ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ХАРКIВСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ

31.08.2005 N 161


Про заходи, пов'язанi з контролем класифiкацiї товарiв згiдно з УКТ ЗЕД

(iз змiнами та доповненнями внесеними наказами
Харкiвської митницi вiд 22.05.06 N 349 та вiд 12.12.06 N 773)

     З метою запобiгання випадкам ухилення суб'єктiв ЗЕД вiд сплати податкiв у повному обсязi та вiд застосування установлених заходiв нетарифного регулювання шляхом неправильного кодування товарiв, що iмпортуються, згiдно з вимогами УКТ ЗЕД, посилення контролю за правильнiстю кодування товарiв та iнших предметiв згiдно з УКТ ЗЕД та у вiдповiдностi з пунктом 1.4 Порядку роботи вiддiлу номенклатури та класифiкацiї товарiв реґiональної митницi, вiддiлу контролю митної вартостi та номенклатури митницi при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 01.10.03 N 646, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 31.10.03 за N 996/8317 (далi - Порядок), наказую:

     1. Затвердити перелiк товарiв групи ризику, що можуть бути об'єктами невiрної класифiкацiї згiдно з УКТ ЗЕД при здiйсненнi iмпортних операцiй (додаток 1).

     2. Начальникам пiдроздiлiв митного оформлення при здiйсненнi митного оформлення товарiв:

     2.1. посилити контроль за повнотою надання до митного оформлення документiв, що пiдтверджують характеристики товарiв, якi являються визначальними для кодування згiдно з УКТ ЗЕД, та забезпечити їх наявнiсть у справах митницi;

     2.2. вжити дiєвi заходи для недопущення порушень вимог "Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї", затвердженої наказом Державної митної служби України вiд 09.07.97 N 307 (iз змiнами i доповненнями), в частинi заповнення графи 31 вантажної митної декларацiї, та посилити контроль за дотриманням вимог зазначеної iнструкцiї;

     2.3. посилити контроль:

     2.3.1. при митному оформленнi товарiв "частини та комплектуючi певних готових виробiв", якi заявляються за кодами не готових виробiв, а частин та комплектуючих (правило 2а Основних правил iнтерпретацiї класифiкацiї товарiв).

     Пiд час здiйснення митного огляду товарiв, що заявляються як частини та комплектуючi певних готових виробiв, звертати особливу увагу на комплектацiю товарiв, а саме: можливiсть складання (збирання) готового виробу з наявних частин та комплектуючих, про що обов'язково робити вiдповiдний запис в Актi про проведення митного огляду товарiв;

     2.3.2. при митному оформленнi товарiв, що вперше iмпортуються в зонi дiяльностi пiдроздiлiв. При наявностi обґрунтованих сумнiвiв щодо опису та класифiкацiї таких товарiв обов'язково направляти запит до вiддiлу номенклатури та класифiкацiї товарiв (далi - ВНКТ);

     2.3.3. за митним оформленням товарiв на якi встановленi "iндикатори ризику" щодо їх митної вартостi;

     2.4. запити до ВНКТ Харкiвської митницi щодо вирiшення спiрних питань правильностi класифiкацiї та кодування товарiв готувати та оформлювати вiдповiдно до пiдпункту 26 пункту 3 Порядку здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв iз застосуванням вантажної митної декларацiї, затвердженого наказом Державної митної служби України вiд 20.04.05 N 314. При цьому, у разi направлення запиту за iнiцiативою пiдроздiлу митного оформлення, запит повинен бути обґрунтованим та мiстити наступнi данi: причина направлення запиту, позицiя пiдроздiлу митного оформлення з вiдповiдного питання класифiкацiї товару та пропозицiї щодо його можливого вирiшення, у тому числi запропонований пiдроздiлом код товару згiдно з УКТ ЗЕД, а у разi направлення запиту по товарам, якi вiднесенi Державною митною службою України, або Харкiвською митницею до перелiку товарiв "групи ризику", запит повинен мiстити посилання на вiдповiдний нормативний документ.

     Iнформацiя у графах 31 та 33 ВМД повинна вiдповiдати iнформацiї, зазначенiй у Рiшеннi ВНКТ про визначення коду товару (далi - Рiшення);

     2.5. забезпечити у дводенний термiн надання до ВНКТ копiй ВМД, оформлених на пiдставi Рiшень.

     3. Начальнику вiддiлу iнформацiйної роботи та митної статистики:

     3.1. до 3-го числа кожного мiсяця здiйснювати вибiрку по базi даних оформлених вантажних митних декларацiй типу IМ 40 та ЕК 10 за минулий мiсяць та надавати iнформацiю в електронному виглядi до ВНКТ по формi, наведенiй у додатку 2 до цього наказу. Окремими файлами надавати iнформацiю по товарам, зазначеним у додатку 1 до цього наказу;

     3.2. забезпечити доступ спiвробiтникiв ВНКТ до бази даних оформлених попереднiх повiдомлень та попереднiх декларацiй митницi;

     3.3. надати начальнику та заступнику начальника ВНКТ доступ до бази даних оформлених вантажних митних декларацiй митницi;

     3.4. забезпечити надання в електронному виглядi на поштову скриньку ВНКТ iнформацiї, згiдно з пунктом 21 "Табелю внутрiшньої звiтностi Харкiвської митницi", затвердженого наказом Схiдної регiональної митницi вiд 31.12.03 N 1121 (у термiни, визначенi наказом), та щомiсяця - статистичного збiрника "Митна статистика".

     4. Начальнику ВНКТ:

     4.1. здiйснювати постiйний аналiз фактiв митного оформлення товарiв у митницi. По результатам аналiзу отриманої згiдно з пунктом 3 цього наказу iнформацiї, при необхiдностi, доповiдати керiвництву митницi пропозицiї по тимчасовому вiднесенню товарiв, якi не увiйшли до додатку 1 цього наказу, до групи ризику, та застосуванню до них спецiальних заходiв митного контролю (зокрема, обов'язкове залучення ВНКТ, Харкiвської лабораторiї з експертного забезпечення митних органiв (далi - ХЛзЕЗМО) тощо);

     4.2. по результатам аналiзу iнформацiї, отриманої вiдповiдно до пункту 3.2. даного наказу, готувати письмову iнформацiю у виглядi службових записок до вiдповiдних пiдроздiлiв митного оформлення з рекомендацiями щодо контролю певних характеристик товарiв та, при необхiдностi, направлення запитiв до ВНКТ;

     4.3. систематично проводити звiрку iнформацiї з начальником ХЛзЕЗМО стосовно виявлених характеристик товарiв, що не вiдповiдають заявленим, та їх впливу на класифiкацiю згiдно з УКТЗЕД.

     5. Першому заступнику начальника Харкiвської митницi, який контролює роботу ВНКТ, у разi необхiдностi, по iнформацiї ВНКТ згiдно з пунктом 4.1 даного наказу, видавати письмовi доручення начальникам пiдроздiлiв митного оформлення щодо тимчасового вiднесення товарiв до перелiку товарiв групи ризику.

     6. Начальнику ХЛзЕЗМО пропонується:

     6.1. у разi виявлення при дослiдженнях товарiв характеристик (властивостей), що не вiдповiдають даним, заявленим у ВМД та/або зазначених у документах, що використовувались при пiдготовцi довiдки експерта, забезпечити надання до ВНКТ копiї цiєї довiдки одночасно з її наданням до вiдповiдного пiдроздiлу митницi, який iнiцiював дослiдження;

     6.2. з метою виконання пункту 4.3 цього наказу надавати до ВНКТ щомiсяця (до 05 числа) iнформацiю по формi, наведенiй у додатку 3 до цього наказу.

     7. Визнати такими, що втратили чиннiсть, накази Схiдної регiональної митницi вiд 26.11.04 N 899 "Про посилення контролю за класифiкацiєю товарiв згiдно з УКТЗЕД", вiд 21.12.04 N 982 "Щодо призупинення дiї окремих позицiй додатку 1 до наказу Схiдної регiональної митницi вiд 26.11.2004 N 899 "Про посилення контролю за класифiкацiєю товарiв згiдно з УКТ ЗЕД ", вiд 14.02.05 N 142 "Про внесення змiн до наказу Схiдної регiональної митницi вiд 26.11.04 N 899 "Про посилення контролю за класифiкацiєю товарiв згiдно з УКТ ЗЕД", вiд 28.11.03 N 1001 "Про призначення уповноважених на виконання функцiй контролю за класифiкацiєю товарiв та прийняття рiшень про визначення коду товару" та вiд 28.07.04 N 609 "Про посилення контролю за експортом товарiв, виготовлених шляхом лиття з кольорових та легованих чорних металiв".

     8. Начальнику загального вiддiлу даний наказ направити згiдно з розсилкою.

     9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступникiв начальника митницi вiдповiдно до розподiлу обов'язкiв.

Т.в.о.начальника митницi О.Г.Даниленко

 

Додаток 1
до наказу Харкiвської митницi
вiд 31.08.05 N 161
(в редакцiї наказу Харкiвської митницi вiд 12.12.06 N 773)

Перелiк товарiв групи ризику, що iмпортуються, по яким рiшення про класифiкацiю за УКТ ЗЕД приймається вiддiлом номенклатури та класифiкацiї товарiв

     1. Спецiальними заходами при митному оформленнi у Харкiвськiй митницi товарiв, перелiчених у таблицi цього додатку, в частинi контролю правильностi визначення коду товару згiдно з УКТЗЕД, є:

Захiд 1 - Обов'язкове залучення ВНКТ митницi при першому ввозi товару по контракту.
Захiд 2 - Обов'язкове залучення ВНКТ митницi при першому ввозi товару по контракту з одночасним вiдбором зразкiв товару для дослiдження в ХСзЕЗМО.

     2. Обов'язкове залучення ВНКТ можливо не проводити при достатностi документiв, якi пiдтверджують правильнiсть класифiкацiї заявленого товару у вiдповiдностi до УКТЗЕД, при ввезеннi в Україну товарiв:

     - на якi поширюються податковi пiльги (преференцiї), наданi у виглядi звiльнення вiд обкладення товарiв увiзним митом;

     - що ввозяться в незначнiй кiлькостi (для маркетингових дослiджень, "тестовi" партiї товарiв, тощо). При цьому, у разi послiдуючого ввозу такого товару в значнiй кiлькостi у рамках одного контракту, готувати запит до ВНКТ;

     - багатошарового паперу та картону - для писання, друкування або iнших графiчних цiлей (в разi виконання вимог листа ДМСУ вiд 27.06.06р. N 11/1-27/7023-ЕП щодо наданих документiв).

N з/п Код товару Назва товару Спецiальнi заходи
1 2 3 4
1 Група 08 Тiльки сушенi плоди Захiд 2
2

2106909810
2106909830
2106909850

Харчовi продукти: тiльки ароматизатори, емульгатори, стабiлiзатори Захiд 2
3 3214900000 Невогнетривкi сумiшi Захiд 2
4 4804 Крафт-папiр i картон, не крейдованi … Захiд 1
5 7004 Скло витягнуте або видувне, листове... Захiд 1
6 8438200000 Обладнання для виробництва кондитерських виробiв, какао чи шоколаду. Захiд 1
7 847149
84716090
84718010
Машини для автоматичної обробки iнформацiї та їх блоки; пристрої введення або виведення; периферiйнi пристрої Захiд 1
8 847330 Частини та приладдя для машин товарної позицiї 8471 Захiд 1
9 8479 Машини та механiчнi пристрої спецiального призначення Захiд 1
10 8543 Iншi машини електричнi та апаратура, що виконують визначенi функцiї (крiм товарiв з максимальною ставкою мита цiєї товарної позицiї). Захiд 1
11 1105 Борошно, крупа, порошок, пластiвцi, гранули з картоплi. Захiд 2
12 4810 (крiм: 4810911000, 4810913000, 4810919000) Багатошаровi папiр та картон - для писання, друкування або iнших графiчних цiлей. Захiд 2
 
Начальник ВНКТ
О.В.Будко

 

Додаток 2
до наказу Харкiвської митницi
31.08.05 N 161

 

N п/п гр. 9 ВМД гр.54 ВМД гр. 33 ВМД гр. 31 ВМД гр. 34 ВМД гр.35 ВМД гр.38 ВМД гр. 44 ВМД
(тiльки номер контракту, дата - код 4. 4010
гр.45 ВМД гр.7 ВМД Дата ВМД
номер 1 номер 2 номер 3
                           
 
Заступник начальника ВНКТ
I.I. Деревянченко

 

Додаток 3
до наказу Харкiвської митницi
31.08.05 N 161

 

N пп Номер та дата довiдки експерта, замовник (ПМО). Короткий опис висновку ЛзЗЕЗМО, запропонований код товару. Очiкуваний економiчний ефект.
       
       
 
Заступник начальника ВНКТ
I.I. Деревянченко
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.