ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

20.03.97 N 11/2-2466

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Стосовно митного оформлення гуманiтарної допомоги

     Для керiвництва в роботi та подальшого iнформування органiзацiй отримувачiв гуманiтарної допомоги надсилаємо постанову Верховної Ради України вiд 19 лютого 1997 року N 85/97-BР "Про тимчасовий порядок митного оформлення вантажiв з гуманiтарною допомогою, що надходять на митну територiю України вiд iноземних юридичних i фiзичних осiб", a танож лист Комiсiї з питань координацiї приймання, транспортування, охорони та розподiлу гуманiтарної допомоги, шо надходить iз зарубiжних країн, при Кабiнетi Мiнiстрiв України N 28/ГД-5502 вiд 28.02.97 р. з роз'ясненнями порядку отримання гуманiтарної допомоги.

     1. Митне оформлення вантажiв гуманiтарної допомоги проводити за умови подання митному органу письмової заяви одержувача гуманiтарної допомоги (з обов'язковим оформленням ВМД на iмпорт товару) та рiшення Комiсiї з питань координацiї приймання, транспортування, охорони та розподiлу гуманiтарної допомоги, що надходить iз зарубiжних країн, при Кабiнетi Мiнiстрiв України шодо звiльнення вiд сплати ввiзного мита та iнших податкiв, пiдтвердженого вiдповiдним повiдомленням Державної митної служби України. При цьому починаючи з 31-го календарного дня пiсля прийняття вантажiв пiд митний контроль стягуються митнi збори за знаходження пiд митним контролем.

     Заповнення вантажної митної декларацiї в такому випадку має наступнi особливостi:

     1. Враховуючи можливiсть вiдсутностi у благодiйних органiзацiй розрахункових рахункiв (валютного та в нацiональнiй валютi) або наявнiсть лише рахунку у нацiональнiй валютi, передбачається наступний порядок заповнення гр. 9, 28 ВМД:

     а) При вiдсутностi розрахункових рахункiв:

     - гр. 9 - не заповнюється;

     - гр. 28 - вноситься рахунок декларанта (у випадках коли отримувач самостiйно виконує ВМД - гр. 28 не заповнюється).

     б) При наявностi рахунку у нацiональнiй валютi:

     - гр. 9 - вноситься рахунок у нацiональнiй валютi;

     - гр. 28 - вноситься рахунок декларанта.

     2. Тимчасово дo прийняття Iнструкцiї про порядок заповнення ВМД вносяться наступнi змiни до II роздiлу "Особливостi перемiщення товарiв" класифiкатор "Особливостей перемiщення товарiв через митний кордон України (Додаток 1, затверджений Наказом Державного митного Комiтету України N 57-95 вiд 16.02.95 р.):

     - "60" - Перемiщення товарiв у якостi гуманiтарної допомоги.

     Та вiдповiдно при перемiщеннi зазначених вище товарiв код "60" вноситься до графи 37, пiсля попереднього митного режиму.

     3. В графi "А" зазначається "Гуманiтарна допомога".

     4. В графi 36 зазначаються вiдповiднi коди - "23/55".

     5. В разi вiдсутностi контракту - в графi 44 п.4 вказується iнфopмaцiйний лист вiдправника щодо надання гуманiтарної допомоги вiдповiдному одержувачу.

     6. Митна оцiнка вантажiв гуманiтарної допомоги здiйснюється вiдповiдно до ст.16 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

     II. В разi неподання митному органу вiдповiдного рiшення Комiсiї про звiльнення вiд сплати ввiзного мита та iнших податкiв, а також при надходженнi пiдакцизних товарiв митне оформлення зазначених вантажiв проводити на загальних пiдставах (як iмпорт товару, що надходить на безвiдплатнiй основi) з оформленням вантажної митної декларацiї та зi сплатою всiх видiв митних платежiв згiдно з чинним законодавством (при цьому митнi збори за знаходження пiд митним контролем нараховуються починаючи з Зi дня пiсля прийняття вантажу пiд митний контроль).

     Заповнення вантажної митної декларацiї в такому випадку має наступнi особливостi:

     1. Враховуючи можливiсть вiдсутностi у благодiйних органiзацiй розрахункових рахункiв (валютного та в нацiональнiй валютi) або наявнiсть лише рахунку у нацiональнiй валютi, передбачається наступний порядок заповнення гр. 9, 28 ВМД:

     а) При вiдсутностi розрахункових рахункiв:

     - гр. 9 - не заповнюється;

     - гр. 28 - вноситься рахунок декларанта (у випадках коли отримувач самостiйно виконує ВМД, платежi вносяться готiвкою до каси митницi - гр. 28 не заповнюється).

     б) При наявностi рахунку у нацiональнiй валютi:

     - гр. 9 - вноситься рахунок у нацiональнiй валютi;

     - гр. 28 - вноситься рахунок декларанта.

     2. До графи 37, пiсля попереднього митного режиму, вноситься код особливостi перемiщення товарiв - "04" - перемiщення товарiв, що передаються в якостi дару.

     3. В графi "А" зазначається "Поставки на безвiдплатнiй основi".

     4. В разi вiдсутностi контракту - в графi 44 п.4 вказується iнформацiйний лист вiдправника щодо надання гуманiтарної допомоги вiдповiдному одержувачу.

     5. Митна оцiнка вантажiв здiйснюється вiдповiдно до ст.16 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

     Поставки на безвiдплатнiй основi i гуманiтарної допомоги, що невизнана такою щодо звiльнення вiд сплати мита та iнших податкiв, а також пiдакцизнi товари) повиннi враховуватись в статистичнiй звiтностi про випуск предметiв, що надiйшли в рамках гуманiтарної допомоги, вiдповiдно до п.3 вищезазначеної постанови Верховної Ради.

     Листи ДМСУ вiд 07.02.97 р. N 11/6-1176 та вiд 02.08.96 р. N 11/2-5735 вважати такими, що втратили чиннiсть.

Перший заступник Голови Служби О.Єгоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.