Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ VI (28-38)Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi
Група 29Органiчнi хiмiчнi сполуки
[29B]СПИРТИ ТА ЇХ ГАЛОГЕНОВАНI, СУЛЬФОВАНI, НIТРОВАНI АБО НIТРОЗОВАНI ПОХIДНI
-2905Спирти ациклiчнi та їх галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi:

- - [2905 1]моноспирти насиченi:
- - - 2905 11 00 00метанол (метиловий спирт)
- - - 2905 12 00пропан-1-ол (спирт пропiловий) та пропан-2-ол (спирт iзопропiловий):
- - - - 2905 12 00 10пропан-1-ол (спирт пропiловий)
- - - - 2905 12 00 20пропан-2-ол (спирт iзопропiловий)
- - - 2905 13 00 00бутан-1-ол (спирт н-бутиловий)
- - - 2905 14iншi бутаноли:
- - - - 2905 14 10 002-метилпропан-2-ол (спирт третбутиловий)
- - - - 2905 14 90 00iншi
- - - 2905 16октанол (спирт октиловий) та його iзомери:
- - - - 2905 16 20 00октан-2-ол
- - - - 2905 16 85iншi:
- - - - - 2905 16 85 102-етилгексан-1-ол
- - - - - 2905 16 85 90iншi
- - - 2905 17 00 00додекан-1-ол (спирт лауриловий), гексадекан-1-ол (цетиловий спирт) та октадекан-1-ол (спирт стеариловий)
- - - 2905 19 00 00iншi
- - [2905 2]ненасиченi моноспирти:
- - - 2905 22 00 00ациклiчнi терпеновi спирти
- - - 2905 29iншi:
- - - - 2905 29 10 00алiловий спирт
- - - - 2905 29 90 00iншi
- - [2905 3]дiоли:
- - - 2905 31 00 00етиленглiколь (етандiол)
- - - 2905 32 00 00пропiленглiколь (пропан-1,2-дiол)
- - - 2905 39iншi:
- - - - 2905 39 20 00бутан-1,3-дiол
- - - - [2905 39 20 1]бутан-1,4-дiол:
- - - - - 2905 39 26 00бутан-1,4-дiол або тетраметилетилен глiколь (1,4-бутандiол) з 100- вiдсотковим (мас. %) вмiстом вуглецю бiологiчного походження (a bio-based carbon)
- - - - - 2905 39 28 00iншi
- - - - 2905 39 30 002,4,7,9-тетра-метилдек-5-iн-4,7-дiол
- - - - 2905 39 95 00iншi
- - [2905 4]iншi полiспирти:
- - - 2905 41 00 002-етил-2-(гiдроксиметил) пропан-1,3-дiол (триметилолпропан)
- - - 2905 42 00 00пентаеритрит (пентаеритритол)
- - - 2905 43 00 00манiтол (манiт)
- - - 2905 44D-глюцитол (сорбiтол):
- - - - [2905 44 1]у водному розчинi:
- - - - - 2905 44 11 00iз вмiстом D-манiтолу 2 мас.% або менше у перерахунку на вмiст D-глюцитолу
- - - - - 2905 44 19 00iнший
- - - - [2905 44 9]iнший:
- - - - - 2905 44 91 00iз вмiстом D-манiтолу 2 мас.% або менше у перерахунку на вмiст D-глюцитолу
- - - - - 2905 44 99 00iнший
- - - 2905 45 00 00глiцерин
- - - 2905 49 00iншi:
- - - - 2905 49 00 10ксилiт харчовий
- - - - 2905 49 00 90iншi
- - [2905 5]галогенованi, сульфованi, нiтрованi або нiтрозованi похiднi ациклiчних спиртiв:
- - - 2905 51 00 00етхлорвiнол (INN)
- - - 2905 59iншi:
- - - - 2905 59 91 002,2-бiс (бромметил) пропандiол
- - - - 2905 59 98 00iншi

В дужках [...] вказані неіснуючі коди. Ці коди вказані формально, для встановлення зв'язку між батьківськими і дочірніми кодами


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.