КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 14 березня 2018 р. N 167


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 лютого 2011 р. N 79

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     Внести до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 лютого 2011 р. N 79 "Деякi питання реалiзацiї пiдпункту 197.1.3 пункту 197.1 статтi 197 Податкового кодексу України" (Офiцiйний вiсник України, 2011 р., N 10, ст. 456; 2015 р., N 74, ст. 2430) змiни, що додаються.

Прем'єр-мiнiстр України В. ГРОЙСМАН

Iнд. 73

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 14 березня 2018 р. N 167

ЗМIНИ,
що вносяться до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 2 лютого 2011 р. N 79

     1. У перелiку технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiї (крiм автомобiлiв) для iнвалiдiв та iнших пiльгових категорiй населення, операцiї з постачання i послуги з ремонту та доставки яких звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть, затвердженому зазначеною постановою:

     1) назву графи "Код згiдно з УКТЗЕД" викласти в такiй редакцiї: "Код згiдно з УКТЗЕД*";

     2) у роздiлi "Протезно-ортопедичнi вироби":

     позицiю

"ортези на попереково-крижовий вiддiл хребта (бандажi, пояси, ременi)"

     замiнити такою позицiєю:

"ортези на попереково-крижовий вiддiл хребта (бандажi, пояси, корсети)";

     позицiю

"Система ортезiв на верхнi кiнцiвки:"

     замiнити такою позицiєю:

"9021 10 10 00 Система ортезiв на верхнi кiнцiвки:";

     позицiю

"Система ортезiв на нижнi кiнцiвки:"

     замiнити такою позицiєю:

"9021 10 10 00 Система ортезiв на нижнi кiнцiвки:";

     пiсля позицiї

"9021 39 90 00 Система протезiв верхнiх кiнцiвок:"

     доповнити такою позицiєю:

"протези пальцiв кистi";

     позицiю

"Система протезiв нижнiх кiнцiвок:"

     замiнити такими позицiями:

"9021 39 90 00 Система протезiв нижнiх кiнцiвок:
протези пальцiв стопи";

     виключити такi позицiї:

"протези пiсля резекцiї таза
"протези пiсля резекцiї таза та прямої кишки";

     позицiю

"Протези молочної залози"

     замiнити такими позицiями:

"9021 39 90 00 Протези молочної залози:
6212 10 90 00 лiфи для крiплення протезiв молочної залози";

     3) у роздiлi "Спецiальнi засоби для самообслуговування та догляду":

     позицiю

"засоби для захисту тулуба або всього тiла:"

     замiнити такою позицiєю:

"Засоби для захисту тулуба або всього тiла:";

     позицiю

"- кiнцiвок, частин тiла (подушки абдукцiйнi, косинки, обтуратори, суспензорiї)"

     замiнити такими позицiями:

"9021 10 90 00 подушки абдукцiйнi
9021 10 90 00 косинки для пiдтримки руки
6506 99 90 00 обтуратори
9021 10 10 00 суспензорiї";

     позицiю

"- чохли для кукс верхнiх та нижнiх кiнцiвок"

     замiнити такою позицiєю:

"6115 96 99 00 чохли для кукс верхнiх та нижнiх кiнцiвок";

     виключити таку позицiю:

"- оболонки, в тому числi гелевi, для кукс верхнiх та нижнiх кiнцiвок";

     позицiї

"- вкладишi iз силiконової композицiї для кукс верхнiх та нижнiх кiнцiвок
- подушки протипролежневi"

     замiнити такими позицiями:

"9021 39 90 00 вкладишi iз силiконової або гелевої композицiї для кукс верхнiх та нижнiх кiнцiвок
9404 90 90 00 подушки протипролежневi";

     виключити такi позицiї:

"- лiфи для крiплення протезiв молочної залози
Засоби для одягання та роздягання:
8308 засоби для одягання шкарпеток, колготок, панчiх
рiжки i пристосування для знiмання та одягання взуття
8302, 8308 тримачi для одягу
8308 гачки або захоплювачi для одягання та роздягання
пристосування для застiбання блискавок";

     позицiї

"9401, 9402 крiсла-стiльцi (на колесах i без них)
3924, 8302 сидiння на унiтаз
сидiння-надставки на унiтаз"

     замiнити такими позицiями:

"9402 90 00 00 крiсла-стiльцi (на колесах i без них) (туалетнi стiльцi для iнвалiдiв та iнших пiльгових категорiй населення)
9021 10 10 00 пiдставки до унiтаза
3922 20 00 00 сидiння-надставки на унiтаз";

     виключити таку позицiю:

"щипцi для туалетного паперу";

     позицiї

"9401 стiльцi, табурети, сидiння для ванни та душу
7326 схiдцi, пiдставки для ванни
3926, 7324 умивальники"

     замiнити такими позицiями:

"9401 79 00 00 стiльцi, табурети, сидiння для ванни та душу
7308 90 98 00 схiдцi, пiдставки для ванни
6910 90 00 00 умивальники";

     4) у роздiлi "Допомiжнi засоби для особистої рухомостi":

     позицiї

"9021 10 10 00 Засоби для ходiння, керованi однiєю рукою:
палицi
палицi з трьома або бiльше нiжками
милицi лiктьовi
милицi з опорою на передплiччя
милицi пахвовi
Засоби для ходiння, керованi обома руками:"

     замiнити такими позицiями:

"Засоби для ходiння, керованi однiєю рукою:
9021 10 10 00,
6602 00 00 00
палицi
6602 00 00 00 палицi-орiєнтири
9021 10 10 00,
6602 00 00 00
палицi з трьома або бiльше нiжками
9021 10 10 00 милицi лiктьовi
9021 10 10 00 милицi з опорою на передплiччя
9021 10 10 00 милицi пахвовi
9021 10 10 00 Засоби для ходiння, керованi обома руками:";

     5) роздiл "Засоби для пересування" викласти в такiй редакцiї:

"Засоби для пересування
Крiсла колiснi (iнвалiднi вiзки):
8713 10 00 00 крiсла-каталки
8713 10 00 00 низькоактивнi крiсла колiснi
8713 10 00 00 середньоактивнi крiсла колiснi
8713 10 00 00 активнi крiсла колiснi
8713 10 00 00 багатофункцiональнi крiсла колiснi
8713 90 00 00 крiсла колiснi з електроприводом
8713 90 00 00 електроскутери
8713 10 00 00 дорожнi крiсла колiснi
8713 10 00 00 дошки для пересування (коляски малогабаритнi)
8712 00 30 00 триколiснi велосипеди для iнвалiдiв та iнших пiльгових категорiй населення
Допомiжнi засоби для перемiщення або переносу:
9506 91 90 00 мотузковi сходи
9402 90 00 00 кошики (стiльцi) для переносу
Допомiжнi засоби для пiдйому:
9402 90 00 00,
8428 90 90 00
пiдйомники (пересувнi, стацiонарнi) для iнвалiдiв та iнших пiльгових категорiй населення";

     6) пiсля роздiлу "Засоби для пересування" доповнити роздiлом такого змiсту:

     "Меблi та оснащення

Меблi:
9401, 9402 столи (робочi, прилiжковi, столи-парти, стiйки-парти, стiйки, пiдставки)
9401 спецiальнi меблi (меблi для сидiння, стiльцi, табурети)
9021 10 10 00 вертикалiзатори для iнвалiдiв та iнших пiльгових категорiй населення
9402 90 00 00 лiжка для iнвалiдiв та iнших пiльгових категорiй населення
9404 21 90 00,
4016 95 00 00,
9404 90 90 00
матраци протипролежневi
9506 91 90 00 стiнки шведськi
Оснащення:
7326 перила та поручнi, у тому числi комбiнованi брусся, рукiв'я, опори";

     7) доповнити перелiк виноскою "*" такого змiсту:

"____________
     * Коди згiдно з УКТЗЕД в цьому перелiку наведено довiдково. Основною пiдставою для звiльнення вiд оподаткування додатковим iмпортним збором товарiв, що ввозяться на митну територiю України, є вiдповiднiсть таких товарiв найменуванням та опису виробiв, якi зазначено в перелiку.".

     2. У перелiку комплектувальних виробiв i напiвфабрикатiв для виготовлення технiчних та iнших засобiв реабiлiтацiї (крiм автомобiлiв) для iнвалiдiв та iнших пiльгових категорiй населення, операцiї з постачання яких звiльняються вiд обкладення податком на додану вартiсть, затвердженому зазначеною постановою:

     1) назву графи "Код згiдно з УКТЗЕД" викласти в такiй редакцiї: "Код згiдно з УКТЗЕД*";

     2) у роздiлi "Для протезiв верхнiх кiнцiвок":

     позицiю

"Оболонки кистi (рукавички косметичнi)"

     замiнити такою позицiєю:

"Косметичнi оболонки кистi";

     доповнити роздiл такими позицiями:

"Адаптери протезiв (для з'єднання елементiв протеза)
Тримальнi модулi протезiв (для з'єднання елементiв протеза)
Косметичнi оболонки протезiв (для косметичного оздоблення протеза)";

     3) у роздiлi "Для протезiв нижнiх кiнцiвок":

     позицiю

"Штучнi стопи"

     замiнити такою позицiєю:

"9021 39 90 00 Штучнi стопи";

     позицiю

"Гомiлковостопнi вузли"

     замiнити такою позицiєю:

"Гомiлковостопнi вузли, щиколотки протезiв (для з'єднання елементiв протеза)";

     пiсля позицiї

"Комплекти i деталi до протезiв нижнiх кiнцiвок"

     доповнити такими позицiями:

"Адаптери протезiв (для з'єднання елементiв протеза)
Тримальнi модулi протезiв (для з'єднання елементiв протеза)
Косметичнi оболонки протезiв (для косметичного оздоблення протеза)";

     позицiю

"8714 Частини та пристрої для транспортних засобiв товарних позицiй УКТЗЕД 8711 - 8713"

     замiнити такою позицiєю:

"Для крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв, у тому числi триколiсних велосипедiв для iнвалiдiв та iнших пiльгових категорiй населення)";

     позицiї

"8714 20 00 00 Колеса для всiх видiв крiсел колiсних
Гальма для всiх видiв крiсел колiсних
8501 Двигуни для крiсел колiсних з електроприводом
8507 Акумулятори для крiсел колiсних з електроприводом
8537 Пульти управлiння для крiсел колiсних з електроприводом
8544 Кабелi для крiсел колiсних з електроприводом
8504 Заряднi пристрої для крiсел колiсних з електроприводом
8414 Насоси ручнi"

     замiнити такими позицiями:

"8714 20 00 00 Колеса для всiх видiв крiсел колiсних (у тому числi колеса комплектнi для iнвалiдних вiзкiв)
8501 Двигуни для крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв) з електроприводом
8507 Акумулятори для крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв) з електроприводом
8537 Пульти управлiння для крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв) з електроприводом
8544 Кабелi для крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв) з електроприводом
8504 Заряднi пристрої для крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв) з електроприводом
8414 Насоси ручнi
4013 20 00 00,
4013 90 00 00
Камери для колiс крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв)
4011 50 00 00,
4011 99 00 00
Покришки, шини для колiс крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв)
8714 92 10 00 Ободи для колiс крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв)
8714 92 90 00 Спицi для колiс крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв)
8714 94 20 00 Гальма для крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв)
8714 94 90 00 Частини гальм (супорти, диски, рукоятки, троси) для крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв)
8714 99 10 00 Рукоятки (ручки) для крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв)
8714 99 90 00 Амортизатори (пружиннi, пневматичнi, гiдравлiчнi, комбiнованi), пристрої протиперекиднi для крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв)
8482 10 90 00 Пiдшипники для крiсел колiсних (iнвалiдних вiзкiв)";

     4) доповнити перелiк роздiлом такого змiсту:

"Для крiсел-стiльцiв (туалетних стiльцiв для iнвалiдiв та iнших пiльгових категорiй населення)
9401 90 80 00,
3922 20 00 00
Деталi та вузли (сидiння, горщик iз кришкою, пiдлокiтники) туалетних стiльцiв для iнвалiдiв та iнших пiльгових категорiй населення
8302 20 00 90 Ролики (колеса) туалетних стiльцiв для iнвалiдiв та iнших пiльгових категорiй населення";

     5) доповнити перелiк виноскою "*" такого змiсту:

"____________
     * Коди згiдно з УКТЗЕД в цьому перелiку наведено довiдково. Основною пiдставою для звiльнення вiд оподаткування додатковим iмпортним збором товарiв, що ввозяться на митну територiю України, є вiдповiднiсть таких товарiв найменуванням та опису виробiв, якi зазначено в перелiку.".

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.