МIНIСТЕРСТВО ЕКОНОМIКИ УКРАЇНИ

Н А К А З
м.Київ

вiд 29.06.2000 N 136


Про порядок реєстрацiї та облiку зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
17 липня 2000 р. за N 420/4641

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
наказом Мiнiстерства економiки України
вiд 23 серпня 2000 року N 183,
наказами Мiнiстерства економiки та
з питань європейської iнтеграцiї України
вiд 3 червня 2002 року N 165,
вiд 11 липня 2002 року N 207,
вiд 26 лютого 2004 року N 73

(У текстi наказу слова "Мiнiстерство економiки України", "ТН ЗЕД", "Державний комiтет промислової полiтики України" у всiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї України", "УКТ ЗЕД" та "Мiнiстерство промислової полiтики України" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 3 червня 2002 року N 165)

(У текстi наказу та Порядку, затвердженого цим наказом, слова "управлiння нетарифного регулювання та контрактного облiку" в усiх вiдмiнках замiнено словами "управлiння нетарифного регулювання" у вiдповiдному вiдмiнку згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 26 лютого 2004 року N 73)


     Вiдповiдно до
Указу Президента України вiд 7 листопада 1994 р. N 659/94 "Про облiк окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) в Українi" зi змiнами i доповненнями, Закону України "Про внесення змiн до деяких законiв України" вiд 23 березня 2000 р. N 1595-III та з метою забезпечення процедури здiйснення облiку (реєстрацiї) окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) наказую:

     1. Затвердити:

     Порядок здiйснення облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) (додаток 1), що додається;

     Iнструкцiю про порядок заповнення iнформацiйної картки зовнiшньоекономiчного договору (контракту) (додаток 2), що додається;

     Iнструкцiю про порядок заповнення картки реєстрацiї - облiку зовнiшньоекономiчного договору (контракту) (додаток 3), що додається;

     Перелiк товарiв, експорт яких здiйснюється за умови реєстрацiї зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), що додається;

(абзац п'ятий пункту 1 в редакцiї наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)
(Перелiк, затверджений абзацом п'ятим пункту 1 втратив чиннiсть згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 11.07.2002 р. N 207)

     абзац шостий пункту 1 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

     абзац сьомий пункту 1 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

     абзац восьмий пункту 1 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165, у зв'язку з цим абзац дев'ятий вважати шостим)

     Розрахунок вартостi витрат Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України, пов'язаних з оформленням та видачею карток реєстрацiї - облiку зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) (додаток 8), що додається.

     2. Визнати таким, що втратив чиннiсть, наказ МЗЕЗторгу України вiд 24.02.96 N 133-а "Про заходи МЗЕЗторгу України щодо забезпечення виконання Указу Президента України вiд 7 листопада 1994 р. N 659/94" зi змiнами та доповненнями.

     3. Установити, що облiк (реєстрацiя) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) здiйснюється Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України, а також уповноваженими ним Мiнiстерством економiки Автономної Республiки Крим та вiдповiдними структурними пiдроздiлами обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй.

     4. Покласти функцiї щодо здiйснення облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) у Мiнiстерствi економiки та з питань європейської iнтеграцiї України на управлiння нетарифного регулювання.

     5. Уповноважити:

     вiдповiднi структурнi пiдроздiли Луганської, Днiпропетровської, Запорiзької та Донецької обласних держадмiнiстрацiй здiйснювати облiк (реєстрацiю) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi зареєстрованi в цих регiонах, якщо облiкова вартiсть цих договорiв (контрактiв) не перевищує трьох мiльйонiв доларiв США;

     вiдповiднi структурнi пiдроздiли обласних (крiм зазначених у частинi 1 цього пункту), Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй здiйснювати облiк (реєстрацiю) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi зареєстрованi в цих регiонах, якщо облiкова вартiсть цих договорiв (контрактiв) не перевищує одного мiльйона п'ятисот тисяч доларiв США;

     Мiнiстерство економiки Автономної Республiки Крим здiйснювати облiк (реєстрацiю) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi зареєстрованi в цьому регiонi, якщо облiкова вартiсть цих договорiв (контрактiв) не перевищує трьохсот тисяч доларiв США.

     6. Установити, що облiк (реєстрацiя) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) на експорт вiдходiв та брухту чорних металiв (код ТН ЗЕД - 72 04) здiйснюється виключно Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України за погодженням з Мiнiстерством промислової полiтики України незалежно вiд облiкової вартостi контрактiв.

     7. Мiнiстерству економiки Автономної Республiки Крим, вiдповiдним структурним пiдроздiлам обласних, Київської та Севастопольської мiських державних адмiнiстрацiй щомiсяця, до 5 числа мiсяця, що настає за звiтним, подавати Мiнiстерству економiки та з питань європейської iнтеграцiї України iнформацiю про здiйснення облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) у формi баз даних та у друкованому виглядi згiдно з формою, що додається.

(пункт 7 в редакцiї наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

     8. Установити, що в разi встановлення режиму лiцензування (або подвiйного контролю з видачею "експортного документа") експорту товарiв до iноземної держави, реєстрацiя зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) про експорт товарiв до цiєї держави призупиняється на перiод дiї режиму лiцензування.

(пункт 8 в редакцiї наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

     9. Зовнiшньоекономiчнi договори (контракти), предметом яких є здiйснення бартерних (товарообмiнних) операцiй, пiдлягають реєстрацiї в Мiнiстерствi економiки та з питань європейської iнтеграцiї України та уповноважених ним органах, якщо предметом цих договорiв (контрактiв) є експорт товарiв, визначених у Перелiку товарiв, експорт яких здiйснюється за умови реєстрацiї зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв).

(пункт 9 в редакцiї наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

     10. Установити, що облiк (реєстрацiю) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), предметом яких є операцiї з давальницькою сировиною українського замовника, здiйснює Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї України та уповноваженi ним органи у разi, коли контрактом передбачено реалiзацiю готової продукцiї в країнi виконавця або вивезення її до iншої країни.

(пункт 10 в редакцiї наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

     11. Установити, що в разi порушень уповноваженими органами вимог законодавчих та iнших нормативно-правових актiв щодо реєстрацiї зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) або термiну звiтностi про зареєстрованi контракти, Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України може бути прийнято рiшення про позбавлення наданих повноважень.

(пункт 11 в редакцiї наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

     12. Управлiнню нетарифного регулювання разом з головним юридичним управлiнням подати цей наказ на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України в установлений законодавством термiн та забезпечити його подальше супроводження.

     13. Управлiнню нетарифного регулювання разом з адмiнiстративним департаментом пiсля державної реєстрацiї цього наказу довести його до вiдома Мiнiстерства економiки Автономної Республiки Крим, вiдповiдних структурних пiдроздiлiв обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй.

     14. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Мiнiстра Гончарука А.I.

Виконуючий обов'язки Мiнiстра економiки В.Кальник

 

Затверджено
Наказ Мiнiстерства економiки України
29.06.2000 N 136
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
17 липня 2000 р. за N 420/4641

Порядок
здiйснення облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)
(додаток 1)

(У текстi Порядку слова "Мiнiстерство економiки України", "ТН ЗЕД" у всiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї України", "УКТ ЗЕД" згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 3 червня 2002 року N 165)

     Цей Порядок розроблений згiдно з Положенням про реєстрацiю зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), затвердженим Указом Президента України вiд 7 листопада 1994 р. N 659/94, зi змiнами i доповненнями, Указом Президента України вiд 10 лютого 1996 р. N 124/96 "Про заходи щодо вдосконалення кон'юнктурно-цiнової полiтики у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi" i визначає єдиний механiзм облiку (реєстрацiї) контрактiв у Мiнiстерствi економiки та з питань європейської iнтеграцiї України.

     1. Для облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) подаються такi документи:

     заява в довiльнiй формi на офiцiйному бланку суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi - заявника за пiдписом його керiвника;

     iнформацiйна картка зовнiшньоекономiчного контракту установленої форми (додаток 1 до цього Порядку), заповнена й оформлена згiдно з вимогами цього наказу;

     оригiнал зовнiшньоекономiчного договору (контракту) з усiма чинними на дату подання додатками, специфiкацiями, додатковими угодами та iншими документами, якi є частинами контракту, та його копiя, завiрена в установленому порядку керiвником суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi (якщо зовнiшньоекономiчний договiр (контракт) пiдписаний фiзичною особою, його копiя засвiдчується в установленому порядку);

     копiя свiдоцтва про державну реєстрацiю, завiрена керiвником суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     копiя витягу з торговельного, банкiвського чи судового реєстру або реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю iноземного суб'єкта господарської дiяльностi, завiрена керiвником суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України (подається тiльки в разi попередньої поставки товару);

     документ про оплату послуг за реєстрацiю зовнiшньоекономiчного договору (контракту); 

     лист-погодження Мiнпромполiтики (у разi експорту металобрухту).

(пункт 1 доповнено абзацом восьмим згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

     2. Якщо суб'єкт зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, який звернувся за реєстрацiєю, доручає виконання зовнiшньоекономiчного договору (контракту) iншому суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, то подаються також оригiнали договорiв: доручення, комiсiї, агентських, про спiльну дiяльнiсть та спiвробiтництво, консигнацiї, дилерських, дистриб'юторських, оренди, про наймання, лiзингу, зберiгання та їх копiї, завiренi в порядку, передбаченому в пунктi 1 цього Порядку.

     3. Вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть iнформацiї, наведеної у документах, поданих для реєстрацiї, несе керiвник суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України або фiзична особа, яка є таким суб'єктом.

     4. Документи на реєстрацiю контрактiв подаються до Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України в установлений час (графiк) i приймаються у спецiально визначеному примiщеннi Мiнiстерства фахiвцями управлiння нетарифного регулювання.

     5. Датою подання документiв на реєстрацiю контрактiв уважається день реєстрацiї заяви в Мiнiстерствi економiки та з питань європейської iнтеграцiї, що пiдтверджується вiдповiдним записом у журналi реєстрацiї.

     6. Пiдтвердженням реєстрацiї зовнiшньоекономiчного договору (контракту) є картка реєстрацiї - облiку контракту, установленої форми (додаток 2 до цього Порядку).

     7. Розгляд контрактiв, їх облiк (реєстрацiя), оформлення та видача карток реєстрацiї - облiку контракту здiйснюються управлiнням нетарифного регулювання, управлiнням контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю, управлiнням правового забезпечення зовнiшньоекономiчної дiяльностi, управлiнням митно-тарифної полiтики та захисту внутрiшнього ринку (тiльки за зовнiшньоекономiчними договорами (контрактами), предметом яких є операцiї з давальницькою сировиною) iз залученням експертiв Державного iнформацiйно-аналiтичного центру монiторингу зовнiшнiх товарних ринкiв (Держзовнiшiнформ) у строк, не бiльший десяти робочих днiв з дати подання документiв.

     8. Перерахованi в пунктi 7 пiдроздiли згiдно з цим Порядком та в межах своєї компетенцiї здiйснюють розгляд контрактiв з таких питань:

     управлiння нетарифного регулювання розглядає поданi документи на предмет вiдповiдностi даних контракту даним iнформацiйної картки зовнiшньоекономiчного контракту та додержання установлених вимог до порядку заповнення iнформацiйної картки зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     управлiння контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю розглядає поданi документи на предмет:

     вiдповiдностi платiжних умов чинному законодавству України у сферi зовнiшньоекономiчної дiяльностi;

     вiдповiдностi даних контракту з питань платежiв даним iнформацiйної картки зовнiшньоекономiчного контракту;

     застосування спецiальних санкцiй, передбачених статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть", до сторiн контракту, поданого для реєстрацiї;

     управлiння правового забезпечення зовнiшньоекономiчної дiяльностi розглядає документи на предмет визначення характеру угоди згiдно з iнформацiйною карткою зовнiшньоекономiчного контракту, а також на предмет вiдповiдностi умов контракту чинному законодавству України та наявностi в контрактi вiдомостей, передбачених мiжнародними договорами України;

     управлiння митно-тарифної полiтики та захисту внутрiшнього ринку розглядає документи на предмет вiдповiдностi чинному законодавству у сферi регулювання правовiдносин, що виникають при здiйсненнi операцiй з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi;

     експерти "Держзовнiшiнформу" готують офiцiйнi експертнi висновки щодо вiдповiдностi контрактних цiн iндикативним цiнам або кон'юнктурi ринку залежно вiд умов здiйснення контракту та вiдповiдностi кодiв УКТ ЗЕД, зазначених у реквiзитi 3 iнформацiйної картки, товару, який є предметом договору. Експерти несуть вiдповiдальнiсть за змiст та правильнiсть своїх висновкiв, а також за наслiдки їх надання.

(абзац дев'ятий пункту 8 в редакцiї наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

     9. Вiдмова в реєстрацiї зовнiшньоекономiчного договору (контракту) допускається лише, якщо:

     подано не всi документи, передбаченi в пунктах 1, 2 цього Порядку;

     умови зовнiшньоекономiчного договору (контракту) не вiдповiдають законодавству України;

     до суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, який звернувся за реєстрацiєю зовнiшньоекономiчного договору (контракту), застосовано санкцiї згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть";

     iснує заборона з боку iноземних держав щодо ввезення на їх митну територiю вiдповiдних товарiв походженням з України;

     вичерпано iмпортнi квоти (контингенти), установленi iноземними державами, митними союзами на ввезення вiдповiдних товарiв походженням з України;

     до iноземного контрагента суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi України застосовано режим iндивiдуального лiцензування згiдно зi статтею 37 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть";

     є офiцiйна iнформацiя щодо порушення суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi України або його iноземним контрагентом законодавства України;

     данi контракту не вiдповiдають даним iнформацiйної картки зовнiшньоекономiчного контракту.

     10. У разi виявлення при розглядi контракту пiдстав для вiдмови в реєстрацiї заявнику направляється лист з обґрунтуванням мотивiв вiдмови в реєстрацiї контракту.

     11. Заявник має право доопрацювати документи згiдно з вимогами цього наказу. У цьому разi термiн розгляду документiв переривається на строк до внесення заявником доопрацьованих документiв.

     12. Оригiнали зовнiшньоекономiчного договору (контракту) та договорiв, зазначених у пунктi 2 цього Порядку, повертаються пiсля розгляду матерiалiв суб'єкту зовнiшньоекономiчної дiяльностi України, який подавав на реєстрацiю.

     13. Картки реєстрацiї-облiку або листи з вiдмовою в реєстрацiї мають право пiдписувати перший заступник Мiнiстра, заступник Мiнiстра, директор департаменту державної полiтики у сферi зовнiшньої торгiвлi, торговельних обмежень та контролю за зовнiшньоекономiчною дiяльнiстю i його заступник, начальник управлiння нетарифного регулювання та його заступник.

(абзац перший пункту 13 в редакцiї наказiв Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165, вiд 26.02.2004 р. N 73)

     Пiдписи зазначених посадових осiб на картках реєстрацiї - облiку засвiдчуються вiдповiдною печаткою.

     14. Картки реєстрацiї - облiку зовнiшньоекономiчного договору (контракту) у двох примiрниках (один для митного органу, другий для заявника) та оригiнал договору (контракту) видаються заявниковi при пред'явленнi ним документа, що засвiдчує особу, та доручення на їх отримання.

     Засвiдчена копiя картки реєстрацiї - облiку надається суб'єктом зовнiшньоекономiчної дiяльностi України в Торгово-промислову палату України або в регiональну Торгово-промислову палату для отримання сертифiката про походження товару.

(пункт 14 в редакцiї наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

     15. У разi перереєстрацiї зовнiшньоекономiчного договору (контракту) заявником подаються документи згiдно з пунктом 1 цього Порядку, а також один примiрник оригiналу картки реєстрацiї - облiку зовнiшньоекономiчного договору (контракту) з вiдмiтками митних органiв про фактичне вiдвантаження продукцiї i зобов'язанням про призупинення вiдвантаження продукцiї на час перереєстрацiї зовнiшньоекономiчного договору (контракту).

(Порядок доповнено новим пунктом 15 згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

     16. Картка реєстрацiї - облiку зовнiшньоекономiчного договору (контракту) дiйсна для митного оформлення експортної продукцiї протягом 12 мiсяцiв з дати її оформлення.

     У разi експорту металобрухту термiн дiї картки реєстрацiї - облiку зовнiшньоекономiчного договору (контракту) за бажанням суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi та вiдповiдно до коливань кон'юнктури свiтового ринку може бути скорочений, про що в нiй здiйснюється вiдповiдний запис.

(Порядок доповнено новим пунктом 16 згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

     17. Картка реєстрацiї - облiку зовнiшньоекономiчного договору (контракту) утрачає чиннiсть для митного оформлення експортної продукцiї у разi:

     закiнчення термiну дiї картки реєстрацiї - облiку;

     закiнчення термiну дiї зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     перетину митного кордону експортної продукцiї в повному обсязi згiдно з умовами зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     вiдповiдного подання Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї до Державної митної служби.

(Порядок доповнено пунктом 17 згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

     18. Унесення змiн та доповнень до картки реєстрацiї - облiку зовнiшньоекономiчного договору (контракту) не допускається.

     У разi втрати картки реєстрацiї - облiку зовнiшньоекономiчного договору (контракту) вона не поновлюється.

(Порядок доповнено пунктом 18 згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165, у зв'язку з цим пункти 15, 16 вважати вiдповiдно пунктами 19, 20)

     19. Заявник має право оскаржити вiдмову в реєстрацiї контракту в порядку, установленому законодавством України.

     20. Картки реєстрацiї - облiку зовнiшньоекономiчного договору (контракту) та копiї документiв, поданих для реєстрацiї, зберiгаються в управлiннi нетарифного регулювання.

Заступник начальника управлiння нетарифного регулювання Ю.С.Зацепiн

 

Додаток 1
до Порядку здiйснення облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)

Iнформацiйна картка реєстрацiї зовнiшньоекономiчного договору (контракту)

Контракт N

вiд

 

1. Органiзацiя-експортер, мiсцезнаходження                        код ЄДРПОУ

                                            Тел. (                )                                Факс (                )

п/р

В/р

2. Органiзацiя-iмпортер, мiсцезнаходження

                                            Тел. (                )                                Факс (                 )

п/р

3. Код експортного товару (ТН ЗЕД) 4. Одиниця вимiру 5. Кiлькiсть 6. Вартiсть у валютi контракту 7. Вартiсть у доларах США
 

 

  

8. Країна призначення    9. Країна iмпортера  
10. Країна виробника   11. Валюта контракту   12. Валюта розрахунку  
13. Базис поставки 14. Характер угоди
15. П. I. Б. керiвника органiзацiї-експортера

Посада

Паспортнi данi
(серiя, N, коли i ким виданий)

                                                М. П.                                Пiдпис

                                                                                         Дата  

16. Податкова iнспекцiя
17. Особливi умови

 

Iнформацiйна картка реєстрацiї зовнiшньоекономiчного договору (контракту)

(Заповнюється при бартернiй угодi)

Контракт N 

вiд 

 

1. Органiзацiя-експортер, мiсцезнаходження                        код ЄДРПОУ

                                            Тел. (                )                                Факс (                )

п/р

В/р 

2. Органiзацiя-iмпортер, мiсцезнаходження

                                            Тел. (                )                                Факс (                 )

п/р 

18. Код iмпортного товару (ТН ЗЕД)  19. Одиниця
 вимiру 
20. Кiлькiсть  21. Вартiсть у валютi контракту  22. Вартiсть у доларах США 
 

 

  

23. Країна призначення     24. Країна iмпортера     
25. Країна виробника      26. Валюта контракту    
27. Базис поставки  14. Характер угоди  
15. П. I. Б. керiвника органiзацiї-експортера

Посада

Паспортнi данi
(серiя, N, коли i ким виданий)

                                                М. П.                                Пiдпис

                                                                                         Дата  

16. Податкова iнспекцiя 
17. Особливi умови 

 

Додаток 2
до Порядку здiйснення облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)

Картка реєстрацiї - облiку N
зовнiшньоекономiчного договору (контракту)

Контракт N 

вiд 

 

1. Органiзацiя-експортер, мiсцезнаходження                        код ЄДРПОУ

                                            Тел. (                )                                Факс (                )

п/р

В/р

2. Органiзацiя-iмпортер, мiсцезнаходження

                                            Тел. (                )                                Факс (                 )

п/р 

3. Код експортного товару (ТН ЗЕД) 4. Одиниця вимiру 5. Кiлькiсть 6. Вартiсть у валютi контракту 7. Вартiсть у доларах США
 

 

                                                                                                              Разом:

8. Країна призначення     9. Країна iмпортера    
10. Країна виробника     11. Валюта контракту     12. Валюта розрахунку    
13. Базис поставки  14. Характер угоди 
15. П. I. Б. керiвника органiзацiї-експортера

Посада

                           М. П.               Пiдпис

                                                   Дата 

16. Мiнiстерство (вiдомство), що видало картку

П. I. Б.
Посада

                           М. П.               Пiдпис

                                                   Дата 

  
17. Особливi умови

 

Картка реєстрацiї - облiку N
зовнiшньоекономiчного договору (контракту)

(Заповнюється при бартернiй угодi)

Контракт N 

вiд 

 

1. Органiзацiя-експортер, мiсцезнаходження                        код ЄДРПОУ

                                            Тел. (                )                                Факс (                )

п/р

В/р 

2. Органiзацiя-iмпортер, мiсцезнаходження

                                            Тел. (                )                                Факс (                 )

п/р 

18. Код iмпортного товару (ТН ЗЕД)  19. Одиниця вимiру  20. Кiлькiсть 21. Вартiсть у валютi контракту  22. Вартiсть у доларах США 
 

 

                                                                                                 Разом:

23. Країна призначення     24. Країна iмпортера    
25. Країна виробника    26. Валюта контракту   
27. Базис поставки  14. Характер угоди 
15. П. I. Б. керiвника органiзацiї-експортера Посада                            М. П.               Пiдпис                                                    Дата  16. Мiнiстерство (вiдомство), що видало картку П. I. Б.
Посада                            М. П.               Пiдпис                                                    Дата 
  
17. Особливi умови 

 

Затверджено
Наказ Мiнiстерства економiки України
29.06.2000 N 136
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
17 липня 2000 р. за N 421/4642

Iнструкцiя
про порядок заповнення iнформацiйної картки зовнiшньоекономiчного договору (контракту)
(додаток 2)

(У текстi Iнструкцiї слова "Мiнiстерство економiки України", "ТН ЗЕД" у всiх вiдмiнках замiнено вiдповiдно словами "Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї України" та "УКТ ЗЕД" у вiдповiдних вiдмiнках згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 3 червня 2002 року N 165)

     Ця Iнструкцiя визначає єдиний порядок оформлення iнформацiйної картки зовнiшньоекономiчного договору (контракту) (далi - iнформацiйна картка) i розрахована на суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi в Українi.

     1. Iнформацiйна картка оформляється за встановленою формою.

     2. Iнформацiйна картка має бути виготовлена друкарським способом вiдповiдно до форми документа. Скорочення слiв повинно вiдповiдати вимогам дiючих стандартiв України.

     3. Назви реквiзитiв та їх коди повиннi вiдповiдати загальноукраїнським класифiкаторам технiко-економiчної iнформацiї (ЗКТЕI). Порядок отримання кодiв ЗКТЕI встановлюється чинними положеннями про введення в дiю ЗКТЕI.

     4. Коди реквiзитiв, що пiдлягають обробцi засобами обчислювальної технiки, розташовуються праворуч вiд назви.

     5. У разi реалiзацiї товару за валюту заявник заповнює реквiзити 1 - 17 iнформацiйної картки.

     6. У разi здiйснення експорту в рамках бартерних (товарообмiнних) операцiй або операцiй iз зустрiчною торгiвлею заявник заповнює реквiзити 1 - 27 iнформацiйної картки.

     7. У реквiзитi 1 зазначаються повна назва органiзацiї-експортера, мiсцезнаходження органiзацiї, телефон, телефакс, код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ), номери рахункiв та банки експортера (повна назва банку, мiсцезнаходження, МФО).

     8. У реквiзитi 2 зазначаються назва iноземної органiзацiї, що є контрагентом згiдно з контрактом, мiсцезнаходження органiзацiї, телефон, телефакс, номер рахунку та банк iмпортера (повна назва банку, мiсцезнаходження, МФО/Код).

     9. У реквiзитi 3 зазначається десятизначний код експортного товару згiдно з УКТ ЗЕД.

(пункт 9 в редакцiї наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

     10. У реквiзитi 4 зазначаються одиниця вимiру експортного товару та її код.

     11. У реквiзитi 5 зазначається загальна кiлькiсть експортного товару, зазначеного в контрактi.

     12. У реквiзитi 6 визначається вартiсть експортного товару у валютi контракту.

     13. У реквiзитi 7 зазначається вартiсть експортного товару в доларах США.

     14. У реквiзитi 8 зазначаються назва країни, куди буде поставлено товар, i цифровий код за Загальноукраїнським класифiкатором країн свiту (ЗУККС).

     15. У реквiзитi 9 зазначаються повне або коротке найменування країни, на територiї якої знаходиться фiрма чи органiзацiя iноземного партнера, i код країни за ЗУККС.

     16. У реквiзитi 10 зазначаються назва країни - виробника товару та її код за ЗУККС.

     17. У реквiзитi 11 зазначаються валюта контракту та її код.

     18. У реквiзитi 12 зазначаються валюта розрахунку та її код.

     19. У реквiзитi 13 зазначається базис експортних поставок вiдповiдно до "IНКОТЕРМС" у чиннiй редакцiї.

(пункт 19 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

     20. У реквiзитi 14 зазначаються повна назва характеру угоди, умови розрахунку та код операцiї.

     21. У реквiзитi 15 зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника органiзацiї-заявника, посада, його паспортнi данi (серiя, номер, дата видачi, ким видано), дата пiдпису та печатка.

     22. У реквiзитi 16 зазначається податкова iнспекцiя органiзацiї-заявника (її мiсцезнаходження, телефон).

     23. У реквiзитi 17 зазначаються особливi умови щодо митного оформлення експортного товару.

(пункт 23 в редакцiї наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

     24. У реквiзитi 18 зазначається десятизначний код iмпортного товару згiдно з УКТ ЗЕД.

(пункт 24 в редакцiї наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

     25. У реквiзитi 19 зазначаються одиниця вимiру iмпортного товару та її код.

     26. У реквiзитi 20 зазначається загальна кiлькiсть iмпортного товару, зазначеного в контрактi.

     27. У реквiзитi 21 зазначається вартiсть iмпортного товару у валютi контракту.

     28. У реквiзитi 22 зазначається вартiсть iмпортного товару в доларах США.

     29. У реквiзитi 23 зазначаються назва країни, куди буде поставлено товар, i цифровий код за ЗУККС.

     30. У реквiзитi 24 зазначаються повне або коротке найменування країни, на територiї якої знаходиться фiрма чи органiзацiя iноземного партнера, i код країни за ЗУККС.

     31. У реквiзитi 25 зазначаються назва країни - виробника товару та її код за ЗУККС.

     32. У реквiзитi 26 зазначаються валюта контракту та її код.

     33. У реквiзитi 27 зазначається базис iмпортних поставок вiдповiдно до "IНКОТЕРМС" у чиннiй редакцiї.

(пункт 33 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

 

Заступник начальника управлiння нетарифного регулювання Ю.С.Зацепiн

 

Затверджено
Наказ Мiнiстерства економiки України
29.06.2000 N 136
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
17 липня 2000 р. за N 422/4643

Iнструкцiя
про порядок заповнення картки реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчного договору (контракту)
(додаток 3)

(У текстi Iнструкцiї слова "Мiнiстерство економiки України", "ТН ЗЕД" у всiх вiдмiнках замiниено вiдповiдно словами "Мiнiстерство економiки та з питань європейської iнтеграцiї України" та "УКТ ЗЕД" у вiдповiдних вiдмiнках  згiдно з наказом Мiнiстерства  економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 3 червня 2002 року N 165)

     Ця Iнструкцiя визначає єдиний порядок заповнення картки реєстрацiї - облiку зовнiшньоекономiчного договору (контракту) (далi - картка реєстрацiї) i призначена для здiйснення реєстрацiї контрактiв Мiнiстерством економiки та з питань європейської iнтеграцiї України та уповноваженими ним Мiнiстерством економiки Автономної Республiки Крим, вiдповiдними структурними пiдроздiлами обласних, Київської та Севастопольської мiських держадмiнiстрацiй.

     1. Картка реєстрацiї оформляється за встановленою формою.

     2. Картка реєстрацiї має бути виготовлена друкарськими пристроями персональних комп'ютерiв вiдповiдно до форми документа. Пiдчистки та виправлення в картцi реєстрацiї не допускаються. Скорочення слiв повинно вiдповiдати вимогам дiючих стандартiв України.

     3. Назви реквiзитiв та їх коди повиннi вiдповiдати загальноукраїнським класифiкаторам технiко-економiчної iнформацiї (ЗКТЕI). Порядок отримання кодiв ЗКТЕI встановлюється чинними положеннями про введення в дiю ЗКТЕI.

     4. Коди реквiзитiв, що пiдлягають обробцi засобами обчислювальної технiки, розташовуються праворуч вiд назви.

     5. У разi реалiзацiї товару за валюту заповнюються реквiзити 1 - 17 картки реєстрацiї.

     6. У разi здiйснення експорту товару у рамках бартерних (товарообмiнних) операцiй або операцiй iз зустрiчною торгiвлею заповнюються реквiзити 1 - 27 картки реєстрацiї.

     7. У реквiзитi 1 зазначаються повна назва органiзацiї-експортера, мiсцезнаходження органiзацiї, телефон, телефакс, код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України (ЄДРПОУ), номери рахункiв та банки експортера (повна назва банку, мiсцезнаходження, МФО).

     8. У реквiзитi 2 зазначаються назва iноземної органiзацiї, яка є контрагентом згiдно з контрактом, юридична адреса органiзацiї, телефон, телефакс, номер рахункiв та банк iмпортера (повна назва банку, поштова адреса, МФО/Код).

     9. У реквiзитi 3 зазначається десятизначний код експортного товару згiдно з УКТ ЗЕД.

(пункт 9 в редакцiї наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

     10. У реквiзитi 4 зазначаються одиниця вимiру експортного товару та її код.

     11. У реквiзитi 5 зазначається загальна кiлькiсть експортного товару, зазначеного в контрактi.

     12. У реквiзитi 6 зазначається вартiсть експортного контракту у валютi контракту.

     13. У реквiзитi 7 зазначається вартiсть експортного контракту в доларах США.

     14. У реквiзитi 8 зазначаються назва країни, куди буде поставлено товар, i цифровий код за Загальноукраїнським класифiкатором країн свiту (ЗУККС).

     15. У реквiзитi 9 зазначаються повне або скорочене найменування країни, на територiї якої знаходиться фiрма чи органiзацiя iноземного партнера, i код країни за ЗУККС.

     16. У реквiзитi 10 зазначаються назва країни виробника товару та її код за ЗУККС.

     17. У реквiзитi 11 зазначаються валюта контракту та її код.

     18. У реквiзитi 12 зазначаються валюта розрахунку та її код.

     19. У реквiзитi 13 зазначається базис експортних поставок вiдповiдно до правил "IНКОТЕРМС" у чиннiй редакцiї.

(пункт 19 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

     20. У реквiзитi 14 зазначаються повна назва характеру угоди, умови розрахунку та код операцiї.

     21. У реквiзитi 15 зазначаються прiзвище, iм'я та по батьковi керiвника органiзацiї-заявника, посада та дата пiдпису.

     22. У реквiзитi 16 зазначаються органiзацiя, прiзвище, iм'я та по батьковi особи, яка пiдписала картку реєстрацiї, посада та дата її пiдписання.

     23. У реквiзитi 17 зазначаються особливi умови щодо митного оформлення експортного товару та номери карток реєстрацiї - облiку, якi були оформленi в рахунок цього зовнiшньоекономiчного договору (контракту) i за якими розпочалися зовнiшньоекономiчнi операцiї.

(пункт 23 в редакцiї наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

     24. У реквiзитi 18 зазначається десятизначний код iмпортного товару згiдно з УКТ ЗЕД.

(пункт 24 в редакцiї наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

     25. У реквiзитi 19 зазначаються одиниця вимiру iмпортного товару та її код.

     26. У реквiзитi 20 зазначається загальна кiлькiсть iмпортного товару, зазначеного в контрактi.

     27. У реквiзитi 21 зазначається вартiсть iмпортного товару у валютi контракту.

     28. У реквiзитi 22 зазначається вартiсть iмпортного товару в доларах США.

     29. У реквiзитi 23 зазначаються назва країни, куди буде поставлено товар, i цифровий код за ЗУККС.

     30. У реквiзитi 24 зазначаються повне або скорочене найменування країни, на територiї якої знаходиться фiрма чи органiзацiя iноземного партнера, i код країни за ЗУККС.

     31. У реквiзитi 25 зазначаються назва країни - виробника товару та її код за ЗУККС.

     32. У реквiзитi 26 зазначаються валюта контракту та її код.

     33. У реквiзитi 27 зазначається базис iмпортних поставок вiдповiдно до правил "IНКОТЕРМС" у чиннiй редакцiї.

(пункт 33 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

     34. Номер картки реєстрацiї - облiку має 12 знакiв i формується таким чином:

     першi 4 знаки - код Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України чи уповноваженого ним органу;

     5 знак - остання цифра року;

     6 та 7 знаки - шифр типу зовнiшньоекономiчного договору (контракту);

     8 - 12 знаки - порядковий номер картки реєстрацiї - облiку.

(пункт 34 в редакцiї наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

     35. Пункт 35 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

     36. Пункт 36 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

     37. Пункт 37 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

     38. Пункт 38 виключено

(згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 03.06.2002 р. N 165)

 

Заступник начальника управлiння нетарифного регулювання Ю. С. Зацепiн

 

Затверджено
Наказ Мiнiстерства економiки України
29.06.2000 N 136
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
13 червня 2002 р. за N 503/6791

Перелiк товарiв, експорт яких здiйснюється за умови реєстрацiї зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)

Перелiк втратив чиннiсть
(згiдно з наказом Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України
вiд 11 липня 2002 року N 207
)

Назва товару Код згiдно з УКТ ЗЕД
Велика рогата худоба жива 0102
Вiвцi або кози живi 0104
Амiак 2814
Перманганат калiю 2841 61
Карбiд кремнiю 2849 20 00
Добрива мiнеральнi, хiмiчнi або азотнi 3102 10
3102 30
3102 80
Шкiрсировина та шкiра 4101
4104
(крiм 4104 10 10 00)
Феросилiкомарганець 7202 30 00 00
Феросилiцiй 7202 21
Вiдходи та брухт чорних металiв 7204
Напiвфабрикати iз залiза та нелегованої сталi 7207
Прокат плоский iз залiза або нелегованої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, гарячої прокатки, неплакований, без будь-якого покриття 7208
Прокат плоский iз залiза або нелегованої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, холодної прокатки, неплакований, без будь-якого покриття 7209
Прокат плоский iз залiза або нелегованої сталi, завширшки 600 мм або бiльше, плакований або з будь-яким iншим покриттям 7210
Прокат плоский iз залiза або нелегованої сталi, завширшки менше як 600 мм, неплакований, без будь-якого покриття 7211
Прокат плоский iз залiза або нелегованої сталi, завширшки менше як 600 мм, плакований, з будь-яким покриттям, пофарбований, лакований або покритий матерiалами з пластику 7212
Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти, виробленi iз залiза або нелегованої сталi 7213
Iншi прутки та бруски iз залiза або нелегованої сталi, без подальшої обробки, окрiм кування, прокатки, гарячого волочiння або гарячого пресування, уключаючи тi, що були пiдданi крученню пiсля прокатки 7214
Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки 600 мм або бiльше 7225
Прокат плоский з iнших легованих сталей завширшки менше як 600 мм 7226
Прутки та бруски гарячекатанi, вiльно укладенi в бунти з iнших легованих сталей 7227
Iншi прутки та бруски з iнших легованих сталей 7228
Труби, трубки i профiлi порожнистi, безшовнi iз залiза або сталi (крiм чавунного литва) 7304 10 10 00
7304 10 30 00
7304 31 99 00
7304 39 91 00
7304 39 93 00
Iншi труби i трубки з круглим поперечним перерiзом, зовнiшнiй дiаметр яких понад 406,4 мм, iз залiза або сталi 7305
Труби, трубки i профiлi порожнистi iз залiза або сталi 7306 30
Кручений дрiт, троси, канати, плетенi шнури та аналогiчнi вироби iз залiза або сталi, без електричної iзоляцiї 7312 10 82 00
7312 10 84 00
7312 10 86 00
7312 10 88 00
7312 10 99 00

 

Заступник керiвника департаменту - начальник управлiння нетарифного регулювання П.Д.Попов

 

Затверджено
Наказ Мiнiстерства економiки України
29.06.2000 N 136
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
17 липня 2000 р. за N 427/4648

Розрахунок вартостi витрат, пов'язаних з оформленням та видачею карток реєстрацiї - облiку зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)
(додаток 8)

(Вихiднi данi: чисельнiсть працiвникiв - 84 чол., займана площа - 1243 кв. м)

  Структура витрат Розрахунок Сума
(тис. грн.)
1. Оплата працi 30 чол. х 230 грн.
54 чол. х 184 грн.
202,0
2. Нарахування на заробiтну плату 37,5 % 75,75
3. Поточнi витрати, усього,   1023,4
у тому числi:    
на утримання примiщень 1243 кв. м х 22,6 грн. 337,1
комунальнi послуги 160 грн. на мiсяць на одного працiвника 161,0
послуги зв'язку та поштово-телеграфнi послуги 40 грн. на мiсяць на одного працiвника 40,3
обслуговування оргтехнiки 5 тис. грн. на мiсяць 60,0
канцелярськi товари 20 грн. на мiсяць на одного працiвника 20,2
витратнi матерiали для оргтехнiки, папiр для факсiв, захищений папiр 25 тис. грн. на мiсяць 300,0
передплата спецiальних перiодичних видань з питань кон'юнктури цiн свiтового ринку, нормативної та правової лiтератури, каталогiв, бланкiв 8,71 тис. грн. на мiсяць 104,5
4. Витрати на ремонт примiщень 450 грн. х 454,6 кв. м 204,6
5. Придбання обладнання та iнвентарю   500,0
  Разом   2005,75

 

(додаток 8 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом  Мiнiстерства економiки України вiд 23.08.2000 р. N 183)

     Орiєнтовна кiлькiсть карток реєстрацiї - облiку, що видаватиметься протягом року - 5495.

     Вартiсть витрат на оформлення та видачу однiєю картки - 365,0 грн.

Заступник начальника управлiння нетарифного регулювання Ю.С.Зацепiн

 

(форма подання iнформацiї щодо видачi карток реєстрацiї - облiку зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) Додаток
до наказу Мiнiстерства економiки України
вiд 29 червня 2000 р. N 136

 

Номер картки та дата видачi Номер контрак-
ту, дата пiдпи-
сання
Органi-
зацiя-
експортер
Мiсце-
знаход-
ження
Код ЄДРПОУ Органi-
зацiя-
iмпортер
Код країни Код ТН ЗЕД Одини-
ця ви-
мiру
Кiль-
кiсть
Вартiсть (тис. доларiв США) Валюта контрак-
ту 
Базис поставки Харак-
тер угоди
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
                           
                           
                           
                           
                           
                         
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.