ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
УПРАВЛIННЯ НЕТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

13.11.00 N 010/514

 

Асоцiацiя митних брокерiв України


Щодо митного оформлення товарiв

     Держмитслужбою розглянуто лист Асоцiацiї митних брокерiв України вiд 11.10.2000 N15/99 щодо митного оформлення операцiй з давальницькою сировиною за умови виготовлення українським виконавцем текстильних виробiв.

     Повiдомляємо, що згiдно зi статтею 9 Закону України вiд 16.04.91 N 959-ХII "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" та Указу Президента України вiд 07.11.94 N 659/94 "Про облiк окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) в Українi" (iз змiнами та доповненнями), в умовах лiбералiзацiї зовнiшньоекономiчних операцiй, запроваджено облiк (реєстрацiю) окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), якi укладенi суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi України всiх форм власностi та предметом яких є:

     товари, вiдносини з реекспорту яких регулюються чинним законодавством України та мiжнародними договорами України;

     товари походженням з України, щодо яких мiжнародними договорами України передбачено добровiльнi обмеження експорту з метою запобiгання демпiнгу;

     товари походженням з України, щодо яких здiйснюються антидемпiнговi процедури;

     товари походженням з України, iмпорт яких до iнших держав квотується, контингентується, лiцензується вiдповiдно до законодавства цих держав або нормативних актiв економiчних угруповань, митних союзiв;

     товари походженням з України, експорт яких здiйснюється у рамках бартерних (товарообмiнних) операцiй чи операцiй з зустрiчною торгiвлею.

     Перелiки зазначених товарiв визначаються Мiнiстерством економiки України.

     Вiдповiдно до вищезазначеного Указу Президента України, наказом Мiнiстерства економiки України вiд 29.06.2000 N 136 (зареєстровано в Мiн'юстi 17.07.2000 за N420/4641) з метою забезпечення процедури здiйснення облiку (реєстрацiї) окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) затверджено:

     1. Порядок здiйснення облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв);

     2. Iнструкцiю про порядок заповнення iнформацiйної картки зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     3. Iнструкцiю про порядок заповнення картки реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     4. Перелiк товарiв (текстильних виробiв) за кодами ТН ЗЕД походженням з України, щодо яких мiжнародними договорами передбачено добровiльнi обмеження експорту;

     5. Перелiк товарiв походженням з України, на iмпорт яких введено одностороннi кiлькiснi обмеження (квотування, контингентування, лiцензування) деякими державами, економiчними угрупуваннями, митними союзами;

     6. Перелiк товарiв, експорт яких здiйснюється вiдповiдно до конкретних заходiв з метою запобiгання антидемпiнговим процедурам;

     7. Перелiк країн, у разi експорту в якi товарiв, згiдно з додатками 4 та 5 до цього наказу, зовнiшньоекономiчнi договори (контракти) пiдлягають облiку (реєстрацiї);

     8. Розрахунок вартостi витрат Мiнiстерства економiки України, пов'язаних з оформленням та видачею карток реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчних договорiв.

     Пунктом 8 зазначеного наказу також встановлено, що в разi, коли чинними мiжнародними договорами передбачається прийняття та виконання Україною зобов'язань щодо експорту товарiв у рамках кiлькiсних обмежень, установлених iноземними державами чи економiчними угрупуваннями, та запровадження процедури лiцензування або подвiйної перевiрки експорту цих товарiв i коли контракти, предметом яких є цi товари, пiдлягають облiку (реєстрацiї), застосовуються правила мiжнародних договорiв та законодавства України щодо режиму лiцензування i квотування або подвiйної перевiрки експортних операцiй, а реєстрацiя зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) призупиняється на перiод до закiнчення дiї зазначених мiжнародних договорiв. Лiцензiї на експорт товарiв, якi отриманi суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, прирiвнюються до карток реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) при здiйсненнi митного оформлення та iнших передбачених чинним законодавством процедур щодо вивезення товарiв з митної територiї України.

     Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.01.2000 N 4 "Про перелiки товарiв, експорт та iмпорт яких пiдлягає квотуванню i лiцензуванню у 2000 роцi" (iз змiнами та доповненнями), зазначена у Вашому листi група товарiв входить до перелiку категорiй товарiв, на експорт та iмпорт яких встановлено квоти (додатки NN 1 i 3 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.01.2000 N 4 та додатки NN 1 i 2 до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.01.2000 N 139).

     Згiдно з п. 4 Положення про вантажну митну декларацiю (ВМД), затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 09.06.97 N 574, митний орган не приймає ВМД до оформлення, якщо вона подається без повного комплекту документiв, необхiдних для здiйснення митного оформлення товарiв.

     До таких обов'язкових документiв вiдносяться, як картка реєстрацiї (облiку) зовнiшньоекономiчного договору (контракту), так i лiцензiя на експорт або iмпорт товарiв, що пiдпадають пiд дiю вищезазначених нормативно-правових актiв.

Начальник Управлiння О.I. Пашинний
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.