УГОДА

про вiльну торгiвлю мiж Україною та Канадою

     УКРАЇНА та КАНАДА, що далi iменуються "Сторони", вирiшили:

     ЗМIЦНЮВАТИ особливi дружнi зв'язки та спiвробiтництво мiж їх народами;

     СПРИЯТИ гармонiйному розвитку та розширенню свiтової та регiональної торгiвлi та забезпечувати прискорення процесу розширення мiжнародного спiвробiтництва;

     БАЗУВАТИ свої права та обов'язки на основi Угоди СОТ та iнших багатостороннiх та двостороннiх документiв про спiвробiтництво;

     СТВОРЮВАТИ просторий та безпечний ринок для товарiв та послуг, що виробляються на їх територiях, а також сприяти створенню нових можливостей для забезпечення зайнятостi та полiпшенню умов працi та рiвня життя на своїх територiях;

     ЗМЕНШУВАТИ викривлення у торгiвлi;

     ВСТАНОВЛЮВАТИ зрозумiлi, прозорi та взаємовигiднi правила, що регулюватимуть торгiвлю мiж ними;

     ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ передбачувану комерцiйну основу для планування господарської дiяльностi та iнвестицiй;

     ПIДВИЩУВАТИ конкурентоздатнiсть фiрм своїх країн на свiтових ринках;

     ЗДIЙСНЮВАТИ все вищезазначене у спосiб, що забезпечує охорону та збереження навколишнього середовища;

     ВДОСКОНАЛЮВАТИ ТА ЗАСТОСОВУВАТИ закони та нормативнi акти з питань охорони навколишнього середовища i змiцнювати спiвробiтництво з цих питань;

     ЗАХИЩАТИ, ЗМIЦНЮВАТИ ТА ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ реалiзацiю основних прав працюючих, а також змiцнювати спiвробiтництво з питань працi беручи за основу свої вiдповiднi мiжнароднi зобов'язання щодо трудових питань;

     СПРИЯТИ сталому розвитку;

     СТИМУЛЮВАТИ дотримання пiдприємствами, що здiйснюють дiяльнiсть на їх територiях або пiд їх юрисдикцiєю, мiжнародно визнаних стандартiв та принципiв корпоративної соцiальної вiдповiдальностi та наслiдування кращих практик;

     СПРИЯТИ загальному економiчному розвитку з метою зниження рiвня бiдностi;

     ЗБЕРIГАТИ гнучкiсть у забезпеченнi соцiального добробуту;

     та

     ЗГАДУЮЧИ Угоду мiж Урядом України та Урядом Канади про сприяння та захист iнвестицiй, укладену в Оттавi 24 жовтня 1994 року;

     ВИЗНАЮЧИ, що стимулювання та захист iнвестицiй, здiйснюваних iнвесторами однiєї Сторони на територiї iншої Сторони, сприятимуть стимулюванню взаємовигiдної господарської дiяльностi;

     ВИЗНАЮЧИ, що держави зобов'язанi пiдтримувати здатнiсть зберiгати, розвивати та впроваджувати свої культурнi полiтики з метою змiцнення культурного рiзноманiття з огляду на важливу роль, яку вiдiграють товари та послуги культурного призначення у соцiальнiй iдентифiкацiї та рiзноманiтностi суспiльств та у життi людей, а також

     ПIДТВЕРДЖУЮЧИ свої зобов'язання щодо поваги до цiнностей та принципiв демократiї та сприяння i захисту прав i основних свобод, проголошених у Загальнiй декларацiї прав людини,

     ДОМОВИЛИСЯ про таке:

ГЛАВА 1
ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

Частина A: Загальнi положення

     Стаття 1.1: Створення зони вiльної торгiвлi

     Цим Сторони цiєї Угоди вiдповiдно до Статтi XXIV ГАТТ 1994 створюють зону вiльної торгiвлi.

     Стаття 1.2: Зв'язок з iншими Угодами

     1. Сторони пiдтверджують взаємнi права та обов'язки, якi iснують мiж ними в рамках Угоди СОТ та iнших угод, учасницями яких є Сторони.

     2. У разi будь-якої невiдповiдностi мiж цiєю Угодою та угодами, зазначеними у пунктi 1, перевагу має ця Угода, крiм випадкiв, коли в цiй Угодi передбачено iнше.

     3. Права та обов'язки Сторiн щодо субсидiй та застосування антидемпiнгових та компенсацiйних заходiв, у тому числi врегулювання будь-яких спорiв з цих питань, регулюються виключно Угодою СОТ.

     Стаття 1.3: Зв'язок з Угодами про захист та збереження навколишнього середовища

     У разi невiдповiдностi мiж будь-яким зобов'язанням, передбаченим у цiй Угодi, та зобов'язанням однiєї зi Сторiн за будь-якою з угод, зазначених у Додатку 1-A ("Багатостороннi угоди з питань охорони навколишнього середовища"), перевагу має зобов'язання за угодою, зазначеною у Додатку 1-A, за умови, що застосовуваний захiд є необхiдним для виконання цього зобов'язання та застосовується у спосiб, що за наявностi аналогiчних домiнуючих умов не є свавiльною або невиправданою дискримiнацiєю чи прихованим обмеженням мiжнародної торгiвлi.

     Стаття 1.4: Обсяг зобов'язань

     Кожна Сторона несе повну вiдповiдальнiсть за дотримання усiх положень цiєї Угоди та зобов'язана вжити усiх розумно необхiдних заходiв, наявних у неї, для забезпечення дотримання положень цiєї Угоди, якщо у цiй Угодi не передбачено iнше, субнацiональними урядами та органами влади в межах своїх територiї та крiм того, щодо України, обласними органами самоврядування.

     Стаття 1.5: Посилання на iншi угоди

     У випадках, коли ця Угода мiстить посилання або включає в себе шляхом посилання iншi угоди або правовi iнструменти повнiстю або будь-якi їх частини, такi посилання включають в себе вiдповiднi виноски, примiтки щодо тлумачення та роз'яснювальнi примiтки. Крiм випадкiв, коли такi посилання пiдтверджують iснуючi права, посилання поширюються також на наступнi угоди, сторонами яких є Сторони, або змiни та доповнення, якi є обов'язковими для виконання Сторонами.

Частина B: Загальнi визначення

     Стаття 1.6: Визначення термiнiв загального застосування

     1. Для цiлей цiєї Угоди, якщо не передбачено iнше:

     "громадянин" означає фiзичну особу, яка є громадянином Сторони вiдповiдно до її законодавства;

     "Спiльна комiсiя" означає Спiльну комiсiю, створену вiдповiдно до Статтi 16.1 ("Спiльна комiсiя");

     "Координатори" означає координаторiв Угоди, призначених вiдповiдно до Статтi 16.2 ("Координатори Угоди)";

     "мито" включає митний або iмпортний збiр та платiж будь-якого виду, що стягується з або у зв'язку iз ввезенням певного товару, у тому числi будь-який додатковий податок або додатковий збiр, пов'язаний iз ввезенням такого товару, однак не включає:

     (a) збiр, еквiвалентний внутрiшньому податку, запровадженому вiдповiдно до Статтi III: 2 ГАТТ 1994 по вiдношенню до подiбних, безпосередньо конкурентних або взаємозамiнних товарiв Сторони або по вiдношенню до товарiв, з яких такий iмпортований товар був вироблений, цiлком або частково

     (b) антидемпiнгове або компенсацiйне мито, що стягується вiдповiдно до нацiонального законодавства Сторони;

     (c) збiр або iнший обов'язковий платiж, що стягується вiдповiдно до Статтi VIII ГАТТ 1994; або

     (d) надбавку, що пропонується або стягується з товару, що ввозиться, яка виникає в будь-якiй системi управлiння торгами у зв'язку iз адмiнiструванням кiлькiсних обмежень на iмпорт, тарифних квот або рiвнiв тарифних преференцiй;

     "Угода про митну оцiнку" означає Угоду СОТ про застосування Статтi VII Генеральної угоди з тарифiв i торгiвлi 1994 року, що мiститься у Додатку 1A до Угоди СОТ;

     "днi" означає календарнi днi;

     "ДСУ" означає Домовленiсть про правила i процедури врегулювання суперечок, яка мiститься у Додатку 2 до Угоди СОТ;

     "пiдприємство" означає юридичну особу, що створена або органiзована вiдповiдно до чинного законодавства, прибуткову або неприбуткову, будь-якої форми власностi, приватну або державну, у тому числi корпорацiю, траст, партнерство, одноосiбне пiдприємство, спiльне пiдприємство або iнше об'єднання;

     "iснуючий" означає такий, що дiє на дату набуття чинностi цiєю Угодою;

     "ГАТС" означає Генеральну угоду СОТ про торгiвлю послугами, яка мiститься у Додатку 1B до Угоди СОТ;

     "ГАТТ 1994" означає Генеральну угоду СОТ з тарифiв та торгiвлi 1994 року, яка мiститься у Додатку 1A до Угоди СОТ;

     "товари Сторони" означає вiтчизняну продукцiю у розумiннi ГАТТ 1994 або будь-якi товари, визначенi Сторонами, та включає товари, що походять з такої Сторони;

     "Гармонiзована система" (ГС) означає Гармонiзовану систему опису та кодування товарiв, разом iз Загальними правилами тлумачення, Примiтками до роздiлiв, Примiтками до груп та примiтками до товарних пiдпозицiй;

     "товарна позицiя" означає чотиризначний код або першi чотири цифри вiдповiдного цифрового коду, що використовується у товарнiй номенклатурi за Гармонiзованою системою;

     "захiд" включає закон, регламент, процедуру, вимогу або практику;

     "пiдданий" означає фiзичну особу, яка є громадянином вiдповiдної Сторони або має право на постiйне проживання у нiй;

     "що походить з вiдповiдної/iншої Сторони" означає такий, що вiдповiдає вимогам щодо походження, визначеним у Главi 3 ("Правила визначення походження");

     "який має право на постiйне проживання" означає фiзичну особу, яка має право на постiйне проживання у Сторонi вiдповiдно до її чинного законодавства;

     "особа" означає фiзичну особу або пiдприємство;

     "особа Сторони" означає пiдданого або пiдприємство вiдповiдної Сторони;

     "санiтарний або фiтосанiтарний захiд" означає будь-який захiд, зазначений у пунктi 1 Додатку A Угоди про СФЗ;

     "Угода СФЗ" означає Угоду про застосування санiтарних та фiтосанiтарних заходiв, що мiститься у Додатку 1A до Угоди СОТ;

     "державне пiдприємство" означає пiдприємство, яке є власнiстю Сторони або контролюється нею через участь у статутному капiталi;

     "товарна пiдпозицiя" означає шестизначний код або першi шiсть цифрового коду, що використовується у товарнiй номенклатурi за Гармонiзованою системою;

     "тарифна класифiкацiя" означає класифiкацiю товару або матерiалу за роздiлами, позицiями або пiдпозицiями Гармонiзованої системи;

     "графiк скасування тарифiв" означає Додаток 2-B ("Нацiональний режим та доступ до ринкiв - скасування тарифiв");

     "територiя" означає:

     (i) наземну територiю, повiтряний простiр, внутрiшнi та територiальнi води Сторони;

     (ii) виключну економiчну зону Сторони, визначену її нацiональним законодавством, вiдповiдно до Частини V УНКЛОС; та

     (iii) континентальний шельф Сторони, визначений її внутрiшнiм законодавством, з урахуванням Частини VI УНКЛОС;

     УНКЛОС означає Конвенцiю Органiзацiї Об'єднаних Нацiй з морського права, укладену у м. Монтего-Бей 10 грудня 1982 року;

     "СОТ" означає Свiтову органiзацiю торгiвлi;

     "Угода СОТ" означає Марракеську Угоду про заснування Свiтової органiзацiї торгiвлi, укладену 15 квiтня 1994 року.

     2. Для цiлей цiєї Угоди слово в однинi включає значення цього слова в множинi, крiм випадкiв, коли зазначено iнше.

     Стаття 1.7: Визначення термiнiв, специфiчних для певної країни

     Для цiлей цiєї Угоди, якщо не передбачено iнакше:

     "нацiональний уряд" означає:

     (a) для Канади - Уряд Канади; та

     (b) для України - Уряд України;

     "субнацiональне самоврядування" означає:

     (a) для Канади - уряди провiнцiй, територiй або мiсцеве самоврядування; та

     (b) для України - виконавчi органи мiсцевого самоврядування областей, Автономної Республiки Крим та мiст з особливим статусом.

Додаток 1-A
Багатостороннi угоди з питань охорони навколишнього середовища

     Перелiк багатостороннiх угод з питань охорони навколишнього середовища, учасницями яких є Сторони, для цiлей статтi 1.3:

     (a) Конвенцiя про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, укладена у м. Вашингтон 3 березня 1973 року.

     (b) Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар, укладений у м. Монреаль 16 вересня 1987 року.

     (c) Базельська конвенцiя про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних вiдходiв та їх видаленням, укладена у м. Базель 22 березня 1989 року.

     (d) Роттердамська конвенцiя про процедуру попередньої обґрунтованої згоди вiдносно окремих небезпечних хiмiчних речовин та пестицидiв у мiжнароднiй торгiвлi, укладена в м. Роттердам 10 вересня 1998 року.

     (e) Стокгольмська конвенцiя про стiйкi органiчнi забруднювачi, укладена у м. Стокгольм 22 травня 2001 року.

ГЛАВА 2
НАЦIОНАЛЬНИЙ РЕЖИМ ТА ДОСТУП ДО РИНКIВ

     Стаття 2.1: Визначення

     Для цiлей цiєї Глави:

     "Угода про сiльське господарство" означає Угоду СОТ про сiльське господарство, що мiститься у Додатку 1A до Угоди СОТ;

     "сiльськогосподарський товар" означає товар, включений у Додаток 1 до Угоди про сiльське господарство;

     "експортна субсидiя" означає експортну субсидiю за визначенням цього термiну у статтi 1(e) Угоди СОТ про сiльське господарство.

     Стаття 2.2: Сфера дiї та застосування

     Ця Глава застосовується щодо торгiвлi товарами будь-якої Сторони, крiм випадкiв, коли в цiй Угодi передбачено iнше.

Частина A - Нацiональний режим

     Стаття 2.3: Нацiональний режим

     1. Кожна Сторона надає нацiональний режим товарам iншої Сторони вiдповiдно до статтi III ГАТТ 1994, i з цiєю метою стаття III ГАТТ 1994 включена до цiєї Угоди та є її складовою.

     2. Режим, який надається Стороною згiдно з пунктом 1, означає щодо органу влади суб-нацiонального рiвня режим не менш сприятливий, нiж режим найбiльшого сприяння, який надається цим органом влади суб-нацiонального рiвня подiбним, безпосередньо конкуруючим або взаємозамiнним товарам (залежно вiд конкретної ситуацiї) Сторони, частиною якої вiн є.

     3. Ця стаття не застосовується заходiв, визначених у Додатку 2-A ("Винятки щодо статей 2.3 та 2.5").

Частина B - Тарифи

     Стаття 2.4: Скасування тарифiв на iмпорт

     1. Якщо iнше не передбачено в цiй Угодi, Сторона не може пiдвищувати iснуюче або запроваджувати нове мито для товару, що походить з iншої Сторони.

     2. Якщо iнше не передбачено в цiй Угодi, кожна Сторона поступово скасовує встановленi нею мита на товари, що походять з iншої Сторони, вiдповiдно до свого Графiку, наведеного у Додатку 2-B ("Скасування тарифiв").

     3. У процесi скасовування тарифiв кожна Сторона повинна застосовувати до товарiв, що походять з iншої Сторони, якими торгують мiж собою Сторони, найнижчу ставку мита, яка визначається шляхом порiвняння ставки, встановленої вiдповiдно до Графiку, наведеного у Додатку 2-B ("Скасування тарифiв"), та дiючої ставки у рамках режиму найбiльшого сприяння (РНС).

     4. На вимогу однiєї зi Сторiн Сторони повиннi обговорити питання про прискорення процесу скасовування мита, визначеного у їх Графiках у Додатку 2-B, або про включення до Графiку Сторони товару, який не пiдпадає пiд скасування тарифiв. Домовленiсть мiж Сторонами про прискорення скасування мита на певний товар або про включення певного товару до Графiку Сторони, наведеного у Додатку 2-B, замiнює ставку мита або перехiдну категорiю, визначених згiдно з Графiком для цього товару, якщо вона затверджена кожною Стороною вiдповiдно до застосовуваних нею внутрiшнiх процедур.

     5. Для бiльшої певностi Сторона може:

     (a) змiнювати тариф поза рамками цiєї Угоди для товару, щодо якого не вимагається надання тарифних преференцiй згiдно з цiєю Угодою;

     (b) пiдвищувати мито до рiвня, встановленого у її Графiку у Додатку 2-B, пiсля зниження в односторонньому порядку;

     (c) зберiгати або пiдвищувати мито, як це дозволяється цiєю Угодою, Органом врегулювання спорiв СОТ або будь-якою угодою в рамках Угоди СОТ; або

     (d) деталiзувати тарифну лiнiю бiльш нiж на рiвнi пiдпозицiї, за умови, що Сторона не стягуватиме з товару, включеного в цю нову тарифну лiнiю, мито за вищою ставкою нiж ставка, за якою справлялося мито з товару вiдповiдно до Графiку Сторони у Додатку 2-B до введення нової тарифної лiнiї.

Частина C - Нетарифнi заходи

     Стаття 2.5: Обмеження iмпорту та експорту

     1. Якщо iнше не передбачено в цiй Угодi, Сторона не може запроваджувати або продовжувати застосовувати заборону чи обмеження на iмпорт товару iншої Сторони або на експорт чи продаж на експорт товару, призначеного для територiї iншої Сторони, за винятком випадкiв, передбачених у статтi XI ГАТТ 1994, i з цiєю метою стаття XI ГАТТ 1994 включена до цiєї Угоди та є її невiд'ємною частиною.

     2. Права та зобов'язання, передбаченi ГАТТ 1994, що включенi в цю Угоду згiдно з пунктом 1, забороняють:

     (a) вимагати експортну цiну за обставин, коли заборонена iнша форма обмеження; та

     (b) вимагати iмпортну цiну, за винятком того, як дозволяється при виконаннi компенсацiйних та антидемпiнгових наказiв та зобов'язань.

     3. У випадку якщо Сторона запроваджує або продовжує застосовувати заборону чи обмеження на iмпорт з країни, що не є Стороною, або на експорт до країни, що не є Стороною, будь-якого товару, ця Угода не заважає цiй Сторонi:

     (a) обмежувати чи забороняти iмпорт з територiї iншої Сторони товару країни, що не є Стороною; або

     (b) вимагати в якостi умови експорту товару цiєї Сторони на територiю iншої Сторони, щоб цей товар не реекспортувався до країни, що не є Стороною, прямо чи опосередковано, якщо вiн не споживається на територiї цiєї iншої Сторони.

     4. У випадку, якщо Сторона запроваджує або продовжувати застосовувати заборону чи обмеження на iмпорт товару з країни, що не є Стороною, Сторони повиннi на вимогу iншої Сторони провести переговори щодо запобiгання неправомiрному втручанню або порушенню балансу при цiноутвореннi, просуваннi на ринок чи реалiзацiї товарiв iншої Сторони.

     5. Ця стаття не застосовується до заходiв, передбачених у Додатку 2-A ("Винятки щодо статей 2.3 та 2.5").

     Стаття 2.6: Плата за митнi послуги та аналогiчнi збори

     1. Жодна зi Сторiн не може запроваджувати або продовжувати застосовувати платежi або збори, що стягуються у зв'язку iз ввезенням товару iншої Сторони, за винятком вiдповiдно до статтi VIII ГАТТ 1994, i для цiєї цiлi стаття VIII ГАТТ 1994 включена до цiєї Угоди та є її невiд'ємною частиною.

     2. Пункт 1 не забороняє Сторонi встановлювати мито або збори, передбаченi в пунктах а), b) або d) визначення "мито" статтi 1.6 ("Визначення термiнiв загального застосування").

     Стаття 2.7: Винятки для цiлей платiжного балансу

     1. Сторони намагатимуться уникати введення обмежувальних заходiв для цiлей платiжного балансу.

     2. Сторона, що має або якiй загрожують серйознi проблеми, пов'язанi iз платiжним балансом, може, вiдповiдно до умов, встановлених ГАТТ 1994, Домовленiстю про положення ГАТТ 1994 щодо платiжного балансу та Декларацiєю про торговельнi заходи для досягнення платiжного балансу, ухвалити заходи обмеження торгiвлi, якi повиннi встановлюватися на обмежений строк, мати недискримiнацiйний характер i не виходити за межi, необхiднi для виправлення ситуацiї з платiжним балансом.

     3. До ухвалення зазначених заходiв вiдповiдно до пункту 2 Сторона повинна повiдомити про них iншу Сторону.

     4. Сторона, що вживатиме зазначених заходiв, повинна невiдкладно провести консультацiї з iншою Стороною та докласти всiх зусиль для того, щоб провести такi консультацiї до ухвалення цих заходiв.

     5. Заходи, передбаченi цiєю статтею, не повиннi зменшувати вiдноснi переваги, наданi iншiй Сторонi в рамках цiєї Угоди.

     6. Для бiльшої впевненостi винятки для цiлей платiжного балансу, викладенi у цiй статтi, застосовуються виключно щодо заходiв для цiлей платiжного балансу по вiдношенню до торгiвлi товарами.

     Стаття 2.8: Митна оцiнка

     Угода про митну оцiнку регулює правила митної оцiнки, що застосовуються Сторонами у їхнiй взаємнiй торгiвлi. Сторони не повиннi застосовувати у взаємнiй торгiвлi альтернативнi варiанти та застереження, дозволеними згiдно зi статтею 20 та пунктами 2, 3 та 4 Додатку III до Угоди про митну оцiнку.

     Стаття 2.9: Експортне (вивiзне) мито

     Для бiльшої впевненостi кожна Сторона може застосовувати експортне мито вiдповiдно до своїх прав та зобов'язань в рамках СОТ.

     Стаття 2.10: Експортнi субсидiї для сiльськогосподарських товарiв

     Сторона не може запроваджувати або продовжувати застосовувати експортну субсидiю на сiльськогосподарськi товари, що експортуються або є складовою товару, який експортується на територiю iншої Сторони, пiсля скасування iншою Стороною, невiдкладно або пiсля перехiдного перiоду, тарифу на цi сiльськогосподарськi товари вiдповiдно до Додатку 2-B.

     Стаття 2.11: Спецiальнi заходи захисту щодо сiльськогосподарських товарiв

     Сторона не може застосовувати мито, передбачене статтею V Угоди про сiльське господарство, до товарiв iншої Сторони, якi пiдпадають пiд скасування тарифiв вiдповiдно до Додатку 2-B та тарифного графiку такої Сторони.

     Стаття 2.12: Мiцнi спиртнi напої

     Сторона не може ухвалювати або продовжувати застосовувати захiд, що вимагає змiшування мiцних спиртних напоїв, що iмпортуються з територiї iншої Сторони для розливу у пляшки, з мiцними спиртними напоями цiєї Сторони.

Частина D - Iнституцiйнi положення

     Стаття 2.13: Комiтет з питань торгiвлi товарами та правил визначення походження

     1. Цим Сторони утворюють Комiтет з питань торгiвлi товарами та правил визначення походження, що складається з представникiв кожної Сторони.

     2. Комiтет повинен збиратися на вимогу Сторони або Спiльної комiсiї для розгляду будь-якого питання, що виникає вiдповiдно до цiєї Глави, Глави 3 ("Правила визначення походження та процедури визначення походження"), Глави 4 ("Сприяння торгiвлi") або Глави 5 ("Надзвичайнi заходи"), але не менше одного разу на два роки пiсля дати набрання чинностi цiєю Угодою, якщо iнше не погоджено Сторонами.

     3. Функцiї Комiтету включають:

     (a) сприяння торгiвлi товарами мiж Сторонами, в тому числi шляхом обговорення питань прискорення скасування тарифiв згiдно з цiєю Угодою та iнших питань, якщо необхiдно;

     (b) невiдкладне розв'язання проблем бар'єрiв у торгiвлi товарами мiж Сторонами, особливо тих, що пов'язанi iз застосуванням нетарифних заходiв, та, якщо необхiдно, передачу таких питань на розгляд Спiльної комiсiї;

     (c) надання Спiльнiй комiсiї рекомендацiй щодо змiн чи доповнень до цiєї Глави, Глави 3 ("Правила визначення походження та процедури визначення походження"), Глави 4 ("Сприяння торгiвлi"), Глави 5 ("Надзвичайнi заходи") або будь-якого iншого положення цiєї Угоди, що має вiдношення до Гармонiзованої системи; та

     (d) розгляд будь-яких iнших питань, переданих йому на розгляд будь-якою Стороною, що стосуються iмплементацiї та адмiнiстрування Сторонами цiєї Глави, Глави 3 ("Правила визначення походження та процедури визначення походження"), Глави 4 ("Сприяння торгiвлi") або Глави 5 ("Надзвичайнi заходи").

     4. Цим Сторони утворюють Пiдкомiтет з питань сiльського господарства, який повинен:

     (a) якщо в цiй Главi не передбачено iнше, проводити засiдання упродовж 60 днiв з дня надходження вимоги вiд однiєї зi Сторiн;

     (b) створювати форуми для обговорення Сторонами проблем, що виникають в результатi iмплементацiї цiєї Угоди щодо сiльськогосподарських товарiв;

     (c) передавати на розгляд Комiтету будь-якi питання, передбаченi пiдпунктом (b), щодо яких Пiдкомiтет не досяг згоди; та

     (d) передавати на розгляд Комiтету домовленостi, досягнутi згiдно з цим пунктом.

     5. На вимогу однiєї iз Сторiн Сторони повиннi скликати на зустрiч своїх посадових осiб, вiдповiдальних за митнi питання, iммiграцiю, перевiрку харчових та сiльськогосподарських товарiв, об'єктiв прикордонного контролю або регулювання перевезень (залежно вiд конкретної ситуацiї), для розв'язання проблем, пов'язаних iз рухом товарiв через пункти ввезення кожної зi Сторiн.

Додаток 2-A
Винятки щодо статей 2.3 та 2.5

Заходи щодо Канади

     Статтi 2.3 та 2.5 не застосовуються до:

     (a) заходiв, у тому числi тих, дiю яких подовжено, швидко вiдновлено чи змiнено, що стосуються:

     i. експорту деревини усiх видiв;

     ii. експорту непереробленої риби згiдно з чинними вимогами законодавства провiнцiй;

     iii. iмпорту товарiв заборонених тарифних позицiй 9897.00.00, 9898.00.00 та 9899.00.00, зазначених у її Графiку щодо Митного тарифу;

     iv. встановлених в Канадi акцизних зборiв на чистий спирт, що використовується у виробництвi, згiдно з iснуючими положеннями Закону про акцизи 2001 р. (Збiрка законодавчих актiв Канади (S.C. 2002, c. 22), зi змiнами та доповненнями;

     v. використання судiв у каботажних перевезеннях Канади;

     vi. внутрiшнього продажу та реалiзацiї вина та мiцних алкогольних напоїв; або

     (b) дiй з боку Канади, дозволених Органом врегулювання спорiв при СОТ у спорi мiж Сторонами вiдповiдно до Угоди СОТ.

Додаток 2-B
Скасування тарифiв

     1. Як передбачено у Графiках кожної зi Сторiн, що додаються до цього Додатку, щодо скасування або зниження мита кожною Стороною згiдно зi статтею 2.4.2 застосовуються такi перехiднi категорiї:

     (a) мито на товари, що походять з вiдповiдної Сторони, повнiстю скасовується, а цi товари звiльняються вiд сплати мита з моменту набрання чинностi цiєю Угодою та кожен наступний рiк у такий спосiб:

     (i) для України на товари, зазначенi в перехiднiй категорiї 0 у Графiку України, та

     (ii) для Канади на товари Груп 1 - 97 Гармонiзованої системи, що передбачають мито за ставкою режиму найбiльшого сприяння та не включенi у Графiк Канади;

     (b) мита на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, зазначенi в перехiднiй категорiї 1 у Графiку Сторони, повиннi бути скасованi в два рiвнi етапи, починаючи з дати набрання чинностi цiєю Угодою, i цi товари мають бути звiльненi вiд сплати мита з 1 сiчня другого року. Для бiльшої впевненостi, ставка мита як частка базової ставки, зазначеної у Графiку кожної Сторони, повинна бути наступною:

     (i) у перший рiк: половина базової ставки

     (ii) на другий рiк i кожний наступний рiк: мито не стягується

     (c) мита на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, зазначенi в перехiднiй категорiї 3 у Графiку Сторони, повиннi бути скасованi в чотири рiвнi етапи, починаючи з дати набрання чинностi цiєю Угодою, i цi товари мають бути звiльненi вiд сплати мита з 1 сiчня четвертого року. Для бiльшої впевненостi, ставка мита як частка базової ставки, зазначеної у Графiку кожної Сторони, повинна бути наступною:

     (i) у перший рiк: три четвертих базової ставки

     (ii) на другий рiк: половина базової ставки

     (iii) на третiй рiк: одна четверта базової ставки

     (iv) на четвертий рiк i кожний наступний рiк: мито не стягується

     (d) мита на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, зазначенi в перехiднiй категорiї 5 у Графiку Сторони, повиннi бути скасованi в шiсть рiвних етапiв, починаючи з дати набрання чинностi цiєю Угодою, i цi товари мають бути звiльненi вiд сплати мита з 1 сiчня шостого року. Для бiльшої впевненостi, ставка мита як частка базової ставки, зазначеної у Графiку кожної Сторони, повинна бути наступною:

     (i) у перший рiк: п'ять шостих базової ставки

     (ii) на другий рiк: двi третiх базової ставки

     (iii) на третiй рiк: половина базової ставки

     (iv) на четвертий рiк: одна третя базової ставки

     (v) на п'ятий рiк: одна шоста базової ставки

     (vi) на шостий рiк i кожний наступний рiк: мито не стягується

     (e) мита на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, зазначенi в перехiднiй категорiї 7 у Графiку Сторони, повиннi бути скасованi у вiсiм рiвних етапiв, починаючи з дати набрання чинностi цiєю Угодою, i цi товари мають бути звiльненi вiд сплати мита з 1 сiчня восьмого року. Для бiльшої впевненостi, ставка мита як частка базової ставки базової ставки, зазначеної у Графiку кожної Сторони, повинна бути наступною:

     (i) у перший рiк: сiм восьмих базової ставки

     (ii) на другий рiк: три четвертих базової ставки

     (iii) на третiй рiк: п'ять восьмих базової ставки

     (iv) на четвертий рiк: половина базової ставки

     (v) на п'ятий рiк: три восьмих базової ставки

     (vi) на шостий рiк: одна четверта базової ставки

     (vii) на сьомий рiк: одна восьма базової ставки

     (viii) на восьмий рiк i кожний наступний рiк: мито не стягується

     (f) мита на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, зазначенi в перехiднiй категорiї 5A у Графiку Сторони, повиннi бути зниженi на одну п'яту (двадцять вiдсоткiв) базової ставки в шiсть рiвних етапiв, починаючи з дати набрання чинностi цiєю Угодою, i ставка мита, що застосовується до таких товарiв, становитиме чотири п'ятих базової ставки, починаючи з 1 сiчня шостого року. Для бiльшої впевненостi, ставка мита як частка базової ставки, зазначеної у Графiку кожної Сторони, повинна бути наступною:

     (i) у перший рiк: двадцять дев'ять тридцятих базової ставки

     (ii) на другий рiк: чотирнадцять п'ятнадцятих базової ставки

     (iii) на третiй рiк: дев'ять десятих базової ставки

     (iv) на четвертий рiк: тринадцять п'ятнадцятих базової ставки

     (v) на п'ятий рiк: п'ять шостих базової ставки

     (vi) на шостий рiк i кожний наступний рiк: чотири п'ятих базової ставки

     (g) мита на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, зазначенi в перехiднiй категорiї 5B у Графiку Сторони, повиннi бути зниженi на три десятих (тридцять вiдсоткiв) базової ставки в шiсть рiвних етапiв, починаючи з дати набрання чинностi цiєю Угодою, i ставка мита, що застосовується до таких товарiв, становитиме сiм десятих базової ставки, починаючи з 1 сiчня шостого року. Для бiльшої впевненостi, ставка мита як частка базової ставки, зазначеної у Графiку кожної Сторони, повинна бути наступною:

     (i) у перший рiк: дев'ятнадцять двадцятих базової ставки

     (ii) на другий рiк: дев'ять десятих базової ставки

     (iii) на третiй рiк: сiмнадцять двадцятих базової ставки

     (iv) на четвертий рiк: чотири п'ятих базової ставки

     (v) на п'ятий рiк: три четвертих базової ставки

     (vi) на шостий рiк i кожний наступний рiк: сiм десятих базової ставки

     (h) мита на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, зазначенi в перехiднiй категорiї 5C у Графiку Сторони, повиннi бути зниженi на половину (п'ятдесят вiдсоткiв) базової ставки в шiсть рiвних етапiв, починаючи з дати набрання чинностi цiєю Угодою, i ставка мита, що застосовується до таких товарiв, становитиме половину базової ставки, починаючи з 1 сiчня шостого року. Для бiльшої впевненостi, ставка мита як частка базової ставки, зазначеної у Графiку кожної Сторони, повинна бути наступною:

     (i) у перший рiк: одинадцять дванадцятих базової ставки

     (ii) на другий рiк: п'ять шостих базової ставки

     (iii) на третiй рiк: три четвертих базової ставки

     (iv) на четвертий рiк: двi третiх базової ставки

     (v) на п'ятий рiк: сiм дванадцятих базової ставки

     (vi) на шостий рiк i кожний наступний рiк: половину базової ставки

     (i) мита на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, зазначенi в перехiднiй категорiї 7A у Графiку Сторони, повиннi бути зниженi на одну п'яту (двадцять вiдсоткiв) базової ставки у вiсiм рiвних етапiв, починаючи з дати набрання чинностi цiєю Угодою, i ставка мита, що застосовується до таких товарiв, становитиме чотири п'ятих базової ставки, починаючи з 1 сiчня восьмого року. Для бiльшої впевненостi, ставка мита як частка базової ставки, зазначеної у Графiку кожної Сторони, повинна бути наступною:

     (i) перший рiк; тридцять дев'ять сорокових базової ставки

     (ii) другий рiк: дев'ятнадцять двадцятих базової ставки

     (iii) третiй рiк: тридцять сiм сорокових базової ставки

     (iv) четвертий рiк: дев'ять десятих базової ставки

     (v) п'ятий рiк: сiм восьмих базової ставки

     (vi) шостий рiк: сiмнадцять двадцятих базової ставки

     (vii) сьомий рiк: тридцять три сорокових базової ставки

     (viii) восьмий рiк i кожний наступний рiк: чотири п'ятих базової ставки

     (j) мита на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, зазначенi в перехiднiй категорiї 7B у Графiку Сторони, повиннi бути зниженi на половину (п'ятдесят вiдсоткiв) базової ставки у вiсiм рiвних етапiв, починаючи з дати набрання чинностi цiєю Угодою, i ставка мита, що застосовується до таких товарiв, становитиме половину базової ставки, починаючи з 1 сiчня восьмого року. Для бiльшої впевненостi, ставка мита як частка базової ставки, зазначеної у Графiку кожної Сторони, повинна бути наступною:

     (i) перший рiк: п'ятнадцять шiстнадцятих базової ставки

     (ii) другий рiк: сiм восьмих базової ставки

     (iii) третiй рiк: тринадцять шiстнадцятих базової ставки

     (iv) четвертий рiк: три четвертих базової ставки

     (v) п'ятий рiк: одинадцять шiстнадцятих базової ставки

     (vi) шостий рiк: п'ять восьмих базової ставки

     (vii) сьомий рiк: дев'ять шiстнадцятих базової ставки

     (viii) восьмий рiк i кожний наступний рiк: половина базової ставки

     (k) товари, зазначенi в перехiднiй категорiї E у Графiку Сторони, виключенi iз зобов'язань щодо мит.

     2. Тарифна квота на свинину:

     (a) Товари, походженням з вiдповiдної Сторони, в нижчезазначених сумарних кiлькостях, що включенi в позицiї з позначкою "Тарифна квота на свинину" у Графiку для України, звiльняються вiд сплати мита в роки, зазначенi нижче:

Рiк Рiчний сукупний обсяг (в метричних тоннах, маса-нетто)
1 10000 MT
2 11429 MT
3 12857 MT
4 14286 MT
5 15714 MT
6 17143 MT
7 18571 MT
8 i кожний наступний рiк 20000 MT

     (b) Мита на товари, походженням з вiдповiдної Сторони, в сумарних кiлькостях, що перевищують сумарну кiлькiсть, зазначену у пiдпунктi (a), повиннi бути встановленi за ставкою, не вищою за базову ставку мита, встановлену для такої позицiї в Графiку України.

     (c) Україна здiйснює адмiнiстрування цiєї тарифної квоти вiдповiдно до пункту 3.

     (d) Пiсля набрання чинностi цiєю Угодою, у разi надання Україною iншiй країнi бiльш сприятливого режиму для тарифних позицiй, зазначених у пiдпунктi (e), на вимогу однiєї зi Сторiн Сторони повиннi провести консультацiї для обговорення питання про надання Канадi режиму, що надається таким товарам iншої країни.

     (e) Пiдпункти (a), (b), (c) i (d) застосовуються до таких тарифних позицiй:

     0203.21.10.00, 0203.21.90.00, 0203.22.11.00, 0203.22.19.00, 0203.22.90.00, 0203.29.11.00, 0203.29.13.00, 0203.29.15.00, 0203.29.55.00, 0203.29.59.00, 0203.29.90.00, 0206.41.00.00, 0206.49.00.00, 0209.10.11.20.

     3. Адмiнiстрування та впровадження тарифних квот:

     (a) Україна повинна запровадити та здiйснити адмiнiстрування тарифних квот, встановлених згiдно з цим Додатком, вiдповiдно до цiєї Угоди, статей I та XIII ГАТТ 1994 та Угоди СОТ про процедури лiцензування iмпорту.

     (b) Україна повинна забезпечити, щоб:

     (i) процедури адмiнiстрування тарифних квот були прозорими, доступними для громадськостi, застосовувалися вчасно, носили недискримiнацiйний характер, реагували на змiни ринкових умов i не були занадто адмiнiстративно обтяжливими;

     (ii) будь-яка особа Сторони, яка виконує юридичнi та адмiнiстративнi вимоги України, мала право на використання тарифної квоти, встановленої для України;

     (iii) тарифнi квоти встановлювалися виключно нацiональним урядом, i щоб їх адмiнiстрування не було делеговане iншiй особi; i

     (iv) здiйснювалося все можливе для адмiнiстрування тарифної квоти у спосiб, що сприяє торгiвлi i дозволяє iмпортерам використовувати її повною мiрою.

     (c) В перший рiк встановленi рiчнi об'єми застосовуються з дати набрання чинностi цiєю Угодою до 31 грудня року, в який ця Угода набирає чинностi. Починаючи з другого року та кожний наступний рiк встановленi рiчнi об'єми застосовуються з 1 сiчня до 31 грудня календарного року.

     (d) Всi тарифнi квоти для поставок в Україну розподiляються за принципом "перший прийшов - перший обслуговується".

     (e) Упродовж кожного року орган з митного адмiнiстрування України зобов'язаний вчасно i на постiйнiй основi публiкувати на спецiалiзованому загальнодоступному iнтернет-сайтi адмiнiстративнi процедури, коефiцiєнти використання та iншi наявнi показники для кожної з тарифних квот, встановлених в рамках цiєї Угоди.

     (f) Коли фактичний рiчний обсяг iмпорту за тарифною квотою досягає сумарної кiлькостi, встановленої по будь-якiй тарифнiй квотi на цей рiк, Україна повинна упродовж 10 днiв опублiкувати повiдомлення про це на спецiалiзованому загальнодоступному сайтi.

     (g) Канада зобов'язана сповiщати Україну у разi встановлення в документах, що видаються у Канадi, вимог до товарiв, що експортуються з Канади за тарифною квотою вiдповiдно до цiєї Угоди.

     (h) У разi одержання Україною повiдомлення вiдповiдно до пiдпункту (g), Україна повинна дозволяти ввезення за тарифними квотами тiльки тих продуктiв, якi супроводжуються такою документацiєю.

     (i) Пiсля набрання чинностi цiєю Угодою кожна Сторона призначає контактний пункт для сприяння обмiну iнформацiєю з питань, пов'язаних iз тарифними квотами, i надає реквiзити такого контактного пункту iншiй Сторонi.

     (j) Україна не повинна встановлювати умови застосування або використання кiлькостi, передбаченої за тарифною квотою, на реекспорт сiльськогосподарських товарiв або будь-яке спецiальне кiнцеве використання.

     (k) Україна не повинна враховувати некомерцiйний вантаж при обчисленнi сукупної кiлькостi продукцiї, iмпортованої в рамках тарифної квоти.

     (l) На письмову вимогу однiєї зi Сторiн Сторони повиннi упродовж 30 днiв скликати засiдання Пiдкомiтету з сiльського господарства для обговорення адмiнiстрування тарифних квот, встановлених вiдповiдно до цiєї Угоди, з метою досягнення взаємоприйнятного рiшення.

     4. Для цiлей цього Додатку та Графiку кожної Сторони:

     (a) зниження тарифiв упродовж першого року здiйснюється з дати набрання чинностi цiєю Угодою, як передбачено в статтi 19.5 ("Набрання чинностi"). Починаючи з другого року, щорiчний етап зниження тарифiв набирає чинностi 1 сiчня кожного року;

     (b) "перший рiк" означає перiод часу, який починається з дати набрання чинностi цiєю Угодою i закiнчується 31 грудня того ж календарного року, що i дата набрання чинностi;

     (c) "другий рiк" означає 12-мiсячний перiод, який починається з 1 сiчня календарного року, наступного за датою набрання чинностi цiєю Угодою, та закiнчується 31 грудня того ж календарного року;

     (d) "третiй рiк" означає 12-мiсячний перiод, який починається з 1 сiчня другого року, наступного за датою набрання чинностi цiєю Угодою, та закiнчується 31 грудня того ж календарного року;

     (e) "четвертий рiк" означає 12-мiсячний перiод, який починається з 1 сiчня третього року, наступного за датою набрання чинностi цiєю Угодою, та закiнчується 31 грудня того ж календарного року;

     (f) "п'ятий рiк" означає 12-мiсячний перiод, який починається з 1 сiчня четвертого року, наступного за датою набрання чинностi цiєю Угодою, та закiнчується 31 грудня того ж календарного року;

     (g) "шостий рiк" означає 12-мiсячний перiод, який починається з 1 сiчня п'ятого року, наступного за датою набрання чинностi цiєю Угодою, та закiнчується 31 грудня того ж календарного року;

     (h) "сьомий рiк" означає 12-мiсячний перiод, який починається з 1 сiчня шостого року, наступного за датою набрання чинностi цiєю Угодою, та закiнчується 31 грудня того ж календарного року; i

     (i) "восьмий рiк" означає 12-мiсячний перiод, який починається з 1 сiчня сьомого року, наступного за датою набрання чинностi цiєю Угодою, та закiнчується 31 грудня того ж календарного року.

     5. Для Канади базовою ставкою для визначення промiжної ставки мита на перехiдний перiод для будь-якого товару є ставка мита, застосовувана в режимi найбiльшого сприяння на 1 сiчня 2010 року. Для України базовою ставкою для визначення промiжної ставки мита на перехiдний перiод є ставка мита РНС на 1 сiчня 2011 року.

     6. Для цiлей скасування мита вiдповiдно до статтi 2.4 промiжнi ставки мита на перехiдний перiод округлюються в меншу сторону принаймнi до найближчої десятої процентного пункту, або, якщо ставка мита виражається у грошових одиницях, принаймнi до найближчої 0,001 офiцiйної грошової одиницi Сторони.

     7. Для цiлей цiєї Угоди:

     (a) Графiк Канади є автентичним англiйською та французькою мовами; i

     (b) Графiк України є автентичним українською мовою.

Графiк Канади

(ТАРИФНИЙ ГРАФIК ДОДАЄТЬСЯ ЯК ОКРЕМИЙ ДОКУМЕНТ)

Графiк України

(ТАРИФНИЙ ГРАФIК ДОДАЄТЬСЯ ЯК ОКРЕМИЙ ДОКУМЕНТ)

ГЛАВА 3
ПРАВИЛА ТА ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ

Частини A - Загальнi положення

     Стаття 3.1: Визначення

     Для цiлей цiєї статтi:

     "аквакультура" означає вирощування водних органiзмiв, у тому числi риби, молюскiв, ракоподiбних, iнших видiв водних безхребетних та водних рослин з таких насiнних матерiалiв як iкра, мальки, рибна молодь та личинки, шляхом втручання у процеси розплодження або росту з метою збiльшення виробництва, наприклад зариблювання, вигодовування або захист вiд хижакiв;

     "класифiкований" означає, що товар вiднесений до певної товарної позицiї або товарної пiдпозицiї Гармонiзованої системи;

     "митний орган" означає будь-який орган державної влади, який за законодавством Сторони вiдповiдає за адмiнiстрування та застосування законодавства з митних питань;

     "митна вартiсть" означає вартiсть, що визначається вiдповiдно до Угоди про митну оцiнку;

     "визначення походження" означає визначення того, чи вiдповiдає товар вимогам для визнання його "товаром, що походить з вiдповiдної Сторони" вiдповiдно до цiєї Глави;

     "експортер" означає експортера, розташованого на територiї Сторони;

     "iдентичнi товари, що походять з вiдповiдної Сторони" означає товари, що є однаковими в усiх вiдношеннях, у тому числi за фiзичними характеристиками, якiстю та репутацiєю, незалежно вiд незначних вiдмiнностей у виглядi, що не стосуються визначення походження цих товарiв вiдповiдно до цiєї Глави;

     "iмпортер" означає iмпортера, розташованого на територiї Сторони;

     "матерiал" означає будь-який iнгредiєнт, компонент, частину або товар, що використовується у виробництвi iншого товару;

     "маса-нетто матерiалу iншого походження" означає масу матерiалу, що використовується у виробництвi товару, без маси упаковки матерiалу;

     "маса-нетто товару" означає масу товару без маси упаковки;

     "виробник" означає особу, яка займається будь-яким видом обробки або переробки, у тому числi такими операцiями як вирощуванням, видобуванням, розведенням, збором врожаю, рибальством, ловлею, полюванням, виготовленням, збиранням або розбиранням товару;

     "товар" означає результат виробництва, навiть якщо вiн призначений для використання в якостi матерiалу при виробництвi iншого товару;

     "виробництво" означає будь-який вид обробки або переробки, у тому числi такi операцiї як вирощування, видобування, розведення, збiр врожаю, рибальство, ловля, полювання, виготовлення, збиранням або розбиранням товару;

     "вартiсть транзакцiї або цiна франко-завод товару" означає цiну, що фактично сплачена або пiдлягає сплатi виробнику товару за мiсцем останньої виробничої операцiї, i повинна включати вартiсть усiх матерiалiв. Якщо цiна фактично не сплачена або не пiдлягає сплатi чи не включає вартiсть усiх матерiалiв, вартiсть транзакцiї або цiна франко-завод товару:

     (a) повинна включати вартiсть усiх матерiалiв i витрати на виробництво у процесi виготовлення товару, що розраховуються вiдповiдно до загальноприйнятих принципiв бухгалтерського облiку; та

     (b) може включати суми основних витрат i прибутку для виробника, що можуть бути обґрунтовано вiднесенi до товару.

     Будь-якi внутрiшнi податки, що фактично вiдшкодовуються або можуть вiдшкодовуватися у разi експорту готового товару, виключаються. Будь-якi витрати, понесенi пiсля виходу товару з мiсця виготовлення, такi як витрати на транспортування, завантаження, розвантаження, обробку або страхування, не повиннi враховуватись при розрахунку вартостi транзакцiї або цiни франко-завод товару; та

     "вартiсть матерiалiв iншого походження" означає митну вартiсть матерiалу на момент його ввезення до Сторони, що визначається вiдповiдно до Угоди про митну оцiнку. Вартiсть матерiалу iншого походження повинна включати витрати, понесенi пiд час транспортування матерiалу до мiсця ввезення, такi як витрати на транспортування, завантаження, розвантаження, перевантаження або страхування. Якщо митна вартiсть не вiдома або не може бути визначена, вартiстю матерiалу iншого походження буде перша з цiн, якi пiддаються визначенню, сплачена за матерiали в Канадi або в Українi.

Частина B - Правила визначення походження

     Стаття 3.2: Загальнi вимоги

     1. Для цiлей цiєї Угоди вважається, що товар походить з тiєї Сторонi, в якiй вiдбулася остання виробнича операцiя, якщо на територiї Сторони або на територiї обох Сторiн вiдповiдно до статтi 3.3 вiн був:

     (a) повнiстю вироблений у розумiннi статтi 3.4;

     (b) вироблений виключно з матерiалiв, що походять з вiдповiдної Сторони, в тому числi з матерiалiв, зазначених у статтi 3.5.2; або

     (c) пiдданий достатнiй обробцi/переробцi у розумiннi статтi 3.5.

     2. Крiм випадкiв, передбачених у статтях 3.3.3 та 3.3.4, умови, викладенi в цiй Главi щодо набуття статусу походження, повиннi постiйно виконуватися безперервно на територiї однiєї або обох Сторiн.

     Стаття 3.3: Кумуляцiя походження

     1. Товар, який походить з Сторони, вважається товаром, що походить з iншої Сторони, якщо вiн використовувався там як матерiал для виробництва товару.

     2. Експортер може враховувати виробництво, проведене на територiї iншої Сторони з матерiалом, що не походять з держав Сторiн, для цiлей визначення статусу походження товару.

     3. З урахуванням пункту 4, якщо, вiдповiдно до Угоди СОТ, кожна Сторона має угоду про вiльну торгiвлю з iншою державою, що не є Стороною, з якою також має угоду про вiльну торгiвлю iнша Сторона, матерiали держави, що не є Стороною, можуть враховуватися при визначеннi походження товару у рамках цiєї Угоди.

     4. Сторона має привести в дiю пункт 3 за згодою Сторiн на вiдповiдних умовах.

     Стаття 3.4: Повнiстю одержанi товари

     1. Зазначенi нижче товари вважаються повнiстю одержаними у Сторонi:

     (a) кориснi копалини та iншi неживi природнi ресурси, видобутi або одержанi на територiї Сторони;

     (b) овочi, рослини та товари рослинного походження, вирощенi або зiбранi на територiї Сторони;

     (c) живi тварини, народженi та вирощенi на територiї Сторони;

     (d) (i) продукцiя, одержана вiд живих тварин на територiї Сторони;

     (ii) продукцiя iз забитих тварин, народжених i вирощених на територiї Сторони;

     (e) (i) продукцiя мисливського промислу, ловлi або рибальського промислу, здiйснюваного на територiї Сторони;

     (ii) продукцiя аквакультури, вирощена на територiї Сторони;

     (f) риба, молюски та iншi морськi органiзми, видобутi з моря, морського дна, океанського дна чи ґрунту за межами територiальних вод Сторiн судном, що зареєстроване, приписане або включене в реєстр Сторони i має право ходити пiд її прапором;

     (g) продукцiя, виготовлена на борту плавзаводiв Сторiн виключно з продукцiї, зазначеної в пунктi (f), за умови, що такi плавзаводи зареєстрованi, приписанi або включенi в реєстр Сторони i мають право ходити пiд її прапором;

     (h) кориснi копалини та iншi неживi природнi ресурси, добутi або видобутi з морського дна, надр або океанського дна Територiї, за визначенням статтi 1 (1) UNCLOS, Стороною чи особою Сторони, за умови, що Сторона або особа Сторони має права на розробку цього морського дна, надр або океанського дна;

     (i) сировина, видобута з товарiв, що були у вжитку, зiбраних на територiї Сторони, за умови, що цi товари придатнi виключно для такої переробки;

     (j) компоненти, видобутi з товарiв, що були у вжитку, зiбраних на територiї Сторони, за умови, що цi товари придатнi тiльки для такого використання, якщо компонент:

     (i) входить до складу iншого товару; або

     (ii) пiддавався подальшiй обробцi, що призвела до появи товару з експлуатацiйними показниками або строками експлуатацiї, еквiвалентними або подiбними до таких нового товару такого ж типу; та

     (k) товари на будь-якiй стадiї виробництва, що виготовляється на територiї Сторони виключно з товарiв, зазначених у пунктах (a) - (j).

     Стаття 3.5: Достатня переробка

     1. Для цiлей статтi 3.2 товари, не повнiстю одержанi, вважаються такими, що пiддавались достатнiй переробцi, якщо задовольняються умови, зазначенi у Додатку 3-A.

     2. Якщо матерiал iншого походження пiддається достатнiй переробцi, одержаний з нього товар вважається таким, що походить з вiдповiдної Сторони, i матерiали iншого походження у складi такого товару не враховуються, за умови, що надалi такий товар використовується у виробництвi iншого товару.

     Стаття 3.6: Допустимi вiдхилення

     1. Незважаючи на положення статтi 3.5.1, та за винятком того, як передбачено у пунктах 2, 3 та 4, якщо матерiали iншого походження, що використовуються у виробництвi товару, не вiдповiдають умовам, визначеним у Додатку 3-A, товар може вважатися таким, що походить з вiдповiдної Сторони, за умови, що:

     (a) сукупна вартiсть матерiалiв iншого походження не перевищує 10 вiдсоткiв вiд вартостi транзакцiї або цiни франко-завод товару;

     (b) будь-якi частки, визначенi у Додатку 3-A як вiдсоток вiд максимальної вартостi, обсягу або маси матерiалiв iншого походження не перевищенi внаслiдок застосування цього пункту; та

     (c) товар вiдповiдає всiм iншим застосовним вимогам цiєї Глави.

     2. Товар Груп 50 - 60 Гармонiзованої системи, який є товаром iншого походження, оскiльки певнi матерiали iншого походження, використанi у його виробництвi, не вiдповiдають вимогам, встановленим для цього товару в Додатку 3-A, незважаючи на це вважається таким, що походить з вiдповiдної Сторони, якщо сукупна маса цих матерiалiв не перевищує 10 вiдсоткiв вiд сукупної маси цього товару.

     3. До товарiв Груп 61 - 62 Гармонiзованої системи застосовується Примiтка до Групи 61 або Групи 62, залежно вiд конкретної ситуацiї.

     4. Товар Групи 63 Гармонiзованої системи, який є товаром iншого походження, оскiльки певнi матерiали iншого походження, використанi у виробництвi складової товару, що визначає тарифну класифiкацiю товару, не вiдповiдають вимогам, встановленим для цього товару в Додатку 3-A, незважаючи на це вважається таким, що походить з вiдповiдної Сторони, якщо сукупна маса всiх матерiалiв у складi цiєї складової не перевищує 10 вiдсоткiв вiд сукупної маси цього компоненту.

     5. Дiя статтi 3.7(c) поширюється на пункти 1 - 4.

     6. Пункт 1 не застосовується до товарiв, повнiстю одержаних у Сторонi у розумiннi статтi 3.4.

     Стаття 3.7: Одиниця квалiфiкацiї

     Для цiлей цiєї Глави:

     (a) тарифна класифiкацiя конкретного товару або матерiалу визначається вiдповiдно до Гармонiзованої системи;

     (b) якщо товар, складається з групи або комплекту виробiв, або компонентiв, що класифiкуються вiдповiдно до умов Гармонiзованої системи в однiй з ними товарнiй позицiї або пiдпозицiї, всi разом вони становлять єдиний товар; та

     (c) якщо партiя товару складається з кiлькох iдентичних товарiв, що класифiкуються в однiй товарнiй позицiї або товарнiй пiдпозицiї Гармонiзованої системи, кожен з цих товарiв повинен розглядатися окремо.

     Стаття 3.8: Упаковка та пакувальнi матерiали та контейнери

     1. У випадках, коли вiдповiдно до правила 5 Основних правил iнтерпретацiї Гармонiзованої системи упаковка включається до складу товару для цiлей класифiкацiї, вона враховується при визначеннi того, чи всi матерiали iншого походження, якi використовуються у виробництвi товару, вiдповiдають вимогам, встановленим у Додатку 3-A.

     2. Пакувальнi матерiали та контейнери, в якi товар пакується для транспортування, не враховуються при визначеннi походження такого товару.

     Стаття 3.9: Вiдокремлення однорiдних матерiалiв або товарiв для цiлей облiку

     1. (a) Якщо використанi у виробництвi товару матерiали, що походять з вiдповiдної Сторони, та матерiали iншого походження є однорiдними, для визначення походження однорiдних матерiалiв не вимагається їх фiзичне вiдокремлення та окрема iдентифiкацiя i дозволяється визначати їх походження за системою управлiння запасами.

     (b) Якщо однорiднi товари, що походять з вiдповiдної Сторони, або iншого походження були фiзично об'єднанi або змiшанi в iнвентарнiй вiдомостi Сторони до їх експортування iншiй Сторонi, для визначення походження однорiдних товарiв не вимагається їх фiзичне вiдокремлення та окрема iдентифiкацiя i дозволяється визначати походження за системою управлiння запасами.

     2. Система управлiння запасами повинна:

     (a) забезпечувати, щоб у будь-який момент статус походження одержали не бiльше товарiв, нiж у разi фiзичного вiдокремлення однорiдних матерiалiв або однорiдних товарiв;

     (b) зазначати кiлькiсть матерiалiв або товарiв, що походять з вiдповiдної Сторони, або iншого походження разом з датою їх включення в вiдомiсть iнвентаризацiї, та, якщо це вимагається вiдповiдним правилом визначення походження, разом iз вартiстю цих матерiалiв або товарiв;

     (c) зазначати кiлькiсть товарiв, виготовлених з використанням однорiдних матерiалiв, або кiлькiсть однорiдних товарiв, що поставляються клiєнтам, якi вимагають засвiдчення походження з певної Сторони для цiлей отримання преференцiйного тарифного режиму за цiєю Угодою, та клiєнтам, якi не вимагають такого засвiдчення; та

     (d) зазначати, чи iнвентаризацiя товарiв, що походять з вiдповiдної Сторони, була надана у кiлькостi, достатнiй для того, щоб довести наявнiсть у цих товарiв статусу походження.

     3. Для цiлей пункту 1 "однорiднi матерiали" або "однорiднi товари" означають матерiали або товари одного виду та однакової комерцiйної якостi, з однаковими технiчними та фiзичними характеристиками, та якi неможливо вiдрiзнити один вiд одного для цiлей визначення походження.

     Стаття 3.10: Комплектуючi, запаснi частини та iнструменти

     Комплектуючi, запаснi частини та iнструменти, що поставляються разом з товаром в комплектi зi стандартними комплектуючими, запасними частинами та iнструментами i за однiєю накладною з товаром у стандартнiй для товару кiлькостi та за стандартною вартiстю:

     (a) враховуються при обчисленнi вартостi вiдповiдних матерiалiв iншого походження у випадках, коли застосовуване до товару правило визначення походження, викладене у Додатку 3-A, зазначає максимальну частку вартостi матерiалiв iншого походження; та

     (b) не враховуються при визначеннi того, чи всi матерiали iншого походження, використанi у виробництвi товару, пiдпадають пiд вiдповiдну змiну тарифної класифiкацiї чи iнших вимог, викладених у Додатку 3-A.

     Стаття 3.11: Набори

     1. За винятком того, як передбачено в Додатку 3-A, набiр, класифiкованiй як такий в результатi застосування правила 3 Основних правил iнтерпретацiї Гармонiзованої системи, є товаром, що походить з вiдповiдної Сторони, за умови, що:

     (a) всi товари, що входять до складу такого набору, є товарами, що походять з вiдповiдної Сторони; або

     (b) якщо до складу набору входить товар iншого походження, вартiсть товарiв iншого походження, що входять до цього набору, не має перевищувати 25 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни франко-завод такого набору.

     2. Вартiсть товарiв iншого походження, що входять до набору, обчислюється у такий саме спосiб, як i вартiсть матерiалiв iншого походження.

     3. Вартiсть транзакцiї або цiна франко-завод набору обчислюється у такий саме спосiб, як i вартiсть транзакцiї або цiна франко-завод товару.

     Стаття 3.12: Нейтральнi елементи

     Для встановлення походження товару, не обов'язково визначати походження наступних елементiв, що могли використовуватись для його виробництва:

     (a) електрична енергiя та паливо;

     (b) промислове устаткування та обладнання;

     (c) машини та iнструменти;

     (d) матерiалiв, що не входять та не повиннi входити до складу кiнцевого товару.

     Стаття 3.13: Транзит через країну, що не є Стороною

     1. Товар, виготовлений вiдповiдно до вимог статтi 3.2, не вважається таким, що походить з вiдповiдної Сторони, якщо пiсля такого виробництва товар:

     (a) пiддається додатковiй обробцi чи iншим операцiям за межами територiї Сторiн, за винятком розвантаження, перевантаження чи будь-якої iншої операцiї, необхiдної для збереження його у доброму станi, для транспортування на територiю Сторони; або

     (b) не перебуває пiд митним контролем пiд час знаходження за межами територiї Сторiн.

     2. Зберiгання товарiв i партiй товарiв або розбивка партiй товарiв на кiлька частин дозволяються пiд вiдповiдальнiсть експортера або наступного власника товарiв, та за умови, що товари залишаються пiд митним контролем в країнi або країнах транзиту.

     Стаття 3.14: Повернення товарiв, що походять з вiдповiдної Сторони

     У разi повернення товару, що походить з вiдповiдної Сторони, який був експортований до країни, що не є Стороною, цей товар має вважатися товаром iншого походження, крiм випадкiв, коли митним органам може бути доведено задовiльним чином, що товар, який повертається:

     (a) є тим саме товаром, що був експортований; та

     (b) не пiддавався жодним операцiям, окрiм необхiдних для його збереження у доброму станi.

Частина C - Процедури визначення походження

     Стаття 3.15: Пiдтвердження походження

     1. Товари, що походять з України, при ввезеннi в Канаду, та товари, що походять з Канади, при ввезеннi в Україну користуються перевагами преференцiйного тарифного режиму в рамках цiєї Угоди на пiдставi декларацiї ("декларацiя про походження").

     2. Декларацiя про походження зазначається на iнвойсi або iншому комерцiйному документi, що мiстить опис товару, який походить з вiдповiдної Сторони, з достатньою для його iдентифiкацiї деталiзацiєю.

     3. Версiї тексту декларацiї про походження рiзними мовами наведенi у Додатку 3-B.

     Стаття 3.16: Зобов'язання стосовно експорту

     1. Кожна Сторона повинна забезпечити, щоб декларацiя про походження, зазначена у статтi 3.15.1, була заповнена експортером на територiї Сторони, з якої походить товар, для отримання преференцiйного тарифного режиму для цього товару на територiї iншої Сторони.

     2. Кожна Сторона вимагає, щоб експортер, який заповнює декларацiю про походження, на вимогу митного органу Сторони-експортера надав копiю декларацiї про походження i всi документи, що пiдтверджують статус походження вiдповiдних товарiв, у тому числi супроводжувальнi документи або письмовi довiдки вiд виробникiв або постачальникiв, а також виконав iншi вимоги цiєї Глави.

     3. Кожна Сторона вимагає, щоб декларацiя про походження була оформлена та пiдписана експортером, якщо Сторонами не передбачено iнакше.

     4. Декларацiя про походження може бути заповнена експортером пiд час експортування або пiсля експортування товару, до якого вона вiдноситься, за умови, що вона буде надана Сторонi-iмпортеру упродовж двох рокiв або довшого строку, визначеного законодавством Сторони-iмпортера, пiсля iмпортування товару, на який вона оформлена.

     5. Митний орган Сторони-iмпортера може, вiдповiдно до нацiонального законодавства, дозволити використання оригiналу декларацiї про походження до декiлькох партiй iдентичних товарiв, що походять з вiдповiдної Сторони, упродовж строку, що не перевищує 12 мiсяцiв вiд дати, зазначеної експортером у декларацiї.

     6. Експортер, який заповнив декларацiю про походження i знає або має пiдстави вважати, що декларацiя про походження мiстить неточну iнформацiю, зобов'язаний негайно письмово сповiстити iмпортера про будь-якi змiни, що впливають на статус походження кожного товару, якого стосується декларацiя про походження.

     7. Сторони можуть дозволити створення системи, яка дає можливiсть подання декларацiї про походження в електроннiй формi i безпосередньо експортером на територiї однiєї Сторони iмпортеру на територiї iншої Сторони, у тому числi замiну пiдпису експортера на декларацiї про походження електронним пiдписом або iдентифiкацiйним кодом.

     Стаття 3.17: Термiн дiї декларацiї про походження

     1. Декларацiя про походження є дiйсною упродовж 12 мiсяцiв з дати її заповнення експортером або упродовж довшого термiну, встановленого Стороною-iмпортером. Звернення до митних органiв Сторони-iмпортера за наданням преференцiйного тарифного режиму приймаються упродовж термiну дiї декларацiї про походження.

     2. Декларацiя про походження, що подається митному органу Сторони-iмпортера пiсля закiнчення термiну дiї, зазначеного в пунктi 1, може бути прийнята для надання преференцiйного тарифного режиму згiдно з вiдповiдними законами i нормативними актами Сторони-iмпортера.

     Стаття 3.18: Зобов'язання щодо iмпорту

     1. Кожна Сторона повинна забезпечити, щоб для звернення за наданням преференцiйного тарифного режиму iмпортер:

     (a) надав митному органу Сторони-iмпортера декларацiю про походження вiдповiдно до вимог та процедур, застосовуваних Стороною-iмпортером;

     (b) якщо цього вимагає митний орган Сторони-iмпортера, надав переклад декларацiї про походження; та

     (c) якщо цього вимагає митний орган Сторони-iмпортера, надав на додаток або як частину декларацiї свiдчення про вiдповiднiсть товару умовам, необхiдним для застосування цiєї Угоди.

     2. Кожна Сторона вимагає, щоб iмпортер, який дiзнався або має пiдстави вважати, що декларацiя про походження товару, якому наданий преференцiйний тарифний режим, мiстить неправильну iнформацiю, негайно письмово сповiстив митний орган Сторони-iмпортера про будь-яку змiну, що впливає на статус походження цього товару, та здiйснив пов'язанi з цим обов'язковi митнi платежi.

     3. Якщо iмпортер вимагає надання преференцiйного тарифного режиму для товару, що iмпортується з територiї iншої Сторони, Сторона-iмпортер може вiдмовити у наданнi преференцiйного тарифного режиму у разi невиконання iмпортером будь-якої вимоги цiєї Глави.

     4. Сторона має забезпечити, вiдповiдно до свого нацiонального законодавства, що у разi ввезення на територiю цiєї Сторони товару, який був би квалiфiкований як такий, що походить з вiдповiдної Сторони, якби на момент його ввезення iмпортер мав декларацiю про походження, iмпортер цього товару має право упродовж не менше нiж трьох рокiв з дати ввезення подати заяву про вiдшкодування йому мита, сплаченого через те, що до товару не був застосований преференцiйний тарифний режим.

     Стаття 3.19: Пiдтвердження транзиту через країну, що не є Стороною

     1. Кожна Сторона через свої митнi органи може вимагати вiд iмпортера пiдтвердження того, що товар, для якого iмпортер звертається для надання преференцiйного тарифного режиму, транспортувався вiдповiдно до положень статтi 3.13, надавши для цього:

     (a) документи перевiзника, у тому числi товаросупровiднi або товарно-транспортнi накладнi, iз зазначенням маршруту транспортування i всiх мiсць вiдвантаження та перевантаження товару до його ввезення; та

     (b) у разi транзиту товару через територiї Сторiн або його перевантаження за межами територiй Сторiн - копiї документiв митного контролю iз зазначенням для цього митного органу, що товар залишався пiд митним контролем пiд час перебування за межами територiї Сторiн.

     Стаття 3.20: Ввезення партiями

     У випадках, коли на вимогу iмпортера та на умовах, встановлених митними органами Сторони-iмпортера, товари у розiбраному чи незiбраному виглядi у розумiннi правила 2 (a) Основних правил iнтерпретацiї Гармонiзованої системи, що вiдносяться до Роздiлiв XVI та XVII або товарних позицiй 7308 i 9406 Гармонiзованої системи, iмпортуються партiями, на вимогу такого митного органу надається єдина декларацiя про походження на цi товари при ввезеннi першої партiї.

     Стаття 3.21: Звiльнення вiд надання декларацiї про походження

     1. Сторона може, вiдповiдно до нацiонального законодавства, звiльнити вiд необхiдностi подання декларацiї про походження, як зазначено у статтi 3.18 при ввезеннi з iншої Сторони невеликих партiй товарiв, походженням з iншої Сторони, та товарiв, що входять до складу особистого багажу пасажира, який прибув з iншої Сторони.

     2. Сторона може не поширювати дiю пункту 1 на будь-яке ввезення товарiв, якщо таке ввезення є частиною низки ввезень i є пiдстави обґрунтовано вважати, що ввезення здiйснювалося або було органiзоване з метою ухилення вiд виконання вимог цiєї Глави, що стосуються декларацiї про походження.

     3. Сторони можуть встановлювати обмеження щодо вартостi товарiв, зазначених у пунктi 1, та повиннi повiдомляти одна одну про такi обмеження.

     Стаття 3.22: Супровiднi документи

     Документи, зазначенi в статтi 3.16.2, можуть включати документи, що стосуються:

     (a) виробничих процесiв, яким пiддавався товар, що походить з вiдповiдної Сторони, або матерiали, використанi у виробництвi такого товару;

     (b) придбання, вартостi, цiни та оплати за товар;

     (c) походження, придбання, вартостi, цiни та оплати за всi матерiали, в тому числi за нейтральнi елементи, використанi у виробництвi товару; та

     (d) вiдвантаження товару.

     Стаття 3.23: Зберiгання документацiї

     1. Кожна Сторона вимагає, щоб експортер, який заповнив декларацiю про походження, зберiгав копiю цiєї декларацiї, а також всi супровiднi документи, зазначенi у статтi 3.22, упродовж трьох рокiв пiсля оформлення декларацiї про походження або довшого строку, визначеного Стороною-експортером.

     2. Кожна Сторона повинна передбачити, що у випадках, коли експортер при оформленнi декларацiї про походження спирався на письмову довiдку виробника, виробник зобов'язаний зберiгати документацiю вiдповiдно до пункту 1.

     3. У випадках, коли це передбачено в законодавствi Сторони-iмпортера, iмпортер, якому був наданий преференцiйний тарифний режим, зобов'язаний зберiгати облiковi матерiали на ввезену продукцiю, включаючи копiю декларацiї про походження, упродовж трьох рокiв з дати, коли було надано преференцiйний режим, або упродовж довшого перiоду, встановленого Стороною-iмпортером.

     4. Кожна Сторона, вiдповiдно до свого законодавства, дозволяє iмпортерам, експортерам та виробникам на своїй територiї зберiгати документацiю або облiковi матерiали на будь-якому носiї, за умови, що ця документацiя або облiковi матерiали можуть бути роздрукованi з такого носiя.

     5. Сторона вправi вiдмовити у преференцiйному тарифному режимi щодо товару, походження якого перевiряється, якщо iмпортер, експортер або виробник товару, який зобов'язаний зберiгати документацiю або облiковi матерiали вiдповiдно до цiєї статтi:

     (a) не зберiгав документацiю або облiковi матерiали, що стосуються визначення походження товару, вiдповiдно до вимог цiєї Глави; або

     (b) вiдмовляє у наданнi доступу до цих облiкових матерiалiв або документацiї.

     Стаття 3.24: Розбiжностi та формальнi помилки

     1. Виявлення неiстотних розбiжностей мiж даними декларацiї про походження та даними документацiї, що подається в митнi органи для оформлення ввезення товару, не позбавляє, через цей факт, юридичної сили декларацiю про походження, якщо буде встановлено, що ця документацiя вiдповiдає поставленому товару.

     2. Очевиднi формальнi помилки, такi, як друкарськi помилки, у декларацiї про походження, не повиннi призводити до вiдмови у її прийняттi, якщо цi помилки не викликають сумнiвiв щодо правильностi iнформацiї, викладеної в документi.

     Стаття 3.25: Спiвробiтництво

     1. Сторони повиннi сприяти одна однiй в унiфiкованому адмiнiструваннi та тлумаченнi положень цiєї Глави та через свої митнi органи допомагати одна однiй у перевiрцi статусу походження товару, на основi якого пiдготована декларацiя про походження.

     2. З метою полегшення процедури перевiрки або надання допомоги, зазначеної у пунктi 1, митнi органи Сторiн повиннi надати один одному адреси вiдповiдальних митних органiв.

     3. Передбачається, що митний орган Сторони-експортера нестиме всi витрати при здiйсненнi дiй, зазначених у пунктi 1.

     4. Крiм того передбачається, що митнi органи Сторiн обговорюватимуть в цiлому змiст та механiзм процесу перевiрки, у тому числi очiкуваний обсяг робiт та прiоритетнi теми для обговорення. У разi виняткового збiльшення кiлькостi заяв на проведення перевiрки митнi органи Сторiн проводитимуть консультацiї щодо визначення прiоритетiв та заходiв щодо регулювання обсягу робiт, з урахуванням практичних вимог.

     5. Стосовно товарiв, якi вважаються такими, що походять з вiдповiдної Сторони вiдповiдно до положень статтi 3.3, Сторони можуть взаємодiяти з країнами, що не є Сторонами, з метою розробки митних процедур, заснованих на принципах цiєї Глави.

     Стаття 3.26: Перевiрка походження

     1. Для забезпечення належного застосування цiєї Глави Сторони повиннi допомагати одна однiй через свої митнi органи у перевiрцi походження товарiв та правильностi заяв про надання преференцiйного тарифного режиму.

     2. Сторони повиннi забезпечити, щоб запит щодо перевiрки походження товару та дотримання всiх iнших вимог цiєї Глави, здiйснювався:

     (a) на основi методiв оцiнки ризику, якi застосовуються митними органами Сторони-iмпортера, що можуть включати довiльну вибiрку, або

     (b) у випадках, коли Сторона-iмпортер має обґрунтованi сумнiви.

     3. Митний орган Сторони-iмпортера може здiйснити перевiрку походження товару шляхом направлення письмової вимоги про проведення перевiрки походження товару митним органом Сторони-експортера. При поданнi вимоги про проведення такої перевiрки митний орган Сторони-iмпортера має надати для митного органу Сторони-експортера:

     (a) вiдомостi про митний орган, який подає вимогу;

     (b) назву експортера або виробника, що пiдлягає перевiрцi;

     (c) предмет i обсяг перевiрки; та

     (d) копiю декларацiї про походження та, коли це застосовується, будь-яку iншу вiдповiдну документацiю.

     4. За необхiдностi митний орган Сторони-iмпортера може вимагати, вiдповiдно до пункту 3, надання митним органом Сторони-експортера конкретної документацiї та iнформацiї.

     5. Вимога, що надається митним органом Сторони-iмпортера вiдповiдно до пункту 3, має бути надана митному органу Сторони-експортера у формi цiнного або рекомендованого листа або будь-яким iншим способом, що забезпечує пiдтвердження одержання вимоги цим митним органом.

     6. Перевiрка походження має здiйснюватись митним органом Сторони-експортера. Для цього митний орган може, вiдповiдно до нацiонального законодавства, вимагати надання документацiї, представлення доказiв або вiдвiдувати примiщення експортера або виробника для перевiрки облiкових матерiалiв, зазначених у статтi 3.22, та для огляду потужностей, використовуваних для виробництва товару.

     7. Якщо експортер при оформленнi декларацiї про походження спирався на письмову довiдку виробника чи постачальника, експортер може забезпечити надання виробником чи постачальником документацiї або iнформацiї безпосередньо до митного органу Сторони-експортера на прохання цiєї Сторони.

     8. У найкоротший термiн та у будь-якому випадку упродовж 12 мiсяцiв пiсля отримання вимоги, зазначеної в пунктi 3, митний орган Сторони-експортера зобов'язаний завершити перевiрку походження товару та дотримання iнших вимог цiєї Глави, i повинен:

     (a) надати до митного органу Сторони-iмпортера у формi цiнного або рекомендованого листа чи будь-яким iншим способом, що забезпечує пiдтвердження одержання вiдповiдного документу цим митним органом, письмовий звiт, необхiдний для визначення того, чи походить товар з вiдповiдної Сторони, iз зазначенням:

     (i) результатiв перевiрки;

     (ii) опису товару, що є предметом перевiрки, та тарифної класифiкацiї вiдповiдно до застосування правила визначення походження;

     (iii) опису i пояснення щодо процесу виробництва, достатнiх для обґрунтування статусу походження товару;

     (iv) iнформацiю про спосiб, у який була проведена перевiрка; та

     (v) за необхiдностi, супровiдну документацiю.

     (b) якщо це передбачено нацiональним законодавством, повiдомити експортера про своє рiшення щодо походження товару.

     9. Термiн, зазначений в пунктi 8, може бути подовжений за взаємною згодою причетних митних органiв.

     10. У перiод пiдготовки результатiв перевiрки походження, що здiйснюється вiдповiдно до пункту 8, митний орган Сторони-iмпортера, за умови виконання будь-яких запобiжних заходiв, якi вiн вважає за необхiдне запровадити, має запропонувати iмпортеру вивiльнення товару.

     11. У разi ненадання письмового звiту вiдповiдно до пiдпункту 8 (a), або якщо митний орган Сторони-iмпортера не може дiйти висновку щодо походження товару, цей митний орган може вiдмовити у наданнi преференцiйного тарифного режиму щодо товару.

     12. У разi виникнення суперечок щодо процедур перевiрки вiдповiдно до цiєї статтi або тлумачення правил походження при визначеннi того, чи вiдповiдає товар вимогам до "товару, що походить з вiдповiдної Сторони", i при неможливостi врегулювання цих суперечок шляхом консультацiй мiж митним органом, що подав заяву про перевiрку походження, та митним органом, вiдповiдальним за проведення такої перевiрки, Сторонам пропонується врегульовувати такi суперечки в рамках Пiдкомiтету з процедур визначення походження.

     13. Ця Глава не перешкоджає митним органам будь-якої Сторони виносити рiшення щодо походження або попереднi рiшення з питань, якi розглядаються Пiдкомiтетом з процедур визначення походження або Комiтетом з торгiвлi товарами та правил визначення походження, або здiйснити будь-якi iншi дiї, якi вони вважають необхiдними пiд час врегулювання цих питань в рамках цiєї Угоди.

     Стаття 3.27: Перегляд i оскарження

     1. Кожна Сторона має надавати такi ж по сутi права на перегляд та оскарження рiшень щодо походження товару та попереднiх рiшень, якi надаються iмпортерам на її територiї, будь-якiй особi, яка:

     (a) одержала рiшення про походження вiдповiдно до цiєї Глави; або

     (b) одержала попереднє рiшення вiдповiдно до статтi 3.30.1.

     2. На виконання статей 14.4 ("Адмiнiстративнi провадження") та 14.5 ("Перегляд та оскарження"), кожна Сторона повинна забезпечити, щоб права на перегляд i оскарження, зазначенi у пунктi 1, передбачали не менше двох рiвнiв оскарження або перегляду, у тому числi принаймнi один на рiвнi суду або квазi-судового органу.

     Стаття 3.28: Санкцiї

     Кожна Сторона має здiйснювати заходи, що встановлюють кримiнальнi, цивiльнi або адмiнiстративнi санкцiї за порушення її законодавства стосовно цiєї Глави.

     Стаття 3.29: Конфiденцiйнiсть

     1. Ця Глава не вимагає вiд Сторони надати або дозволити доступ до iнформацiї, що є дiловою або iнформацiї, що стосується встановленої або такої, що може бути встановлена, фiзичної особи, розкриття якої перешкоджатиме дотриманню законодавства або суперечитиме законодавству цiєї Сторони про захист дiлової iнформацiї та персональних даних i невтручання в особисте життя.

     2. Кожна Сторона має забезпечувати вiдповiдно до свого законодавства конфiденцiйнiсть iнформацiї, отриманої вiдповiдно до цiєї Глави, та має захищати таку iнформацiю вiд розголошення, що може зашкодити конкурентнiй позицiї особи, яка надала цю iнформацiю. Якщо нацiональним законодавством вiд Сторони, яка отримує чи набуває iнформацiю, вимагається розкриття цiєї iнформацiї, Сторона зобов'язана сповiстити про таку вимогу iншу Сторону або особу, яка надала цю iнформацiю.

     3. Кожна Сторона забезпечує, щоб конфiденцiйна iнформацiя, одержана згiдно з цiєю Главою, не використовувалася без дозволу особи або Сторони, яка надала конфiденцiйну iнформацiю, для будь-яких iнший цiлей, анiж для адмiнiстрування та виконання рiшень про визначення походження та для митних питань.

     4. Незважаючи на положення пункту 3, Сторона може дозволити, щоб iнформацiя, отримана згiдно з цiєю Главою, використовувалася у будь-якому адмiнiстративному, судовому або квазi-судовому провадженнi, порушеному через недотримання законодавства з митних питань при виконаннi цiєї Глави. Сторона зобов'язана заздалегiдь сповiстити про це особу або Сторону, яка надала цю iнформацiю.

     5. Сторони повиннi iнформувати одна одну про своє законодавство про захист iнформацiї з метою спрощення впровадження та застосування пункту 2.

     Стаття 3.30: Попереднi рiшення щодо походження

     1. Кожна Сторона повинна через свої митнi органи забезпечити до ввезення товару на її територiю оперативне винесення на вимогу iмпортера на територiї цiєї Сторони або експортера чи виробника на територiї iншої Сторони письмових попереднiх рiшень щодо квалiфiкацiї товару в якостi "товару, що походить з вiдповiдної Сторони" згiдно з цiєю Главою.

     2. Кожна Сторона повинна ухвалити новi або продовжувати застосовувати iснуючi процедури винесення попереднiх рiшень, що мають мiстити детальний опис iнформацiї, яка є обґрунтовано необхiдною для розгляду заяви про винесення такого рiшення.

     3. Кожна Сторона повинна забезпечити, щоб її митний орган:

     (a) мав право у будь-який момент протягом розгляду заяви про винесення попереднього рiшення вимагати надання додаткової iнформацiї вiд особи, яка подала заяву про винесення такого рiшення;

     (b) винiс рiшення упродовж 150 днiв з дати, в яку вiн отримав всю необхiдну iнформацiю вiд особи, яка подала заяву про винесення попереднього рiшення; та

     (c) надав особi, яка подала заяву про винесення попереднього рiшення, повне пояснення пiдстав для такого рiшення.

     4. У випадку, коли заява про винесення попереднього рiшення мiстить питання, що є предметом:

     (a) перевiрки походження;

     (b) перегляду цим митним органом або оскарження у ньому; або

     (c) перевiрки судовим або квазi-судовим органом на територiї митного органу,

     митний орган, вiдповiдно до свого законодавства, може вiдмовити у винесеннi такого рiшення або затримати його винесення.

     5. З урахуванням положень пункту 7 кожна Сторона застосовує попереднє рiшення для ввезення на її територiю товару, стосовно якого була подана заява про винесення рiшення, на дату винесення такого рiшення або на iншу дату, якщо це зазначено у рiшеннi.

     6. Кожна Сторона повинна забезпечити особi, яка подала заяву про винесення попереднього рiшення, такий самий режим, який вона надавала будь-якiй iншiй особi, якiй було винесене попереднє рiшення, за умови, що факти та обставини є аналогiчними в усiх iстотних вiдношеннях.

     7. Сторона, яка виносить попереднє рiшення, може змiнити або вiдкликати його:

     (a) якщо це рiшення ґрунтується на помилцi у фактах;

     (b) у разi змiни iстотних фактiв чи обставин, на яких ґрунтувалося це рiшення;

     (c) у вiдповiдностi до змiн у Главi 2 ("Нацiональний режим та доступ до ринкiв") або цiй Главi; або

     (d) для того, щоб воно вiдповiдало судовому рiшенню або змiнам у законодавствi Сторони.

     8. Кожна Сторона забезпечує, щоб будь-яка змiна або скасування попереднього рiшення набирали чинностi на дату внесення такої змiни або скасування такого рiшення або на iншу дату, якщо це зазначено у рiшеннi, та не застосовувалися до товару, ввезеного до цiєї дати, крiм випадкiв, коли особа, якiй було надане попереднє рiшення, не дiяла згiдно з умовами та положеннями такого рiшення.

     9. Незважаючи на пункт 8, Сторона, що виносить попереднє рiшення, може, вiдповiдно до свого законодавства, вiдкласти дату, в яку набирають чинностi змiни або скасовується рiшення, не бiльше нiж на шiсть мiсяцiв.

     10. З урахуванням пункту 7 кожна Сторона повинна забезпечувати, щоб попереднє рiшення залишалося чинним i виконувалося.

     Стаття 3.31: Пiдкомiтет з процедур визначення походження

     1. Цим Сторони утворюють Пiдкомiтет з процедур визначення походження, що складається з представники кожної Сторони, для розгляду будь-якого питання, що виникає вiдповiдно до Частини C - Процедури визначення походження.

     2. Засiдання Пiдкомiтету з процедур визначення походження скликатимуться на прохання однiєї зi Сторiн для узгодження:

     (a) унiфiкованого адмiнiстрування та тлумачення правил визначення походження, зокрема питань тарифної класифiкацiї та визначення вартостi, що стосуються правил визначення походження;

     (b) питань технiчного характеру, питань тлумачення та адмiнiстративного характеру, що можуть виникнути вiдповiдно до Частини C - Процедури визначення походження; та

     (c) будь-якого iншого питання, переданого на його розгляд Комiтетом з торгiвлi товарами та правил визначення походження.

     3. Пiдкомiтет з Процедур визначення походження пiдзвiтний Комiтету з торгiвлi товарами та правил визначення походження.

ДОДАТОК 3-A
СПЕЦИФIЧНI ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ТОВАРIВ

ВСТУПНI ПРИМIТКИ ДО ДОДАТКА 3-A

     1. Цей Додаток визначає вимоги, вiдповiднiсть яким є необхiдною для того, щоб товар вважався таким, "що походить з вiдповiдної Сторони" у розумiннi Статтi 3.5. У цих вступних примiтках "товар x" або "тарифне положення x" означає конкретний товар або тарифне положення, а "x вiдсоткiв" означає конкретний вiдсоток.

     2. Застосовуються такi визначення:

     (a) "група" означає групу в Гармонiзованiй системi;

     (b) "товарна позицiя" означає чотиризначний номер або першi чотири цифри номеру, що використовується у Гармонiзованiй системi;

     (c) "роздiл" означає роздiл Гармонiзованої системи; та

     (d) "товарна пiдпозицiя" означає шестизначний номер або першi шiсть цифр номеру, що використовується у Гармонiзованiй системi.

     3. Специфiчне правило визначення походження або набiр правил визначення походження, що стосуються товару, класифiкованого у певнiй товарнiй позицiї, товарнiй пiдпозицiї або угрупуваннi товарних позицiй чи товарних пiдпозицiй, зазначається безпосередньо поруч з такою товарною позицiєю, товарною пiдпозицiєю або угрупуванням товарних позицiй або товарних пiдпозицiй.

     4. Якщо не зазначено iнакше, вимога щодо змiни тарифної класифiкацiї або будь-яка iнша умова, що визначається у правилi визначення походження товару, застосовується лише для матерiалу iншого походження.

     5. Примiтки до вiдповiдно, роздiлу, групи, товарної позицiї або товарної пiдпозицiї наводяться на початку кожного нового роздiлу, групи, товарної позицiї або товарної пiдпозицiї. Цi примiтки повиннi тлумачитися разом iз специфiчними правилами визначення походження товарiв вiдповiдного роздiлу, групи, товарної позицiї або товарної пiдпозицiї та можуть встановлювати додатковi умови щодо специфiчних правил визначення походження або передбачати їм альтернативу.

     6. Якщо не зазначено iнше, посилання на масу у правилi визначення походження товару означає чисту масу-нетто матерiалу, тобто масу матерiалу або товару без маси упаковки. Стаття 3.1 мiстить визначення "маса-нетто матерiалу iншого походження" та "маса-нетто товару".

     7. У випадках, коли специфiчним правилом визначення походження товару вимагається:

     (a) змiна з iншої групи, товарної позицiї або товарної пiдпозицiї або змiни на товар x з будь-якої iншої групи, товарної позицiї або товарної пiдпозицiї, у виробництвi такого товару може використовуватися тiльки матерiал iншого походження, класифiкований у iншiй групi, позицiї або пiдпозицiї нiж товар;

     (b) змiна в межах товарної позицiї або товарної пiдпозицiї або в межах будь-якої однiєї з товарних позицiй або пiдпозицiй, у виробництвi товару може використовуватися матерiал iншого походження, класифiкований в межах товарної позицiї або пiдпозицiї, а також матерiал iншого походження, класифiкований в iншiй групi, позицiї або пiдпозицiї нiж товар;

     (c) змiна з будь-якої товарної позицiї або товарної пiдпозицiї поза групою, у виробництвi товару може використовуватися тiльки матерiал iншого походження, класифiкований поза угрупуванням позицiй або пiдпозицiй;

     (d) змiна з тарифного положення x, незалежно вiд того, чи вiдбувається при цьому також змiна з будь якої iншої групи, товарної позицiї або товарної пiдпозицiї, вартiсть матерiалу iншого походження, що вiдповiдає змiнi у тарифнiй класифiкацiї, зазначеного у фразi, що починається словами "незалежно вiд того, чи", не береться до уваги при обчисленнi вартостi матерiалу iншого походження. Якщо до товарної позицiї, пiдпозицiї або угрупування товарних позицiй чи пiдпозицiй застосовуються два або бiльше специфiчних правил визначення походження, змiна у тарифнiй класифiкацiї, зазначена у такiй фразi, вiдображає змiну, зазначену у першому правилi визначення походження;

     (e) щоб вартiсть матерiалiв iншого походження тарифного положення x не перевищувала x вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод, при обчисленнi вартостi матерiалу iншого походження враховується тiльки вартiсть матерiалу iншого походження, зазначеного у цьому правилi. Вiдсоток вiд максимальної вартостi матерiалу iншого походження, встановлений у цьому правилi визначення походження, не може бути перевищений через використання Статтi 3.6;

     (f) щоб вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однаковому тарифному положеннi з кiнцевим товаром, не перевищувала x вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни такого товару на умовах франко-завод, у виробництвi такого товару може використовуватися матерiал iншого походження, класифiкований в будь-якому iншому тарифному положеннi нiж цей товар. При обчисленнi вартостi матерiалу iншого походження враховується тiльки вартiсть матерiалу iншого походження, класифiкованого в одному тарифному положеннi з кiнцевим товаром. Вiдсоток вiд максимальної вартостi матерiалу iншого походження, встановлений у цьому правилi визначення походження, не може бути перевищений через використання Статтi 3.6;

     (g) щоб маса-нетто матерiалу iншого походження тарифного положення x, який використовується у виробництвi, не перевищувала x вiдсоткiв маси-нетто товару, зазначений матерiал iншого походження може використовуватися у виробництвi товару, за умови, що його маса не перевищує встановлений вiдсоток вiд маси-нетто товару згiдно з визначенням "маса-нетто товару". Вiдсоток вiд максимальної ваги матерiалу iншого походження, встановлений у цьому правилi визначення походження, не може бути перевищений через використання Статтi 3.6.

     8. Специфiчне правило визначення походження товару зазначає мiнiмальний обсяг обробки/переробки, якiй вимагається пiддати матерiал iншого походження для того, щоб отриманий при цьому товар мав статус походження. Бiльший обсяг обробки/переробки, нiж вимагається специфiчним правилом визначення походження, також надає цьому товару статус походження.

     9. У випадку, якщо специфiчне правило визначення походження товару передбачає, що зазначений матерiал iншого походження не може використовуватися, або що вартiсть, обсяг або маса зазначеного товару iншого походження не може перевищувати конкретне порогове значення, цi умови не застосовуються до матерiалу iншого походження, класифiкованого в iнших групах, позицiях або пiдпозицiях Гармонiзованої системи.

     10. Вiдповiдно до Статтi 3.5, у випадку, якщо матерiал отримує статус походження на територiї Сторони i надалi використовується у виробництвi товару, походження якого ще визначається, матерiал iншого походження, що використовується у виробництвi цього матерiалу, не братиметься до уваги при визначеннi його походження. Це положення застосовується незалежно вiд того, чи матерiал набув статус походження у межах того ж пiдприємства, на якому виробляється товар.

     11. Специфiчнi правила визначення походження товару, встановленi у цьому Додатку, застосовуються також до товарiв, що були у вжитку.

Код у Гармонiзованiй системi (ГС 2012) Достатня обробка/переробка
Роздiл I Живi тварини; продукти тваринного походження
Група 1 Живi тварини
01.01 - 01.06 Змiна з будь-якої iншої групи.
Група 2 М'ясо та їстiвнi субпродукти
02.01 - 02.06 Змiна з будь-якої iншої групи.
0207.11 - 0207.14 Змiна з будь-якої iншої групи, крiм як зi "свiйська птиця виду Gallus domesticus (кури свiйськi)" товарної позицiї 01.05.
0207.24 - 0207.60 Змiна з будь-якої iншої групи.
02.08 Змiна з будь-якої iншої групи.
02.09 Змiна на товари "свiйська птиця виду Gallus domesticus (кури свiйськi)" з будь-якої iншої групи, крiм як зi "свiйська птиця виду Gallus domesticus (кури свiйськi)" товарної позицiї 01.05; або
  Змiна на будь-який iнший товар з будь-якої iншої групи.
0210.11 - 0210.93 Змiна з будь-якої iншої групи.
0210.99 Змiна на товари "свiйська птиця виду Gallus domesticus (кури свiйськi)" з будь-якої iншої групи, крiм як зi "свiйська птиця виду Gallus domesticus (кури свiйськi)" товарної позицiї 01.05; або
  Змiна на будь-який iнший товар з будь-якої iншої групи.
Група 3 Риба i ракоподiбнi, молюски та iншi водянi безхребетнi
Примiтка:
Продукцiя аквакультури групи 3 вважається такою, що походить з вiдповiдної Сторони, якщо вона вирощена на територiї цiєї Сторони з такого насiннєвого матерiалу без статусу походження або зi статусом походження як зародок, дрiбна риба, мальки або личинки.
03.01 - 03.03 Змiна з будь-якої iншої групи.
03.04 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
0305.10 - 0305.49 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
0305.51 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
0305.59 - 0305.79 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
0306.11 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
0306.12 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
0306.14 - 0306.17 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
0306.19 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї крiм пiдпозицiї 0306.29.
0306.21 - 0306.27 Змiна на "копченi продукти" в межах однiєї з цих товарних пiдпозицiй або будь-якої iншої товарної пiдпозицiї; або
  Змiна на будь-який iнший товар з будь-якої iншої товарної позицiї.
0306.29 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї крiм пiдпозицiї 0306.19.
03.07 - 03.08 Змiна на "копченi продукти" у межах однiєї з цих товарних позицiй або будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна на будь-який iнший продукт з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 4 Молоко та молочнi продукти; яйця птицi; натуральний мед; їстiвнi продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
04.01 - 04.06 Змiна з будь-якої iншої групи, за винятком "молоко та молочнi продукти" товарної пiдпозицiї 1901.90, з вмiстом сухого знежиреного молочного залишку понад 10 мас %,
04.07 - 04.10 Змiна з будь-якої iншої групи.
Група 5 Продукти тваринного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
05.01 - 05.11 Змiна з будь-якої iншої групи.
Роздiл II Продукти рослинного походження
Примiтка:
Продукцiя сiльського господарства та садiвництва, вирощена на територiї Сторони, вважається такою, що походить з територiї такої Сторони, навiть якщо вона вирощена з насiння, цибулин, кореневищ, нарiзаних частин, паросткiв, трансплантатiв, пагонiв, бруньок або iнших живих частин рослин, iмпортованих з країни, що не є Стороною.
Група 6 Живi дерева та iншi рослини; цибулини, корiння та iншi аналогiчнi частини рослин; зрiзанi квiти i декоративна зелень
06.01 - 06.04 Змiна з будь-якої iншої групи.
Група 7 Овочi та деякi їстiвнi коренеплоди i бульбоплоди
07.01 - 07.14 Змiна з будь-якої iншої групи.
Група 8 Їстiвнi плоди та горiхи; цедра цитрусових або шкiрки динь
08.01 - 08.14 Змiна з будь-якої iншої групи.
Група 9 Кава, чай, мате, або парагвайський чай i прянощi
0901.11 - 0910.99 Змiна з у межах будь-якої однiєї з цих товарних пiдпозицiй або будь-якої iншої пiдпозицiї.
Група 10 Зерновi культури
10.01 - 10.08 Змiна з будь-якої iншої групи.
Група 11 Продукцiя борошномельно-круп'яної промисловостi; солод; крохмалi; iнулiн; пшенична клейковина
11.01 - 11.09 Змiна з будь-якої iншої групи.
Група 12 Насiння i плоди олiйних рослин; iнше насiння, плоди та зерна; технiчнi або лiкарськi рослини; солома i фураж
12.01 - 12.14 Змiна з будь-якої iншої групи.
Група 13 Шелак природний неочищений; камедi, смоли та iншi рослиннi соки i екстракти
13.01 - 13.02 Змiна з будь-якої iншої групи.
Група 14 Рослиннi матерiали для виготовлення плетених виробiв; iншi продукти рослинного походження, в iншому мiсцi не зазначенi
14.01 - 14.04 Змiна з будь-якої iншої групи.
Роздiл III Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
Група 15 Жири та олiї тваринного або рослинного походження; продукти їх розщеплення; готовi харчовi жири; воски тваринного або рослинного походження
15.01 - 15.15 Змiна з будь-якої iншої групи.
1516.10 Змiна на продукт, отриманий виключно з риби або морських ссавцiв iнших товарних позицiй; або
  Змiна на будь-який iнший продукт з будь-якої iншої групи.
1516.20 Змiна з будь-якої iншої групи.
15.17 - 15.22 Змiна з будь-якої iншої групи.
Роздiл IV Готовi харчовi продукти; алкогольнi та безалкогольнi напої i оцет; тютюн та його замiнники
Група 16 Готовi харчовi продукти з м'яса, риби або ракоподiбних, молюскiв або iнших водяних безхребетних
16.01 - 16.02 Змiна з будь-якої iншої групи.
16.03 - 16.05 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 17 Цукор i кондитерськi вироби з цукру
1701.12 - 1701.14 Змiна з будь-якої iншої групи.
1701.91 - 1701.99 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
17.02 - 17.03 Змiна з будь-якої iншої групи.
17.04 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 18 Какао та продукти з нього
18.01 - 18.02 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
1803.10 - 1803.20 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
18.04 - 18.05 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
1806.10 - 1806.90 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
Група 19 Готовi продукти iз зерна зернових культур, борошна, крохмалю або молока; борошнянi кондитерськi вироби
1901.10 Змiна з будь-якої iншої групи.
1901.20 Змiна на "сумiшi та тiсто" з вмiстом сухого молочного жиру понад 25 мас. %, не розфасоване для роздрiбного продажу, з будь-якої iншої групи, за винятком товарних позицiй 04.01 - 04.06; або
  Змiна на будь-який iнший товар з iншої групи.
1901.90 Змiна на "молоко та молочнi продукти" з вмiстом сухого знежиреного молочного залишку понад 10 мас % з будь-якої iншої групи, за винятком товарної позицiї 04.01 - 04.06; або
  Змiна на будь-який iнший товар iншої групи.
19.02 - 19.04 Змiна з будь-якої iншої групи.
19.05 Змiна з товарної пiдпозицiї 1901.90 або будь-якої iншої групи.
Група 20 Продукти переробки овочiв, плодiв, горiхiв або iнших частин рослин
20.01 - 20.06 Змiна з будь-якої iншої групи.
20.07 - 20.08 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
2009.11 - 2009.89 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
2009.90 Змiна на "сумiшi сокiв, що мiстять сiк журавлини, чорницi або сiк з логанової ягоди" з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї; або
  Змiна на будь-який iнший товар з iншої товарної позицiї.
Група 21 Рiзнi харчовi продукти
2101.11 Змiна з будь-якої iншої групи.
2101.12 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
2101.20 - 2101.30 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
2102.10 - 2102.20 Змiна з будь-якої iншої групи.
2102.30 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
2103.10 Змiна з будь-якої iншої групи.
2103.20 - 2103.90 Змiна з товарної пiдпозицiї 2103.10 або будь-якої iншої товарної позицiї.
21.04 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
21.05 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї крiм товарних позицiй 04.01 - 04.06 або "молочна продукцiя" товарної пiдпозицiї 1901.90 з вмiстом сухого знежиреного молочного залишку понад 10 мас %,
2106.10 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
2106.90 Змiна на продукцiю з вмiстом сухого знежиреного молочного залишку понад 10 мас % з будь-якої товарної позицiї крiм товарної позицiї 04.01 - 04.06 або на "молочна продукцiя" товарної пiдпозицiї 1901.90 з вмiстом сухого знежиреного молочного залишку понад 10 мас %; або
  Змiна на будь-яку iншу продукцiю з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 22 Алкогольнi i безалкогольнi напої та оцет
22.01 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
2202.10 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
2202.90 Змiна на "напої з вмiстом молока" будь-якої iншої товарної позицiї крiм товарної позицiї 04.01 - 04.06 або на "молоко та молочнi продукти" товарної пiдпозицiї 1901.90 з вмiстом сухого знежиреного молочного залишку понад 10 мас %; або
  Змiна на будь-яку iншу продукцiю з iншої товарної позицiї.
22.03 - 22.07 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
2208.20 - 2208.90 Змiна з товару у межах однiєї з цих товарних пiдпозицiй або будь-якої iншої пiдпозицiї, за умови, що сукупний об'єм спирту за рахунок матерiалiв iншого походження не перевищує 10 % об. загальної концентрацiї спирту у продуктi.
22.09 Змiна з будь-якої iншої позицiї.
Група 23 Залишки i вiдходи харчової промисловостi; готовi корми для тварин
23.01 - 23.02 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
23.03 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї крiм товарної позицiї 10.05.
23.04 - 23.08 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
2309.10 Змiна з будь-якої iншої пiдпозицiї крiм "корм для собак або котiв" товарної пiдпозицiї 2309.90.
2309.90 Змiна на "продукти, що використовуються для годiвлi тварин" з вмiстом сухого знежиреного молочного залишку понад 10 мас % з цiєї товарної пiдпозицiї крiм "комплекснi корми або кормовi добавки", або на будь-яку iншу товарну позицiю крiм товарної позицiї 04.01 - 04.06, або на "молоко та молочнi продукти" товарної пiдпозицiї 1901.90 з вмiстом сухого знежиреного молочного залишку понад 10 мас %; або
  Змiна на будь-який iнший продукт у межах цiєї товарної пiдпозицiї, за винятком "комплекснi корми або кормовi добавки" або будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 24 Тютюн i промисловi замiнники тютюну

    

Примiтка: Продукцiя сiльського господарства та садiвництва, вирощена на територiї Сторони, вважається такою, що походить з територiї цiєї Сторони, навiть якщо вона вирощена з насiння, цибулин, кореневищ, шламу, шлiкерiв, трансплантатiв, пагонiв, бруньок або iнших живих частин рослин, iмпортованих з країни, що не є Стороною.
24.01 - 24.03 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Роздiл V Мiнеральнi продукти
Група 25 Сiль; сiрка; землi та камiння; штукатурнi матерiали, вапно та цемент
25.01 - 25.03 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
2504.10 - 2504.90 Змiна у межах однiєї з цих товарних пiдпозицiй або з будь-якої iншої пiдпозицiї.
25.05 - 25.14 Змiна з будь-якої iншої позицiї.
2515.11 - 2516.90 Змiна у межах однiєї з цих товарних пiдпозицiй або з будь-якої iншої пiдпозицiї.
25.17 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
2518.10 - 2520.20 Змiна у межах однiєї з цих товарних пiдпозицiй або з будь-якої iншої пiдпозицiї.
25.21 - 25.23 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
2524.10 - 2525.30 Змiна у межах однiєї з цих товарних пiдпозицiй або з будь-якої iншої пiдпозицiї.
25.26 - 25.29 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
2530.10 - 2530.90 Змiна у межах однiєї з цих товарних пiдпозицiй або з будь-якої iншої пiдпозицiї.
Група 26 Руди, шлак i зола
26.01 - 26.21 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 27 Енергетичнi матерiали; нафта та продукти її перегонки; бiтумiнознi речовини; воски мiнеральнi
27.01 - 27.16 Змiна у межах однiєї з цих товарних позицiй або з будь-якої iншої позицiї.
Роздiл VI Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 28 Продукти неорганiчної хiмiї: неорганiчнi або органiчнi сполуки дорогоцiнних металiв, рiдкiсноземельних металiв, радiоактивних елементiв або iзотопiв
  Примiтка 1: Товар цiєї групи є таким, що походить з вiдповiдної Сторони, якщо вiн є результатом будь-чого з нижчезазначеного:
a) вiдповiдної змiни в тарифнiй класифiкацiї, зазначеної в правилах визначення походження товарiв цiєї групи;
b) хiмiчної реакцiї, як описано в Примiтцi 2 нижче; або
c) очистки, як описано в Примiтцi 3 нижче.
  Примiтка 2: Хiмiчна реакцiя
Товар цiєї групи вважається таким, що походить з вiдповiдної Сторони, якщо вiн є результатом хiмiчної реакцiї.
  Для цiлей цiєї групи "хiмiчна реакцiя" - це процес (в тому числi бiохiмiчний процес), що призводить до виникнення молекули з новою структурою шляхом розриву внутрiшньомолекулярних зв'язкiв i шляхом формування нових внутрiшньомолекулярних зв'язкiв або шляхом змiни просторового розташування атомiв в молекулi
  Наведене нижче не вважається хiмiчною реакцiєю для цiлей визначення походження товару:
a) розчинення у водi або в iншому розчиннику;
b) усунення розчинникiв, у тому числi води-розчинника; або
c) додавання або видалення кристалiзацiйної води.
  Примiтка 3: Очистка
Товар цiєї групи, що пiддається очистцi, вважається таким, що походить з вiдповiдної Сторони, за умови, що очистка вiдбувається на територiї однiєї або обох Сторiн i призводить до видалення не менше нiж 80 вiдсоткiв домiшок.
  Примiтка 4: Заборона на вiдокремлення
Товар, що вiдповiдає застосовуваним змiнам тарифної класифiкацiї на територiї однiєї або обох Сторiн в результатi вiдокремлення одного або кiлькох матерiалiв вiд штучної сумiшi, не вважається таким, що походить з вiдповiдної Сторони, крiм випадкiв, коли вiдокремлений матерiал було пiддано хiмiчнiй реакцiї на територiї однiєї або обох Сторiн.
2801.10 - 2853.00 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї; або
  Змiна у межах будь-якої однiєї з цих товарних пiдпозицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй пiдпозицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 20 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
Група 29 Органiчнi хiмiчнi сполуки
  Примiтка 1: Товар цiєї групи є таким, що походить з вiдповiдної Сторони, якщо вiн є результатом будь-чого з нижчезазначеного:
a) вiдповiдної змiни в тарифнiй класифiкацiї, зазначеної в правилах визначення походження товарiв цiєї групи;
b) хiмiчної реакцiї, як описано в Примiтцi 2 нижче; або
c) очистки, як описано в Примiтцi 3 нижче.
  Примiтка 2: Хiмiчна реакцiя
Товар цiєї групи вважається таким, що походить з вiдповiдної Сторони, якщо вiн є результатом хiмiчної реакцiї.
  Для цiлей цiєї групи "хiмiчна реакцiя" - це процес (в тому числi бiохiмiчний процес), що призводить до виникнення молекули з новою структурою шляхом розриву внутрiшньомолекулярних зв'язкiв i шляхом формування нових внутрiшньомолекулярних зв'язкiв або шляхом змiни просторового розташування атомiв в молекулi
  Наведене нижче не вважається хiмiчною реакцiєю для цiлей визначення походження продукту:
a) розчинення у водi або в iншому розчиннику;
b) усунення розчинникiв, у тому числi води-розчинника; або
c) додавання або видалення кристалiзацiйної води.
  Примiтка 3: Очистка
Товар цiєї групи, що пiддається очистцi, вважається таким, що походить з вiдповiдної Сторони, за умови, що очистка вiдбувається на територiї однiєї або обох Сторiн i призводить до видалення не менше нiж 80 вiдсоткiв домiшок.
  Примiтка 4: Заборона на вiдокремлення
Товар, що вiдповiдає застосовуваним змiнам тарифної класифiкацiї на територiї однiєї або обох Сторiн в результатi вiдокремлення одного або кiлькох матерiалiв вiд штучної сумiшi, не вважається таким, що походить з вiдповiдної Сторони, крiм випадкiв, коли вiдокремлений матерiал було пiддано хiмiчнiй реакцiї на територiї однiєї або обох Сторiн.
2901.10 - 2942.00 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї; або
  Змiна у межах однiєї з цих товарних пiдпозицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої пiдпозицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй пiдпозицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 20 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
Група 30 Фармацевтична продукцiя
3001.20 - 3005.90 Змiна у межах однiєї з цих товарних пiдпозицiй або з будь-якої iншої пiдпозицiї.
3006.10 - 3006.60 Змiна у межах однiєї з цих товарних пiдпозицiй або з будь-якої iншої пiдпозицiї.
3006.70 - 3006.92 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
Група 31 Добрива
31.01 Змiна у межах цiєї товарної позицiї або з будь-якої iншої позицiї.
31.02 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження у цiй товарнiй позицiї не перевищує 20 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
3103.10 - 3105.90 Змiна у межах однiєї з цих товарних пiдпозицiй або з будь-якої iншої пiдпозицiї.
Група 32 Екстракти дубильнi або барвнi; танiни та їх похiднi, барвники, пiгменти та iншi фарбувальнi матерiали, фарби i лаки; замазки та iншi мастики; чорнило, туш
3201.10 - 3210.00 Змiна у межах однiєї з цих товарних пiдпозицiй або з будь-якої iншої пiдпозицiї.
32.11 - 32.12 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах однiєї з цих товарних позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй товарнiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 20 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
3213.10 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження у цiй товарнiй позицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
3213.90 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження у цiй товарнiй позицiї не перевищує 20 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
32.14 - 32.15 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах однiєї з цих товарних позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 20 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
Група 33 Ефiрнi олiї та резиноїди; парфумернi, косметичнi та туалетнi препарати
3301.12 - 3302.90 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї; або
  Змiна у межах однiєї з цих товарних пiдпозицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої пiдпозицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй пiдпозицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 20 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
33.03 - 33.07 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах однiєї з цих товарних позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 20 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
Група 34 Мило, поверхнево-активнi органiчнi речовини, мийнi засоби, мастильнi матерiали, штучнi та готовi воски, сумiшi для чищення або полiрування, свiчки та аналогiчнi вироби, пасти для лiплення, пластилiн, "стоматологiчний вiск" i сумiшi на основi гiпсу для стоматологiчних цiлей
3401.11 - 3401.20 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження у цiй товарнiй позицiї не перевищує 20 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
3401.30 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї крiм пiдпозицiї 3402.90; або
  Змiна у межах цiєї позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї крiм пiдпозицiї 3402.90, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї позицiї не перевищує 20 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
3402.11 - 3402.19 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї; або
  Змiна у межах однiєї з цих товарних пiдпозицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої пiдпозицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй пiдпозицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 20 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
3402.20 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї крiм пiдпозицiї 3402. 90.
3402.90 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї; або
  Змiна у межах цiєї пiдпозицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої пiдпозицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження у цiй пiдпозицiї не перевищує 20 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
3403.11 - 3405.90 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
34.06 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження у цiй товарнiй позицiї не перевищує 20 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
34.07 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що:
(a) принаймнi один з виробiв у складi набору є таким, "що походить з вiдповiдної Сторони"; та
(b) вартiсть товарiв iншого походження, що входять до складу набору, класифiкованих у товарнiй позицiї 34.07, не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
Група 35 Бiлковi речовини; модифiкованi крохмалi; клеї; ферменти
3501.10 - 3501.90 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
3502.11 - 3502.19 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї поза цiєї групи.
3502.20 - 3502.90 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
35.03 - 35.04 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
3505.10 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
3505.20 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна з товарної пiдпозицiї 3505.10, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої пiдпозицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження пiдпозицiї 3505.10 не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
35.06 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
3507.10 - 3507.90 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
Група 36 Порох i вибуховi речовини; пiротехнiчнi вироби; сiрники; пiрофорнi сплави; деякi горючi матерiали
36.01 - 36.06 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах однiєї з цих товарних позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 20 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
Група 37 Фотографiчнi або кiнематографiчнi товари
37.01 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження в цiй позицiї не перевищує 20 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
37.02 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї крiм товарної позицiї 37.01.
37.03 - 37.06 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах однiєї з цих товарних позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 20 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
3707.10 - 3707.90 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
Група 38 Рiзноманiтна хiмiчна продукцiя
38.01 - 38.02 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах однiєї з цих товарних позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
38.03 Змiна у межах цiєї товарної позицiї або з iншої позицiї.
38.04 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
3805.10 Змiна на "скипидар сульфiтний очищений" з будь-якої iншої товарної позицiї або з "чистi спирти" у пiдпозицiї "скипидар сульфiтний" в результатi очищення шляхом дистиляцiї; або
  Змiна на будь-який iнший товар товарної пiдпозицiї 3805.10 з будь-якої iншої пiдпозицiї.
3805.90 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
3806.10 - 3806.90 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
38.07 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї позицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
3808.50 - 3808.99 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
3809.10 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
3809.91 - 3809.93 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї пiдпозицiї не перевищує 20 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
38.10 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї позицiї не перевищує 20 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
3811.11 - 3811.90 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
38.12 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї позицiї не перевищує 20 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
38.13 - 38.14 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
3815.11 - 3815.90 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
38.16 - 38.19 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
38.20 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком пiдпозицiї 2905.31 або 2905.49; або
  Змiна з товарної пiдпозицiї 2905.31 або 2905.49, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження пiдпозицiї 2905.31 або 2905.49 не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
38.21 - 38.22 Змiна збудь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах однiєї з цих товарних позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 20 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
3823.11 - 3823.70 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
38.24 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї позицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
38.25 - 38.26 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Роздiл VII Полiмернi матерiали, пластмаси та вироби з них; каучук, гума та вироби з них
Група 39 Пластмаси, полiмернi матерiали та вироби з них
39.01 - 39.15 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах однiєї з цих товарних позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод; або
  Змiна у межах однiєї з цих товарних позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що маса-нетто матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 50 вiдсоткiв маси-нетто товару.
39.16 - 39.26 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 40 Каучук, гума та вироби з них
40.01 - 40.11 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
4012.11 - 4012.19 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
4012.20 - 4012.90 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
40.13 - 40.16 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
40.17 Змiна у межах цiєї позицiї або будь-якої iншої позицiї.
Роздiл VIII Шкури необробленi, шкiра вичинена, натуральне та штучне хутро та вироби з них; шорно-сiдельнi вироби та упряж; дорожнi речi, сумки та аналогiчнi товари; вироби з кишок тварин (крiм кетгуту з натурального шовку)
Група 41 Шкури необробленi (крiм натурального та штучного хутра) i шкiра вичинена
41.01 - 41.03 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
4104.11 - 4104.19 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
4104.41 - 4104.49 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
4105.10 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
4105.30 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
4106.21 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
4106.22 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
4106.31 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
4106.32 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
4106.40 Змiна у межах цiєї товарної пiдпозицiї або з будь-якої iншої пiдпозицiї.
4106.91 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
4106.92 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
41.07 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї крiм позицiї 41.04; або
  Змiна з товарної позицiї 41.04, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження товарної позицiї 41.04 не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод; або
41.12 - 41.15 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 42 Вироби iз шкiри; шорно-сiдельнi вироби та упряж; дорожнi речi, дамськi сумки та аналогiчнi товари; вироби з кишок тварин (крiм кетгуту з натурального шовку)
42.01 - 42.06 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 43 Натуральне та штучне хутро; вироби з нього
43.01 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
4302.11 - 4302.30 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
43.03 - 43.04 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Роздiл IX Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; пробка та вироби з неї; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi та iншi плетенi вироби
Група 44 Деревина i вироби з деревини, деревне вугiлля
44.01 - 44.21 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 45 Пробка та вироби з неї
45.01 - 45.04 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 46 Вироби iз соломи, трави еспарто та iнших матерiалiв, якi використовуються для плетiння; кошиковi вироби та плетенi вироби
46.01 - 46.02 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Роздiл X Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон, одержанi з вiдходiв та макулатури; папiр, картон та вироби з них
Група 47 Маса з деревини або з iнших волокнистих целюлозних матерiалiв; папiр або картон, одержанi з повторно перероблених вiдходiв та макулатури
47.01 - 47.07 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 48 Папiр i картон; вироби з паперової маси, паперу або картону
48.01 - 48.09 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
4810.13 - 4811.90 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
48.12 - 48.23 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 49 Друкована продукцiя, перiодичнi видання або iнша продукцiя полiграфiчної промисловостi; рукописи або машинописнi тексти та плани
49.01 - 49.11 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Роздiл XI Текстильнi матерiали та текстильнi вироби
Група 50 Шовк
50.01 - 50.03 Змiна з будь-якої iншої групи.
50.04 - 50.06 Змiна з будь-якої товарної позицiї поза цiєї групи.
50.07 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 51 Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа i тканини з кiнського волосу
5101.11 - 5101.30 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
51.02 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
5103.10 - 5103.30 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
51.04 - 51.05 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
51.06 - 51.10 Змiна з будь-якої товарної позицiї поза групи.
51.11 - 51.13 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 52 Бавовна
52.01 - 52.03 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
52.04 - 52.07 Змiна з товарної позицiї 52.01 - 52.03 або з будь-якої iншої групи, за винятком товарної позицiї 54.01 - 54.05.
52.08 - 52.12 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 53 Iншi рослиннi текстильнi волокна; пряжа з паперу i тканини з паперової пряжi
53.01 - 53.05 Змiна з будь-якої iншої групи.
53.06 - 53.08 Змiна з будь-якої товарної позицiї поза цiєї групи.
53.09 - 53.11 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 54 Нитки синтетичнi або штучнi; стрiчковi та подiбної форми нитки iз синтетичних або штучних матерiалiв
54.01 - 54.06 Змiна з будь-якої iншої групи.
54.07 - 54.08 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 55 Синтетичнi або штучнi штапельнi волокна
55.01 - 55.07 Змiна з будь-якої iншої групи.
55.08 - 55.11 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї крiм позицiї 54.01 - 54.06.
55.12 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
55.13 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї крiм позицiї 55.14.
55.14 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї крiм позицiї 55.13.
55.15 - 55.16 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 56 Вата, повсть i нетканi матерiали; спецiальна пряжа; шпагати, мотузки, троси та канати i вироби з них
56.01 - 56.03 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
56.04 - 56.06 Змiна з будь-якої iншої позицi, за винятком "пряжа" товарної позицiї 51.06 - 51.10, 52.04 - 52.07, 54.01 - 54.06 або 55.09 - 55.11.
56.07 Змiна з будь-якої iншої позицiї, крiм як з "пряжа" товарної позицiї 52.04 - 52.07, 54.01 - 54.06 або 55.09 - 55.11.
56.08 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
56.09 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком "пряжа" товарної позицiї 51.06 - 51.10, 52.04 - 52.07, 54.01 - 54.06 або 55.09 - 55.11.
Група 57 Килими та iншi текстильнi покриття для пiдлоги
57.01 - 57.05 Примiтка: Для товарiв цiєї групи джутовi тканини можуть бути використанi в якостi пiдкладки.
Змiна з будь-якої iншої товарної групи.
Група 58 Спецiальнi тканини; тафтинговi текстильнi матерiали; мережива; гобелени; оздоблювальнi матерiали; вишивка
58.01 - 58.05 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
58.06 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком "тканини" товарної позицiї 51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 55.16 або 58.01 - 58.03.
58.07 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком "тканини" або "нетканi матерiали" товарної позицiї 51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 55.16, 56.02 - 56.03, 58.01 - 58.03 або 58.06.
5808.10 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком "тканини" товарної позицiї 51.06 - 51.10, 52.04 -52.07, 53.06 - 53.08, 54.01 - 54.06, 55.08 - 55.11 або 56.04 - 56.06.
5808.90 Змiна на "оздоблювальнi матерiали в шматку, без вишивки, за винятком трикотажу машинного чи ручного плетiння" з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком "тканини" товарної позицiй 51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 55.16 або 58.01 - 58.03; або
  Змiна на "китицi, помпони та аналогiчнi вироби" з будь-якої iншої товарної позицiї.
58.09 - 58.10 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
58.11 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком "нетканi матерiали" товарної позицiї 56.01 - 56.03.
Група 59 Текстильнi матерiали, просоченi, покритi або дубльованi; текстильнi вироби технiчного призначення
59.01 Змiна з будь-якої iншої групи.
59.02 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
59.03 Змiна з будь-якої iншої групи, за винятком "тканини, тасьма або оздоблювальнi матерiали" товарної позицiї 51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.10 - 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 55.16, 58.03, 58.06, 58.08 або 60.02 - 60.06.
59.04 - 59.06 Змiна з будь-якої iншої групи.
59.07 Змiна з будь-якої iншої товарної групи, за винятком "тканини" товарної позицiї 51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.10 - 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 55.16, 58.03, 58.06, 58.08 або 60.02 - 60.06.
59.08 - 59.09 Змiна з будь-якої iншої групи.
59.10 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
59.11 Змiна з будь-якої iншої групи, за винятком "тканини" або "нетканi матерiали" товарної позицiї 51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.10 - 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 55.16, 56.02 - 56.03, 58.03, 58.06, 58.08 або 60.02 - 60.06.
Група 60 Трикотажнi полотна
60.01 - 60.06 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 61 Одяг та додатковi речi до одягу, трикотажнi
  Примiтка: Для цiлей визначення походження товару цiєї групи правило, яке застосовується до цього товару, застосовується тiльки до компоненту, що визначає тарифну класифiкацiю товару, i такий компонент повинен задовольняти вимогам щодо змiни тарифiв, викладеним в правилi для цього товару.
61.01 - 61.17 Змiна з будь-якої iншої групи, за умови, що продукцiя закроєна (або є трикотажем, виготовленим за формою) i зшита або iншим чином зiбрана на територiї Сторiн; або
  Змiна на "трикотаж, виготовлений за формою, що не потребує зшивання або iншої збiрки" з будь-якої iншої групи.
Група 62 Одяг та додатковi речi до одягу, текстильнi, крiм трикотажних
  Примiтка: Для цiлей визначення походження товару цiєї групи правило, яке застосовується до цього товару, застосовується тiльки до компоненту, що визначає тарифну класифiкацiю товару, i такий компонент повинен задовольняти вимогам щодо змiни тарифiв, викладеним в правилi для цього товару.
62.01 - 62.12 Змiна з будь-якої iншої групи, за умови, що продукцiя вирiзана i зшита або iншим чином зiбрана на територiї Сторiн; або
62.13 - 62.14 Змiна на "вишитi вироби" з "вишитi тканини", за умови, що:
a) продукцiя вирiзана i зшита або iншим чином зiбрана на територiї Сторiн, i
b) вартiсть невишитої тканини iншого походження не перевищує 40 вiдсоткiв вiд вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод, або
  Змiна на будь-який iнший товар з будь-якої iншої групи, за винятком товарної позицiї 50.07, 51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.09 - 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 55.16 та групи 58 i 60, за умови, що продукцiя вирiзана i зшита або iншим чином зiбрана на територiї Сторiн.
62.15 - 62.17 Змiна з будь-якої iншої групи, за умови, що продукцiя вирiзана i зшита або iншим чином зiбрана на територiї Сторiн.
Група 63 Iншi готовi текстильнi вироби; набори; одяг та текстильнi вироби, що використовувались; ганчiр'я
  Примiтка: Для цiлей визначення походження товару цiєї групи правило, яке застосовується до цього товару, застосовується тiльки до компоненту, що визначає тарифну класифiкацiю товару, i такий компонент повинен задовольняти вимогам щодо змiни тарифiв, викладеним в правилi для цього товару.
63.01 - 63.05 Змiна з будь-якої iншої групи, за винятком "тканини" товарної позицiї 51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.10 - 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 55.16, 58.01 - 58.03, 59.03 або 60.01 - 60.06.
63.06 Змiна з будь-якої iншої групи, за умови, що продукцiя закроєна (або є трикотажем, виготовленим за формою) та зшита або iншим чином зiбрана на територiї Сторiн.
6307.10 Змiна з будь-якої iншої групи, за винятком "тканини" товарної позицiї 51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.10 - 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 55.16, 58.01 - 58.03 або 60.01 - 60.06.
6307.20 Змiна з будь-якої iншої групи, за умови, що продукцiя закроєна (або є трикотажем, виготовленим за формою) та зшита або iншим чином зiбрана на територiї Сторiн.
6307.90 Змiна з будь-якої iншої групи, за винятком "тканини" товарної позицiї 51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.10 - 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 55.16, 58.01 - 58.03, 58.11 або 60.01 - 60.06.
63.08 Змiна з будь-якої iншої групи, за умови, що тканини або пряжа вiдповiдають правилу змiни тарифу, яке б застосовувалося у разi класифiкацiї тканини або пряжi окремо.
63.09 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
63.10 Змiна на "ганчiр'я нове" з будь-якої iншої групи, за винятком "тканини" позицiї 51.11 - 51.13, 52.08 - 52.12, 53.10 - 53.11, 54.07 - 54.08, 55.12 - 55.16, 58.01 - 58.02 або 60.01 - 60.06; або
  Змiна на iншi товари, нiж "ганчiр'я нове" з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна тарифної класифiкацiї не вимагається, за умови, що товари, iншi нiж "ганчiр'я нове", були пiдданi останнiй збiрцi та упакованi для вiдправки у будь-якiй зi Сторiн.
Роздiл XII Взуття, головнi убори, парасольки вiд дощу та сонця, палицi, стеки, батоги та їх частини; пiр'я оброблене i вироби з нього; штучнi квiти; вироби з волосся людини
Група 64 Взуття, гетри та аналогiчнi вироби; їх частини
64.01 - 64.05 Змiна з iншої товарної позицiї, за винятком позицiї 64.06; або
  Змiна з товарної позицiї 64.06, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження товарної позицiї 64.06, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
64.06 Змiна з будь-якої iншої позицiї.
Група 65 Головнi убори та їх частини
65.01 - 65.07 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 66 Парасольки, парасольки вiд сонця, палицi, палицi-сидiння, батоги, хлисти та їх частини.
66.01 - 66.03 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 67 Обробленi пiр'я та пух i вироби з них; штучнi квiти; вироби з волосся людини
67.01 Змiна на "перо" або "пух" у межах цiєї товарної позицiї або з будь-якої iншої позицiї; або
  Змiна на будь-який iнший товар товарної позицiї 67.01 з будь-якої iншої товарної позицiї.
67.02 - 67.04 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Роздiл XIII Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв; керамiчнi вироби; скло та вироби iз скла
Група 68 Вироби з каменю, гiпсу, цементу, азбесту, слюди або аналогiчних матерiалiв
68.01 - 68.02 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
68.03 Змiна у межах цiєї або з будь-якої iншої позицiї.
68.04 - 68.11 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
6812.80 - 6812.99 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
68.13 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
6814.10 - 6814.90 Змiна у межах будь-якої однiєї з цих товарних пiдпозицiй або з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
68.15 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 69 Керамiчнi вироби
69.01 - 69.14 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 70 Скло та вироби iз скла
70.01 - 70.05 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
70.06 Змiна у межах цiєї товарної позицiї або будь-якої iншої позицiї.
70.07 - 70.08 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
7009.10 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї
7009.91 - 7009.92 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
70.10 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна на "граненi вироби зi скла" з "неграненi вироби зi скла" товарної позицiї 70.10, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть негранених виробiв зi скла iншого походження не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
70.11 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
70.13 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна на "граненi вироби зi скла" з "неграненi вироби зi скла" товарної позицiї 70.13, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть негранених виробiв зi скла iншого походження не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
70.14 - 70.18 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
7019.11 - 7019.40 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
7019.51 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї, за винятком товарної пiдпозицiї 7019.52 - 7019.59.
7019.52 - 7019.90 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
70.20 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Роздiл XIV Перли природнi або культивованi, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали, метали, плакованi дорогоцiнними металами, та вироби з них; бiжутерiя; монети
Група 71 Перли природнi або культивованi, дорогоцiнне або напiвдорогоцiнне камiння, дорогоцiннi метали, метали, плакованi дорогоцiнними металами, та вироби з них; бiжутерiя; монети
71.01 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
7102.10 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
7102.21 - 7102.39 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї, за винятком пiдпозицiї 7102.10.
7103.10 - 7104.90 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
71.05 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
7106.10 - 7106.92 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї; або
  Змiна у межах будь-якої однiєї з цих товарних пiдпозицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої пiдпозицiї, за умови, що матерiали iншого походження, класифiкованi в однiй пiдпозицiї з кiнцевим продуктом, пiддавалися електролiтичному, термiчному або хiмiчному видiленню або сплавленню.
71.07 Змiна у межах цiєї товарної позицiї або з будь-якої iншої товарної позицiї.
7108.11 - 7108.20 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї; або
  Змiна у межах будь-якої однiєї з цих товарних пiдпозицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої пiдпозицiї, за умови, що матерiали iншого походження, класифiкованi в однiй пiдпозицiї з кiнцевим продуктом, пiддавалися електролiтичному, термiчному або хiмiчному видiленню або сплавленню.
71.09 Змiна у межах цiєї товарної позицiї або з будь-якої iншої позицiї.
7110.11 - 7110.49 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї; або
  Змiна у межах будь-якої однiєї з цих товарних пiдпозицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої пiдпозицiї, за умови, що матерiали iншого походження, класифiкованi в однiй пiдпозицiї з кiнцевим продуктом, пiддавалися електролiтичному, термiчному або хiмiчному видiленню або сплавленню.
71.11 Змiна у межах цiєї товарної позицiї або з будь-якої iншої позицiї.
71.12 - 71.15 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
71.16 - 71.17 Змiна у межах будь-якої однiєї з цих товарних позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
71.18 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Роздiл XV Недорогоцiннi метали та вироби з них
Група 72 Чорнi метали
72.01 - 72.07 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
72.08 - 72.17 Змiна з будь-якої товарної позицiї поза цiєї групи.
72.18 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
72.19 - 72.23 Змiна з будь-якої товарної позицiї поза цiєї групи.
72.24 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
72.25 - 72.29 Змiна з будь-якої товарної позицiї поза цiєї групи.
Група 73 Вироби з чорних металiв
73.01 - 73.03 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
7304.11 - 7304.39 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
7304.41 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
7304.49 - 7304.90 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
73.05 - 73.06 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
7307.11 - 7307.19 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
7307.21 - 7307.29 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком "кованi заготовки" позицiї 72.07; або
  Змiна з "кованi заготовки" товарної позицiї 72.07, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої товарної позицiї, за умови, що вартiсть кованих заготовок iншого походження товарної позицiї 72.07 не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
7307.91 - 7307.99 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
73.08 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної пiдпозицiї 7301.20; або
  Змiна з товарної пiдпозицiї 7301.20, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження товарної позицiї 7301.20 не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
73.09 - 73.14 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
73.15 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї позицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
73.16 - 73.20 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
73.21 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї товарної позицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
73.22 - 73.23 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
73.24 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї товарної позицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
73.25 - 73.26 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 74 Мiдь i вироби з неї
74.01 - 74.02 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
7403.11 - 7403.29 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
74.04 - 74.19 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 75 Нiкель i вироби з нього
75.01 - 75.08 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 76 Алюмiнiй i вироби з нього
7601.10 - 7601.20 Змiна у межах будь-якої однiєї з цих товарних пiдпозицiй або будь-якої iншої пiдпозицiї.
76.02 - 76.06 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
76.07 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї товарної позицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
76.08 - 76.16 Змiна з будь-якої iншої позицiї.
Група 78 Свинець i вироби з нього
7801.10 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
7801.91 - 7801.99 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
78.02 - 78.06 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 79 Цинк i вироби з нього
79.01 - 79.07 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 80 Олово i вироби з нього
80.01 - 80.07 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 81 Iншi недорогоцiннi метали; металокерамiка; вироби з них.
8101.10 - 8113.00 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї
Група 82 Iнструменти, ножовi вироби, ложки та виделки з недорогоцiнних металiв; їх частини з недорогоцiнних металiв
  Примiтка: Ручки з недорогоцiнних металiв, що використовуються у виробництвi товарiв цiєї групи, не враховуються при визначеннi походження продукту.
82.01 - 82.04 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах будь-якої однiєї з цих товарних позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
8205.10 - 8205.70 Змiна з будь-якої iншої позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, за винятком пiдпозицiї 8205.90, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї товарної позицiї, за винятком товарної пiдпозицiї 8205.90, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
8205.90 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна на "горна переноснi, шлiфувальнi круги з опорними рамами, ручним або ножним приводом" у межах цiєї товарної позицiї, за винятком "набору" товарної пiдпозицiї 8205.90, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї товарної позицiї, за винятком "набору" товарної пiдпозицiї 8205.90, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
  Змiна на "набiр" з будь-якого товару цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть виробiв iншого походження у складi "набору" цiєї товарної позицiї не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
82.06 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 82.02 - 82.05; або
  Змiна з товарної позицiї 82.02 - 82.05, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть виробiв iншого походження у складi "набору! товарної пiдпозицiї 82.02 - 82.05 не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
8207.13 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 82.09; або
  Змiна з товарної пiдпозицiї 8207.19 або позицiї 82.09, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження товарної пiдпозицiї 8207.19 або позицiї 82.09 не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
8207.19 - 8207.90 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах будь-якої однiєї з цих товарних пiдпозицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй товарнiй пiдпозицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
82.08 - 82.10 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
8211.10 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна з товарної пiдпозицiї 8211.91 - 8211.95, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть виробiв iншого походження у складi "набору" товарної пiдпозицiї 8211.91 - 8211.93 не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни набору на умовах франко-завод.
8211.91 - 8211.93 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна з товарної пiдпозицiї 8211.94 - 8211.95, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження товарної пiдпозицiї 8211.94 не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
8211.94 - 8211.95 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
82.12 - 82.13 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
8214.10 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
8214.20 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна на "набiр" товарної пiдпозицiї 8214.20 у межах цiєї пiдпозицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть виробiв iншого походження у складi "набору" товарної пiдпозицiї 8214.20 не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни набору на умовах франко-завод.
8214.90 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
8215.10 - 8215.20 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна з товарної пiдпозицiї 8215.91 - 8215.99, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть виробiв iншого походження у складi "набору" товарної пiдпозицiї 8215.91 - 8215.99 не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни набору на умовах франко-завод.
8215.91 - 8215.99 Змiна з будь-якої iншої позицiї.
Група 83 Iншi вироби з недорогоцiнних металiв
8301.10 - 8301.50 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна з товарної пiдпозицiї 8301.60, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть виробiв iншого походження у складi "набору" товарної пiдпозицiї 8301.60 не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
8301.60 - 8301.70 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
8302.10 - 8302.30 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
8302.41 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї позицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
8302.42 - 8302.50 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
8302.60 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження товарної позицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
83.03 - 83.04 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
83.05 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна з товарної пiдпозицiї 8305.90, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження товарної пiдпозицiї 8305.90 не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
83.06 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї товарної позицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
83.07 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
83.08 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна з товарної пiдпозицiї 8308.90, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження товарної позицiї 8308.90 не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод
83.09 - 83.10 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
83.11 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї товарної позицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
Роздiл XVI Машини, обладнання та механiзми; електротехнiчне обладнання; їх частини; звукозаписувальна та звуковiдтворювальна апаратура, апаратура для запису або вiдтворення телевiзiйного зображення i звуку, їх частини та приладдя
Група 84 Реактори ядернi, котли, машини, обладнання i механiчнi пристрої; їх частини
84.01 - 84.12 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах будь-якої однiєї з цих товарних позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
8413.11 - 8413.82 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
8413.91 - 8413.92 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
84.14 - 84.15 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах будь-якої однiєї з цих товарних позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
8416.10 - 8417.90 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
84.18 - 84.22 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах будь-якої однiєї з цих товарних позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
8423.10 - 8426.99 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
84.27 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком 84.31; або
  Змiна з товарної позицiї 84.31, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження товарної позицiї 84.31 не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
8428.10 - 8430.69 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
84.31 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї товарної позицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
8432.10 - 8442.50 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї
84.43 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої товарної позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї товарної позицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
8444.00 - 8449.00 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї
84.50 - 84.52 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах будь-якої однiєї з цих товарних позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
8453.10 - 8454.90 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї
84.55 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї товарної позицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод
84.56 - 84.65 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 84.66; або
  Змiна у межах будь-якої однiєї з цих товарних позицiй або товарної позицiї 84.66, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом або у позицiї 84.66, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
84.66 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї
84.67 - 84.68 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах будь-якої однiєї з цих товарних позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
8469.00 - 8472.90 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї
84.73 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї товарної позицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
8474.10 - 8479.90 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї
84.80 - 84.83 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах будь-якої однiєї з цих товарних позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
84.84 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї товарної позицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
84.86 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї товарної позицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
8487.10 - 8487.90 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї
Група 85 Електричнi машини та обладнання та їх частини; апаратура для запису або вiдтворення звуку, телевiзiйна апаратура для запису та вiдтворення зображення i звуку, їх частини та приладдя
85.01 - 85.02 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком позицiї 85.03; або
  Змiна у межах будь-якої однiєї з цих товарних позицiй або товарної позицiї 85.03, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
85.03 - 85.16 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах будь-якої однiєї з цих позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
8517.11 - 8517.62 Змiна з будь-якої iншої пiдпозицiї.
8517.69 - 8517.70 Змiна з будь-якої iншої позицiї; або
  Змiна у межах товарної позицiї 85.17, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження товарної позицiї 85.17 не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
85.18 Змiна з будь-якої iншої позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї товарної позицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
85.19 - 85.21 Змiна з будь-якої iншої позицiї, за винятком 85.22; або
  Змiна з позицiї 85.22, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих у позицiї 85.22, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
85.22 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї товарної позицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
85.23 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї;
85.25 - 85.28 Змiна з будь-якої iншої позицiї, за винятком товарної позицiї 85.29; або
  Змiна з товарної позицiї 85.29, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження товарної позицiї 85.29 не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
85.29 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї товарної позицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
8530.10 - 8530.90 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
85.31 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї товарної позицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
8532.10 - 8534.00 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї.
85.35 - 85.37 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком позицiї 85.38; або
  Змiна з товарної позицiї 85.38, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження товарної позицiї 85.38 не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
85.38 - 85.48 Змiна з будь-якої iншої позицiї; або
  Змiна у межах будь-якої однiєї з цих товарних позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
Роздiл XVII Засоби наземного транспорту, лiтальнi апарати, плавучi засоби i пов'язанi з транспортом пристрої та обладнання
Група 86 Залiзничнi локомотиви або моторнi вагони трамвая, рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та пристрої для залiзниць або трамвайних колiй та їх частини; механiчне (у тому числi електромеханiчне) сигнальне обладнання всiх видiв
86.01 - 86.06 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком позицiї 86.07; або
86.07 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї товарної позицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
86.08 - 86.09 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 87 Засоби наземного транспорту, крiм залiзничного або трамвайного рухомого складу, їх частини та обладнання
87.01 - 87.02 Змiна з будь-якої товарної позицiї поза цiєї групи.
87.03 - 87.04 Змiна з будь-якої товарної позицiї поза цiєї групи, за винятком позицiї 87.06; або
  Змiна з товарної позицiї 87.06, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї поза цiєї групи, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження товарної позицiї 87.06 не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
87.05 - 87.07 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
8708.10 - 8708.99 Змiна з будь-якої iншої товарної пiдпозицiї; або
  Змiна у межах будь-якої однiєї з цих товарних пiдпозицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої пiдпозицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї пiдпозицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
8709.11 - 8709.19 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна з товарної пiдпозицiї 8709.90, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження товарної пiдпозицiї 8709.90 не перевищує 65 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
8709.90 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
87.10 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
87.11 - 87.12 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком позицiї 87.14; або
  Змiна з товарної позицiї 87.14, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження товарної пiдпозицiї 87.14 не перевищує 65 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
87.13 - 87.15 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
8716.10 - 8716.80 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна з товарної пiдпозицiї 8716.90, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження товарної пiдпозицiї 8716.90 не перевищує 65 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
8716.90 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 88 Лiтальнi апарати, космiчнi апарати та їх частини
88.01 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
88.02 - 88.05 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах однiєї з цих товарних позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
Група 89 Судна, човни та iншi плавучi засоби
89.01 - 89.06 Змiна з будь-якої iншої групи; або
  Змiна у межах цiєї групи, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої групи, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження групи 89 не перевищує 40 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
89.07 - 89.08 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Роздiл XVIII Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi, медичнi або хiрургiчнi; годинники всiх видiв; музичнi iнструменти; їх частини та приладдя
Група 90 Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їх частини та приладдя
90.01 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
90.02 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 90.01; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї або позицiї 90.01, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї товарної позицiї або позицiї 90.01 не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
90.03 - 90.33 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах будь-якої однiєї з цих товарних позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
Група 91 Годинники всiх видiв та їх частини
91.01 - 91.07 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 91.08 - 91.14; або
  Змiна з товарної позицiї 91.08 - 91.14, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження товарної позицiї 91.08 - 91.14 не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
91.08 - 91.14 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах будь-якої однiєї з цих товарних позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
Група 92 Музичнi iнструменти; частини та приладдя до них
92.01 - 92.08 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 92.09; або
  Змiна з товарної позицiї 92.09, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження товарної позицiї 92.09 не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
92.09 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї товарної позицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
Роздiл XIX Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя
Група 93 Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя
93.01 - 93.04 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї, за винятком товарної позицiї 93.05; або
  Змiна з товарної позицiї 93.05, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження товарної позицiї 93.05 не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
93.05 - 93.07 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах будь-якої однiєї з цих товарних позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
Роздiл XX Рiзнi промисловi товари
Група 94 Меблi; постiльнi речi, матраци, матрацнi основи, диваннi подушки та аналогiчнi набивнi речi меблiв, свiтильники та освiтлювальнi прилади, в iншому мiсцi не зазначенi; свiтловi покажчики, табло та подiбнi вироби; збiрнi будiвельнi конструкцiї
94.01 - 94.06 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах однiєї з цих товарних позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
Група 95 Iграшки, iгри та спортивний iнвентар; їх частини i приладдя
95.03 - 95.05 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах однiєї з цих товарних позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
9506.11 - 9506.29 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах однiєї з цих товарних пiдпозицiй або з будь-якої iншої пiдпозицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй пiдпозицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 50 пiвiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
9506.31 Змiна з будь-якої iншої позицiї; або
  Змiна з пiдпозицiї 9506.39, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження товарної пiдпозицiї 9506.39 не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
9506.32 - 9506.99 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах однiєї з цих товарних пiдпозицiй або з iншої товарної пiдпозицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої пiдпозицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй пiдпозицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
95.07 - 95.08 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Група 96 Рiзнi готовi вироби
9601.10 - 9602.00 Змiна у межах будь-якої однiєї з цих товарних пiдпозицiй або з будь-якої iншої пiдпозицiї.
96.03 - 96.04 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
96.05 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї, за умови, що вартiсть виробiв iншого походження у складi "набору" не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни франко-завод набору.
96.06 - 96.07 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах однiєї з цих товарних позицiй, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження, класифiкованих в однiй позицiї з кiнцевим продуктом, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
9608.10 - 9608.40 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, за винятком товарної пiдпозицiї 9608.50, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть виробiв iншого походження у складi "набору" цiєї товарної позицiї, за винятком пiдпозицiї 9608.50, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
9608.50 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна з товарної пiдпозицiї 9608.10 - 9608.40 або 9608.60 - 9608.99, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть виробiв iншого походження у складi "набору" товарних пiдпозицiй 9608.10 - 9608.40 або 9608.60 - 9608.99 не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
9608.60 - 9608.99 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, за винятком товарної пiдпозицiї 9608.50, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї товарної позицiї, за винятком пiдпозицiї 9608.50, не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
96.09 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї товарної позицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
96.10 - 96.12 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
96.13 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї товарної позицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
96.14 Змiна у межах цiєї товарної позицiї або з будь-якої iншої позицiї
96.15 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї; або
  Змiна у межах цiєї товарної позицiї, незалежно вiд того, чи вiдбувається також змiна з будь-якої iншої позицiї, за умови, що вартiсть матерiалiв iншого походження цiєї товарної позицiї не перевищує 50 вiдсоткiв вартостi транзакцiї або цiни товару на умовах франко-завод.
96.16 - 96.19 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.
Роздiл XXI Твори мистецтва, предмети колекцiонування та антикварiат
Група 97 Твори мистецтва, предмети колекцiонування та антикварiат
97.01 - 97.06 Змiна з будь-якої iншої товарної позицiї.

 

Додаток 3-B
Текст декларацiї про походження

Версiя українською мовою

     Декларацiя про походження, текст якої наведено нижче, має бути оформлена вiдповiдно до виносок, наданих нижче. Але виноски вiдтворювати не потрiбно.

(Перiод: з _____________ до ________________)1

     Експортер товарiв, на якi поширюється цей документ, заявляє, що за винятком випадкiв, де чiтко зазначено iнше, цi товари є товарами преференцiйного походження з.................................................2.

.......................................................................................................................................................................3
(мiсце та дата)

.......................................................................................................................................................................4
(пiдпис та назва експортера друкованими лiтерами)

____________
     1 Якщо нацiональне законодавство Сторони-iмпортера передбачає, що декларацiя про походження застосовуватиметься до кiлькох партiй iдентичних товарiв, що походять з вiдповiдної Сторони, вiдповiдно до Статтi 3.16.5 Угоди про вiльну торгiвлю мiж Канадою та Україною, експортер може зазначити термiн, упродовж якого застосовуватиметься декларацiя про походження. Цей термiн не повинен перевищувати 12 мiсяцiв. Всi операцiї iз ввезення товару повиннi бути здiйсненi упродовж зазначеного термiну. У випадках, коли Сторона-iмпортер не передбачає застосування Статтi 3.16.5, або якщо термiн не застосовується, ця графа не заповнюється.
     2 "Канади/України" означає товари, що квалiфiкуються як "товари, що походять з вiдповiдної Сторони" згiдно з правилами визначення походження Угоди про вiльну торгiвлю мiж Канадою та Україною.
     3 Не обов'язково зазначати, якщо iнформацiя мiститься у самому документi.
     4 Стаття 16.3 Угоди про вiльну торгiвлю мiж Канадою та Україною передбачає винятки щодо необхiдностi пiдпису експортера. У випадках, коли пiдпис експортера не вимагається, мається на увазi, що не вимагається також зазначати iм'я пiдписанта.

 

Версiя англiйською мовою

     The origin declaration, the text of which is given below, must be completed in accordance with the footnotes. However, the footnotes do not have to be reproduced.

(Period: from ___________ to __________)

     The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of... preferential origin.

..........................................................................................................................................................................
(Place and date)

..........................................................................................................................................................................
(Signature and printed name of the exporter)

 

Версiя французькою мовою

     La dclaration d'origine, dont le libell suit, doit tre remplie conformment aux notes de bas de page. Toutefois, il n'y a pas lieu de reproduire ces notes.

(Priode du ___________ au __________)

     L'exportateur des produits viss par le prsent document dclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine prfrentielle.....................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................
(Lieu et date)

..........................................................................................................................................................................
(Signature et nom en caractres d'imprimerie de l'exportateur)

 

ГЛАВА 4
СПРИЯННЯ ТОРГIВЛI

     Стаття 4.1: Цiлi, принципи i загальнi положення

     1. Сторони визнають важливiсть сприяння митним та торговельним питанням у розвитку глобального торговельного середовища.

     2. Сторони, наскiльки це можливо, спiвпрацюють та обмiнюються iнформацiєю, у тому числi iнформацiєю про найефективнiшi методи, з метою стимулювання застосування та дотримання заходiв сприяння торгiвлi, визначених у цiй Угодi.

     3. Кожна Сторона забезпечує, щоб здiйснюванi нею заходи сприяння торгiвлi не перешкоджали механiзмам захисту особи шляхом ефективного контролю за виконанням та дотриманням нацiонального законодавства.

     4. Кожна Сторона забезпечує, щоб її вимоги та процедури щодо iмпорту, експорту або транзиту були не бiльш адмiнiстративно обтяжливими або обмежуючими для торгiвлi, анiж це необхiдно для досягнення законних цiлей.

     5. Кожна сторона застосовує iснуючi мiжнароднi торговельнi та митнi iнструменти i стандарти як основу для формування нацiональних вимог та процедур експорту, iмпорту або транзиту, крiм тих, якi були б недоречними або неефективними для досягнення поставлених законних цiлей.

     Стаття 4.2: Прозорiсть

     1. Кожна Сторона публiкує або оприлюднює в iнший спосiб, у тому числi через електроннi засоби, свої закони, нормативнi акти, судовi рiшення та адмiнiстративнi полiтики, що стосуються вимог до iмпорту або експорту.

     2. Кожна Сторона докладає зусиль для оприлюднення, у тому числi через Iнтернет, запропонованих нею нормативних актiв та адмiнiстративних полiтик з митних питань та надає зацiкавленим особам можливiсть подавати свої коментарi до ухвалення цих актiв та полiтик.

     3. Кожна Сторона призначає або утримує один або кiлька контактних пунктiв для реагування на запити заiнтересованих осiб з митних питань та робить загальнодоступною, в тому числi в Iнтернетi, iнформацiю про порядок подання таких запитiв.

     Стаття 4.3: Випуск товарiв

     1. Кожна Сторона схвалює новi або застосовує iснуючi спрощенi митнi процедури для ефективного випуску товарiв з метою сприяння торгiвлi мiж Сторонами та зменшення витрат для iмпортерiв i експортерiв. Кожна сторона забезпечує, щоб такi процедури:

     (a) давали можливiсть випуску товарiв в строки, що не перевищують строкiв, необхiдних для забезпечення дотримання вимог нацiонального законодавства;

     (b) вимагали подання докладнiшої iнформацiї у формi облiку та верифiкацiї, що проводяться пiсля митного оформлення;

     (c) давали можливiсть випуску товарiв та товарiв, що пiдлягають контролю та регулюванню, наскiльки це можливо, на першому пунктi прибуття;

     (d) дозволяли, наскiльки це можливо, прискорений випуск товарiв, якi потребують термiнового митного оформлення;

     (e) дозволяли iмпортеру або його агенту вилучати товари з-пiд митного контролю до остаточного визначення та сплати мита, податкiв i зборiв. До випуску товарiв Сторона може вимагати вiд iмпортера надання достатньої гарантiї у формi поруки, депозиту або iншого вiдповiдного документу. Розмiр такої гарантiї обмежується сумою, розрахованою як така, що є необхiдною для забезпечення дотримання вимог Сторони щодо сплати мита, податкiв i зборiв, i гарантiя не повинна бути засобом непрямого захисту вiтчизняної продукцiї або оподаткування iмпорту для фiскальних цiлей; та

     (f) передбачали вiдповiдно до свого законодавства спрощенi вимоги до документацiї на ввезення малоцiнних товарiв, за визначенням кожної Сторони.

     2. Кожна Сторона затверджує новi або застосовує iснуючi окремi митнi процедури для прискореного випуску термiнових вантажiв. Такi процедури:

     (a) якщо доцiльно, передбачають, "Настанови з негайного випуску вантажiв митницями" Всесвiтньої митної органiзацiї (ВМО), iз змiнами;

     (b) наскiльки це можливо або коли доцiльно, забезпечують подання та обробку iнформацiї в електронному режимi заздалегiдь, до фактичного прибуття термiнових вантажiв, для забезпечення їхнього випуску невiдкладно пiсля прибуття;

     (c) наскiльки це можливо забезпечувати випуск певних товарiв з мiнiмумом документацiї;

     (d) не мiстять обмежень щодо максимальної ваги; та

     (e) передбачати, вiдповiдно до законодавства Сторони, спрощенi вимоги до документального оформлення при ввезеннi малоцiнних товарiв, за визначенням цiєї Сторони.

     3. Кожна Сторона наскiльки це можливо забезпечує, щоб її органи влади та установи, що беруть участь у здiйсненнi прикордонного та iншого контролю iмпорту й експорту, спiвпрацювали мiж собою та координували свої дiї для сприяння торгiвлi шляхом, з-помiж iншого, унiфiкацiї вимог до вiдомостей та документiв, що стосуються iмпорту та експорту товарiв, та утворення "єдиного вiкна" для одночасного оформлення документацiї на вантаж та його фiзичної перевiрки.

     4. Кожна Сторона забезпечує наскiльки це можливо узгодження її вимог до iмпорту та експорту товарiв з метою сприяння торгiвлi, незалежно вiд того, чи цi вимоги застосовуються вiдповiдною установою або митним органом вiд її iменi.

     Стаття 4.4: Митна оцiнка

     Для цiлей митної оцiнки у взаємнiй торгiвлi мiж Сторонами застосовується Угода про митну оцiнку.

     Стаття 4.5: Збори та платежi

     Кожна Сторона публiкує або оприлюднює у будь-який iнший спосiб, у тому числi за допомогою електронних засобiв, iнформацiю про збори та платежi, встановленi її митним органом. Така iнформацiя включає збори та платежi, що стягуються, конкретнi пiдстави для їх стягнення, орган, вiдповiдальний за їх стягнення, а також строки та спосiб оплати цих зборiв та платежiв. Сторона не встановлює новi або змiнює вже встановленi збори та платежi до публiкацiї або оприлюднення iнформацiї про них у будь-який iнший спосiб.

     Стаття 4.6: Управлiння ризиками

     1. Кожна Сторона формує свої процедури перевiрок, випуску та верифiкацiї пiсля митного оформлення на принципах оцiнки ризикiв, анiж на вимогах всебiчної перевiрки кожної партiї товарiв, що ввозиться, на предмет дотримання вимог до iмпорту.

     2. Кожна Сторона приймає та застосовує свої вимоги та процедури щодо iмпорту, експорту i транзиту товарiв на основi принципiв управлiння ризиками, що фокусуються на заходах iз вiдповiдностi транзакцiй, якi заслуговують на увагу.

     3. Положення пунктiв 1 i 2 не заважають Сторонi здiйснювати контроль якостi та аналiз дотримання вимог, що можуть вимагати проведення бiльш детальних перевiрок.

     Стаття 4.7: Автоматизацiя

     1. Кожна Сторона використовує iнформацiйнi технологiї, що прискорюють її нацiональнi процедури випуску товарiв, з метою сприяння торгiвлi, в тому числi торгiвлi мiж Сторонами.

     2. Кожна Сторона:

     (a) докладає зусиль, щоб зробити доступними через електроннi засоби бланки митних декларацiй, якi необхiдно заповнювати при ввезеннi або вивезеннi товарiв;

     (b) дозволяє, вiдповiдно до її законодавства, подання митних декларацiй у електронному форматi, та

     (c) за можливостi забезпечує через свiй митний орган обмiн iнформацiєю з її торговою спiльнотою в електроннiй формi.

     3. Кожна Сторона докладає зусиль для:

     (a) створення або утримання повнiстю об'єднаної системи єдиного вiкна для сприяння поданню в однiй точцi iнформацiї, що згiдно з вимогами митного та iншого законодавства має бути надана для перемiщення товарiв через кордон; та

     (b) створення комплексу даних та процесiв їх обробки вiдповiдно до "Моделi даних" ВМО та вiдповiдних рекомендацiй i настанов ВМО.

     4. Сторони прагнуть спiвпрацювати над розробкою функцiонально сумiсних електронних систем, враховуючи досвiд роботи у ВМО, з метою сприяння торгiвлi мiж Сторонами.

     Стаття 4.8: Попереднi рiшення щодо тарифної класифiкацiї

     1. З урахуванням вимог Глави 3 ("Правила визначення походження та процедури визначення походження"), Сторона на письмовий запит iмпортера на своїй територiї, експортера чи виробника на територiї iншої Сторони або їх вiдповiдних представникiв видає письмове рiшення до ввезення товару.

     2. Сторона приймає цi рiшення щодо тарифної класифiкацiї або ставки мита, за винятком того, що стосується будь-яких форм додаткових податкiв чи зборiв, якi можуть застосовуватися пiсля ввезення.

     3. Для цiлей пункту 1 прийняття попереднiх рiшень здiйснюється у такий саме спосiб, як передбачено процедурами, зазначеними у статтi 3.30 (Попереднi рiшення щодо визначення походження).

     Стаття 4.9: Перегляд та оскарження

     1. Кожна Сторона забезпечує можливiсть невiдкладного перегляду адмiнiстративної дiї або рiшення посадової особи щодо iмпорту товарiв судовими, арбiтражними або адмiнiстративними органами або згiдно з адмiнiстративними процедурами.

     2. Судовий орган чи посадова особа, що здiйснює перегляд вiдповiдно до пункту 1, мають бути незалежними вiд посадової особи чи служби, що видала рiшення, та мають бути надiленi компетенцiєю для збереження чинним, змiни чи скасування винесеного рiшення вiдповiдно до вимог законодавства вiдповiдної Сторони.

     3. Перед зверненням особи за вiдшкодуванням збитку на вищому офiцiйному або судовому рiвнi кожна Сторона забезпечує такiй особi можливiсть оскарження рiшення або подання його на перегляд на адмiнiстративному рiвнi, тобто на рiвнi, незалежному вiд посадової особи або, у вiдповiдних випадках, служби, якими здiйснено дiю або винесено рiшення, щодо яких подається вимога про оскарження або перегляд.

     4. Кожна Сторона надає особi, яка одержала попереднє рiшення, винесене вiдповiдно до статтi 4.8 ("Попереднi рiшення щодо тарифної класифiкацiї"), в iстотнiй мiрi такi ж права на перегляд та оскарження попереднього рiшення, винесеного митним органом такої Сторони, якi надаються iмпортерам на її територiї.

     Стаття 4.10: Штрафнi санкцiї

     Кожна Сторона забезпечує, щоб передбаченi її митним законодавством штрафнi санкцiї за порушення митного законодавства та процедур були адекватними та носили недискримiнацiйний характер i в разi застосування не призводили до безпiдставних затримок.

     Стаття 4.11: Конфiденцiйнiсть

     1. Кожна Сторона у вiдповiдностi з її законодавством забезпечує:

     (a) дотримання суворої конфiденцiйностi щодо iнформацiї, яку вона одержує згiдно з цiєю Главою i яка є конфiденцiйною за своєю природою або надається на конфiденцiйнiй основi, та

     (b) захист такої iнформацiї вiд розголошення, яке може зашкодити конкурентнiй позицiї особи, яка надала цю iнформацiю.

     2. Якщо вiд Сторони, що отримала чи здобула iнформацiю, зазначену у пунктi 1, її законодавством вимагається розкриття цiєї iнформацiї, ця Сторона повинна поiнформувати про таку вимогу Сторону або особу, яка надала цю iнформацiю.

     3. Кожна Сторона забезпечує, щоб конфiденцiйна iнформацiя, одержана вiдповiдно до цiєї Глави, без дозволу Сторони або особи, що її надала, не використовувалася для будь-яких iнших цiлей нiж адмiнiстрування та здiйснення митних процедур.

     4. Сторона може дозволити використання iнформацiї, зiбраної вiдповiдно до цiєї Глави, у адмiнiстративному, судовому або квазi-судовому провадженнi, порушеному через недотримання митного законодавства при виконаннi цiєї Глави. Сторона заздалегiдь iнформує Сторону або особу, що надала iнформацiю, про таке використання iнформацiї.

     Стаття 4.12: Спiвробiтництво

     1. Сторони продовжують спiвпрацювати на мiжнародних форумах, таких як ВМО, для досягнення взаємно визнаних цiлей, включаючи цiлi, визначенi у встановлених ВМО "Рамкових стандартах безпеки та сприяння свiтовiй торгiвлi".

     2. Сторони розробляють програму технiчної спiвпрацi у митнiй сферi на взаємно погоджених умовах щодо обсягiв, строкiв та витрат на спiльнi заходи.

     3. Сторони здiйснюють спiвробiтництво:

     (a) у забезпеченнi виконання їх митного законодавства, на пiдставi яких вводиться в дiю ця Угода;

     (b) в тiй мiрi, в якiй це є практично здiйсненним, та з метою сприяння торговим потокам мiж ними, у таких митних питаннях як збирання та обмiн статистичними даними стосовно iмпорту та експорту товарiв, гармонiзацiя документацiї, що використовується в торгiвлi, та стандартизацiя елементiв даних;

     (c) в тiй мiрi, в якiй це є практично здiйсненним, у гармонiзацiї методик, використовуваних митними лабораторiями, та обмiнi iнформацiєю й персоналом мiж митними лабораторiями;

     (d) у розробцi ефективних механiзмiв комунiкацiї з торговими та дiловими колами; та

     (e) у таких iнших питаннях, що можуть бути визначенi Сторонами.

     4. Якщо Сторона має обґрунтованi пiдстави пiдозрювати, що має мiсце правопорушення, пов'язане з шахрайською спробою одержання преференцiйного тарифного режиму згiдно з цiєю Угодою, вона може вимагати надання їй iншою Стороною iнформацiї, що стосується такого правопорушення, у тому числi:

     (a) назви чи прiзвища та адреси осiб та компанiй, що мають вiдношення до розслiдуваного правопорушення;

     (b) iнформацiї про перевезення, що має вiдношення до цього правопорушення;

     (c) документiв, що пiдтверджують митне оформлення, та звiтної документацiї або подiбних документiв на товари або матерiали, ввезенi на територiю iншої Сторони;

     (d) iнформацiї про джерела походження таких матерiалiв, у тому числi допомiжних матерiалiв, використаних у виробництвi товарiв, вивезених з територiї iншої Сторони; та

     (e) iнформацiю про виробничi можливостi експортера або виробника, який ввiз товари на територiю iншої Сторони.

     5. У разi надання вимоги згiдно з пунктом 4 Сторона:

     (a) оформлює таку вимогу письмово;

     (b) зазначає пiдстави для пiдозри щодо шахрайських спроб отримання тарифних преференцiй вiдповiдно до цiєї Угоди, та мету, з якою вимагається надання такої iнформацiї; та

     (c) визначає запитувану iнформацiю настiльки детально, щоб iнша Сторона могла знайти та надати таку iнформацiю.

     6. Пiсля отримання вимоги про надання iнформацiї вiдповiдно до пунктiв 4 та 5, Сторона надає вiдповiдну iнформацiю згiдно з її законодавством.

     7. Посадовi особи Сторони можуть, за згоди iншої Сторони, зв'язатися з експортером, постачальником чи виробником товарiв або вiдвiдати його на територiї iншої Сторони з метою отримання iнформацiї для проведення подальшого розслiдування щодо пiдозри у шахрайськiй спробi отримання тарифних преференцiй вiдповiдно до положень цiєї Угоди.

     8. Кожна Сторона, якщо це можливо - з власної iнiцiативи, надавати iншiй Сторонi iнформацiю, що стосується шахрайських спроб отримання тарифних преференцiй вiдповiдно до положень цiєї Угоди.

     9. Жодне з положень цiєї Глави не може тлумачитися як таке, що вимагає вiд Сторони надання або дозволу на доступ до iнформацiї, розголошення якої перешкоджає дотриманню закону чи суперечить законодавству цiєї Сторони про невтручання в особисте життя.

     10. Якщо Сторона вiдмовляється вiд надання або затримує надання iнформацiї, яку вимагає надати iнша Сторона згiдно з положеннями цiєї статтi, ця Сторона надає iнформацiю щодо пiдстав для цього iншiй Сторонi.

     Стаття 4.13: Програма подальших дiй

     1. З метою розроблення подальших дiй щодо сприяння торгiвлi згiдно з цiєю Угодою Сторони, за доцiльностi, визначають та подають на розгляд Спiльної комiсiї новi заходи, спрямованi на сприяння торгiвлi мiж Сторонами.

     2. Сторони постiйно переглядають вiдповiднi мiжнароднi iнiцiативи щодо сприяння торгiвлi, у тому числi "Рекомендацiї iз сприяння торгiвлi", розробленi Конференцiєю ООН з питань торгiвлi i розвитку та Європейською економiчною комiсiєю ООН, з метою визначення сфер, в яких подальшi спiльнi дiї сприяли б торгiвлi мiж Сторонами та досягненню спiльних багатостороннiх цiлей.

ГЛАВА 5
НАДЗВИЧАЙНI ТА ЗАХИСНI ЗАХОДИ

Частина A - Визначення

     Стаття 5.1: Визначення

     Для цiлей цiєї Глави:

     "Угода про захиснi заходи" означає Угоду СОТ про захиснi заходи, яка мiститься у Додатку 1A до Угоди СОТ;

     "Антидемпiнгова угода" означає Угоду СОТ про застосування Статтi VI Генеральної угоди з тарифiв та торгiвлi 1994 року, яка мiститься у Додатку 1A до Угоди СОТ;

     "компетентний орган розслiдування" означає:

     (a) для Канади - Канадський мiжнародний торговий трибунал або орган, що є його правонаступником; та

     (b) для України - Мiнiстерство економiчного розвитку та торгiвлi України або орган, що є його правонаступником.

     "галузь вiтчизняної промисловостi" щодо товарiв, що iмпортуються, означає всiх виробникiв аналогiчних або безпосередньо конкуруючих товарiв, якi здiйснюють виробництво на територiї Сторони, або чий сукупний обсяг виробництва аналогiчних чи безпосередньо конкуруючих товарiв становить основну частку загального обсягу вiтчизняного виробництва цих товарiв;

     "надзвичайний захiд" означає будь-який надзвичайний захiд, описаний у Статтi 5.3;

     "Угода СКЗ" означає Угоду СОТ про субсидiї та компенсацiйнi заходи, яка мiститься у Додатку 1A до Угоди СОТ;

     "серйозна шкода" означає значне загальне погiршення ситуацiї у певнiй галузi вiтчизняної промисловостi;

     "iстотна причина" означає причину, що є важливою та не менш важливою, нiж будь-яка iнша причина;

     "загроза серйозної шкоди" означає шкоду, яка є явно неминучою на пiдставi фактiв, а не голослiвних тверджень, здогадок або ймовiрної можливостi; та

     "перехiдний перiод" означає перiод у 7 рокiв, що починається з моменту набрання чинностi цiєю Угодою, крiм випадкiв, коли скасування тарифiв на товар, щодо якого застосовується захiд, вiдбувається протягом бiльш тривалого перiоду часу, i у такому випадку перехiдним перiодом є перiод поетапного скасування тарифу на цей товар.

Частина B - Надзвичайнi заходи

     Стаття 5.2: Стаття XIX ГАТТ 1994 та Угода про захиснi заходи

     1. Кожна Сторона зберiгає свої права та обов'язки, визначенi Статтею XIX ГАТТ та Угодою про захиснi заходи, що виключно регулюють глобальнi захиснi заходи, у тому числi врегулювання спорiв з таких питань.

     2. Сторона не повинна вводити або продовжувати застосовувати одночасно щодо одного i того ж самого товару:

     (a) надзвичайний захiд; та

     (b) захiд, передбачений Статтею XIX ГААТ 1994 та Угодою про захиснi заходи.

     Стаття 5.3: Двостороннi надзвичайнi заходи

     1. Сторона може вводити надзвичайний захiд, описаний у пунктi 2:

     (a) тiльки упродовж перехiдного перiоду; та

     (b) якщо в результатi зменшення або скасування мита вiдповiдно до цiєї Угоди товар, що походить з iншої Сторони, iмпортується на територiю Сторони у такiй збiльшенiй кiлькостi, в абсолютному або вiдносному виразi до вiтчизняного виробництва, та на таких умовах, що є iстотною причиною завдання або загрожують завданням серйозної шкоди галузi вiтчизняного виробництва аналогiчних товарiв або товарiв, що безпосередньо конкурують з iмпортованими.

     2. Якщо виконуються умови, визначенi у пунктi 1 та у Статтях 5.4 та 5.5, Сторона може в тiй мiрi, в якiй це необхiдно для недопущення або усунення серйозної шкоди чи загрози серйозної шкоди:

     (a) призупинити подальше зменшення ставки мита, передбаченого цiєю Угодою, щодо товару; або

     (b) збiльшити ставку мита на товар до рiвня, що не перевищуватиме меншу з таких ставок:

     (i) ставку мита, що застосовується в режимi найбiльшого сприяння (далi - "РНС") та дiє на момент застосування надзвичайного заходу; та

     (ii) базову ставку мита, передбачену у графiку Сторони до Додатку 2-B ("Скасування тарифiв"); або

     (c) у разi застосування мита на товар на сезоннiй основi збiльшити ставку мита до рiвня, що не перевищуватиме меншу з таких ставок:

     (i) ставку мита в РНС, застосовувану до товару на вiдповiдний сезон, що безпосередньо передує датi застосування надзвичайного заходу; або

     (ii) ставку мита в РНС, застосовувану до товару на вiдповiдний сезон, що безпосередньо передує датi набрання чинностi цiєю Угодою;

     (iii) базову ставку мита, передбачену у графiку Сторони до Додатку 2-B ("Скасування тарифiв").

     3. Будь-який надзвичайний захiд застосовується не пiзнiше нiж через рiк з дати порушення провадження.

     Стаття 5.4: Надання повiдомлень та обговорення

     1. Сторона невiдкладно надає iншiй Сторонi письмове повiдомлення та запрошує її до обговорення у зв'язку з:

     (a) порушенням провадження, що стосується надзвичайного заходу;

     (b) виявленням серйозної шкоди або загрози серйозної шкоди вiдповiдно до умов, визначених у Статтi 5.3.1; та

     (c) застосуванням надзвичайного заходу.

     2. Сторона невiдкладно надає iншiй Сторонi копiю загальнодоступної версiї будь-якого повiдомлення або звiту компетентного органу розслiдування, виданого у зв'язку з питаннями, повiдомлення про якi надане вiдповiдно до пункту 1.

     3. Якщо Сторона приймає запрошення до обговорення, надане вiдповiдно до пункту 1, Сторони обговорюють повiдомлення, передбачене пунктом 1, або загальнодоступну версiю документу, виданого компетентним органом розслiдування у зв'язку з провадженням, що стосується надзвичайного заходу.

     Стаття 5.5: Стандарти для надзвичайних заходiв

     1. Сторона не продовжує застосовувати надзвичайний захiд:

     (a) в тiй мiрi або в той перiод, що перевищують мiру або перiод, необхiднi для недопущення або усунення серйозної шкоди та сприяння врегулюванню;

     (b) довше трьох рокiв; або

     (c) пiсля закiнчення перехiдного перiоду.

     2. Сторона не застосовує надзвичайний захiд щодо товару, що походить з iншої Сторони, бiльше одного разу.

     3. Для сприяння врегулюванню в ситуацiї, коли очiкуваний строк застосування надзвичайного заходу перевищує один рiк, Сторона, що застосовує захiд, здiйснює лiбералiзацiю надзвичайного заходу поступово, з iнтервалами в один рiк, упродовж перiоду його застосування.

     4. При припиненнi застосування надзвичайного заходу Сторона встановлює ставку мита, яка дiяла б за вiдсутностi такого заходу вiдповiдно до Графiку Сторони, включеного до Додатку 2-B ("Скасування тарифiв"), для поступового скасування мита.

     5. Сторона, що застосовує надзвичайний захiд вiдповiдно до Статтi 5.3, надає Сторонi-експортеру взаємно узгоджену торгову компенсацiю у формi поступок, що матимуть в iстотнiй мiрi еквiвалентi наслiдки для торгiвлi, або вартiсть яких еквiвалентна вартостi додаткового мита, що, як очiкується, виникне в результатi застосування такого заходу. Якщо Сторони не можуть дiйти згоди щодо компенсацiї, Сторона, товарiв якої стосується захiд, може застосувати тарифний захiд, наслiдки якого для торгiвлi будуть в iстотнiй мiрi еквiвалентними надзвичайному заходу, застосованому вiдповiдно до Статтi 5.3. Сторона, що вживає тарифний захiд, застосовує його тiльки упродовж мiнiмального перiоду, необхiдного для досягнення в iстотнiй мiрi еквiвалентних результатiв, i у будь-якому разi тiльки пiд час застосування надзвичайного заходу вiдповiдно до Статтi 5.3.

     Стаття 5.6: Здiйснення проваджень щодо надзвичайних заходiв

     1. Кожна Сторона забезпечує послiдовне, неупереджене та обґрунтоване адмiнiстрування свого законодавства, рiшень та постанов, що регулюють провадження надзвичайних заходiв.

     2. Кожна Сторона доручає визначення наявностi або вiдсутностi серйозної шкоди або загрози серйозної шкоди у провадженнi стосовно надзвичайного заходу компетентному органу розслiдування. Кожна Сторона:

     (a) забезпечує перевiрку рiшення такого компетентного органу щодо наявностi або вiдсутностi серйозної шкоди або загрози серйозної шкоди судом або адмiнiстративним судом в тiй мiрi, в якiй це передбачено нацiональним законодавством;

     (b) забезпечує недопущення того, щоб в рiшення щодо наявностi серйозної шкоди або загрози серйозної шкоди не вносилися змiни, за винятком змiн у процесi перевiрки, зазначеної у пiдпунктi (a); та

     (c) забезпечити свiй компетентний орган розслiдування ресурсами, необхiдними йому для здiйснення покладених на нього обов'язкiв.

     3. Кожна Сторона запроваджує та зберiгає чинними справедливi, вчаснi, прозорi та ефективнi процедури здiйснення проваджень щодо надзвичайних заходiв вiдповiдно до вимог, визначених у пунктi 4.

     4. Сторона застосовує надзвичайнi заходи тiльки пiсля проведення розслiдування її компетентним органом розслiдування вiдповiдно до Статей 3 та 4.2 Угоди про захиснi заходи. У зв'язку з цим Статтi 3 та 4.2 Угоди про захиснi заходи є невiд'ємною частиною цiєї Угоди.

     Стаття 5.7: Врегулювання спорiв щодо надзвичайних заходiв

     1. Сторона не вимагає створення комiсiї з врегулювання спору вiдповiдно до Статтi 17.7 ("Створення комiсiї з врегулювання спору") щодо запропонованого надзвичайного заходу.

     2. Сторона може вимагати створення комiсiї з урегулювання спору вiдповiдно до Статтi 17.7 ("Створення комiсiї з врегулювання спору") щодо фактично застосовуваного надзвичайного заходу.

Частина C - Антидемпiнговi та компенсацiйнi заходи

     Стаття 5.8: Зв'язок з iншими угодами

     1. Кожна Сторона застосовує антидемпiнговi та компенсацiйнi заходи вiдповiдно до Статтi VI ГАТТ 1994, Антидемпiнгової угоди та Угоди СКЗ.

     2. Ця Частина не пiдпадає пiд дiю Глави 17 ("Врегулювання спорiв").

     Стаття 5.9: Прозорiсть

     1. Сторона забезпечує пiсля запровадження тимчасових заходiв та у будь-якому випадку до винесення остаточного рiшення повне та переконливе розкриття всiх iстотних фактiв, на пiдставi розгляду яких буде прийматися рiшення про застосування остаточних заходiв. Це не завдає шкоди Статтi 6.5 Антидемпiнгової угоди та Статтi 12.4 Угоди СКЗ.

     2. За умови, що це не призведе до невиправданого затягування розслiдування, кожнiй зацiкавленiй сторонi в рамках антидемпiнгового розслiдування або розслiдування щодо компенсацiйних заходiв1 в повнiй мiрi надається можливiсть забезпечити захист своїх iнтересiв.

____________
     1 Для цiлей цiєї Статтi "зацiкавленi сторони" має значення, визначене у Статтi 6.11 Антидемпiнгової угоди та Статтi 12.9 Угоди СКЗ.

ГЛАВА 6
САНIТАРНI ТА ФIТОСАНIТАРНI ЗАХОДИ

     Стаття 6.1: Зв'язок з iншими Угодами

     1. Сторони пiдтверджують свої права та зобов'язання за Угодою СОТ про застосування санiтарних та фiтосанiтарних заходiв.

     2. Сторони застосовують процедури СОТ з врегулювання спорiв для врегулювання будь-яких офiцiйних спорiв, що стосуються санiтарних i фiтосанiтарних заходiв.

     Стаття 6.2: Обсяг та сфера застосування

     Ця Глава застосовується до всiх санiтарних та фiтосанiтарних заходiв, якi можуть безпосередньо або опосередковано впливати на торгiвлю мiж Сторонами.

     Стаття 6.3: Контактнi пункти з питань санiтарних та фiтосанiтарних заходiв

     1. При набраннi чинностi цiєю Угодою кожна Сторона визначає контактний пункт для сприяння зв'язку з питань санiтарних та фiтосанiтарних заходiв, пов'язаних з торгiвлею, та iнформує про це iншу Сторону.

     2. Контактний пункт вiдповiдає за обмiн iнформацiєю, що стосується запобiгання та врегулювання питань, пов'язаних iз санiтарними та фiтосанiтарними заходами.

     Стаття 6.4: Запобiгання та врегулювання питань, пов'язаних iз санiтарними та фiтосанiтарними заходами

     1. Сторони оперативно вирiшують будь-якi конкретнi питання, пов'язанi iз санiтарними та фiтосанiтарними заходами, що стосуються торгiвлi. Сторони надають перевагу вирiшенню питань, пов'язаних iз санiтарними та фiтосанiтарними заходами, шляхом проведення консультацiй мiж вiдповiдальними за цi питання посадовими особами.

     2. Сторони застосовують всi можливостi для запобiгання та врегулювання питань, у тому числi за допомогою технiчних засобiв (через проведення телеконференцiї або вiдеоконференцiй) та можливостей, якi можуть з'являтися на мiжнародних форумах.

     3. На запит контактного пункту Сторони у найкоротший можливий термiн проводять зустрiч для вирiшення будь-якого конкретного питання, пов'язаного з санiтарними та фiтосанiтарними заходами, що стосуються торгiвлi. Якщо Сторони не домовляться про iнше, вони повиннi провести зустрiч упродовж 45 днiв з дати отримання запиту за допомогою технiчних засобiв (через проведення телеконференцiй або вiдеоконференцiй) або у формi особистої зустрiчi.

ГЛАВА 7
ТЕХНIЧНI БАР'ЄРИ В ТОРГIВЛI

     Стаття 7.1: Визначення

     Для цiлей цiєї Глави:

     "Угода ТБТ" означає Угоду СОТ про технiчнi бар'єри в торгiвлi; та

     "Комiтет з ТБТ" означає Комiтет СОТ з питань технiчних бар'єрiв у торгiвлi.

     Стаття 7.2: Угода СОТ про технiчнi бар'єри в торгiвлi

     Угоду ТБТ, за винятком Статей 10, 11, 12, 13, 14.1, 14.4 та 15, включено в цю Главу та є її невiд'ємною частиною, mutatis mutandis.

     Стаття 7.3: Сфера застосування

     1. Ця Глава застосовується до розроблення, затвердження та застосування стандартiв, технiчних регламентiв та процедур оцiнки вiдповiдностi нацiональних урядових органiв, що можуть впливати на торгiвлю товарами мiж Сторонами.

     2. Ця Глава не застосовується до:

     (a) специфiкацiї закупiвель, пiдготовленої урядовим органом для потреб виробництва чи споживання урядового органу; або

     (b) санiтарного чи фiтосанiтарного заходу за визначенням у Додатку A до Угоди СФЗ.

     Стаття 7.4: Спiвробiтництво

     1. Сторони докладають зусиль для змiцнення спiвробiтництва у сферах стандартiв, технiчних регламентiв, акредитацiї, процедур оцiнки вiдповiдностi та метрологiї з метою сприяння торгiвлi мiж Сторонами.

     2. Вiдповiдно до пункту 1 Сторони докладають зусиль для визначення, пiдготовки та стимулювання двостороннiх iнiцiатив, якi стосуються стандартiв, технiчних регламентiв, акредитацiї, процедур з оцiнки вiдповiдностi та метрологiї, що є прийнятними для певних питань або секторiв. Такi iнiцiативи можуть включати:

     (a) програми нормативно-правового або технiчного спiвробiтництва, спрямованi на досягнення ефективного та повного виконання зобов'язань, визначених у цiй Статтi та Угодi ТБТ;

     (b) iнiцiативи з формування спiльних поглядiв з належної регуляторної практики, такої як прозорiсть та застосування еквiвалентностi та оцiнки регуляторного впливу; та,

     (c) застосування механiзмiв спрощення визнання результатiв роботи з оцiнки вiдповiдностi, проведеної на територiї iншої Сторони.

     3. Сторона враховує обґрунтованi галузевi пропозицiї, наданi iншою Стороною, для подальшого спiвробiтництва вiдповiдно до цiєї Глави.

     Стаття 7.5: Мiжнароднi стандарти

     1. Кожна Сторона використовує вiдповiднi мiжнароднi стандарти, iнструкцiї та рекомендацiї як основу для своїх технiчних регламентiв та процедур оцiнки вiдповiдностi згiдно iз Статтями 2.4 та 5.4 Угоди ТБТ.

     2. Кожна Сторона визначає, чи iснує мiжнародний стандарт, iнструкцiї або рекомендацiя у розумiннi Статей 2 або 5 або Додатку 3 до Угоди ТБТ на пiдставi того, чи розроблений такий мiжнародний стандарт, iнструкцiя або рекомендацiя органом стандартизацiї, що дотримується принципiв, визначених у Рiшеннях та рекомендацiях, прийнятих Комiтетом СОТ з технiчних бар'єрiв в торгiвлi з 1 сiчня 1995 року, G/TBT/1/Rev.9, якi можуть бути переглянутi, прийнятi Комiтетом з ТБТ.

     Стаття 7.6: Оцiнка вiдповiдностi

     1. Сторони спiвпрацюють шляхом заохочення своїх органiв оцiнки вiдповiдностi, у тому числi органiв акредитацiї, до участi в формуваннi умов спiвробiтництва, якi сприяють взаємному визнанню результатiв оцiнки вiдповiдностi.

     2. Кожна Сторона визнає органи оцiнки вiдповiдностi, розташованi на територiї iншої Сторони, на умовах, не менш сприятливих, нiж застосовуванi нею для визнання органiв оцiнки вiдповiдностi на власнiй територiї. Сторона не вимагає вiд органiв оцiнки вiдповiдностi, розташованих на територiї iншої сторони створення юридичної особи або фiзичної присутностi на своїй територiї чи укладення окремої угоди мiж Сторонами в якостi попередньої умови визнання органiв оцiнки вiдповiдностi iншої Сторони.

     3. Незважаючи на пункт 2, кожна Сторона розглядає запит на пiдготовку та запровадження взаємного визнання органiв оцiнки вiдповiдностi щодо радiо- та телекомунiкацiйного обладнання.

     4. Якщо Сторона визнає орган акредитацiї, створений на територiї iншої Сторони, компетентним для акредитацiї органiв оцiнки вiдповiдностi як такий що має компетентнiсть оцiнювати вiдповiднiсть технiчним регламентам Сторони, ця Сторона подає заявку на визнання таких органiв оцiнки вiдповiдностi на умовах, не менш сприятливих за тi, що застосовуються для визнання її органiв оцiнки вiдповiдностi, розташованих на територiї цiєї Сторони.

     5. Кожна Сторона сприяє визнанню компетентним для акредитацiї органiв оцiнки вiдповiдностi орган акредитацiї, створений на територiї iншої Сторони, яка є учасником Угоди про взаємне визнання з Мiжнародною асоцiацiєю з акредитацiї лабораторiй ILAC; є пiдписантом Багатосторонньої угоди Мiжнародного форуму з акредитацiї IAF про визнання; або є учасником Мiжнародної/двосторонньої угоди Європейської органiзацiї з акредитацiї та бере участь в акредитацiї в передбаченому нею обсязi.

     6. Стосовно пункту 4 кожна Сторона визнає, що вона може застосовувати додатковi процедури для перевiрки компетентностi акредитованого органу оцiнки вiдповiдностi, якщо:

     (a) Сторона для визнання органiв оцiнки вiдповiдностi застосовує умови, що доповнюють мiжнароднi стандарти, в тому числi умови, якi стосуються акредитацiї таких органiв; та

     (b) Сторона вимагає гарантiй того, що орган оцiнки вiдповiдностi має технiчну можливiсть оцiнити, чи товари вiдповiдають вимогам певного стандарту чи технiчного регламенту.

     7. Кожна Сторона вживає необхiдних заходiв для забезпечення того, щоб органи акредитацiї, створенi на її територiї, здiйснювали акредитацiю органiв оцiнки вiдповiдностi, створених на територiї iншої Сторони, на умовах, не менш сприятливих за тi, що застосовуються до органiв оцiнки вiдповiдностi, розташованих на її власнiй територiї. Сторона не вживає заходiв, якi обмежують або перешкоджають спроможностi акредитувати органи оцiнки вiдповiдностi, якi створенi на територiї iншої Сторони, органами акредитацiї, створеними на її територiї на умовах не менш сприятливих за тi, що застосовуються для акредитацiї органiв оцiнки вiдповiдностi на її власнiй територiї.

     8. Кожна Сторона визнає результати оцiнки вiдповiдностi, проведеної органами оцiнки вiдповiдностi, розташованими на територiї iншої Сторони, якi були визнанi iншою Стороною, на умовах не менш сприятливих за тi, що застосовувалися при визнаннi результатiв оцiнки вiдповiдностi, яка проводилася визнаними органами оцiнки вiдповiдностi на територiї першої з вищезазначених Сторiн.

     9. Одразу пiсля набрання чинностi цiєю Угодою Сторони обмiнюються iнформацiєю щодо вiдповiдних умов для визнання органiв оцiнки вiдповiдностi, у тому числi про застосовуванi вимоги та процедури акредитацiї, яким має вiдповiдати орган оцiнки вiдповiдностi для подання заявки на визнання.

     10. Якщо Сторона визнає орган оцiнки вiдповiдностi на територiї iншої Сторони, вона негайно iнформує iншу Сторону про те, що вона визнає такий орган оцiнки вiдповiдностi, та про обсяг акредитацiї такого органу.

     11. Нiщо у цiй Угодi не заважає Сторонi зберiгати за собою повноваження, встановленi її нацiональним законодавством, щодо застосування всiх дозволених заходiв до товарiв, якi можуть поставити пiд загрозу здоров'я або безпеку осiб на її територiї або якi iншим чином не вiдповiдають її технiчним регламентам.

     12. Якщо Сторона не визнає результати оцiнки вiдповiдностi, проведеної визнаними органами оцiнки вiдповiдностi на територiї iншої Сторони, вона на вимогу iншої Сторони надає пояснення причин винесення нею такого рiшення.

     13. Нiщо у цiй Главi не перешкоджає проведенню Стороною оцiнки вiдповiдностi щодо певної продукцiї виключно державними органами, розташованими на її територiї, за умови виконання Сторонами своїх зобов'язань за Угодою ТБТ.

     Стаття 7.7: Прозорiсть

     1. Зобов'язання, визначенi в цiй Статтi, доповнюють зобов'язання, визначенi у Главi 14 ("Прозорiсть"). У разi невiдповiдностi мiж цiєю Статтею та зобов'язаннями, визначеними в Главi 14, перевагу матиме ця Стаття.

     2. Кожна Сторона забезпечує, щоб процедури прозоростi з розробки технiчних регламентiв та процедур оцiнки вiдповiдностi дозволяли участь заiнтересованих осiб на вiдповiдному початковому етапi, коли поправки можуть бути внесенi та зауваження взятi до уваги, за винятком випадкiв, коли виникають чи можуть виникнути нагальнi проблеми з безпеки, здоров'я, захисту навколишнього середовища або нацiональної безпеки. Якщо процес консультацiй з розробки технiчних регламентiв i процедур оцiнки вiдповiдностi є вiдкритим для громадськостi, Сторона дозволяє особам iншої Сторони брати в ньому участь на умовах, не менш сприятливих за тi, що забезпечуються її особам.

     3. Кожна Сторона рекомендує, щоб органи стандартизацiї на її територiї дотримувалися пункту 2 при проведеннi консультацiй з розробки стандартiв або процедури добровiльної оцiнки вiдповiдностi.

     4. Кожна Сторона, пiсля повiдомлення нею Центрального реєстру нотифiкацiй при СОТ про запропонованi технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi, визначає перiод не менше нiж 60 днiв для подання громадськiстю та iншою Стороною своїх письмових зауважень, за винятком випадкiв, коли виникають чи можуть виникнути нагальнi проблеми з безпеки, здоров'я, захисту навколишнього середовища або нацiональної безпеки.

     5. На момент подання Стороною повiдомлення про технiчнi регламенти та процедури оцiнки вiдповiдностi до Центрального реєстра нотифiкацiй при СОТ згiдно з Угодою ТБТ, Сторона включає в таке повiдомлення електронне посилання на повний текст вiдповiдного документу або копiю такого документу.

     6. Кожна Сторона на прохання iншої Сторони надає вiдповiдь або стислий змiст своїх вiдповiдей на отриманi нею iстотнi зауваження.

     7. Кожна Сторона на прохання iншої Сторони надає iнформацiю про цiлi та обґрунтування щодо технiчного регламенту або процедур оцiнки вiдповiдностi, якi Сторона прийняла або має намiр прийняти.

     8. Якщо Сторона не визнає технiчний регламент iншої Сторони як еквiвалентний власному регламенту, вона на запит iншої Сторони пояснює своє рiшення. Сторони визнають, що для сприяння визначенню еквiвалентностi може виникнути необхiднiсть формування спiльних пiдходiв, методiв та процедур.

     9. Сторони забезпечують публiкацiю всiх прийнятих ними технiчних регламентiв та процедур оцiнки на загально доступних офiцiйних веб-сторiнках з безплатним доступом.

     10. Якщо Сторона затримує товар, що ввозиться з територiї iншої Сторони, в пунктi ввезення через можливу невiдповiднiсть цього товару технiчному регламенту, вона невiдкладно iнформує iмпортера про причини затримання такого товару.

     11. Будь-яка iнформацiя, що надається на запит Сторони вiдповiдно до цiєї Глави, надається в друкованiй або в електроннiй формi упродовж обґрунтованого строку. Сторона, яка отримала запит, докладає зусиль для надання вiдповiдi iншiй Сторонi упродовж 60 днiв.

     Стаття 7.8: Контактнi пункти

     1. Контактними пунктами є:

     (a) для Канади - Мiнiстерство закордонних справ, торгiвлi та розвитку Канади або його правонаступник; та

     (b) для України - Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi або його правонаступник.

     2. Контактнi пункти вiдповiдають за надання iнформацiї з питань, що виникають вiдповiдно до цiєї Глави. Ця iнформацiя включає:

     (a) питання iмплементацiї та адмiнiстрування цiєї Глави;

     (b) питання, пов'язанi з розробленням, затвердженням та застосуванням стандартiв, технiчних регламентiв або процедур оцiнки вiдповiдностi вiдповiдно до цiєї Глави або Угоди ТБТ;

     (c) обмiн iнформацiєю про стандарти, технiчнi регламенти або процедури оцiнки вiдповiдностi;

     (d) обмiн iнформацiєю вiдповiдно до статтi 7.6.9 ("Оцiнка вiдповiдностi") та статей з 7.7.6 по 7.7.8 та 7.7.11 ("Прозорiсть"); та

     (e) питання спiвробiтництва Сторiн вiдповiдно до статтi 7.4.

     3. Контактний пункт вiдповiдає за зв'язок з вiдповiдними установами та особами на своїй територiї, якщо це необхiдно для виконання ним своїх функцiй. Контактнi пункти можуть здiйснювати такий зв'язок у формi обмiну листами, через засоби електронного зв'язку, проведення вiдеоконференцiй або за допомогою iнших засобiв, визначених Сторонами.

Додаток 7-A
Айсвайн (Icewine)

     Сторона дозволяє маркувати вино як "Айсвайн" (англ. - Icewine, ice wine, ice-wine) або подiбними комбiнацiями цих термiнiв виключно за умови, що вино виготовлено з винограду, природно замороженого на лозi.

ГЛАВА 8
ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦIЯ

     Стаття 8.1: Визначення

     Для цiлей цiєї Глави:

     "переданий в електроннiй формi" означає доставлений за допомогою телекомунiкацiйних засобiв, окремо або разом з iншими iнформацiйно-комунiкацiйними технологiями; та

     "телекомунiкацiйнi засоби" означає передачу та отримання сигналiв за допомогою будь-яких електромагнiтних засобiв.

     Стаття 8.2: Мито на продукцiю, що передається в електроннiй формi

     1. Сторона не стягує мито, збори або платежi з продукцiї, яка поставляється в електроннiй формi.

     2. Для бiльшої певностi зазначається, що пункт 1 не заважає Сторонi встановлювати внутрiшнi податки або iншi внутрiшнi платежi щодо продукцiї, яка поставляється в електроннiй формi, за умови, що такi податки або платежi стягуються у спосiб, що вiдповiдає цiй Угодi.

     Стаття 8.3: Зв'язок з iншими Главами

     У разi невiдповiдностi мiж цiєю Главою та iншою Главою цiєї Угоди перевагу матиме iнша Глава у тiй частинi, що стосується такої невiдповiдностi.

ГЛАВА 9
КОНКУРЕНТНА ПОЛIТИКА, МОНОПОЛIЇ ТА ДЕРЖАВНI ПIДПРИЄМСТВА

     Стаття 9.1: Визначення термiнiв

     Для цiлей цiєї Глави:

     "встановити" означає рiшення Сторони про створення, надання дозволу або розширення сфери монополiї таким чином, щоб вона поширювалася на додатковi товари чи послуги, пiсля дати набрання чинностi цiєю Угодою;

     "державна монополiя" означає монополiю, що є власнiстю або контролюється через наявнiсть частки у нiй нацiональним урядом Сторони або будь-якою iншою такою монополiєю;

     "виходячи з комерцiйних мiркувань" означає "вiдповiдно до звичайної дiлової практики ведення бiзнесу пiдприємством приватної форми власностi у вiдповiднiй сферi дiяльностi чи промисловостi";

     "ринок" означає географiчний та товарний ринок товарiв чи послуг

     "монополiя" означає юридичну особу, визначену Стороною, у тому числi консорцiум або урядову установу, яка на будь-якому вiдповiдному ринку на територiї Сторони є єдиним продавцем або покупцем товарiв чи послуг, але не включає юридичну особу, якiй було надано ексклюзивне право iнтелектуальної власностi, виключно на пiдставi надання такого права;

     "недискримiнацiйний режим" означає кращий з нацiональних режимiв або режим найбiльшого сприяння, як визначено у вiдповiдних положеннях цiєї Угоди; та

     "державне пiдприємство" означає пiдприємство, що є власнiстю Сторони або контролюється нею через наявнiсть часток участi у ньому, за винятком випадкiв, передбачених Додатком 9-А.

     Стаття 9.2: Полiтика в сферi конкуренцiї

     1. Для цiлей цiєї Статтi "антиконкурентна практика ведення бiзнесу" означає антиконкурентнi угоди; узгодженi дiї або домовленостi конкурентiв; антиконкурентну практику пiдприємства, що домiнує на ринку, а також операцiї iз злиття, що мають суттєвi наслiдки антиконкурентного характеру.

     2. Сторони визнають, що антиконкурентна практика ведення бiзнесу потенцiйно може порушити належне функцiонування ринкiв, i тому погоджуються, що антиконкурентна практика ведення бiзнесу є несумiсною iз належним функцiонуванням цiєї Угоди, оскiльки вона може негативно вплинути на торгiвлю мiж Сторонами.

     3. Кожна Сторона ухвалює або продовжує застосовувати заходи, що забороняють антиконкурентну практику ведення бiзнесу, та здiйснюють у зв'язку з цим усi необхiднi дiї. З цiєю метою Сторони, на вимогу однiєї зi Сторiн, обговорюють ефективнiсть заходiв, якi вживаються кожною Стороною. У своїй вимозi Сторона повинна вказати, яким чином проблема впливає на торгiвлю мiж Сторонами.

     4. Заходи, якi кожна Сторона ухвалює або продовжує застосовувати для заборони антиконкурентної практики ведення бiзнесу, та дiї примусового характеру, до яких вона вдається для здiйснення цих заходiв, мають вiдповiдати принципам прозоростi, недискримiнацiї та процедурної справедливостi. Винятки iз таких заходiв мають бути прозорими. Кожна Сторона надає iншiй Сторонi загальнодоступну iнформацiю про такi винятки, передбачену нацiональним законодавством про конкуренцiю.

     5. Сторони визнають важливiсть спiвробiтництва для припинення антиконкурентної практики ведення бiзнесу та усунення її негативного впливу на торгiвлю. Сторони можуть здiйснювати таке спiвробiтництво через свої компетентнi органи. Спiвробiтництво, за необхiдностi, включає обмiн iнформацiєю мiж Сторонами, окрiм випадкiв, коли така iнформацiя є конфiденцiйною вiдповiдно до законодавства Сторони, яка її надає.

     6. Кожна Сторона зберiгає незалежнiсть при розробленнi та впровадженнi нацiонального законодавства про конкуренцiю.

     7. В цiй Статтi не застосовується жодна форма врегулювання спорiв, передбачена цiєю Угодою.

     Стаття 9.3: Монополiї

     1. Ця Угода не перешкоджає Сторонi зберiгати чи встановлювати монополiю.

     2. Якщо Сторона має намiр встановити монополiю, i встановлення такої монополiї може вплинути на iнтереси особи iншої Сторони, Сторона, що встановлює монополiю, за можливостi, попередньо письмово сповiщає iншу Сторону про встановлення такої монополiї.

     3. Кожна Сторона забезпечує, щоб приватна монополiя, яку вона встановлює, або державна монополiя, яку вона зберiгає або встановлює:

     (a) дiяла у спосiб, що вiдповiдає зобов'язанням Сторiн за цiєю Угодою, у всiх випадках, коли така монополiя здiйснює регуляторнi, адмiнiстративнi або iншi владнi повноваження, якi Сторона делегувала їй у зв'язку з монопольними товарами чи послугами, такi як права на видачу лiцензiй на iмпорт або експорт, надання дозволiв на здiйснення комерцiйних операцiй або встановлення квот, зборiв або iнших платежiв;

     (b) дiяла, виходячи виключно з комерцiйних мiркувань, при здiйсненнi купiвлi або продажу монопольних товарiв чи послуг на вiдповiдному ринку, зокрема стосовно цiн, якостi, наявностi, вiдповiдностi вимогам ринку, транспортування та iнших умов придбання чи продажу, окрiм випадкiв, коли вимагається дотримання умов встановлення монополiї, що не суперечать пiдпунктам (c) або (d);

     (c) забезпечувала недискримiнацiйний режим при купiвлi чи продажу нею монопольних товарiв чи послуг на вiдповiдному ринку; та

     (d) не використовувала своє монопольне положення для того, щоб на своїй територiї прямо або опосередковано брати участь в антиконкурентнiй практицi на немонополiзованому ринку, яка негативно впливає на iншу Сторону, зокрема у формi ведення монополiєю комерцiйних справ зi своєю материнською компанiєю, своєю дочiрньою компанiєю або пiдприємством, що знаходиться у спiльнiй власностi.

     4. Пункт 3 не застосовується до закупiвель державними органами товарiв чи послуг для державних потреб i не для комерцiйного перепродажу або використання з метою виробництва товарiв або надання послуг для комерцiйного продажу.

     5. Для бiльшої певностi зазначається, що "купiвля або продаж монопольного товару або послуги на вiдповiдному ринку" в пунктi 3 стосується продажу товару або послуги встановленої монополiї, коли йдеться про встановленого монопольного постачальника, та придбання товару або послуги встановленої монополiї, коли йдеться про встановленого монопольного покупця.

     Стаття 9.4: Державнi пiдприємства

     1. Ця Угода не перешкоджає будь-якiй Сторонi пiдтримувати або створювати державнi пiдприємства.

     2. Кожна Сторона забезпечує, щоб державне пiдприємство, яке вона пiдтримує або створює, дiяло у спосiб, що вiдповiдає зобов'язанням Сторони, у всiх випадках, коли таке державне пiдприємство здiйснює будь-якi регуляторнi, адмiнiстративнi або iншi владнi повноваження, делегованi йому цiєю Стороною, зокрема, повноваження щодо примусового вiдчуження, видачi лiцензiй, надання дозволiв на здiйснення комерцiйних операцiй або встановлення квот, зборiв або iнших платежiв.

     3. Кожна Сторона забезпечує, щоб державне пiдприємство, яке вона пiдтримує або створює, застосовувало недискримiнацiйний режим в операцiях з продажу товарiв чи послуг державного пiдприємства пiдприємству на територiї Сторони, що є власнiстю або контролюється, прямо чи опосередковано, iншою Стороною або громадянином чи пiдприємством iншої Сторони.

Додаток 9-A
Визначення термiнiв "державне пiдприємство" для вiдповiдної країни

     Для цiлей Статтi 9.4.3. "державне пiдприємство" щодо Канади означає корпорацiю Корони в розумiннi цього термiну у Законi "Про фiнансове управлiння" (Зведення переглянутих законiв Канади, 1985 р., F-11), корпорацiю Корони у розумiннi вiдповiдного законодавства провiнцiй або рiвнозначний суб'єкт господарювання, що пiдпадає пiд iнше чинне законодавство провiнцiй.

ГЛАВА 10
ДЕРЖАВНI ЗАКУПIВЛI

     Стаття 10.1: Визначення

     Для цiлей цiєї Глави:

     "комерцiйнi товари або послуги" означає товари або послуги, що зазвичай продаються або пропонуються для продажу на вiльному ринку та зазвичай купуються недержавними замовниками для недержавних цiлей;

     "будiвельнi послуги" означає послуги, що надаються з метою виконання будь-якими засобами цивiльних чи iнших будiвельних робiт на пiдставi роздiлу 51 Тимчасової класифiкацiї Органiзацiї Об'єднаних Нацiй основних товарiв (CPC Prov);

     "днi" означає календарнi днi;

     "електронний аукцiон" означає повторюваний процес, який передбачає використання електронних засобiв для представлення постачальниками нових цiн або нових вартостей кiлькiсно вимiрюваних нецiнових елементiв тендера, пов'язаних iз критерiями оцiнки, або разом нових цiн та нових вартостей, в результатi чого здiйснюється або змiнюється класифiкацiя тендерних пропозицiй;

     "у письмовiй формi" або "письмовий" означає будь-який словесний або цифровий вислiв, який може бути прочитаний, вiдтворений i потiм повiдомлений, i може включати iнформацiю, що передається i зберiгається в електроннiй формi;

     "тендер з обмеженою участю" означає спосiб здiйснення закупiвлi, при якому замовник звертається безпосередньо до обраного(-их) ним постачальника або постачальникiв;

     "захiд" означає будь-який закон, положення, процедуру, адмiнiстративний припис або практику чи будь-яку дiю замовника щодо будь-якої охопленої закупiвлi;

     "список багаторазового використання" означає список постачальникiв, яких замовник визначив такими, що вiдповiдають умовам включення у такий список, та який замовник має намiр використовувати неодноразово;

     "повiдомлення про намiр здiйснити закупiвлю" означає повiдомлення, що публiкується замовником i запрошує зацiкавлених постачальникiв подавати заявки на участь, тендернi пропозицiї або заявки разом з тендерними пропозицiями;

     "взаємозалiк" означає будь-яку умову або зобов'язання, що сприяє мiсцевому розвитку або покращує рахунки платiжного балансу Сторони, наприклад щодо використання частки вiтчизняної продукцiї, лiцензування технологiй, iнвестування, зустрiчної торгiвлi та подiбнi дiї або вимоги;

     "вiдкритий тендер" означає метод здiйснення закупiвлi, при якому тендернi пропозицiї можуть подавати усi зацiкавленi постачальники;

     "замовник" означає органiзацiю, охоплену Додатком 10-1 або 10-2 до Графiку "Доступ до ринкiв" вiдповiдної Сторони для цiєї Глави;

     "квалiфiкований постачальник" означає постачальника, якого замовник визнає таким, що вiдповiдає вимогам до участi;

     "селективний тендер" означає метод закупiвлi, при якому замовник запрошує тiльки квалiфiкованих постачальникiв подавати тендернi пропозицiї;

     "послуги" включає будiвельнi послуги, якщо не зазначено iнше;

     "стандарт" означає затверджений визнаним органом документ, що передбачає загальне та багаторазове використання правил, керiвних принципiв або характеристик товарiв чи послуг або пов'язаних з ними процесiв i методiв виробництва, дотримання яких не є обов'язковим. Вiн також може включати або стосуватися виключно вимог щодо термiнологiї, символiв, пакування, маркування або етикетування, якi застосовуються до товару, послуги, процесу або методу виробництва;

     "постачальник" означає особу або групу осiб, якi надають або можуть надавати товари або послуги; та

     "технiчна специфiкацiя" означає вимогу, що:

     (i) встановлює характеристики товарiв або послуг, якi будуть закуповуватися, у тому числi такi як якiсть, продуктивнiсть, безпека використання та розмiри або процеси та методи виробництва або постачання; або

     (ii) стосується термiнологiї, символiв, пакування, маркування або етикетування, якi застосовуються до будь-якого товару або послуги.

     Стаття 10.2: Обсяг та сфера застосування

     Застосування цiєї Глави

     1. Ця Глава застосовується до будь-якого заходу, який стосується охопленої закупiвлi, незалежно вiд того, чи здiйснюється вона виключно або частково за допомогою електронних засобiв.

     2. Для цiлей цiєї Глави "охоплена закупiвля" означає закупiвлю для державних цiлей:

     (a) товарiв, послуг або будь-якої комбiнацiї товарiв або послуг:

     (i) що зазначенi у Графiку "Доступ до ринкiв" кожної Сторони для цiєї Глави; та

     (ii) якi не закуповуються з метою комерцiйного продажу або перепродажу чи для використання у виробництвi або постачаннi товарiв чи послуг, призначених для комерцiйного продажу або перепродажу;

     (b) на договiрних умовах, у тому числi за договором придбання, лiзингу, оренди або оренди з правом викупу або без нього;

     (c) вартiсть яких, розрахована згiдно з пунктами 6 - 8, дорiвнює або перевищує вiдповiдну порогову вартiсть, визначену у Додатку до Графiку "Доступ до ринкiв" вiдповiдної Сторони для цiєї Глави на момент опублiкування повiдомлення вiдповiдно до Статтi 10.7;

     (d) замовником; та

     (e) якi не виключенi iншим чином зi сфери застосування, що охоплюється пунктом 3, або з Додаткiв Сторiн до цiєї Глави.

     3. За винятком випадкiв, коли у Додатку будь-якої Сторони до її Графiку "Доступ до ринкiв" цiєї Глави передбачено iнше, ця Глава не застосовується до:

     (a) придбання чи оренди землi, iснуючих будiвель або iншого нерухомого майна або прав на них;

     (b) неконтрактних угод або будь-якої форми допомоги, яку надає Сторона, в тому числi договорiв про спiльну дiяльнiсть, надання грантiв, позик, вливання капiталу, надання гарантiй та податкових пiльг;

     (c) закупiвлi чи придбання послуг фiскального агентства або депозитарних послуг, послуг з лiквiдацiї та управлiнських послуг для регульованих фiнансових установ або послуг, пов'язаних з продажом, погашенням або розподiлом державного боргу, в тому числi позик та державних облiгацiй, векселiв та iнших цiнних паперiв;

     (d) договорiв на зайняття державних посад;

     (e) закупiвлi, що здiйснюється:

     (i) з конкретною метою надання мiжнародної допомоги, в тому числi допомоги в цiлях розвитку;

     (ii) вiдповiдно до спецiальної процедури чи умови мiжнародної угоди, що стосується базування вiйськ або спiльного виконання проекту країнами, що пiдписали договiр про вiдповiдний проект; або

     (iii) вiдповiдно до спецiальної процедури чи умови мiжнародної органiзацiї, або що фiнансується за рахунок мiжнародних грантiв, позик або iншої допомоги, якщо застосовувана процедура або умова не вiдповiдатиме вимогам цiєї Глави.

     4. Кожна Сторона визначає у своїх Додатках до Графiкiв "Доступ до ринкiв" цiєї Глави таку iнформацiю:

     (a) у Додатку X-1 - центральнi органи влади, закупiвельна дiяльнiсть яких охоплюється цiєю Главою;

     (b) у Додатку X-2 - iншi установи, пiдприємства та органiзацiї, закупiвельна дiяльнiсть яких охоплюється цiєю Главою;

     (c) у Додатку X-3 - товари, що охоплюються цiєю Главою;

     (d) у Додатку X-4 - послуги, що охоплюються цiєю Главою крiм будiвельних послуг;

     (e) у Додатку X-5 - будiвельнi послуги, що охоплюються цiєю Главою;

     (f) у Додатку X-6 - будь-якi Загальнi примiтки;

     (g) у Додатку X-7 - формули коригування порогової вартостi;

     (h) у Додатку X-8 - розширенi зобов'язання щодо прозоростi; та

     (i) у Додатку X-9 - Засоби публiкацiї.

     5. Якщо замовник в контекстi охопленої закупiвлi вимагає, щоб особа, не зазначена у Додатках Сторiн до Графiку "Доступ до ринкiв" для цiєї Глави, здiйснювала закупiвлi згiдно зi спецiальними вимогами, Стаття 10.5 з вiдповiдними змiнами при необхiдностi застосовується до таких вимог.

     Оцiнка

     6. При визначеннi вартостi закупiвлi з метою встановлення, чи є ця закупiвля охопленою, замовник:

     (a) не повинен подiляти закупiвлю на окремi меншi закупiвлi або обирати чи застосовувати особливий метод оцiнки для розрахунку вартостi закупiвлi з намiром повнiстю або частково виключити її з-пiд сфери дiї цiєї Глави; та

     (b) повинен враховувати розрахункову максимальну сукупну вартiсть закупiвлi, контракт на яку укладений з одним або кiлькома постачальниками, упродовж всього перiоду здiйснення закупiвлi, з урахуванням всiх форм винагород, у тому числi:

     (i) премiї, винагороди, комiсiйнi та вiдсотки; та

     (ii) якщо закупiвля передбачає можливi додатковi засоби - сукупну вартiсть всiх таких засобiв.

     7. Якщо через окрему вимогу до закупiвлi укладається бiльше одного контракту або здiйснюється укладення контракту окремими частинами (далi - повторюванi контракти), основною для обчислення розрахункової максимальної сукупної вартостi є:

     (a) фактична вартiсть повторюваних контрактiв на закупiвлю однотипного товару чи послуги, укладених упродовж попереднiх 12 мiсяцiв або упродовж попереднього фiнансового року замовника, вiдкоригована, за наявностi такої можливостi, з урахуванням очiкуваних змiн кiлькостi або вартостi вiдповiдного товару або послуги, якi закуповуються, упродовж наступних 12 мiсяцiв; або

     (b) розрахункова вартiсть повторюваних контрактiв на закупiвлю однотипного товару чи послуги, що укладатимуться упродовж 12 мiсяцiв пiсля укладання першого контракту або упродовж фiнансового року замовника.

     8. У разi закупiвлi товару або послуги за договорами лiзингу, оренди чи оренди з правом викупу товарiв або послуг чи закупiвлi, сукупна вартiсть якої не вказана, основою для оцiнки є:

     (a) для контракту з фiксованим строком:

     (i) що укладається на строк до 12 мiсяцiв - сукупна розрахункова максимальна вартiсть упродовж перiоду здiйснення закупiвлi; або

     (ii) що укладається на строк понад 12 мiсяцiв - сукупна розрахункова максимальна вартiсть з урахуванням орiєнтованої залишкової вартостi;

     (b) у разi укладення безстрокового контракту - розрахунковий щомiсячний платiж помножується на 48; та

     (c) у разi сумнiвiв щодо того, чи є контракт строковим, застосовуються положення пiдпункту (b).

     Стаття 10.3: Зв'язок з переглянутою Угодою про державнi закупiвлi

     1. У будь-який час, упродовж якого обидвi сторони цiєї Угоди є також Сторонами Додатку до Протоколу про внесення змiн до Угоди про державнi закупiвлi (далi - Угода про державнi закупiвлi), дiя Статей 10.1, 10.2 та 10.4 - 10.18 призупиняється, а Угода про державнi закупiвлi, за винятком Статей V, XVI(4) - XVI(6), XIX, XX, XXI, XXII, включається i стає частиною цiєї Угоди у встановленому порядку та з необхiдними змiнами на весь перiод, доки Сторони є також Сторонами Угоди про державнi закупiвлi. Положення Угоди про державнi закупiвлi, включенi у цю Главу, застосовуються до Додаткiв до Графiкiв "Доступ до ринкiв" кожної Сторони для цiєї Глави.

     2. Змiни до положень Угоди про державнi закупiвлi, що включенi у цю Главу вiдповiдно до пункту 1, включаються у цю Угоду за вiдсутностi iншої домовленостi мiж Сторонами.

     Стаття 10.4: Безпека та загальнi винятки

     1. Нiщо в цiй Главi не тлумачиться як таке, що перешкоджає будь-якiй Сторонi здiйснювати будь-яку дiю або не розкривати iнформацiю, яку ця Сторона вважає необхiдною для захисту своїх iстотних iнтересiв безпеки у зв'язку iз закупiвлею:

     (a) озброєння, боєприпасiв або матерiалiв вiйськового призначення;

     (b) необхiдною для цiлей нацiональної безпеки; або

     (c) необхiдною для цiлей нацiональної оборони.

     2. За умови дотримання вимоги про те, що такi заходи не повиннi застосовуватися мiж Сторонами у свавiльно або невиправдано дискримiнацiйний спосiб у переважно однакових умовах чи з прихованим обмеженням мiжнародної торгiвлi, нiщо в цiй Главi не тлумачиться як таке, що перешкоджає будь-якiй Сторонi встановлювати або застосовувати заходи:

     (a) необхiднi для захисту суспiльної моралi, порядку чи безпеки;

     (b) необхiднi для захисту життя або здоров'я людей, тварин або рослин;

     (c) необхiднi для захисту iнтелектуальної власностi; або

     (d) що стосуються товарiв або послуг, що виробляються або надаються особами з обмеженими можливостями, благодiйними установами або є продуктом працi в'язнiв.

     Стаття 10.5: Загальнi принципи

     Недопущення дискримiнацiї

     1. Щодо заходу, який стосується охопленої закупiвлi, кожна Сторона, включно з її замовниками, повинна невiдкладно та безумовно надати товарам i послугам iншої Сторони та постачальникам iншої Сторони, якi пропонують цi товари або послуги, не менш сприятливий режим, нiж той, який Сторона, включно з її замовниками, надає нацiональним товарам, послугам та постачальникам.

     2. Щодо заходу, який стосується охопленої закупiвлi, кожна Сторона разом зi своїми замовниками не повинна:

     (a) створювати для одного мiсцевого постачальника менш сприятливий режим, нiж для iншого мiсцевого постачальника на пiдставi ступеня його пiдпорядкованостi чи приналежностi iноземному суб'єкту господарювання; або

     (b) проявляти дискримiнацiю щодо мiсцевого постачальника через те, що товари та послуги, якi той пропонує в рамках вiдповiдної закупiвлi, є товарами або послугами iншої Сторони.

     Використання електронних засобiв

     3. При здiйсненнi охопленої закупiвлi за допомогою електронних засобiв замовник:

     (a) забезпечує здiйснення такої закупiвлi з використанням систем iнформацiйних технологiй та програмного забезпечення, зокрема тих, що пов'язанi iз засвiдченням автентичностi та шифруванням iнформацiї, якi є загально доступними та сумiсними з iншими загально доступними системами iнформацiйних технологiй та програмним забезпеченням; та

     (b) застосовує механiзми, якi забезпечують цiлiснiсть поданих конкурсних заявок та тендерних пропозицiй, у тому числi можливiсть визначення часу їх отримання та недопущення несанкцiонованого доступу.

     Здiйснення закупiвлi

     4. Замовник здiйснює квалiфiковану закупiвлю прозоро та неупереджено у спосiб, який:

     (a) вiдповiдає вимогам цiєї Глави, iз застосуванням таких процедур як вiдкритий тендер, селективний тендер або тендер з обмеженою участю;

     (b) уникає конфлiкту iнтересiв; та

     (c) запобiгає корупцiйним дiям.

     Правила визначення походження

     5. Для цiлей охопленої закупiвлi жодна Сторона не застосовує до товарiв або послуг, якi iмпортуються або постачаються iншою Стороною, правила визначення походження, якi вiдрiзняються вiд правил визначення походження, якi застосовуються цiєю Стороною на той момент при здiйсненнi звичайних торговельних операцiй щодо iмпорту чи поставок таких самих товарiв або послуг вiд тiєї самої Сторони.

     Взаємозалiки

     6. Щодо охопленої закупiвлi Сторона, включно з її замовниками, не повинна вимагати, враховувати, встановлювати або здiйснювати у примусовому порядку взаємозалiк.

     Заходи, якi не стосуються закупiвлi

     7. Пункти 1 та 2 не застосовуються до: мита або iнших зборiв, якi стягуються при або у зв'язку iз ввезенням товарiв; способiв стягнення такого мита та зборiв; iнших правил або формальностей, пов'язаних з iмпортом, та заходiв, якi впливають на продаж послуг, крiм заходiв, якi регулюють охопленi закупiвлi.

     Стаття 10.6: Iнформацiя про систему закупiвель

     1. Кожна Сторона:

     (a) невiдкладно публiкує будь-який закон, положення, судове рiшення, адмiнiстративну постанову загального застосування, стандартне положення контракту, що приписанi законом або положенням i включенi шляхом посилання на них у повiдомлення або тендерну документацiю, та процедури, якi стосуються охопленої закупiвлi, а також будь-якi змiни до них в офiцiйно визначеному електронному або друкованому засобi, який є широко використовуваним i загально доступним; та

     (b) на вимогу iншої Сторони надає їй вiдповiднi пояснення щодо вищезазначеного.

     2. Кожна Сторона включає у Додаток 10-9 до свого Графiку "Доступ до ринкiв" список:

     (a) електронних або друкованих засобiв, в яких Сторона публiкує iнформацiю, визначену у пунктi 1;

     (b) електронних або друкованих засобiв, в яких Сторона публiкує повiдомлення, передбаченi Статтями 10.7, 10.9.7 та 10.16.2; та

     (c) адреси веб-сайтiв або адреси, за якими Сторона розмiщує свою статистику закупiвель.

     3. Кожна Сторона невiдкладно повiдомляє Спiльну комiсiю про будь-якi змiни iнформацiї, наведеної нею у Додатку 10-9.

     Стаття 10.7: Повiдомлення

     Повiдомлення про намiр здiйснити закупiвлю

     1. Щодо кожної охопленої закупiвлi замовник публiкує повiдомлення про намiр здiйснити закупiвлю у вiдповiдному друкованому чи електронному засобi, зазначеному у Додатку 10-9, окрiм як за обставин, зазначених у Статтi 10.13. Цей засiб iнформацiї має бути широкодоступним, а повiдомлення має залишатися загально доступним щонайменше до завершення зазначеного в ньому строку.

     2. Повiдомлення про намiр здiйснити закупiвлю:

     (a) для замовникiв, якi охоплюються Додатком 10-1, повинно бути доступним за допомогою електронних засобiв безкоштовно через єдину точку доступу принаймнi упродовж мiнiмального строку, зазначеного у Додатку 10-9; та

     (b) для замовникiв, якi охоплюються Додатком 10-2, при можливостi доступу за допомогою електронних засобiв надається принаймнi шляхом посилань на безкоштовно доступному сайтi.

     Сторонам, у тому числi їх замовникам, охопленим Додатком 10-2, пропонується розмiщувати свої повiдомлення в безкоштовних електронних засобах через єдину точку доступу.

     3. Якщо в цiй Главi не передбачено iнше, кожне повiдомлення про намiр здiйснити закупiвлю має мiстити таку iнформацiю:

     (a) найменування та адресу замовника та iншу iнформацiю, необхiдну для зв'язку iз замовником та отримання усiх вiдповiдних документiв, що стосуються закупiвлi, а також, у разi стягнення плати за такi документи, iнформацiю про вартiсть їх одержання та умови оплати;

     (b) опис закупiвлi, iз зазначенням характеру та кiлькостi товарiв або послуг, якi планується закупати, або їх орiєнтовної кiлькостi, якщо точна кiлькiсть невiдома;

     (c) для повторюваних контрактiв, якщо можливо, орiєнтовнi строки публiкацiї наступних повiдомлень про запропоновану закупiвлю;

     (d) опис усiх варiантiв;

     (e) строки поставки товарiв або послуг або термiн дiї контракту;

     (f) процедуру, яка використовуватиметься для закупiвлi, та чи включатиме вона переговори або електронний аукцiон;

     (g) за необхiдностi - адресу та кiнцеву дату для подання заявок на участь у закупiвлi;

     (h) адресу та кiнцеву дату подання тендерних пропозицiй;

     (i) мову або мови, якими повиннi бути пiдготовленi тендернi пропозицiї або заявки на участь, якщо ця мова(-и) вiдрiзняється(-ються) вiд офiцiйної мови замовника Сторони;

     (j) список та стислий опис будь-яких умов участi постачальникiв, у тому числi вимог до конкретних документiв або сертифiкатiв, що повиннi бути наданi постачальниками у зв'язку зi здiйсненням процедури закупiвлi, якщо такi вимоги не були включенi у тендерну документацiю, до якої було вiдкрито доступ усiм зацiкавленим постачальникам водночас з повiдомленням про намiр здiйснити закупiвлю;

     (k) якщо, вiдповiдно до Статтi 10.9, замовник має намiр обрати обмежену кiлькiсть квалiфiкованих постачальникiв для участi у тендерi - критерiї їх вiдбору, та, якщо таке застосовується, обмеження щодо кiлькостi постачальникiв, якi будуть допущенi до участi у тендерi; а також

     (l) iнформацiю про те, що до закупiвлi застосовуватимуться положення цiєї Глави.

     Стисле повiдомлення

     4. Щодо кожної запропонованої закупiвлi замовник водночас iз публiкацiєю повiдомлення про намiр здiйснити закупiвлю розмiщує на доступних ресурсах стисле повiдомлення українською, англiйською та французькою мовою або однiєю з них. Стисле повiдомлення повинно мiстити, як мiнiмум, таку iнформацiю:

     (a) предмет закупiвлi;

     (b) кiнцеву дату для подання тендерних пропозицiй або, за необхiдностi, кiнцеву дату для подання заяви на участь у закупiвлi або на внесення до списку багаторазового використання; та

     (c) адресу, за якою можна запросити документи, що стосуються закупiвлi.

     Повiдомлення про заплановану закупiвлю

     5. Замовникам рекомендується кожного фiнансового року якомога ранiше публiкувати у вiдповiдному друкованому чи електронному засобi, що зазначенi у Додатку 10-9, повiдомлення про свої плани закупiвель на майбутнє (далi - повiдомлення про заплановану закупiвлю). Повiдомлення про заплановану закупiвлю повинно зазначити предмет закупiвлi та заплановану дату публiкацiї повiдомлення про намiр здiйснити закупiвлю.

     6. Замовник, визначений у Додатку 10-2, може використовувати повiдомлення про заплановану закупiвлю в якостi повiдомлення про намiр здiйснити закупiвлю, за умови, що повiдомлення про заплановану закупiвлю мiстить максимум iнформацiї, зазначеної у пунктi 2, що є у розпорядженнi органiзацiї, а також вказiвку на те, що зацiкавленим постачальникам пропонується повiдомити замовника про свiй iнтерес до закупiвлi.

     Стаття 10.8: Умови участi

     1. Замовник обмежує умови участi у закупiвлi лише тими, що є iстотними для забезпечення того, щоб постачальник мав правовi та фiнансовi, а також комерцiйнi та технiчнi можливостi здiйснити вiдповiдну закупiвлю.

     2. В процесi визначення умов участi замовник:

     (a) не повинен вимагати в якостi умови участi постачальника у закупiвлi наявнiсть ранiше укладених будь-яким замовником Сторони контрактiв з таким постачальником; та

     (b) може вимагати наявностi вiдповiдного досвiду, коли це важливо для задоволення вимог закупiвлi.

     3. При визначеннi того, чи вiдповiдає постачальник умовам участi у тендерi, замовник:

     (a) оцiнює фiнансовi можливостi, а також комерцiйну та технiчну здатнiсть постачальника за результатами оцiнки господарської дiяльностi цього постачальника в межах та поза межами територiї Сторони замовника; та

     (b) брати за основу для такої оцiнки умови, якi замовник заздалегiдь визначив у повiдомленнях або тендернiй документацiї.

     4. За наявностi вiдповiдних доказiв замовник має право виключити постачальника з числа учасникiв закупiвлi на таких пiдставах як:

     (a) банкрутство;

     (b) подання недостовiрної iнформацiї;

     (c) суттєвi або систематичнi недолiки у виконаннi будь-якої iстотної вимоги або зобов'язання за попереднiм контрактом або контрактами;

     (d) наявнiсть таких, що набрали законної сили, судових рiшень стосовно здiйснення таким постачальником тяжких злочинiв або iнших серйозних правопорушень;

     (e) неналежне виконання таким постачальником професiйних функцiй, або дiї або бездiяльнiсть з боку такого постачальника, що негативно вiдбиваються на його комерцiйнiй репутацiї; або

     (f) несплата податкiв.

     Стаття 10.9: Квалiфiкацiя постачальникiв

     Системи реєстрацiї та квалiфiкацiйнi процедури

     1. Замовник може застосовувати систему реєстрацiї постачальникiв, у якiй зацiкавленi постачальники зобов'язанi зареєструватися та надати певну iнформацiю.

     2. Кожна Сторона забезпечує, щоб:

     (a) її замовники здiйснювали вiдповiднi заходи з метою мiнiмiзацiї розбiжностей у квалiфiкацiйних процедурах, застосовуваних ними; та

     (b) у разi застосування її замовниками систем реєстрацiї, щоб цi органiзацiї здiйснювали вiдповiднi заходи з метою мiнiмiзацiї розбiжностей у використовуваних ними системах реєстрацiї.

     3. Замовник не повинен створювати та застосовувати системи реєстрацiї або квалiфiкацiйнi процедури, що мають на метi або призводять до створення невиправданих перешкод для участi у закупiвлi постачальникiв iншої Сторони.

     Селективний тендер

     4. Якщо замовник має намiр використовувати процедуру селективного тендеру, вона повинна:

     (a) зазначити у повiдомленнi про намiр здiйснити закупiвлю мiнiмум ту iнформацiю, яка визначена у Статтi 10.7.3(a), (b), (f), (g), (j), (k) та (l), та запропонувати постачальникам подати заявки на участь у тендерi; та

     (b) до початку строку проведення тендеру надати квалiфiкованим постачальникам як мiнiмум ту iнформацiю, яка визначена у Статтi 10.7.3(c), (d), (e), (h) та (i), у порядку, зазначеному у Статтi 10.11.3(b).

     5. Замовник дозволяє всiм квалiфiкованим постачальникам брати участь у вiдповiднiй закупiвлi, крiм випадкiв, коли замовником у повiдомленнi про намiр здiйснити закупiвлю встановленi обмеження щодо кiлькостi постачальникiв, якi будуть допущенi до подання тендерних пропозицiй, та критерiї обрання такої обмеженої кiлькостi постачальникiв.

     6. Якщо тендерна документацiя не була оприлюднена пiсля дати публiкацiї повiдомлення, зазначеного у пунктi 4, замовник забезпечує доступнiсть цiєї документацiї одночасно всiм квалiфiкованим постачальникам, вiдiбраним вiдповiдно до пункту 5.

     Списки багаторазового використання

     7. Замовник може вести списки багаторазового використання, за умови, що повiдомлення з пропозицiєю зацiкавленим постачальникам подавати заяви на включення до цього списку:

     (a) публiкується щороку; та

     (b) у разi розмiщення за допомогою електронних засобiв - постiйно знаходиться у вiдкритому доступi,

     у вiдповiдному засобi iнформацiї, зазначеному у Додатку 10-9.

     8. Повiдомлення, передбачене у пунктi 7, має мiстити:

     (a) опис товарiв чи послуг або категорiй товарiв чи послуг, для яких може застосовуватися список багаторазового використання;

     (b) умови участi, яким мають вiдповiдати постачальники для їх включення в список, та методи, якi замовник буде використовувати для перевiрки вiдповiдностi постачальника встановленим умовам;

     (c) найменування та адресу замовника та iншу iнформацiю, необхiдну для зв'язку з нею та отримання усiх вiдповiдних документiв, що стосуються списку;

     (d) термiн дiї списку та способи його поновлення чи припинення або, якщо термiн дiї не визначено - метод надання повiдомлення про припинення термiну використання списку; та

     (e) iнформацiю про те, що список може бути використаний для закупiвлi, що охоплюється цiєю Главою.

     9. Незважаючи на положення пункту 7, у випадках, коли строк дiї списку багаторазового використання не перевищує трьох рокiв, замовник може публiкувати повiдомлення, зазначене у пунктi 7, лише один раз, на початку строку дiї цього списку, за умови, що це повiдомлення:

     (a) встановлює строк дiї списку, та що наступнi повiдомлення не будуть оприлюднюватися; та

     (b) надається за допомогою електронних засобiв та є постiйно доступним упродовж строку дiї списку.

     10. Замовник дозволяє постачальникам у будь-який час подати заяву про включення їх до списку багаторазового використання та включати до цього списку усiх квалiфiкованих постачальникiв без невиправданих зволiкань.

     11. Якщо постачальник, не включений до списку багаторазового використання, подає заявку на участь в закупiвлi, щодо якої застосовується список багаторазового використання, а також усi необхiднi для цього документи у строки, передбаченi у Статтi 10.11.2, замовник зобов'язаний розглянути таку заявку. замовник не повинен iгнорувати заявку цього постачальника на участь у закупiвлi через недостатнiсть у нього часу на вивчення заявки такого постачальника, крiм виняткових випадкiв, коли через складнiсть закупiвлi замовник не може розглянути заявку у строки, передбаченi для подання тендерних пропозицiй.

     Замовники, зазначенi у Додатку 10-2

     12. Замовник, охоплений Додатком 10-2, може використовувати повiдомлення iз запрошенням постачальникiв до подання заяв на включення до списку багаторазового використання в якостi повiдомлення про намiр здiйснити закупiвлю, за умови, що:

     (a) це повiдомлення опублiковане вiдповiдно до пункту 7 та мiстить iнформацiю, визначену у пунктi 8, в якомога повному обсязi, визначеному у Статтi 10.7.3, а також зазначає, що воно є повiдомленням про намiр здiйснити закупiвлю, або що тiльки постачальники з списку багаторазового використання отримуватимуть подальшi повiдомлення про закупiвлi, щодо яких застосовується список багаторазового використання; та

     (b) замовник невiдкладно надає постачальникам, якi висловили свою зацiкавленiсть у цiй закупiвлi, iнформацiю, достатню для оцiнки ними своєї зацiкавленостi у закупiвлi, у тому числi решту iнформацiї, передбаченої у Статтi 10.7.3, в тому обсязi, в якому вона є доступною.

     13. Замовник, охоплений Додатком 10-2, може дозволити постачальнику, який подав заяву на включення його до списку багаторазового використання вiдповiдно до пункту 10, подати тендерну пропозицiю щодо цiєї закупiвлi, якщо замовник має достатньо часу для перевiрки того, чи вiдповiдає цей постачальник умовам участi у тендерi.

     Iнформацiя про рiшення замовника

     14. Замовник невiдкладно iнформує будь-якого постачальника, який подав заявку на участь у закупiвлi або заяву на включення його до списку багаторазового використання, про рiшення, винесене замовником за такою заявкою або заявою.

     15. Якщо замовник вiдхиляє заявку постачальника на участь в закупiвлi або його заяву про включення до списку багаторазового використання, перестає визнавати цього постачальника квалiфiкованим або виключає його з списку багаторазового використання, вiн невiдкладно iнформує про це постачальника та, на вимогу постачальника, невiдкладно надає йому письмове пояснення пiдстав для винесення такого рiшення.

     Стаття 10.10: Технiчнi специфiкацiї та тендерна документацiя

     Технiчнi специфiкацiї

     1. Замовник не повинен розробляти, приймати або застосовувати будь-якi технiчнi специфiкацiї або встановлювати процедури оцiнки вiдповiдностi, що мають на метi або призводять до створення невиправданих перешкод для мiжнародної торгiвлi.

     2. При визначеннi технiчних специфiкацiй для товарiв або послуг, якi закуповуються, замовник, якщо необхiдно:

     (a) визначає технiчнi специфiкацiї з точки зору досягнення результатiв та функцiональних вимог, а не проектнi чи описовi характеристики; та

     (b) бере за основу для технiчних специфiкацiй мiжнароднi стандарти, якщо такi стандарти iснують; а за їх вiдсутностi - нацiональнi технiчнi регламенти, визнанi нацiональнi стандарти або будiвельнi норми.

     3. Якщо в технiчних специфiкацiях використовуються проектнi чи описовi характеристики, замовник, коли доцiльно, повинен зазначити, що вiн розглядатиме тендернi пропозицiї щодо еквiвалентних товарiв або послуг, якi очевидно вiдповiдатимуть вимогам закупiвлi i щодо яких в тендерну документацiю включенi слова "або еквiвалент".

     4. Замовник не повинен встановлювати технiчнi специфiкацiї, якi вимагають або посилаються на певну торгову марку або торгову назву, патент, авторське право, дизайн, тип, конкретне джерело походження, виробника чи постачальника, якщо немає iншого, достатньо точного або зрозумiлого способу характеристики вимог закупiвлi, i за умови, що у таких випадках замовник включатиме в тендерну документацiю слова "або еквiвалент".

     5. Замовник не повинен звертатися за порадою або приймати у спосiб, який мав би наслiдком створення перешкод для конкуренцiї, поради, якi можуть бути використанi в процесi пiдготовки або затвердження будь-яких технiчних специфiкацiй для вiдповiдної закупiвлi, вiд особи, яка може мати комерцiйний iнтерес в цiй закупiвлi.

     6. Для уточнення зазначається, що Сторона, у тому числi її замовники, вправi вiдповiдно до цiєї Статтi розробляти або затверджувати технiчнi специфiкацiї, спрямованi на збереження природних ресурсiв або захист навколишнього середовища, за умови, що вона розробляє або затверджує цi специфiкацiї вiдповiдно до цiєї Статтi.

     Тендерна документацiя

     7. Замовник забезпечує доступнiсть для постачальникiв тендерної документацiї, що мiстить всю необхiдну iнформацiю, що дає постачальникам можливiсть пiдготувати та подати вiдповiднi тендернi пропозицiї. Крiм випадкiв, коли це вже зазначено у повiдомленнi про намiр здiйснити закупiвлю, така документацiя повинна мiстити повний опис такого:

     (a) закупiвлi, iз зазначенням характеру та кiлькостi товарiв або послуг, що мають закуповуватися, або, якщо кiлькiсть не вiдома - орiєнтовної кiлькостi та вимог, якi вимагається виконати, в тому числi специфiкацiї, сертифiкати пiдтвердження вiдповiдностi, плани, креслення або iнструкцiї;

     (b) умов участi постачальникiв, в тому числi список iнформацiї та документiв, подання яких вимагається вiд постачальникiв у зв'язку з умовами до участi;

     (c) усiх критерiїв оцiнки, що враховуватимуться при визначеннi постачальника, з яким укладатиметься контракт, та, крiм випадкiв, коли єдиним критерiєм є цiна, має зазначати вiдносну важливiсть таких критерiїв;

     (d) якщо замовник проводитиме закупiвлю за допомогою електронних засобiв - опис вимог щодо засвiдчення автентичностi та шифрування або iнших вимог, що стосуються отримання iнформацiї за допомогою електронних засобiв;

     (e) якщо замовник проводитиме електронний аукцiон - опис правил, у тому числi правил визначення складових тендерної пропозицiї, що стосуються критерiїв оцiнки, вiдповiдно до яких будуть проводитися торги;

     (f) якщо вiдбуватиметься публiчне вiдкриття торгiв - дату, час i мiсце їх вiдкриття та, за необхiдностi, осiб, яким дозволяється бути присутнiми;

     (g) iнших положень або умов, в тому числi умов оплати та будь-яких обмежень щодо засобiв подання тендерних пропозицiй, наприклад, на паперових носiях або електронними засобами; та

     (h) дат поставки товарiв або постачання послуг.

     8. При визначеннi дат для поставки товарiв або надання послуг, що є предметом закупiвлi, замовник враховує такi фактори як складнiсть закупiвлi, очiкуваний обсяг залучення субпiдрядних органiзацiй та реальнi строки, необхiднi для виробництва, використання iснуючих запасiв та транспортування товарiв з пункту їх поставки або для надання послуг.

     9. Критерiї оцiнки, якi визначенi у повiдомленнi про намiр здiйснити закупiвлi або в тендернiй документацiї, можуть включати, серед iншого, цiну та iншi вартiснi фактори, якiсть, технiчнi переваги, екологiчнi характеристики та умови поставки.

     10. Замовник невiдкладно:

     (a) органiзує доступнiсть тендерної документацiї для забезпечення зацiкавленим постачальникам достатнього часу для подання тендерних пропозицiй;

     (b) надає, на вимогу, тендерну документацiю будь-якому зацiкавленому постачальнику; та

     (c) вiдповiдає на будь-якi обґрунтованi вимоги зацiкавлених постачальникiв або постачальникiв, що беруть участь у тендерi, про надання вiдповiдної iнформацiї, за умови, що така iнформацiя не надаватиме такому постачальнику переваг над iншими постачальниками.

     Змiни

     11. У випадках, коли до укладення контракту з переможцем замовник змiнює критерiї або вимоги, зазначенi у повiдомленнi про намiр здiйснити закупiвлю або у тендернiй документацiї, наданiй постачальникам, що беруть участь у тендерi, або вносить змiни чи повторно надає повiдомлення або переоформляє тендерну документацiю, вона повинна надати у письмовiй формi усi такi змiни або нове повiдомлення чи переоформлену тендерну документацiю:

     (a) усiм постачальникам, якi приймають участь в тендерi на момент таких змiн критерiїв, внесення змiн або переоформлення повiдомлення чи тендерної документацiї, якщо йому вiдомi цi постачальники, та в усiх iнших випадках у такий саме спосiб, у який була надана первiсна iнформацiя; та

     (b) завчасно, щоб дати таким постачальникам можливiсть внести змiни в тендерну пропозицiю або подати нову тендерну пропозицiю, залежно вiд ситуацiї.

     Стаття 10.11: Строки

     Загальнi положення

     1. Замовник, враховуючи власнi обґрунтованi потреби, забезпечує постачальникам достатнiй час на пiдготовку та подання заявки на участь та належним чином оформлених тендерних пропозицiй, беручи до уваги такi фактори як:

     (a) характер та складнiсть закупiвлi;

     (b) очiкуваний обсяг залучення субпiдрядних органiзацiй; та

     (c) час, необхiдний для подання тендерних пропозицiй не через електроннi засоби iз закордонних або вiтчизняних населених пунктiв, в яких електроннi засоби не використовуються.

     Цi строки, у тому числi у разi їх подовження, повиннi бути однаковими для усiх зацiкавлених постачальникiв або постачальникiв, що беруть участь у тендерi.

     Кiнцевi строки

     2. Замовник, що проводить селективний тендер, встановлює, що кiнцевий строк для подання заявок на участь у тендерi у принципi є не меншим, нiж 25 днiв з дати публiкацiї повiдомлення про намiр здiйснити закупiвлю. Якщо через термiновий характер закупiвлi, належним чином обґрунтований замовником, такий строк є неприйнятним, вiн може бути скорочений не менше, нiж до 10 днiв.

     3. За винятком випадкiв, передбачених пунктами 4, 5, 7 та 8, замовник встановлює, що кiнцевий строк для подання тендерних пропозицiй має становити не менше 40 днiв з дати, на яку:

     (a) у разi проведення вiдкритого тендеру було опублiковане повiдомлення про запропоновану закупiвлю; або

     (b) у разi проведення селективного тендеру замовник повiдомив постачальникiв, що їм пропонується надати тендернi пропозицiї, незалежно вiд того, чи застосовується ним список багаторазового використання.

     4. Замовник може скоротити строк для подання тендерних пропозицiй, встановлений вiдповiдно до пункту 3, не менше, нiж до 10 днiв, якщо:

     (a) замовник опублiкував повiдомлення про заплановану закупiвлю вiдповiдно до Статтi 10.7.5 не ранiше нiж за 40 днiв та не пiзнiше нiж за 12 мiсяцiв до публiкацiї повiдомлення про намiр здiйснити закупiвлю, та це повiдомлення про запланованi закупiвлi мiстить:

     (i) опис закупiвлi;

     (ii) орiєнтовнi граничнi строки для подання тендерних пропозицiй або заявок на участь у тендерi;

     (iii) вказiвку на те, що зацiкавленi постачальники мають висловити замовнику свiй iнтерес до цiєї закупiвлi;

     (iv) адресу, за якою можна отримати документи, пов'язанi з цiєю закупiвлею; та

     (v) доступну iнформацiю в обсязi, встановленому для повiдомлення про намiр здiйснити закупiвлю вiдповiдно до Статтi 10.7.3;

     (b) замовник у разi повторюваних контрактiв має зазначити у першому повiдомленнi про намiр здiйснити закупiвлю, що наступними повiдомленням строки для проведення тендеру визначатимуться на основi цього пункту; або

     (c) через термiновий характер закупiвлi, належним чином обґрунтований замовником, неможливо подати пропозицiю у строки, встановленi вiдповiдно до пункту 3.

     5. Замовник може скоротити строк для надання пропозицiй вiдповiдно до пункту 3 на п'ять днiв за кожної з таких обставин:

     (a) повiдомлення про намiр здiйснити закупiвлю розмiщується в електронних засобах;

     (b) уся тендерна документацiя є доступною за допомогою електронних засобiв, починаючи з дати публiкацiї повiдомлення про намiр здiйснити закупiвлю; та

     (c) замовник приймає тендернi пропозицiї за допомогою електронних засобiв.

     6. Одночасне застосування положень пункту 5 та пункту 4 в жодному разi не призводить до скорочення строку для подання тендерних пропозицiй, передбаченого пунктом 3, до менше, нiж 10 днiв з дати публiкацiї повiдомлення.

     7. Незважаючи на будь-якi iншi положення цiєї Статтi, якщо замовник закуповує комерцiйнi товари або комерцiйнi послуги чи комерцiйнi товари та послуги у будь-якiй комбiнацiї, вiн вправi скоротити строк для подання тендерних пропозицiй, встановлений вiдповiдно до пункту 3, до не менше, нiж 13 днiв, за умови, що вiн водночас розмiщує в електронних засобах повiдомлення про намiр здiйснити закупiвлю та тендерну документацiю. Крiм того, якщо замовник приймає тендернi пропозицiї щодо комерцiйних товарiв або послуг за допомогою електронних засобiв, вiн може скоротити строк, встановлений вiдповiдно до пункту 3, не менше, нiж до 10 днiв.

     8. Якщо замовник, охоплений Додатком 10-2, вибрав усiх або обмежену кiлькiсть квалiфiкованих постачальникiв, строк для подання тендерних пропозицiй може бути встановлений за взаємною угодою мiж цiєю органiзацiєю та обраними постачальниками. За вiдсутностi такої згоди цей строк становитиме не менше 10 днiв.

     Стаття 10.12: Переговори

     1. Сторона може передбачити для своїх замовникiв можливiсть проведення переговорiв:

     (a) якщо органiзацiя висловила свiй намiр провести переговори у повiдомленнi про намiр здiйснити закупiвлю; або

     (b) якщо за результатами оцiнки виявляється, що жодна тендерна пропозицiя не має очевидних переваг з огляду на певнi критерiї оцiнки, визначенi в повiдомленнi про намiр здiйснити закупiвлю або в тендернiй документацiї.

     2. Замовник:

     (a) забезпечує, щоб постачальники, якi не братимуть участi у переговорах, визначалися вiдповiдно до критерiїв оцiнки, визначених у повiдомленнi про намiр здiйснити закупiвлю або тендернiй документацiї; та

     (b) у разi проведення переговорiв встановити для решти постачальникiв, що беруть участь у переговорах, загальний кiнцевий строк для подання нових або змiнених тендерних пропозицiй.

     Стаття 10.13: Обмежений тендер

     1. За умови, що замовник не використовує це положення з метою уникнення конкуренцiї мiж постачальниками або у спосiб, що дискримiнує постачальникiв iншої Сторони або захищає вiтчизняних постачальникiв, замовник може проводити тендер з обмеженою участю та вправi вирiшити не застосовувати Статтi 10.7 - 10.9, пункти 7 - 11 Статi 10.10, Статтi 10.11, 10.12, 10.14 та 10.15 лише за будь-якої з наступних обставин:

     (a) якщо:

     (i) не було подано жодної тендерної пропозицiї, або якщо жоден з постачальникiв не подав заявку на участь;

     (ii) жодна тендерна пропозицiя не вiдповiдає принциповим вимогам тендерної документацiї;

     (iii) жоден постачальник не виконав умови участi у тендерi; або

     (iv) поданi тендернi пропозицiї виявилися результатом змови,

     за умови, що вимоги тендерної документацiї iстотно не змiнювалися;

     (b) якщо товари або послуги можуть постачатися тiльки конкретним постачальником, та якщо при цьому не iснує прийнятних альтернативних або замiнних товарiв або послуг через будь-яку з таких причин:

     (i) йдеться про закупiвлю твору мистецтва;

     (ii) захист патентiв, авторських прав або iнших ексклюзивних прав; або

     (iii) через вiдсутнiсть конкуренцiї з технiчних причин;

     (c) щодо додаткового постачання основним постачальником товарiв або послуг, якi не були включенi у початкову закупiвлю, якщо змiна постачальника таких додаткових товарiв або послуг:

     (i) неможлива з економiчних або технiчних причин, таких як вимоги щодо взаємозамiнностi або сумiсностi з iснуючим обладнанням, програмним забезпеченням, послугами або устаткуванням, якi були закупленi в рамках початкової закупiвлi; та

     (ii) спричинить значнi невiдповiдностi або iстотне дублювання витрат замовника;

     (d) тiльки в межах необхiдностi, якщо через екстренiсть ситуацiї, викликаної подiями, не передбаченими замовником, вiдповiднi товари або послуги не можуть бути отриманi вчасно у разi проведення вiдкритого або селективного тендеру;

     (e) йдеться про товари, придбанi на товарних ринках;

     (f) якщо замовник закуповує прототип або перший товар чи послугу, якi були розробленi на її замовлення в рамках та для конкретного контракту на проведення дослiдження, експерименту, вивчення або оригiнальних розробок. Оригiнальна розробка першого товару або послуги може включати в себе обмежене виробництво або поставку з метою використання результатiв тестування та доведення, що цей товар або послуга є придатними для виробництва або серiйної поставки у певному обсязi за прийнятними стандартами якостi, однак не передбачає серiйного виробництва або поставки в обсязi, необхiдному для забезпечення комерцiйної рентабельностi або вiдшкодування витрат на дослiди та розробку;

     (g) для закупiвель, якi здiйснювалися за надзвичайно сприятливих умов, якi можуть виникати тiльки на короткий строк у таких випадках як розпродаж майна внаслiдок примусової лiквiдацiї, управлiння майном банкрута чи банкрутство, але не в процесi звичайних закупiвель у постiйних постачальникiв; або

     (h) у разi укладення контракту з переможцем конкурсу на кращий проект, за умови, що:

     (i) цей конкурс був органiзований у спосiб, який вiдповiдає принципам цiєї Глави, зокрема щодо публiкацiї повiдомлення про намiр здiйснити закупiвлю; та

     (ii) учасникiв оцiнювало незалежне журi з метою визначення переможця, з яким буде укладено контракт.

     2. Замовник готує письмовий звiт про кожний контракт, укладений вiдповiдно до пункту 1. Такий звiт повинен зазначати назву замовника, вартiсть та вид товарiв або послуг, що закуповуються, а також обставини та умови, описанi у пунктi 1, що обґрунтовують проведення тендеру з обмеженою участю.

     Стаття 10.14: Електронний аукцiон

     Якщо замовник має намiр провести охоплену закупiвлю у формi електронного аукцiону, замовник до початку електронного аукцiону сповiщає кожного учасника про:

     (a) автоматичний метод оцiнки, у тому числi про математичну формулу, яка базується на критерiях оцiнки, визначених в тендернiй документацiї, та яка буде використовуватися для автоматичної класифiкацiї або перекласифiкацiї тендерних пропозицiй;

     (b) результати початкової оцiнки складових наданої ним тендерної пропозицiї, якщо контракт укладатиметься з учасником, який надасть найвигiднiшу тендерну пропозицiю; та

     (c) будь-яку iншу вiдповiдну iнформацiю, пов'язану iз проведенням аукцiону.

     Стаття 10.15 Розгляд тендерних пропозицiй та укладення контрактiв

     Розгляд тендерних пропозицiй

     1. Замовник отримує, вiдкриває та розглядає всi тендернi пропозицiї вiдповiдно до таких процедур, якi гарантують справедливiсть та неупередженiсть процесу закупiвлi, а також конфiденцiйнiсть тендерних пропозицiй.

     2. Замовник не застосовує штрафнi санкцiї до постачальника, чия тендерна пропозицiя була отримана пiсля закiнчення строку, встановленого для подання тендерних пропозицiй, якщо таке запiзнення спричинене виключно неправильними дiями замовника.

     3. Якщо замовник надає будь-якому постачальнику можливiсть виправити випадковi формальнi помилки у перiод мiж вiдкриттям тендерних пропозицiй та укладенням контракту з переможцем, замовник повинен надати таку ж можливiсть усiм постачальникам, якi приймають участь у тендерi.

     Укладення контрактiв

     4. Пропозицiя, що подається на розгляд для визначення переможця тендеру, надається у письмовiй формi та на момент вiдкриття повинна вiдповiдати основним вимогам, зазначеним в повiдомленнях i тендернiй документацiї, та має бути подана постачальником, який вiдповiдає умовам участi у тендерi.

     5. Крiм випадкiв, коли замовник визначає, що укладення контракту не вiдповiдає суспiльним iнтересам, вiн укладає контракт з тим постачальником, якого вiн визначив здатним виконати умови контракту, та який, виключно на пiдставi критерiїв оцiнки, зазначених в повiдомленнi та тендернiй документацiї, подав:

     (a) найвигiднiшу тендерну пропозицiю; або

     (b) якщо єдиним критерiєм є цiна - запропонував найнижчу цiну.

     6. Якщо замовник отримує тендерну пропозицiю з цiною, занадто меншою за цiни, запропонованi в iнших тендерних пропозицiй, замовник може перевiрити, чи вiдповiдає цей постачальник умовам участi в тендерi та чи здатний вiн виконати умови контракту.

     7. Замовник не повинен використовувати рiзнi варiанти, скасовувати закупiвлi або вносити змiни в укладенi контракти у спосiб, що дозволяє уникати виконання зобов'язань, передбачених цiєю Главою.

     Стаття 10.16: Прозорiсть iнформацiї про закупiвлi

     Iнформацiя, що надається постачальникам

     1. Замовник невiдкладно iнформує постачальникiв, якi беруть участь у тендерi, про своє рiшення стосовно укладення контракту та, на вимогу будь-якого постачальника, зобов'язаний надати таке рiшення у письмовiй формi. Вiдповiдно до пунктiв 2 та 3 Статтi 10.17 замовник повинен на вимогу постачальника, який програв тендер, надати пояснення причин, через якi замовник не обрав його тендерну пропозицiю, а також має пояснити вiдноснi переваги тендерної пропозицiї переможця тендеру.

     Публiкацiя iнформацiї про укладений контракт

     2. Вiдповiдно до нацiонального законодавства невiдкладно пiсля укладення кожного контракту, охопленого цiєю Главою, замовник публiкує повiдомлення у вiдповiдному друкованому або електронному засобi, зазначеному у Додатку 10-9. Якщо замовник публiкує таке повiдомлення тiльки в електронному засобi, така iнформацiя має залишатися доступною упродовж розумно необхiдного часу. Повiдомлення повинно мiстити принаймнi таку iнформацiю:

     (a) опис товарiв або послуг, якi закуповуються;

     (b) назву та адресу замовника;

     (c) назву та адресу постачальника, визнаного переможцем тендеру;

     (d) цiну тендерної пропозицiї переможця або найвищу та найнижчу цiни, що розглядалися в процесi визначення переможця;

     (e) дату укладення контракту; та

     (f) спосiб, який використовується для закупiвлi, та у разi проведення тендеру з обмеженою участю вiдповiдно до Статтi 10.13 - опис обставин, якi обґрунтовують проведення тендеру з обмеженою участю.

     Ведення документацiї, звiтiв та можливiсть вiдстеження за допомогою електронних засобiв

     3. Кожен замовник упродовж мiнiмум трьох рокiв з дати укладення контракту зберiгає:

     (a) документацiю та звiти про тендернi процедури та укладення контрактiв щодо охопленої закупiвлi, у тому числi звiти, передбаченi Статтею 10.13; та

     (b) вiдомостi, якi забезпечують можливiсть належного вiдстеження охопленої закупiвлi за допомогою електронних засобiв.

     Стаття 10.17: Розкриття iнформацiї

     Надання iнформацiї Сторонам

     1. Сторона зобов'язана на вимогу iншої Сторони невiдкладно надати будь-яку iнформацiю, необхiдну для визначення того, чи закупiвля проводилася чесно, неупереджено та вiдповiдно до цiєї Глави, зокрема iнформацiю про характеристики та вiдноснi переваги тендерної пропозицiї, визнаної найкращою. В тих випадках, коли оприлюднення такої iнформацiї негативно впливатиме на конкуренцiю у майбутнiх тендерах, Сторона, яка отримує таку iнформацiю, не повинна розкривати її жодному постачальнику, окрiм як за умови проведення консультацiй зi Стороною, яка надала цю iнформацiю, та отримання її згоди.

     Нерозкриття iнформацiї

     2. Незважаючи на будь-яке iнше положення цiєї Глави, Сторона, у тому числi її замовники, не повиннi надавати будь-якому окремому постачальнику iнформацiю, яка може негативно вплинути на чесну конкуренцiю мiж постачальниками.

     3. Нiщо в цiй Главi не тлумачиться як вимога розкриття конфiденцiйної iнформацiї Стороною, у тому числi її замовниками, органами влади та контролюючими органами, у тих випадках, коли це:

     (a) заважатиме забезпеченню дотримання закону;

     (b) може зашкодити чеснiй конкуренцiї мiж постачальниками;

     (c) завдаватиме шкоди законним комерцiйним iнтересам окремих осiб, у тому числi захисту iнтелектуальної власностi; або

     (d) будь-яким iншим чином завдаватиме шкоди суспiльним iнтересам.

     Стаття 10.18: Процедури внутрiшнього контролю

     1. Кожна Сторона забезпечує вчасну, ефективну, прозору та недискримiнацiйну процедуру адмiнiстративного або судового контролю, шляхом якої постачальник може опротестувати:

     (a) порушення цiєї Глави; або

     (b) якщо постачальник не має права опротестовувати безпосередньо порушення цiєї Глави вiдповiдно до нацiонального законодавства вiдповiдної Сторони - невиконання Стороною заходiв щодо впровадження цiєї Глави, якi виникають в контекстi здiйснення охопленої закупiвлi, в якiй цей постачальник має або мав iнтерес. Процедурнi правила розгляду всiх протестiв повиннi бути викладенi письмово та бути загальнодоступними.

     2. У разi подання постачальником в рамках охопленої закупiвлi, в якiй цей постачальник має або мав iнтерес, протесту про те, що мало мiсце порушення або невиконання, зазначенi у пунктi 1, Сторона замовника, що здiйснює закупiвлю, заохочує цю органiзацiю та постачальника врегулювати проблему шляхом проведення консультацiї. Замовник забезпечує неупереджений та вчасний розгляд будь-якого протесту у спосiб, який не перешкоджає участi постачальника у поточнiй або майбутнiй закупiвлi та не зменшує його права вимагати застосування коригувальних заходiв вiдповiдно до процедури розгляду протесту в адмiнiстративному або судовому порядку.

     3. Кожному постачальнику надається достатнiй строк для пiдготовки та подання протесту, що у будь-якому випадку має становити не менше 10 днiв з моменту, коли постачальник дiзнався або мав би дiзнатися про пiдстави для подання протесту.

     4. Кожна Сторона створює або призначає щонайменше один неупереджений i незалежний вiд її замовника адмiнiстративний або судовий орган, який прийматиме та розглядатиме протести постачальникiв, якi виникають в контекстi здiйснення охопленої закупiвлi.

     5. Якщо початково розглядом протесту займається будь-який iнший орган, нiж зазначений у пунктi 4, Сторона забезпечує постачальнику можливiсть оскаржити початкове рiшення в неупередженому адмiнiстративному або судовому органi, який є незалежним вiд замовника, закупiвля якого є предметом протесту.

     6. Кожна Сторона забезпечує, щоб орган нагляду, який не є судом, подавав винесенi ним рiшення на вивчення судовим органам або мав процедури, якi забезпечують, щоб:

     (a) замовник надавав письмовi вiдповiдi на протести та подавав органу нагляду усi вiдповiднi документи;

     (b) учасники проваджень (учасники) мали право на заслуховування до винесення органом нагляду рiшення щодо поданого протесту;

     (c) учасники мали право на представництво їх iнтересiв та супроводження;

     (d) учасники мали право доступу до всiх справи;

     (e) учасники мали право вимагати, щоб провадження вiдбувалося публiчно, i на ньому могли бути присутнi свiдки; та

     (f) орган нагляду приймав свої рiшення або надавав рекомендацiї вчасно, у письмовiй формi та з поясненням пiдстав для прийняття кожного рiшення або надання рекомендацiї.

     7. Кожна Сторона ухвалює або пiдтримує процедури, якi забезпечують:

     (a) невiдкладне вжиття тимчасових заходiв для збереження можливостi участi постачальника у закупiвлi. Такi тимчасовi заходи можуть призводити до призупинення процесу закупiвлi. Цi процедури можуть забезпечити, щоб при прийняттi рiшення про доцiльнiсть застосування заходiв враховувалися найважливiшi негативнi наслiдки для iнтересiв усiх зацiкавлених осiб, у тому числi для державних iнтересiв. Правовi пiдстави для невжиття заходiв повиннi бути викладенi у письмовiй формi; та

     (b) виправний захiд або компенсацiю завданих збиткiв або шкоди, що може обмежуватися сумою витрат на пiдготовку тендерної пропозицiй або витрат, пов'язаних iз поданням протесту, або обома цими сумами, якщо орган нагляду визначить, що мало мiсце порушення або невиконання, зазначенi у пунктi 1.

     Стаття 10.19: Змiни та поправки щодо сфери застосування

     1. Сторона може вносити змiни у будь-який Додаток до цiєї Глави.

     2. Якщо Сторона вносить змiни у Додаток до цiєї Глави, Сторона повинна:

     (a) надати письмове повiдомлення про це iншiй Сторонi; та

     (b) включити в повiдомлення пропозицiю iншiй Сторонi щодо вiдповiдних компенсацiйних коригувань для збереження рiвня охоплення, порiвнюваного з тим, що iснував до внесення змiни.

     3. Незважаючи на положення пункту 2(b), Сторона не зобов'язана здiйснювати компенсацiйнi коригування, якщо:

     (a) змiна, що вноситься, є неiстотним коригуванням або поправкою суто формального характеру; або

     (b) запропонована змiна охоплює органiзацiю, щодо якої Сторона фактично скасувала свiй контроль або вплив.

     4. Якщо iнша Сторона не погоджується з тим, що:

     (a) коригування, запропоноване вiдповiдно до пункту 2(b), є достатнiм для збереження охоплення на рiвнi, спiвставному iз взаємно погодженим,

     (b) запропонована змiна є неiстотним коригуванням або поправкою вiдповiдно до пункту 3(a), або

     (c) запропонована змiна охоплює органiзацiю, щодо якої Сторона фактично скасувала свiй контроль або вплив вiдповiдно до пункту 3(b),

     вона надає письмове заперечення упродовж 30 днiв з моменту отримання повiдомлення, зазначеного в пунктi 2 (a), або вважатиметься, що Сторона погодилася на коригування або запропонованi змiни, в тому числi для цiлей Глави 17 ("Врегулювання спорiв").

ГРАФIК КАНАДИ: ДОСТУП ДО РИНКIВ

Додаток 10-1
Центральнi органи влади

     Якщо не зазначено iнше, ця Глава охоплює закупiвлi замовниками, зазначеними у цьому Додатку, з урахуванням такої порогової вартостi:

Порогова вартiсть: 130000 СПЗ - Товари
130000 СПЗ - Послуги
5000000 СПЗ - Будiвельнi послуги

     Перелiк органiзацiй:

     1. Агентство з пiдтримки можливостей Атлантичної Канади (за власний рахунок)

     2. Агентство прикордонної служби Канади

     3. Комiсiя страхування зайнятостi Канади

     4. Рада з трудових вiдносин Канади

     5. Агентство доходiв Канади

     6. Школа державної служби Канади

     7. Канадський центр з охорони працi та безпеки життєдiяльностi

     8. Канадське агентство продовольчої iнспекцiї

     9. Канадська комiсiя з прав людини

     10. Канадськi iнститути дослiджень у галузi охорони здоров'я

     11. Канадський секретарiат мiжурядових конференцiй

     12. Канадський мiжнародний торговельний трибунал

     13. Комiсiя з ядерної безпеки Канади

     14. Комiсiя з радiо та телебачення i зв'язку Канади (за власний рахунок)

     15. Рада з розслiдувань аварiй на транспортi та транспортної безпеки Канади

     16. Канадське агентство транспорту (за власний рахунок)

     17. Рада з авторського права

     18. Служба виправних установ Канади

     19. Судова адмiнiстрацiя

     20. Мiнiстерство сiльського господарства i продовольства

     21. Мiнiстерство спадщини Канади

     22. Мiнiстерство громадянства та iммiграцiї

     23. Мiнiстерство з питань зайнятостi та соцiального розвитку

     24. Мiнiстерство фiнансiв

     25. Мiнiстерство рибальства та океанiв

     26. Мiнiстерство закордонних справ, торгiвлi та розвитку

     27. Мiнiстерство охорони здоров'я

     28. Мiнiстерство у справах iндiанцiв i розвитку Пiвночi

     29. Мiнiстерство промисловостi

     30. Мiнiстерство юстицiї

     31. Мiнiстерство нацiональної оборони

     32. Мiнiстерство природних ресурсiв

     33. Мiнiстерство громадської безпеки та готовностi до надзвичайних ситуацiй

     34. Мiнiстерство громадських робiт та урядових служб (за власний рахунок)

     35. Мiнiстерство охорони навколишнього середовища

     36. Мiнiстерство транспорту

     37. Мiнiстерство у справах ветеранiв

     38. Мiнiстерство диверсифiкацiї економiки Захiдної Канади (за власний рахунок)

     39. Директорат воєнних поселень

     40. Директорат, Акт про землю ветеранiв

     41. Агентство Канади з економiчного розвитку регiонiв Квебека

     42. Рада з питань iммiграцiї та бiженцiв

     43. Бiблiотека i архiви Канади

     44. Комiсiя з питань нацiональних битв

     45. Нацiональна рада з питань енергiї (за власний рахунок)

     46. Нацiональна рада сiльськогосподарської продукцiї

     47. Нацiональна дослiдницька рада Канади

     48. Рада природничих наук та iнженерно-дослiдницька

     49. Пiвнiчне Агентство трубопроводiв (за власний рахунок)

     50. Управлiння iнфраструктури Канади

     51. Управлiння Генерального аудитора

     52. Управлiння голови виборчої комiсiї

     53. Управлiння Уповноваженого з федеральних судових справ

     54. Управлiння Уповноваженого офiцiйних мов

     55. Управлiння Координатора з питань становища жiнок

     56. Управлiння секретаря генерал-губернатора

     57. Управлiння з нагляду за фiнансовими установами

     58. Офiси уповноважених Канади з iнформацiї та конфiденцiйностi

     59. Агентство паркiв Канади

     60. Рада Канади з умовно-дострокового звiльнення

     61. Наглядова рада з питань контролю за цiнами у сферi запатентованої медицини

     62. Таємна рада

     63. Агентство суспiльної охорони здоров'я Канади

     64. Комiсiя з питань державної служби

     65. Рада державної служби, трудових вiдносин та зайнятостi

     66. Секретар Верховного суду Канади

     67. Секретарiат Трибуналу конкуренцiї

     68. Королiвська канадська кiнна полiцiя

     69. Комiтет нагляду за Королiвською канадською кiнною полiцiєю

     70. Громадська Комiсiя з розгляду скарг Королiвської канадської кiнної полiцiї

     71. Канадська загальна служба

     72. Науково-дослiдницька рада соцiальних та гуманiтарних наук

     73. Статистичне управлiння Канади

     74. Апеляцiйний транспортний суд Канади

     75. Секретарiат казначейства Канади

     Примiтка до Додатку 10-1

     Жодна з органiзацiй, зазначених у Додатку 10-1, не має права створювати пiдпорядкованi установи.

Додаток 10-2
Iншi юридичнi особи

     Якщо не зазначено iнше, ця Глава охоплює закупiвлi юридичними установами, визначеними у цьому Додатку, з урахуванням такої порогової вартостi:

Порогова вартiсть: 355000 СПЗ - Товари
355000 СПЗ - Послуги
5000000 СПЗ - Будiвельнi послуги

     Перелiк органiзацiй:

     1. Канадська поштова корпорацiя

     2. Канадський музей iсторiї

     3. Канадський музей природи

     4. Канадська комiсiя з туризму

     5. Державна корпорацiя Defence Construction (1951) Ltd.

     6. Нацiональна столична комiсiя

     7. Нацiональна галерея Канади

     8. Нацiональний музей науки i технiки

     9. Королiвський монетний двiр Канади

     10. Корпорацiя залiзничного транспорту Канади Via Rail Canada Inc.

     Примiтки до Додатку 10-2

     1. Для уточнення зазначається, що Стаття 10.17 (Розкриття iнформацiї) застосовується до закупiвель Корпорацiєю залiзничного транспорту Канади Via Rail Canada Inc. i Королiвським монетним двором Канади на умовах захисту наданої конфiденцiйної комерцiйної iнформацiї.

     2. Ця Глава не включає закупiвлi Королiвським монетним двором Канади або вiд його iменi сировини та матерiалiв, використовуваних безпосередньо для карбування всього крiм законних платiжних засобiв Канади.

Додаток 10-3
Товари

     1. Якщо iнакше не зазначено у пунктi 2 та за умови його застосування, ця Глава охоплює всi товари.

     2. За умови застосування Статтi 10.4.1 цiєї Глави, стосовно закупiвель Мiнiстерством нацiональної оборони, Королiвською канадською кiнною полiцiєю та Департаментом рибальства та океанiв Канади для Канадської берегової охорони ця Глава охоплює лише товари, описанi у Федеральнiй класифiкацiї поставок (FSC) нижче:

     FSC 22. Залiзничне обладнання

     FSC 23. Транспортнi засоби, причепи та велосипеди (крiм автобусiв класу 2310, вiйськових вантажiвок та причепiв класiв 2320 i 2330, гусеничного вiйськового транспорту, штурмових i тактичних транспортних засобiв класу 2350, тактичних колiсних бойових десантних транспортних засобiв класу 2355, якi ранiше були включенi в клас 2320)

     FSC 24. Трактори

     FSC 25. Автотранспортнi запчастини

     FSC 26. Шини i камери шин

     FSC 29. Деталi двигунiв

     FSC 30. Механiчне обладнання для приводiв

     FSC 32. Деревообробнi станки та обладнання

     FSC 34. Металообробне обладнання

     FSC 35. Сервiсне та торговельне обладнання

     FSC 36. Спецiальна промислова технiка

     FSC 37. Сiльськогосподарська технiка та обладнання

     FSC 38. Обладнання для будiвництва, видобування корисних копалин, розкопок i обслуговування дорiг

     FSC 39. Пiдйомно-транспортне обладнання

     FSC 40. Мотузки, кабелi, ланцюги та фiтинги

     FSC 41. Холодильне обладнання та кондицiонери

     FSC 42. Протипожежне, рятувальне та обладнання для забезпечення безпеки (крiм класу 4220: морське рятувальне обладнання i обладнання для дайвiнгу; та класу 4230: обладнання для дезактивацiї i просочення)

     FSC 43. Насоси та компресори

     FSC 44. Печi, парогенератори, сушильне обладнання та ядернi реактори

     FSC 45. Сантехнiка, опалювальне та сантехнiчне обладнання

     FSC 46. Обладнання для очищення води та обробки стiчних вод

     FSC 47. Труби, рукава, шланги i фiтинги

     FSC 48. Клапани

     FSC 49. Обладнання для технiчного обслуговування та ремонтних майстерень

     FSC 52. Вимiрювальнi прилади

     FSC 53. Металовироби та абразивне обладнання

     FSC 54. Збiрнi конструкцiї та будiвельнi лiси

     FSC 55. Пиломатерiали, столярнi вироби, фанера та шпон

     FSC 56. Конструкцiйнi та будiвельнi матерiали

     FSC 61. Електричний дрiт та енергорозподiльче обладнання

     FSC 62. Свiтильники i лампи освiтлення

     FSC 63. Сигналiзацiя та сигнальнi системи

     FSC 65. Медичне, стоматологiчне i ветеринарне обладнання та витратнi матерiали

     FSC 66. Прилади та лабораторне обладнання (крiм класу 6615: пристрої для автопiлотування та складовi бортових гiроскопiв; та класу 6665: прилади та апаратура для виявлення небезпеки)

     FSC 67. Фототехнiка

     FSC 68. Хiмiя та хiмiчнi продукти

     FSC 69. Навчальнi тренажери та прибори

     FSC 70. Обладнання загального призначення для автоматичної обробки даних, програмне забезпечення, витратнi матерiали та допомiжне (крiм класу 7010: конфiгурацiї приладiв для автоматичної обробки даних (ADPE))

     FSC 71. Меблi

     FSC 72. Побутовi та комерцiйнi меблi та технiка

     FSC 73. Обладнання для приготування їжi та сервiрування

     FSC 74. Офiсна технiка, система обробки тексту i обладнання для ведення картотеки

     FSC 75. Офiсне обладнання та пристрої

     FSC 76. Книги, карти та iншi видання (крiм класу 7650: креслення та специфiкацiї)

     FSC 77. Музичнi iнструменти, фонографи та радiоапаратура для дому

     FSC 78. Обладнання для вiдпочинку та спорту

     FSC 79. Обладнання та матерiали для прибирання

     FSC 80. Пензлi, фарби, герметики та клеї

     FSC 81. Контейнери, тара i пакувальнi матерiали

     FSC 85. Туалетнi приналежностi

     FSC 87. Сiльськогосподарськi засоби

     FSC 88. Живi тварини

     FSC 91. Пальне, мастильнi матерiали, масла та вiск

     FSC 93. Неметалевi напiвфабрикати

     FSC 94. Неметалева сировина

     FSC 96. Руди, мiнерали та їх первиннi продукти

     FSC 99. Рiзне

Додаток 10-4
Послуги

     1. Якщо не зазначено iнше, ця Глава охоплює послуги, наведенi нижче. Змiст будiвельних послуг описує Додаток 10-5. Послуги, зазначенi у цьому Додатку та у Додатку 10-5, визначенi вiдповiдно до умовної Класифiкацiї основних продуктiв ООН (CPC Prov.), розмiщеної на сайтi:

     http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/default.asp? %20Lg=1.

Опис Код за СРС
1. Послуги з ремонту особистого майна та предметiв домашнього вжитку 633
2. Послуги готелiв i подiбних засобiв тимчасового розмiщення 641
3. Послуги з харчування 642 - 643
4. Послуги туристичних агентств i туроператорiв 7471
5. Комерцiйнi кур'єрськi послуги (у тому числi iнтермодальнi) 7512
6. Електронний обмiн даними (EDI) 7523
7. Електронна пошта 7523
8. Розширенi/з додатковими опцiями послуги факсимiльного зв'язку, зокрема зi зберiгання та передачi, зберiгання та пошуку iнформацiї 7523
9. Кодування та перетворення протоколiв -
10. Оперативний пошук iнформацiї в мережi та базах даних 7523
11. Голосова пошта 7523
12. Послуги, пов'язанi з операцiями з власними та орендованими об'єктами нерухомостi 821
13. Послуги, пов'язанi з операцiями з нерухомiстю, на платнiй або договiрнiй основi 822
14. Послуги з лiзингу або оренди приладiв та обладнання без оператора тiльки 83106 - 83109
15. Послуги з лiзингу або оренди особистого майна або предметiв домашнього вжитку тiльки 83203 - 83209
16. Консультацiйнi послуги з установки комп'ютерного обладнання 841
17. Послуги iз впровадження програмного забезпечення, зокрема консультацiйнi послуги щодо систем i програмного забезпечення, системного аналiзу, проектування, програмування i технiчного обслуговування 842
18. Послуги з обробки даних, зокрема з обробки даних, пiдготовки таблиць i управлiння iнформацiйною системою 843
19. Iнтерактивна обробка iнформацiї та/або даних (зокрема обробка транзакцiй) 843
20. Послуги баз даних 844
21. Технiчне обслуговування та ремонт офiсних приладiв та обладнання, зокрема комп'ютерiв 845
22. Iншi комп'ютернi послуги 849
23. Юридичнi послуги (консалтинговi послуги виключно з питань iноземного та мiжнародного права) 861
24. Бухгалтерський облiк, аудит i бухгалтерськi послуги 862
25. Послуги з питань оподаткування (за винятком юридичних послуг) 863
26. Консалтинговi послуги з питань управлiння 86501
27. Консалтинговi послуги з управлiння та маркетингу 86503
28. Консалтинговi послуги з управлiння кадрами 86504
29. Консалтинговi послуги з питань виробничого управлiння 86505
30. Послуги з управлiнського консалтингу (крiм класу 86602: послуги з арбiтражу та примирення) 8660
31. Архiтектурнi послуги 8671
32. Iнжинiринговi послуги 8672
33. Комплекснi iнжинiринговi послуги (крiм класу 86731: комплекснi iнженернi послуги для проектiв "пiд ключ" щодо транспортної iнфраструктури) 8673
34. Послуги з мiстобудування та ландшафтної архiтектури 8674
35. Послуги з технiчного контролю та аналiзу, у тому числi з контролю якостi та експертизи (крiм групи 58 та транспортного обладнання) 8676
36. Будiвельнi послуги та послуги з прибирання 874
37. Послуги з пакування 876
38. Послуги з лiсозаготiвель та транспортування деревини, зокрема з управлiння лiсовим господарством 8814
39. Послуги, пов'язанi з видобутком корисних копалин, зокрема послуги з бурiння i польового обслуговування 883
40. Послуги з ремонту металовиробiв, машин та обладнання 8861 - 8864, 8866
41. Послуги з вивозу та захоронення вiдходiв, санiтарнi та подiбнi послуги 940

     Примiтки до Додатку 10-4:

     1. Доступ Канади щодо телекомунiкацiйних послуг обмежується полiпшеними послугами або послугами з доданою вартiстю, постачання яких здiйснюється через телекомунiкацiйнi об'єкти, що орендуються у постачальникiв транспортних телекомунiкацiйних мереж загального користування.

     2. Ця Глава не охоплює закупiвлi:

     (a) послуг з управлiння та експлуатацiї державних або приватних об'єктiв, що використовуються для державних цiлей, в тому числi для науково-дослiдницьких робiт, що фiнансуються з федерального бюджету;

     (b) комунальних послуг;

     (c) архiтектурних та iнжинiрингових послуг, пов'язаних з обслуговуванням аеродромiв, об'єктiв зв'язку та ракетно-технiчних баз;

     (d) послуг iз суднобудування та судноремонту, а також пов'язаних з ними архiтектурних та iнжинiрингових послуг;

     (e) усiх послуг, з посиланням на товари, що закуповуються Департаментом нацiональної оборони, Королiвською канадською кiнною полiцiєю i Департаментом рибного господарства та океанiв для Канадської берегової охорони, якi не включенi до цiєї Глави; та

     (f) послуг, що закуповуються для пiдтримки розмiщеного за кордоном вiйськового контингенту.

Додаток 10-5
Будiвельнi послуги

     1. Якщо не зазначено iнше та з урахуванням пункту 2, ця Глава охоплює всi будiвельнi послуги, визначенi в роздiлi 51 умовної Класифiкацiї основних продуктiв ООН (CPC Prov.).

     2. Ця Глава не поширюється на закупiвлi:

     (a) днопоглиблювальних послуг; i

     (b) будiвельних послуг, що закуповуються Департаментом транспорту або вiд його iменi.

Додаток 10-6
Загальнi примiтки

     Наведенi нижче Загальнi примiтки стосуються тiльки цiєї Глави, в тому числi Додаткiв 10-1 - 10-5.

     1. Дiя цiєї Глави не поширюється на закупiвлi:

     (a) послуг iз суднобудування та судноремонту, у тому числi супутнiх архiтектурних та iнжинiрингових послуг;

     (b) обладнання, систем, компонентiв для мiського залiзничного транспорту та мiського транспорту та матерiалiв, що входять до його складу, а також всiх пов'язаних з проектом матерiалiв iз залiза або сталi;

     (c) комунiкацiйного обладнання, детекторiв та пристроїв когерентного випромiнювання (група 58);

     (d) сiльськогосподарських товарiв, вироблених для сприяння реалiзацiї програм пiдтримки сiльського господарства або програм громадського харчування;

     (e) мiжнародного перетину мiж Канадою та iншою країною, у тому числi проектування, будiвництва, експлуатацiї або технiчного обслуговування перетину, а також пов'язаної з ним iнфраструктури; та

     (f) транспортних послуг, якi є складовою або пов'язанi з договором про закупiвлi.

     2. Ця Глава не застосовується до:

     (a) преференцiй у будь-якiй формi, у тому числi за державними контрактами з пiдприємствами для мiкро-, малих i середнiх пiдприємства; i

     (b) заходу, що вводиться або продовжує застосовуватися щодо корiнних народiв або за державними контактами з пiдприємствами, що належать корiнним народам; ця Глава не зачiпає iснуючих прав корiнних народiв чи гарантованих договiрних прав корiнних народiв Канади, що охороняються статтею 35 Конституцiйного акту 1982 року.

     3. Для уточнення зазначається, що ця Глава тлумачиться вiдповiдно до таких положень:

     (a) "закупiвлi" в контекстi пропозицiї Канади визначаються як заснованi на договорi операцiї з придбання товарiв або послуг безпосередньо в iнтересах держави або для використання нею. Процес здiйснення закупiвель - це процес, який починається з моменту визначення закупiвельною органiзацiєю її вимог та триває до моменту укладення договору закупiвлi. Вiн не включає закупiвлi, здiйснюванi мiж однiєю державною структурою або державним пiдприємством та iншою державною структурою або державним пiдприємством;

     (b) якщо договiр закупiвлi укладатиметься закупiвельною органiзацiєю, що не охоплена цiєю Главою, ця Глава не повинна тлумачитися як така, що охоплює товар або послугу, включенi до такого договору;

     (c) будь-яке виключення, що стосується конкретно або в цiлому будь-якої закупiвельної органiзацiї, застосовуватиметься також до її наступника або наступникiв таким чином, щоб зберiгалася цiннiсть пропозицiй щодо доступу до ринкiв, викладених у Додатках Канади до цiєї Глави;

     (d) на цю Главу поширюються умови, визначенi у Графiку Канади до Генеральної угоди про торгiвлю послугами (ГАТС);

     (e) нiщо в цiй Главi не повинно тлумачитись як таке, що заважає Канадi або її закупiвельним органiзацiям вводити або продовжувати застосовувати будь-якi заходи для захисту конфiденцiйної чи охоронюваної в iнший спосiб iнформацiї; та

     (f) ця Глава не охоплює закупiвлi, здiйснюванi закупiвельною органiзацiєю вiд iменi iншої установи, якщо такi закупiвлi не охоплювалися б цiєю Главою у разi їх здiйснення самою такою установою.

Додаток 10-7
Формули коригування порогової вартостi

     1. Порогова вартiсть, визначена в нацiональнiй валютi Канади, повинна переглядатися раз на два роки, i вiдкориговане значення набуває чинностi 1 сiчня, починаючи з 1 сiчня 2018 року.

     2. Порогова вартiсть, зазначена у Додатках 10-1 та 10-2, конвертується в нацiональну валюту Канади вiдповiдно до Додатку 3 Рiшень з процедурних питань в рамках Угоди СОТ про державнi закупiвлi Комiтетом СОТ з питань державних закупiвель (GPA/1).

     3. Канада письмово iнформує Україну про вiдкориговану порогову вартiсть для Канади, визначену в її нацiональнiй валютi, до 15 сiчня року, в якому набуває чинностi нове порогове значення.

     4. Якщо упродовж року суттєва змiна курсу нацiональної валюти будь-якої зi Сторiн створює iстотнi проблеми для застосування цiєї Глави, Сторони проводять консультацiї для визначення доцiльностi промiжного коригування.

     5. Сторони узгоджують прийнятну альтернативну форму коригування порогової вартостi, якщо:

     (a) Канада вiдмовляється вiд Додатку до Протоколу про внесеннi змiн до Угоди про державнi закупiвлi ("Переглянута Угода про державнi закупiвлi") вiдповiдно до статтi XXII Угоди; або

     (b) Переглянута Угода про державнi закупiвлi перестає iснувати; або

     (c) змiнюється формула коригування порогової вартостi, зазначена у пунктi 2.

Додаток 10-8
Розширенi зобов'язання щодо прозоростi

     1. Положення статтi 10.4, статтi 10.6; статтi 10.7.1 - 10.7.3; статтi 10.8.3(б); статтi 10.9.14 та 10.9.15; статтi 10.10.7 та 10.10.11; статтi 10.11.1; статтi 10.15.4 та 10.15.5; та стаття 10.17 або вiдповiднi положення статтi 10.3 застосовується, у випадку якщо:

     (a) закупiвельна органiзацiя використовує процедуру вiдкритих торгiв; i

     (b) здiйснюється закупiвля товарiв, послуг або будiвельних послуг на суму, що перевищує 124000 канадських доларiв стосовно Канади для закупiвельних органiзацiй, зазначених у Додатку 10-1, та є меншою за встановлену на той момент порогову вартiсть, зазначену у Додатку 10-1, або iншим чином виключається у Додатках 10-3, 10-4 та 10-5.

Додаток 10-9
Засоби публiкацiї

     a) Електроннi або паперовi iнформацiйнi засоби, що використовуються для оприлюднення законiв, нормативних актiв, судових рiшень, адмiнiстративних рiшень загального застосування, стандартних контрактних положень i процедур, що стосуються державних закупiвель, якi охоплюються цiєю Главою вiдповiдно до Статтi 10.6

     1. Закони та нормативно-правовi акти:

     1. Зведення законiв - http://laws.justice.gc.ca;

     2. Газета Canada Gazette - http://www.gazette.gc.ca.

     2. Судовi рiшення:

     1. Рiшення Верховного суду -

     http://scc.lexum.org/decisia-scc-csc/scc-csc/scccsc/en/2013/nav_date.do;

     2. Звiти Федерального суду - http://reports.fja-cmf.gc.ca/eng/index.html;

     3. Федеральний апеляцiйний суд - http://www.fca-caf.gc.ca;

     4. Канадський мiжнародний торговельний трибунал - http://www.citt-tcce.gc.ca.

     3. Адмiнiстративнi регламенти:

     1. Урядова система електронних торгiв (GETS) - https://buyandsell.gc.ca;

     2. Газета Canada Gazette - http://www.gazette.gc.ca;

     3. Полiтика укладення контрактiв/договорiв - http://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doc-eng.aspx?id=14494&section=text.

     b) Електроннi або паперовi iнформацiйнi засоби, що використовуються для оприлюднення повiдомлень/оголошень, передбачених Статтями 10.7, 10.9.7 i 10.16.2, вiдповiдно до Статтi 10.6

     1. Урядова система електронних торгiв (GETS) - https://buyandsell.gc.ca/procurementdata/tenders;

     2. Служба електронних торгiв MERX, Cebra Inc. - http://www.merx.ca.

     c) Адреса або адреси веб-сайт, на яких Сторона розмiщує статистичнi данi про закупiвлi

     1. Звiт про статистику закупiвель -

     http://www.tbs-sct.gc.ca/pubs_pol/dcgpubs/con_data/siglisteng.asp.

ГРАФIК УКРАЇНИ: ДОСТУП ДО РИНКIВ

Додаток 10-1
Центральнi органи влади

Порогова вартiсть: 130000 СПЗ - Товари
130000 СПЗ - Послуги
5000000 СПЗ - Будiвельнi послуги

     Перелiк органiзацiй:

     1. Управлiння справами Верховної Ради України;

     2. Секретарiат Кабiнету Мiнiстрiв України;

     3. Державне управлiння справами;

     4. Антимонопольний комiтет України;

     5. Генеральна прокуратура України;

     6. Рахункова палата України;

     7. Апарат Ради нацiональної безпеки i оборони України;

     8. Вища рада юстицiї;

     9. Конституцiйний Суд України;

     10. Верховний Суд України;

     11. Вищий адмiнiстративний суд України;

     12. Вищий господарський суд України;

     13. Вищий спецiалiзований суд України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ;

     14. Пенсiйний фонд України;

     15. Нацiональний банк України;

     16. Мiнiстерство аграрної полiтики та продовольства України;

     17. Мiнiстерство внутрiшнiх справ України;

     18. Мiнiстерство екологiї та природних ресурсiв України;

     19. Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України;

     20. Мiнiстерство енергетики та вугiльної промисловостi України;

     21. Мiнiстерство закордонних справ України;

     22. Мiнiстерство iнфраструктури України;

     23. Мiнiстерство культури України;

     24. Мiнiстерство молодi та спорту України;

     25. Мiнiстерство оборони України;

     26. Мiнiстерство освiти i науки України;

     27. Мiнiстерство охорони здоров'я України;

     28. Мiнiстерство регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України;

     29. Мiнiстерство соцiальної полiтики України;

     30. Мiнiстерство фiнансiв України;

     31. Мiнiстерство юстицiї України;

     32. Мiнiстерство iнформацiйної полiтики;

     33. Державна судова адмiнiстрацiя України;

     34. Державна авiацiйна служба;

     35. Державна архiвна служба;

     36. Державна виконавча служба України;

     37. Державна казначейська служба України;

     38. Державна мiграцiйна служба України;

     39. Державна пенiтенцiарна служба України;

     40. Державна регуляторна служба України;

     41. Державна реєстрацiйна служба України;

     42. Державна служба геологiї та надр України;

     43. Державна служба експортного контролю України;

     44. Державна служба iнтелектуальної власностi України;

     45. Державна служба статистики України;

     46. Державна служба України з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками;

     47. Державна служба з безпеки на транспортi;

     48. Державна служба з безпечностi харчових продуктiв та захисту прав споживачiв;

     49. Державна служба України з питань геодезiї, картографiї та кадастру;

     50. Державна служба України з питань працi;

     51. Державна служба України з надзвичайних ситуацiй;

     52. Державна служба фiнансового монiторингу України;

     53. Державна фiскальна служба України;

     54. Державна служба України з питань Автономної Республiки Крим та мiста Севастополя;

     55. Державна служба України у справах ветеранiв вiйни та учасникiв антитерористичної операцiї;

     56. Державне агентство автомобiльних дорiг України;

     57. Державне агентство водних ресурсiв України;

     58. Державне агентство з енергоефективностi та енергозбереження України;

     59. Державне агентство з питань електронного урядування України;

     60. Державне агентство лiсових ресурсiв України;

     61. Державне агентство України з питань вiдновлення Донбасу;

     62. Державне агентство резерву України;

     63. Державне агентство рибного господарства України;

     64. Державне агентство України з управлiння зоною вiдчуження;

     65. Державне агентство України з питань кiно;

     66. Державне космiчне агентство України;

     67. Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України;

     68. Державна екологiчна iнспекцiя України;

     69. Державна iнспекцiя навчальних закладiв України;

     70. Державна iнспекцiя енергетичного нагляду України;

     71. Державна iнспекцiя ядерного регулювання України;

     72. Державна фiнансова iнспекцiя України;

     73. Адмiнiстрацiя Державної прикордонної служби України;

     74. Державний комiтет телебачення i радiомовлення України;

     75. Фонд державного майна України;

     76. Адмiнiстрацiя Державної служби спецiального зв'язку та захисту iнформацiї України;

     77. Нацiональне агентство України з питань державної служби;

     78. Український iнститут нацiональної пам'ятi;

     79. Нацiональна рада з питань телебачення i радiомовлення;

     80. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацiї;

     81. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

     82. Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку;

     83. Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг;

     84. Фонд соцiального страхування з тимчасової втрати непрацездатностi;

     85. Фонд соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi;

     86. Служба безпеки України;

     87. Центральна виборча комiсiя;

     88. Нацiональна академiя наук України;

     89. Нацiональна академiя медичних наук України;

     90. Нацiональна академiя аграрних наук України.

Додаток 10-2
Iншi установи, пiдприємства та органiзацiї

Порогова вартiсть: 400000 СПЗ - Товари
400000 СПЗ - Послуги
5000000 СПЗ - Будiвельнi послуги

     1. Українське державне пiдприємство поштового зв'язку "Укрпошта";

     2. Державна адмiнiстрацiя залiзничного транспорту України;

     3. Комунальне пiдприємство "Київський метрополiтен";

     4. Комунальне пiдприємство "Днiпропетровський метрополiтен";

     5. Комунальне пiдприємство "Харкiвський метрополiтен";

     6. Державне пiдприємство "Мiжнародний аеропорт Бориспiль";

     7. Комунальне пiдприємство "Аеропорт "Вiнниця";

     8. Комунальне пiдприємство "Мiжнародний аеропорт "Днiпропетровськ";

     9. Комунальне пiдприємство "Мiжнародний аеропорт "Запорiжжя";

     10. Комунальне пiдприємство "Мiжнародний аеропорт "Київ";

     11. Комунальне пiдприємство "Мiжнародний аеропорт "Кривий Рiг";

     12. Державне пiдприємство "Мiжнародний аеропорт "Львiв" iменi Данила Галицького";

     13. Комунальне пiдприємство "Мiжнародний аеропорт Миколаїв";

     14. Комунальне пiдприємство "Мiжнародний аеропорт Одеса";

     15. Комунальне пiдприємство "Мiжнародний аеропорт Полтава";

     16. Комунальне пiдприємство "Мiжнародний аеропорт Рiвне";

     17. Обласне комунальне пiдприємство "Аеропорт Суми";

     18. Обласне комунальне пiдприємство "Аеропорт Тернопiль";

     19. Закарпатське обласне комунальне пiдприємство "Мiжнародний аеропорт Ужгород";

     20. Комунальне пiдприємство "Мiжнародний аеропорт Чернiвцi";

     21. Комунальне пiдприємство "Мiжнародний аеропорт Херсон";

     22. Комунальне пiдприємство "Аеропорт Черкаси".

Додаток 10-3
Товари

     Ця Глава поширюється на всi товари, що закуповуються замовниками, зазначеними в Додатках 10-1 та 10-2.

Додаток 10-4
Послуги

     Ця Глава поширюється на всi послуги, що закуповуються замовниками, зазначеними у Додатках 10-1 та 10-2, за виключенням:

     a) послуг мiжнародних третейських судiв, мiжнародних комерцiйних арбiтражi, визначених для розгляду та вирiшення спорiв за участю замовника;

     b) послуг фiнансових органiзацiй, в тому числi мiжнародних фiнансових органiзацiй, пов'язаних iз залученням замовником до статутного капiталу кредитних ресурсiв та коштiв;

     c) науково-дослiдницьких послуг, визначених в роздiлi 85 умовної Класифiкацiї основних продуктiв ООН (CPC Prov.), що знаходиться за посиланням http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/default.asp?Lg=1;

     d) фiнансових та пов'язаних з ними послуг, визначених в роздiлi 81 умовної Класифiкацiї основних продуктiв ООН (CPC Prov.), закуплених або наданих Нацiональним банком України.

Додаток 10-5
Будiвельнi послуги

     Ця Глава охоплює всi будiвельнi послуги, зазначенi у Роздiлi 51 умовної Класифiкацiї основних продуктiв ООН (CPC Prov.), що закуповуються закупiвельними органiзацiями, зазначеними в Додатках 10-1 та 10-2.

Додаток 10-6
Загальнi примiтки

     1. На пропозицiю щодо послуг i будiвельних послуг поширюються обмеження та умови, визначенi у графiку України за Генеральною угодою про торгiвлю послугами (ГАТС).

     2. Ця Глава не застосовується до закупiвель:

     (a) будiвельних послуг, що здiйснюються дипломатичними установами за кордоном;

     (b) товарiв та послуг, пов'язаних iз розробленням дизайну, розробкою та виготовленням захищеного паперу, банкнот, монет України, їх зберiганням та облiком, а також бланкiв документiв, що посвiдчують особу, бланкiв iдентифiкацiйних документiв особи, документiв, що пiдтверджують спецiальний правовий статус, документiв про громадянство, включаючи паспорти, та iнших документiв, якi вiдповiдно до законодавства України вимагають використання спецiальних елементiв захисту, чи марок акцизного податку, а також на товари та послуги, необхiднi для їх виготовлення.

Додаток 10-7
Формула коригування порогової вартостi

     5. Порогова вартiсть, визначена в нацiональнiй валютi України, повинна переглядатися раз на два роки, i вiдкориговане значення набуває чинностi 1 сiчня кожного року, починаючи з 1 сiчня 2018 року.

     6. Україна здiйснює перерахунок i конвертує порогову вартiсть у свою нацiональну валюту за конверсiйним коефiцiєнтом Нацiонального банку. Конверсiйний коефiцiєнт визначається iз середня добова вартiсть нацiональної валюти вiдносно СПЗ за останнi 2 роки до 1 жовтня або 1 листопада року, що передує року, коли порогова вартiсть набуває чинностi.

     7. Україна у письмовiй формi повiдомляє Канаду про переглянутi пороги в нацiональнiй валютi до 15 сiчня року, в якому переглянутi пороги набувають чинностi.

     8. Якщо упродовж року суттєва змiна курсу нацiональної валюти створює iстотнi проблеми для застосування цiєї Глави, Сторони повиннi провести консультацiї для визначення доцiльностi здiйснення промiжного коригування.

     5. Сторони узгоджують прийнятну альтернативну формулу коригування порогової вартостi, якщо:

     (a) Канада вiдмовляється вiд Додатку до Протоколу про внесення змiн до Угоди СОТ про державнi закупiвлi (Переглянута Угода про державнi закупiвлi) вiдповiдно до статтi XXII зазначеної Угоди; або

     (b) Переглянута Угода про державнi закупiвлi припиняє iснувати; або

     (c) змiнюється формула коригування порогової вартостi, зазначена у пунктi 2.

Додаток 10-8
Зобов'язання щодо розширеної прозоростi

     2. Положення статтi 10.4, статтi 10.6; статтi 10.7.1 - 10.7.3; статтi 10.8.3(б); статтi 10.9.14 та 10.9.15; статтi 10.10.7 та 10.10.11; статтi 10.11.1; статтi 10.15.4 та 10.15.5; та стаття 10.17 або вiдповiднi положення статтi 10.3 застосовується, у випадку якщо:

     (a) замовник використовує процедуру вiдкритих торгiв; та

     (b) здiйснюється закупiвля товарiв, послуг або будiвельних послуг на суму, що перевищує 124 000 канадських доларiв у нацiональнiй валютi України для закупiвельних органiзацiй, визначених в Додатку 10-1, та є меншою за вiдповiдну порогову вартiсть, що зазначена у Додатку 10-1 або iншим чином виключена у Додатках 10-3, 10-4 або 10-5.

Додаток 10-9
Засоби публiкацiї

     Законодавча база: офiцiйний сайт Верховної Ради України та Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України (українською та частково англiйською мовами):

     http://portal.rada.gov.ua

     http://me.gov.ua.

     Повiдомлення про закупiвлi: сайти державних закупiвель (українською та частково англiйською мовами):

     http://tender.me.gov.ua

     https://prozorro.gov.ua

ГЛАВА 11
IНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНIСТЬ

     Стаття 11.1: Цiлi

     Цiлями цiєї Глави є:

     (a) забезпечення балансу мiж правами правовласникiв об'єктiв iнтелектуальної власностi та законними iнтересами користувачiв об'єктiв iнтелектуальної власностi щодо iнтелектуальної власностi;

     (b) сприяння мiжнароднiй торгiвлi та економiчному, соцiальному та культурному розвитку через поширення iдей, технологiй та результатiв творчої дiяльностi; та

     (c) сприяння правовому захисту прав iнтелектуальної власностi з метою, серед iншого, недопущення торгiвлi товарами, що порушують права iнтелектуальної власностi.

     Стаття 11.2: Пiдтвердження мiжнародних угод

     1. Сторони пiдтверджують свої права та зобов'язання вiдповiдно до Угоди СОТ про торговельнi аспекти прав iнтелектуальної власностi (далi - Угода ТРIПС) та iншими угодами про iнтелектуальну власнiсть, учасницями яких є обидвi Сторони.

     2. Сторони погоджуються, що Угода ТРIПС може та повинна тлумачитися та впроваджуватися у спосiб, що сприяє праву Членiв СОТ на охорону здоров'я населення та, зокрема, на забезпечення доступу до лiкарських засобiв для всiх. У зв'язку з цим Сторони пiдтверджують право повною мiрою використовувати широкi можливостi, передбаченi Угодою ТРIПС, у тому числi тi, що стосуються охорони здоров'я населення та, зокрема, забезпечення доступу до лiкарських засобiв для всiх. Сторони враховують Рiшення Генеральної Ради СОТ про впровадження параграфу 6 Дохiйської декларацiї стосовно Угоди ТРIПС та здоров'я населення, ухвалене 30 серпня 2003 року, та Протокол про внесення змiн до Угоди ТРIПС вiд 6 грудня 2005 року.

     Стаття 11.3: Охорона географiчних зазначень

     1. Ця Стаття стосується захисту в кожнiй зi Сторiн географiчних зазначень вин i спиртних напоїв, що походять з територiї iншої Сторони.

     2. Частина A Додатку I мiстить географiчнi зазначення, якi походять i захищенi в Канадi. Термiни, перелiк яких наведено в частинi A Додатку I, мають право на реєстрацiю в якостi захищених географiчних зазначень в Українi.

     3. Частина B Додатку I мiстить географiчнi зазначення, якi походять i захищенi в Українi. Термiни, перелiк яких наведено в частинi B Додатку I, мають право на реєстрацiю в якостi захищених географiчних зазначень в Канадi.

     4. Для забезпечення захисту органи, вiдповiдальнi за конкретнi географiчнi зазначення кожної Сторони, повиннi подати заявки на надання захисту на територiї iншої Сторони вiдповiдно до процедур та вимог, встановлених нацiональним законодавством iншої Сторони. Захист кожною Стороною таких географiчних зазначень здiйснюється вiдповiдно до Статей 22 - 24 Угоди ТРIПС i з урахуванням виняткiв, передбачених у Статтi 24 Угоди ТРIПС.

     5. Кожна Сторона може ухвалювати або дотримуватися iснуючих процедур, якi передбачають скасування захисту, наданого географiчному зазначенню на її територiї.

     6. Якщо географiчне зазначення Сторони, вказане у Додатку I, припиняє бути захищеним за мiсцем походження або виводиться з ужитку, ця Сторона повiдомляє про це iншу Сторону та надсилає запит на скасування.

     7. Вiдповiдно до процедури, встановленої у пунктi 9 цiєї Статтi, Спiльна комiсiя, створена вiдповiдно до Статтi 16.1 ("Спiльна комiсiя"), може вносити змiни до Додатку I шляхом вилучення географiчних зазначень вин i спиртних напоїв, якi припинили бути захищеними або вийшли з ужитку в Канадi, з Частини A, або географiчних зазначень вин i спиртних напоїв, якi припинили бути захищеними або вийшли з ужитку в Українi, з Частини B.

     8. Вiдповiдно до процедури, встановленої у пунктi 9, Спiльна комiсiя може вносити змiни до Додатку I шляхом включення географiчних зазначень вин i спиртних напоїв, що походять i захищенi в Канадi, до Частини A, та географiчних зазначень вин i спиртних напоїв, що походять i захищенi в Українi до Частини B.

     9. Спiльна комiсiя при здiйсненнi своїх повноважень, передбачених у пунктах 7 та 8, дiє на основi консенсусу та згiдно рекомендацiй Комiтету з питань iнтелектуальної власностi, створеного вiдповiдно до Статтi 11.12.

     Стаття 11.4: Захист прав iнтелектуальної власностi

     1. Кожна Сторона повинна забезпечити наявнiсть у нацiональному законодавствi процедур захисту прав iнтелектуальної власностi, щоб дозволити застосування ефективних заходiв проти будь-якого порушення прав iнтелектуальної власностi1, зокрема термiнових заходiв, спрямованих на запобiгання порушень, та заходiв, що стримують вiд подальших порушень. Цi процедури повиннi застосовуватися таким чином, щоб запобiгти створенню бар'єрiв для законної торгiвлi та забезпечити недопущення зловживань

____________
     1 Для цiлей цiєї Глави термiн "права iнтелектуальної власностi" стосується прав на об'єкти iнтелектуальної власностi всiх категорiй, на якi поширюється дiя Статей 1 - 7 Частини II Угоди ТРIПС.

     2. Процедури, що стосуються захисту прав iнтелектуальної власностi, повиннi бути справедливими i неупередженими. Вони не повиннi бути надто складними або затратними або встановлювати необґрунтованi часовi обмеження чи призводити до невиправданих затримок.

     Стаття 11.5: Кримiнальнi провадження

     Кожна Сторона передбачає кримiнальнi провадження та штрафи, що застосовуватимуться принаймнi у випадках свiдомої пiдробки торговельних марок або порушення авторського права в комерцiйних масштабах. Засоби покарання на випадки таких порушень включають ув'язнення та/або накладення штрафiв у розмiрах, достатнiх для того, щоб слугувати стримуючим заходом, i спiвставнi iз санкцiями, що застосовуються за злочини вiдповiдної тяжкостi. У вiдповiдних випадках засоби покарання включають також накладення арешту, конфiскацiю та знищення контрафактної продукцiї та матерiалiв або обладнання, якi переважно використовувалися при скоєннi правопорушення. Кожна Сторона може передбачити кримiнальнi провадження та штрафи, що застосуватимуться в iнших випадках порушення прав iнтелектуальної власностi, зокрема, у разi їх свiдомого порушення в комерцiйних масштабах.

     Стаття 11.6: Камкордiнг

     1. Кожна Сторона передбачає кримiнальнi провадження та штрафи, що застосовуватимуться вiдповiдно до законiв та нормативних актiв цiєї Сторони за несанкцiоноване копiювання кiнематографiчного твору або будь-якої його частини пiд час демонстрацiї в кiнотеатрi.

     2. За будь-яке правопорушення, зазначене в пунктi 1, кожна Сторона передбачає санкцiї, що включають ув'язнення та достатньо високi грошовi штрафи2, якi б слугували стримуючим фактором при спробах здiйснення порушення у майбутньому, спiвставнi iз санкцiями, що застосовуються за злочини вiдповiдної тяжкостi.

____________
     2 Для бiльшої впевненостi, що Сторона не зобов'язана передбачати можливiсть одночасного ув'язнення та стягнення грошових штрафiв.

     Стаття 11.7: Спецiальнi заходи проти порушникiв авторських прав в Iнтернетi або iнших цифрових мережах

     1. Наявнi у кожної Сторони процедури застосування цивiльного або кримiнального права використовуються у випадках порушення авторського права чи сумiжних прав в Iнтернетi або iнших цифрових мережах, таких як незаконне використання засобiв масового поширення для скоєння порушення.

     2. Сторона може надати своїм компетентним органам, вiдповiдно до свого законодавства, право вимагати вiд постачальника онлайн послуг невiдкладного розкриття правовласнику iнформацiї, достатньої для iдентифiкацiї абонента, чий облiковий запис ймовiрно використовувався для скоєння порушення, якщо такий правовласник подав юридично достатнiй позов щодо порушення авторського права чи сумiжних прав, i якщо надання цiєї iнформацiї вимагається для охорони або захисту цих прав.

     3. Кожна Сторона має докласти зусиль для сприяння спiльним заходам в рамках бiзнес-спiльноти з метою ефективного реагування на порушення авторського права чи сумiжних прав, зберiгаючи при цьому законну конкуренцiю та, вiдповiдно до нацiонального законодавства цiєї Сторони, зберiгаючи основнi принципи, такi як свобода волевиявлення, справедливiсть та невтручання в особисте життя.

     4. Кожна Сторона вживає або продовжує застосовувати заходи з обмеження порушень авторського права та сумiжних прав в Iнтернетi або iншiй цифровiй мережi.

     5. Кожна Сторона застосовує процедури, зазначенi у цiй Статтi, у спосiб, що не допускає створення перешкод для законної дiяльностi, у тому числi для електронної комерцiї та, вiдповiдно до свого законодавства, зберiгає основнi принципи, такi як свобода волевиявлення, справедливiсть та невтручання в особисте життя.3

____________
     3 Наприклад, процедури, передбаченi у цiй Статтi, без шкоди законодавству Сторони, запроваджують або зберiгають режим, що передбачає обмеження вiдповiдальностi постачальникiв он-лайн послуг або застосовуваних до них засобiв покарання та зберiгає при цьому законнi iнтереси правовласникiв.

     Стаття 11.8: Спецiальнi вимоги до прикордонних заходiв

     1. Для цiлей цiєї Статтi "товари, що порушують права iнтелектуальної власностi" означають товари з фальсифiкованою торговельною маркою або товари, виготовленi з порушенням авторських прав, за визначенням цих термiнiв у виносцi 14 до статтi 51 Угоди ТРIПС.4

____________
     4 Виноска 14 Угоди ТРIПС мiстить такi визначення:

     (a) "товари з фальсифiкованою торговою маркою" означає будь-якi товари, в тому числi упаковку, що несанкцiоновано мiстять торгову марку, iдентичну законно зареєстрованiй для таких товарiв торговiй марцi, або яку неможливо в основному вiдрiзнити вiд такої торгової марки, i яка, таким чином, порушує права власника цiєї торгової марки згiдно iз законодавством країни iмпортування;

     (b) "товари, виготовленi з порушенням авторських прав" означає будь-якi товари, якi є копiями, зробленими без згоди правовласника або особи, належним чином уповноваженої правовласником у країнi виробництва, та якi виготовленi прямо або опосередковано з продукту, з якого виготовлення такої копiї вважається порушенням авторського права чи сумiжних прав за законодавством країни iмпортування.

     2. Кожна Сторона дозволяє своїм компетентним органам вимагати надання правовласником вiдповiдної iнформацiї для допомоги компетентним органам у застосуваннi заходiв прикордонного контролю, зазначених у цiй Статтi. Сторона може також дозволити правовласнику надавати вiдповiдну iнформацiю компетентним органам цiєї Сторони.

     3. Кожна Сторона ухвалює або продовжує застосовувати щодо iмпортних та експортних поставок5 процедури, вiдповiдно до яких її компетентнi органи можуть з власної iнiцiативи здiйснювати дiї для призупинення випуску або для затримки товарiв, якi пiдозрюються в порушеннi прав iнтелектуальної власностi.

____________
     5 Для бiльшої певностi зазначається, що не вимагається включати у посилання на "iмпортнi та експортнi поставки" у цiй Статтi поставки "у транзитi".

     4. Кожна Сторона вживає або продовжує застосовувати щодо iмпортних та експортних поставок процедури, вiдповiдно до яких правовласник може вимагати вiд компетентних органiв Сторони, що передбачає такi процедури, призупинення випуску або затримки товарiв, що пiдозрюються в порушеннi прав iнтелектуальної власностi.

     5. Кожна Сторона може передбачити, що у випадку, коли заявник зловживає процедурами, описаними в цiй Статтi, або за наявностi поважних причин компетентнi органи цiєї Сторони мають право вiдмовити у розглядi заяви, призупинити її розгляд або скасувати заяву.

     6. Кожна Сторона ухвалює або продовжує застосовувати процедури, вiдповiдно до яких її компетентнi органи можуть визначити упродовж розумно необхiдного часу пiсля порушення проваджень, зазначених у пунктах 3 i 4, чи товар, що пiдозрюється у порушеннi прав iнтелектуальної власностi, дiйсно порушує права iнтелектуальної власностi.

     7. Кожна Сторона може виключати зi сфери застосування цiєї Статтi товари некомерцiйного характеру у незначнiй кiлькостi, що є складовою особистого багажу пасажирiв або вiдправленi у невеликих партiях.

     Стаття 11.9: Спiвробiтництво в сферi захисту прав iнтелектуальної власностi

     1. Сторони усвiдомлюють труднощi, пов'язанi iз захистом прав iнтелектуальної власностi, зокрема у контекстi транскордонних операцiй. Сторони докладають зусиль для спiвробiтництва, вiдповiдно до обставин, з метою запобiгання економiчних та соцiальних втрат вiд фальсифiкацiй торговельних марок та порушення авторських прав, вiдповiдно до законодавства кожної iз Сторiн.

     2. Кожна Сторона докладає зусиль, щоб сприяти розвитку знань та досвiду для забезпечення захисту прав iнтелектуальної власностi. Сторони також докладають зусиль для обмiну iнформацiєю та передовим досвiдом у галузях, що становлять взаємний iнтерес, якi стосуються захисту прав iнтелектуальної власностi, вiдповiдно до нацiонального законодавства кожної Сторони.

     3. Вiдповiднi компетентнi органи кожної зi Сторiн можуть, вiдповiдно обставинам, сприяти один одному у визначеннi та виявленнi пiдозрiлих партiй товарiв, що можуть мiстити товари з фальсифiкованою торговельною маркою або товари, виготовленi з порушенням авторських прав, i при цьому прагнутимуть:

     (a) обмiнюватися iнформацiєю про iнновацiйнi пiдходи, якi можуть бути розробленi з метою забезпечення бiльш аналiтичного пiдходу до виявлення партiй товарiв, що можуть мiстити товари з фальсифiкованою торговою маркою або пiратськi товари; та

     (b) у вiдповiдних випадках обмiнюватися iнформацiєю та оперативними даними про пiдозрiлi партiї товарiв, що можуть мiстити товари з фальсифiкованою торговельною маркою або пiратськi товари.

     Стаття 11.10: Iншi сфери спiвробiтництва

     Усвiдомлюючи зростаючу важливiсть прав iнтелектуальної власностi для сприяння iнновацiйному, соцiально-економiчному та культурному розвитку та економiчнiй конкурентоспроможностi в умовах економiки, яка базується на знаннях, Сторони докладають зусиль для спiвробiтництва, з урахуванням наявних ресурсiв, у галузях iнтелектуальної власностi, якi становлять взаємний iнтерес.

     Стаття 11.11: Призначення контактних пунктiв

     Кожна Сторона визначає контактний пункт для полегшення зв'язку мiж Сторонами з питань iнтелектуальної власностi та надають одна однiй iнформацiю про контактнi пункти та будь-якi змiни щодо контактних пунктiв.

     Стаття 11.12: Комiтет з питань iнтелектуальної власностi

     1. Цим Сторони засновують Комiтет з питань iнтелектуальної власностi (далi - Комiтет), що складається з представникiв кожної з Сторiн, якi мають досвiд у сферi iнтелектуальної власностi.

     2. Комiтет спiльно очолюють представники кожної Сторони.

     3. Комiтет:

     (a) обговорює питання, що стосуються охорони та захисту прав iнтелектуальної власностi, охоплених цiєю Главою, та будь-якi iншi вiдповiднi питання, взаємно визначенi Сторонами;

     (b) слугує форумом для консультацiй вiдповiдно до Статтi 11.15;

     (c) забезпечує нагляд за спiвробiтництвом Сторiн вiдповiдно до цiєї Глави; та

     (d) надає рекомендацiї Спiльнiй комiсiї, створенiй вiдповiдно до Статтi 16.1 (Спiльна комiсiя), щодо внесення змiн у Додаток I вiдповiдно до Статтi 11.3.9.

     4. Сторони докладають зусиль для збiльшення можливостей спiвробiтництва у сферi iнтелектуальної власностi. Таке спiвробiтництво може включати:

     (a) сприяння налагодженню контактiв мiж вiдповiдними компетентними органами Сторiн, що мають iнтерес у сферi iнтелектуальної власностi;

     (b) обмiн iнформацiєю щодо:

     (i) законодавства, процедур, полiтики, дiяльностi та досвiду кожної Сторони у сферi iнтелектуальної власностi;

     (ii) запровадження систем iнтелектуальної власностi, метою яких є сприяння ефективнiй реєстрацiї прав iнтелектуальної власностi; та

     (iii) вiдповiдних iнiцiатив для пiдвищення iнформованостi громадськостi про права iнтелектуальної власностi;

     5. За винятком консультацiй вiдповiдно до Статтi 11.15, засiдання Комiтету проводяться за взаємною домовленiстю Сторiн. Засiдання Комiтету можуть проводитись у формi особистої присутностi, вiдеоконференцiї, з використанням телефонного зв'язку або iнших засобiв.

     Стаття 11.13: Прозорiсть

     З метою забезпечення прозоростi захисту та реалiзацiї прав iнтелектуальної власностi кожна Сторона забезпечує, щоб її закони, положення та процедури, що стосуються прав iнтелектуальної власностi, публiкувалися або iншим чином ставали доступними у спосiб, який дозволяє iншiй Сторонi або будь-якiй зацiкавленiй особi знайомитися з ними.

     Стаття 11.14: Розкриття iнформацiї

     Ця Глава не вимагає розкриття жодною Стороною iнформацiї, яка перешкоджає правоохоронним заходам, суперечить її законодавству або не пiдлягає розкриттю вiдповiдно до її законодавства.

     Стаття 11.15: Консультацiї

     1. Кожна Сторона може звернутися iз запитом про проведення консультацiї з iншою Стороною стосовно будь-якого фактично здiйснюваного або запропонованого заходу чи iншого питання, яке, на думку такої Сторони, може негативно вплинути на її iнтереси в сферi iнтелектуальної власностi.

     2. На запит вiдповiдно до пункту 1 Сторони проводять консультацiї одна з одною у рамках Комiтету, створеного вiдповiдно до Статтi 11.12, з метою пошуку взаємно прийнятних рiшень. При цьому Сторони повиннi:

     (a) докладати зусиль для надання одна однiй достатньої iнформацiї, яка дозволяє у повному обсязi вивчити вiдповiдне питання; та

     (b) забезпечувати конфiденцiйнiсть iнформацiї, наданої iншою Стороною пiд час консультацiй.

     3. Консультацiї у рамках Комiтету проводяться упродовж 60 днiв з моменту надходження запиту про консультацiї.

     4. Якщо Сторони не можуть досягти взаємно прийнятного рiшення в результатi консультацiй вiдповiдно до пункту 2, будь-яка Сторона вправi передати питання на розгляд Спiльної комiсiї, створеної вiдповiдно до Статтi 16.1 ("Спiльна комiсiя").

     Стаття 11.16: Врегулювання спорiв

     Сторона не має права звертатися з вимогою врегулювання спорiв вiдповiдно до Статтi 17 ("Врегулювання спорiв") з будь-якого питання, що виникає за цiєю Главою.

Додаток I
Перелiк вин i спиртних напоїв, що охороняються як географiчнi зазначення на територiях Сторiн

Частина A
Географiчнi зазначення Канади

     a) для вин:

BC Gulf Islands / БiСi Галф Айленд
Beamsville Bench / Бiмсвiль Бенч
British Columbia / Брiтiш Коламбiя
Creek Shores / Крiк Шорз
Fraser Valley / Фрейзер Веллей
Four Mile Creek / Фор Майл Крiк
Lake Erie North Shore / Лейк Ерi Норс Шор
Lincoln Lakeshore / Лiнкольн Лейкшор
Niagara Escarpment / Найегера Iскарпмент
Niagara Lakeshore / Найегера Лейкшор
Niagara Peninsula / Найегера Пенiнсьюла
Niagara River / Найегера Рiвер
Niagara-on-the-Lake / Найегера-он-зе-Лейк
Okanagan Valley / Окенаган Веллей
Ontario / Онтарiо
Ontario Icewine / Онтарiо Айсвайн
Prince Edward County / Принс Едвард Каунтi
Similkameen Valley / Сiмiлкамiн Веллей
Short Hills Bench / Шорт Хiллз Бенч
St. David's Bench /Сент Девiд'з Бенч
Twenty Mile Bench / Твентi Майл Бенч
Vancouver Island / Ванкувер Айленд
Vinemount Ridge / Вайнмаунт Рiдж

     (b) для спиртних напоїв:

Canadian Rye Whisky / Кенедiан Рай Вiскi
Canadian Whisky / Кенедiан Вiскi

Частина B
Географiчнi зазначення України

     a) для вин:

Таврiя / Tavriya
Сонячна долина / Sonyachna dolyna
Новий свiт / Novyi svit
Меганом / Meganom
Магарач / Magarach
Золота Балка / Zolota Balka
Балаклава / Balaklava

     (b) для спиртних напоїв:

Таврiя / Tavriya

ГЛАВА 12
НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

     Стаття 12.1: Визначення

     1. Для цiлей цiєї Глави:

     "Комiтет" означає Комiтет з охорони навколишнього середовища, створений вiдповiдно до статтi 12.16;

     "законодавство про охорону навколишнього середовища" означає будь-який закон або нормативний акт Сторони чи положення такого закону або нормативного акту, у тому числi розробленi згiдно з ними документи, що мають юридичну силу, основною метою яких є захист навколишнього середовища або недопущення шкоди життю чи здоров'ю населення шляхом:

     (a) запобiгання, зменшення чи контролю над поширенням, викидами або випромiнюванням токсичних або забруднюючих довкiлля речовин;

     (b) контролю за хiмiчними речовинами та вiдходами та поширення iнформацiї про них; або

     (c) збереження та захисту диких рослин або диких тварин, у тому числi видiв, що зникають, мiсць їх iснування та особливо охоронюваних природних територiй;

     але не включає закон або нормативний акт чи будь-яке їх положення, що безпосередньо пов'язанi з охороною здоров'я й безпеки працiвникiв, та не включає закон або нормативний акт чи будь-яке їх положення, основною метою яких є контроль за збиранням/заготiвлею на комерцiйнiй основi чи використанням або збором для власного споживання чи корiнними меншинами природних ресурсiв;

     "провiнцiя" означає будь-яку провiнцiю Канади i включає Юкон, Пiвнiчно-Захiднi територiї та Нунавут;

     "комiсiї з перегляду" означає комiсiю з перегляду, створену вiдповiдно до статтi 12.21.9.

     2. Для цiлей цiєї Глави не вважається, що Сторона не змогла "ефективно виконувати своє законодавство про охорону навколишнього середовища" у певному випадку, якщо здiйснення або нездiйснення дiй, про якi йдеться, з боку установи або посадової особи такої Сторони:

     a) свiдчить про обґрунтоване використання ними на власний розсуд розслiдувань, прокурорських перевiрок, дiй контролюючого характеру або заходiв iз забезпечення нормативно-правової вiдповiдностi; або

     b) виникли на пiдставi добросовiсного (bona fide) рiшення направити ресурси на виконання законодавства з iнших питань охорони навколишнього середовища, визначених як бiльш прiоритетнi.

     Стаття 12.2: Контекст та цiлi

     1. Сторони визнають, що кожна Сторона має сувереннi права на збереження та захист свого навколишнього середовища та стале управлiння своїми природними ресурсами. Вони пiдтверджують свої зобов'язання щодо охорони навколишнього середовища, передбаченi нацiональним законодавством кожної з них, а також свої мiжнароднi зобов'язання згiдно багатостороннiх угод iз охорони навколишнього середовища, учасницями яких вони є.

     2. Сторони також визнають взаємозв'язок мiж торговою та екологiчною полiтикою i необхiднiсть реалiзацiї цiєї Угоди у спосiб, який забезпечує збереження та захист навколишнього середовища.

     Стаття 12.3: Рiвнi захисту

     Визнаючи право кожної Сторони на визначення власних екологiчних прiоритетiв, встановлення власних рiвнiв захисту навколишнього середовища та прийняття чи внесення змiн до своїх законiв та полiтик, якi стосуються захисту навколишнього середовища, кожна Сторона прагне забезпечити, щоб цi закони i полiтики передбачали та сприяли високому рiвню захисту навколишнього середовища, та прагне продовжувати вдосконалювати їх та пiдвищувати передбаченi ними рiвнi захисту.

     Стаття 12.4: Дотримання та забезпечення виконання законодавства про охорону навколишнього середовища

     1. Сторона забезпечує ефективне виконання свого законодавства про охорону навколишнього середовища через систематичне або перiодичне здiйснення плану заходiв чи утримання вiд здiйснення дiй, що впливають на торгiвлю мiж Сторонами або здiйсненням ними iнвестицiй.

     2. Кожна Сторона забезпечує можливiсть усунення порушення її законодавства про охорону навколишнього середовища або встановлення санкцiй за нього у судовому, квазi-судовому чи адмiнiстративному порядку.

     Стаття 12.5: Неухилення вiд дотримання законодавства

     Кожна Сторона визнає невiдповiдним стимулювання торгiвлi або iнвестицiй шляхом послаблення або зниження рiвнiв захисту, передбачених нацiональним законодавством про охорону навколишнього середовища. Вiдповiдно, жодна Сторона не повинна вiдмовлятися або iншим чином вiдступати чи пропонувати вiдмовитися або iншим чином вiдступити вiд свого законодавства про охорону навколишнього середовища у спосiб, який послаблює чи зменшує захист, передбачений цим законодавством, в цiлях стимулювання торгiвлi чи iнвестицiй.

     Стаття 12.6: Оцiнка впливу на навколишнє середовище

     1. Кожна Сторона зобов'язана мати та застосовувати вiдповiднi процедури для оцiнки можливостi завдання запропонованими проектами шкоди навколишньому середовищу з метою недопущення чи мiнiмiзацiї такого шкiдливого впливу.

     2. Кожна Сторона повинна забезпечити, щоб процедури, використовуванi нею для оцiнки впливу на навколишнє середовище, передбачали розкриття громадськостi iнформацiї про запропонованi проекти, якi є об'єктом такої оцiнки, та в рамках свого законодавства повинна дозволяти участь громадськостi в таких процедурах.

     Стаття 12.7: Iнформування громадськостi

     Кожна Сторона сприяє iнформуванню громадськостi про своє законодавство про охорону навколишнього середовища шляхом забезпечення доступностi вiдповiдної iнформацiї, зокрема про процедури забезпечення виконання та дотримання законодавства.

     Стаття 12.8: Приватний доступ до засобiв правового захисту

     1. Кожна Сторона забезпечує, щоб зацiкавленi особи, якi мешкають чи створенi на її територiї, могли звертатися до компетентних органiв Сторони з вимогою провести розслiдування ймовiрних порушень її законодавства про охорону навколишнього середовища, та зобов'язана належним чином реагувати на такi вимоги вiдповiдно до свого законодавства.

     2. Кожна Сторона забезпечує особi, що має визнаний законом iнтерес з певного питання, передбаченого її законодавством, можливiсть використання належних адмiнiстративних, квазi-судових або судових проваджень для:

     (a) забезпечення виконання законодавства Сторони про охорону навколишнього середовища; та

     (b) одержання засобiв правового захисту у разi порушення такого законодавства.

     Стаття 12.9: Процесуальнi гарантiї

     1. Кожна Сторона гарантує, що її адмiнiстративнi, квазi-судовi та судовi провадження, зазначенi у статтi 12.8.2, є справедливими, неупередженими та прозорими, i з цiєю метою забезпечує, щоб цi провадження:

     (a) здiйснювалися у встановленому законом порядку;

     (b) були вiдкритими для громадськостi, крiм випадкiв, коли законодавством та в iнтересах чинення правосуддя вимагається iнше;

     (c) давали учасникам провадження можливiсть обґрунтовувати або вiдстоювати свої позицiї та надавати iнформацiю i докази; та

     (d) не були занадто ускладненими i не призводили до необґрунтованих витрат або обмежень строкiв чи невиправданих затримок.

     2. Кожна Сторона гарантує, що остаточнi рiшення по сутi таких проваджень:

     (a) оформлюватимуться письмово та, за можливостi, зазначатимуть пiдстави, на яких вони ґрунтуються;

     (b) надаватимуться без невиправданої затримки учасникам провадження та, вiдповiдно до нацiонального законодавства, громадськостi; та

     (c) ґрунтуватимуться на iнформацiї та доказах, наданих сторонами провадження.

     3. Крiм того кожна Сторона гарантує, що учасники провадження мають право, вiдповiдно до нацiонального законодавства, вимагати перегляду та, коли таке гарантується, виправлення винесеного остаточного рiшення або винесення замiсть нього нового рiшення.

     4. Кожна Сторона гарантує, що до складу органу, який здiйснюватиме провадження або перегляд справи, входитимуть виключно неупередженi та об'єктивнi особи без iстотного iнтересу у певних результатах справи.

     Стаття 12.10: Соцiальна вiдповiдальнiсть компанiй

     Визнаючи суттєвi переваги, якi дає мiжнародна торгiвля та iнвестицiї, кожна Сторона заохочує добровiльне застосування найкращих практик соцiальної вiдповiдальностi пiдприємствами, що створенi на її територiї або пiдпадають пiд її юрисдикцiю, для посилення узгодженого зв'язку мiж економiчними та екологiчними цiлями.

     Стаття 12.11: Засоби пiдвищення екологiчних показникiв

     1. Сторони визнають, що гнучкi, добровiльнi та заснованi на матерiальнiй зацiкавленостi заходи можуть сприяти досягненню та збереженню високого рiвня захисту навколишнього середовища, доповнюючи заходи регулювання, передбаченi законодавством про охорону навколишнього середовища. Вiдповiдно до свого законодавства та полiтики кожна Сторона сприяє розробцi та застосуванню таких заходiв.

     2. Вiдповiдно до свого законодавства та полiтики кожна Сторона сприяє розробцi, визначенню, дотриманню чи пiдвищенню технологiчних показникiв i стандартiв, використовуваних при оцiнцi екологiчної результативностi.

     Стаття 12.12: Нацiональний контактний пункт

     Кожна Сторона призначає посадову особу вiдповiдної служби чи мiнiстерства своїм Нацiональним контактним пунктом та iнформує про це iншу Сторону.

     Стаття 12.13: Публiчна iнформацiя та пiдзвiтнiсть

     1. Будь-яка зацiкавлена особа, яка мешкає чи створена на територiї Сторони, може надiслати письмовий запит iншiй Сторонi через Нацiональний контактний пункт, зазначивши, що цей запит надається вiдповiдно до цiєї статтi щодо зобов'язань Сторони, передбачених цiєю Главою.

     2. Сторона, яка отримує запит, повинна письмово пiдтвердити його отримання, передати його до вiдповiдного органу влади та надати вчасну вiдповiдь на нього.

     3. Якщо зацiкавлена особа подає Сторонi запит, що стосується зобов'язань iншої Сторони, Сторона, яка одержала цей запит, повинна вчасно надати iншiй Сторонi копiю запиту та своїх вiдповiдей на нього при передачi запиту iншiй Сторонi.

     4. Кожна Сторона зобов'язана вчасно доводити до вiдома громадськостi всi отриманi запити та наданi на них вiдповiдi.

     Стаття 12.14: Обмiн iнформацiєю мiж Сторонами

     Сторона може повiдомити iншу Сторону та надати їй будь-яку достовiрну iнформацiю про можливi порушення чи незабезпечення ефективного виконання законодавства про охорону навколишнього середовища. Така iнформацiя має бути конкретною та достатньою для того, щоб iнша Сторона мала можливiсть з'ясувати питання. Сторона, якiй надане повiдомлення, повинна вжити вiдповiдних заходiв для з'ясування цього питання вiдповiдно до свого законодавства та надати вiдповiдь iншiй Сторонi.

     Стаття 12.15: Спiльна дiяльнiсть

     1. Сторони визнають, що спiвробiтництво є ефективним шляхом досягнення цiлей та виконання зобов'язань, передбачених цiєї Главою. Вiдповiдно, та за наявностi ресурсiв, Сторони можуть розробити програму спiльних дiй, ґрунтуючись на прiоритетах кожної з них.

     2. Сторони можуть залучати громадськiсть, зацiкавлених осiб та будь-якi iншi пiдприємства, визначенi за рiшенням Сторiн, до здiйснення дiяльностi вiдповiдно до цiєї статтi.

     3. Сторони прагнуть змiцнювати спiвробiтництво з питань охорони навколишнього середовища в рамках iнших двостороннiх, регiональних i багатостороннiх форумiв, в яких вони беруть участь.

     Стаття 12.16: Комiтет з охорони навколишнього середовища

     1. Цим Сторони створюють Комiтет з охорони навколишнього середовища (Комiтет) з вiдповiдальних представникiв кожної зi Сторiн. Комiтет вiдповiдає за:

     (a) здiйснення нагляду та контролю за реалiзацiєю положень цiєї Глави, у тому числi за спiльними дiями, здiйснюваними Сторонами;

     (b) обговорення питань, що становлять спiльний iнтерес; i

     (c) виконання будь-яких iнших функцiй, визначених Сторонами.

     2. Комiтет повинен провести своє перше засiдання не пiзнiше, нiж через один рiк пiсля набрання чинностi цiєю Угодою, а надалi час проведення засiдань Комiтету визначатиметься Сторонами.

     3. Канада повинна повiдомляти Комiтет про будь-яку декларацiю, яку вона надає Українi вiдповiдно до пункту 1 Додатку 12-B.

     4. Комiтет готує стислi звiти про кожне своє засiдання, якщо Комiтетом не буде вирiшено iнше. Комiтет може готувати звiти та рекомендацiї щодо дiяльностi або дiй, пов'язаних iз застосуванням цiєї Глави. Копiї таких звiтiв та iнших рекомендацiй повиннi бути представленi на розгляд Спiльної комiсiї. Цi звiти можуть мiстити рекомендацiї щодо уточнення та оновлення Додатку 1-A "Багатостороннi угоди з питань навколишнього середовища".

     5. Стислi звiти, а також звiти та рекомендацiї засiдань Комiтету повиннi бути доведенi до вiдома громадськостi за вiдсутностi iншої домовленостi мiж Сторонами.

     Стаття 12.17: Перевiрки

     1. Комiтет розглядає можливiсть проведення перевiрок реалiзацiї положень цiєї Глави з метою покращення її впровадження та пiдвищення ефективностi впродовж п'яти рокiв з дати набуття чинностi цiєю Угодою.

     2. Комiтет може передбачити участь громадськостi та незалежних експертiв в таких перевiрках.

     3. Сторони повиннi доводити результати таких перевiрок до вiдома громадськостi.

     Стаття 12.18: Залучення громадськостi

     1. Кожна Сторона iнформує громадськiсть про дiяльнiсть, у тому числi про зустрiчi Сторiн та спiльнi дiї, здiйснюванi для впровадження цiєї Глави.

     2. Кожна Сторона докладає зусиль для залучення громадськостi, за необхiдностi, до дiяльностi з реалiзацiї положень цiєї Глави.

     Стаття 12.19: Розкриття iнформацiї

     Ця Глава не вимагає розкриття будь-якою Стороною iнформацiї, надання якої заборонене або яка не пiдлягає розголошенню за законодавством Сторони, зокрема у частинi доступу до iнформацiї та невтручання в особисте життя.

     Стаття 12.20: Зв'язок з iншими угодами про захист навколишнього середовища

     Ця Глава не впливає на iснуючi права та зобов'язання будь-якої зi Сторiн за мiжнародними угодами з питань навколишнього середовища.

     Стаття 12.21: Врегулювання спорiв

     1. Сторони повиннi завжди намагатися узгоджувати питання тлумачення та застосування цiєї Глави.

     2. Сторони повиннi докладати всiх зусиль для вирiшення будь-якого питання, яке може вплинути на реалiзацiю положень цiєї Глави, шляхом проведення консультацiй та сприяння одна однiй.

     3. Консультацiї, у тому числi на рiвнi мiнiстрiв, є конфiденцiйними та не зменшують прав Сторiн у будь-яких iнших провадженнях. Кожна Сторона повинна забезпечити захист iнформацiї, визначеної однiєю зi Сторiн як конфiденцiйна, зокрема персональних даних та комерцiйної iнформацiї.

     4. Сторона вправi вимагати проведення консультацiй з iншою Стороною через Комiтет з будь-якого питання, що виникає за цiєю Главою, подавши письмову вимогу в Нацiональний контактний пункт iншої Сторони. Вимога повинна чiтко визначати проблему, висвiтлювати вiдповiднi питання та мiстити стислий опис скарг, що виникають за цiєю Главою. Консультацiї повиннi бути розпочатi невiдкладно пiсля одержання Стороною вимог про їх проведення.

     5. У ходi консультацiй кожна Сторона повинна надати iншiй Сторонi наявну у неї iнформацiю у достатньому обсязi, що дозволяє повнiстю вивчити порушенi питання, за умови дотримання нацiонального законодавства про доступ до iнформацiї та невтручання в особисте життя.

     6. Якщо Сторони не врегулюють питання вiдповiдно до пункту 4, Сторона, що надала вимогу, вправi вимагати проведення консультацiй з iншою Стороною на рiвнi мiнiстрiв з будь-якого питання, передбаченого цiєю Главою, подавши вiдповiдну письмову вимогу в Нацiональний контактний пункт iншої Сторони. Сторона, що отримує таку вимогу, повинна невiдкладно вiдреагувати на неї. Консультацiї на рiвнi мiнiстрiв повиннi бути проведенi упродовж 120 днiв з моменту отримання вимоги, якщо Сторонами не буде узгоджена iнша дата.

     7. Пiсля завершення консультацiї на рiвнi мiнiстрiв Сторона, що подавала вимогу про проведення консультацiї, може вимагати скликання комiсiї з перегляду для вивчення питання, якщо вона вважає, що воно не було належним чином вирiшене пiд час консультацiї, надавши письмову вимогу в Нацiональний контактний пункт iншої Сторони.

     8. З урахуванням положень цiєї статтi Сторони застосовують, залежно вiд ситуацiї та з необхiдними змiнами, статтю 17.10 ("Регламент"), Додаток 17-C ("Регламент") та Кодекс поведiнки, прийнятий вiдповiдно до статтi 17.9(e) ("Квалiфiкацiйнi вимоги до членiв комiсiї з урегулювання спорiв"), за вiдсутностi домовленостi Сторiн про iнше. У разi будь-якої невiдповiдностi мiж зазначеними положеннями та цiєю Главою перевагу матимуть положення цiєї Глави.

     9. Комiсiя з перегляду створюється пiсля одержання запиту Нацiональним контактним пунктом, зазначеного у пунктi 7. За вiдсутностi домовленостi Сторiн про iнше, завданням комiсiї з перегляду буде: "Вивчити у свiтлi вiдповiдних положень Глави 12 ("Навколишнє середовище") Угоди про вiльну торгiвлю мiж Канадою та Україною питання, зазначене у вимозi про створення комiсiї з перегляду, та пiдготувати звiт з рекомендацiями щодо розв'язання зазначеної проблеми". При вiдборi членiв комiсiї з перегляду для вирiшення питань, передбачених цiєю Главою, застосовуються процедури, визначенi в Додатку 12-A.

     10. Якщо Сторони не приймуть iншого рiшення, комiсiї з перегляду виконує свої функцiї вiдповiдно до Додатку 17-C ("Регламент") та Кодексу поведiнки, прийнятого вiдповiдно до статтi 17.9(e) ("Квалiфiкацiйнi вимоги до членiв комiсiї з урегулювання спору"), залежно вiд конкретної ситуацiї та з необхiдними змiнами. Незважаючи на зазначенi положення, комiсiя з перегляду повинна забезпечити, щоб:

     (a) кожна Сторона мала можливiсть надавати письмовi та уснi заяви комiсiї з перегляду;

     (b) неурядовi органiзацiї, установи та особи на територiї будь-якої Сторони, що мають iнформацiю або досвiд, необхiднi для з'ясування питання, винесеного на розгляд, мали можливiсть надати письмовi матерiали комiсiї з перегляду; та

     (c) до кожного раунду засiдань проводилося не менше одного заслуховування комiсiєю з перегляду, що має бути вiдкритим для громадськостi, вiдповiдно до статтi 12.21.3.

     11. Комiсiя з перегляду повинна надати Сторонам попереднiй та остаточний звiти, в кожному з яких повиннi бути викладенi встановленi факти, висновки комiсiї з перегляду щодо того, чи Сторона - вiдповiдач виконала свої зобов'язання, передбаченi цiєю Главою, та обґрунтування винесених комiсiєю висновкiв, рiшень та рекомендацiй.

     12. Комiсiя з перегляду повинна надати Сторонам попереднiй звiт упродовж 120 днiв з дати обрання останнього члена комiсiї з перегляду або в iнший строк, визначений Сторонами.

     13. Сторони можуть надавати комiсiї з перегляду коментарi до попереднього звiту упродовж 45 днiв з дати його представлення Сторонам. Пiсля розгляду таких коментарiв комiсiя з перегляду може переглянути свiй звiт або провести додаткову перевiрку, яку вона визнає за необхiдне.

     14. Комiсiя з перегляду повинна надати Сторонам остаточний звiт упродовж 60 днiв з моменту представлення первiсного звiту. Кожна Сторона повинна оприлюднити остаточний звiт упродовж 30 днiв з дати його надання Сторонам.

     15. Якщо в остаточному звiтi комiсiї з перегляду буде встановлено, що Сторона не виконала своїх зобов'язань, передбачених цiєю Главою, Сторони повиннi упродовж трьох мiсяцiв з дати надання остаточного звiту та з його урахуванням узгодити взаємно прийнятний план заходiв щодо вирiшення проблеми. Будь-який план заходiв, розроблений Сторонами, невiдкладно має бути доведений до вiдома громадськостi.

     16. Якщо Сторони досягають взаємоприйнятного рiшення у будь-який момент пiсля створення комiсiї з перегляду, вони повиннi повiдомити комiсiї з перегляду про своє рiшення. Пiсля одержання комiсiєю з перегляду такого повiдомлення робота комiсiї припиняється.

     17. Сторони можуть у будь-який момент скористатися альтернативними засобами врегулювання спору, такими як звернення до посередникiв, примирення або медiацiя. За вiдсутностi рiшення Сторiн про iнше, альтернативнi засоби врегулювання спору мають конфiденцiйний характер i не зменшують прав Сторiн у будь-якому провадженнi.

     Стаття 12.22: Обсяг зобов'язань

     Щодо Канади ця Глава застосовується до провiнцiй Канади вiдповiдно до Додатку 12-B.

Додаток 12-A
Порядок обрання комiсiї з перегляду

     1. Комiсiя з перегляду складається з трьох членiв, враховуючи голову, призначених Сторонами.

     2. Для визначення членiв комiсiї з перегляду використовується така процедура:

     a) упродовж 30 днiв пiсля отримання вiд будь-якої зi Сторiн вимоги про створення комiсiї з перегляду кожна Сторона обирає одного члена;

     b) якщо одна зi Сторiн не визначає члена комiсiї з перегляду упродовж часу, зазначеного у пiдпунктi (a), iнша Сторона обирає його з квалiфiкованих кандидатiв, якi є громадянами тiєї Сторони, яка не обрала члена комiсiї з перегляду, впродовж наступних семи днiв;

     c) для визначення голови комiсiї з перегляду використовується така процедура:

     (i) Сторона, якої стосується вимога, надає Сторонi, що подала таку вимогу, перелiк iз зазначенням iмен трьох квалiфiкованих кандидатiв. Цей перелiк має бути наданий упродовж 30 днiв з моменту отримання вимоги про створення комiсiї з перегляду;

     (ii) Сторона, яка подала вимогу, може обрати одного iз запропонованих кандидатiв, зазначених у пiдпунктi (i), головою або, якщо iмена кандидатiв не були наданi чи жоден з них не є прийнятним, надає Сторонi, якої стосується вимога, перелiк з iменами трьох кандидатiв, що вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам до голови. Цей перелiк має бути наданий не пiзнiше нiж через сiм днiв з моменту отримання перелiку з iменами кандидатiв вiдповiдно до пiдпункту (i) або через 37 днiв з моменту отримання вимоги про створення комiсiї з перегляду, залежно вiд того, що станеться ранiше;

     (iii) Сторона, якої стосується вимога, може обрати одного з трьох запропонованих кандидатiв на посаду голови упродовж семи днiв з моменту отримання перелiку з iменами кандидатiв вiдповiдно до пiдпункту (ii), а у разi необрання голови у такий спосiб його шляхом жеребкування обирає Сторона, яка подала вимогу, з шести кандидатiв, запропонованих Сторонами (по троє з кожної Сторони) вiдповiдно до пiдпунктiв (i) та (ii), упродовж наступних семи днiв.

     3. Члени комiсiї з перегляду повиннi:

     a) обиратися з огляду на їх досвiд з питань охорони навколишнього середовища або з iнших вiдповiдних дисциплiн, а також з огляду на об'єктивнiсть, надiйнiсть та логiчнiсть у прийняттi рiшень;

     b) бути незалежними вiд Сторiн та не бути пов'язаними i не приймати розпоряджень вiд будь-якої Сторони.

     4. Якщо будь-яка зi Сторiн вважає, що член комiсiї з перегляду порушує Кодекс поведiнки, прийнятий вiдповiдно до статтi 17.9(e) ("Квалiфiкацiйнi вимоги до комiсiї з урегулювання спору"), Сторони повиннi провести консультацiї, i якщо таке порушення буде пiдтверджено їх рiшенням, цього члена буде виведено зi складу комiсiї, а замiсть нього буде визначено нового члена комiсiї з перегляду у порядку, встановленому у цьому Додатку. Вiдлiк термiнiв, зазначених у статтi 2, починається з дати прийняття Сторонами рiшення про виведення вiдповiдного члена зi складу комiсiї з перегляду.

     5. Фiзична особа не може бути членом комiсiї з перегляду при розглядi питання, в якому вони чи особа або органiзацiя, з якими вона пов'язана, мають iнтерес.

     6. Голова не повинен бути громадянином жодної зi Сторiн.

Додаток 12-B
Застосування до провiнцiй Канади

     1. Пiсля набрання чинностi цiєю Угодою Канада надає Українi через дипломатичнi канали письмову декларацiю iз зазначенням провiнцiй, щодо яких Канада буде пов'язана цiєю Главою стосовно будь-яких питань в межах їх юрисдикцiй. Декларацiя вступає в силу з дати отримання її Україною.

     2. Канада докладає усiх зусиль для забезпечення застосування цiєї Глави у максимальнiй кiлькостi провiнцiй.

     3. Канада повiдомляє Україну за шiсть мiсяцiв до внесення будь-яких змiн до своєї декларацiї.

     4. Канада не вправi вимагати iнформацiю або надсилати повiдомлення вiдповiдно до статтi 12.14 чи вимагати проведення консультацiй вiдповiдно до статтi 12.21.4 на рiвнi уряду провiнцiї, яка не включена в декларацiю, надану згiдно з пунктом 1.

ГЛАВА 13
ПРАЦЯ

     Стаття 13.1: Визначення

     Для цiлей цiєї Глави:

     "трудове законодавство" означає закони та нормативнi акти, якi впроваджують i захищають принципи працi та права, викладенi у статтi 13.3;

     "стiйка практика" означає тривалий або перiодичний спосiб дiї чи бездiяльностi, який розпочався пiсля дати набрання чинностi цiєю Угодою i не вiдноситься до поодиноких випадкiв чи прикладiв;

     "особа" означає фiзичну особу, пiдприємство, або органiзацiю роботодавцiв чи робiтникiв;

     "провiнцiя" означає провiнцiю Канади, включаючи Юкон, Пiвнiчно-Захiднi територiї та Нунавут та їх правонаступникiв.

     "пов'язаний з торгiвлею" означає, пов'язаний з торгiвлею або iнвестицiями, що пiдпадають пiд дiю цiєї Угоди, за умови, що цей термiн не повинен тлумачитися як такий, що включає державний сектор.

     Стаття 13.2: Спiльнi зобов'язання

     Сторони пiдтверджують свої обов'язки членiв Мiжнародної органiзацiї працi (МОП) та свої зобов'язання згiдно з Декларацiєю МОП з основних принципiв та прав у сферi працi та механiзму її реалiзацiї 1998 року, прийнятою на 86-му засiданнi Мiжнародної конференцiї з питань працi (Декларацiя МОП вiд 1998 року), а також Декларацiєю МОП про соцiальну справедливiсть у цiлях справедливої глобалiзацiї 2008 року, прийнятою на 97-му засiданнi Мiжнародної конференцiї з питань працi (Декларацiя МОП вiд 2008 року).

Частина A - Обов'язки

     Стаття 13.3: Загальнi зобов'язання

    
1. Кожна Сторона забезпечує втiлення та надання захисту через своє трудове законодавство i практику для наступних визнаних на мiжнародному рiвнi трудових принципiв i прав, зокрема, маючи на увазi свої зобов'язання як членiв МОП згiдно з Декларацiєю МОП 1998 року:

     (a) свобода асоцiацiї та реальне визнання права на ведення колективних переговорiв;

     (b) скасування усiх форм примусової чи обов'язкової працi;

     (c) реальна заборона дитячої працi та, для цiлей цiєї Глави, заборона найгiрших форм дитячої працi;

     (d) недопущення дискримiнацiї в галузi працi i занять;

     (e) прийнятнi мiнiмальнi стандарти працевлаштування, такi як мiнiмальна заробiтна плата та оплата понаднормової роботи осiб, що працюють за наймом, включаючи тi, що не регулюються колективними договорами;

     (f) профiлактика професiйних травм i захворювань i компенсацiя у випадку таких травм або захворювань; та

     (g) вiдсутнiсть дискримiнацiї щодо умов працi робiтникiв-мiгрантiв.

     2. Тiєю ж мiрою, що зазначенi вище принципи i права пов'язанi з МОП, пункти з (a) до (d) стосуються лише Декларацiї МОП 1998 року, а пункти (e), (f) i (g) тiснiше пов'язанi з Програмою гiдної працi МОП.

     Стаття 13.4: Неухилення

     Кожна Сторона, як спосiб заохочення торгiвлi чи iнвестицiй, не ухиляється або iнакше не обмежує частково i не пропонує ухилитися чи частково обмежити своє трудове законодавство у спосiб, який послаблює чи зменшує додержання мiжнародно-визнаних принципiв працi та прав, зазначених у статтi 13.3.

     Стаття 13.5: Дiї уряду iз застосування

     1. Кожна Сторона, з урахуванням статтi 13.17, сприяє дотриманню та ефективнiй реалiзацiї свого трудового законодавства шляхом вiдповiдних дiй уряду, таких як:

     (a) створення i пiдтримка дiєвого режиму iнспекцiї працi, включаючи розвиток вiдповiдальних органiв та призначення i пiдготовку iнспекторiв;

     (b) монiторинг дотримання та розслiдування можливих порушень, в тому числi шляхом проведення перевiрок на мiсцях;

     (c) вимоги щодо ведення записiв i звiтування;

     (d) заохочення створення комiтетiв, що включають працiвникiв i керiвництво компанiй, для вирiшення питань регулювання працi на робочому мiсцi;

     (e) забезпечення чи заохочення посередництва, надання послуг з вирiшення протирiч i арбiтражу; та

     (f) своєчасне iнiцiювання судових позовiв задля знаходження вiдповiдних санкцiй або засобiв судового захисту у зв'язку з порушеннями трудового законодавства.

     2. Кожна Сторона забезпечує, щоб її компетентнi органи розглядали належним чином вiдповiдно до її законодавства будь-який запит працедавця, працiвника чи їхнiх представникiв або iншої зацiкавленої особи щодо проведення розслiдування порушення трудового законодавства Сторони, про яке заявляється.

     Стаття 13.6: Приватнi позови

     Кожна Сторона гарантує особi, яка має визнаний iнтерес у певнiй справi вiдповiдно до трудового законодавства Сторони, надання належного доступу до адмiнiстративних або судових процедур, що можуть забезпечити виконання та вводити в дiю права, захищенi таким законодавством, включаючи надання дiєвих засобiв правового захисту проти будь-яких порушень такого законодавства.

     Стаття 13.7: Процесуальнi гарантiї

     1. Кожна Сторона забезпечує, що судовi процеси, зазначенi у статтi 13.5.1(b), статтi 13.5.1(f) та статтi 13.6 є справедливими, неупередженими i прозорими i у зв'язку з цим кожна Сторона встановлює, що:

     (a) провадження здiйснюється особами, що приймають рiшення, якi є неупередженими i незалежними i не мають зацiкавленостi в результатi справи;

     (b) сторони процесу мають право вiдстоювати чи захищати свої вiдповiднi позицiї i представляти iнформацiю чи докази;

     (c) рiшення ґрунтуються на iнформацiї чи доказах, наданих сторонами процесу i остаточнi рiшення по сутi кожної справи викладаються у письмовiй формi;

     (d) процеси є вiдкритими для громадськостi за винятком випадкiв, коли законодавство та чинення правосуддя вимагає iншого; та

     (e) процеси є безкоштовними i швидкими або, принаймнi, не передбачають необґрунтованих зборiв чи затримок, а термiни не перешкоджають здiйсненню прав.

     2. Кожна Сторона забезпечує, щоб сторони таких процесiв мали право, вiдповiдно до її законодавства, на перегляд i внесення змiн до рiшень, ухвалених на таких процесах.

     Стаття 13.8: Iнформування та поiнформованiсть громадськостi

     1. Кожна Сторона забезпечує, що її трудове законодавство, правила, процедури та адмiнiстративнi ухвали загального застосування з будь-якого питання, що стосується цiєї Глави, невiдкладно публiкується або iншим чином забезпечується доступ для ознайомлення з ними будь-якої заiнтересованої особи та iншої Сторони.

     2. У випадках, коли це вимагається її законодавством, кожна Сторона:

     (a) публiкує заздалегiдь будь-який захiд, який пропонується застосувати; та

     (b) забезпечує для будь-якої заiнтересованої особи належну можливiсть надати коментарi щодо таких запропонованих заходiв.

     3. Кожна Сторона сприяє поiнформованостi громадськостi щодо її трудового законодавства, включаючи:

     (a) забезпечення доступностi публiчної iнформацiї про її трудове законодавство i процедури правозастосування та забезпечення дотримання законодавства; та

     (b) заохочення навчання громадськостi з питань її трудового законодавства.

Частина B - Iнституцiйнi механiзми

     Стаття 13.9: Рада Мiнiстрiв з питань працi

     1. Цим Сторони створюють Раду Мiнiстрiв з питань працi (далi - Рада), що складається з Мiнiстрiв, якi вiдповiдають за питання працi Сторiн, або призначених ними осiб.

     2. Рада проводить засiдання протягом першого року пiсля набрання чинностi цiєю Угодою, а пiсля цього так часто, як вона вважає за необхiдне задля обговорення питань, що становлять спiльний iнтерес, та здiйснення нагляду за впровадженням цiєї Глави та огляду досягнутого прогресу. Рада може проводити спiльнi засiдання з Радами, створеними вiдповiдно до подiбних угод.

     3. За винятком випадкiв, коли Сторони вирiшать iнакше, кожне засiдання Ради включає сесiю, пiд час якої члени Ради мають можливiсть зустрiтися з громадськiстю для обговорення питань, пов'язаних з впровадженням цiєї Глави.

     4. Рада може розглядати будь-яке питання у межах цiєї Глави та вживати будь-якi iншi заходи у процесi виконання своїх функцiй, включаючи:

     (a) створення комiтетiв, робочих груп або груп експертiв та визначення їхнiх обов'язкiв; та

     (b) пошук порад незалежних експертiв.

     5. Рада проводить огляд дiї та ефективностi цiєї Глави, включаючи рiвень прогресу, досягнутого у впровадженнi цiлей цiєї Глави, протягом п'яти рокiв пiсля дати набрання чинностi цiєю Угодою, а пiсля цього протягом будь-якого iншого перiоду, погодженого Радою. За винятком випадкiв, коли iснує домовленiсть про iнше, такий огляд:

     (a) проводиться одним або кiлькома незалежними експертами за умови наявностi вiдповiдних ресурсiв. Сторони докладають всiх зусиль для прийняття рiшення щодо вибору експерта чи експертiв i спiвпрацюють з цим експертом або експертами у процесi пiдготовки звiту;

     (b) передбачає огляд лiтератури та проведення консультацiї з представниками громадськостi, включаючи представникiв трудових органiзацiй i пiдприємств, так само як можливiсть для Сторiн надати коментарi;

     (c) надає рекомендацiї на майбутнє; та

     (d) завершується протягом 180 днiв пiсля його початку i оприлюднюється через 30 днiв пiсля цього.

     Стаття 13.10: Нацiональнi механiзми

     1. Кожна Сторона може створити новий або провести консультацiї з iснуючим нацiональним дорадчим або консультативним органом з трудових питань, до якого входять представники громадськостi, включаючи представникiв трудових органiзацiй i пiдприємств, з метою визначення думок щодо будь-яких питань, пов'язаних з цiєю Главою.

     2. Кожна Сторона створює орган, або визначає вiдповiдальний пiдроздiл Мiнiстерства, до компетенцiї якого належать трудовi питання, який буде Нацiональним адмiнiстративним офiсом (НАО), i надає iншiй Сторонi його контактну iнформацiю дипломатичними каналами.

     3. НАО дiє як контактний пункт з iншою Стороною i виконує функцiї, визначенi такою Стороною чи Радою, а також:

     (a) координує спiльнi програми i заходи вiдповiдно до статтi 13.11;

     (b) отримує та переглядає громадськi повiдомлення вiдповiдно до статi 13.12; та

     (c) надає iнформацiю iншiй Сторонi, комiсiї з перегляду, створенiй вiдповiдно до статтi 13.15, та громадськостi.

     Стаття 13.11: Спiльнi заходи

     1. Сторони можуть розробити план дiй стосовно спiльних трудових заходiв задля сприяння досягненню цiлей цiєї Глави. Наскiльки це можливо, такi заходи повиннi бути пов'язанi з будь-якими рекомендацiями будь-якого звiту Ради вiдповiдно до статтi 13.9. Орiєнтовний перелiк сфер можливого спiвробiтництва мiж Сторонами наведено в Додатку 13-A до цiєї Глави.

     2. У ходi виконання плану дiй Сторони можуть, вiдповiдно до наявних ресурсiв, здiйснювати спiвпрацю шляхом:

     (a) проведення семiнарiв, тренiнгiв, робочих груп i конференцiй;

     (b) виконання спiльних дослiдницьких проектiв, включаючи секторальнi дослiдження; та

     (c) iнших заходiв, якi можуть бути погодженi Сторонами.

     3. Сторони здiйснюють спiльнi заходи з урахуванням вiдмiнностей, що iснують по вiдношенню до нацiональних умов, обставин i потреб кожної Сторони, включаючи такi вiдмiнностi стосовно їхньої економiки, соцiальних i культурних традицiй, а також правового середовища.

     Стаття 13.12: Зв'язки з громадськiстю

     1. Кожна Сторона забезпечує подання i одержання громадських повiдомлень з питань трудового законодавства, що:

     (a) iнiцiюються громадянином Сторони чи пiдприємством або органiзацiєю, створеними на територiї Сторони;

     (b) виникають на територiї iншої Сторони; та

     (c) стосуються будь-яких питань, пов'язаних з цiєю Главою.

     2. Кожна Сторона розглядає такi справи, якщо доречно, вiдповiдно до внутрiшнiх процедур i розкриває громадськостi iнформацiю про повiдомлення, прийнятi для розгляду, протягом 30 днiв пiсля прийняття.

     Стаття 13.13: Загальнi консультацiї

     1. Сторони весь час докладають зусиль для досягнення згоди щодо тлумачення i застосування цiєї Глави.

     2. Сторони докладають усiх зусиль, в тому числi шляхом кооперацiї, консультацiй та обмiну iнформацiєю, для вирiшення будь-якого питання, яке може вплинути на виконання цiєї Глави.

     3. Сторона може надати письмовий запит щодо проведення консультацiй з iншою Стороною до НАО iншої Сторони з будь-якого питання, яке стосується цiєї Глави.

     4. Якщо Сторони не зможуть вирiшити питання, Сторона яка надає запит може застосувати процедури, передбаченi у статтi 13.14.

Частина C - Процедури консультацiй з питань працi та вирiшення спорiв

     Стаття 13.14: Мiнiстерськi консультацiї

     1. Сторона може подати письмовий запит на проведення консультацiй з iншою Стороною на мiнiстерському рiвнi щодо будь-якого зобов'язання за цiєю Главою. Сторона, до якої звернено запит, надає вiдповiдь протягом 60 днiв пiсля одержання запиту або протягом iншого перiоду, узгодженого Сторонами. Сторони мають бути представленi Радою, утвореною вiдповiдно до статтi 13.9.

     2. Для сприяння в обговореннi питань, що розглядаються, i досягнення взаємоприйнятного рiшення:

     (a) кожна Сторона надає iншiй Сторонi достатню наявну iнформацiю для проведення всебiчного розгляду поставлених питань, що стосуються вимог законодавства Сторiн щодо конфiденцiйностi особистої та комерцiйної iнформацiї; та

     (b) кожна Сторона може залучити одного чи бiльше незалежних експертiв для пiдготовки звiту з питання, що стосується цiєї Статтi. Сторони докладають всiх зусиль для досягнення згоди щодо вибору експерта чи експертiв i спiвпрацюють з цим експертом або експертами у процесi пiдготовки звiту. Будь-який звiт оприлюднюється протягом 60 днiв пiсля його тримання Сторонами.

     3. Мiнiстерськi консультацiї завершуються не пiзнiше, нiж через 180 днiв пiсля звернення запиту за винятком випадкiв, коли Сторони домовляться про iншу дату.

     Стаття 13.15: Створення i проведення комiсiї з перегляду

     1. Пiсля завершення Мiнiстерських консультацiй Сторона, яка порушувала питання щодо проведення консультацiй, може вимагати у письмовiй формi скликання комiсiї з перегляду, якщо така Сторона вважає, що:

     (a) це питання пов'язане з торгiвлею; i

     (b) iнша Сторона не виконала свої зобов'язання вiдповiдно до цiєї Глави шляхом:

     (i) невиконання зобов'язань вiдповiдно до статей 13.3 або 13.4 настiльки, наскiльки вони пов'язанi з Декларацiєю МОП 1998 року; або

     (ii) систематичної нездатностi ефективно застосовувати своє трудове законодавство через вiдповiднi державнi заходи, приватнi дiї, процесуальнi гарантiї, громадської iнформацiї та поiнформованостi.

     2. За винятком випадкiв, коли Сторони погодяться про iнше, комiсiя з перегляду складається з трьох незалежних експертiв включаючи голову, який не є громадянином будь-якої з Сторiн, у спосiб, який вiдповiдає критерiям i процедурам, викладеним у Додатку 13-B.

     3. За винятком випадкiв, коли Сторони погодяться про iнше, комiсiя з перегляду виконує свої функцiї вiдповiдно до положень цiєї Частини, Додатку 13-B i Типового регламенту, що установлюватиметься Сторонами вiдповiдно до Додатку 13-B. Комiсiя з перегляду:

     (a) визначає, протягом 30 днiв з часу пiдтвердження її компетенцiї, чи пов'язана дана справа з торгiвлею, i припиняє свої повноваження якщо визначить, що дана справа не пов'язана з торгiвлею;

     (b) надає Сторонам достатню можливiсть робити письмовi та уснi подання до комiсiї з перегляду;

     (c) може запитувати або одержувати та розглядати письмовi подання та будь-яку iншу iнформацiю вiд органiзацiй, установ, громадськостi та осiб, якi володiють вiдповiдною iнформацiєю чи досвiдом; та

     (d) проводить процеси, що є вiдкритими для громадськостi за винятком необхiдностi захисту iнформацiї вiдповiдно до статтi 13.19 i Типового регламенту.

     Стаття 13.16: Звiти та рiшення комiсiї з перегляду

     1. Комiсiя з перегляду подає Сторонам звiт, який:

     (a) встановлює факти;

     (b) вiдповiдає на подання i аргументи Сторiн, а також будь-яку представлену їй доречну iнформацiю вiдповiдно до статтi 13.15.3(c);

     (c) визначає, чи сторона, яка є об'єктом перегляду, не дотримується зобов'язання вiдповiдно до статей 13.3 або 13.4 настiльки, наскiльки це стосується Декларацiї МОП 1998 року, чи мала мiсце систематична нездатнiсть ефективно застосовувати своє трудове законодавство через вiдповiднi державнi заходи, приватнi дiї, процесуальнi гарантiї, громадську iнформацiю та поiнформованiсть, або приймає будь-яке iнше рiшення вiдповiдно до своєї компетенцiї; та

     (d) надає рекомендацiї для вирiшення будь-якого випадку невиконання зобов'язань визначеного вiдповiдно до пiдпункту (c), якi зазвичай полягатимуть у тому, що Сторона, яка є суб'єктом перегляду, затверджує та запроваджує план заходiв, достатнiй для виправлення випадку невиконання зобов'язань.

     2. Комiсiя з перегляду подає свiй попереднiй звiт Сторонам протягом 120 днiв пiсля обрання останнього члена комiсiї з перегляду за винятком випадкiв, коли комiсiя з перегляду подовжує цей термiн на перiод до 60 днiв або якщо Типовий регламент, що установлюватиметься Сторонами вiдповiдно до Додатку 13-B, обумовлює iнше. Якщо комiсiя з перегляду подовжує термiн надання попереднього звiту, вона попередньо надає письмове повiдомлення обом Сторонам з викладенням причин подовження термiну.

     3. Кожна Сторона може подати до комiсiї з перегляду письмовi коментарi на попереднiй звiт протягом 30 днiв пiсля представлення звiту або протягом iншого перiоду, який може бути погоджений Сторонами. Пiсля розгляду таких письмових коментарiв, комiсiя з перегляду за власною iнiцiативою або на запит будь-якої з Сторiн може переглянути свiй звiт i здiйснити будь-який додатковий розгляд якщо вважатиме його доречним.

     4. Комiсiя з перегляду подає Сторонам остаточний звiт протягом 60 днiв пiсля представлення попереднього звiту за винятком випадкiв, коли Сторони домовляться про iнше. Остаточний звiт оприлюднюється протягом 60 днiв пiсля його отримання Сторонами.

     5. Якщо в остаточному звiтi комiсiя з перегляду визначить, що мало мiсце невиконання зобов'язань у значеннi пiдпункту 1(c), Сторони можуть розробити, протягом наступних 90 днiв або iншого довшого перiоду, який вони можуть узгодити, взаємоприйнятний план заходiв з впровадження рекомендацiй комiсiї з перегляду.

     6. Пiсля закiнчення перiоду, зазначеного у пунктi 5, якщо Сторони не змогли дiйти згоди щодо плану заходiв або Сторона, яка є суб'єктом перегляду, не впроваджує план заходiв згiдно з його умовами, Сторона, яка зробила запит, може висунути письмову вимогу щодо повторного скликання комiсiї з перегляду для визначення необхiдностi встановлення та сплати фiнансових санкцiй згiдно з Додатком 13-C.

Частина D - Загальнi положення

     Стаття 13.17: Принцип правозастосування

     Нiщо у цiй Главi не тлумачиться як надання повноважень органам влади Сторони здiйснювати будь-якi заходи спрямованi на застосування трудового законодавства на територiї iншої Сторони.

     Стаття 13.18: Приватнi права

     Жодна Сторона не може обумовлювати право на позов згiдно з її внутрiшнiм законодавством проти iншої Сторони на пiдставi того, що iнша Сторона дiяла у спосiб, який не вiдповiдає цiй Главi.

     Стаття 13.19: Захист iнформацiї

     1. Сторона, яка отримує iнформацiю, визначену iншою Стороною як конфiденцiйна чи iнформацiю, яка є об'єктом приватної власностi, захищає таку iнформацiю як конфiденцiйну чи iнформацiю, що є об'єктом приватної власностi.

     2. Комiсiя з перегляду, яка одержує конфiденцiйну чи iнформацiю, яка є об'єктом приватної власностi, вiдповiдно до цiєї Глави, захищає її вiдповiдно до Типового регламенту, що установлюватиметься вiдповiдно до Додатку 13-B.

     Стаття 13.20: Спiвробiтництво з мiжнародними i регiональними органiзацiями

     Сторони можуть встановлювати домовленостi щодо спiвпрацi з Мiжнародною органiзацiєю працi або будь-якими iншими компетентними мiжнародними чи регiональними органiзацiями з метою використання їхнiх знань i ресурсiв задля досягнення цiлей цiєї Глави.

     Стаття 13.21: Перегляд

     Положення цiєї Глави мають бути переглянутi вiдповiдно до статтi 19.2 ("Положення про перегляд Угоди").

Додаток 13-A
Спiльнi заходи

     1. Сторони розробили такий орiєнтовний перелiк сфер для спiльних заходiв, якi вони можуть здiйснювати вiдповiдно до статтi 13.11:

     (a) обмiн iнформацiєю: обмiн iнформацiєю та найкращою практикою з питань, якi становлять спiльний iнтерес, а також подiй, видiв дiяльностi та iнiцiатив, органiзованих на їхнiх вiдповiдних територiях;

     (b) мiжнароднi форуми: кооперацiя на мiжнародних i регiональних форумах, таких як Мiжнародна органiзацiя працi, з питань, пов'язаних з працею;

     (c) фундаментальнi права та їхнє ефективне застосування: законодавство i практика, пов'язанi з ключовими елементами Декларацiї МОП 1998 року (свобода асоцiацiї та реальне визнання права на ведення колективних переговорiв, скасування усiх форм примусової чи обов'язкової працi, реальна заборона дитячої працi та недопущення дискримiнацiї в галузi працi i занять);

     (d) найгiршi форми дитячої працi: законодавство та практика, пов'язанi з дотриманням Конвенцiї МОП про заборону та негайнi заходи щодо лiквiдацiї найгiрших форм дитячої працi (N 182), вчиненої в Женевi 17 червня 1999 року;

     (e) адмiнiстрацiя з питань працi: iнституцiйна спроможнiсть адмiнiстрацiй з питань працi та органiв правосуддя;

     (f) iнспекцiї з питань працi та системи перевiрки: методи i тренiнги, покликанi пiдвищити рiвень ефективностi застосування трудового законодавства, змiцнити системи перевiрки та сприяти забезпеченню виконання трудового законодавства;

     (g) трудовi вiдносини: форми спiвробiтництва та вирiшення спорiв з метою забезпечення продуктивних трудових вiдносин мiж робiтниками, працедавцями та урядами;

     (h) умови працi: механiзми нагляду за дотриманням законодавства про тривалiсть робочого часу, мiнiмальної заробiтної плати та оплати понаднормової працi, а також умови працевлаштування;

     (i) безпека i гiгiєна працi: профiлактика травматизму i професiйних захворювань;

     (j) стать: гендернi питання, включаючи скасування дискримiнацiї стосовно працевлаштування та фаху;

     (k) неформальна економiка: сприяння переходу вiд неформальної до формальної економiки;

     (l) будь-якi iншi питання, якi Сторони можуть врегулювати.

     2. У визначеннi сфер спiвпрацi з питань працi та розбудови iнституцiональної спроможностi, а також здiйснення заходiв iз спiвпрацi кожна Сторона може брати до уваги точки зору представникiв робiтникiв i працедавцiв, а також точки зору iнших представникiв громадськостi.

Додаток 13-B
Процедури, пов'язанi з комiсiєю з перегляду

     Квалiфiкацiя членiв комiсiї з перегляду

     1. Кожен член комiсiї з перегляду:

     (a) обирається на основi своїх знань в сферi працi чи iнших вiдповiдних дисциплiн, об'єктивностi, надiйностi та здорового глузду;

     (b) повинен бути незалежним, непов'язаним з будь-якою iз Сторiн та не виконувати вказiвки будь-якої iз Сторiн; та

     (c) дотримується кодексу поведiнки, який встановлюється Сторонами вiдповiдно до цього додатку.

     2. Якщо одна з Сторiн вважає, що член комiсiї з перегляду порушив кодекс поведiнки, Сторони проводять консультацiї, i якщо вони дiйдуть згоди, такий член комiсiї виводиться з складу комiсiї з перегляду, i обирається новий член комiсiї вiдповiдно до процедур, викладених у пунктi 4 або 5, якi застосовувалися для обрання члена комiсiї, якого було виведено з складу комiсiї з перегляду. Часовi обмеження встановлюються починаються з дати досягнення згоди щодо виведення члена комiсiї iз складу комiсiї з перегляду. Типовий регламент може передбачати процедуру для вирiшення ситуацiї, якщо Сторони не дiйдуть згоди щодо виведення iз складу комiсiї з перегляду її члена.

     3. Особи не можуть бути членами комiсiї з перегляду щодо перегляду, де вони мають iнтерес або має iнтерес особа чи органiзацiя, з якими вони пов'язанi.

     Процедури обрання комiсiї з перегляду

     4. Для цiлей вiдбору членiв комiсiї з перегляду застосовуються наступнi процедури:

     (a) протягом 20 днiв пiсля одержання запиту щодо створення комiсiї з перегляду вiдповiдно до статтi 13.15.1, кожна Сторона обирає одного члена комiсiї; та

     (b) якщо одна Сторона не зможе обрати члена комiсiї протягом цього перiоду, iнша сторона обирає члена комiсiї з числа квалiфiкованих осiб, якi є громадянами Сторони, що не змогла обрати свого члена комiсiї;

     5. Для обрання голови комiсiї з перегляду застосовується така процедура:

     (a) Сторона, яка є суб'єктом перегляду, надає Сторонi, що зробила запит з iменами трьох осiб, яких вона вважає квалiфiкованими для того, щоб бути головою комiсiї з перегляду. Iмена надаються не пiзнiше через 20 днiв пiсля одержання запиту про створення комiсiї з перегляду вiдповiдно до статтi 13.15.1;

     (b) Сторона, яка надала запит, може обрати одну з осiб для призначення головою комiсiї з перегляду або, якщо iмена не були наданi чи жодна з осiб не є прийнятною, надати Сторонi, яка є суб'єктом перегляду, iмена трьох осiб, яких вона вважає квалiфiкованими для призначення головою комiсiї. Такi iмена надаються не пiзнiше, нiж через п'ять днiв пiсля отримання iмен згiдно з пiдпунктом (a) або 25 днiв пiсля одержання запиту про створення комiсiї з перегляду; та

     (c) Сторона, яка є суб'єктом перегляду, може обрати одну з трьох осiб для призначення головою комiсiї з перегляду не пiзнiше нiж через п'ять днiв пiсля отримання iмен вiдповiдно до пiдпункту (b); у випадку, якщо це не було зроблено, Сторони невiдкладно подають запит до Генерального директора Офiсу Мiжнародної органiзацiї працi щодо призначення голови комiсiї з перегляду протягом 25 днiв.

     Порядок роботи комiсiї з перегляду

     6. Не пiзнiше, нiж через один рiк з часу набрання чинностi цiєю Угодою, Сторони розробляють Типовий регламент, який використовуються для створення i провадження процесiв вiдповiдно до Частини C. Типовий регламент складається з кодексу поведiнки для цiлей пункту 1 i правил для захисту iнформацiї вiдповiдно до статтi 13.19.

     7. Сторони визначають окремий бюджет для кожного процесу комiсiї з перегляду вiдповiдно до цiєї Глави. Сторони роблять однаковi внески до бюджету за винятком випадкiв, якщо вони домовляться про iнше.

     8. Якщо Сторони не домовляться про iнше, протягом 30 днiв з часу скликання комiсiї з перегляду Сторонами, її компетенцiя передбачає:

     "Розгляд, у свiтлi вiдповiдних положень цiєї Глави, чи Сторона, яка є суб'єктом запиту, вчинила у справi, пов'язанiй з торгiвлею, порушення своїх зобов'язань вiдповiдно до статей 13.3 чи 13.4 настiльки, наскiльки вони стосуються Декларацiї МОП 1998 року, або виявила систематичну нездатнiсть ефективно застосовувати своє трудове законодавство через вiдповiднi державнi заходи, приватнi дiї, процесуальнi гарантiї, громадську iнформацiю та поiнформованiсть, а також встановлення фактiв, прийняття рiшень i рекомендацiй вiдповiдно до пункту 1 статтi 13.16."

     9. Для визначення того, чи пов'язана дана справа з торгiвлею, вiдповiдно до статтi 13.15.3(a), Сторона, яка iнiцiювала скликання комiсiї з перегляду, зобов'язана довести, що дана справа пов'язана з торгiвлею. Для визначення, вiдповiдно до статтi 13.16.1(c), того, чи Сторона, яка є суб'єктом запиту, не виконала свої зобов'язання, Сторона, яка надала запит зобов'язана довести таке невиконання зобов'язань, пiдкрiплюючи справу будь-якою допомiжною iнформацiєю, наданою вiдповiдно до статтi 13.15.3(c).

     10. Комiсiя з перегляду не може надавати остаточний звiт будь-кому, крiм Сторiн. Члени комiсiї з перегляду можуть надавати окремi думки з питань, якi не є предметом одностайної згоди. Комiсiя з перегляду, однак, не повинна розкривати iнформацiю про те, якi саме члени комiсiї пiдтримують думку бiльшостi чи меншостi.

Додаток 13-C
Фiнансовi санкцiї

     1. Комiсiя з перегляду поновлює свою роботу якомога швидше пiсля вручення запиту вiдповiдно до статтi 13.16.6. Протягом 90 днiв пiсля поновлення роботи комiсiя з перегляду визначає чи виконано умови плану заходiв або невиконання виправлене.

     2. У випадку негативного рiшення згiдно з пунктом 1 вище, та на вимогу Сторони, що подає запит вiдповiдно до статтi 13.16.6, комiсiя з перегляду визначає розмiр щорiчних фiнансових санкцiй, який вiдображає оцiнену вартiсть виконання плану заходiв або, у випадку вiдсутностi плану заходiв, iншi вiдповiднi заходи для виправлення випадку невиконання за умови, що:

     (a) комiсiя з перегляду може коригувати розмiр фiнансових санкцiй з урахуванням:

     (i) будь-яких пом'якшуючих чинникiв, таких як добросовiснi зусилля Сторони щодо початку виправлення такого випадку невиконання пiсля остаточного звiту комiсiї з перегляду, об'єктивнi причини невиконання Стороною зобов'язань або реальна вiрогiднiсть того, що такi фiнансовi санкцiї матимуть негативний вплив на вразливих членiв суспiльства;

     (ii) будь-яких обтяжливих чинникiв, таких як поширенiсть i тривалiсть невиконання Стороною своїх зобов'язань; або

     (iii) нацiональних умов, обставин i потреб Сторони; i

     (b) за жодних обставин розмiр фiнансових санкцiй не повинен перевищувати 15 мiльйонiв доларiв США щорiчно або еквiвалент цiєї суми у валютi Сторони, проти якої подана скарга, скоригований з урахуванням рiвня iнфляцiї такої Сторони.

     3. За винятком випадкiв, коли Рада вирiшить iнакше, фiнансовi санкцiї сплачуються Сторонi, яка подала запит. У випадках, коли обставини виправдовують такий захiд, Рада може вирiшити, що фiнансовi санкцiї перераховуються на визначений Радою рахунок, що приносить вiдсотковий дохiд, i використовуються згiдно з вказiвками Ради на виконання плану заходiв або здiйснення iнших вiдповiдних заходiв.

     4. Через 90 днiв з дати, коли комiсiя з перегляду визначила розмiр фiнансових санкцiй згiдно з пунктом 2, Сторона, яка зробила запит, може надати письмове повiдомлення iншiй Сторонi з вимогою сплати фiнансових санкцiй. Фiнансовi санкцiї сплачуються рiвними частинами щоквартально; виплати починаються через 120 днiв пiсля надання такого повiдомлення Стороною, що зробила запит, i закiнчуються у разi досягнення згоди мiж Сторонами або у дату винесення будь-якого рiшення комiсiї з перегляду вiдповiдно до пункту 5.

     5. Якщо Сторона, яка була суб'єктом перегляду, вважає, що вона усунула невиконання зобов'язань, вона може передати справу до комiсiї з перегляду через надання письмового повiдомлення iншiй Сторонi. Комiсiя з перегляду скликається повторно протягом 60 днiв пiсля такого повiдомлення i надає звiт протягом 90 днiв пiсля цього.

     6. У Канадi процедури виконання фiнансових санкцiй, якi є рiшенням комiсiї з перегляду згiдно з пунктом 2 є такими:

     (a) Україна може подати до суду компетентної юрисдикцiї засвiдчену копiю рiшення комiсiї, лише якщо Канада не виконала умови повiдомлення, наданого вiдповiдно до пункту 4, протягом 180 днiв з часу його надання;

     (b) пiсля реєстрацiї рiшення комiсiї з перегляду для цiлей виконання вважається судовим наказом;

     (c) Україна може порушити процес щодо виконання рiшення комiсiї з перегляду, яке вважається судовим наказом, у цьому судi проти особи у Канадi, проти якої ухвалене рiшення комiсiї з перегляду вiдповiдно до пункту 4 Додатку 13-D;

     (d) процес щодо виконання рiшення комiсiї з перегляду, яке вважається судовим наказом, провадиться у Канадi у формi спрощеного провадження за умови, що суд невiдкладно передає будь-яке питання фактiв або будь-яке питання тлумачення рiшення комiсiї до комiсiї, яка ухвалила таке рiшення, i рiшення комiсiї з перегляду є обов'язковим для суду;

     (e) рiшення комiсiї з перегляду, яке вважається судовим наказом, не пiдлягає перегляду або апеляцiї на нацiональному рiвнi; та

     (f) наказ суду у процесi про виконання рiшення комiсiї з перегляду, яке вважається судовим наказом, не пiдлягає перегляду чи апеляцiї.

     7. Якщо Україна не виконала умови повiдомлення, наданого вiдповiдно до пункту 4 вище, протягом 180 днiв пiсля його надання, процедури виконання фiнансових санкцiй згiдно з рiшенням комiсiї з перегляду вiдповiдно до пункту 2 в Українi виконуються таким чином:

     (a) Україна вважає рiшення комiсiї з перегляду обов'язковим iноземним арбiтражним рiшенням, винесеним в розумiннi Конвенцiї про визнання i приведення у виконання iноземних арбiтражних рiшень, укладеної у Нью-Йорку 10 червня 1958 року, визнає та впроваджує його як таке;

     (b) рiшення комiсiї з перегляду вважається результатом дiйсної арбiтражної угоди; та

     (c) компетентний український суд може вiдхилити визнання та введення в дiю рiшення комiсiї з перегляду лише у випадках, визначених в цiй Главi.

     8. Якщо Сторона вносить змiни до своїх внутрiшнiх процедур для впровадження положень пунктiв 6 або 7, що пiдриває положення цього Додатку, ця Сторона вважається такою, що порушує положення цiєї Глави.

Додаток 13-D
Обсяг зобов'язань

     1. На час набрання чинностi цiєю Угодою Канада повiдомляє Українi письмово дипломатичними каналами перелiк будь-яких провiнцiй, на якi поширюються зобов'язання Канади стосовно питань, що знаходяться в їх юрисдикцiї. Декларацiя набирає чинностi з дати отримання Україною та не передбачає участi у внутрiшньому розподiлi повноважень у Канадi. Канада надає повiдомлення Українi про будь-якi змiни в її декларацiї, що набирають чинностi через шiсть мiсяцiв пiсля цього з урахуванням будь-яких майбутнiх громадських повiдомлень, мiнiстерського перегляду або рiшень комiсiй з перегляду.

     2. Канада не має права вимагати створення комiсiї з перегляду вiдповiдно до Частини C на прохання уряду провiнцiї, яка не включена до Декларацiї, зробленої вiдповiдно до пункту 1.

     3. Україна не має права вимагати створення комiсiї з перегляду вiдповiдно до Частини C з приводу питання, пов'язаного з трудовим правом будь-якої провiнцiї, якщо провiнцiя не включена до Декларацiї, оформленої вiдповiдно до пункту 1.

     4. Не пiзнiше дати скликання комiсiї з перегляду вiдповiдно до статтi 13.15 з питання, яке пiдпадає пiд дiю пункту 3 цього Додатку, Канада надає письмове повiдомлення Українi щодо того, чи будь-яка рекомендацiя комiсiї у звiтi вiдповiдно до статтi 13.16 або будь-яка фiнансова санкцiя, встановлена комiсiєю з перегляду вiдповiдно до Додатку 13-C по вiдношенню до Канади, має адресуватись Її Величностi Королевi за Правом Канади або Її Величностi за Правом провiнцiї, якої це стосується.

     5. Канада докладає максимум зусиль для того, щоб якомога бiльше її провiнцiй погодилися на те, щоб бути доданими до декларацiї згiдно з пунктом 1.

ГЛАВА 14
ПРОЗОРIСТЬ

Частина A - Публiкацiї, нотифiкацiї та адмiнiстрування законiв

     Стаття 14.1: Визначення

     Для цiлей цiєї Глави:

     "рiшення загального застосування" означає адмiнiстративне рiшення або тлумачення, що застосовується до фактичних ситуацiй або осiб, на яких в цiлому поширюється таке рiшення або тлумачення, та встановлює норму поведiнки, але не включає:

     (a) рiшення або постанову, винесенi в адмiнiстративному або квазi-судовому провадженнi, що застосовується до окремої особи, товару або послуги iншої Сторони у конкретному випадку; або

     (b) рiшення, що ухвалюється щодо конкретної акту або практики.

     Стаття 14.2: Публiкацiї

     1. Кожна Сторона забезпечує, щоб її законодавчi акти, регламенти та адмiнiстративнi рiшення загального застосування з будь-якого питання, охопленого цiєю Угодою, невiдкладно оприлюднювалися або ставали доступними у спосiб, що дає можливiсть зацiкавленим особам та iншiй Сторонi ознайомитися з ними.

     2. Наскiльки це можливо, кожна Сторона:

     (a) заздалегiдь оприлюднює iнформацiю про захiд, який вона пропонує ухвалити; та

     (b) надає зацiкавленим особам та iншiй Сторонi належну можливiсть прокоментувати такi запропонованi заходи.

     Стаття 14.3: Надання нотифiкацiй та iнформацiї

     1. Наскiльки це можливо, кожна Сторона повiдомляє iншу Сторону про фактично здiйснюваний або запропонований захiд, який за висновком цiєї Сторони може в iстотнiй мiрi вплинути на реалiзацiю цiєї Угоди або iстотно вплинути на iнтереси iншої Сторони за цiєю Угодою.

     2. На запит iншої Сторони кожна Сторона зобов'язана невiдкладно надати iнформацiю та вiдповiдi на питання, що стосуються фактично здiйснюваного або запропонованого заходу, навiть якщо попередньо Сторону вже було поiнформовано про такий захiд.

     3. Будь-яка нотифiкацiя або iнформацiя, що надаються вiдповiдно до цiєї статтi, повиннi бути неупередженими щодо вiдповiдностi заходу цiй Угодi.

     Стаття 14.4: Адмiнiстративнi провадження

     З метою забезпечення послiдовного, неупередженого та виправданого використання заходiв загального застосування, що впливають на питання, якi охоплюються цiєю Угодою, кожна Сторона забезпечує, щоб в адмiнiстративних провадженнях, коли заходи, зазначенi у статтi 14.2, застосовуються до конкретних осiб, товарiв або послуг iншої Сторони:

     (a) за наявностi такої можливостi особi iншої Сторони, на яку безпосередньо впливає таке провадження, заздалегiдь, у порядку, встановленому нацiональним законодавством цiєї Сторони, було надане повiдомлення про порушення провадження, iз зазначенням характеру провадження, викладенням правових пiдстав для порушення провадження та загальним описом питань, що будуть розглядатися;

     (b) особi, зазначенiй у пiдпунктi (a), була забезпечена обґрунтована можливiсть представити факти та аргументи на пiдтримку своєї позицiї до застосування остаточного адмiнiстративного заходу, коли це дозволяє час, характер провадження та суспiльнi iнтереси; та

     (c) адмiнiстративнi процедури вiдповiдали законодавству кожної Сторони.

     Стаття 14.5: Перегляд та оскарження

     1. Кожна Сторона створює або пiдтримує iснування судових, квазi-судових або адмiнiстративних органiв або процедур для цiлей невiдкладного перегляду та, коли це виправдано, корекцiї остаточних адмiнiстративних заходiв з питань, якi охоплюються цiєю Угодою. Кожна Сторона забезпечує, щоб її вiдповiднi органи дiяли неупереджено та незалежно вiд служби або органу, що уповноваженi здiйснювати адмiнiстративний примус, i не мали матерiального iнтересу у результатi справи.

     2. Кожна Сторона забезпечує, щоб сторони адмiнiстративних проваджень, якi зазначенi в пунктi 1, мали право на:

     (a) обґрунтовану можливiсть аргументувати або вiдстоювати свої позицiї; та

     (b) рiшення, що ґрунтується на доказах та поданнi офiцiйних документiв або, якщо це вимагається законодавством Сторони, матерiалiв, пiдготованих адмiнiстративним органом.

     3. Кожна Сторона забезпечує, щоб, враховуючи передбачену її законодавством можливiсть оскарження або перегляду, рiшення, зазначенi у пунктi 2(b), виконувалися посадовими особами або органами, компетентними щодо вiдповiдного адмiнiстративного заходу, та регулювали практику дiяльностi таких посадових осiб або органiв.

     Стаття 14.6: Спiвробiтництво у сприяннi пiдвищенню прозоростi

     Сторони погоджуються спiвпрацювати у рамках двостороннiх, регiональних та багатостороннiх форумiв над пiдвищенням прозоростi щодо мiжнародної торгiвлi та iнвестицiй.

Частина B - Протидiя корупцiї

     Стаття 14.7: Визначення

     Для цiлей цiєї Частини:

     "iноземний державний службовець" означає особу, яка займає посаду у законодавчому, виконавчому, адмiнiстративному або судовому органi iноземної країни незалежно вiд того, призначена вона на цю посаду або обрана, та особу, яка виконує певну урядову функцiю для iноземної країни, у тому числi для державного органу або державного пiдприємства;

     "посадова особа громадської мiжнародної органiзацiї" означає службовця мiжнародної органiзацiї або особу, уповноважену такою органiзацiєю здiйснювати дiї вiд iменi цiєї органiзацiї;

     "державний службовець" означає особу, яка:

     (a) займає посаду у законодавчому, виконавчому, адмiнiстративному або судовому органi Сторони,

     (i) незалежно вiд того, призначена вона або обрана;

     (ii) незалежно вiд того, чи це постiйна або тимчасова посада;

     (iii) незалежно вiд того, чи це оплачувана або неоплачувана посада; та

     (iv) незалежно вiд стажу такої особи;

     (b) виконує державнi функцiї, у тому числi для державного органу або державного пiдприємства, або надає державнi послуги, вiдповiдно до визначення цього термiну у нацiональному законодавствi та його застосування у пов'язанiй галузi права такої Сторони; або

     (c) визначена як "державний службовець" в нацiональному законодавствi Сторони.

     Стаття 14.8: Заява про принципи

     Сторони пiдтверджують свою рiшучiсть у попередженнi та протидiї хабарництву та корупцiї у мiжнароднiй торгiвлi та щодо iнвестицiй.

     Стаття 14.9: Антикорупцiйнi заходи

     1. З метою протидiї та боротьби з хабарництвом та корупцiєю у мiжнароднiй торгiвлi та щодо iнвестицiй кожна Сторона ухвалює новi або продовжує застосовувати iснуючi законодавчi або iншi заходи, необхiднi для визначення того, чи є кримiнальним злочином:

     (a) обiцянка, пропозицiя або надання державному службовцю, прямо або опосередковано, будь-якої неправомiрної вигоди для службовця особисто або iншої особи або установи з метою здiйснення цим службовцем або утримання ним вiд здiйснення певних дiй при виконаннi своїх посадових обов'язкiв;

     (b) вимагання або одержання державним службовцем, прямо або опосередковано, неправомiрної вигоди для службовця особисто або iншої особи або установи з метою здiйснення цим службовцем або утримання ним вiд здiйснення певних дiй при виконаннi своїх посадових обов'язкiв;

     (c) обiцянка, пропозицiя або надання iноземному державному службовцю або посадовiй особi громадської мiжнародної органiзацiї, прямо або опосередковано, неправомiрної вигоди для службовця особисто або iншої особи або установи з метою здiйснення цим службовцем або утримання ним вiд здiйснення певних дiй при виконаннi своїх посадових обов'язкiв для того, щоб особа, яка надає таку обiцянку або пропозицiю, отримала або зберегла за собою бiзнес або iншу неправомiрну вигоду у здiйсненнi мiжнародної комерцiйної дiяльностi;

     (d) пособництво, пiдбурювання або змова щодо здiйснення будь-якого з порушень, зазначених у пiдпунктах (a) - (c).

     2. Кожна Сторона застосовує такi заходи, якi можуть бути необхiдними для встановлення її юрисдикцiї над кримiнальними правопорушеннями, зазначеними у пунктi 1, що здiйснюються на її територiї.

     3. Кожна Сторона забезпечує, щоб встановлюванi нею санкцiї за порушення, зазначенi у пунктi 1, враховували тяжкiсть порушення.

     4. Кожна Сторона застосовує такi необхiднi заходи, якi вiдповiдають її правовим принципам для встановлення вiдповiдальностi пiдприємств за участь у здiйсненнi порушень, зазначених у пунктi 1. Зокрема, кожна Сторона забезпечує, щоб до пiдприємств, якi притягуються до вiдповiдальностi за здiйснення порушень, зазначених у цiй Частинi, застосовувались ефективнi, спiвставнi iз скоєним порушенням та такi, що мають стримуючий вплив, санкцiї за дiї кримiнального та некримiнального характеру, включаючи грошовi штрафи.

     5. Кожна Сторона розглядає можливiсть включення в свою нацiональну правову систему на нацiональному рiвнi вiдповiдних заходiв, якi б забезпечували захист вiд несправедливого поводження з особою, яка добросовiсно та з обґрунтованих пiдстав сповiщає вiдповiднi органи про факти, пов'язанi зi скоєнням порушень, зазначених у пунктi 1.

     Стаття 14.10: Спiвробiтництво в рамках мiжнародних форумiв

     Сторони визнають важливiсть регiональних та багатостороннiх iнiцiатив щодо попередження та протидiї хабарництву та корупцiї у сферi мiжнародної торгiвлi та iнвестицiй. Сторони погоджуються працювати спiльно з метою посилення зусиль на регiональному та багатосторонньому рiвнях для попередження та протидiї хабарництву та корупцiї у сферi мiжнародної торгiвлi та iнвестицiй, включаючи стимулювання та пiдтримку вiдповiдних iнiцiатив.

ГЛАВА 15
СПIВРОБIТНИЦТВО З ПИТАНЬ ТОРГIВЛI

     Стаття 15.1: Спiвробiтництво з питань торгiвлi

     1. Визнаючи, що спiвробiтництво з питань торгiвлi є каталiзатором реформ та iнвестицiй, необхiдних для стимулювання економiчного розвитку через торгiвлю та її лiбералiзацiю, Сторони зобов'язуються сприяти спiвробiтництву з питань торгiвлi для таких цiлей:

     (a) змiцнення потенцiалу Сторiн для максимального збiльшення використання можливостей та переваг вiд цiєї Угоди;

     (b) змiцнення i розвиток спiвробiтництва на двосторонньому, регiональному та багатосторонньому рiвнях;

     (c) сприяння новим торговим та iнвестицiйним можливостям у сферах взаємного iнтересу, зокрема тих, що стосуються науки, технологiй та iнновацiй; та

     (d) стимулювання сталого економiчного розвитку, з основною увагою на малих i середнiх пiдприємствах.

     2. Спiвробiтництво з питань торгiвлi може включати:

     (a) обмiн iнформацiєю, передачу та обмiн досвiдом та знаннями, у тому числi через сприяння обмiну вiзитами дослiдникiв, експертiв, фахiвцiв та представникiв приватного сектору;

     (b) спiльнi заходи, такi як спiльнi дослiдження та науково-дослiдна дiяльнiсть з питань, що стосуються цiєї Угоди;

     (c) передачу технологiй, вмiнь та практик;

     (d) iнституцiйну допомогу та нарощування потенцiалу, зокрема шляхом проведення семiнарiв, тренiнгiв, конференцiй та стажування;

     (e) участь у мiжнародних заходах; та

     (f) будь-якi iншi способи спiвробiтництва, визначенi за взаємною згодою Сторiн.

     3. Спiвробiтництво з питань торгiвлi може базуватися на використовуваних ранiше способах спiвробiтництва та може охоплювати сфери, визначенi в орiєнтовному перелiку у Додатку 15-A.

     4. Положення цiєї Глави є узгодженими та не пiдпадають пiд дiю положень про врегулювання спорiв вiдповiдно до Глави 17 цiєї Угоди.

     Стаття 15.2: Контактнi пункти

     1. Кожна Сторона призначає контактний пункт для полегшення зв'язку щодо виконання цiєї Глави.

     2. Контактнi пункти можуть спiльно працювати над визначенням основних принципiв своєї роботи та, у разi необхiдностi, здiйснювати координацiю з iншими контактними пунктами i комiтетами, створеними вiдповiдно до цiєї Угоди, щодо пов'язаних з торгiвлею питань на виконання цiлей цiєї Глави.

     3. Контактнi пункти можуть спiлкуватися у формi обмiну електронними повiдомленнями, вiдеоконференцiй або за допомогою iнших засобiв, визначених Сторонами.

     4. Контактними пунктами є:

     (a) для України:

     Директор департаменту мiжнародного торговельно-економiчного

     спiвробiтництва та європейської iнтеграцiї

     Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України

     вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна

     (b) для Канади:

     Директор, Голова з питань розвитку спiвробiтництва

     м. Київ, Україна

     Посольство Канади в Українi

     Уряд Канади

Додаток 15-A
Орiєнтовний перелiк потенцiйних сфер спiвробiтництва з питань торгiвлi

     1. Пiдтримка малих i середнiх пiдприємств (МСП)

     2. Сiльське господарство

     3. Визначення стандартiв

ГЛАВА 16
АДМIНIСТРУВАННЯ УГОДИ

     Стаття 16.1: Спiльна комiсiя

     1. Цим Сторони створюють Спiльну комiсiю, яка складається з представникiв на рiвнi мiнiстрiв або з уповноважених ними осiб.

     2. Спiльна комiсiя:

     (a) здiйснює контроль за виконанням цiєї Угоди;

     (b) перевiряє функцiонування цiєї Угоди в цiлому;

     (c) здiйснює нагляд за подальшим доопрацюванням цiєї Угоди;

     (d) здiйснює контроль за дiяльнiстю всiх комiтетiв та пiдкомiтетiв, створених за цiєю Угодою, що зазначенi у статтях 1 та 2 Додатку 16-A, та будь-яких iнших органiв, створених вiдповiдно до пункту 6; та

     (e) розглядає iншi питання, якi можуть впливати на функцiонування цiєї Угоди.

     3. Спiльна комiсiя може:

     (a) приймати рiшення щодо тлумачення цiєї Угоди, якi є обов'язковими для виконання комiсiями з врегулювання спору, створеними вiдповiдно до статтi 17.7 ("Створення комiсiї з врегулювання спору");

     (b) звертатися за консультацiями до приватних осiб або груп осiб;

     (c) здiйснювати при виконаннi своїх функцiй будь-якi iншi дiї за рiшенням Сторiн;

     (d) сприяти реалiзацiї цiлей цiєї Угоди через ухвалення змiн:

     (i) до Графiку будь-якої Сторони до Додатку 2-B ("Скасування тарифiв") з метою включення в нього одного або кiлькох товарiв, не включених до Графiку скасування тарифiв;

     (ii) строкiв поступового скасування, встановлених у Додатку 2-B ("Скасування тарифiв"), з метою прискорення зниження тарифiв;

     (iii) специфiчних правил визначення походження, що встановленi у Додатку 3-A ("Специфiчнi правила визначення походження"); та

     (iv) до перелiку органiзацiй, що здiйснюють закупiвлi, наведених у графiку вiдповiдної Сторони у Додатку 10-A ("Центральнi органи влади") та Додатку 10-B ("Iншi органiзацiї");

     (e) розглядати можливiсть доповнення або змiни прав та обов'язкiв, передбачених цiєю Угодою; та

     (f) визначати розмiр винагород та витрат, що будуть сплачуватися членам комiсiй.

     4. На Вимогу Комiтету з питань навколишнього середовища, створеного вiдповiдно до Глави 12 ("Навколишнє середовище"), Спiльна комiсiя може вносити змiни до Додатку 1-A ("Багатостороннi угоди з питань навколишнього середовища") з метою включення iнших багатостороннiх угод про навколишнє середовище або вилучення певної багатосторонньої угоди про навколишнє середовище з перелiку, наведеного у зазначеному Додатку.

     5. Змiни зазначенi у пiдпунктi 3(d) та пунктi 4 здiйснюватимуться за умови дотримання необхiдних правових процедур кожної iз Сторiн.

     6. Спiльна комiсiя може встановлювати та делегувати повноваження комiтетам, пiдкомiтетам або робочим групам. Якщо в цiй Угодi не визначено iнше, комiтети, пiдкомiтети або робочi групи працюють за мандатом, рекомендованим Координаторами Угоди, зазначеними у статтi 16.2 та схвалених Спiльною комiсiєю.

     7. Спiльна комiсiя встановлює свої правила та процедури. Рiшення Спiльної комiсiї приймаються за взаємною згодою.

     8. Засiдання Спiльної комiсiї скликаються один раз на рiк або на письмовий запит будь-якої Сторони. Якщо Сторони не домовляться про iнше, засiдання Спiльної комiсiї проводяться почергово на територiї кожної iз Сторiн або за допомогою наявних технiчних засобiв.

     Стаття 16.2: Координатори Угоди

     1. Кожна Сторона призначає Координатора Угоди та повiдомляє про нього iншу Сторону упродовж 60 днiв пiсля набрання чинностi цiєю Угодою.

     2. Координатори Угоди спiльно:

     (a) здiйснюють контроль за роботою усiх органiв, створених вiдповiдно до цiєї Угоди, що зазначенi у Додатку 16-A, та будь-яких iнших органiв, створених вiдповiдно до статтi 16.1.6, зокрема за наданням iнформацiї про органи, що стають їх правонаступниками;

     (b) надають Спiльнiй комiсiї рекомендацiї щодо створення органiв, якi вони вважатимуть необхiдними для сприяння дiяльностi Спiльної комiсiї;

     (c) координують пiдготовку до засiдань Спiльної комiсiї;

     (d) контролюють виконання рiшень, прийнятих Спiльною комiсiєю, у встановленому порядку;

     (e) отримують усi повiдомлення та iнформацiю, що надаються вiдповiдно до цiєї Угоди, та, за необхiдностi, полегшують зв'язок мiж Сторонами з будь-яких питань, якi охоплюються цiєю Угодою; та

     (f) розглядають будь-якi iншi питання, якi можуть впливати на реалiзацiю цiєї Угоди, вiдповiдно до мандату, наданого Спiльною комiсiєю.

     3. Засiдання Координаторiв проводяться у мiру необхiдностi.

     4. Сторона може у будь-який час надати письмовий запит про проведення спецiального засiдання Координаторiв. Таке засiдання має бути проведене упродовж 30 днiв пiсля отримання запиту iншою Стороною.

Додаток 16-A
Комiтети, пiдкомiтети та iншi органи

     1. Створенi Комiтети:

     (a) Комiтет з торгiвлi товарами i правил визначення походження (стаття 2.13); та

     (b) Комiтет з iнтелектуальної власностi (стаття 11.12).

     2. Створенi пiдкомiтети:

     (a) Пiдкомiтет iз сiльського господарства (стаття 2.13.4); та

     (b) Пiдкомiтет з порядку визначення походження (стаття 3.31).

     3. Iншi створенi органи:

     (a) Рада з питань працi, створена на рiвнi мiнiстрiв (стаття 13.9); та

     (b) Комiтет з охорони навколишнього середовища (стаття 12.16).

     4. Контактнi пункти, створенi на пiдставi таких положень:

     (a) Глава 2 ("Нацiональний режим та доступ до ринкiв"), стаття 3(i) Додатку 2-B ("Скасування тарифiв");

     (b) Глава 6 ("Санiтарнi та фiтосанiтарнi заходи"), стаття 6.3 ("Контактнi пунктi з питань санiтарних та фiтосанiтарних заходiв");

     (c) Глава 7 ("Технiчнi бар'єри у торгiвлi"), стаття 7.8 ("Контактнi пункти");

     (d) Глава 11 ("Iнтелектуальна власнiсть"), стаття 11.11 ("Призначення контактних пунктiв");

     (e) Глава 12 ("Навколишнє середовище"), стаття 12.12 ("Нацiональний контактний пункт");

     (f) Глава 13 ("Праця"), стаття 13.10 ("Нацiональнi механiзми"); та

     (g) Глава 15 ("Спiвробiтництво з питань торгiвлi"), стаття 15.2 ("Контактнi пункти").

ГЛАВА 17
ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРIВ

Частина A: Врегулювання спорiв мiж державами

     Стаття 17.1: Визначення термiнiв

     Для цiлей цiєї Глави:

     "сторона-скаржник" означає Сторону, яка вимагає створення комiсiї з врегулювання спору вiдповiдно до статтi 17.7;

     "комiсiя з врегулювання спору" означає комiсiю з врегулювання спору, створену вiдповiдно до статтi 17.7; та

     "сторона-вiдповiдач" означає Сторону, яка отримує вимогу про створення комiсiї з врегулювання спору вiдповiдно до статтi 17.7.

     Стаття 17.2: Взаємодiя

     Сторони докладатимуть зусиль для досягнення розумiння щодо тлумачення та застосування цiєї Угоди та намагатимуться через взаємодiю та консультацiї досягати взаємоприйнятних рiшень з питань, що можуть впливати на виконання Угоди.

     Стаття 17.3: Сфера дiї та застосування

     1. За винятком питань, якi виникають вiдповiдно до Глав 6 ("Санiтарнi та фiтосанiтарнi заходи"), 11 ("Iнтелектуальна власнiсть"), 12 ("Навколишнє середовище"), 13 ("Праця"), 15 ("Спiвробiтництво з питань торгiвлi") а також статтi 9.2 Глави 9 ("Полiтика в сферi конкуренцiї, монополiї та державнi пiдприємства"), та за винятком того, коли в цiй Угодi передбачено iнше, положення цiєї Глави про врегулювання спорiв застосовуються з врегулювання спорiв мiж Сторонами щодо тлумачення або застосування цiєї Угоди або у випадках, коли одна iз Сторiн вважає, що:

     (a) захiд, що фактично здiйснюється або запропонований iншою Стороною, не вiдповiдає або не вiдповiдатиме одному з її зобов'язань за цiєю Угодою;

     (b) iнша Сторона в iншiй формi не виконала одне iз своїх зобов'язань за цiєю Угодою; або

     (c) має мiсце скасування або зменшення вигiд у розумiннi Додатку 17-А ("Скасування або зменшення вигiд").

     2. Додаток 17-B ("Врегулювання спорiв для протидiї корупцiї") застосовується до спору, що виникає вiдповiдно до Частини B Глави 14 ("Прозорiсть"). За винятком випадкiв, визначених у Додатку 17-B, статтях з 17.4 по 17.14, що не застосовуються до такого спору.

     Стаття 17.4: Вибiр мiсця врегулювання спорiв

     1. Вiдповiдно до пункту 2 спiр з питання, що виникає за цiєю Угодою та Угодою СОТ або будь-якою iншою угодою про вiльну торгiвлю, учасницями якої є обидвi Сторони, може бути врегульований у мiсцi, призначеному вiдповiдно до положень однiєї з цих угод на розсуд Сторони-скаржника.

     2. Незважаючи на пункт 1, якщо Сторона-вiдповiдач заявляє, що захiд пiдпадає пiд дiю статтi 1.3 ("Зв'язок з Угодами про захист та збереження навколишнього середовища"), та надає письмовий запит про розгляд питання вiдповiдно до цiєї Угоди, Сторона-скаржник може застосовувати тiльки тi процедури врегулювання спорiв, якi передбаченi цiєю Угодою.

     3. Якщо Сторона-скаржник вимагає створення комiсiї з врегулювання спору за угодою, зазначеною у пунктi 1, використовуватиметься тiльки вибране мiсце врегулювання спорiв, а не iнше, крiм випадкiв, коли Сторона-вiдповiдач подала запит вiдповiдно до пункту 2.

     Стаття 17.5: Консультацiї

     1. Будь-яка Сторона може подати письмовий запит про проведення консультацiй з iншою Стороною з питання, зазначеного у статтi 17.3.

     2. Сторона, що вимагає проведення консультацiй, повинна надати iншiй Сторонi запит з викладенням причин для його подання, iз зазначенням заходу або питання, що є предметом розгляду вiдповiдно до статтi 17.3, та iз зазначенням правових пiдстав для скарги.

     3. Вiдповiдно до пункту 4 Сторони, якщо ними не буде прийняте iнше рiшення, розпочинають консультацiї упродовж 30 днiв з дати отримання запиту iншою Стороною.

     4. У термiнових випадках, зокрема, якщо питання стосується товару або послуги, що швидко втрачає свою комерцiйну вартiсть, наприклад, товарiв, що швидко псуються, консультацiя починається упродовж 15 днiв з дати отримання запиту iншою Стороною.

     5. Сторона, що подає запит про проведення консультацiй, може звернутися з проханням до iншої Сторони залучити до участi у консультацiях фахiвцiв своїх державних або iнших регулюючих органiв, досвiдчених у питаннях, що є предметом консультацiй.

     6. Сторони намагаються знайти взаємоприйнятне рiшення питання шляхом проведення консультацiй вiдповiдно до цiєї статтi. З цiєю метою кожна Сторона:

     (a) надає iнформацiю, достатню для повного вивчення заходу або питання, що є предметом розгляду; та

     (b) вважає конфiденцiйною будь-яку iнформацiю, у тому числi iнформацiю, що є приватною власнiстю, одержану в процесi консультацiй, яку Сторона, що надає iнформацiю, визначила конфiденцiйною.

     7. Консультацiї мають конфiденцiйний характер i не обмежують права Сторiн в провадженнях вiдповiдно до цiєї Глави.

     8. Консультацiї можуть бути проведенi у формi особистої присутностi або в iнший спосiб, погоджений Сторонами.

     Стаття 17.6: Посередництво, примирення та медiацiя

     1. Сторони можуть у будь-який момент прийняти рiшення про застосування альтернативних способiв вирiшення спору, таких як звернення до посередникiв, примирення або медiацiя.

     2. Сторони застосовують альтернативнi способи вирiшення спору вiдповiдно до узгоджених ними процедур.

     3. Будь-яка iз Сторiн може у будь-який момент розпочати, призупинити або припинити провадження, порушенi вiдповiдно до цiєї статтi.

     4. Провадження, що включають звернення до посередникiв, примирення або медiацiю, мають конфiденцiйний характер i не обмежують права Сторiн в iнших провадженнях.

     Стаття 17.7: Створення комiсiї з врегулювання спору

     1. Крiм випадкiв, коли Сторонами приймається iнше рiшення Сторона-скаржник може передати питання на розгляд комiсiї з врегулювання спору, якщо питання, про яке йдеться у статтi 17.5, не було врегульовано:

     (a) упродовж 45 днiв з дати отримання запиту про проведення консультацiй; або

     (b) упродовж 25 днiв з дати отримання запиту про проведення консультацiй з питань, зазначених у статтi 17.5(4).

     2. Сторона-скаржник надає Сторонi-вiдповiдачу письмовий запит про створення комiсiї з врегулювання спору з викладенням пiдстав для такої запиту, зазначенням конкретного заходу або питання, що розглядатиметься, та стислим викладом правових пiдстав для скарги, достатнiх для чiткого окреслення проблеми.

     Стаття 17.8: Обрання комiсiї з врегулювання спору

     1. Комiсiя з врегулювання спору складається з трьох членiв.

     2. Упродовж 30 днiв пiсля отримання запиту про створення комiсiї з врегулювання спору Сторони повiдомляють одна одну про призначеного кожною з них члена комiсiї та запропонувати не бiльше чотирьох кандидатiв на посаду голови комiсiї. Якщо упродовж цього часу одна зi Сторiн не призначить члена комiсiї з врегулювання спору, його визначить iнша Сторона з кандидатiв, запропонованих на посаду голови.

     3. Сторони упродовж 45 днiв з дати отримання запиту про створення комiсiї з врегулювання спору докладають зусиль для визначення голови комiсiї з числа запропонованих кандидатiв. Якщо Сторони упродовж цього перiоду не визначать голову, упродовж наступних 7 днiв його буде визначено методом довiльної вибiрки iз числа запропонованих кандидатiв.

     4. Якщо призначений однiєю зi Сторiн член комiсiї з врегулювання спору виходить або виключається з її складу чи не може виконувати свої обов'язки, ця Сторона повинна призначити замiсть нього нового члена комiсiї упродовж 30 днiв, а у разi нездiйснення такого призначення у такий строк нового члена комiсiї буде призначено вiдповiдно до другого речення пункту 2.

     5. Якщо голова комiсiї з врегулювання спору виходить або виключається з її складу чи не може виконувати свої обов'язки, Сторони докладають зусиль для призначення нового голови комiсiї упродовж 30 днiв, а у разi нездiйснення такого призначення у цей строк нового голову комiсiї буде призначено вiдповiдно до другого речення пункту 3.

     6. Якщо для призначення вiдповiдно до пункту 4 або 5 вимагається обрати члена або голову комiсiї з врегулювання спору з перелiку кандидатiв, запропонованих на посаду голови комiсiї, але кандидатiв бiльше не залишилося, кожна Сторона пропонує не бiльше 3 нових кандидатiв упродовж 30 днiв, i упродовж наступних 7 днiв члена або голову комiсiї з врегулювання спору, в залежностi вiд обставин, буде обрано з числа запропонованих Сторонами кандидатiв методом довiльної вибiрки.

     7. Вiдлiк часу, встановленого для цiєї процедури, призупиняється з дати, в яку вiдповiдний член комiсiї з врегулювання спору виходить або виключається з її складу чи не може здiйснювати свої обов'язки, та поновлюється в дату обрання замiсть нього нового члена комiсiї.

     Стаття 17.9: Квалiфiкацiйнi вимоги до членiв комiсiї з врегулювання спору

     1. Кожен член комiсiї з врегулювання спору повинен:

     (a) володiти спецiальними знаннями або досвiдом в сферi права, мiжнародної торгiвлi або з iнших питань, охоплених цiєю Угодою, або в галузi врегулювання спорiв, якi виникають в рамках угод про мiжнародну торгiвлю;

     (b) бути обраний суто з огляду на об'єктивнiсть, надiйнiсть та керуючись здоровим глуздом;

     (c) бути незалежним вiд Сторiн та не бути пов'язаним i не приймати вказiвок вiд будь-якої Сторони;

     (d) не бути громадянином жодної iз Сторiн та не мати територiю Сторони своїм звичним мiсцем проживання, а також не бути працевлаштованим жодною iз Сторiн;

     (e) дотримуватися кодексу поведiнки, який Спiльна комiсiя ухвалює на своєму першому засiданнi пiсля набрання чинностi цiєю Угодою; та

     (f) не брати участь в альтернативних процедурах врегулювання спорiв, зазначених у статтi 17.6, щодо того самого спору.

     Стаття 17.10: Регламент

     1. Комiсiя з врегулювання спору дотримується положень цiєї Глави, включаючи Додаток 17-C ("Регламент"). Комiсiя з врегулювання спору може, пiсля консультацiй iз Сторонами, встановлювати додатковi регламенти, що не суперечать положенням цiєї Глави.

     2. Якщо Сторони не домовляться про iнше регламент забезпечує, що:

     (a) кожна Сторона має можливiсть представляти свої аргументи та контраргументи в письмовiй формi;

     (b) Сторони мають право на мiнiмум одне слухання перед комiсiєю з врегулювання спору; вiдповiдно до пiдпункту (g) такi слухання мають бути вiдкритим для громадськостi;

     (c) Сторони мають право подавати та отримувати письмовi заяви та уснi аргументи офiцiйними мовами Сторiн;

     (d) усi заяви та коментарi, що надаються комiсiї з врегулювання спору, є доступними для iншої Сторони;

     (e) Сторона надає громадськостi доступ до письмових заяв, стенограм усних заяв та письмових вiдповiдей будь-якої iз Сторiн на запити або питання комiсiї з врегулювання спору, за умови дотримання пiдпункту (g);

     (f) комiсiя з врегулювання спору дозволяє неурядовим особам будь-якої Сторони письмово викладати власнi погляди щодо вiдповiдного спору, якi б могли допомогти комiсiї в оцiнцi поданих Сторонами заяв та аргументiв; та

     (g) iнформацiя, визначена будь-якою iз Сторiн конфiденцiйною, захищена.

     3. Якщо Сторони не домовляться про iнше, упродовж 15 днiв з дати отримання запиту про створення комiсiї з врегулювання спору завданням такої комiсiї буде:

     "Вивчити у свiтлi вiдповiдних положень цiєї Угоди питання, зазначене у запитi про створення комiсiї з врегулювання спору, та пiдготувати висновки, рiшення та рекомендацiї, як передбачено у статтi 17.11."

     4. Якщо Сторона-скаржник стверджує, що вигода була скасована або зменшена у розумiннi Додатку 17-A, це має бути вiдображене у завданнi.

     5. На прохання Сторони завдання комiсiї з врегулювання спору має мiстити визначення ступеня негативного впливу на здiйснення Стороною торгiвлi через захiд, визнаний таким, що:

     (a) не узгоджується iз зобов'язанням за цiєю Угодою; або

     (b) спричинив скасування або зменшення вигод у розумiннi Додатку 17-A.

     6. На запит Сторони або з власної iнiцiативи комiсiя з врегулювання спору може звертатися за iнформацiєю або за консультацiями з технiчних питань до особи або органу, за її вибором, вiдповiдно до правил i умов, якi можуть бути визначенi Сторонами.

     7. Комiсiя з врегулювання спору може приймати рiшення з питань, вiднесених до її компетенцiї.

     8. Комiсiя з врегулювання спору може делегувати головi право прийняття рiшень з адмiнiстративних та процедурних питань.

     9. Комiсiя з врегулювання спору пiсля консультацiй зi Сторонами може змiнювати строки, застосовуванi при роботi комiсiї, та вносити iншi змiни процедурного або адмiнiстративного характеру, необхiднi для забезпечення об'єктивностi або ефективностi її роботи.

     10. Висновки, рiшення та рекомендацiї комiсiї з врегулювання спору вiдповiдно до статтi 17.11 виносяться бiльшiстю її членiв.

     11. Члени комiсiї з врегулювання спору можуть подавати власнi висновки з питань, щодо яких не прийнято одностайного рiшення. Комiсiя з врегулювання спору не розкриває iнформацiю про те, хто з її членiв пiдтримав позицiю бiльшостi або меншостi.

     12. Якщо Сторони не домовляться про iнше, витрати комiсiї з врегулювання спору, зокрема оплата працi її членiв, Сторони несуть у рiвних частинах.

     Стаття 17.11: Звiти комiсiї з врегулювання спорiв

     Якщо Сторонами не домовились про iнше, комiсiя з врегулювання спору надає звiти вiдповiдно до положень цiєї Глави.

     Комiсiя з врегулювання спору формує свої звiти на основi положень цiєї Угоди, що застосовуються та тлумачаться згiдно з правилами тлумачення мiжнародного публiчного права, заяв та аргументiв Сторiн, а також iнформацiї та технiчних рекомендацiй, наданих їй вiдповiдно до положень цiєї Глави.

     Комiсiя з врегулювання спору надає свiй початковий звiт Сторонам упродовж 120 днiв пiсля обрання останнього члена комiсiї. Цей звiт має мiстити:

     (a) виявленi факти;

     (b) висновки щодо того, чи виконувала Сторона-вiдповiдач свої зобов'язання за цiєю Угодою, а також будь-якi iншi факти або висновки, визначенi у завданнi; та

     (c) рекомендацiю щодо врегулювання спору, якщо цього вимагає Сторона.

     Незважаючи на статтю 17.10 початковий звiт комiсiї з врегулювання спору є конфiденцiйним.

     Сторона може подавати комiсiї з врегулювання спору письмовi коментарi до початкового звiту упродовж строку, визначеного комiсiєю. Пiсля вивчення цих коментарiв комiсiя з врегулювання спору, за власною iнiцiативою або на прохання Сторони, може:

     (a) запропонувати Сторонам висловити свої позицiї;

     (b) переглянути свiй звiт; або

     (c) провести додаткове вивчення, яке вона вважає доречним.

     Комiсiя з врегулювання спору надає Сторонам остаточний звiт упродовж 30 днiв пiсля надання початкового звiту.

     Якщо Сторони не домовились про iнше, остаточний звiт комiсiї з врегулювання спору може бути опублiкований будь-якою Стороною упродовж 15 днiв пiсля його надання Сторонам, за умови дотримання статтi 17.10.2(g).

     Стаття 17.12: Виконання остаточного звiту

     1. Пiсля отримання остаточного звiту комiсiї з врегулювання спору Сторони приймають рiшення щодо врегулювання спору. Якщо Сторони не домовились про iнше, рiшення щодо врегулювання має узгоджуватись з висновкам або рекомендацiям комiсiї з врегулювання спору.

     2. У всiх випадках, коли це можливо, рiшення полягає в скасуваннi заходу, який суперечить цiй Угодi, або у вiдновленнi скасованої або зменшеної вигоди у розумiннi Додатку 17-A.

     3. У разi недосягнення Сторонами рiшення щодо врегулювання спору упродовж 30 днiв пiсля отримання остаточного звiту або упродовж iншого строку, визначеного Сторонами, Сторона-вiдповiдач якщо Сторона-скаржник подає вiдповiдне прохання вступає в переговори з метою визначення компенсацiї.

     Стаття 17.13: Невиконання остаточного звiту - призупинення вигод

     1. Сторона-скаржник, за умови дотримання пункту 4 та пiсля надання повiдомлення iншiй Сторонi, може призупинити застосування щодо Сторони-вiдповiдача вигод еквiвалентної дiї, якщо:

     (a) у своєму остаточному звiтi комiсiя з врегулювання спору визначила, що цей захiд не вiдповiдає зобов'язанням за цiєю Угодою, або що має мiсце скасування або зменшення вигод у розумiннi Додатку 17.3;

     (b) Сторони не змогли врегулювати спiр у взаємоприйнятний спосiб упродовж 30 днiв пiсля одержання остаточного звiту; або

     (c) Сторони не визначили компенсацiєю упродовж 30 днiв пiсля отримання запиту вiд Сторони-скаржника, якщо був поданий такий запит.

     2. У повiдомленнi, зазначеному у пунктi 1, вказується рiвень вигод, якi Сторона-скаржник пропонує призупинити.

     3. При визначеннi того, якi вигоди слiд призупинити вiдповiдно до пункту 1:

     (a) Сторона-скаржник в першу чергу прагне призупинити вигоди або iншi зобов'язання у тому секторi, на який впливає захiд або питання, що, за визначенням комiсiї з врегулювання спору, не вiдповiдають зобов'язанням за цiєю Угодою або призвели до скасування чи зменшення вигод у розумiннi Додатку 17-A; та

     (b) Сторона-скаржник, яка вважає неможливим або неефективним призупинення вигод або iнших зобов'язань у тому ж секторi, може призупинити вигоди в iншому секторi.

     4. Сторона може призупинити вигоди тiльки тимчасово та лише до приведення iншою Стороною невiдповiдного заходу або iншої питання у вiдповiднiсть до цiєї Угоди, у тому числi в результатi роботи комiсiї з врегулювання спору, як описано у статтi 17.14, або до досягнення Сторонами рiшення у спорi.

     5. Для цiлей пункту 4 фраза "невiдповiдний захiд або iнше питання" означає захiд або iнше питання, визнанi комiсiєю з врегулювання спору як такi, що не вiдповiдають зобов'язанням за цiєю Угодою, або iншим чином скасовують або зменшують вигоди у розумiннi Додатку 17-3.

     Стаття 17.14: Перевiрка виконання та призупинення вигод

     1. Сторона може, надавши письмове повiдомлення iншiй Сторонi, вимагати повторного скликання комiсiї з врегулювання спору, щоб визначити:

     (a) чи є рiвень вигод, призупинених Стороною вiдповiдно до статтi 17.13.1, явно надмiрним; або

     (b) будь-якi неузгодженостi щодо iснування або вiдповiдностi цiй Угодi заходу, вжитого на виконання рiшень або рекомендацiй попередньої комiсiї з врегулювання спору.

     2. У письмовому повiдомленнi, зазначеному у пунктi 1, Сторона зазначає конкретний захiд або питання та стисло викладає правовi пiдстави для скарги, достатнi для чiткого окреслення проблеми.

     3. Комiсiя з врегулювання спору скликається повторно, коли iнша Сторона отримує письмове повiдомлення, зазначене у пунктi 1. У випадку, якщо член комiсiї з врегулювання спору не може брати участь у роботi повторно скликаної комiсiї, замiсть нього призначається новий член комiсiї вiдповiдно до статтi 17.8.4.

     4. Положення статей 17.10 та 17.11 застосовуються щодо процедур, якi затверджуються комiсiєю з врегулювання спору, та звiту, що надається нею вiдповiдно до цiєї статтi, за винятком того, що, з урахуванням статтi 17.10.9, комiсiя надає початковий звiт упродовж 60 днiв пiсля її повторного скликання, якщо запит стосується лише пункту 1(a), та упродовж 90 днiв в усiх iнших випадках.

     5. Комiсiя з врегулювання спору, повторно скликана вiдповiдно до цiєї статтi, може, у разi доцiльностi, включити в свiй звiт рекомендацiю щодо припинення призупинення вигод або про змiну обсягу призупиненої вигоди.

     Стаття 17.15: Передача питань, якi розглядають в рамках судових або адмiнiстративних проваджень

     Якщо в рамках внутрiшнiх, судових або адмiнiстративних проваджень, якi веде Сторона, виникає питання тлумачення або застосування цiєї Угоди, що на думку будь-якої iз Сторiн заслуговує на її втручання, або якщо суд або адмiнiстративний орган пропонує цiй Сторонi висловити свою позицiю, Сторона повiдомляє про це iншу Сторону. Спiльна комiсiя прагне прийняти рiшення щодо доречної вiдповiдi якомога швидше.

     Сторона, на територiї якої знаходиться суд або адмiнiстративний орган, подає будь-яке тлумачення Спiльної комiсiї до суду або адмiнiстративного органу у порядку, встановленому цим судом або адмiнiстративним органом.

     Якщо Спiльна комiсiя не може визначитися стосовно тлумачення, Сторона може повiдомити суд або адмiнiстративний орган про свою власну позицiю у порядку, встановленому цим судом або адмiнiстративним органом.

Частина B: Iншi способи врегулювання спорiв

     Стаття 17.16: Приватнi права

     Сторона не може передбачати право на позов вiдповiдно до свого нацiонального законодавства щодо iншої Сторони на тiй пiдставi, що дiя або бездiяльнiсть з боку iншої Сторони не вiдповiдають положенням цiєї Угоди.

     Стаття 17.17: Альтернативнi способи врегулювання спорiв

     Кожна Сторона стимулює та сприяє зверненню в арбiтраж та застосуванню iнших альтернативних способiв врегулювання спорiв наскiльки це можливо для вирiшення мiжнародних комерцiйних спорiв мiж приватними сторонами в зонi вiльної торгiвлi.

     Для цього кожна Сторона передбачає вiдповiднi процедури, що забезпечують дотримання домовленостей про звернення до арбiтражу та визнання i виконання рiшень, що виносяться у таких спорах.

     Вважається, що Сторона дотримується положень пункту 2, якщо вона є учасницею i дотримується Конвенцiї про визнання та виконання iноземних арбiтражних рiшень, укладеної у Нью-Йорку 10 липня 1958 року.

Додаток 17-A
Скасування або зменшення вигод

     1. Якщо Сторона вважає, що вигода, на отримання якої вона обґрунтовано могла б розраховувати вiдповiдно до положень

     (a) Глави 2 ("Нацiональний режим та доступ до ринкiв"), Глави 3 ("Правила визначення походження та процедури визначення походження"), Глави 4 ("Сприяння торгiвлi"), Глави 5 ("Надзвичайнi заходи") або Глави 10 ("Державнi закупiвлi"); або

     (b) Глави 8 ("Електронна комерцiя"),

     скасовується або зменшується в результатi застосування iншою Стороною заходу, який не суперечить цiй Угодi у розумiннi статтi XXIII: 1(b) ГАТТ 1994 або статтi XX.2 Додатку до Протоколу про внесення змiн до Угоди СОТ про державнi закупiвлi (далi - GPA), ця Сторона має право скористатися процедурою врегулювання спорiв, передбаченою цiєю Главою. Комiсiя з врегулювання спору, що створюється вiдповiдно до цiєї Глави, враховує вiдповiдну практику тлумачення судами статтi XXIII: 1(b) ГАТТ 1994 та статтi XXII.2 GPA.

     2. Сторона не може застосувати пункт 1(b) або (c) щодо заходу, на який поширюються винятки, передбаченi статтею 18.2 ("Загальнi винятки").

     3. Сторона не може застосувати пункт 1 щодо заходу, на який поширюються винятки, передбаченi статтею 18.6 ("Сфера культури").

Додаток 17-B
Врегулювання спорiв для протидiї корупцiї

     Консультацiї

     1. Сторона може вимагати проведення консультацiй з iншою Стороною з питання, пов'язаного з Частиною В Глави 14 ("Прозорiсть"), надавши письмовий запит Координатору Угоди iншої Сторони. Координатори Угоди у найкоротший строк проводять консультацiї для обговорення порушеного питання.

     2. Якщо Сторони не врегулюють питання упродовж 60 днiв з моменту отримання запиту про проведення консультацiй, зазначеного у пунктi 1, а питання стосується зобов'язання, передбаченого Частиною В Глави 14 ("Прозорiсть"), Сторона може вимагати проведення консультацiй на рiвнi уряду. Сторони проводять консультацiї на рiвнi уряду у найкоротший термiн пiсля одержання запиту про проведення таких консультацiй.

     Комiсiя з перегляду

     3. Якщо Сторони не врегулюють питання упродовж 120 днiв з моменту надходження запиту про проведення консультацiй на рiвнi уряду, зазначених у пунктi 2, Сторона, що надiслала запит, може вимагати створення комiсiї з перегляду, надавши письмовий запит iншiй Сторонi.

     4. Якщо Сторони не домовились про iнше, завданням комiсiї з перегляду є:

     "Вивчити у свiтлi вiдповiдних положень Частини B Глави 14 Угоди питання, передане на розгляд (назва Сторони-скаржника), що визначене у запитi про створення комiсiї з перегляду, та пiдготувати висновки та рекомендацiї, як передбачено у пунктi 14."

     5. Якщо Сторонами не прийняте iнше рiшення, комiсiя з перегляду здiйснює роботу вiдповiдно до Регламенту, викладеного у Додатку 17-C. Комiсiя з перегляду може встановлювати пiсля консультацiй iз Сторонами додатковi регламенти, що не суперечать положенням цього Додатку.

     6. Якщо комiсiя з перегляду визначить, що мало мiсце порушення зобов'язань, передбачених Частиною B Глави 14 ("Прозорiсть"), Сторони можуть узгодити взаємоприйнятний план заходiв щодо виконання рекомендацiй комiсiї з перегляду. Будь-який план заходiв, узгоджений Сторонами, може бути оприлюднений будь-якою зi Сторiн.

     Обрання комiсiї з перегляду:

     7. Комiсiя з перегляду складається з трьох членiв.

     8. Члени комiсiї з перегляду:

     (a) обираються з огляду на досвiд у питаннях боротьби з корупцiєю або в iнших вiдповiдних дисциплiнах; з огляду на об'єктивнiсть, надiйнiсть та здоровий глузд;

     (b) мають бути незалежними вiд Сторiн та не бути пов'язаними i не отримувати вказiвок вiд будь-якої iз Сторiн;

     (c) не мають iнтересу в результатах розгляду анi безпосередньо, анi як особи, пов'язанi з особою чи органiзацiєю, що має iнтерес у певних результатах розгляду;

     (d) дотримуються Кодексу поведiнки, зазначеного у статтi 17.9(e).

     Порядок обрання комiсiї з перегляду:

     9. Кожна Сторона упродовж 20 днiв з моменту отримання запиту, зазначеного у пунктi 3, має призначити члена комiсiї з перегляду, запропонувати не бiльше чотирьох кандидатiв, якi не є громадянами жодної iз Сторiн, на посаду голови комiсiї з перегляду та письмово повiдомити iншу Сторону про призначеного нею члена та про запропонованих нею кандидатiв на посаду голови.

     10. Якщо Сторона не призначить члена комiсiї з перегляду упродовж цього часу, iнша Сторона визначає його з числа кандидатiв, якi вiдповiдають квалiфiкацiйним вимогам i є громадянами тiєї Сторони, яка не визначила члена комiсiї з перегляду.

     11. Сторони, впродовж 30 днiв з дати отримання запиту про створення комiсiї з перегляду, докладають зусиль для визначення та призначення голови. Якщо Сторони не дiйдуть згоди щодо визначення голови упродовж цього часу, його буде обрано упродовж наступних семи днiв iз запропонованих кандидатiв через жеребкування.

     12. Якщо будь-яка iз Сторiн вважає, що член комiсiї з перегляду порушує Кодекс поведiнки, зазначений у статтi 17.9(e), Сторони проводять консультацiї, i якщо дiйдуть згоди, цього члена буде виведено iз складу комiсiї, а замiсть нього обирається новий член комiсiї з перегляду у порядку, встановленому пунктами 9-11. Вiдлiк часу для обрання нового члена комiсiї з перегляду починається з дати, коли Сторони дiйшли згоди щодо виведення члена з складу комiсiї з перегляду.

     Порядок роботи комiсiї з перегляду

     Початковий звiт:

     13. Комiсiя з перегляду надає Сторонам початковий звiт упродовж 120 днiв пiсля обрання останнього члена комiсiї з перегляду.

     14. Звiт мiстить:

     (a) виявленi факти;

     (b) визначення комiсiї з перегляду щодо того, чи мало мiсце порушення зобов'язання;

     (c) у разi виявлення порушення - рекомендацiї комiсiї з перегляду щодо врегулювання проблеми.

     Остаточний звiт:

     15. Сторони можуть надавати коментарi до початкового звiту упродовж 60 днiв з моменту його надання Сторонам.

     16. Комiсiя з перегляду надає Сторонам остаточний звiт упродовж 90 днiв пiсля надання початкового звiту.

     17. Сторона може опублiкувати остаточний звiт упродовж 60 днiв пiсля його надання Сторонам.

     18. Сторони можуть приймати рiшення про змiну будь-яких строкiв, визначених у цьому Додатку.

     19. Сторони визначають окремий бюджет для кожного раунду слухань вiдповiдно до цього Додатку. Якщо бюджет Сторонами не визначений, витрати комiсiї з перегляду розподiляються мiж Сторонами в рiвних частинах.

Додаток 17-C
Регламент

     Застосування

     1. Викладений нижче регламент застосовується до врегулювання спорiв вiдповiдно до цiєї Глави, якщо Сторони не домовляться про iнше.

     Визначення термiнiв

     2. Для цiлей цього Додатку:

     "радник" означає особу, найняту Стороною для консультування або надання допомоги у зв'язку з роботою комiсiї з врегулювання спору;

     "офiцiйний вихiдний" означає кожну суботу та недiлю, а також будь-який iнший день, визначений Стороною вихiдним для цiлей цього регламенту; та

     "представник" означає працiвника або службовця державного органу чи установи або iншої державної структури Сторони.

     Письмовi заяви та iншi документи

     3. Кожна Сторона надає письмову заяву в оригiналi та не менш нiж у трьох копiях комiсiї та одну копiю Посольству iншої Сторони. Заяви та iншi документи, пов'язанi з роботою комiсiї, дозволяється передавати електронною поштою або за допомогою iнших засобiв зв'язку, визначених за рiшенням Сторiн. Якщо Сторона надає копiї письмових заяв або будь-яких iнших документiв, пов'язаних з роботою комiсiї, на паперових носiях, вона також надає електроннi версiї цих заяв або документiв.

     4. Сторона-скаржник подає свою початкову письмову заяву не пiзнiше, нiж через 10 днiв з дати призначення останнього члена комiсiї. Сторона-вiдповiдач у свою чергу подає зустрiчну заяву не пiзнiше, нiж через 20 днiв з дати, в яку мала бути надана початкова заява Стороною-скаржником.

     5. Комiсiя пiсля консультацiй iз Сторонами встановлює дати для подання Сторонами письмових заперечень з контраргументами та iнших письмових заяв, якi комiсiя та Сторони вважатимуть доцiльними.

     6. Сторона може у будь-який час виправити неiстотнi помилки технiчного характеру, допущенi у письмовiй заявi або iншому документi, пов'язаному iз роботою комiсiї, надавши новий документ з чiтко зазначеними внесеними змiнами.

     7. Якщо останнiй день для подання документу припадає на день, що є офiцiйним вихiдним будь-якої Сторони, або в iнший день, в який державнi органи будь-якої iз Сторiн не працюють за наказом уряду або через обставини форс-мажору, цей документ може бути поданий наступного робочого дня.

     Обов'язок наведення доказiв

     8. Сторона-скаржник, яка стверджує, що захiд, застосовуваний iншою Стороною, не вiдповiдає положенням цiєї Угоди, вiдповiдає за доведення факту невiдповiдностi. Якщо Сторона-вiдповiдач стверджує, що на цей захiд поширюється виняток або вилучення, передбаченi цiєю Угодою, вона вiдповiдає за доведення того факту, що такий виняток або вилучення застосовується.

     Письмовi заяви неурядової особи

     9. Комiсiя може за заявою неурядової особи Сторони дозволити цiй неурядовiй особi здiйснювати письмовi подання. При винесеннi рiшення про надання такого дозволу комiсiя бере до уваги, серед iншого, таке:

     (a) чи становить предмет розгляду iнтерес для громадськостi;

     (b) чи має неурядова особа суттєвий iнтерес у провадженнi, що виходить за межi iнтересу у подальшому розвитку торгового права, тлумаченнi Угоди або предмету спору;

     (c) чи допоможе це письмове подання у з'ясуваннi фактiв або правових питань, пов'язаних iз провадженням, як таке, що висловлює бачення, певнi вiдомостi або погляди, вiдмiннi вiд висловлених Сторонами; та

     (d) подання Сторонами щодо заяви про надання дозволу.

     10. Якщо комiсiя дозволила неурядовiй особi здiйснити письмове подання, вона повинна забезпечити, щоб:

     (d) це письмове подання не призводило до виникнення нових питань у спорi;

     (b) це письмове подання не виходило за рамки завдання, визначеного Сторонами щодо спору;

     (c) це письмове подання стосувалося тiльки тих фактiв та правових питань, якi ця неурядова особа зазначила у своєму поданнi;

     (d) це письмове подання не заважало провадженню та зберiгало рiвноправнiсть Сторiн; та

     (e) Сторони мали можливiсть надати вiдповiдi на письмове подання.

     Роль експертiв

     11. На прохання Сторони або з власної iнiцiативи комiсiя може звертатися за iнформацiєю та технiчними консультацiями до особи або органу, якi вона вважає необхiдними, вiдповiдно до положень пунктiв 12 та 13 та iнших додаткових умов, що можуть бути визначенi Сторонами. Вимоги, визначенi у статтi 17.9, поширюються на експертiв або органи, залежно вiд конкретної ситуацiї.

     12. Перш нiж звертатися за iнформацiєю або технiчними консультацiями вiдповiдно до пункту 11 комiсiя:

     (a) повiдомляє Сторони про свiй намiр звернутися за такою iнформацiєю або технiчними консультацiями та забезпечує їх достатнiм перiодом часу для надання коментарiв; та

     (b) надає Сторонам копiї отриманої iнформацiї або результатiв технiчних консультацiй i забезпечує їх достатнiм перiодом часу для надання коментарiв.

     13. Якщо комiсiя бере до уваги iнформацiю або результати технiчних консультацiй, отриманi вiдповiдно до пункту 11, при пiдготовцi свого звiту, вона також враховує коментарi або зауваження, поданi Сторонами щодо такої iнформацiї або результатiв технiчних консультацiй.

     Робота комiсiй

     14. Всi засiдання комiсiй веде голова.

     15. Комiсiї можуть використовувати в своїй роботi будь-якi вiдповiднi засоби, у тому числi телефон, факс та вiдеозв'язок та комп'ютерний зв'язок.

     16. Лише члени комiсiй можуть брати участь в обговореннях комiсiй. Комiсiї в рамках консультацiй iз Сторонами можуть залучати до роботи асистентiв, перекладачiв, або стенографiстiв в тiй мiрi, в якiй це необхiдно для роботи комiсiй, та може дозволити їм бути присутнiми пiд час обговорень. Члени комiсiї та залученi нею особи повиннi забезпечити конфiденцiйнiсть обговорень та iнформацiї, що захищена вiдповiдно до статтi 17.10(g).

     17. Комiсiя в рамках консультацiй iз Сторонами може змiнювати строки своєї роботи та вносити iншi необхiднi змiни процедурного або адмiнiстративного характеру.

     Слухання

     18. Голова комiсiї визначає дату та час проведення першого слухання та подальших слухань в рамках консультацiй iз Сторонами та членами комiсiї, та письмово iнформує Сторони про визначенi дати та час.

     19. Якщо Сторони не домовились про iнше, слухання проводяться по черзi не територiї Сторiн, при цьому перше слухання проводиться на територiї Сторони-вiдповiдача.

     20. Не пiзнiше нiж за 5 днiв до дати проведення слухання кожна Сторона надає iншiй Сторонi та комiсiї перелiк осiб, якi будуть присутнi на слуханнi вiд iменi вiдповiдної Сторони, а також перелiк iнших представникiв або радникiв, якi будуть присутнiми на слуханнi.

     21. Кожне слухання проводиться комiсiєю у спосiб, який забезпечує надання Сторонi-скаржнику та Сторонi-вiдповiдачу однакового часу для представлення аргументiв, вiдповiдей та контраргументiв.

     22. Слухання є вiдкритими для громадськостi, крiм випадкiв, коли необхiдно захистити iнформацiю, визначену конфiденцiйною будь-якою iз Сторiн. Комiсiя в рамках консультацiй iз Сторонами затверджує необхiднi заходи логiстичного характеру та процедури для того, щоб слухання не переривалися через участь громадськостi. Такi процедури можуть включати, з-помiж iншого, застосування прямої трансляцiї через Iнтернет або замкнуту телевiзiйну систему.

     23. Комiсiя органiзовує пiдготовку стенограми слухання та у найкоротший строк пiсля завершення її пiдготовки надає копiю стенограми кожнiй Сторонi.

     Недопущення одностороннiх контактiв

     24. Сторона не може спiлкуватися з комiсiєю, не повiдомивши про це iншу Сторону. Комiсiя не спiлкується з будь-якою iз Сторiн за вiдсутностi iншої Сторони або не проiнформувавши про це iншу Сторону.

     25. Член комiсiї не може обговорювати iз Сторонами будь-якi аспекти iстотних питань, якi є предметом провадження, у разi вiдсутностi iнших членiв.

     Винагороди та оплата витрат

     26. Кожен член комiсiї веде облiк та надає Сторонам остаточний звiт про витрачений ним час та понесенi витрати, а також про час та витрати свого помiчника. Голова комiсiї веде облiк та надає Сторонам остаточний звiт про всi основнi витрати.

ГЛАВА 18
ВИНЯТКИ

     Стаття 18.1: Визначення термiнiв

     Для цiлей цiєї Глави:

     "конкурентний орган" означає:

     (a) для Канади - Комiсара з питань конкуренцiї та його правонаступника, повiдомлення про якого надається iншiй Сторонi через Координаторiв; та

     (b) для України - Антимонопольний комiтет України та його правонаступника, повiдомлення про якого надається iншiй Сторонi через Координаторiв.

     "уповноважений орган" означає:

     (a) для Канади - помiчника заступника мiнiстра з податкової полiтики Мiнiстерства фiнансiв або його правонаступника, повiдомлення про якого надається iншiй Сторонi через Координаторiв; та

     (b) для України - Державну фiскальну службу України або його правонаступника, повiдомлення про якого надається iншiй Сторонi через Координаторiв.

     "iнформацiя, захищена нацiональним законодавством про захист конкуренцiї" означає:

     (a) для Канади - iнформацiю, що пiдпадає пiд дiю статтi 29 Закону "Про конкуренцiю" (Зведення переглянутих законiв Канади, 1985 року, С-34), та будь-яке положення, що приймається їй на замiну,

     (b) для України - iнформацiю з обмеженим доступом вiдповiдно до статтi 221 Закону України "Про Антимонопольний комiтет України" та будь-яке положення, що приймається їй на замiну.

     "особа, яка здiйснює дiяльнiсть в культурнiй сферi" означає особу, яка здiйснює будь-який з таких видiв дiяльностi:

     (a) публiкацiя, розповсюдження або продаж книг, журналiв, перiодичних видань або газет у друкованiй або у машинозчитуванiй формi, але не включає тiльки саме друкування або набiр будь-чого з вищезазначеного;

     (b) виробництво, розповсюдження, продаж або демонстрацiю фiльмiв або вiдеозаписiв;

     (c) виробництво, розповсюдження, продаж або демонстрацiю музичних аудiо- та вiдеозаписiв;

     (d) виробництво, розповсюдження або продаж музичних матерiалiв у друкованiй формi або у машинозчитуванiй форм; або

     (e) радiозв'язок, при якому трансляцiя призначається для безпосереднього прийому широким загалом та усi види радiо-, теле- та кабельного мовлення, а також усi послуги супутникового програмування та мережевого мовлення.

     "податкова конвенцiя" означає конвенцiю про уникнення подвiйного оподаткування або iншу мiжнародну податкову угоду чи домовленiсть; та

     "податок" та "податковий захiд" не включає:

     (a) мито або

     (b) заходи, перелiченi серед виняткiв (b), (c) або (d) з визначення "митнi збори" у статтi 1.6 ("Визначення термiнiв загального застосування").

     Стаття 18.2: Загальнi винятки

     Для цiлей Глави 2 ("Нацiональний режим та доступ до ринкiв"), Глави 3 ("Правила визначення походження та процедури визначення походження"), Глави 4 ("Сприяння торгiвлi"), Глави 5 ("Надзвичайнi заходи"), Глави 6 ("Санiтарнi та фiтосанiтарнi заходи"), Глави 7 ("Технiчнi бар'єри у торгiвлi") та Глави 8 ("Електронна комерцiя"), Стаття XX ГАТТ 1994 включена до складу цiєї Угоди. Сторони усвiдомлюють, що заходи, зазначенi у Статтi XX (b) ГАТТ 1994, включають в себе заходи в сферi охорони навколишнього середовища, необхiднi для захисту життя та здоров'я людей, тварин або рослин. Сторони також усвiдомлюють, що Стаття XX (g) ГАТТ 1994 поширюється на заходи, спрямованi на збереження вичерпних ресурсiв живої та неживої природи.

     Стаття 18.3: Нацiональна безпека

     Ця Угода:

     (a) не вимагає вiд будь-якої зi Сторiн надання доступу або дозволу на доступ до iнформацiї, якщо вiдповiдна Сторона вважає, що розкриття такої iнформацiї суперечить її принциповим iнтересам в сферi безпеки;

     (b) не забороняє будь-якiй зi Сторiн вживати заходiв, якi ця Сторона вважає необхiдними для захисту своїх принципових iнтересiв в сферi безпеки та якi:

     (i) стосуються торгiвлi зброєю, боєприпасами та пристроями вiйськового призначення, а також торгiвлi ними та торгових операцiй з iншими товарами, матерiалами, послугами та технологiями, що здiйснюються безпосередньо або опосередковано з метою постачання для вiйськової установи або для iншої установи, що забезпечує безпеку;

     (ii) застосовуються пiд час вiйни або iншої надзвичайної ситуацiї у мiжнародних вiдносинах; або

     (iii) пов'язанi з впровадженням нацiональної полiтики або мiжнародних угод про нерозповсюдження ядерної зброї або iнших ядерних вибухових пристроїв; або

     (c) не заважає будь-якiй зi Сторiн виконувати її зобов'язання, передбаченi Статутом Органiзацiї Об'єднаних Нацiй для забезпечення мiжнародного миру та безпеки.

     Стаття 18.4: Оподаткування

     1. За винятком того, як зазначено у цiй статтi, ця Угода не поширюється на податковi заходи.

     2. Ця Угода не впливає на права та обов'язки Сторiн за будь-якою податковою конвенцiєю. У разi невiдповiдностi мiж цiєю Угодою та податковою конвенцiєю прiоритет має конвенцiя.

     3. Якщо будь-яке положення цiєї Угоди, яке стосується податкового заходу, є подiбним до певного положення податкової конвенцiї, компетентнi органи, визначенi у податковiй конвенцiї, застосовують процедурнi положення такої податкової конвенцiї для вирiшення будь-якого питання, яке виникає за цiєю Угодою.

     4. Незважаючи на пункти 2 та 3:

     (a) стаття 2.3 ("Нацiональний режим") та iншi положення цiєї Угоди, якi необхiднi для виконання цiєї статтi, застосовуються до податкових заходiв у такому ж обсязi, що i Стаття III ГАТТ, та

     (b) стаття 2.9 ("Експортне (вивiзне) мито") застосовується до будь-якого податкового заходу.

     5. Для виконання пунктiв 1 - 3:

     (a) Якщо в рамках будь-якого спору мiж Сторонами виникає питання щодо того, чи є певний захiд однiєї зi Сторiн податковим заходом, будь-яка зi Сторiн може передати це питання на розгляд уповноваженим органам Сторiн. Цi уповноваженi органи виносять рiшення про те, чи є цей захiд податковим заходом, i винесене ними рiшення є обов'язковим для будь-якої комiсiї, призначеної вiдповiдно до статтi 17.7 ("Створення комiсiї з урегулювання спору") для розгляду спору. Якщо будь-яка зi Сторiн передає питання на розгляд уповноваженим органам, а вони не приймають рiшення з нього упродовж шести мiсяцiв пiсля передачi питання на їх розгляд, рiшення з цього питання прийматиме комiсiя з урегулювання спору.

     (b) Якщо в рамках спору мiж Сторонами виникає питання про те, чи вiдповiдно до пункту 2 певна податкова конвенцiя має перевагу над цiєю Угодою, будь-яка Сторона спору вправi передати це питання на розгляд уповноваженим органам Сторiн. Уповноваженi органи розглядають питання та винести рiшення про те, чи iснує невiдповiднiсть мiж цiєю Угодою та податковою конвенцiєю щодо податкового заходу, через який виникає питання. Якщо упродовж шести мiсяцiв пiсля передачi цього питання на розгляд уповноваженим органам вони винесуть щодо заходу, у зв'язку з яким виникло це питання, рiшення про iснування такої невiдповiдностi, не дозволяється порушувати провадження щодо такого податкового заходу вiдповiдно до статтi 17.7 ("Створення комiсiї з урегулювання спору"). Пiд час розгляду уповноваженими органами питання про податковий захiд не дозволяється порушувати провадження щодо цього податкового заходу. Якщо будь-яка зi Сторiн передала питання на розгляд уповноваженим органам, а вони не прийняли рiшення з нього упродовж шести мiсяцiв пiсля передачi питання на їх розгляд, рiшення з цього питання приймає комiсiя з урегулювання спору.

     6. Уповноваженi органи, якi розглядають питання за пунктом 5, вправi змiнювати тривалiсть перiоду, наданого для розгляду питання.

     7. Ця Угода не вимагає вiд жодної Сторони надання iнформацiї або дозволу на доступ до iнформацiї, розкриття якої суперечило б законодавству цiєї Сторони про захист iнформацiї, що стосується податкових справ будь-якого платника податкiв.

     Стаття 18.5: Розкриття iнформацiї

     1. Ця Угода не вимагає вiд жодної Сторони надання iнформацiї або дозволу на доступ до iнформацiї, розкриття якої завадило б застосуванню законiв або суперечило б законодавству Сторони про захист процесiв консультацiй та формування полiтики у виконавчiй гiлцi влади на рiвнi мiнiстрiв, захист iнформацiї про особисте життя або фiнансовi справи та рахунки осiб-клiєнтiв фiнансових установ.

     2. В процесi врегулювання спорiв за цiєю Угодою:

     (a) жодна зi Сторiн не зобов'язана подавати iнформацiю або надавати доступ до iнформацiї, яка пiдлягає захисту вiдповiдно до її законодавства про захист конкуренцiї;

     (b) конкурентнi органи жодної зi Сторiн не зобов'язанi надавати iнформацiю або доступ до iнформацiї, яка є конфiденцiйною або в iнший спосiб захищена вiд розкриття.

     Стаття 18.6: Культурна сфера

     Ця Угода не застосовується до заходу, що ухвалюється або продовжує застосовуватися однiєю зi Сторiн щодо особи, яка здiйснює свою дiяльнiсть в культурнiй сферi, окрiм випадкiв, окремо передбачених у статтi 2.4 ("Скасування тарифiв на iмпорт").

     Стаття 18.7: Звiльнення вiд зобов'язань в рамках Свiтової органiзацiї торгiвлi

     Якщо будь-яке право або зобов'язання у цiй Угодi дублює право або зобов'язання, передбачене Угодою СОТ, Сторони погоджуються, що захiд, застосовуваний Стороною за рiшенням про ухилення, схваленим СОТ вiдповiдно до Статтi IX Угоди СОТ, також вважатиметься таким, що вiдповiдає цiй Угодi.

ГЛАВА 19
ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ

     Стаття 19.1: Додатки, доповнення та виноски

     Додатки, доповнення та виноски до цiєї Угоди є невiд'ємними складовими цiєї Угоди.

     Стаття 19.2: Положення про перегляд Угоди

     Сторони зобов'язуються переглянути цю Угоду упродовж двох рокiв пiсля набрання нею чинностi у свiтлi подальших змiн, у тому числi в рамках Угоди СОТ та iнших угод, учасниками яких є Сторони, з метою аналiзу подальшого розвитку та поглиблення її положень i поширення її дiї на сфери, наразi не охопленi нею, зокрема такi як транскордонна торгiвля послугами, фiнансовi послуги, iнвестицiї, телекомунiкацiї, тимчасове перебування та iншi предметнi галузi, визначенi Сторонами.

     Стаття 19.3: Внесення змiн

     Сторони можуть письмово домовитися про внесення змiн до цiєї Угоди. Змiна набуває чинностi в дату, узгоджену Сторонами, пiсля обмiну ними письмовими повiдомленнями, якi пiдтверджують, що вони виконали належнi внутрiшнi вимоги та процедури, необхiднi для набуття чинностi такою змiною.

     Стаття 19.4: Застереження та одностороннi заяви

     На цю Угоду не поширюються одностороннi застереження або одностороннi заяви щодо тлумачення.

     Стаття 19.5: Набрання чинностi

     1. Кожна Сторона письмово повiдомляє iншу Сторону про виконання встановлених нацiональним законодавством процедур, необхiдних для набрання чинностi цiєю Угодою.

     2. Ця Угода набирає чинностi в перший день другого мiсяця пiсля одержання останньою зi Сторiн повiдомлення про завершення виконання процедур, необхiдних для набрання чинностi цiєю Угодою.

     Стаття 19.6: Припинення дiї Угоди

     Ця Угода може бути припинена однiєю зi Сторiн шляхом надання письмового повiдомлення про свiй намiр припинити дiю Угоди iншiй Сторонi. Дiя цiєї Угоди припиняється через шiсть мiсяцiв з дати одержання такого повiдомлення.

     Стаття 19.7: Приєднання до Угоди

     Будь-яка iнша сторона, що не є Стороною Угоди, може приєднатися до Угоди на умовах, що будуть визначенi в Угодi про приєднання мiж Сторонами та такою потенцiйною Стороною. Сторони та потенцiйна Сторона повiдомляють одна одну через дипломатичнi канали про виконання процедур, необхiдних для схвалення Угоди про приєднання.

     НА ЗАСВIДЧЕННЯ ЧОГО особи, якi пiдписалися нижче як належним чином уповноваженi на це, пiдписали цю Угоду.

     УКЛАДЕНО в двох оригiнальних примiрниках у ____________ (мiсто). ____________ (число, мiсяць) 2016 року українською, французькою та англiйською мовами, при цьому всi три версiї мають однакову силу.

ВIД IМЕНI УКРАЇНИ ВIД IМЕНI КАНАДИ

 

Тарифний графiк Канади

     Вiдповiдно до статтi 2.4.2 та параграфу 1 Додатку 2-B наступнi перехiднi категорiї застосовуються для скасування та зниження ввiзних мит для товарiв походженням з Канади:

     Стосовно товарiв, що охоплюються роздiлами з 1 по 97 Гармонiзованої системи станом на 1 сiчня 2016 року, i оподатковуються ставками мита за РНС режимом, i якi не перерахованi в цьому графiку Канади, ввiзнi мита мають бути повнiстю скасованi, i цi товари матимуть нульовi ставки мит на дату набрання чинностi цiєї Угоди

Товарна позицiя (сiчень 2016) Опис Базовий рiвень Перехiдна категорiя
0105.11.22 Бройлери для внутрiшнього виробництва: зобов'язання поза квотою   E
0105.94.92 Iншi: зобов'язання поза квотою   E
0105.99.12 Iндички: зобов'язання поза квотою   E
0207.11.92 Iншi: зобов'язання поза квотою   E
0207.12.92 Iншi: зобов'язання поза квотою   E
0207.13.92 Iншi, з кiстками: зобов'язання поза квотою   E
0207.13.93 Iншi, без кiсток: зобов'язання поза квотою   E
0207.14.22 Печiнка: зобов'язання поза квотою   E
0207.14.92 Iншi, з кiстками: зобов'язання поза квотою   E
0207.14.93 Iншi, без кiсток: зобов'язання поза квотою   E
0207.24.12 Консервованi в пакетi: зобов'язання поза квотою   E
0207.24.92 Iншi: зобов'язання поза квотою   E
0207.25.12 Консервованi в пакетi: зобов'язання поза квотою   E
0207.25.92 Iншi: зобов'язання поза квотою   E
0207.26.20 Iншi, з кiстками: зобов'язання поза квотою   E
0207.26.30 Iншi, без кiсток: зобов'язання поза квотою   E
0207.27.12 Печiнка: зобов'язання поза квотою   E
0207.27.92 Iншi, з кiстками: зобов'язання поза квотою   E
0207.27.93 Iншi, без кiсток: зобов'язання поза квотою   E
0209.90.20 Жир свiйської птицi Gallus domesticus, зобов'язання поза квотою   E
0209.90.40 Жир iндички, зобов'язання поза квотою   E
0210.99.12 Мясо домашньої птицi виду Gallus domesticus, з кiстками: зобов'язання поза квотою   E
0210.99.13 Мясо домашньої птицi виду Gallus domesticus, без кiсток зобов'язання поза квотою   E
0210.99.15 Мясо iндички з кiстками, зобов'язання поза квотою   E
0210.99.16 Мясо iндички без кiсток, зобов'язання поза квотою   E
0401.10.20 Зобов'язання поза квотою   E
0401.20.20 Зобов'язання поза квотою   E
0401.40.20 Зобов'язання поза квотою   E
0401.50.20 Зобов'язання поза квотою   E
0402.10.20 Зобов'язання поза квотою   E
0402.21.12 Молоко: зобов'язання поза квотою   E
0402.21.22 Вершки: зобов'язання поза квотою   E
0402.29.12 Молоко: зобов'язання поза квотою   E
0402.29.22 Вершки: зобов'язання поза квотою   E
0402.91.20 Зобов'язання поза квотою   E
0402.99.20 Зобов'язання поза квотою   E
0403.10.20 Зобов'язання поза квотою   E
0403.90.12 Порошок пахти: зобов'язання поза квотою   E
0403.90.92 Iншi: зобов'язання поза квотою   E
0404.10.22 Порошок сироватки: зобов'язання поза квотою   E
0404.90.20 Iншi: зобов'язання поза квотою   E
0405.10.20 Iншi: зобов'язання поза квотою   E
0405.20.20 Iншi: зобов'язання поза квотою   E
0405.90.20 Iншi: зобов'язання поза квотою   E
0406.10.20 Iншi: зобов'язання поза квотою   E
0406.20.12 Чеддер та його види: зобов'язання поза квотою   E
0406.20.92 Iншi: зобов'язання поза квотою   E
0406.30.20 Зобов'язання поза квотою   E
0406.40.20 Зобов'язання поза квотою   E
0406.90.12 Чеддер та його види: зобов'язання поза квотою   E
0406.90.22 Камембер та його види: зобов'язання поза квотою   E
0406.90.32 Брi та його види: зобов'язання поза квотою   E
0406.90.42 Гауда та його види: зобов'язання поза квотою   E
0406.90.52 Проволоне та його види: зобов'язання поза квотою   E
0406.90.62 Моцарелла та його види: зобов'язання поза квотою   E
0406.90.72 Швейцарський емменталь та його види: зобов'язання поза квотою   E
0406.90.82 Грюєр та його види: зобов'язання поза квотою   E
0406.90.92 Iншi: Гавартi та його види, зобов'язання поза квотою   E
0406.90.94 Iншi: Пармезан та його види, зобов'язання поза квотою   E
0406.90.96 Iншi: Романо та його види, зобов'язання поза квотою   E
0406.90.99 Iншi: зобов'язання поза квотою   E
0407.11.12 Iнкубаторськi, для бройлерiв: зобов'язання поза квотою   E
0407.11.92 Iншi: зобов'язання поза квотою   E
0407.21.20 Зобов'язання поза квотою   E
0407.90.12 З домашньої птицi виду Gallus domesticus, зобов'язання поза квотою   E
0408.11.20 Зобов'язання поза квотою   E
0408.19.20 Зобов'язання поза квотою   E
0408.91.20 Зобов'язання поза квотою   E
0408.99.20 Зобов'язання поза квотою   E
1517.90.22 Замiнники масла: зобов'язання поза квотою   E
1601.00.22 З домашньої птицi виду Gallus domesticus, iншi нiж в консервних та скляних банках: зобов'язання поза квотою   E
1601.00.32 З iндички, iншi нiж в консервних та скляних банках: зобов'язання поза квотою   E
1602.20.22 Паштет, з домашньої птицi виду Gallus domesticus, не в консервних та скляних банках: зобов'язання поза квотою   E
1602.20.32 Паштет з iндички, не в консервних та скляних банках: зобов'язання поза квотою   E
1602.31.13 Готовi страви iншi з кiстками: зобов'язання поза квотою   E
1602.31.14 Готовi страви iншi без кiсток: зобов'язання поза квотою   E
1602.31.94 Iншi, з кiстками: зобов'язання поза квотою   E
1602.31.95 Iншi, без кiсток: зобов'язання поза квотою   E
1602.32.13 Готовi страви iншi з кiстками: зобов'язання поза квотою   E
1602.32.14 Готовi страви iншi без кiсток: зобов'язання поза квотою   E
1602.32.94 Iншi, з кiстками: зобов'язання поза квотою   E
1602.32.95 Iншi, без кiсток: зобов'язання поза квотою   E
1701.91.90 Iншi   E
1701.99.90 Iншi   E
1702.90.11 Iнвертний цукор та iншi складовi цукрового сиропу, пiсля iнверсiї, редукуючих цукрiв вагою 75 % або бiльше вiд загальної твердої ваги i в контейнерах, де загальна вага перевищує 27 кг: що мiстять редукуючих цукрiв пiсля iнверсiї, якi не перевищують 65 % по вазi вiд загального сиропу   E
1702.90.12 Iнвертний цукор та iншi складовi цукрового сиропу, пiсля iнверсiї, редукуючих цукрiв вагою 75 % або бiльше вiд загальної твердої ваги i в контейнерах, де загальна вага перевищує 27 кг: що мiстять редукуючих цукрiв пiсля iнверсiї бiльш нiж 65 %, але не бiльш 70 % по вазi вiд загального сиропу   E
1702.90.13 Iнвертний цукор та iншi складовi цукрового сиропу, пiсля iнверсiї, редукуючих цукрiв вагою 75 % або бiльше вiд загальної твердої ваги i в контейнерах, де загальна вага перевищує 27 кг: що мiстять редукуючих цукрiв пiсля iнверсiї бiльш нiж 70 %, але не бiльш 71 % по вазi вiд загального сиропу   E
1702.90.14 Iнвертний цукор та iншi складовi цукрового сиропу, пiсля iнверсiї, редукуючих цукрiв вагою 75 % або бiльше вiд загальної твердої ваги i в контейнерах, де загальна вага перевищує 27 кг: що мiстять редукуючих цукрiв пiсля iнверсiї бiльш нiж 71 %, але не бiльш 72 % по вазi вiд загального сиропу   E
1702.90.15 Iнвертний цукор та iншi складовi цукрового сиропу, пiсля iнверсiї, редукуючих цукрiв вагою 75 % або бiльше вiд загальної твердої ваги i в контейнерах, де загальна вага перевищує 27 кг: що мiстять редукуючих цукрiв пiсля iнверсiї бiльш нiж 72 %, але не бiльш 73 % по вазi вiд загального сиропу   E
1702.90.16 Iнвертний цукор та iншi складовi цукрового сиропу, пiсля iнверсiї, редукуючих цукрiв вагою 75 % або бiльше вiд загальної твердої ваги i в контейнерах, де загальна вага перевищує 27 кг: що мiстять редукуючих цукрiв пiсля iнверсiї бiльш нiж 73 %, але не бiльш 74 % по вазi вiд загального сиропу   E
1702.90.17 Iнвертний цукор та iншi складовi цукрового сиропу, пiсля iнверсiї, редукуючих цукрiв вагою 75 % або бiльше вiд загальної твердої ваги i в контейнерах, де загальна вага перевищує 27 кг: що мiстять редукуючих цукрiв пiсля iнверсiї бiльш нiж 74 %, але не бiльш 75 % по вазi вiд загального сиропу   E
1702.90.18 Iнвертний цукор та iншi складовi цукрового сиропу, пiсля iнверсiї, редукуючих цукрiв вагою 75 % або бiльше вiд загальної твердої ваги i в контейнерах, де загальна вага перевищує 27 кг: що мiстять редукуючих цукрiв пiсля iнверсiї бiльш нiж 75 % по вазi вiд загального сиропу   E
1702.90.29 Штучний мед змiшаний або нi з натуральним медом, iнший   E
1806.20.22 Сумiшi молочного та шоколадного морозива: зобов'язання поза квотою   E
1806.90.12 Сумiшi молочного та шоколадного морозива: зобов'язання поза квотою   E
1901.20.12 В упаковках масою не бiльше 11,34 кг: що мiстять за масою бiльше 25 % молочного жиру, не розфасованi для роздрiбного продажу, зобов'язання поза квотою   E
1901.20.22 Насипом або в упаковках вагою бiльше 11,34 кг: що мiстять за масою бiльше 25 % молочного жиру, не розфасована для роздрiбного продажу: зобов'язання поза квотою   E
1901.90.32 Харчовi продукти товарiв позицiй 04.01 - 04.04, якi мiстять бiльше 10 %, але менше 50 % сухої маси твердих речовин молока: сумiшi морозива або сумiшi замороженого молока: зобов'язання поза квотою   E
1901.90.34 Харчовi продукти товарiв позицiй 04.01 - 04.04, якi мiстять бiльше 10 %, але менше 50 % сухої маси твердих речовин молока: iншi, нiж для роздрiбного продажу: зобов'язання поза квотою   E
1901.90.52 Харчовi продукти товарiв позицiй 04.01 - 04.04, якi мiстять бiльше 50 % сухої маси твердих речовин молока: iншi, не розфасованi для роздрiбного продажу: зобов'язання поза квотою   E
1901.90.54 Харчовi продукти товарiв позицiй 04.01 - 04.04, якi мiстять 50 % або бiльше сухої маси твердих речовин молока: iншi, не розфасованi для роздрiбного продажу: зобов'язання поза квотою   E
2105.00.92 Iншi: зобов'язання поза квотою   E
2106.90.32 Молоко, вершки або замiнники масла i препарати, придатнi для використання в якостi замiнникiв масла: молоко, вершки або замiнники масла, що мiстять 50 % або бiльше за вагою молочної компоненти: зобов'язання поза квотою   E
2106.90.34 Молоко, вершки або замiнники масла i препарати, придатнi для використання в якостi замiнникiв масла: препарати, що мiстять за вагою бiльше 15 % але не бiльше 50 % молочних жирiв, для використання як замiнники масла: зобов'язання поза квотою   E
2106.90.52 Яєчнi препарати: зобов'язання поза квотою   E
2106.90.94 Iншi: що мiстять 50 % або бiльше за вагою молочної компоненти: зобов'язання поза квотою   E
2202.90.43 Напої, що мiстять молоко: iншi, що мiстить 50 % або бiльше за вагою молочної компоненти, не розфасованi для роздрiбного продажу: зобов'язання поза квотою   E
2309.90.32 Комплекснi корми та кормовi добавки, в тому числi концентрати: що мiстять за вагою в сухому станi 50 % або бiльше вiд сухих знежирених речовин молока: зобов'язання поза квотою, зобов'язання поза квотою   E
3502.11.20 Зобов'язання поза квотою   E
3502.19.20 Зобов'язання поза квотою   E
3504.00.12 Молочнi бiлковi речовини: зобов'язання поза квотою   E
8703.21.10 Неземноводнi всюдиходи вагою менше 227,3 кг, що мають менше шести колiс i призначенi для перевезення тiльки одного пасажира 6.1 % 7
8703.21.90 Iншi 6.1 % 7
8703.22.00 З об'ємом цилiндрiв, що перевищує 1000 куб. см, але не перевищує 1500 куб. см 6.1 % 7
8703.23.00 З об'ємом цилiндрiв, що перевищує 1500 куб. см, але не перевищує 3000 куб. см 6.1 % 7
8703.24.00 З об'ємом цилiндрiв, що перевищує 3000 куб. см 6.1 % 7
8703.31.00 З об'ємом цилiндрiв, що не перевищує 1500 куб. см 6.1 % 7
8703.32.00 З об'ємом цилiндрiв, що перевищує 1500 куб. см, але не перевищує 25000 куб. см 6.1 % 7
8703.33.00 З об'ємом цилiндрiв, що перевищує 2500 куб. см 6.1 % 7
8703.90.00 Iншi 6.1 % 7

     Примiтка.

     Згiдно з роз'ясненнями канадської сторони термiн "зобов'язання поза квотою" Канада застосовує в: графiку тарифних зобов'язань в СОТ, iнших угодах про вiльну торгiвлю, нацiональному тарифному законодавствi i який означає застосування ставок ввiзного мита згiдно режиму найбiльшого сприяння (РНС) для обсягiв товарiв поза квотами.

 

Тарифний графiк України

     Вiдповiдно до статтi 2.4.2 та параграфiв 1 та 2 (положення щодо тарифної квоти) додатку 2-B наступнi перехiднi категорiї застосовуються Україною для скасування або зниження ввiзних мит.

Тарифна пiдкатегорiя (1 сiчня 2014) Опис Базова ставка Перехiдна категорiя
0101 21 00 00 - - чистопороднi племiннi тварини 0 0
0101 29 10 00 - - - для забою 5 7
0101 29 90 00 - - - iншi 5 7
0101 30 00 00 - вiслюки 5 7
0101 90 00 00 - iншi 5 7
0102 21 10 00 - - - нетелi (самки великої рогатої худоби до першого отелення) 0 0
0102 21 30 00 - - - корови 0 0
0102 21 90 00 - - - iншi 0 0
0102 29 10 00 - - - масою не бiльш як 80 кг 5 3
0102 29 21 00 - - - - для забою 5 3
0102 29 29 00 - - - - iншi 5 3
0102 29 41 00 - - - - для забою 5 3
0102 29 49 00 - - - - iншi 15 7
0102 29 51 00 - - - - - для забою 5 3
0102 29 59 00 - - - - - iншi 5 3
0102 29 61 00 - - - - - для забою 5 3
0102 29 69 00 - - - - - iншi 5 3
0102 29 91 00 - - - - - для забою 5 3
0102 29 99 00 - - - - - iншi 5 3
0102 31 00 00 - - чистопороднi племiннi тварини 0 0
0102 39 10 00 - - - свiйськi види 5 3
0102 39 90 00 - - - iншi 5 3
0102 90 20 00 - - чистопороднi племiннi тварини 0 0
0102 90 91 00 - - - свiйськi види 5 3
0102 90 99 00 - - - iншi 5 3
0103 10 00 00 - чистопороднi племiннi тварини 0 0
0103 91 10 00 - - - свiйськi види 5 7
0103 91 90 00 - - - iншi 5 7
0103 92 11 00 - - - - свиноматки масою не менш як 160 кг, що опоросилися принаймнi один раз 8 7
0103 92 19 00 - - - - iншi 8 7
0103 92 90 00 - - - iншi 8 7
0104 10 10 00 - - чистопороднi племiннi тварини 0 0
0104 10 30 00 - - - ягнята (вiком до одного року) 2 3
0104 10 80 00 - - - iншi 2 3
0104 20 10 00 - - чистопороднi племiннi тварини 2 0
0104 20 90 00 - - iншi 2 1
0105 11 11 00 - - - - яєчних порiд 0 0
0105 11 19 00 - - - - iншi 0 0
0105 11 91 00 - - - - яєчних порiд 0 0
0105 11 99 00 - - - - iншi 0 0
0105 12 00 00 - - iндики 2 3
0105 13 00 00 - - качки 2 3
0105 14 00 00 - - гуси 2 3
0105 15 00 00 - - цесарки 2 3
0105 94 00 10 - - - курчата племiннi 90 - 120-деннi 0 0
0105 94 00 90 - - - iншi 10 7
0105 99 10 00 - - - качки 10 7
0105 99 20 00 - - - гуси 10 7
0105 99 30 00 - - - iндики 10 7
0105 99 50 00 - - - цесарки 10 7
0106 11 00 10 - - - для зоопаркiв 0 0
0106 11 00 90 - - - iншi 10 3
0106 12 00 10 - - - для зоопаркiв 0 0
0106 12 00 90 - - - iншi 10 3
0106 13 00 00 - - верблюди та iншi тварини родини верблюдячих (Camelidae) 10 3
0106 14 10 00 - - - кролi свiйськi 10 3
0106 14 90 00 - - - iншi 10 3
0106 19 00 10 - - - - для зоопаркiв 0 0
0106 19 00 90 - - - - iншi 10 3
0106 20 00 10 - - для зоопаркiв 0 0
0106 20 00 90 - - iншi 10 3
0106 31 00 10 - - - для зоопаркiв 0 0
0106 31 00 90 - - - iншi 10 3
0106 32 00 10 - - - для зоопаркiв 0 0
0106 32 00 90 - - - iншi 10 3
0106 33 00 10 - - - для зоопаркiв 10 3
0106 33 00 90 - - - iншi 10 3
0106 39 10 10 - - - - для зоопаркiв 0 0
0106 39 10 90 - - - - iншi 10 3
0106 39 80 10 - - - - для зоопаркiв 0 0
0106 39 80 90 - - - - iншi 10 3
0106 41 00 00 - - бджоли 10 3
0106 49 00 10 - - для зоопаркiв 0 0
0106 49 00 90 - - iншi 10 3
0106 90 00 10 - - для зоопаркiв 0 0
0106 90 00 90 - - iншi 10 3
0201 10 00 00 - тушi та половини туш 15 3
0201 20 20 00 - - компенсованi четвертини 15 3
0201 20 30 00 - - нероздiленi або роздiленi переднi четвертини 15 3
0201 20 50 00 - - нероздiленi або роздiленi заднi четвертини 15 3
0201 20 90 00 - - iншi 15 3
0201 30 00 00 - обваленi 15 3
0202 10 00 00 - тушi та половини туш 15 3
0202 20 10 00 - - компенсованi четвертини 15 3
0202 20 30 00 - - нероздiленi або роздiленi переднi четвертини 15 3
0202 20 50 00 - - нероздiленi або роздiленi заднi четвертини 15 3
0202 20 90 00 - - iншi 15 3
0202 30 10 00 - - переднi четвертини, цiлi або розрубанi як максимум на п'ять частин, кожна четвертина може бути лише в одному блоцi; компенсованi четвертини - у двох блоках, при цьому один з переднiми четвертинами, цiлими або розрубаними щонайбiльше на п'ять частин, а другий з її заднiми четвертинами, за винятком фiле, одним шматком 15 3
0202 30 50 00 - - лопатка, шийно-лопаткова частина та грудинка 15 3
0202 30 90 00 - - iншi 15 3
0203 11 10 00 - - - свiйських свиней 12 7
0203 11 90 00 - - - iншi 12 7
0203 12 11 00 - - - - окости та їх вiдруби 12 7
0203 12 19 00 - - - - лопатки та їх вiдруби 12 7
0203 12 90 00 - - - iншi 12 7
0203 19 11 00 - - - - переднiй край та його вiдруби 12 7
0203 19 13 00 - - - - корейка та її вiдруби, необваленi 12 7
0203 19 15 00 - - - - грудинка з прошарком сала та її вiдруби 12 7
0203 19 55 00 - - - - - обваленi 12 7
0203 19 59 00 - - - - - iншi 12 7
0203 19 90 00 - - - iнша 12 7
0203 21 10 00 - - - свiйських свиней 10 TRQ Pork
0203 21 90 00 - - - iншi 10 TRQ Pork
0203 22 11 00 - - - - окости та їх вiдруби 10 TRQ Pork
0203 22 19 00 - - - - лопатки та їх вiдруби 10 TRQ Pork
0203 22 90 00 - - - iншi 10 TRQ Pork
0203 29 11 00 - - - - переднiй край та його вiдруби 10 TRQ Pork
0203 29 13 00 - - - - корейка та її вiдруби, необваленi 10 TRQ Pork
0203 29 15 00 - - - - грудинка з прошарком сала та її вiдруби 10 TRQ Pork
0203 29 55 00 - - - - - обваленi 10 TRQ Pork
0203 29 59 00 - - - - - iншi 10 TRQ Pork
0203 29 90 00 - - - iнша 10 TRQ Pork
0204 10 00 00 - тушi та половини туш ягнят, свiжi або охолодженi 10 3
0204 21 00 00 - - тушi та половини туш 10 7
0204 22 10 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 3
0204 22 30 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини 10 7
0204 22 50 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками 10 7
0204 22 90 00 - - - iншi 10 7
0204 23 00 00 - - обвалена 10 3
0204 30 00 00 - тушi та половини туш ягнят, мороженi 10 3
0204 41 00 00 - - тушi та половини туш 10 3
0204 42 10 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 3
0204 42 30 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини 10 7
0204 42 50 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками 10 7
0204 42 90 00 - - - iншi 10 7
0204 43 10 00 - - - ягнят 10 3
0204 43 90 00 - - - iншi 10 7
0204 50 11 00 - - - тушi та половини туш 10 7
0204 50 13 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 7
0204 50 15 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини 10 7
0204 50 19 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками 10 7
0204 50 31 00 - - - - вiдруби, необваленi 10 7
0204 50 39 00 - - - - вiдруби, обваленi 10 7
0204 50 51 00 - - - тушi та половини туш 10 7
0204 50 53 00 - - - переднi четвертини короткого розрубу 10 7
0204 50 55 00 - - - хребтовi краї спинної частини i/або нирковi частини 10 7
0204 50 59 00 - - - тазостегновi частини з гомiлками 10 7
0204 50 71 00 - - - - вiдруби, необваленi 10 7
0204 50 79 00 - - - - вiдруби, обваленi 10 7
0205 00 20 00 - свiже або охолоджене 12 7
0205 00 80 00 - морожене 12 7
0206 10 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв 15 5
0206 10 95 00 - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма 15 5
0206 10 98 00 - - - iншi 15 5
0206 21 00 00 - - язики 12 5
0206 22 00 00 - - печiнка 15 5
0206 29 10 00 - - - для виробництва фармацевтичних продуктiв 12 5
0206 29 91 00 - - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма 12 5C
0206 29 99 00 - - - - iншi 12 5C
0206 30 00 00 - свиней, свiжi або охолодженi 15 5
0206 41 00 00 - - печiнка 10 TRQ Pork
0206 49 00 00 - - iншi 10 TRQ Pork
0206 80 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв 15 5
0206 80 91 00 - - - коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв 15 5
0206 80 99 00 - - - овець та кiз 15 5
0206 90 10 00 - - для виробництва фармацевтичних продуктiв 15 5
0206 90 91 00 - - - коней, вiслюкiв, мулiв або лошакiв 15 5
0206 90 99 00 - - - овець та кiз 15 5
0207 11 10 00 - - - обскубанi, напiвпатранi, з головою та лапами, так званi "83 % курчата" 15 7
0207 11 30 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % курчата" 15 7
0207 11 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "65 % курчата", або в iншому виглядi 15 7
0207 12 10 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % курчата" 12 7A
0207 12 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "65 % курчата", або в iншому виглядi 12 7A
0207 13 10 00 - - - - обваленi 12 7
0207 13 20 00 - - - - - половини та четвертини 12 7
0207 13 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 12 7
0207 13 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 12 7
0207 13 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 12 7
0207 13 60 00 - - - - - нiжки та їх частини 12 7
0207 13 70 00 - - - - - iншi 12 7
0207 13 91 00 - - - - печiнка 12 7
0207 13 99 00 - - - - iншi 12 7
0207 14 10 00 - - - - обваленi 10 7A
0207 14 20 00 - - - - - половини та четвертини 10 7A
0207 14 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 10 7A
0207 14 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 10 7A
0207 14 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 10 7A
0207 14 60 00 - - - - - нiжки та їх частини 10 7A
0207 14 70 00 - - - - - iншi 10 7A
0207 14 91 00 - - - - печiнка 10 7A
0207 14 99 00 - - - - iншi 10 7A
0207 24 10 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "80 % iндики" 15 7
0207 24 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "73 % iндики", або в iншому виглядi 15 7
0207 25 10 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "80 % iндики" 5 7A
0207 25 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки i шлунка, так званi "73 % iндики", або в iншому виглядi 5 7A
0207 26 10 00 - - - - обваленi 15 7
0207 26 20 00 - - - - - половини та четвертини 15 7
0207 26 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 7
0207 26 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 7
0207 26 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 7
0207 26 60 00 - - - - - - гомiлки та їх частини 15 7
0207 26 70 00 - - - - - - iншi 15 7
0207 26 80 00 - - - - - iншi 15 7
0207 26 91 00 - - - - печiнка 15 7
0207 26 99 00 - - - - iншi 15 7
0207 27 10 00 - - - - обваленi 5 7A
0207 27 20 00 - - - - - половини та четвертини 5 7A
0207 27 30 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 5 7A
0207 27 40 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 5 7A
0207 27 50 00 - - - - - грудинки та їх частини 5 7A
0207 27 60 00 - - - - - - гомiлки та їх частини 5 7A
0207 27 70 00 - - - - - - iншi 5 7A
0207 27 80 00 - - - - - iншi 5 7A
0207 27 91 00 - - - - печiнка 5 7A
0207 27 99 00 - - - - iншi 5 7A
0207 41 20 00 - - - обскубанi, знекровленi, без кишок, але непатранi, з головою та лапками, так званi "85 % качки" 15 7
0207 41 30 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % качки" 15 7
0207 41 80 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "63 % качки", або в iншому виглядi 15 7
0207 42 30 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з шиєю, серцем, печiнкою та шлунком, так званi "70 % качки" 12 7
0207 42 80 00 - - - обскубанi, патранi, без голови, лапок, шиї, серця, печiнки та шлунка, так званi "63 % качки", або в iншому виглядi 12 7
0207 43 00 00 - - печiнка жирна, свiжа або охолоджена 12 7
0207 44 10 00 - - - - обваленi 15 7
0207 44 21 00 - - - - - половини або четвертини 15 7
0207 44 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 7
0207 44 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 7
0207 44 51 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 7
0207 44 61 00 - - - - - нiжки та їх частини 15 7
0207 44 71 00 - - - - - палетоти 15 7
0207 44 81 00 - - - - - iншi 15 7
0207 44 91 00 - - - - печiнка, крiм жирної 15 7
0207 44 99 00 - - - - iншi 15 7
0207 45 10 00 - - - - обваленi 15 7
0207 45 21 00 - - - - - половини або четвертини 15 7
0207 45 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 7B
0207 45 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 7B
0207 45 51 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 7
0207 45 61 00 - - - - - нiжки та їх частини 15 7B
0207 45 71 00 - - - - - палетоти 15 7B
0207 45 81 00 - - - - - iншi 15 7B
0207 45 93 00 - - - - - жирна 15 7
0207 45 95 00 - - - - - iнша 15 7B
0207 45 99 00 - - - - iншi 15 7B
0207 51 10 00 - - - обскубанi, знекровленi, але непатранi, з головою та лапками, так званi "82 % гуси" 15 7
0207 51 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з серцем i шлунком чи без них, так званi "75 % гуси", або в iншому виглядi 15 7
0207 52 10 00 - - - обскубанi, знекровленi, непатранi, але з головою та лапками, так званi "82 % гуси" 12 7
0207 52 90 00 - - - обскубанi, патранi, без голови та лапок, але з серцем i шлунком чи без них, так званi "75 % гуси", або в iншому виглядi 12 7
0207 53 00 00 - - печiнка жирна, свiжа або охолоджена 12 7
0207 54 10 00 - - - - обваленi 15 7
0207 54 21 00 - - - - - половини або четвертини 15 7
0207 54 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 7
0207 54 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 7
0207 54 51 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 7
0207 54 61 00 - - - - - нiжки та їх частини 15 7
0207 54 71 00 - - - - - палетоти 15 7
0207 54 81 00 - - - - - iншi 15 7
0207 54 91 00 - - - - печiнка, крiм жирної 15 7
0207 54 99 00 - - - - iншi 15 7
0207 55 10 00 - - - - обваленi 15 7
0207 55 21 00 - - - - - половини або четвертини 15 7
0207 55 31 00 - - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них 15 7B
0207 55 41 00 - - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил 15 7B
0207 55 51 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 7
0207 55 61 00 - - - - - нiжки та їх частини 15 7B
0207 55 71 00 - - - - - палетоти 15 7B
0207 55 81 00 - - - - - iншi 15 7B
0207 55 93 00 - - - - - печiнка жирна 15 7
0207 55 95 00 - - - - - iнша 15 7B
0207 55 99 00 - - - - iншi 15 7B
0207 60 05 10 - - - замороженi 12 7
0207 60 05 90 - - - iншi 15 7
0207 60 10 00 - - - - обваленi 15 7
0207 60 21 00 - - - - - половини або четвертини 15 7
ех 0207 60 31 00 М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi:
- цесарок:
- - iншi, свiжi, охолодженi:
- - - розрiзанi:
- - - - необваленi:
- - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них
15 7
ех 0207 60 31 00 М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi:
- цесарок:
- - iншi, замороженi:
- - - розрiзанi:
- - - - необваленi:
- - - - - крила цiлi, з кiнчиками або без них
15 7B
ех 0207 60 41 00 М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi:
- цесарок:
- - iншi, свiжi, охолодженi:
- - - розрiзанi:
- - - - необваленi:
- - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил
15 7
ех 0207 60 41 00 М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi:
- цесарок:
- - iншi, замороженi:
- - - розрiзанi:
- - - - необваленi:
- - - - - спини, шиї, спини з шиями, гузки, кiнчики крил
15 7B
0207 60 51 00 - - - - - грудинки та їх частини 15 7
ех 0207 60 61 00 М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi:
- цесарок:
- - iншi, свiжi, охолодженi:
- - - розрiзанi:
- - - - необваленi:
- - - - - нiжки та їх частини
15 7
ех 0207 60 61 00 М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi:
- цесарок:
- - iншi, замороженi:
- - - розрiзанi:
- - - - необваленi:
- - - - - нiжки та їх частини
15 7B
ех 0207 60 81 00 М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi:
- цесарок:
- - iншi, свiжi, охолодженi:
- - - розрiзанi:
- - - - необваленi:
- - - - - iншi (частини)
15 7
ех 0207 60 81 00 М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi:
- цесарок:
- - iншi, замороженi:
- - - розрiзанi:
- - - - необваленi:
- - - - - iншi (частини)
15 7B
ех 0207 60 91 00 М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi:
- цесарок:
- - iншi, свiжi, охолодженi:
- - - субпродукти:
- - - - печiнка
15 7
ех 0207 60 91 00 М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi:
- цесарок:
- - iншi, замороженi:
- - - субпродукти:
- - - - печiнка
15 7B
ех 0207 60 99 00 М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi:
- цесарок:
- - iншi, свiжi, охолодженi:
- - - субпродукти:
- - - - iншi
15 7
ех 0207 60 99 00 М'ясо та їстiвнi субпродукти свiйської птицi, зазначеної в товарнiй позицiї 0105, свiжi, охолодженi або мороженi:
- цесарок:
- - iншi, замороженi:
- - - субпродукти:
- - - - iншi
15 7B
0208 10 10 00 - - свiйських кроликiв 15 7
0208 10 90 00 - - iншi 15 7
0208 30 00 00 - приматiв 15 5
0208 40 10 00 - - м'ясо китiв 15 3
0208 40 20 00 - - м'ясо тюленiв 15 3
0208 40 80 00 - - iнше 15 3
0208 50 00 00 - рептилiй (включаючи змiй i черепах) 15 3
0208 60 00 00 - верблюдiв та iнших тварин родини верблюдячих (Camelidae) 15 5
0208 90 10 00 - - свiйських голубiв 15 3
0208 90 30 00 - - дичини, крiм кролятини або зайчатини 15 3
0208 90 60 00 - - пiвнiчних оленiв 15 5
0208 90 70 00 - - жаб'ячi лапки 15 5
0208 90 98 00 - - iншi 15 5
0209 10 11 00 - - - свiже, охолоджене, морожене, солоне або в розсолi 15 TRQ Pork
0209 10 19 00 - - - сушене або копчене 15 7
0209 10 90 00 - - свинячий жир, вiдмiнний вiд того, що зазначений у товарнiй пiдкатегорiї 0209 10 11 00 або 0209 10 19 00 15 7
0209 90 00 00 - iнший 15 7
0210 11 11 00 - - - - - окости та їх вiдруби 20 5
0210 11 19 00 - - - - - лопатки та їх вiдруби 20 5
0210 11 31 00 - - - - - окости та їх вiдруби 20 5
0210 11 39 00 - - - - - лопатки та їх вiдруби 20 5
0210 11 90 00 - - - iншi 20 5
0210 12 11 00 - - - - солонi або в розсолi 10 5
0210 12 19 00 - - - - сушенi або копченi 10 5
0210 12 90 00 - - - iншi 10 5A
0210 19 10 00 - - - - - беконнi половини або спенсери 10 5
0210 19 20 00 - - - - - три чвертi свинячого боку або серединки 10 5
0210 19 30 00 - - - - - переднiй край i вiдруби переднього краю 10 5
0210 19 40 00 - - - - - корейка та її вiдруби 10 5
0210 19 50 00 - - - - - iнша 10 7B
0210 19 60 00 - - - - - переднiй край i вiдруби переднього краю 10 5
0210 19 70 00 - - - - - корейки та її вiдруби 10 5
0210 19 81 00 - - - - - - обвалена 10 5
0210 19 89 00 - - - - - - iнша 10 7B
0210 19 90 00 - - - iнша 10 7B
0210 20 10 00 - - необвалене 15 5
0210 20 90 00 - - обвалене 15 5
0210 91 00 00 - - приматiв 20 5
0210 92 10 00 - - - китiв, дельфiнiв, морських свиней (ссавцiв ряду Cetacea); ламантинiв i дюгонiв (ссавцiв ряду Sirenia) 20 5
0210 92 91 00 - - - - м'ясо 20 7B
0210 92 92 00 - - - - субпродукти 20 7B
0210 92 99 00 - - - - їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв 20 7B
0210 93 00 00 - - рептилiй (включаючи змiй i черепах) 20 5
0210 99 10 00 - - - - конина, солона або в розсолi чи висушена 20 5
0210 99 21 00 - - - - - необвалена 20 5
0210 99 29 00 - - - - - обвалена 20 5
0210 99 31 00 - - - - пiвнiчних оленiв 20 5
0210 99 39 00 - - - - iнше 20 5A
0210 99 41 00 - - - - - печiнка 20 5
0210 99 49 00 - - - - - iншi 20 5A
0210 99 51 00 - - - - - товста дiафрагма i тонка дiафрагма 20 5
0210 99 59 00 - - - - - iншi 20 5A
0210 99 71 00 - - - - - - жирна печiнка гусей чи качок, солона або в розсолi 20 5
0210 99 79 00 - - - - - - iншi 20 5A
0210 99 85 00 - - - - - iншi 20 5
0210 99 90 00 - - - їстiвне борошно з м'яса або м'ясних субпродуктiв 20 7B
0301 11 00 00 - - прiсноводна 10 0
0301 19 00 00 - - iнша 5 0
0301 91 10 00 - - - видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster 10 0
0301 91 90 00 - - - iнша 10 0
0301 92 10 00 - - - довжиною не бiльш як 12 см 10 0
0301 92 30 00 - - - довжиною понад 12 см, але не бiльш як 20 см 10 0
0301 92 90 00 - - - довжиною понад 20 см 10 0
0301 93 00 00 - - короп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 10 0
0301 94 10 00 - - - тунець синiй, або звичайний (Thunnus thynnus) 10 0
0301 94 90 00 - - - тунець схiдний (Thunnus orientalis) 10 0
0301 95 00 00 - - тунець пiвденний синiй (Thunnus maccoyii) 10 0
0301 99 11 00 - - - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus), лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho) 10 0
0301 99 18 11 - - - - - - мальки (молодь) масою не бiльш як 100 г 10 0
0301 99 18 12 - - - - - - осетер росiйський (Acipenser gueldenstaedtii) 10 0
0301 99 18 13 - - - - - - севрюга (Acipenser stellatus) 10 0
0301 99 18 14 - - - - - - бiлуга (Huso huso) 10 0
0301 99 18 19 - - - - - - iнша 10 0
0301 99 18 30 - - - - - судак (Stizostedion spp.) 10 0
0301 99 18 90 - - - - - iнша 10 0
0301 99 85 10 - - - - калкан (Psetta maxima) 10 0
0301 99 85 90 - - - - iнша 10 0
0302 11 10 00 - - - видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster 0 0
0302 11 20 00 - - - виду Oncorhynchus mykiss з головами i зябрами, нутрощами, масою бiльш як 1,2 кг штука, або знеголовленi, без зябер i нутрощiв, масою бiльш як 1 кг штука 0 0
0302 11 80 00 - - - iнша 0 0
0302 13 00 00 - - лосось тихоокеанський (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus) 0 0
0302 14 00 00 - - лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho) 0 0
0302 19 00 00 - - iншi 0 0
0302 21 10 00 - - - палтус синьокорий, або чорний (Reinhardtius hippoglossoides) 0 0
0302 21 30 00 - - - палтус атлантичний (Hippoglossus hippoglossus) 0 0
0302 21 90 00 - - - палтус тихоокеанський бiлокорий (Hippoglossus stenolepis) 0 0
0302 22 00 00 - - камбала морська (Pleuronectes platessa) 0 0
0302 23 00 00 - - язик морський (Solea spp.) 0 0
0302 24 00 00 - - калкан (Psetta maxima) 0 0
0302 29 10 00 - - - мегрiм (Lepidorhombus spp.) 0 0
0302 29 80 00 - - - iншi 0 0
0302 31 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0
0302 31 90 00 - - - iнший 0 0
0302 32 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0
0302 32 90 00 - - - iнший 0 0
0302 33 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0
0302 33 90 00 - - - iншi 0 0
0302 34 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0
0302 34 90 00 - - - iнший 0 0
0302 35 11 00 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0
0302 35 19 00 - - - - iнший 0 0
0302 35 91 00 - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0
0302 35 99 00 - - - - iнший 0 0
0302 36 10 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0
0302 36 90 00 - - - iнший 0 0
0302 39 20 00 - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0
0302 39 80 00 - - - iншi 0 0
0302 41 00 00 - - оселедцi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 0 0
0302 42 00 00 - - анчоуси (Engraulis spp.) 10 0
0302 43 10 00 - - - сардина виду Sardina pilchardus 0 0
0302 43 30 00 - - - сардина роду Sardinops; сардинела (Sardinella spp.) 0 0
0302 43 90 00 - - - кiлька або шпроти (Sprattus sprattus) 5 0
0302 44 00 00 - - скумбрiя (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) 0 0
0302 45 10 00 - - - ставрида атлантична (Trachurus trachurus) 0 0
0302 45 30 00 - - - ставрида перуанська (Trachurus murphyi) 0 0
0302 45 90 00 - - - iнша 0 0
0302 46 00 00 - - кобiя (нiгрiта) (Rachycentron canadum) 0 0
0302 47 00 00 - - меч-риба (Xiphias gladius) 0 0
0302 51 10 00 - - - трiска виду Gadus morhua 0 0
0302 51 90 00 - - - iнша 0 0
0302 52 00 00 - - пiкша (Melanogrammus aeglefinus) 0 0
0302 53 00 00 - - сайда (Pollachius virens) 0 0
0302 54 11 00 - - - - мерлуза мiлководна (Merluccius capensis) та глибоководна (Merluccius paradoxus) 0 0
0302 54 15 00 - - - - мерлуза пiвденна (Merluccius australis) 0 0
0302 54 19 00 - - - - iнша 0 0
0302 54 90 00 - - - морський минь (Urophycis spp.) 0 0
0302 55 00 00 - - минтай (Theragra chalcogramma) 0 0
0302 56 00 00 - - путасу (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) 0 0
0302 59 10 00 - - - сайка (Boreogadus saida) 0 0
0302 59 20 00 - - - мерланг (Merlangius merlangus) 0 0
0302 59 30 00 - - - сайда срiбляста (Pollachius pollachius) 0 0
0302 59 40 00 - - - мольва (Molva spp.) 0 0
0302 59 90 00 - - - iнша 0 0
0302 71 00 00 - - тиляпiя (Oreochromis spp.) 0 0
0302 72 00 00 - - сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 0 0
0302 73 00 00 - - короп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 10 0
0302 74 00 00 - - вугор (Anguilla spp.) 0 0
0302 79 00 00 - - iнша 0 0
0302 81 10 00 - - - колюча (Squalus acanthias) 10 0
0302 81 20 00 - - - котяча (Scyliorhinus spp.) 0 0
0302 81 30 00 - - - акула оселедцева (Lamna nasus) 0 0
0302 81 90 00 - - - iншi 0 0
0302 82 00 00 - - скати (Rajidae) 0 0
0302 83 00 00 - - iклач (Dissostichus spp.) 0 0
0302 84 10 00 - - - лаврак європейський (Dicentrarchus labrax) 0 0
0302 84 90 00 - - - iнший 0 0
0302 85 10 00 - - - морськi карасi (Dentex dentex i Pagellus spp.) 0 0
0302 85 30 00 - - - аурата (Sparus aurata) 0 0
0302 85 90 00 - - - iнша 0 0
0302 89 10 11 - - - - - осетер росiйський (Acipenser gueldenstaedtii) 0 0
0302 89 10 12 - - - - - севрюга (Acipenser stellatus) 0 0
0302 89 10 13 - - - - - бiлуга (Huso huso) 0 0
0302 89 10 19 - - - - - iншi 0 0
0302 89 10 30 - - - - судак (Stizostedion spp.) 0 0
0302 89 10 90 - - - - iнша 0 0
0302 89 21 00 - - - - - для промислового виробництва продуктiв товарної позицiї 1604 0 0
0302 89 29 00 - - - - - iнша 0 0
0302 89 31 00 - - - - - виду Sebastes marinus 0 0
0302 89 39 00 - - - - - iнша 0 0
0302 89 40 00 - - - - лящ морський звичайний (Brama, spp.) 0 0
0302 89 50 00 - - - - вудильник (Lophius spp.) 0 0
0302 89 60 00 - - - - конгрiо чорний (Genypterus blacodes) 0 0
0302 89 90 00 - - - - iнша 0 0
0302 90 00 00 - печiнка, iкра та молочко 0 0
0303 11 00 00 - - червона, або нерка (Oncorhynchus nerka) 0 0
0303 12 00 00 - - iнший лосось тихоокеанський (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou та Oncorhynchus rhodurus) 0 0
0303 13 00 00 - - лосось атлантичний (Salmo salar) i лосось дунайський (Hucho hucho) 0 0
0303 14 10 00 - - - видiв Oncorhynchus apache та Oncorhynchus chrysogaster 5 0
0303 14 20 00 - - - виду Oncorhynchus mykiss з головами i зябрами, нутрощами, масою бiльш як 1,2 кг штука, або знеголовленi, без зябер i нутрощiв, масою бiльш як 1 кг штука 2 0
0303 14 90 00 - - - iнша 2 0
0303 19 00 00 - - iнша 0 0
0303 23 00 00 - - тиляпiя (Oreochromis spp.) 2 0
0303 24 00 00 - - сом (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) 2 0
0303 25 00 00 - - короп (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus) 2 0
0303 26 00 00 - - вугор (Anguilla spp.) 0 0