КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 9 червня 2011 р. N 738


Деякi питання сертифiкацiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 30 грудня 2015 року N 1197,
вiд 22 березня 2017 року N 161,
вiд 13 лютого 2019 року N 101,
вiд 27 березня 2019 року N 367

     З метою виконання Угоди про прийняття єдиних технiчних приписiв для колiсних транспортних засобiв, предметiв обладнання та частин, якi можуть бути встановленi та/або використанi на колiсних транспортних засобах, i про умови взаємного визнання офiцiйних затверджень, виданих на основi цих приписiв, 1958 року (далi - Угода), адаптацiї законодавства України у сферi забезпечення безпеки експлуатацiї транспортних засобiв до законодавства Європейського Союзу та до законодавчого врегулювання Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

(вступна частина iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.03.2019р. N 367)

     1. Установити, що:

     1) пропуск колiсного транспортного засобу, який пiдлягає державнiй реєстрацiї в територiальному органi з надання сервiсних послуг МВС (далi - транспортний засiб) на митну територiю України з метою вiльного обiгу, а також перша державна реєстрацiя транспортного засобу здiйснюється за наявностi сертифiката вiдповiдностi, виданого згiдно з порядком затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання;

(пiдпункт 1 пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.03.2017р. N 161)
(на часткову змiну пiдпункту 1 пункту 1 установлено, що на перiод дiї Тимчасового порядку митне оформлення транспортного засобу, який пiдпадає пiд його дiю, здiйснюється за наявностi сертифiката вiдповiдностi, виданого згiдно з порядком затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання, або реєстрацiйного документа на транспортний засiб, виданого реєстрацiйним органом країни реєстрацiї такого засобу, в якому визначено рiвень екологiчних норм, якому вiдповiдає транспортний засiб згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2019р. N 101)
(пiдпункт 1 пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.03.2019р. N 367)

     11) надання на ринку предметiв обладнання та частин, якi можуть бути встановленi на транспортному засобi та/або використанi для його оснащення (далi - обладнання), вимоги щодо типу яких встановленi прийнятими до застосування в Українi єдиними технiчними приписами (Правилами Європейської Економiчної Комiсiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, що є додатками до Угоди), дозволяється за наявностi:

     маркування знаком офiцiйного затвердження типу обладнання, нанесеного вiдповiдно до вимог Угоди; або

     маркування знаком офiцiйного затвердження типу Європейського Союзу, нанесеного вiдповiдно до вимог директив та регламентiв Європейського Союзу, що встановлюють технiчнi приписи для обладнання; або

     iнформацiї про сертифiкат типу обладнання (або сертифiкат типу транспортного засобу, якщо обладнання є iдентичним тому, яке встановлено на такому транспортному засобi), виданий компетентним органом будь-якої Договiрної Сторони Угоди (зокрема України); або

     iнформацiї про сертифiкат Європейського Союзу про затвердження типу обладнання (або сертифiкат типу транспортного засобу, якщо обладнання є iдентичним тому, яке встановлено на такому транспортному засобi), виданий уповноваженим органом держави - члена Європейського Союзу;

(пункт 1 доповнено пiдпунктом 11 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.03.2019р. N 367)

     2) сертифiкат типу транспортного засобу або обладнання, конструкцiя яких вiдповiдає вимогам, встановленим у прийнятих до застосування в Українi єдиних технiчних приписах (Правилах Європейської Економiчної Комiсiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, що є додатками до Угоди), видається визначеними Мiнiстерством iнфраструктури органами iз сертифiкацiї, акредитованими вiдповiдно до законодавства i нотифiкованими Органiзацiєю Об'єднаних Нацiй згiдно з Угодою (далi - уповноваженi органи);

(пiдпункт 2 пункту 1 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.03.2019р. N 367)

     3) сертифiкат вiдповiдностi видається:

     виробником або його уповноваженим представником - резидентом України (далi - виробник) на кожний транспортний засiб, тип якого вiдповiдає вимогам єдиних технiчних приписiв (Правил Європейської Економiчної Комiсiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, що є додатками до Угоди), що пiдтверджується сертифiкатом типу транспортного засобу;

     уповноваженими органами або визначеними Мiнiстерством iнфраструктури органами iз сертифiкацiї, акредитованими вiдповiдно до законодавства, на кожний новий транспортний засiб, який вiдповiдає вимогам єдиних технiчних приписiв (Правил Європейської Економiчної Комiсiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй, що є додатками до Угоди), але вiдповiднiсть типу якого не пiдтверджена сертифiкатом типу транспортного засобу, а також на той, що був у користуваннi;

(абзац третiй пiдпункту 3 пункту 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.12.2015р. N 1197, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.03.2019р. N 367)

     4) реєстр виданих сертифiкатiв типу транспортних засобiв та обладнання, що формується за повiдомленнями уповноважених органiв, i сертифiкатiв вiдповiдностi нових транспортних засобiв, виданих виробником, веде Мiнiстерство iнфраструктури, яке забезпечує доступ до зазначеного реєстру Мiнiстерству внутрiшнiх справ, Державнiй службi з безпеки на транспортi та Державнiй фiскальнiй службi;

(пiдпункт 4 пункту 1 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.12.2015р. N 1197, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.03.2019р. N 367)

     5) Мiнiстерство iнфраструктури забезпечує доступ до Державного реєстру сертифiкатiв вiдповiдностi транспортних засобiв, виданих уповноваженими органами або органами iз сертифiкацiї, Державнiй службi з безпеки на транспортi, Мiнiстерству внутрiшнiх справ та Державнiй фiскальнiй службi.

(пiдпункт 5 пункту 1 у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.12.2015р. N 1197, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27.03.2019р. N 367)

     2. Мiнiстерству iнфраструктури:

     за погодженням з Мiнiстерством фiнансiв, Мiнiстерством внутрiшнiх справ затвердити у шестимiсячний строк порядок затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання i порядок ведення реєстру сертифiкатiв типу транспортних засобiв та обладнання i виданих виробниками сертифiкатiв вiдповiдностi транспортних засобiв або обладнання;

(абзац другий пункту 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.12.2015р. N 1197)

     упровадити з 1 сiчня 2013 р. єдинi технiчнi приписи для транспортних засобiв, якi перевозять iнвалiдiв та iншi маломобiльнi групи населення, ввозяться на митну територiю України i виготовляються в Українi.

     абзац четвертий пункту 2 виключено

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.12.2015р. N 1197)

     3. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування, крiм пункту 1, який набирає чинностi через шiсть мiсяцiв з дня набрання чинностi порядком затвердження конструкцiї транспортних засобiв, їх частин та обладнання i порядком ведення реєстру сертифiкатiв типу транспортних засобiв та обладнання i виданих виробниками сертифiкатiв вiдповiдностi транспортних засобiв або обладнання.

Прем'єр-мiнiстр України М. АЗАРОВ

Iнд. 70

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.