетiв та державних цiльових фондiв, а також проведення розрахункiв у цiй сферi, вживає в установленому порядку заходiв до забезпечення дотримання iнтересiв держави пiд час проведення таких розрахункiв;

     погоджує проведення взаємних розрахункiв щодо погашення заборгованостi перед бюджетами всiх рiвнiв та заборгованостi бюджетiв усiх рiвнiв;

     24) забезпечує реалiзацiю державної зовнiшньоекономiчної полiтики, розробляє концепцiю та стратегiю розвитку зовнiшньоекономiчного потенцiалу України, механiзмiв державного регулювання зовнiшнiх економiчних зв'язкiв; аналiзує стан i прогнозує тенденцiї розвитку вiтчизняних товарних ринкiв та вплив на них свiтових ринкiв;

     25) проводить постiйний монiторинг розвитку зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, аналiзує ефективнiсть експорту та iмпорту товарiв (робiт, послуг), розробляє та забезпечує реалiзацiю заходiв щодо розвитку i полiпшення структури експорту та iмпорту товарiв (робiт, послуг); розробляє рекомендацiї для вiдповiдних галузей економiки з урахуванням кон'юнктурних змiн свiтового ринку; бере участь у складаннi зовнiшньоторговельного i платiжного балансiв;

     26) розробляє пропозицiї щодо нових форм економiчного спiвробiтництва з iноземними державами та полiпшення торговельно-економiчних вiдносин з ними; бере в установленому порядку участь у роботi мiжнародних органiзацiй i мiжурядових комiсiй, комiтетiв, робочих груп тощо;

     27) готує пропозицiї та здiйснює заходи щодо встановлення системи тарифного та нетарифного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi, облiку (реєстрацiї) окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), укладених суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України всiх форм власностi;

     28) виконує регуляторнi та реєстрацiйно-дозвiльнi функцiї у сферi експорту, iмпорту товарiв, робiт, послуг, здiйснює вiдповiдно до законодавства лiцензування зовнiшньоекономiчної дiяльностi, певних видiв господарської дiяльностi;

     визначає вiдповiдно до законодавства рiвень iндикативних цiн та публiкує їх перелiк;

     застосовує до суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi України та iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi спецiальнi санкцiї, передбаченi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" ( 959-12 );

     проводить у встановленому порядку реєстрацiю представництв iноземних суб'єктiв господарської дiяльностi та узагальнює iнформацiю про їх дiяльнiсть;

     забезпечує державне регулювання у сферi здiйснення українських iнвестицiй у негрошовiй формi за кордон;

     проводить акредитацiю iноземного персоналу, органiзацiй, що забезпечують реалiзацiю проектiв i програм мiжнародної технiчної допомоги в Українi, видає свiдоцтва, iншi документи, якi пiдтверджують пiльги, привiлеї та iмунiтети, визначенi законодавством i мiжнародними договорами України щодо такого персоналу та органiзацiй, у тому числi податковi, митнi та iншi пiльги щодо обладнання, матерiалiв та iншого майна, яке надходить у рамках такого спiвробiтництва;

     29) забезпечує в межах своїх повноважень захист економiчних прав i законних iнтересiв України, суб'єктiв її зовнiшньоекономiчної дiяльностi, готує пропозицiї щодо вдосконалення порядку експорту, iмпорту товарiв (робiт, послуг); здiйснює заходи, спрямованi на захист iнтересiв суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi України вiд недобросовiсної конкуренцiї та запобiгання їй;

     30) веде облiк iноземних компанiй, якi застосовують щодо України обмежувальну дiлову практику або несумлiнно виконують зобов'язання перед Україною та українськими партнерами;

     31) виявляє та розслiдує факти застосування або загрози застосування органами iноземних держав, економiчними угрупованнями або митними союзами до товарiв походженням з України антидемпiнгових та компенсацiйних заходiв; вживає заходiв щодо врегулювання торговельних спорiв та захисту iнтересiв суб'єктiв господарювання України в антидемпiнгових, антисубсидицiйних та спецiальних розслiдуваннях;

     32) проводить у встановленому порядку антидемпiнговi, антисубсидицiйнi та спецiальнi розслiдування, готує пропозицiї щодо застосування одностороннiх обмежень iмпорту вiдповiдно до норм та принципiв Свiтової органiзацiї торгiвлi (СОТ);

     33) бере участь у формуваннi державної полiтики у сферi експортного контролю, розробляє механiзми її реалiзацiї, готує пропозицiї щодо вдосконалення державної системи експортного контролю; органiзовує роботу щодо забезпечення функцiонування державної системи експортного контролю в частинi захисту iнтересiв нацiональної безпеки, додержання мiжнародних зобов'язань України, пов'язаних з нерозповсюдженням зброї масового знищення, засобiв її доставки та обмеженням передач звичайних озброєнь;

     34) аналiзує стан розрахункiв за зовнiшньоекономiчними операцiями та вносить пропозицiї щодо вдосконалення механiзму проведення зазначених розрахункiв i порядку контролю за їх здiйсненням;

     35) виконує в межах своїх повноважень комплекс робiт щодо забезпечення входження України у свiтовий економiчний простiр шляхом налагодження спiвробiтництва iз Свiтовою органiзацiєю торгiвлi, Мiжнародним валютним фондом, Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку, Європейським банком реконструкцiї та розвитку, Європейською економiчною комiсiєю, Європейськими Спiвтовариствами (Європейським Союзом), Органiзацiєю Пiвнiчно-Атлантичного Договору (НАТО), iншими мiжнародними органiзацiями, спiвтовариствами, союзами, об'єднаннями;

     вносить пропозицiї Кабiнету Мiнiстрiв України щодо вирiшення в установленому порядку питань участi України у вiдповiдних мiждержавних i регiональних органiзацiях, а також щодо призначення представникiв України у цих органiзацiях;

     забезпечує в межах своїх повноважень представництво України в ГАТТ/СОТ i ЮНКТАД та iнших мiжнародних органiзацiях;

     36) бере участь у пiдготовцi пропозицiй щодо стратегiї розвитку економiчного спiвробiтництва України з державами - учасницями Спiвдружностi Незалежних Держав;

     37) вносить у встановленому порядку пропозицiї щодо укладання, денонсацiї мiжнародних договорiв України, укладає мiжнароднi договори мiжвiдомчого характеру; контролює у межах своїх повноважень додержання суб'єктами господарювання зобов'язань, що випливають з мiжнародних договорiв України;

     38) органiзовує роботу торговельно-економiчних мiсiй у складi дипломатичних представництв України за кордоном; здiйснює керiвництво дiяльнiстю торговельно-економiчних мiсiй у складi дипломатичних представництв України за кордоном, у встановленому порядку призначає на посади та звiльняє з посад спiвробiтникiв таких мiсiй;

     39) проводить iнформацiйну та консультацiйну роботу з питань, що належать до його компетенцiї, бере участь у пiдготовцi та проведеннi конференцiй, симпозiумiв, семiнарiв, мiжнародних та нацiональних виставок тощо;

     40) забезпечує разом з iншими центральними органами виконавчої влади реалiзацiю державної полiтики у сферi економiчного та технiчного спiвробiтництва з мiжнародними органiзацiями, iноземними державами, вiдповiдними мiждержавними i регiональними органiзацiями, уповноваженими установами iноземних держав щодо реалiзацiї економiчних програм та проектiв;

     41) вносить пропозицiї щодо визначення прiоритетних напрямiв та органiзовує в межах своїх повноважень роботу iз залучення в економiку України iноземних кредитiв, iноземних iнвестицiй, грантiв, мiжнародної технiчної допомоги; координує заходи з розроблення i реалiзацiї програм та проектiв мiжнародної технiчної допомоги, проводить їх державну реєстрацiю, здiйснює монiторинг їх впровадження, контроль за додержанням умов реалiзацiї таких програм та проектiв;

     42) здiйснює органiзацiйне забезпечення дiяльностi допомiжного органу Української частини Ради з питань спiвробiтництва мiж Україною та Європейськими Спiвтовариствами (Європейським Союзом) - Української частини Комiтету з питань спiвробiтництва мiж Україною та Європейськими Спiвтовариствами (Європейським Союзом), української частини Комiтету з питань економiчного спiвробiтництва Українсько-американської мiждержавної комiсiї, української частини Комiтету з питань торгiвлi та iнвестицiй Українсько-американської мiждержавної комiсiї;

     43) розробляє основнi напрями та забезпечує проведення державної iнвестицiйної полiтики; розробляє та органiзовує реалiзацiю заходiв, спрямованих на нарощування iнвестицiйних ресурсiв, створення сприятливого iнвестицiйного клiмату; розробляє пропозицiї щодо обсягiв державних централiзованих капiтальних вкладень та здiйснює контроль за їх ефективним використанням; бере участь у розробленнi проектiв нормативно-правових актiв з питань розвитку фондового ринку, пiдготовцi пропозицiй щодо розвитку i вдосконалення законодавства про страхову дiяльнiсть;

     44) готує пропозицiї щодо створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон, запровадження спецiального режиму iнвестицiйної дiяльностi на територiях прiоритетного розвитку; аналiзує соцiально-економiчнi результати функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон та територiй прiоритетного розвитку; забезпечує в межах наданих йому повноважень захист правових та економiчних iнтересiв держави в цiй сферi;

     45) координує дiяльнiсть органiв виконавчої влади з пiдготовки та впровадження проектiв, що передбачають залучення iноземних кредитiв пiд державнi гарантiї;

     46) аналiзує разом з iншими органами виконавчої влади результати роботи базових галузей промисловостi та розробляє пропозицiї щодо формування та реалiзацiї державної промислової полiтики, проведення структурної реформи у промисловостi, паливно-енергетичному комплексi, на транспортi i у сферi зв'язку, мiждержавної та мiжгалузевої виробничої кооперацiї; бере участь у розробленнi та реалiзацiї заходiв, пов'язаних з конверсiєю пiдприємств;

     47) здiйснює методологiчне забезпечення розроблення балансiв попиту i пропозицiї за основними видами паливно-енергетичних ресурсiв, промислової продукцiї та продовольства;

     48) бере участь у визначеннi та реалiзацiї основних напрямiв державної мiстобудiвної житлової полiтики;

     49) розробляє правила заняття торговельною дiяльнiстю i правила торговельного, побутового обслуговування населення, роботи пiдприємств громадського харчування;

     50) аналiзує стан та розробляє разом з вiдповiдними центральними i мiсцевими органами виконавчої влади пропозицiї щодо розвитку споживчого ринку, ринку послуг та створення їх iнфраструктури;

     51) бере участь у формуваннi та реалiзацiї державної аграрної полiтики, опрацюваннi та здiйсненнi заходiв щодо забезпечення продовольчої безпеки України, розробленнi пропозицiй щодо державної пiдтримки розвитку села;

     52) бере участь у проведеннi аналiзу економiчної ситуацiї у сферi освiти, культури, охорони здоров'я, фiзичної культури, спорту, туризму, iнформацiйної дiяльностi та у розробленнi i реалiзацiї вiдповiдних напрямiв державної полiтики;

     53) бере у межах своєї компетенцiї участь у розробленнi i реалiзацiї заходiв державної полiтики доходiв населення;

     54) бере участь у розробленнi довгострокових прогнозiв чисельностi населення, його статево-вiкової структури; бере участь у розробленнi програм зайнятостi населення, балансу ринку працi та розвитку трудових ресурсiв, балансу грошових доходiв та витрат населення;

     55) бере участь у формуваннi соцiальних стандартiв i нормативiв, пiдготовцi пропозицiй стосовно їх рiвнiв i розмiрiв;

     56) бере участь у реалiзацiї державної екологiчної полiтики; розробленнi пропозицiй щодо розвитку мiнерально-сировинної бази та природоохоронної дiяльностi, вдосконалення та впровадження економiчного механiзму природокористування, охорони довкiлля, а також поводження з вiдходами виробництва i споживання, використання вторинних ресурсiв;

     57) бере участь у формуваннi та забезпечує реалiзацiю державної полiтики щодо закупiвель товарiв, робiт i послуг для державних потреб; здiйснює мiжвiдомчу координацiю у цiй сферi; здiйснює розроблення проекту основних показникiв державного оборонного замовлення, координацiю дiяльностi державних замовникiв i виконавцiв пiд час формування проекту та виконання державних контрактiв;

     58) забезпечує реалiзацiю державної полiтики щодо формування, розмiщення, зберiгання, поповнення та використання запасiв державного матерiального резерву; готує висновки щодо економiчної доцiльностi фiнансування видаткiв за рахунок резервного фонду Кабiнету Мiнiстрiв України;

     59) здiйснює координацiю, планування, методичне, методологiчне i наукове забезпечення мобiлiзацiйної пiдготовки i мобiлiзацiї в галузях економiки України;

     60) бере участь у розробленнi пропозицiй щодо проведення адмiнiстративної реформи;

     61) розробляє пропозицiї щодо вдосконалення системи пiдготовки (перепiдготовки) кадрiв (спецiалiстiв) у сферi економiки та управлiння;

     62) погоджує в установленому порядку кандидатури для призначення на посади та звiльнення з посад керiвникiв вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй;

     63) забезпечує в межах своєї компетенцiї реалiзацiю державної полiтики стосовно державної таємницi, контроль за її збереженням у центральному апаратi Мiнекономiки України, на пiдприємствах, в установах та органiзацiях, що належать до сфери його управлiння;

     64) розробляє пропозицiї щодо вдосконалення системи облiку, звiтностi i державної статистики;

     65) здiйснює контроль за цiльовим та ефективним використанням бюджетних коштiв установами та органiзацiями, що належать до сфери його управлiння;

     66) здiйснює координацiю дiяльностi вiдповiдних структурних пiдроздiлiв мiсцевих державних адмiнiстрацiй;

     67) виконує iншi функцiї, пов'язанi з реалiзацiєю покладених на нього завдань.

     5. Мiнекономiки України має право:

     1) залучати спецiалiстiв центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, пiдприємств, установ та органiзацiй (за погодженням з їх керiвниками), консультацiйнi та експертнi органiзацiї для розгляду питань, що належать до його компетенцiї;

     2) представляти Кабiнет Мiнiстрiв України за його дорученням

     у мiжнародних органiзацiях та пiд час укладення мiжнародних договорiв України;

     3) утворювати в разi потреби за погодженням з iншими заiнтересованими центральними органами виконавчої влади в межах своєї компетенцiї комiсiї та експертнi групи, в тому числi iз залученням до них фахiвцiв на договiрнiй основi;

     4) робити запити та одержувати вiд центральних i мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування в повному обсязi iнформацiю, документи та матерiали, необхiднi для виконання покладених на нього завдань i повноважень, у тому числi iнформацiю, документи i матерiали, пов'язанi iз здiйсненням повноважень державного органу з питань банкрутства;

     5) користуватися безоплатно базами даних, що створюються та ведуться органами виконавчої влади;

     6) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенцiї;

     7) скасовувати вiдповiдно до Закону України "Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiї" ( 586-14 ) накази керiвникiв структурних пiдроздiлiв мiсцевих державних адмiнiстрацiй;

     8) здiйснювати в межах своїх повноважень перевiрки в центральних та мiсцевих органах виконавчої влади i органах мiсцевого самоврядування, якi надiленi повноваженнями у сферi цiноутворення, а також суб'єктiв пiдприємництва щодо додержання ними порядку формування, встановлення та застосування цiн (тарифiв);

     9) застосовувати вiдповiдно до законодавства України до суб'єктiв пiдприємництва економiчнi (фiнансовi) санкцiї;

     10) розглядати вiдповiдно до законодавства справи про адмiнiстративнi правопорушення, пов'язанi з недодержанням установленого порядку формування, встановлення та застосування цiн i тарифiв, а також про невиконання вимог органiв державного контролю за цiнами та їх посадових осiб.

     6. Мiнекономiки України здiйснює свої повноваження безпосередньо та через урядовi органи державного управлiння, що дiють у складi Мiнекономiки України, та пiдпорядкованi йому територiальнi органи.

     7. Мiнекономiки України пiд час виконання покладених на нього завдань взаємодiє з iншими центральними та мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з вiдповiдними органами iнших держав.

     8. Мiнекономiки України в межах своїх повноважень на основi та на виконання актiв законодавства України видає накази, органiзовує i контролює їх виконання.

     Мiнекономiки України в разi потреби видає разом з iншими центральними та мiсцевими органами виконавчої влади спiльнi акти.

     Нормативно-правовi акти Мiнекономiки України пiдлягають реєстрацiї в установленому законодавством порядку.

     У випадках, передбачених законодавством, рiшення Мiнекономiки України є обов'язковими для виконання центральними i мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами i органiзацiями всiх форм власностi та громадянами.

     9. Мiнекономiки України очолює Мiнiстр, якого призначає на посаду та звiльняє з посади Президент України в установленому законодавством порядку.

     Мiнiстр економiки України керує Мiнiстерством, спрямовує i координує дiяльнiсть iнших органiв виконавчої влади з питань економiчного та соцiального розвитку України, особисто вiдповiдає за розроблення i впровадження Програми дiяльностi Кабiнету Мiнiстрiв України з вiдповiдних питань, реалiзацiю державної полiтики у цiй сферi. Мiнiстр несе персональну вiдповiдальнiсть перед Президентом України та Кабiнетом Мiнiстрiв України за реалiзацiю покладених на Мiнекономiки України завдань i виконання ним своїх функцiй.

     Мiнiстр має заступникiв, якi призначаються на посаду та звiльняються з посади вiдповiдно до законодавства. Мiнiстр розподiляє обов'язки мiж заступниками, визначає ступiнь вiдповiдальностi заступникiв Мiнiстра та керiвникiв структурних пiдроздiлiв Мiнекономiки України.

     10. Через Мiнiстра економiки України Кабiнет Мiнiстрiв України спрямовує та координує дiяльнiсть Державного комiтету будiвництва, архiтектури та житлової полiтики України, Державного комiтету України з енергозбереження, Державного комiтету стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї України.

     11. Для погодженого вирiшення питань, що належать до компетенцiї Мiнекономiки України, обговорення найважливiших напрямiв його дiяльностi у Мiнiстерствi утворюється колегiя у складi Мiнiстра (голова колегiї), заступникiв Мiнiстра за посадою, керiвникiв урядових органiв державного управлiння, що утворенi у складi Мiнекономiки України, iнших керiвних працiвникiв Мiнiстерства.

     До складу колегiї можуть входити керiвники iнших центральних органiв виконавчої влади, дiяльнiсть яких спрямовується та координується Кабiнетом Мiнiстрiв України через Мiнiстра економiки України, пiдприємств, установ та органiзацiй, що належать до сфери управлiння Мiнекономiки України, а також представники вiдповiдних громадських органiзацiй (з правом дорадчого голосу).

     Члени колегiї затверджуються та увiльняються вiд обов'язкiв Кабiнетом Мiнiстрiв України за поданням Мiнiстра економiки України.

     Рiшення колегiї проводяться в життя наказами Мiнекономiки України.

     12. Для розгляду наукових рекомендацiй та iнших пропозицiй щодо основних напрямiв дiяльностi Мiнекономiки України, вирiшення iнших питань у Мiнiстерствi можуть утворюватися науковi, науково-консультативнi ради, комiсiї та iншi дорадчi та консультативнi органи.

     Склад цих органiв та положення про них затверджує Мiнiстр економiки України.

     13. У складi Мiнекономiки України Кабiнетом Мiнiстрiв України може бути утворено урядовi органи державного управлiння.

     14. Гранична чисельнiсть працiвникiв Мiнекономiки України затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Штатний розпис i кошторис видаткiв Мiнекономiки України затверджує Мiнiстр за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв України.

     Структуру Мiнекономiки України та положення про його структурнi пiдроздiли затверджує Мiнiстр.

     15. Мiнекономiки України є юридичною особою, має самостiйний баланс, печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Адмiнiстрацiї Президента України В.ЛИТВИН
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.