КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 13 грудня 2000 р. N 1822


Про заходи щодо забезпечення виконання мiжнародних зобов'язань України у зв'язку з її приєднанням до Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 30 листопада 2011 року N 1221,
вiд 22 квiтня 2015 року N 228,
вiд 20 лютого 2019 року N 113,
вiд 4 грудня 2019 року N 1065,
вiд 5 серпня 2020 року N 693,
вiд 9 вересня 2020 року N 826

(Установлено, що функцiї, якi згiдно з цiєю постановою здiйснювалися Мiнiстерством екологiї та природних ресурсiв i Державним департаментом рибного господарства, покладаються вiдповiдно на Мiнiстерство охорони навколишнього природного середовища i Державний комiтет рибного господарства згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 липня 2007 року N 928)

     З метою забезпечення виконання мiжнародних зобов'язань України у зв'язку з її приєднанням до Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення, Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Визначити Мiнiстерство захисту довкiлля та природних ресурсiв Адмiнiстративним органом України з питань виконання вимог Конвенцiї про мiжнародну торгiвлю видами дикої фауни i флори, що перебувають пiд загрозою зникнення (далi - Конвенцiя), щодо видiв дикої фауни i флори, якi є об'єктами регулювання цiєї Конвенцiї (за винятком осетрових видiв риб i виробленої з них продукцiї), з правом видачi вiдповiдних дозволiв та сертифiкатiв.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.12.2019р. N 1065, вiд 09.09.2020р. N 826)

     2. Визначити Державне агентство рибного господарства Адмiнiстративним органом України з питань виконання вимог Конвенцiї щодо осетрових видiв риб i виробленої з них продукцiї з правом видачi вiдповiдних дозволiв та сертифiкатiв.

(пункт 2 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.11.2011р. N 1221)

     3. Визначити науковi органи України з питань виконання вимог Конвенцiї:

     щодо видiв дикої фауни (за винятком осетрових видiв риб i виробленої з них продукцiї та морської фауни) та молюскiв - Iнститут зоологiї iменi I.I. Шмальгаузена Нацiональної академiї наук;

     щодо видiв дикої флори (за винятком морської) - Iнститут ботанiки iменi М.Г. Холодного Нацiональної академiї наук;

     щодо видiв дикої морської фауни (за винятком осетрових видiв риб i виробленої з них продукцiї та молюскiв) i флори - Iнститут бiологiї пiвденних морiв iменi О. О. Ковалевського Нацiональної академiї наук та Державна установа "Iнститут морської бiологiї Нацiональної академiї наук";

(абзац четвертий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.04.2015р. N 228)

     щодо осетрових видiв риб i виробленої з них продукцiї - Пiвденний науково-дослiдний iнститут морського рибного господарства та океанографiї Мiнiстерства аграрної полiтики та продовольства.

(абзац п'ятий пункту 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.11.2011р. N 1221)

     4. Мiнiстерству захисту довкiлля та природних ресурсiв i Державному агентству рибного господарства разом з науковими органами України з питань виконання вимог Конвенцiї, iншими заiнтересованими центральними органами виконавчої влади забезпечити:

(абзац перший пункту 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.11.2011р. N 1221, вiд 04.12.2019р. N 1065, вiд 09.09.2020р. N 826)

     а) взаємодiю з уповноваженими органами держав - сторiн Конвенцiї та Секретарiатом Конвенцiї з питань виконання Україною вимог цiєї Конвенцiї, у тому числi щодо визначення нацiональних квот на торгiвлю зразками видiв дикої фауни i флори, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї (далi - зразки видiв дикої фауни i флори);

     б) у тримiсячний термiн затвердження перелiку видiв дикої фауни i флори, мiжнародна торгiвля якими регулюється вiдповiдно до статтi 5 Конвенцiї, правил видачi дозволiв та сертифiкатiв на ввезення в Україну та вивезення за межi України зразкiв видiв дикої фауни i флори, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї, а також подати Державнiй митнiй службi та Секретарiату Конвенцiї зразки дозволiв та сертифiкатiв, вiдбитки печаток, якi використовуються для пiдтвердження їх автентичностi, а також зразки пiдписiв уповноважених осiб адмiнiстративних органiв України з питань виконання вимог Конвенцiї, якими видаватимуться дозволи та сертифiкати, передбаченi Конвенцiєю;

     в) у перiод до 1 сiчня 2002 року:

     затвердження порядку реєстрацiї колекцiй та iнших зiбрань зразкiв видiв дикої фауни i флори, що утримуються (зберiгаються) в Українi, та проведення такої реєстрацiї, порядку утримання (зберiгання) i реалiзацiї вилучених у зв'язку з порушенням вимог законодавства щодо ввезення в Україну, вивезення за її межi, придбання та утримання (зберiгання) зразкiв видiв дикої фауни i флори;

     утворення центрiв порятунку живих зразкiв видiв дикої фауни i флори.

     5. Митним органам забезпечити проставлення у дозволах на iмпорт та експорт зразкiв видiв дикої фауни i флори, сертифiкатах на пересувнi виставки, реекспорт та iнтродукцiю з моря зазначених зразкiв, якi є об'єктами регулювання Конвенцiї, вiдмiток про пiдтвердження перемiщення через митний кордон України об'єктiв регулювання Конвенцiї.

(пункт 5 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.11.2011р. N 1221, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20.02.2019р. N 113, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.08.2020р. N 693)

     6. Установити, що експорт-iмпорт зразкiв видiв дикої фауни i флори (включаючи транзитне перевезення та реекспорт) здiйснюється лише за дозволами та сертифiкатами, що видаються адмiнiстративними органами України з питань виконання вимог Конвенцiї.

     7. Мiнiстерству закордонних справ забезпечити в установленому порядку iнформування Секретарiату Конвенцiї про визначення адмiнiстративних i наукових органiв України з питань виконання вимог Конвенцiї.

Прем'єр-мiнiстр України В.ЮЩЕНКО

Iнд. 33

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.