ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ЧОПСЬКА МИТНИЦЯ

НАКАЗ
Чоп

14.02.2012 N 187


Про затвердження Перелiку товарiв групи "ризику" та "прикриття", митне оформлення яких здiйснюється iз застосуванням заходiв особливого порядку митного оформлення

     У зв'язку з набуттям чинностi Закону України вiд 22.12.11 N 4234-VI "Про внесення змiн до Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про Митний тариф України", та iнших законiв України щодо опису та ставок ввiзного мита на деякi товари" та на виконання наказу Держмитслужби України вiд 07.08.07 N 667 "Про затвердження Порядку роботи вiддiлу контролю митної вартостi та класифiкацiї товарiв регiональної митницi, митницi при вирiшеннi питань класифiкацiї товарiв, що перемiщуються через митний кордон України" (iз змiнами та доповненнями, внесеними наказами Держмитслужби України вiд 03.03.10 N 190 та вiд 18.04.11 N 316), з метою забезпечення надходження в повному обсязi митних платежiв до Держбюджету України, а також недопущення випадкiв неправильної класифiкацiї товарiв згiдно з УКТЗЕД, їх перемiщення через митний кордон України з порушенням митного законодавства наказую:

     1. Затвердити Перелiк товарiв групи "ризику" та "прикриття", митне оформлення яких в режимi "iмпорт" (випуск у вiльний обiг) здiйснюється за умови посиленого контролю за класифiкацiєю для цiлей тарифного та нетарифного регулювання iз застосуванням заходiв особливого порядку митного оформлення (додається).

     2. Вiдповiдальнiсть за здiйснення заходiв контролю за митним оформленням товарiв покласти на керiвникiв структурних пiдроздiлiв Чопської митницi - начальникiв митних постiв, вiддiлiв митного оформлення, секторiв митного оформлення, вiддiлу митних платежiв.

     3. Пiдроздiлам митного оформлення, у разi необхiдностi, вiдбiр проб i зразкiв товарiв та направлення їх до Ужгородської служби з експертного забезпечення митних органiв або Центрального митного управлiння лабораторних дослiджень та експертної роботи проводити у вiдповiдностi до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12.01.02 N 1862 "Про затвердження взяття проб i зразкiв товарiв, проведення дослiджень (аналiзу, експертизи) з метою їх митного оформлення, а також розпорядження зразками", наказу Держмитслужби України вiд 14.01.09 N 19 "Про затвердження Порядку взаємодiї митних органiв iз Центральним митним управлiнням лабораторних дослiджень та експертної роботи при проведеннi митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв".

     4. Начальнику вiддiлу митних iнформацiйних технологiй забезпечити внесення змiн в довiдники ПIК "Iнспектор-2006" щодо товарiв групи "ризику" та "прикриття".

     5. Вiдбiр проб i зразкiв товарiв для проведення їх дослiдження в Ужгородськiй службi з експертного забезпечення митних органiв або Центральному митному управлiннi лабораторних дослiджень та експертної роботи, а також залучення посадових осiб вiддiлу митних платежiв для вирiшення питань класифiкацiї товарiв згiдно з УКТЗЕД не здiйснюється у разi, якщо партiя товару не перевищує 50 кг та/або вартiсть 200 євро.

     6. Вважати таким, що втратив чиннiсть наказ Чопської митницi вiд 08.08.11 N 1052 "Про затвердження Перелiку товарiв групи "ризику" та "прикриття", митне оформлення яких здiйснюється iз застосуванням заходiв особливого порядку митного оформлення".

     7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступникiв начальника митницi згiдно з розподiлом обов'язкiв.

Начальник митницi О.I. Похилько

 

ЗАТВЕPДЖЕНО
наказ Чопської митницi
14лютого 2012 р. N 187

ПЕPЕЛIК
товарiв групи "ризику" та "прикриття", митне оформлення яких в режимi "iмпорт" (випуск у вiльний обiг) здiйснюється за умови посиленого контролю за класифiкацiєю для цiлей тарифного та нетарифного регулювання iз застосуванням заходiв особливого порядку митного оформлення

N з/п Код згiдно УКТЗЕД Назва (опис) товару Змiст заходiв особливого порядку митного оформлення
Потребує спiльного митного огляду з BМП зi складанням працiвником ПМО Акту про проведення митного огляду Необхiдний вiдбiр проб (зразкiв) товарiв з направленням для дослiдження в УжСЕЗMО або ЦMУЛДЕР працiвником ПМО Запит з ПMO до BМП для прийняття Рiшення про визначення коду товару
1 2 3 4 5 6
1 080610 Виноград свiжий. * *
(у разi неможливостi iдентифiкувати та пiдтвердити заявлений код товару за результатами митного огляду та наданою документацiєю)
*
(у разi непiдтвердження заявленого коду за результатами митного огляду та наданою документацiєю або висновку лабораторiй)
У разi, якщо виноград консервований для тимчасового зберiгання (наприклад дiоксидом сiрки або iншими речовинами) але за умови, що вiн непридатний для безпосереднього вживання класифiкується в товарнiй позицiї 0812 (ставка ввiзного мита 20 %). Виноград, приготовлений i консервований iншим способом, нiж зазначено у групi 08, класифiкується в товарнiй позицiї 2008 згiдно з УКТЗЕД (ставка ввiзного мита 15 %).
2 2009
(у разi декларування за ставкою мита менше 10 %)
Соки з плодiв (включаючи виноградне сусло) або соки овочевi, незбродженi та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи iнших пiдсолоджувальних речовин.   *
(у разi декларування за ставкою мита менше 10 %)
*
(у разi декларування за ставкою мита менше 10 %)
Ризик полягає у можливостi оформлення сокiв, в яких не витримується характерна для концентрованих сокiв кореляцiя мiж масовою часткою сухих розчинних речовин (Brix) та густиною, що може бути наслiдком додання м'якотi плоду.
3 2309909910 Попереднi сумiшi (премiкси).   * *
За цим кодом можуть бути задекларованi продукти, що використовуються для годiвлi тварин товарних пiдкатегорiй 2309 90 31 00 - 2309 90 70 00, 2309909500, 2309909990 згiдно УКТЗЕД в залежностi вiд складу (ставка ввiзного мита 10 %).
4 3208
(у разi декларування за ставкою мита менше 5 %)
Фарби та лаки (включаючи емалi та полiтури) на основi синтетичних полiмерiв або хiмiчно модифiкованих природних полiмерiв, диспергованi або розчиненi у неводному середовищi.   *
(у разi декларування за ставкою мита менше 5 %)
*
(у разi декларування за ставкою мита менше 5 %)
Ризик полягає в можливостi декларування в данiй товарнiй позицiї фарб та лакiв товарної пiдкатегорiї УКТЗЕД 3209 90 00 90 або товарної позицiї УКТЗЕД 3208 зi ставкою ввiзного мита 5 % та 6,5 % - рiзниця в ставках ввiзного мита.
5 3209100000 Фарби та лаки на основi акрилових або вiнiлових полiмерiв.   * *
Ризик полягає в можливостi декларування в данiй товарнiй позицiї фарб та лакiв товарної пiдкатегорiї УКТЗЕД 3209 90 00 90 або товарної позицiї УКТЗЕД 3208 зi ставкою ввiзного мита 5 % та 6,5 % - рiзниця в ставках ввiзного мита.
6 3215110000
3215190000
Фарба друкарська, чорнило та туш для писання, малювання або креслення та iншi чорнило i туш, концентрованi або неконцентрованi, у твердому станi чи нi.   * *
Ризик полягає в можливостi декларування товарiв даної товарної позицiї, що мають ставку ввiзного мита 5 % пiд виглядом iнших подiбних (в залежностi вiд їх хiмiчного складу) - рiзниця в ставках ввiзного мита.
7 340211 - 340219 Поверхнево-активнi органiчнi речовини (крiм мила); поверхнево-активнi препарати, засоби для прання, миття (включаючи допомiжнi мийнi засоби) та засоби для чищення з вмiстом або без вмiсту мила.   * *
Ризик полягає в можливостi декларування "поверхнево-активних", "мийних засобiв та засобiв для чищення" товарних пiдпозицiй УКТЗЕД 3402 20, 3402 90 зi ставкою ввiзного мита 6,5 % пiд виглядом "поверхнево-активних речовин" - рiзниця у ставках ввiзного мита.
8 3809
(у разi декларування за ставкою мита менше 5 %)
Апретуючi засоби (текстильно-допомiжнi речовини), препарати для прискорення фарбування або закрiплення барвникiв, а також iншi продукти i готовi препарати...   *
(у разi декларування за ставкою мита менше 5 %)
*
(у разi декларування за ставкою мита менше 5 %)
Ризик полягає в можливостi декларування в данiй товарнiй позицiї товарiв товарних позицiй УКТЗЕД 3204, 3402, 3707 (в залежностi вiд їх хiмiчного складу) - рiзниця в ставках ввiзного мита.
9 3901
(у разi декларування за ставкою мита менше 5 %)
Полiмери етилену в первинних формах.   *
(у разi декларування за ставкою мита менше 5 %)
*
(у разi декларування за ставкою мита менше 5 %)
Ризик полягає в можливостi декларування товарiв даної товарної позицiї, що мають ставку ввiзного мита 5 % та 0,05 % пiд виглядом iнших подiбних (в залежностi вiд їх хiмiчного складу) - рiзниця в ставках ввiзного мита.
10 3902
(у разi декларування за ставкою мита менше 5%)
Полiмери пропiлену або iнших олефiнiв у первинних формах.   *
(у разi декларування за ставкою мита менше 5%)
*
(у разi декларування за ставкою мита менше 5 %)
Ризик полягає в можливостi декларування товарiв даної товарної позицiї, що мають ставку ввiзного мита 5 % пiд виглядом iнших подiбних (в залежностi вiд їх хiмiчного складу) - рiзниця в ставках ввiзного мита.
11 3903
(у разi декларування за ставкою мита менше 6,5%)
Полiмери стиролу у первинних формах.   *
(у разi декларування за ставкою мита менше 6,5 %)
*
(у разi декларування за ставкою мита менше 6,5 %)
Ризик полягає в можливостi декларування товарiв даної товарної позицiї, що мають ставку ввiзного мита 6,5 % пiд виглядом iнших подiбних (в залежностi вiд їх хiмiчного складу) - рiзниця в ставках ввiзного мита.
12 3904
(у разi декларування за ставкою мита менше 5 %)
Полiмери вiнiлхлориду або iнших галогенованих олефiнiв, у первинних формах.   *
(у разi декларування за ставкою мита менше 5 %)
*
(у разi декларування за ставкою мита менше 5 %)
Ризик полягає в можливостi декларування товарiв даної товарної позицiї, що мають ставку ввiзного мита 5 %, або iнших полiмерiв у первинних формах (в залежностi вiд їх хiмiчного складу).
13 3916
(у разi декларування за ставкою мита менше 6,5 %)
Моноволокна з максимальним поперечним перетином бiльше 1мм (мононитки), прутки, стрижнi та профiлi фiгурнi з обробленою або необробленою поверхнею, але без будь-якого iншого оброблення, з полiмерних матерiалiв * *
(у разi неможливостi iдентифiкувати та пiдтвердити заявлений код товару за результатами митного огляду та наданою документацiєю)
*
(у разi непiдтвердження заявленого коду за результатами митного огляду та наданою документацiєю або висновку лабораторiй)
Ризик полягає в можливостi декларування товарiв товарної позицiї 3925, що мають ставку ввiзного мита 6,5 % у данiй товарнiй позицiї (в залежностi вiд способу виготовлення та виду обробки).
14 3921190000 Iншi плити, листи, плiвки та смуги або стрiчки з пластмаси.   * *
Ризик полягає в можливостi декларування товарiв даної товарної позицiї, що мають ставку ввiзного мита 6,5 % та 5 % пiд виглядом зазначених (в залежностi вiд їх фiзичного стану та хiмiчного складу) - рiзниця у ставках ввiзного мита. Непоодинокi випадки декларування даних товарiв не за своїм найменуванням.
15 4818409000 Дитячi пелюшки i пiдгузки та аналогiчнi гiгiєнiчнi вироби * *
(у разi неможливостi iдентифiкувати та пiдтвердити заявлений код товару за результатами митного огляду та наданою документацiєю)
*
(у разi непiдтвердження заявленого коду за результатами митного огляду та наданою документацiєю або висновку лабораторiй)
Ризик полягає в можливостi декларування аналогiчних товарiв товарних пiдкатегорiй УКТЗЕД 5601 10 10 00, 5601 10 90 00 пiд виглядом зазначеного товару - рiзниця в ставках ввiзного мита.
16 6309 00 00 Одяг та iншi вироби, що використовувались. *   *
(у разi неможливостi iдентифiкувати та пiдтвердити заявлений код товару за результатами митного огляду)
Пiд виглядом одягу та iнших виробiв, що використовувались можливе декларування нового одягу та взуття, а саме товарiв груп згiдно з УКТЗЕД 61 - "одяг та додатковi речi до одягу, трикотажнi"; 62 - "одяг та додатковi речi до одягу, текстильнi"; 64 - "взуття"; 65 - "головнi убори". Рiзниця у ставках ввiзного мита та рiвня митної вартостi.
17 6806100000 Шлаковата, мiнеральна силiкатна вата i аналогiчнi мiнеральнi вати (включаючи їх сумiшi) навалом, в листах або рулонах. * *
(у разi неможливостi iдентифiкувати та пiдтвердити заявлений код товару за результатами митного огляду та наданою документацiєю)
*
(у разi непiдтвердження заявленого коду за результатами митного огляду та наданою документацiєю або висновку лабораторiй)
Ризик полягає в можливостi декларування iнших товарiв товарної позицiї УКТЗЕД 6806 (зi ставкою ввiзного мита 8 % та 10 %) або виробiв зi скловолокон товарної позицiї УКТЗЕД 7019 пiд виглядом зазначеного (в залежностi вiд їх фiзичного стану та хiмiчного складу) - рiзниця у ставках ввiзного мита.
18 6809190000, 6809900000 Вироби з гiпсу або сумiшей на основi гiпсу. * *
(у разi неможливостi iдентифiкувати та пiдтвердити заявлений код товару за результатами митного огляду та наданою документацiєю)
*
(у разi непiдтвердження заявленого коду за результатами митного огляду та наданою документацiєю або висновку лабораторiй)
Ризик полягає в можливостi декларування товарiв товарної пiдкатегорiї УКТЗЕД 6809 11 00 00 пiд виглядом зазначених товарiв - рiзниця в ставках ввiзного мита.
19 7019 31 - 7019 39 Скловолокно (включаючи скловату). * *
(у разi неможливостi iдентифiкувати та пiдтвердити заявлений код товару за результатами митного огляду та наданою документацiєю)
*
(у разi непiдтвердження заявленого коду за результатами митного огляду та наданою документацiєю або висновку лабораторiй)
Ризик полягає в можливостi декларування товарiв товарних пiдпозицiях УКТЗЕД 7019 11 - 7019 90 пiд виглядом зазначених товарiв - рiзниця в ставках ввiзного мита.
20 7216911000 Профiльованi (ребристi) листи. * *
(у разi неможливостi iдентифiкувати та пiдтвердити заявлений код товару за результатами митного огляду та наданою документацiєю)
*
(у разi непiдтвердження заявленого коду за результатами митного огляду та наданою документацiєю або висновку лабораторiй)
Ризик полягає в можливостi декларування в данiй товарнiй пiдкатегорiї "металочерепицi" товарної позицiї 7326 УКТЗЕД - рiзниця в ставках ввiзного мита.
21 7308 Металоконструкцiї (за винятком збiрних будiвельних конструкцiй товарної позицiї 9406) та їх частини... *   *
(у разi непiдтвердження заявленого коду за результатами митного огляду та наданою документацiєю або висновку лабораторiй)
Ризик полягає в можливостi декларування в данiй товарнiй позицiї "конструкцiй будiвельних збiрних" товарної пiдпозицiї УКТЗЕД 9406 00 - рiзниця в ставках ввiзного мита. Також за цим кодом можуть декларуватися вироби з чорних металiв товарної позицiї УКТЗЕД 7326 зi ставкою ввiзного мита 5 %.
22 7610 Металоконструкцiї алюмiнiєвi (крiм збiрних металоконструкцiй товарної позицiї 9406) та їх частини... *   *
(у разi непiдтвердження заявленого коду за результатами митного огляду та наданою документацiєю)
Ризик полягає в можливостi декларування в данiй товарнiй позицiї "конструкцiй будiвельних збiрних" товарної пiдпозицiї 9406 00 - рiзниця в ставках ввiзного мита.
23 8403101000,
8403109020,
8403109090
Котли для центрального опалення, крiм котлiв товарної позицiї 8402. *   *
(у разi непiдтвердження заявленого коду за результатами митного огляду та наданою документацiєю)
Ризик полягає в можливостi декларування котлiв товарної пiдкатегорiї УКТЗЕД 8403109010 пiд виглядом зазначених - рiзниця в ставках ввiзного мита. Непоодинокi випадки декларування даних товарiв не за своїм найменуванням.
24 8424 81 Самохiднi оприскувачi. *   *
Ризик полягає в можливостi декларування в данiй товарнiй позицiї "самохiдних оприскувачiв" товарної позицiї 8705 - рiзниця в ставках ввiзного мита.
25 8427101000,
8427201900
Автонавантажувачi з вилковим захватом; iншi навантажувачi, оснащенi пiдiймальним чи вантажно-розвантажувальним обладнанням *   *
(у разi непiдтвердження заявленого коду за результатами митного огляду та наданою документацiєю)
Ризик полягає в можливостi декларування "автонавантажувачiв iнших типiв" пiд виглядом зазначених товарiв - рiзниця в ставках ввiзного мита. Непоодинокi випадки декларування даних товарiв не за своїм найменуванням.
26 8429 Самохiднi бульдозери з неповоротним та поворотним вiдвалом, грейдери, планувальники, скрепери, механiчнi лопати, екскаватори, однокiвшовi навантажувачi, трамбувальнi машини та дорожнi котки. *   *
(у разi непiдтвердження заявленого коду за результатами митного огляду та наданою документацiєю)
Ризик полягає в можливостi декларування в данiй товарнiй позицiї "автонавантажувачiв" товарної позицiї 8427 - рiзниця в ставках ввiзного мита.
27 852851 Монiтори, якi використовуються виключно або головним чином в машинах для автоматичного оброблення iнформацiї товарної позицiї 8471. *   *
(у разi непiдтвердження заявленого коду за результатами митного огляду та наданою документацiєю)
Ризик полягає в можливостi декларування в данiй товарнiй пiдпозицiї "монiторiв" товарної пiдпозицiї 852859 - рiзниця в ставках ввiзного мита. Лист Держмитслужби України вiд 16.05.11 N 11.1/2-16/7598-ЕП.
28 8516101100 Електричнi водонагрiвачi без iнерцiйнi. *   *
(у разi непiдтвердження заявленого коду за результатами митного огляду та наданою документацiєю)
Ризик полягає в можливостi декларування "електричних водонагрiвачiв акумулювальних (накопичувального типу) - "бойлерiв")" товарної пiдкатегорiї 8516101990 пiд виглядом зазначеного товару - рiзниця в ставках ввiзного мита.
29 8701
(у разi декларування за ставкою мита 0 %)
Трактори... *
(у разi декларування за ставкою мита 0 %)
  *
(у разi непiдтвердження заявленого коду за результатами митного огляду та наданою документацiєю)
Ризик полягає в можливостi декларування товарiв товарної позицiї УКТЗЕД 8701 зi ставкою ввiзного мита 10 % - рiзниця у ставках ввiзного мита та митнiй вартостi.
30 8702 Моторнi транспортнi засоби, призначенi для перевезення 10 осiб i бiльше, включаючи водiя (автобуси). *
(Акт складається за умови вiдсутностi Акту про проведення митного огляду складеного при перетинi митного кордону України)
  *
(у разi непiдтвердження заявленого коду за результатами митного огляду та наданою документацiєю)
Ризик полягає в можливостi декларування в данiй товарнiй позицiї "транспортних засобiв" товарної позицiї 8703, на якi встановлено акцизний збiр. Непоодинокi випадки декларування даних товарiв не за своїм найменуванням.
31 8704 Моторнi транспортнi засоби для перевезення вантажiв. *
(Акт складається за умови вiдсутностi Акту про проведення митного огляду складеного при перетинi митного кордону України)
  *
1. У разi непiдтвердження заявленого коду за результатами митного огляду та наданих документiв.
2. У разi коли ТЗ збудованi на базi кузова легкового автомобiлю.
Ризик полягає в можливостi декларування в данiй товарнiй позицiї "транспортних засобiв" товарної позицiї 8703 - рiзниця в ставках ввiзного мита та акцизного збору. Листи Держмитслужби України вiд 01.09.2004 р. N 14/37-3800-ЕП, вiд 16.05.11 N 11.1/2-16/7598-ЕП.
32 8704101010,
8704101090,
8704109010,
8704109090
Автомобiлi-самоскиди, призначенi для використання на бездорiжжi. *   *
Ризик полягає в можливостi декларування в даних товарних пiдкатегорiях "iнших транспортних засобiв" товарної позицiї 8704 - рiзниця в ставках ввiзного мита, лист Держмитслужби України вiд 16.05.11 N 11.1/2-16/7598-ЕП.
33 8705 Моторнi транспортнi засоби спецiального призначення... *   *
Ризик полягає в можливостi декларування в данiй товарнiй позицiї "транспортних засобiв" товарних позицiй 8702, 8703, 8704 - рiзниця в ставках ввiзного мита.
34 8707909000 Кузови (включаючи кабiни) для iнших транспортних засобiв. *   *
(у разi непiдтвердження заявленого коду за результатами митного огляду та наданою документацiєю)
Ризик полягає в можливостi декларування "транспортних засобiв" та "комплектуючих до транспортних засобiв" пiд виглядом зазначеного товару.
 
Начальник вiддiлу митних платежiв
Н.В. Погрiбна
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.