ДЕРЖАВНА ФIСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ АДМIНIСТРУВАННЯ МИТНИХ ПЛАТЕЖIВ

12.06.2017 N 1237/99-99-19-04-03-18

 

Департамент iнформацiйних технологiй


Щодо реалiзацiї Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою

     Повiдомляємо, що Верховною Радою України прийнято Закон України вiд 14.03.2017 N 1917-VIII "Про ратифiкацiю Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою" (далi - Угода).

     Главою 19 Угоди визначено, що Угода набирає чинностi з першого дня другого мiсяця пiсля отримання останньою зi сторiн повiдомлення про закiнчення виконання процедур ратифiкацiї Угоди вiдповiдно до законодавства країни. Iнформацiя про ратифiкацiю Угоди Канадою не надходила.

     З метою забезпечення мiжнародних зобов'язань України, взятих в рамках Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою (далi - Угода), вчинену 11.07.2016, вiдповiдно до параграфу 2 статтi 2.4 "Скасування тарифiв на iмпорт" Частини В "Тарифи" Глави 2 "Нацiональний режим та доступ до ринкiв" Угоди, надсилаємо для внесення до програмного забезпечення ДФС для застосування їх в автоматичному режимi при митному оформленнi, якi почнуть дiяти з моменту набуття чинностi Угоди, розрахованi у вiдповiдностi до Графiка та пункту 6 (округлення ставок мита) Додатку 2-В, ставки ввiзного мита походженням iз Канади на 2017 рiк.

     Згiдно Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011 "Про затвердження вiдомчих класифiкаторiв iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй" (iз змiнами внесеними наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.05.2017 N 511) (далi - Класифiкатор), для застосування тарифної преференцiї до товарiв, походженням з Канади використовується код тарифної преференцiї "420".

     Також, для розробки програмного забезпечення по контролю та розподiлом тарифних квот надсилаємо технiчне завдання на розробку програмно-iнформацiйного комплексу щодо реалiзацiї механiзму розподiлу тарифної квоти при ввезеннi в Україну свинини з графiком обсягiв по роках i кодами товарiв згiдно з УКТЗЕД, якi звiльняються вiд сплати мита, що передбачено в п.2 Додатку 2-В "Скасування тарифiв" Угоди.

     Оподаткування вивiзним митом товарiв при експортi з України до Канади вiдбувається на загальних пiдставах.

     Про набуття чинностi Угоди буде повiдомлено додатково.

     Додаток 1 Ставки ввiзного мита в електронному виглядi. (частина 1 [01-51], частина 2 [52-97])
     Додаток 2 Технiчне завдання

Директор Департаменту А. В. Данченко

 

Додаток 2

Технiчне завдання на розробку програмно-iнформацiйного комплексу щодо реалiзацiї механiзму розподiлу тарифної квоти при ввезеннi в Україну свинини в рамках реалiзацiї Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою (далi - Угода)

     1. Технiчне завдання на розробку програмно-iнформацiйного комплексу передбачає розробку механiзму розподiлу тарифної квоти вiдповiдно до Порядку контролю за розподiлом тарифної квоти затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.12.2014 N 1203 "Про затвердження Порядку контролю за розподiлом тарифної квоти" (далi - Порядок).

     2. Технiчне завдання пiдготовлено для реалiзацiї розподiлу тарифної квоти з метою забезпечення мiжнародних зобов'язань України, взятих в рамках Угоди про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою (далi - Угода), вчинену 11.07.2016 для свинини, (класифiкується згiдно з УКТЗЕД за кодами 0203.21.10.00, 0203.21.90.00, 0203.22.11.00, 0203.22.19.00, 0203.22.90.00, 0203.29.11.00, 0203.29.13.00, 0203.29.15.00, 0203.29.55.00, 0203.29.59.00, 0203.29.90.00, 0206.41.00.00, 0206.49.00.00, 0209.10.11.00 i ввозиться на митну територiю України на умовах вiльної торгiвлi з Канади).

     3. Технiчне завдання передбачає реалiзацiю розподiлу тарифної квоти, при митному оформленнi за митними декларацiями (далi - МД) типiв: IМ 40АА, IМ40ДЕ, IМ 40ДР, IМ40ДТ, IМ 40ЕА, IМ41АА, IМ41ДЕ, IМ41ЕА.

     3. МД, що подається органу доходiв i зборiв (митницi) з зазначенням в графi 33 МД коду товару згiдно з УКТЗЕД, визначених у пунктi 2 технiчного завдання, i декларуванням в графi 36 МД коду звiльнення вiд сплати ввiзного мита, визначеному для Угоди, обов'язково повинна мiстити:

     - вiдомостi про країну походження товару - Канада (графа 34 МД);

     - вказувати наявнiсть оригiналiв документiв про походження, визначеного Угодою: Декларацiя про походження, код документiв 7018 (графа 44 МД).

     - код звiльнення вiд сплати ввiзного мита "421" (графа 36 МД) (Наказ Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18.05.2017 N 511).

     4. Угодою передбачено скасування ввiзного мита для свинини, що ввозиться в Україну на умовах вiльної торгiвлi з Канади по роках в сукупних обсягах:

Рiк Рiчний сукупний обсяг (в метричних тоннах, маса-нетто)
2017 10 000 MT
2018 11 429 MT
2019 12 857 MT
2020 14 286 MT
2021 15 714 MT
2022 17 143 MT
2023 18 571 MT
2024 i кожний наступний рiк 20 000 MT

     5. Мито на товари, визначених Графiком обсягiв тарифних квот, походженням з Канади, в сумарних кiлькостях, що перевищують сумарну кiлькiсть, наведену у пунктi 4 по роках, повиннi бути встановленi за ставкою, не вищою за ставку мита, наведеної у додатку до листа "Ставки ввiзного мита" (ставка мита для коду 0209.10.11.00 - 15%, для всiх iнших кодiв товару - 10%).

     6. Пiдпунктом 3d) пункту 3 визначено, що квоти для поставок в Україну розподiляються за принципом "перший прийшов - перший обслуговується".

     7. Контроль за розподiлом тарифних квот забезпечується у вiдповiдностi до пункту II "Контроль за розподiлом тарифних квот" Порядку.

     8. Реалiзацiя розподiлу тарифної квоти вступить в дiю з дня набрання чинностi Угодою. Главою 19 Угоди визначено, що Угода набирає чинностi з першого дня другого мiсяця пiсля отримання останньою зi сторiн повiдомлення про закiнчення виконання процедур ратифiкацiї Угоди вiдповiдно до законодавства країни. Iнформацiя про ратифiкацiю Угоди Канадою не надходила.

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.