Инвестиционные сделки

IНВЕСТИЦIЙНI УГОДИ

     Iноземнi iнвестицiї - цiнностi, що вкладаються iноземними iнвесторами в об'єкти iнвестицiйної дiяльностi вiдповiдно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соцiального ефекту.

    Пiдприємство з iноземними iнвестицiями - пiдприємство (органiзацiя) будь-якої органiзацiйно-правової форми, створене вiдповiдно до законодавства України, iноземна iнвестицiя в статутному капiталi якого, за його наявностi, становить не менше 10 %.

     Iноземнi iнвестицiї можуть здiйснюватися у виглядi iноземної валюти, що визнається конвертованою Нацiональним банком України; валюти України - вiдповiдно до законодавства України; будь-якого рухомого i нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав; акцiй, облiгацiй, iнших цiнних паперiв, а також корпоративних прав (прав власностi на частку (пай) у статутному капiталi юридичної особи, створеної вiдповiдно до законодавства України або законодавства iнших країн), виражених у конвертованiй валютi; грошових вимог та права на вимоги виконання договiрних зобов'язань, якi гарантованi першокласними банками i мають вартiсть у конвертованiй валютi, пiдтверджену згiдно з законами (процедурами) країни iнвестора або мiжнародними торговельними звичаями; будь-яких прав iнтелектуальної власностi, вартiсть яких у конвертованiй валютi пiдтверджена згiдно з законами (процедурами) країни iнвестора або мiжнародними торговельними звичаями, а також пiдтверджена експертною оцiнкою в Українi, включаючи легалiзованi на територiї України авторськi права, права на винаходи, кориснi моделi, промисловi зразки, знаки для товарiв i послуг, ноу-хау тощо; прав на здiйснення господарської дiяльностi, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсiв, наданих вiдповiдно до законодавства або договорiв, вартiсть яких у конвертованiй валютi пiдтверджена згiдно з законами (процедурами) країни iнвестора або мiжнародними торговельними звичаями; iнших цiнностей вiдповiдно до законодавства України.

     Iноземнi iнвестицiї можуть здiйснюватися у формах часткової участi у пiдприємствах, що створюються спiльно з українськими юридичними i фiзичними особами, або придбання частки дiючих пiдприємств; створення пiдприємств, що повнiстю належать iноземним iнвесторам, фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв iноземних юридичних осiб або придбання у власнiсть дiючих пiдприємств повнiстю; придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки, квартири, примiщення, обладнання, транспортнi засоби та iншi об'єкти власностi, шляхом прямого одержання майна та майнових комплексiв або у виглядi акцiй, облiгацiй та iнших цiнних паперiв; придбання самостiйно або за участю українських юридичних або фiзичних осiб прав на користування землею та використання природних ресурсiв на територiї України; придбання iнших майнових прав; господарської (пiдприємницької) дiяльностi на основi угод про розподiл продукцiї; в iнших формах, якi не забороненi законами України, в тому числi без створення юридичної особи на пiдставi договорiв iз суб'єктами господарської дiяльностi України.

     Митним кодексом України (стаття 282) визначено, що при ввезеннi на митну територiю України або вивезеннi за її межi вiд оподаткування митом звiльняються товари, включаючи продукцiю, обладнання, устаткування, транспортнi засоби та iншi речi майнового характеру, призначенi для виконання угоди про розподiл продукцiї, а також продукцiя, видобута у виключнiй (морськiй) економiчнiй зонi України, що ввозяться на митну територiю України при виконаннi угоди про розподiл продукцiї, а також товари (крiм майна та матерiальних цiнностей, вартiсть яких була вiдшкодована iнвестору компенсацiйною продукцiєю i якi перейшли у власнiсть держави) та видобута продукцiя, що вивозяться iнвестором з України вiдповiдно до Закону України "Про угоди про розподiл продукцiї" та угоди про розподiл продукцiї. Також Митним кодексом України (стаття 287) передбачено, що товари (крiм товарiв для реалiзацiї або використання з метою, безпосередньо не пов'язаною з провадженням пiдприємницької дiяльностi), що ввозяться на митну територiю України на строк не менше трьох рокiв iноземними iнвесторами вiдповiдно до Закону України "Про режим iноземного iнвестування" з метою iнвестування на пiдставi зареєстрованих договорiв (контрактiв) або як внесок iноземного iнвестора до статутного капiталу пiдприємства з iноземними iнвестицiями, звiльняються вiд сплати ввiзного мита. При вiдчуженнi таких товарiв ранiше трьох рокiв з часу зарахування їх на баланс ввiзне мито сплачується на загальних пiдставах.

     Для митного оформлення майна, що ввозиться в якостi внеску в статутний фонд пiдприємств з iноземними iнвестицiями, в митницю надаються такi документи:

  • статут та установчий договiр;
  • повiдомлення iнвестора про направлення вантажу в статутний фонд пiдприємства.

     Вiдповiдно до положень Податкового кодексу України - ПДВ стягується на загальних пiдставах.

Лист ДМСУ (до 2012) № 19/1-2179-ЕП від 17.09.1998
Щодо неухильного виконання митними органами розпоряджень Держмитслужби України
Указ ПУ № 839/95 від 13.09.1995
Про iнвестування майнових цiнностей резидентами за межами України
Постанова КМУ № 229 від 19.02.1996
Про затвердження Положення про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення резидентами майнових iнвестицiй за межами України
Закон України ВР № 93/96-ВР від 19.03.1996
Про режим iноземного iнвестування
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/1-2900-ЕП від 30.11.1998
Про припинення виконання судових рішень щодо пільгового митного оформлення вантажів, що імпортуються підприємствами
Постанова КМУ № 433 від 23.03.1999
Про тимчасовий порядок митного оформлення товарiв, якi ввозяться на Україну пiдприємствами з iноземними iнвестицiями
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-871-ЕП від 24.03.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/1-922-ЕП від 26.03.1999
Про постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.03.99 N 433
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1197-ЕП від 23.04.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-4588 від 26.04.1999
Стосовно порядку митного оформлення окремих видiв товарiв
Постанова НБУ № 122 від 16.03.1999
Про затвердження Iнструкцiї про порядок видачi iндивiдуальних лiцензiй на здiйснення iнвестицiй за кордон
Наказ ДМСУ (до 2012) № 261 від 05.05.1999
Про визначення митниць для митного оформлення окремих видiв товарi
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1495-ЕП від 21.05.1999
Щодо втрати чинностi листом Держмитслужби вiд 26.04.99 N 11/2-4588
Лист ДМСУ (до 2012) № 07/749 від 18.05.1999
Щодо застосування положень наказу Державної митної служби вiд 05.05.1999 261
Указ ПУ № 564/99 від 25.05.1999
Про угоди про розподiл продукцiї
Лист ВР № 06-10/278 від 21.04.1999
Об отдельных вопросах применения налогового законодательства
Закон України ВР № 697-XIV від 21.05.1999
Про внесення змiни до статтi 19 Закону України "Про iнвестицiйну дiяльнiсть"
Закон України ВР № 1560-XII від 18.09.1991
Про iнвестицiйну дiяльнiсть
Постанова КМУ № 1116 від 23.06.1999
Про деякi питання справляння митних зборiв
Указ ПУ № 759/99 від 28.06.1999
Про залучення iноземних iнвестицiй в економiку України
Постанова ВР № 823-XIV від 06.07.1999
Про внесення змiни до Постанови ВР "Про порядок введення в дiю Закону України "Про режим iноземного iнвестування"
Постанова НБУ № 356 від 20.07.1999
Про врегулювання порядку здiйснення iноземними iнвесторами iнвестицiй в Україну
Указ ПУ № 968/99 від 07.08.1999
Про заходи щодо забезпечення захисту прав учасникiв iнвестицiйних фондiв та iнвестицiйних компанiй
Лист НБУ № 19040-527 від 06.07.1992
Положення Про порядок переказу за кордон доходiв, прибуткiв та iнших коштiв, одержаних iноземними iнвесторами
Закон України ВР № 977-XIV від 15.07.1999
Про внесення змiн до деяких законiв України з метою стимулювання iнвестицiйної дiяльностi
Розпорядження КМУ № 835-р від 14.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/1-2612-ЕП від 20.08.1999
Щодо скасування розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України
Розпорядження КМУ № 857-р від 18.08.1999
Указ ПУ № 748/98 від 07.07.1998
Про деякi питання iноземного iнвестування
Указ ВР № 1455-XII від 30.08.1991
Про захист iноземних iнвестицiй на Українi
Декрет КМУ № 55-93 від 20.05.1993
Про режим iноземного iнвестування
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2818-ЕП від 06.09.1999
Щодо заповнення графи 47 ВМД при митному оформленнi вантажiв, якi iмпортуються пiдприємствами з iноземними iнвестицiями
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2718-ЕП від 30.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2719-ЕП від 30.08.1999
На додаток до листа ДМСУ N 15/1-2718-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-1321 від 05.02.1999
Закон України ВР № 1034-XIV від 10.09.1999
Про внесення змiни до статтi 1 Закону України "Про порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi"
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-3229-ЕП від 11.10.1999
Міждержавна угода від 09.08.1995
Угода мiж Урядом України та Урядом Аргентинської Республiки про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 20.05.1996
Угода мiж Урядом України та Бельгiйсько-Люксембурзьким Економiчним Союзом про взаємне заохочення та захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 14.12.1995
Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Бiлорусь про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 08.12.1994
Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Болгарiя про взаємне сприяння та захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 10.02.1993
Угода мiж Урядом України та Урядом Сполученого Королiвства Великобританiї i Пiвнiчної Iрландiї про сприяння i взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 08.06.1994
Угода мiж Урядом України i Урядом Соцiалiстичної Республiки В'єтнам про заохочення i захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 07.10.1994
Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Вiрменiя про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 01.09.1994
Угода мiж Урядом України та Урядом Грецької Республiки про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 09.01.1995
Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Грузiя про заохочення та взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 23.10.1992
Угода мiж Урядом України та Урядом Королiвства Данiї про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 11.04.1996
Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Iндонезiя про сприяння та захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 26.02.1998
Угода мiж Україною та Iспанiєю про сприяння та взаємний захист iнвестицiй
Міждержавна угода від 17.09.1994
Угода мiж Урядом України та Урядом Республiки Казахстан про заохочення та взаємний захист iнвестицiй

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.